ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 43 – ΠΑΝΤΑ ΔΕ ΤΑΥΤΑ ΑΡΧΗ ΩΔΙΝΩΝ…* (Ματθ. 24, 8)

 

1. Παρ’ ὅλον ὅτι ἡ διαμαρτυρία τῶν βαρύτατα φορολογουμένων καταστηματαρχῶν διὰ τὸν ἀθέμιτον ἀνταγωνισμόν, ποὺ τοὺς προκαλοῦν αἱ συμμορίαι ἀφρικανῶν καὶ ἀσιατῶν, εἶχε προαναγγελθῆ διὰ τὴν 10.4.2010 εἰς τὴν ὁδὸν Ἑρμοῦ, ἐν τούτοις τόσον ἡ Δημοτικὴ ὅσον καὶ ἡ Ἑλληνικὴ Ἀστυνομία ὄχι μόνον δὲν εἶχον λάβει τὰ ἀπαιτούμενα μέτρα διὰ τὴν τήρησιν τῆς τάξεως, ἀλλὰ καί, μετὰ τὴν ἐπίθεσιν τῶν λαθρομεταναστῶν-μαφιόζων παρεμπόρων ἐναντίον τῶν διαμαρτυρομένων κατὰ τοῦ λαθρεμπορίου καταστηματαρχῶν καὶ λοιπῶν δημοκρατικῶν περαστικῶν πολιτῶν, δὲν ἐπενέβη νὰ ἐπιβάλῃ τὴν τάξιν καὶ νὰ προστατεύσῃ τοὺς Ἕλληνας…

2. Ὅμως, τόσον τοὺς ἄνδρας τῆς Δημοτικῆς ὅσον καὶ τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας τοὺς πληρώνει ὁ βαρύτατα φορολογούμενος πτωχὸς Ἑλληνικὸς Λαὸς καὶ θὰ ἔπρεπε νὰ εἶχον ἴχνος φιλοτίμου νὰ τὸν προστατεύουν, ὅπως καὶ τὰ κυνάρια ἀγωνίζονται νὰ προστατεύσουν τοὺς ταΐζοντας ταῦτα.
Προφανῶς νὰ ὑπάρχουν καὶ εὐσυνείδητοι ἀστυνομικοί, οἱ ὁποῖοι ἐμφοροῦνται ἀπὸ τὰς αἰωνίους ἀνεκτιμήτους ἀρχὰς τῆς φυλῆς μας (Θρησκεία, Πατρὶς καὶ Οἰκογένεια), ἀλλὰ ἴσως οἱ ἰθύνοντες νὰ τοὺς εἶχον δώσει ἐντολὴν νὰ μὴ ἐπεμβαίνουν, ὅπως καὶ ὁ λαλίστατος Προκόπης Παυλόπουλος, τὸν Δεκέμβριον τοῦ 2008, ἔλεγε «ἐδώσαμε ἐντολὴν εἰς τὴν Ἀστυνομίαν νὰ μὴ κτυπᾶ τοὺς κουκουλοφόρους», ἐνῷ ἀντιθέτως ἡ «σύντροφος» Ἀλέκα ἐτόνιζε, νὰ μὴ χαϊδεύουν τὰ αὐτιὰ τῶν κουκουλοφόρων…
Τοιουτοτρόπως οἱ κουκουλοφόροι-«μπαχαλάκηδες» τὰ ἔκαναν «γυαλιὰ-καρφιὰ» καὶ Ἀλβανοὶ καὶ λοιποὶ κακοποιοί-λησταὶ ἐλεηλάτουν τὰ πάντα καὶ τὰ λεηλατηθέντα ἀγαθὰ ἐπωλοῦντο «κοψοχρονιὰ» εἰς τὰ Τίρανα καὶ λοιπὰς πόλεις τῶν Βαλκανίων…

3. Ποῦ κατηντήσαμε, οἱ πολίται νὰ ἀναγκάζωνται δυστυχῶς νὰ λαμβάνουν τὸν Νόμον εἰς τὰς χείρας των, διὰ νὰ ἔχουν ἀσφάλειαν τινὰ καὶ ἐλπίδα σωτηρίας- o tempora, o mores ! ! !

4. Δυστυχῶς διὰ τοὺς δυσμοίρους λαθρομετανάστας οὐδεμία οὐσιαστικὴ προσπάθεια γίγνεται ἀπὸ τὴν ἐπίσημον πολιτείαν, τὴν τοπικὴν αὐτοδιοίκησιν, τὴν πνευματικὴν καὶ-φεῦ-τὴν ἐκκλησιαστικὴν ἡγεσίαν διὰ τὴν πνευματικὴν ἀναγέννησιν, τὸν ἐκπολιτισμὸν καὶ τὴν προσαρμογήν των εἰς τὴν ἑλληνικὴν κοινωνίαν, εἰ μὴ μόνον ἡ ἀμνήστευσις τῆς παρανομίας των, ἡ νομιμοποίησίς των καὶ ἡ ἐκχώρησις τοῦ δικαιώματος τοῦ «ἐκλέγειν» καί, μετά, τοῦ «ἐκλέγεσθαι».
Μάλιστα δέ, τόσον οἱ ἰθύνοντες τῆς ἑλληνικῆς πολιτείας, ὅσον καὶ οἱ ἰθύνοντες τῆς Ἐκκλησίας διαθέτουν καὶ δημοσίας ἤ ἐκκλησιαστικὰς ἐκτάσεις καὶ χρήματα διὰ τὴν ἀνέγερσιν μωαμεθανικοῦ τεμένους, ἐνῷ ἀναισχύντως καὶ ἀνερυθριάστως ἐπὶ 180 συναπτὰ ἔτη ἠδιαφόρησαν καὶ ἀδιαφοροῦν διὰ τὴν ἐκπλήρωσιν τῆς ἱερᾶς παρακαταθήκης τοῦ γέρου τοῦ Μοριᾶ καὶ τῶν ἄλλων ἀειμνήστων ἡρώων τῆς ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας καὶ δὲν ἐνδιεφέρθησαν νὰ πραγματοποιηθῇ τὸ μεγαλεπίβολον καὶ κολοσσιαῖον ἔργον τοῦ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ μὲ ἀτερμόνους προφάσεις ἐν ἁμαρτίαις ὡς π.χ. : «…ἐν καιρῷ εὐθέτῳ θὰ ἐπανέλθω…».
Τοιουτοτρόπως, ἀποθρασυνόμενοι οἱ λαθρομετανάσται ἀπὸ τὴν ἐξ ἰδιοτελείας νομιμοποίησιν τῆς παρανομίας των, ἤρχισαν νὰ κατατρέχουν τοὺς Ἕλληνες καὶ οἱ Ἕλληνες ἔγιναν ΞΕΝΟΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΧΩΡΑΝ ΤΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΕΞΕΛΘΟΥΝ ΑΥΤΩΝ.

5. Μὲ τὴν ὑπογεννητικότητα τῶν Ἑλληνίδων ( 1, 2 ἤ οὐδὲν τέκνον) καὶ τὰς πολλαπλασίας γεννήσεις τῶν μωαμεθανῶν, εἰς μερικὰς δεκαετίας κινδυνεύουν οἱ Ἕλληνες νὰ μετατραποῦν εἰς μειοψηφίαν, ἡ ὁποία μειοψηφία τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν θὰ εἶναι ὑποχρεωμένη νὰ ὑποτάσσεται εἰς τὴν πλειοψηφίαν τῶν μωαμεθανῶν, καὶ τότε θὰ κινδυνεύωμε νὰ ἔχωμε καθημερινὰς ὁδομαχίας. «Καμικάζι» θὰ μᾶς τοποθετοῦν βόμβας, ὄχι μόνον εἰς τὰς Ἐκκλησίας μας, ἀλλὰ καὶ εἰς τὰ κτήρια δημοσίων ὑπηρεσιῶν, δικαστηρίων, ἐκπαιδευτηρίων, μεταφορικὰ μέσα, ἑστιατόρια καὶ λοιποὺς χώρους, μὲ ἑκατοντάδας νεκροὺς καὶ τραυματίας (πρβλ. Κοσσυφοπέδιον Σερβίας).

6. Διὰ τὸ μεταναστευτικὸν πρόβλημα ἔχομεν προσφάτως ἀναφερθῆ ἐκτενῶς καὶ εἰς τὴν «ΦΩΤΕΙΝΗΝ ΓΡΑΜΜΗΝ», τεῦχος 42 σελ. 4.
Ὑπενθυμίζομεν, ὅτι ἡμεῖς ὄχι μόνον δὲν εἴμεθα «ρατσιστές», ἀλλά, ἀπεναντίας, ὅπως ἐγράφαμε καὶ εἰς τὴν «ΦΩΤΕΙΝΗΝ ΓΡΑΜΜΗΝ» τεῦχος 42 σελ. 5, ὑπερθεματίζομε τὸ τοῦ Ἱσοκράτους: «Ἕλληνες εἰσὶ οἱ τῆς ἑλληνικῆς παιδείας μετέχοντες…» καὶ αὐτοὺς ἐπιβάλλεται νὰ τοὺς νομιμοποιῶμε καὶ ὄχι τὸ «κάθε καρυδιᾶς καρύδι».
Ἐπίσης εἰς τὸ τεῦχος 42 τῆς «ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ» σελ. 1-13 ἀναφέρομεν ἐκτενέστερον διὰ τὴν ἐγκληματικὴν συμπεριφορὰν ἀνεγκέφαλων Ἑλλήνων-ὀργάνων τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων, εἴτε εἶναι κυβερνῶντες, εἴτε εἶναι «ἐθνοπατέρες» εἴτε εἶναι χειρισταὶ τοῦ γραπτοῦ καὶ ἠλεκτρονικοῦ τύπου. Ὅμως ἡ συμπεριφορὰ αὐτῶν τῶν ἀνεγκέφαλων, νὰ νομιμοποιοῦν ἀνεξελέγκτως καὶ μὲ κάθε θεμιτὸν καὶ ἀθεμιτὸν μέσον «κάθε καρυδιᾶς καρύδι» καὶ νὰ τοὺς ἑλληνοποιοῦν, θὰ ἀποτελέσῃ μακροχρονίως ΤΑΦΟΠΛΑΚΑ διὰ τὸν ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΝ καὶ τὴν ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΝ.

7. Εἰδικῶς περὶ τούτου ἀναφέρομεν ἐκτενῶς εἰς τὸ περιοδικὸν «ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ» τεῦχος 42 καὶ εἰς σελ. 38-66, ὅπου κάνομε ἕνα παραλληλισμὸν τοῦ ἀνεπαναλήπτου Ἐθνάρχου Ἰωάννου Καποδίστρια μὲ τοὺς νανίσκους διαδόχους του, οἱ περισσότεροι τῶν ὁποίων, ἀντὶ νὰ αἰσχύνωνται διὰ τὸ κατάντημα τοῦ τόπου, διακατεχόμενοι ἀπὸ ἀλαζονείαν καὶ θρασύτητα, ηὐλόγησαν ὄχι μόνον τὸν συρφετὸν τῶν «ἡμετέρων» καὶ τῶν «πατριαρχῶν τῆς διαπλοκῆς» ἀλλὰ καὶ τὰ «γένια» των, συστήνοντες «ἱδρυματάκια» διὰ νὰ καλλιεργοῦν τὴν ἀνύπαρκτον «ἄριστον» ὑστεροφημίαν των. Ἴχνος φιλότιμου, εὐσυνειδησίας καὶ ἐντροπῆς θὰ ἐπέβαλε νὰ δέσουν «λίθον μηλικὸν» καὶ νὰ πέσουν εἰς τὴν θάλασσαν, μήπως τοιουτοτρόπως ἐξιλεώνοντο…

8. Ἐνῷ τὴν 10.4.2010 εἰς τὴν ὁδὸν Ἑρμοῦ ἐχύθη αἷμα Ἑλλήνων μὲ τὰ «καδρόνια» κ.λπ. ἀντικείμενα, ποὺ ἐχρησιμοποίησαν οἱ Ἀφρικανοὶ λαθρομετανάστες, δὲν ἠκούσθησαν ἀπὸ τὰ περισσότερα Μ.Μ.Ε. ὄχι μόνον συμπάθειαι ὑπὲρ τῶν Ἑλλήνων, ἀλλὰ ἀντιθέτως ἠκούσθησαν ἐπικρίσεις τινές..
Συγχαρητήρια εἰς τοὺς δημοκρατολογοῦντας καὶ διαστροφεῖς τῆς ἀληθείας καὶ παραπληροφοριοδότας, ἀργυρωνήτους δημοσιογραφίσκους. Διὰ ἐλάχιστα «ἀργύρια» γίγνονται ἐξωμόται καὶ γενίτσαροι τοῦ πνεύματος…

9. Μάλιστα δὲ κάπηλοι τῆς Δημοκρατίας, τῆς κοινωνικῆς ἀλληλεγγύης καὶ φιλευσπλαχνίας γίγνονται διαπρήσιοι δικολάβοι ἐγκληματικῶν στοιχείων τῶν λαθρομεταναστῶν, λασπολογοῦντες κατὰ τῶν ὑγιῶς ἐθνικῶς καὶ κοινωνικῶς σκεπτομένων Ἑλλήνων, ὀνομάζοντες αὐτοὺς «ρατσιστὲς, ξενόφοβους, φασίστες» καὶ μὲ παρομοίους ἀήθεις χαρακτηρισμούς, ἐπειδὴ τάσσονται ὑπὲρ τοῦ σεβασμοῦ τῶν ἱερῶν συμβόλων μας, ὡς π.χ. ὑπὲρ τῆς ἑλληνικῆς σημαίας, νὰ τὴν φέρουν μόνον Ἕλληνες ὀρθόδοξοι χριστιανοὶ καὶ ὄχι ὁ κάθε Ὀδυσσέας Τσενάι, τὸν ὁποῖον ἀνεγκέφαλοι Ἕλληνες ἐκπαιδευτικοὶ τὸν προώθησαν διὰ τὴν Ἀμερικήν, ὅπου μετεκπαιδεύθη εἰς ἄριστον γεννίτσαρον-ὄργανον τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων διὰ νὰ ἱδρύσῃ καὶ πολιτικὸν κόμμα εἰς τὴν Ἑλλάδα καὶ νὰ δρᾶ ὡς δούρειος ἵππος …
10. Ἡ ὁλοκλήρωσις τῶν καταχθονίων σχεδίων τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων εἶναι καὶ τὸ σχέδιον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», τοῦ ὁποίου ἡ ὑλοποίησις ἐτέθη ὑπὸ τῶν ἰθυνόντων ὡς πρωταρχικὸν θέμα (ἴδ. ἀναλυτικώτερον ἀνωτέρω σελ.49, Κεφάλαιον ΚΕ, § 8), παρὰ τὴν παντοειδῆ κρίσιν, τὴν ὁποίαν διερχόμεθα.

11. Πρὸ 40-50 ἐτῶν ἐπληροφορούμεθα διὰ τὰς ἐγκληματικὰς πράξεις εἰς τὸ Σικάγο καὶ ἀλλαχοῦ καὶ δὲν τὰ ἐπιστεύαμε. Τώρα, εἰς τὴν ὡραίαν μας Ἑλλάδα βιώνομε καθημερινῶς ἀδιανοήτους ἐγκληματικὰς πράξεις. Δὲν τολμᾶμε νὰ μεταβῶμε εἰς τὸ κέντρον τῶν Ἀθηνῶν καὶ φοβούμεθα νὰ ἐξερχώμεθα ἀκόμη καὶ τὴν ἡμέρα ἀπὸ τὴν οἰκίαν μας. Ὅσον δὲ ἔχουν ἡμεροκάματον οἱ ξένοι, ἡ κατάστασις θὰ ὑποφέρεται κάπως. Μετά, ἀκόμη καὶ διὰ ἐλάχιστα Εὐρὼ θὰ μᾶς καταληστεύουν, θὰ μᾶς «κατακερατώνουν» καὶ θὰ μᾶς κατακαίουν…

12. Ἐπαναλαμβάνομεν, ὅτι ἡ οἰκονομικὴ κρίσις, ποὺ διερχόμεθα, εἶναι ἀπόρροια τῆς ἠθικῆς-πνευματικῆς κρίσεως, τὴν ὁποίαν συστηματικῶς μᾶς καλλιεργοῦν ἐπὶ δεκαετίας ὁλοκλήρους ἰθύνοντες, δοτοὶ καὶ ὄργανα τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων.Ἡ ἠθικὴ ἐξαθλίωσις ἐπιφέρει καὶ τὴν οἰκονομικὴν ἐξαθλίωσιν, συμφώνως πρὸς τὸ «κανόνα»: «ἑνὸς κακοῦ δοθέντος μύρια κακὰ ἕπονται»…

 

 

 

*Τὸ ἐπίκαιρον ἄρθρον ἀνηρτήθη εἰς τὴν ἱστοσελίδα μας www.fοtgrammi.gr καὶ προεκάλεσε ἰδιαιτέραν αἴσθησιν.

Παρὰ τὰς πτωχάς μας δυνάμεις ἀγωνιζόμεθα νὰ ἀναρτοῦμε εἰς τὴν ἱστοσελίδα μας www.fotgrammi.gr συνεχῶς ἐπίκαιρα καὶ ἐνδιαφέροντα θρησκευτικά, ἐθνικά, κοινωνικά, οἰκονομικά καὶ λοιπὰ θέματα.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *