ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 43 -29 MΑΪΟΥ 1453

Ἐλλείψει χρόνου καὶ χρημάτων δὲν μᾶς ἐπιτρέπεται νὰ ἀναφερθῶμε ἐκτενῶς εἰς τὴν σπουδαιοτάτην αὐτὴν ἐπέτειον μνήμης. Κάνομε μόνον μίαν λίαν πενιχρὰν ἀναφοράν.

Ἡ ἀποφρὰς ἐκείνη ἡμέρα ὑπῆρξεν ἡ ἀρχὴ τοῦ τέλους τῆς λαμπρᾶς βυζαντινῆς-ἑλληνικῆς ἱστορίας.
Ἠκολούθησαν τὰ 400 ἔτη τοῦ βαρυτάτου Ὀθωμανικοῦ ζυγοῦ, ἡ ἡρωικὴ περίοδος τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας καὶ οἱ νεώτεροι ἔνδοξοι ἀλλὰ δύσκολοι διὰ τὸν ἑλληνισμὸν χρόνοι.
Κατὰ τὰ τέλη τοῦ 19ου καὶ τὴν ἀρχὴν τοῦ 20οῦ αἰῶνος, ἡ πατρίς μας ἦτο συρρικνωμένη καὶ ὁ ἑλληνισμὸς ἔζησεν κατὰ μεγάλο τμῆμα του ὑποδουλωμένος. Ἐν τούτοις ἐμεγαλούργησεν, ὅπου καὶ νὰ ἦτο διεσκορπισμένος, φύλαξ φρουρὸς τῶν παναρχαίων τόπων μας, ἀπὸ τὴν Ρωσσίαν μέχρι τὴν Μικρὰν Ἀσίαν, ἀπὸ τὴν Κωνσταντινούπολιν ἕως τὴν Αἴγυπτον…
Ὁ ὑπερύφανος ἑλληνισμὸς διέπρεψεν παντοῦ εἰς τὰς ἐπιστήμας, τὰς τέχνας, τὸ ἐμπόριον…
Δυστυχῶς οἱ ἑπόμενοι χρόνοι ὑπῆρξαν πολὺ δύσκολοι καὶ οἱ Ἕλληνες ἐγνώρισαν τὸν ξερριζωμὸν ἀπὸ τὰς πατρογονικὰς ἑστίας των. Ἔφυγον οἱ περισσότεροι καὶ ἦρθον πρόσφυγες εἰς τὴν τότε ἐλευθέραν Ἑλλάδα, ἀφήνοντες τὴν πατρίδα των, ἐγκαταλείποντες τὰς περιουσίας των, μεταφέροντες μαζύ των μόνον ἐλάχιστα ἀπὸ τὰ προσωπικά των ἀντικείμενα, διὰ νὰ ἐνθυμοῦνται τὰς ρίζας των. Μεταξὺ αὐτῶν τῶν ἀντικειμένων ἦσαν καὶ παλαιαὶ οἰκογενειακαὶ φωτογραφίαι, ὅπου ἀποτυπώνεται τὸ μεγαλεῖον καὶ ἡ ἀρχοντιὰ τοῦ ἑλληνισμοῦ.
Ἀπὸ ἕνα λεύκωμα μὲ αὐτοῦ τοῦ περιεχομένου φωτογραφίας, ποὺ ἐξέδωσε ὁ Χριστιανικὸς Φιλανθρωπικὸς Σύνδεσμος «Ἡ  Ἁγία Τριάς» ὑπὸ τὸν δραστήριον Πρόεδρον Ἀρχιμ. π. Τιμόθεον Σακκᾶν (ἐκδ. 2009) ἀντλοῦμε τὴν κατωτέρω φωτογραφίαν.

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *