ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 43 -«ΟΥΚ ΟΙΔΑΤΕ ΤΙ ΑΙΤΕΙΣΘΕ» (Ματθ. 20, 22) (Πανανθρωπίνη ἀδυναμία μετὰ τὴν πτῶσιν τῶν πρωτοπλάστων, νὰ ἀσχολοῦνται οἱ ἄνθρωποι μὲ κάτι…) ΛΙΑΝ ΚΑΥΤΑ ΚΑΙ ΑΚΡΩΣ ΑΝΗΣΥΧΑΣΤΙΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΑ ΠΡΟBΛΗΜΑΤΑ

 

Α. ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΑΙΤΙΑ
ΤΗΣ ΚΑΚΟΔΑΙΜΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

1. Ἡ εὐτυχία τοῦ ἀνθρώπου εἰς τὸν παράδεισον μετετράπη εἰς δυστυχίαν, διότι ἡ Εὔα παρεσύρθη εἰς διάλογον μετὰ τοῦ ἀντικειμένου χαιρεκάκου Σατανᾶ καὶ ἐν συνεχείᾳ αὐτὴ παρέσυρεν καὶ τὸν ἐπιπόλαιον Ἀδάμ. Οὕτω, ἀντὶ τῆς εὐγνωμοσύνης πρὸς τὸν Δωρεοδότην τῆς πραγματικῆς εὐτυχίας, παρήκουσον Αὐτὸν καὶ γενόμενοι ἐγωισταί, ἀφελεῖς καὶ ἐπιπόλαιοι ἀνεζήτουν κάτι καλλίτερον ἀπὸ τὴν εὐτυχίαν τοῦ Παραδείσου, δηλαδὴ νὰ γίγνουν ἀφ᾿ ἑαυτοῦ οἱ ἴδιοι Θεοί, παραλογιζόμενοι καὶ μὴ συνειδητοποιοῦντες, ὅτι ὁ ἐχθρὸς τοῦ καλοῦ εἶναι αὐτό, τὸ ὁποῖον μᾶς παρουσιάζει ὁ ἀντικείμενος ἡμῶν Σατανᾶς ὡς τὸ «καλλίτερον»…
2. Ὄντως εἰς τὴν πρᾶξιν τὸ συναντῶμε αὐτὸ καθημερινῶς, ἀλλὰ δὲν θέλομεν νὰ συνειδητοποιήσωμεν, ὅτι πολλάκις ὁ θετικὸς βαθμὸς εἶναι ἰσχυρότερος καὶ ὀρθότερος τοῦ συγκριτικοῦ καὶ ὑπερθετικοῦ, ὡς π.χ.:
«τί κάνει ὁ Γεώργιος;» καὶ λαμβάνομεν τὴν ἀπάντησιν «καλλίτερα». Καὶ ὅμως μετ᾿ ὀλίγον ξεψυχᾶ. Ἐὰν ἦτο, ὅμως, ὄχι «καλλίτερα», ἀλλὰ ἁπλῶς καλά, δὲν θά «ξεψυχοῦσε». Ἡ ζωή μας εἶναι πλήρης ἀναλαμπῶν. Ὁ χαιρέκακος διάβολος μᾶς παρουσιάζει μερικὰς στιγμὰς ἡδονῆς, θέλξεων καὶ σωματικῶν ἀπολαύσεων, ὡς τὸ πᾶν καὶ τοιουτοτρόπως πωλοῦμε καὶ προδίδομεν ἔναντι στιγμιαίων ἀπολαύσεων τὸν Παράδεισον τῆς αἰωνίου διαρκοῦς εὐτυχίας καὶ εὐδαιμονίας.
3. Διὰ τῆς ἀπολαύσεως στιγμιαίως τῆς ἐφαμάρτου ἡδονῆς διεισδύει ὄχι μόνον ἡ ἀνυπακοή, ἀλλὰ καὶ ἡ ἀκόρεστος πεῖνα καὶ δίψα, διὰ τὴν ἐπαύξησιν αὐτῶν τῶν στιγμιαίων θελγήτρων καὶ ὁ ἐγωισμός, ὅτι ἡμεῖς εἶναι δυνατὸν νὰ δημιουργήσωμεν-πολλαπλασιάσωμεν, διατηρήσωμεν καὶ ἀπολαύσωμεν τοὺς ἐπιγείους «ὑπερπαραδείσους μας». Τὸ εὔκαμπτον τοῦ χαρακτῆρος μας μᾶς ἐπιφέρει εὐάλωτον πτῶσιν πρὸς τὴν ἁμαρτίαν καὶ δὲν μᾶς ἐπιτρέπει νὰ ἀνανήψωμεν καὶ καθηλωνόμεθα εἰς τὴν ἀπαγοήτευσιν τῆς πτώσεώς μας. Διὰ τοῦτο οἱ ἀρχαῖοι ἡμῶν πρόγονοι ἔλεγον: «τὸ πλανᾶσθαι εἶναι ἀνθρώπινον, τὸ ἀμετανοεῖν, τὸ μένειν ἐν τῇ ἁμαρτίᾳ εἶναι δαιμόνιον (errare humanum est)» καὶ διὰ νὰ μᾶς ἀποτρέπουν ἀπὸ τὰς συχνὰς πτώσεις μᾶς συνιστοῦν νὰ γιγνώμεθα σοφοί, διότι «τὸ δὶς ἐξαματράνειν οὐκ ἀνδρὸς σοφοῦ»… Μᾶς ἐτόνιζον δὲ οἱ ἀρχαῖοι πρόγονοί μας καὶ τό: «ἀρχὴ σοφίας φόβος Θεοῦ»…

Β. ΕΥΠΡΕΠΕΣΤΕΡΑ Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
ΑΛΟΓΩΝ ΖΩΩΝ ΤΗΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ
1. Ἡ Ὀρθόδοξος χριστιανικὴ διδασκαλία μᾶς τονίζει: «καὶ ἄνθρωπος ἐν τιμῇ ὤν οὐ συνῆκε, παρασυνεβλήθη τοῖς κτήνεσι τοῖς ἀνοήτοις καὶ ὡμοιώθη αὐτοῖς…» (Ψαλμὸς 48,13).
Ἤτοι «…ἐνῷ ὁ Θεὸς ἔπλασε τὸν ἄνθρωπον κατ᾿ εἰκόνα Θεοῦ καὶ ὁμοίωσιν, ὁ ἄνθρωπος, δυστυχῶς, δὲν ἐστάθη εἰς τὸ ὕψος του, ἀλλὰ ἐξέπεσεν καὶ ἔγινεν ὅμοιος μὲ τὰ ἀνόητα κτήνη…» Ὄντως μερικὰ κτήνη συγκρινόμενα πρὸς τὸ δίποδον «ἄνθρωπος», ποὺ κατήντησεν δοῦλος τῆς ἁμαρτίας, εἶναι περισσότερον ἠθικά, ἐνάρετα, πιστὰ καὶ εὔσπλαγχνα. Ἐπὶ παραδείγματι, τὰ ζῶα συνέρχονται κατὰ περιόδους διὰ τὴν διαιώνισιν τοῦ εἴδους καὶ οὐδὲν ζῶον καταστρέφει τὸ εἶδος του, οὔτε δολοφονεῖ τὰ σπλάγχνα του. Οἱ ἄνθρωποι, ὅμως, οἱ ὁποῖοι δὲν εὑρίσκονται οὐδὲ κἄν εἰς τὴν ἀρχὴν τῆς πραγματικῆς σοφίας καὶ δὲν ἔχουν ἴχνος φόβου Θεοῦ, συνέρχονται πρωταρχικῶς καὶ κυρίως διὰ ἀπόλαυσιν τῆς ἐφαμάρτου ἡδονῆς καί, ἐὰν ἐπάνω εἰς τὴν μέθην τῆς ἡδονῆς τύχῃ νὰ συλλάβουν, δολοφονοῦν τὰ σπλάγχνα των. Εἰς τὴν Ἑλλάδα μας ὑπολογίζονται αἱ δολοφονίαι τῶν ἐμβρύων εἰς περίπου 500.000 ἐτησίως, τουτέστιν μία πολὺ μεγάλη πόλις ἐτησίως ἐξολοθρεύεται ἀπὸ τούς «χασάπηδες» καί «σκιτζίδες» μαιευτῆρας, διότι αὐτοὶ ἔχουν κατακυριευθῆ τόσον πολὺ ἀπὸ τὴν ἀπληστίαν, τὴν φιλαργυρίαν, ποὺ ἀδιστάκτως δολοφονοῦν ἀνυπεράσπιστα ἔμβρυα….
2. Γράφοντες αὐτὰς τὰς πενιχρὰς γραμμὰς καὶ περιγράφοντες τὰ πράγματα μὲ τὸ ὄνομά των, ἀποφεύγοντες τὴν ξυλίνην πολιτικάντικην γλῶσσαν καὶ τὴν γλῶσσαν τῆς διπλωματίας, εἴμεθα βέβαιοι, ὅτι τινὲς χριστιανοί-ἀχρίστιανοι, συνηθισμένοι νὰ τρέφουν ψευδαισθήσεις καὶ ἀρεσκόμενοι εἰς τὴν γλῶσσαν τοῦ «φεμινισμοῦ», πάλιν θά « παίξουν τὶς μυξοπαρθένες» καὶ θὰ μᾶς μέμψουν. Πλὴν ὅμως ἡμεῖς ἐπ᾿ οὐδενὶ λόγῳ ἐπιτρέπεται νὰ ἀκολουθῶμεν τὸ ρεῦμα τῆς ἐποχῆς, ἀλλὰ νὰ κρούωμεν τὸν κώδωνα τοῦ κινδύνου, μήπως κάμνομεν μεταβολὴν 180 μοιρῶν, διὰ νὰ σωθῶμεν…

Γ. ΤΟ ΤΕΡΑΣΤΙΟΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
ΤΗΣ ΥΠΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΤΗΤΟΣ

1. Ἐὰν ἄγαμοι ἤ ἔγγαμοι δὲν συμφωνήσουν ἀπὸ κοινοῦ εἰς τὴν ἔκτρωσιν καὶ ἀρχίσουν οἱ διαπληκτισμοὶ διὰ τὴν ἀνεπιθύμητον αὐτὴν ἐγκυμοσύνην, καὶ πρὶν ἔλθῃ ἡ γέννα, τὰ τέκνα αἰσθάνονται ἤδη εἰς τὴν κοιλίαν τῆς μητρὸς τοὺς διαπληκτισμοὺς καὶ πρὶν ἀκόμη γεννηθοῦν, γίγνονται μελαγχολικὰ καὶ ἡ μελαγχολία των ὁλοκληρώνεται μὲ τοὺς χωρισμοὺς τῶν ἀνδρογύνων εἰς τοιοῦτον βαθμόν, ποὺ αὐτοκτονοῦν ἀκόμη καὶ εἰς τὸν στρατόν. Τότε εὑρίσκουν τὴν εὐκαιρίαν «ψευδοδιανοούμενοι» νὰ ἐνοχοποιοῦν τοὺς ἐλαχίστους αὐστηροὺς κανόνας, ποὺ παρέμειναν ἀκόμη εἰς τὸν στρατόν…
2. Ἀπὸ τὰς πολλὰς μέχρι ἀπείρους ἐμπειρίας, ποὺ ἀποκτοῦν αἱ γυναῖκες, πού «πέφτουν μὲ τὰ μοῦτρα» εἰς τὴν πανσεξουαλικὴν ἀπόλαυσιν, τὴν ὁποίαν θεοποιοῦν καὶ τὴν ἀναγάγουν εἰς κεντρομόλον δύναμιν ὅλων τῶν δραστηριοτήτων των, παραμορφώνονται, καθὼς καὶ μὲ τὰς συχνὰς ἐκτρώσεις, ὥστε, ὅταν ἀργότερον θελήσουν νὰ κάμνουν παιδιά, αὐτὰ δὲν ἔρχονται, ἀφοῦ προηγουμένως, ὅταν ἤρχοντο «ἀπρογραμμάτιστα», τὰ ἐδολοφόνουν…
3. Τοιουτοτρόπως ἀνατρεφόμενοι καὶ διαπαιδαγωγούμενοι οἱ ἄνθρωποι, ἀντεκατέστησαν τὴν λατρείαν τῆς Ἁγίας Τριάδος μὲ τὴν λατρείαν τῆς τριάδος «ἐγωισμός=ὑπερηφάνεια, γαστέρα καὶ ὑπογάστριον»…
4. Αὐτὴν τὴν ἀδυναμίαν καὶ μαλθακότητά των τὴν ἐκμεταλλεύονται ἀγρίως οἱ μαιευτῆρες καὶ κάμνουν πλύσιν ἐγκεφάλου εἰς τὰς γυναίκας, ὅτι πρέπει νὰ ἀποφύγουν τοὺς πόνους καὶ ὅτι μὲ μέθην=νάρκωσιν καὶ καισαρικὴν τομὴν θὰ γεννηθῇ τὸ τέκνον χωρὶς νὰ αἰσθάνωνται ἐπὶ μακρὸν ὀδύνας, ἀλλὰ τοιουτοτρόπως τὰς καταστρέφουν καὶ δὲν δύνανται νὰ τεκνοποιοῦν πολλὰ παιδιά.
5. Ἕνας εὐσυνείδητος ἐπιστήμων μαιευτὴρ δὲν ἀκολουθεῖ τοιαύτας ἐγκληματικὰς συμπεριφοράς. Λαμβάνει ἐλάχιστα χρήματα καὶ ἀναμένει τὴν γένναν ἐπὶ μακρόν διὰ νὰ ἔρθῃ φυσιολογικῶς. Ἀντιθέτως οἱ «χασάπηδες» μαιευτῆρες παίρνουν πολλαπλάσια διὰ τὴν καισαρικὴν τομὴν καὶ δύνανται νὰ προγραμματίζουν μέσα εἰς ἕνα πρωινὸν πολλὰς γέννας.
6. Ἐνῷ εἰς τὴν Ἡνωμ. Εὐρώπην κατὰ μέσον ὅρον μὲ καισαρικὴν τομὴν γεννῶνται περίπου 8%, εἰς τὴν Ἑλλάδα ἄνω τοῦ 50% τῶν γεννήσεων γίγνονται μὲ καισαρικὴν τομήν…
7. Τοιουτοτρόπως ἔχομεν τεράστιον πρόβλημα ὑπογεννητικότητος καὶ τὸ δημογραφικὸν πρόβλημα καθημερινῶς ὀξύνεται μὲ ἀπείρους λίαν δυσμενεῖς ἐπιπτώσεις. Π.χ.ἔλλειψις ἐργατικῶν χειρῶν, μὴ παραγωγὴ πλούτου, μείωσις ἐσόδων τοῦ Κράτους καὶ τῶν ἀσφαλιστικῶν ὀργανισμῶν, παράνομος εἴσοδος λαθρομεταναστῶν, ἐγκληματικὴ νομιμοποίησις καὶ ἑλληνοποίησις αὐτῶν, ἀθρόα ἐξαγωγὴ συναλλάγματος πρὸς τὰς χώρας τῶν μεταναστῶν, χάριν μερικῶν ἑκατοντάδων χιλιάδων ψήφων, ποὺ θὰ λάβουν οἱ ἀνεγκέφαλοι καὶ ἄφρονες πολιτικοί, διὰ νὰ συνεχίσουν τὴν ἀνθελληνικὴν καὶ ἀντιχριστιανικὴν διακυβέρνησιν τῆς χώρας. Πάντα ταῦτα θὰ ἀποτελέσουν τήν «ἀχίλλειον πτέρναν» τῆς εὐημερίας τοῦ συνόλου, τῆς κοινωνικῆς γαλήνης, τῆς προόδου καὶ ἐν γένει τῆς δημοκρατίας τῶν Ἑλλήνων καὶ θὰ γίνῃ «ταφόπλακα» διὰ τὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν Ὀρθοδοξίαν…

Δ. Η ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΑΡΧΙΖΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟΝ
1. Τά «χαζοκούτια», αἰσχροὶ ραδιοφωνικοὶ σταθμοὶ καὶ χυδαῖαι ἱστοσελίδες, καθὼς καὶ τὰ ἔντυπα «Μαζικὰ Μέσα Ἐνημερώσεως» ἐκμαυλίζουν τόσον πολύ τοὺς ἀνθρώπους, ἰδιαιτέρως τὴν νεολαίαν, ποὺ τὸ ὅλον περιβάλλον κατήντησεν πανσεξουαλικόν. Διεφθαρμένοι δὲ πολιτικοὶ καὶ λειτουργοί, οἱ ὁποῖοι καταλαμβάνουν τὰς καιρίας θέσεις τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας δαιμονίζονται τόσον πολύ, ποὺ παντοιοτρόπως προσπαθοῦν νὰ ὑποβαθμίσουν ἤ καὶ ἀκόμη νὰ κατακρημνίσουν εἰς τὴν μαθητιῶσαν νεολαίαν τὰς αἰωνίους ἠθικὰς καὶ πνευματικὰς ἀξίας τῆς φυλῆς μας, Θρησκείαν, Πατρίδα καὶ Οἰκογένειαν καὶ ὅλους τοὺς ἠθικοὺς κανόνας εὐπρεποῦς συμπεριφορᾶς…
2. Ἐκδίδουν ἀποφάσεις νὰ ἀντικατασταθῇ τὸ μάθημα τῶν θρησκευτικῶν μὲ τὴν θρησκειολογίαν, τὸν σεξουαλισμὸν καὶ ἐν γένει νὰ ἐφαρμόζουν τὰς ἐντολὰς τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων, ποὺ τοὺς προέβαλον, τούς «ἀνερρίχησαν» καὶ τοὺς διατηροῦν εἰς τὰς καιρίας θέσεις. Τοιουτοτρόπως καὶ αἱ μαθήτριαι τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου ἔχουν γίνει «ξεφτέρια» γύρω ἀπὸ τὸν πανσεξουαλισμὸν καὶ ἐν δυνάμει εἶναι πόρναι καὶ ἐν ἐνεργείᾳ πιθανῶς νὰ μὴ εἶναι, φοβούμεναι ἀκόμη τοὺς προπάππους, τὶς «γιαγιές» καὶ ἐν γένει τὴν κοινωνίαν. Οἱ τρισάθλιοι ἰθύνοντες ἀπηγόρευσαν καὶ τὶς μαθητικὲς ποδιές, διὰ νὰ ἀνταγωνίζωνται ἀκόμη καὶ τὰ μικρὰ κοριτσάκια εἰς τὰς ἄκρως προκλητικὰς ἀμφιέσεις. Τοιουτοτρόπως καὶ τὰ ἐκμαυλισμένα μικρὰ ἀγόρια συνομιλοῦν μετὰ τῶν κορασίδων, ὅπως οἱ ἀνώμαλοι, σεξουαλικὰ πεινασμένοι εἰς τὰ πορνεῖα μετὰ τῶν παλλακίδων. Κατηντήσαμε, λοιπόν, καὶ εἰς τὴν Ὀρθόδοξον Ἑλλάδα μας κορίτσια νὰ ἐγκαταλείπουν μετὰ τὸ 14ον ἔτος τῆς ἡλικίας των τὰς πατρικὰς οἰκίας των καὶ νά «σπιτώνωνται» εἰς «γκαρσονιέρες» ἤ οἰκίας τῶν ἐρωμένων των καὶ νὰ τὸ «παίζουν» ἐπὶ μακρόν τοὺς «παντρεμένους»…
3. Μία πρόσφατος ἔρευνα εἰδικῶν τῆς Μονάδος Εφηβικῆς Ὑγείας τῆς Β΄ Παιδιατρικῆς Κλινικῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ἡ ὁποία ἐδημοσιεύθη εἰς τὸ ἐπιστημονικὸν περιοδικὸν «Journal of Ρediatric and Αdolescent Gynecology», ἀναφέρει ὀδυνηρὰ καὶ ἀνίατα προβλήματα ὑγείας, τὰ ὁποῖα θὰ δημιουργηθοῦν εἰς τοὺς ἐφήβους ἐξ αἰτίας τῆς σαρκικῆς αὐτῆς παρεκτροπῆς των (Ἐφημερίς «Τὸ Βῆμα», 5.6.2010).

Ε. Η ΡΟΠΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΑΚΟΝ
1. Ἐὰν ὁ Ἀδὰμ δὲν διεκατείχετο ἀπὸ ἐγωισμόν, ἀνεγνώριζε τὸ σφάλμα του καὶ ἐνσυνειδήτως ἐζητοῦσεν συγγνώμην ἀπὸ τὸν πλάστην δωρεοδότην Θεόν, ὁ φιλεύσπλαγχνος καὶ φιλάνθρωπος Θεὸς θὰ τὸν συνεχώρη καὶ δὲν θὰ ἔχανεν τὸν παράδεισον καὶ κατὰ συνέπειαν καὶ ἡμεῖς δὲν θὰ ὑποφέραμε διὰ τοῦ προπατορικοῦ ἁμαρτήματος.
2. Πρὸς τοῦτο παρέστη ἀνάγκη ὁ Θεὸς νὰ γίνῃ ἄνθρωπος, διὰ νὰ κάνῃ τὸν ἄνθρωπον Θεόν. Ὅμως «εἰς τὰ ἴδια ἦλθε, καὶ οἱ ἴδιοι αὐτὸν οὐ παρέλαβον» (Ἰωάν. 1, 11) διότι «ἵνα βλέποντες βλέπωσι καὶ μὴ ἴδωσι, καὶ ἀκούοντες ἀκούωσι καὶ μὴ συνιῶσι…» (Μαρ. 4, 12).
3. Βέβαια διὰ τῆς πίστεως καὶ τοῦ βαπτίσματος οἱ ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ ἀπαλλάσσονται τοῦ προπατορικοῦ ἁμαρτήματος, πλὴν ὅμως, κατὰ τὴν ὀρθόδοξον διδασκαλίαν, ὁ ἄνθρωπος γεννᾶται καλὸς καὶ κακὸς καὶ ἀναλόγως τῆς ἀνατροφῆς καὶ τῆς διαπαιδαγωγήσεως ἡ μία τάσις ἐπαυξάνεται καὶ ἡ ἄλλη γίγνεται ὑποτροφική. Δηλαδὴ ἐὰν θελήσῃ ὁ ἄνθρωπος καὶ ἐπικαλεσθῇ τὴν θείαν φώτισιν καὶ δύναμιν, τότε δύναται νὰ τελειοποιηθῇ, διαφορετικῶς θὰ ἀναδειχθῇ εἰς πανεπιστήμονα πανοῦργον.
4. Τόσον πολὺ ἰσχυρὰ εἶναι ἡ ροπὴ πρὸς τὸ κακὸν εἰς τὸν κάθε ἄνθρωπον, ὥστε ὁ θεῖος Παῦλος στενάζων λέγει: «οὐ γάρ ὅ θέλω τοῦτο πράσσω, ἀλλ’ ὅ μισῶ τοῦτο ποιῶ» (Ρωμ. 7, 15) καί «βλέπω δὲ ἕτερον νόμον ἐν τοῖς μέλεσί μου ἀντιστρατευόμενον τῷ νόμῳ τοῦ νοός μου καὶ αἰχμαλωτίζοντά με ἐν τῷ νόμῳ τῆς ἁμαρτίας τῷ ὄντι ἐν τοῖς μέλεσί μου. Ταλαίπωρος ἐγὼ ἄνθρωπος! τίς με ῥύσεται ἐκ τοῦ σώματος τοῦ θανάτου τούτου;» (Ρωμ. 7, 23-24). Ὁπότε διὰ τῶν συνεχῶν ἀγώνων καὶ διὰ τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ ὀρθοπραξίας δυνάμεθα νὰ ἐπαναλάβωμεν μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ: «τὸν ἀγῶνα τὸν καλὸν ἠγώνισμαι, τὸν δρόμον τετέλεκα, τὴν πίστιν τετήρηκα· λοιπὸν ἀποκειταί μοι ὁ τῆς δικαιοσύνης στέφανος, ὅν ἀποδώσει μοι ὁ Κύριος ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, ὁ δίκαιος κριτής, οὐ μόνον δὲ ἐμοί, ἀλλὰ καὶ πᾶσι τοῖς ἠγαπηκόσι τὴν ἐπιφάνειαν αὐτοῦ» (Τιμ. Β΄ 4, 7-8).
5. Διὰ τοῦ προπατορικοῦ ἁμαρτήματος καὶ τῆς ἀπωλείας τοῦ παραδείσου, ὁ ἄνθρωπος πασχίζει νὰ εὑρίσκῃ παραδείσους ἡδονῆς καὶ νὰ ἀσχολῆται μὲ κάτι, «πεινῶν καὶ διψῶν» νὰ καλύπτῃ τὸ συνεχῶς αὐξανόμενον κενόν, τὸ ὁποῖον τοῦ δημιουργοῦν τά «ξυλοκέρατα» τῆς ἡδονῆς. Διψᾶ, ἀλλά, ἀντὶ νὰ καταφεύγῃ εἰς τά «γάργαρα» κρυστάλλινα νερὰ νὰ δροσισθῇ καὶ νὰ ἀναπαυθῇ, πίνει δυστυχῶς τεραστίας ποσοτήτας «θαλασσίου ὕδατος» καὶ ὅσον περισσότερον πίνει, τόσο περισσότερον ἀνάβει ἡ δίψα του.

ΣΤ. ΑΡΤΟΣ ΚΑΙ ΘΕΑΜΑΤΑ.
Ο ΕΚΜΑΥΛΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ-
Ο ΣΦΕΤΕΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΠΑΤΑΛΗΣΙΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΤΟ
1. Αὐτὴν τὴν ἀδυναμίαν τῶν ἀνθρώπων διέγνωσαν οἱ ἰθύνοντες ἀνὰ τὰς χιλιετίας καὶ τοῦ προσφέρουν ἀφθονώτατα θεάματα καὶ ὀλίγον ἄρτον βολεύοντες τὰς ὀρδὰς τῶν ψηφοφόρων των καὶ ὁδηγοῦν τὸν τοιουτοτρόπως ἐκμαυλισμένον λαὸν νὰ βροντοφωνῇ: «ἄρτον καὶ θεάματα», διὰ νὰ μὴ ἀγωνίζεται καὶ ἀπαιτεῖ τὸ γκρέμισμα τῶν ἑκάστοτε κακῶν ἰθυνόντων. Δέκα (10) ἐφημερίδες συστηματικῶς ἀφιονίζουν, διεγείρουν καὶ κτηνοποιοῦν τοὺς μανιώδεις τῆς ποδοσφαίρας…
2. Τοιουτρόπως, σφετεριζόμενοι καὶ διασπαθίζοντες τὸν ἱδρῶτα τοῦ βαρύτατα φορολογουμένου πτωχοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ, διαθέτουν τεράστια κονδύλια π.χ. εἰς τὰς διαφόρους ποδοσφαιρικὰς ὁμάδας κτίζοντες διὰ αὐτὰς πολυτελῆ στάδια εἰς δημοσίας ἐκτάσεις ἀκόμη καὶ δασικάς, καταστρέφοντες χιλιάδες δένδρα-πνεύμονες ὀξυγόνου, τόσον ἀπαραιτήτου διὰ ἑκατομμύρια δεινοπαθούντας συνανθρώπους μας. Ἀπεναντίας, ἐὰν ἐντοπισθῆ κάποιος ἄσημος καὶ ἀδύνατος νὰ κόψῃ ἀκόμη καὶ ἕν πεῦκον ἀπὸ τὸν κῆπον του, φυλακίζεται…
3. Ἄφρονες καὶ ἀνεγκέφαλοι πολιτικοὶ διευκολύνουν τοὺς «ἀετονύχηδες» καί «πατριάρχας» τῆς διαπλοκῆς νὰ ἀναλαμβάνουν ποδοσφαιρικὰς ὁμάδας, νὰ ἀγοράζουν καὶ νὰ πωλοῦν Ἕλληνας καὶ διεθνεῖς ρωμαλαίους, ἱκανοὺς καὶ εὐελίκτους ἀθλητὰς μὲ ἀμύθητα ποσά, νὰ τοὺς πληρώνουν ἀστρονομικὰς ἐτησίας ἀποζημιώσεις, τὰς ὁποίας ἐργατοϋπάλληλοι δὲν λαμβάνουν εἰς δεκαετίας ὁλοκλήρους-εἰς ὅλην τὴν ζωήν των. Οἱ ἐν λόγῳ «ψευδοεπιχειρηματίες» τοῦ ἀθλητισμοῦ σπαταλοῦν ἀλογίστως ἀμύθητα ποσά, διὰ τὴν μετακίνησιν τῶν «ἀφιονισμένων» πλασμάτων-ὀπαδῶν, διὰ νὰ ὠρύωνται τόσον ἀξέστως, ὥστε νὰ μὴ εἶναι εἰς θέσιν πολλαὶ δεκάδες διμοιριῶν ὀργάνων τῆς τάξεως νὰ χωρίσουν τὰς διαπληπτιζομένας ὁμάδας, αἱ ὁποῖαι προβαίνουν εἰς ἀγρίους βανδαλισμοὺς δεκάδων καὶ ἑκατοντάδων χιλιάδων εὐρώ, οἱ ὁποῖοι βανδαλισμοὶ ἀποκαθίστανται μὲ τὸν ἱδρῶτα τοῦ βαρύτατα φορολογουμένου πτωχοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ…
4. Μὲ ἀπείρους τοιαύτας ἐνεργείας οἱ ἐλεεινοὶ αὐτοὶ ἐπιχειρηματίαι τῆς διαπλοκῆς δημιουργοῦν ἀμύθητα χρέη πρὸς τὸ δημόσιον, τὰς τραπέζας καὶ τὰς κοινωνικὰς ἀσφαλίσεις. Ὅμως ἔρχονται οἱ τρισάθλιοι διεφθαρμένοι πολιτικοὶ νὰ τοὺς χορηγοῦν ἀμέσως ἤ ἐμμέσως ἀπὸ τὸ περιβόητον Ὑπουργεῖον «Πολιτισμοῦ», τὸ κέντρον τοῦ ἐκμαυλιστικοῦ «τζόγου», ποὺ λέγεται «ΟΠΑΠ», καὶ ἀπὸ ἄλλας δημοσίας ὑπηρεσίας, ποὺ σφετερίζονται καὶ διασπαθίζουν τοὺς φόρους τοῦ βαρύτατα φορολογουμένου πτωχοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ.
5. Ἀφοῦ ἐξανεμισθοῦν ὅλαι αἱ γενναῖαι αὐταὶ κρατικαὶ ἐπιχορηγήσεις καὶ ἐὰν ἐπιπροσθέτως συσσωρευθοῦν τεράστια χρέη εἰς τὰς διαφόρους ἀθλητικὰς ὁμάδας, τότε οἱ ἐγκληματίαι πολιτικοὶ ἐπεμβαίνουν καὶ τοὺς διαγράφουν ὅλα τὰ χρέη, ἐπιβαρύνοντες ἀφρόνως τὸν στενάζοντα ἀπὸ τὰ οἰκονομικὰ βάρη πτωχὸν ἑλληνικὸν λαὸν καὶ ὁδηγοῦν εἰς παταγώδη χρεωκοπίαν τὸ Ἵδρυμα Κοινωνικῶν Ἀσφαλίσεων.
6. Ὄχι μόνον εἰς τὰς ἀθλητικὰς ἐπιχειρήσεις τῶν «πατριαρχῶν τῆς διαπλοκῆς» καὶ τῶν «ἀετονύχηδων» χαρίζονται ἀμύθητα ποσά, ἀλλὰ καὶ εἰς τὰς ἀτομικὰς ἐπιχειρήσεις αὐτῶν ἐξανεμίζουν οἱ τρισάθλιοι πολιτικοὶ ἀμύθητα ποσά, ἀναγορεύοντες αὐτοὺς ὡς ἐθνικοὺς προμηθευτάς=«κρατικοδίαιτους» καί, χάριν τῆς «μίζας» καὶ τῶν παχυλοτάτων «λαδωμάτων», ὑπογράφουν συμβάσεις ἤ τοὺς κάνουν ἀπ’ εὐθείας ἀναθέσεις ἔργων καὶ προμηθειῶν, διότι τὴν μερίδα τοῦ λέοντος τὴν εἰσπράττουν οἱ ἴδιοι οἱ πολιτικοὶ ἤ ὁ «συρφετός» τῶν στρατιῶν τῶν «ἡμετέρων».
7. Αὐτοὶ οἱ «πατριάρχαι τῆς διαπλοκῆς» καὶ οἱ «ἀετονύχηδες», ποὺ οὐσιαστικῶς, ἀμέσως ἤ ἐμμέσως, «ἀποφασίζουν καὶ διατάσσουν», δημιουργοῦν καὶ εἰς τὰς ἀτομικάς των ἐπιχειρήσεις τεράστια χρέη πρὸς τὰς ἐφορίας, ἀσφαλιστικοὺς ὀργανισμοὺς καὶ τραπέζας καὶ ἐξαναγκάζουν τοὺς ἐντολοδόχους των πολιτικοὺς νὰ τοὺς τὰ χαρίσουν διὰ διαφόρων νομοθετικῶν πράξεων ἤ διὰ προεδρικῶν διαταγμάτων…

Ζ. Η ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Τὰ πενιχρότατα οἰκονομικά μας καὶ ἡ λίαν δυσβάστακτοι ὄγκοι ἐργασίας, δυστυχῶς, δὲν μᾶς ἐπιτρέπουν νὰ ἀναπτύξωμεν διεξοδικώτερον τὸ θέμα «ἄρτος καὶ θεάματα», ποὺ ἐκμαυλίζει τοὺς πάντας, ἰδίως τὴν νεολαίαν. Πρὸς τοῦτο, παρακαλοῦμεν, ὅπως οἱ ἐνδιαφερόμενοι ἀνατρέξουν εἰς τὰ περιοδικά μας «Φωτεινὴ Γραμμή»:
α) τεῦχ. 7, σελ. 14 «Ἡ ἰδιωτικοποίησις τοῦ ἀθλητισμοῦ» τοῦ φίλου Εὐθυμίου Σκαλτσᾶ Προέδρου Ἐφετῶν.
β) τεῦχ. 20, σελ. 38 καὶ ἐφεξῆς «Τὸ εὖ ἀγωνίζεσθαι».
γ) » σελ. 39 καὶ ἐφεξῆς «Ἱστορία τοῦ ποδοσφαίρου» &
δ) » σελ. 41 καὶ ἐφεξῆς «Ὀλυμπιακοὶ ἀγῶνες».
ε) τεῦχ. 28, σελ. 17 «Ἐπέτειος ὀλυμπιακῶν ἀγώνων» &
στ) » σελ. 24 «Ἑλληνικοὶ Ὀλυμπιακοὶ Ἀγῶνες» ποίημα Κων/νου Ρηγοπούλου.
ζ) τεῦχ. 36, σελ. 54
«Οἱ Ὀλυμπιακοὶ Ἀγῶνες μία μεθυστικὴ ἐπέτειος» &
η) σελ. 60 «Ἡ ἀπονομὴ βραβείων διεγείρει τὴν ἅμιλλα».
θ) τεῦχ. 37 σελ. 56 «Οἱ ὀλυμπιακοὶ ἀγῶνες τοῦ 2008 εἰς τὸ Πεκίνον» τοῦ καθηγητοῦ Διονυσίου Κ. Μαγκλιβέρα
καθὼς καὶ
ι) τεῦχ. 33, σελ. 79 καὶ ἐφεξῆς «Ὄχι μητροπολιτικὸν πάρκον εἰς ὅλην τὴν ἔκτασιν τοῦ πρώην Ἀεροδρομίου τοῦ Ἑλληνικοῦ» (νὰ μεταφερθῇ τὸ γήπεδον τοῦ Παναθηναϊκοῦ εἰς τὸ παλαιὸν Ἀεροδρόμιον καὶ ὄχι εἰς τὸν Ἐλαιῶνα, ὅπου ἐπιβάλλεται νὰ δημιουργηθῇ πνεύμων πρασίνου διὰ τὰ πολλὰ ἑκατομμύρια κατοίκων τῆς ὑποβαθμισμένης βορειοδυτικῆς Ἀττικῆς)
καὶ λοιπὰ δημοσιεύματά μας
καὶ εἰς τὴν ἱστοσελίδα μας www.fotgrammi.gr.

Η. ΤΟ ΑΣΘΕΝΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
1. Ὡς ἀποτέλεσμα τῶν ἀνωτέρω καὶ διὰ τῶν ἀθρόων προσλήψεων «παρασίτων» τῶν «κλαδικῶν» τῶν κυβερνώντων κομμάτων καὶ διὰ τῆς ἐντάξεως εἰς τὸ Ἵδρυμα Κοινωνικῶν Ἀσφαλίσεων ὅλων «τῶν νομιμοποιουμένων» καί «ἑλληνοποιημένων» λαθρομεταναστῶν, καθὼς καὶ μὲ τίς «γερὲς μίζες» καὶ τὰ παχυλότατα «λαδώματα» καὶ μὲ τὰς πολλαπλασίας ὑπερτιμoλογήσεις («γιὰ τὶς χονδρὲς μίζες» εἰς ὅλας τὰς κρατικὰς προμηθείας ἀκόμη καὶ εἰς τὰ φάρμακα καὶ ἰατρικὰ μηχανήματα) τῶν προμηθευομένων φαρμακευτικῶν καὶ παραφαρμακευτικῶν εἰδῶν ἔχουν οὐσιαστικῶς ἀχρηστεύσει τὸ Ἵδρυμα Κοινωνικῶν Ἀσφαλίσεων. Ἐπὶ ἑβδομάδας καὶ μῆνας ὁλοκλήρους πρέπει νὰ ἀναμένουν οἱ ἀσθενεῖς ἡμερομηνίαν διὰ νὰ ἐξετασθοῦν (τὰ περιβόητα «ραντεβού») καὶ ὅταν ἔρθῃ ἐπιτέλους ἡ ἡμερομηνία, τότε εἶναι δυνατὸν ἐξ αἰτίας κάποιας ἀπεργίας ἤ ἀδιαθεσίας τοῦ ἰατροῦ ἤ ἀπὸ ἄλλα ἐμπόδια νὰ ἀναβάλλωνται αἱ ἐξετάσεις καὶ τὰ χειρουργεῖα διὰ μῆνας ἀργότερον, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἐπιδεινώνωνται αἱ ἀσθένειαι ἤ νὰ ἀπέρχωνται ἐν τῶ μεταξὺ οἱ ἀσθενεῖς εἰς τὰς αἰωνίους μονάς, ἐὰν δὲν ἔχουν νὰ πληρώσουν διὰ νὰ ἐξετασθοῦν ἤ χειρουργηθοῦν ἰδιωτικῶς….
Διὰ τὸ ἄθλιον κατεστημένον καί «τὶς μίζες» ἔχομεν ἀναπτύξει καὶ παλαιότερον (ἴδ. Φωτεινὴ Γραμμὴ τεῦχος 39, σελ.62-63).
2. Διὰ νὰ ἀναπτύξῃ κανεὶς τὸ ὅλον θέμα τῆς ἀθλίας ἀκαταστασίας, ἡ ὁποία κυριαρχεῖ καὶ εἰς τὸ ΙΚΑ καὶ εἰς τοὺς ἄλλους τομεῖς ὑγείας, ὡς ἐπὶ παραδείγματι εἰς τὸ ΕΚΑΒ, ὅπου οἱ οἰκονομικὰ ἀνίσχυροι, βαρέως ἀσθενεῖς ἤ προσφάτως χειρουργημένοι καὶ κατάκοιτοι πρέπει νὰ ἀναμένουν ἀπὸ τὸ πρωὶ μέχρι τὰ μεσάνυκτα, πότε θὰ ἔλθῃ ἀσθενοφόρον νὰ τοὺς μεταφέρῃ εἰς τὴν οἰκίαν των καὶ παρὰ τὰς ἐπιμόνους παρακλήσεις (π.χ.ὁ προϊστάμενος τῆς βάρδιας κ. Καραπαναγιώτης) νὰ μὴ εἶναι εἰς θέσιν νὰ σοῦ εἰποῦν, οὔτε εἰς πόσας ὥρας θὰ ἠδύνατο κανεὶς νὰ ὑπολογίζῃ τὴν ἄφιξιν τοῦ ἀσθενοφόρου…, ἀπαιτοῦνται τόμοι ὁλόκληροι ἀλλὰ καὶ ἱκανώτατοι τραγωδοί. Βαβαὶ τῆς φαυλοκρατίας καὶ τῆς ἀκαταστασίας… Ἀκόμη καὶ ὑπανάπτυκται ἀφρικανικαὶ χῶραι θὰ ἔχουν κάποιαν σχετικὴν τάξιν καὶ θὰ δύνανται νὰ καθορίσουν, ἐὰν θὰ εἶναι τὴν πρωίαν, τὴν μεσημβρίαν, τὸ ἀπόγευμα ἤ τὰ μεσάνυκτα…
3. Οἱ «ἐργατοπατέρες» καὶ εἰς τὸν τομέα τῆς ὑγείας οὐσιαστικῶς δὲν κόπτονται διὰ τὴν ἔγκαιρον, σωστὴν καὶ ὁλοκληρωμένην ἰατρικὴν διάγνωσιν καὶ θεραπείαν τῶν πασχόντων συνανθρώπων μας εἰς τὰ ἰατρεῖα Ι.Κ.Α. καὶ δημοσίων Νοσοκομείων. Ἀπεναντίας πασχίζουν νὰ ἐξασφαλίσουν μόνον προνόμια διὰ τοὺς εἰς τὸν τομέα ὑγείας ἐργαζομένους, καταταλαιπωροῦντες παντοιοτρόπως τοὺς ἀσθενεῖς, ἐξαναγκάζοντες αὐτοὺς νὰ μεταβαίνουν οἱ ἴδιοι ἤ συγγενεῖς αὐτῶν εἰς τὰ ἰδιωτικὰ ἰατρεῖα τῶν ἰατρῶν καὶ ἀναλόγως τοῦ ποσοῦ, ποὺ θὰ ὑπάρχῃ μέσα εἰς τό «φακελλάκι», θὰ δείξουν οἱ ἰατροὶ κατανόησιν τινά. Διαφορετικῶς χωρὶς νὰ ὁλοκληρωθοῦν αἱ ἐξετάσεις, δίδουν ἐξιτήριον εἰς τοὺς ἀσθενεῖς, διὰ νὰ ἐλευθερωθοῦν κλίναι διὰ τὴν ἑπομένην ἐφημερίαν….
4. Τοιουτοτρόπως ἀναγκάζονται οἱ ἀσθενεῖς νὰ καταφεύγουν εἰς τὰ ἰδιωτικὰ Νοσοκομεῖα, διὰ νὰ ἐξετασθοῦν ὀρθῶς καὶ νὰ θεραπευθοῦν, ἀχρηστεύοντες οὕτω οὐσιαστικῶς τὸ κρατικὸν σύστημα ὑγείας καὶ τὸ ἀσφαλιστικόν.

Θ. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΟΥ ΗΘΙΚΟΥ ΕΚΦΥΛΙΣΜΟΥ
ΤΩΝ ΙΘΥΝΟΝΤΩΝ
1. Οἱ ἰθύνοντες τῆς πολιτικῆς ἡγεσίας κατώρθωσαν μὲ τὴν οὐσιαστικὴν ἀδιαφορίαν τῆς συντριπτικῆς πλειοψηφίας τῆς πνευματικῆς καὶ θρησκευτικῆς ἡγεσίας νὰ ἐκμαυλίσουν τόσον πολὺ τὴν πλειοψηφίαν τῶν πολιτῶν, ἰδίως τῶν νέων, καὶ τοιουτοτρόπως οὐσιαστικῶς δὲν ὑπάρχει σθεναρὰ οὐσιώδης ἀντίδρασις διὰ τὴν κατασπατάλησιν τοῦ ἐθνικοῦ πλούτου εἰς «ἄρτον καὶ θεάματα». Οὕτω δὲν περισσεύουν ἀρκετὰ χρήματα διὰ τὴν παιδείαν, ὑγείαν, πραγματικὸν πολιτισμόν, ὀρθὰς ἀναγκαίας ὑποδομὰς εἰς ὅλην τὴν Ἑλλάδα- καὶ ὄχι νὰ γίγνωνται μόνον καὶ νέα ἔργα εἰς τὰς ἤδη ἀνεπτυγμένας πολυτελεῖς περιοχάς, ἀλλὰ ἐπιβάλλεται νὰ γίγνωνται κυρίως εἰς τὰς ὑποαναπτύκτους, ὅπου δεινοπαθεῖ ἡ πλειοψηφία τῶν Ἑλλήνων.
2. Οἱ «ἐργατοπατέρες», ποὺ εἶναι ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον φερέφωνα τῶν «ἐθνοπατέρων» καὶ ἰδίως τῶν κυβερνώντων κομμάτων, οὐδέποτε ἠγωνίσθησαν διὰ τὴν πραγματικὴν ἀνακούφισιν τῶν «λαϊκῶν μαζῶν». Ἐπὶ παραδείγματι ποτὲ δὲν ἐζήτησαν σταθεροποίησιν καὶ ὄχι αὔξησιν μισθῶν καὶ ἡμερομισθίων, μείωσιν κόστους ζωῆς καὶ δημιουργίαν συνθηκῶν ἀνθρωπίνου διαβιώσεως τῆς πλειοψηφίας τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ. Ὄχι περαιτέρω διασπάθισιν καὶ κατάχρησιν τῶν κρατικῶν ἐσόδων εἰς εὐτελῆ ἔργα «πολιτισμοῦ», ὡς π.χ. eurovision, mundial, βαλκανικοὶ ἀγῶνες, ὀλυμπιακοὶ ἀγῶνες κ.λπ. κ.λπ. τὰ ὁποῖα ἐκμαυλίζουν καὶ θηριοποιοῦν τοὺς ἀνθρώπους…
3. Ἐπὶ πλέον μερικὰ παραδείγματα:
Ὁ κ. Μητσοτάκης κατεσπατάλισεν τεράστια ποσά, διὰ νὰ μεταβοῦν ἑκατοντάδες δημοσιογράφοι, «μανδαρίνοι» καὶ λοιποὶ «τουρίστες» εἰς τὴν Ἰαπωνίαν, διὰ νὰ πείσῃ τούς «ἀθανάτους» διὰ τὴν ἀνάθεσιν τῆς διεξαγωγῆς τῶν ὀλυμπιακῶν ἀγώνων εἰς τὴν Ἀθήνα…
Ὁ ξενοκίνητος πολιτικὴ τοῦ κ. Σημίτη, ὁ ὁποῖος μαζὶ μὲ ὅλους τοὺς ὁμοϊδεάτας του, διὰ νὰ δύναται νά «καμουφλάρωνται» καὶ διὰ νὰ μὴ ἀντιλαμβάνωνται οἱ ὀρθόδοξοι Ἕλληνες εἰς ποῖα θρησκεύματα καὶ ἰδεολογίaς ἀνήκουν, ἐδαιμονίσθησαν νὰ ἀπαλείψουν ἀπὸ τὰς ταυτότητας τὸ θρήσκευμα καί, εὐτυχῶς ἀνεπιτυχῶς, καὶ τὴν ἰθαγένειαν, ἐξηνέμισεν τὸν ἐθνικὸν πλοῦτον τῆς Ἑλλάδος διὰ νὰ διορίζωνται καὶ οἱ ὑπόλοιποι τῆς κλαδικῆς των, διά «ρουσφέτια» πρὸς ἐθνικοὺς προμηθευτὰς καί «χατίρια» τῶν «πατριαρχῶν τῆς διαπλοκῆς» καὶ τῶν «ἀετονύχηδων» «ἡμετέρων». Ἀνέθεσεν δὲ εἰς ἕν ξέφρενον γύναιον νὰ σπαταλᾶ ἀφειδῶς ἑκατομμύρια καὶ δισεκατομμύρια εὐρὼ καὶ ἐξηπάτησεν τοὺς διεθνεῖς ὀργανισμοὺς διασύρων τὴν ἀρίστην φήμην τοῦ Ἕλληνος ἀνὰ τὴν ὑφήλιον μὲ ψευδῆ στοιχεῖα, ὥστε νὰ εἰσέλθῃ ἡ Ἑλλὰς εἰς τὸ ἑνιαῖον εὐρωπαϊκὸν νόμισμα, δανειζόμενος ἀμύθητα ποσά, διὰ νὰ καλύπτῃ ὅλας αὐτὰς τὰς δαπάνας, καταχρεώνων ἀκόμη καὶ τὰ δισέγγονα μας, ζῶντες αὐτοὶ καὶ οἱ «ἡμέτεροι» των ὡς αὐτοκράτορες καὶ πρίγκηπες μὲ δανεικά, χωρὶς ἰδανικά!!!
4. Ἀκόμη καὶ μετὰ παρέλευσιν ἕξ (6) ἐτῶν δὲν γνωρίζομεν πόσα ἀμύθητα ποσὰ κατεσπαταλίσθησαν-ἐσφετερίσθησαν διὰ τὰ εὐτελῆ ὀλυμπιακὰ ἔργα, διὰ τὴν συντήρησιν τῶν ὁποίων ὁ βαρύτατα φορολογούμενος πτωχὸς ἑλληνικὸς λαὸς πρέπει νὰ πληρώνῃ ἐπὶ πολλὰ ἀκόμη ἔτη τεράστια ποσά…
5. Ἦλθον αἱ κυβερνήσεις τοῦ ἀπείρου καὶ ἀβούλου Κων/νου Καραμανλῆ καὶ οἱ διάφοροι πανοῦργοι δημαγωγοὶ καθηγηταὶ καὶ ἰσχυροὶ Ὑπουργοί του τοῦ παρίστανον τὰ πράγματα τελείως ἀντίθετα ἀπὸ ὅ,τι ἦσαν εἰς τὴν πραγματικότητα. Συνέχισαν καὶ οὗτοι τὴν ἀλόγιστον καὶ ἄφρονα σπάταλον πολιτικὴν τῶν σοσιαλιστῶν καὶ οἱ «ἀετονύχηδες καὶ πατριάρχαι τῆς διαπλοκῆς» ἐπέβαλον τὴν θέλησίν των νὰ μὴ κατανέμωνται τὰ βάρη εἰς τοὺς ἔχοντας καὶ κατέχοντας καὶ τοὺς θησαυρίζοντας, ἀλλὰ εἰς τὸν λίαν βεβαρημένον πτωχὸν ἑλληνικὸν λαόν.

Ι. Η ΗΘΙΚΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΙΣ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ
1. Τὸ ἄκρως ἀνησυχαστικὸν εἶναι ὅτι ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία τῆς πνευματικῆς καὶ θρησκευτικῆς ἡγεσίας ὄχι μόνον δὲν ἀντιδρᾶ σθεναρῶς, ἀλλ᾿ἀπεναντίας συνήθως ἀπαθῶς θεᾶται ὅλα αὐτὰ τὰ ἄκρως ἀχαρακτήριστα καὶ ἀπαράδεκτα δρώμενα καὶ πραττόμενα καὶ ὅλοι οἱ νουνεχεῖς ὀρθόδοξοι ἐναπομείναντες Χριστιανοὶ διερωτῶνται, μήπως ὁ Ἅγιος Καλαβρύτων ἔχει δίκαιον, ὅταν εἰς τὴν ἱστοσελίδα του γράφει «μᾶς ἐπώλησεν ὁ Ἀρχιεπίσκοπος, μᾶς ἐπώλησεν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος»;;;
2. Δυστυχῶς ὁ θρυλικὸς Γέρων Αὐγουστῖνος Καντιώτης εἶναι 104 ἐτῶν ἀνήμπορος καὶ δὲν εἶναι εἰς θέσιν νὰ λάβῃ πλέον σφενδόνας καὶ νὰ κατατροπώνῃ τοὺς βαρύτατα αἱμοδιψεῖς λύκους καί «Αὐγουστῖνοι» ἔρχονται κάθε 50 ἤ 100 ἔτη. Δυστυχῶς ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία τῆς πνευματικῆς καὶ θρησκευτικῆς ἡγεσίας ἐθελοτυφλεῖ καὶ ἀδιαφορεῖ νὰ τείνῃ δάκτυλον βοηθείας…
3. Ἐνῷ βλέπουν τὰς ἀγέλας τῶν λύκων νὰ πολλαπλασιάζωνται καὶ νὰ περικυκλώνουν ἀσφυκτικῶς τὸ ποίμνιον, αὐτοὶ συνεχίζουν νὰ παίζουν τὰς φλογέρας των, τρέφοντες ψευδαισθήσεις, ὅτι μὲ αὐτὰς θὰ σαγηνεύσουν ἀκόμη καὶ τοὺς αἱμοδιψεῖς λύκους καὶ ἐθελοτυφλοῦν καὶ δὲν θέλουν νὰ συνειδητοποιήσουν, ὅτι οἱ προβατόσχημοι λύκοι ἠμπορεῖ νὰ ἀλλάζουν τὸ χρῶμα των μὲ τὴν δορὰν προβάτου, ἀλλὰ γνώμην δὲν ἀλλάζουν καὶ ἀνενόχλητοι θὰ κατασπαράξουν καὶ τὸ ἐλάχιστον ἐναπομεῖναν ποίμνιον …(«τῶν οἰκιῶν ὑμῶν ἐμπιπραμένων, ὑμεῖς ἄδετε…» (Αἴσωπος, Κοχλίες).
4. Πρὸς τοῦτο διατίθενται νὰ διαθέσουν μεγάλο μέρος τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας διὰ κέντρα ἀποτοξινώσεως μερικῶν ἑκατοντάδων, ἔστω χιλιάδων δυστυχισμένων πλασμάτων. Ἀδιαφοροῦν ὅμως νὰ μεριμνήσουν διὰ νὰ προστατευθοῦν ἑκατομμύρια νέων ἀνθρώπων, οἱ ὁποῖοι ἔχουν χάσει τόν προσανατολισμόν των καὶ εἶναι ἐγκαταλελειμμένοι εἰς τάς «ὄνυχας τῶν λεόντων».
Δυστυχῶς δὲν θέλει νὰ συνειδητοποιήσῃ ἡ πνευματικὴ καὶ θρησκευτικὴ ἡγεσία, ὅτι ἡ καλλιτέρα θεραπεία εἶναι ἡ πρόληψις καὶ ὅτι ἕν γραμμάριον προλήψεως μᾶς σώζει ἀπὸ ἑκατομμύρια τόννους θεραπείας.
Ὑπενθυμίζομεν τὴν σοφὴν ρῆσιν «τὸ προλαμβάνειν εἶναι σωτήριον, τὸ θεραπεύειν εἶναι σκέτος ,,μαζοχισμός,,…».
5. Πρὸς τοῦτο αἱ σκοτειναὶ δυνάμεις διὰ τῶν ὀργάνων των (εἰς τὴν νομοθετικήν, δικαστικὴν καὶ ἐκτελεστικὴν ἐξουσίαν, ἰδίως δὲ μέσῳ τῶν Μέσων Μαζικῆς Ἐνημερώσεως – μᾶλλον ὀρθότερον παραπληροφορήσεως καὶ ἐκμαυλισμοῦ-ὅπως ἐκτενέστατα ἀναφέρομεν εἰς τὴν ὁμιλίαν μας τὴν 25.1.2010 εἰς τὸ Πολεμικὸν Μουσεῖον Ἀθηνῶν, τὴν ὁποίαν δὲν ἐδημοσιεύσαμε ἀκόμη-λόγῳ ἐλλείψεως χώρου καὶ χρήματος-καὶ ἐλπίζομεν νὰ δημοσιεύσωμε προσεχῶς εἰς τὴν Φωτεινὴν Γραμμὴν, καὶ ἤδη ἔχομε ἀναρτήσει εἰς τὴν ἱστοσελίδα μας www.fotgrammi.gr) πασχίζουν νὰ ἀναρριχῶνται, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, φαῦλα ὑποκείμενα, ὄχι μόνον εἰς τὴν πνευματικήν, ἀλλὰ καὶ εἰς τὴν θρησκευτικὴν ἡγεσίαν ἤ ἔστω ἄτομα χωρὶς ζῆλον διὰ τὰς ἀνεκτιμήτους ἠθικὰς καὶ πνευματικὰς ἀξίας τῆς φυλῆς μας, Θρησκείαν, Πατρίδα καὶ Οἰκογένειαν, χωρὶς ἱκανότητας, χωρὶς ἱεραποστολικὰ ἰδανικά, διὰ νὰ μὴ ἀντιδροῦν εἰς τὰ καταχθόνια σχέδια τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων καὶ ἰδοὺ τὸ κατάντημα ! ! !

ΙΑ. Η ΚΑΛΠΑΖΟΥΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΙΣ.
ΑΒΕΛΤΗΡΙΑ ΙΘΥΝΟΝΤΩΝ-ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΑΦΟΡΜΑΙ
1. Ἐπειδὴ ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία τῶν πολλαπλασίων δημοσίων ὑπαλλήλων ὄχι μόνον δὲν παράγει ἔργον, ἀλλ᾿ ἀπεναντίας γίγνονται τροχοπέδη εἰς τὴν δημιουργίαν πλούτου ἀπὸ τὰ ὑποζύγια, δηλαδὴ τοὺς σκληρότατα ἐργαζομένους τῆς ἰδιωτικῆς πρωτοβουλίας, ἠναγκάζοντο αἱ Κυβερνήσεις νὰ συνεχίσουν νὰ ἀποκρύπτουν τὰ πραγματικὰ δεδομένα καὶ μὲ πλασματικὰ στοιχεῖα νὰ λαμβάνουν «θαλασσοδάνεια», διὰ νὰ καλύπτουν τὰς ἀνάγκας τοῦ σπατάλου καὶ ἁμαρτωλοῦ κράτους.
2. Οἱ τρισάθλιοι πολιτικοὶ ἰθύνοντες, ἰδίως τῆς μεταπολιτεύσεως, παρέλαβον τὸ ἐξωτερικὸν χρέος μηδὲν καὶ τώρα τὸ ἔχουν φθάσει ἄνω τῶν 300 δισεκατομμυρίων εὐρὼ καὶ κάθε ἔτος πρέπει νὰ λαμβάνουν ὅλον καὶ περισσότερον αὐστηρότατα δημοσιονομικὰ μέτρα καὶ νὰ κατακρημνίζουν ὅλας τὰς κατακτήσεις τῶν ἐργαζομένων.
3. Αὐτοὶ οἱ ἀνίκανοι καὶ ἀχρεῖοι πολιτικοὶ ἔδιδον τὰ τεράστια ποσὰ τοῦ σχεδίου Μάρσαλ καὶ τῆς Ἡνωμένης Εὐρώπης εἰς τοὺς «ἡμετέρους», οἱ ὁποῖοι ἵδρυον ἐπιχειρήσεις κρατικοδιαίτους, προστατευομένας διὰ δασμῶν, διὰ περιθωρίων καὶ λοιπῶν εὐεργετημάτων, δηλαδὴ μὴ ἀνταγωνιστικῶν καὶ προσεπάθουν νὰ διατηρήσουν αὐτὰς τὰς ἐπιχειρήσεις μὲ ἄπειρα, λίαν πολυδάπανα κίνητρα καὶ ἐθελοτυφλοῦσαν διὰ τὴν κατάργησιν ἀντικινήτρων τροχοπέδης. Οἱ ἐν λόγῳ ἐπιχειρηματίαι ἐφρόντιζον νὰ ἐξασφαλίσουν καὶ τὰ τρισέγγονά των διὰ ὑπερτιμολογήσεων μηχανημάτων καὶ πρώτων ὑλῶν καὶ ὑποτιμολογήσεων τῶν ἐξαγωμένων προϊόντων των καὶ «ἔρριχναν κανόνι» εἰς τὰς Τραπέζας (π.χ. ΕΤΒΑ κ.λπ.), τοὺς προμηθευτάς των, τοὺς ἀσφαλιστικοὺς ὀργανισμοὺς ἀκόμη καὶ τὸ προσωπικόν των…
4. Οἱ ξενοκίνητοι καὶ δοτοὶ αὐτοὶ πολιτικοί μας, δὲν ἐνισχύουν σοβαροὺς ἐπιχειρηματίας νὰ δημιουργήσουν ὑγιεῖς μονάδας καὶ νὰ ἀξιοποιήσουν τὸν ἀνεκτίμητον θησαυρὸν τῆς πατρίδος μας (πετρέλαιον, τεράστια κοιτάσματα πολυτίμων μεταλλευμάτων- εἰς Ἴμια κ.λπ.- τοῦ ὀρυκτοῦ πλούτου τοῦ Ἰονίου καὶ Αἰγαίου πελάγους καὶ τῆς ἠπειρωτικῆς Ἑλλάδος). Ἀντιθέτως, ἐὰν ἐτόλμων μερικοὶ θαρραλέοι καὶ προοδευτικοὶ ἄνθρωποι νὰ ἀσχοληθοῦν σοβαρῶς μὲ αὐτά, ὡς π.χ. οἱ ἰδιοκτῆται τῆς ΧΡΩ.ΠΕΙ κοι Σοφιανόπουλοι, ἐμμέσως ἤ ἀμέσως ἔκαναν τὸ πᾶν νὰ τοὺς ἐξουθενώσουν, προφανῶς διότι ἀπὸ ἐκεῖ δὲν θὰ ἐλάμβανον «μίζες» ἤ ἐφήρμοζον τὴν ρητὴν ἐντολὴν τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων (ποὺ τοὺς προέβαλον καὶ διετήρουν).
5. Μάλιστα δὲ τὴν δεκαετίαν τοῦ 90 μέχρι τὸ 2005 οἱ ἀνεγκέφαλοι πολιτικοί μας «ἐπιδοτοῦσαν» ἑλληνικὰς ἐπιχειρήσεις, ὅταν ἐπένδυον εἰς τὴν Ἀλβανίαν, Σκόπια, Βουλγαρίαν,Τουρκίαν κ.λπ. Τοιουτοτρόπως ἐμειώνοντο αἱ θέσεις ἐργασίας διὰ τοὺς Ἕλληνας ἐργαζομένους, τὰ ἔσοδα τοῦ κράτους, ἀσφαλιστικῶν ὀργανισμῶν καὶ γενικῶς ἐσυρρικνοῦτο ἡ ἑλληνικὴ οἰκονομία…
6. Σήμερον, ἀντὶ νὰ τονώσουν τὴν ἐθνικὴν οἰκονομίαν διὰ νὰ δημιουργηθοῦν θέσεις ἐργασίας, ἐθνικὸς πλοῦτος, εἰσροαὶ εἰς τὰ δημόσια καὶ ἀσφαλιστικὰ ταμεῖα, μάλιστα ἐπιστρέφοντες ἐγκαίρως καὶ εὐκαίρως τὸν φόρον προστιθεμένης ἀξίας εἰς τὰς δικαιουμένας ἐπιχειρήσεις (κατόπιν αὐστηροτάτων ἐλέγχων), διὰ νὰ ἐπέλθῃ ἀνάκαμψις τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας, ἀντιθέτως φορολογοῦν μὲ Φ.Π.Α., φόρον εἰσοδήματος καὶ προκαταβολὴν διὰ τὸ ἑπόμενον ἔτος ἀκόμη καὶ διὰ τὰ μὴ εἰσπραχθέντα ποσὰ ἀκαλύπτων ἐπιταγῶν κ.λπ.
Ἀκαλύπτους ἐπιταγὰς δὲν ἔχομεν μόνον ἀπό (ἐξ αἰτίας δικαιολογημένων συγκυριῶν) εὐσυνειδήτους, ἐντίμους καὶ ἐναρέτους ἐπιχειρηματίας καὶ οἰκογενειάρχας ἀλλά, δυστυχῶς καὶ κυρίως, ἀπὸ «ἀετονύχηδες» ἀπατεῶνας, οἱ ὁποῖοι ἐκμεταλλεύονται τὴν ἀτιμωρησίαν σκοπίμως καὶ δὲν πληρώνουν.
Τοιουτοτρόπως κινδυνεύουν νὰ πτωχεύσουν καὶ αἱ ἐλάχισται ἐναπομείνασαι ὑγιεῖς ἑλληνικαὶ ἐπιχειρήσεις.
7. Ἐπειδὴ ὅμως τὰ ἔσοδα εἶναι πενιχρὰ καὶ θὰ γίγνωνται κάθε ἔτος ἀκόμη πενιχρότερα, διότι θά «μαραζώσουν» καὶ τὰς ὑπολοίπους παραγωγικὰς μονάδας καὶ θὰ διαλύσουν τὰ πάντα, πρέπει νὰ δανείζωνται ἄνω τῶν 50 δισεκατομμυρίων εὐρὼ ἐτησίως, διὰ νὰ δύνανται νὰ καλύψουν τὰς ἀνάγκας τῆς χώρας.
8. Ὅλοι αὐτοὶ οἱ ἀνεγκέφαλοι πολιτικοὶ εἶναι, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, ἐνσυνειδήτως ἤ ἀσυνειδήτως ξενόδουλοι καὶ ἀγωνίζονται νὰ ἐκπληροῦν τὰς ἐντολὰς τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων καὶ πασχίζουν νὰ πλειοδοτοῦν εἰς ὅσα τοὺς λέγουν τὰ διεθνῆ «γεράκια» εἰς τοὺς ἐντοπίους «πατριάρχας τῆς διαπλοκῆς» καί «ἀετονύχηδες» ὡς π.χ. ἡ στοὰ Bilderberg, ὁ Henry Kissinger, ὁ George Soros καὶ λοιποὶ ἰθύνοντες τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων, ὅπου ἀνήκουν καὶ ὑπακούουν οἱ περισσότεροι Ἕλληνες τῆς πολιτικῆς ἡγεσίας καὶ ἰδίως τῶν κυβερνώντων κομμάτων καθὼς καὶ τῆς πνευματικῆς ἡγεσίας καὶ τινὲς τῆς θρησκευτικῆς ἡγεσίας….
9. Τὸ δόγμα τῆς στοᾶς Bilderberg, τοῦ Henry Kissinger, τοῦ George Soros καὶ τῶν λοιπῶν σκοτεινῶν δυνάμεων εἶναι, ὅτι μόνον ἐὰν ἀποχριστιανοποιήσωμεν καὶ ἀφελληνίσωμεν τοὺς Ἕλληνας, θὰ ἐπιτύχωμεν τὸν σκοπόν μας. Ἐπὶ δεκαετίας ὁλοκλήρους συστηματικῶς προβάλλουν «ἀνθρωπάκια», ποὺ εἶναι ἕτοιμα νὰ ὑπερθεματίσουν εἰς τὴν ἐφαρμογὴν τῶν καταχθονίων σχεδίων τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων καὶ ἔχουν ἤδη συστηματικῶς ἐργασθῆ πρὸς τοῦτο νὰ ἀποχριστιανοποιήσουν καὶ ἀφελληνίσουν τὴν πλειοψηφίαν τῶν Ἑλλήνων ἠθικῶς καὶ πνευματικῶς. Τώρα δέ, μᾶς ἐξουθενώνουν καὶ οἰκονομικῶς καὶ ἤδη μᾶς ἔφθασαν εἰς τὸ χεῖλος τοῦ γκρεμνοῦ-εἰς τὸ χάος…
10. Ὅπως, ὅταν μία οἰκογένεια δὲν ἔχει ἔσοδα καὶ περιέλθῃ εἰς δεινοτάτην οἰκονομικὴν κατάστασιν καὶ ἀρχίζῃ νὰ «ξεπουλᾶ» τὰ πάντα -κινητὰ καὶ ἀκίνητα-, τελικῶς δὲν τῆς ἐναπομένει τίποτε πλέον εἰ μὴ μόνον νὰ πωλοῦν τὰ μέλη τῆς οἰκογενείας τὸ σῶμα των διὰ νὰ ἐπιβιώσουν ἤ νὰ αὐτοκτονοῦν, τοιουτοτρόπως συμβαίνει καὶ εἰς τὴν κακοδιοικουμένην πατρίδα μας…

ΙΒ. ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ.
ΠΕΡΙΕΡΓΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΝ – ΠΑΙΔΕΙΑΝ.
ΤΑ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ
1. Ἐνῷ ὅλα τὰ πτωχὰ βαλάντια, ἀκόμη καὶ τῆς πλέον ἀγραμμάτου οἰκοκυρᾶς, διαπιστώνουν, ὅτι συνεχῶς ἔχομεν μειώσεις τῆς ἀγοραστικῆς δυνάμεως τῶν σκληρότατα ἐργαζομένων ἀλλὰ πενιχρῶς ἀμειβομένων, τὸ ἁμαρτωλὸν καὶ σπάταλον κράτος τὸ ἀγνοεῖ ἤ προσποιεῖται ὅτι τὸ ἀγνοεῖ! Ὅμως τὸ κράτος οὐσιαστικῶς δὲν ἐνδιαφέρεται διὰ τὴν εὐημερίαν τοῦ συνόλου, ἀλλὰ μόνον διὰ τὴν εὐημερίαν τῆς ἀποφασιζούσης ἰσχνῆς μειοψηφίας τῆς ἑκάστοτε κυβερνώσης παρατάξεως καὶ τῶν εἰς τὰ παρασκήνια δρώντων «ἀετονύχηδων». Μάλιστα τὸ ἁμαρτωλὸν καὶ σπάταλον κράτος πληρώνει παχυλοὺς μισθοὺς καὶ καταξοδεύει τεράστια ποσά, διὰ τὴν ὕπαρξιν στατιστικῆς ὑπηρεσίας, ἡ ὁποία λαμβάνει τὴν ἐντολὴν πόσον θὰ παρουσιάσῃ τὸν πληθωρισμόν. Συνήθως τὰ κομματικὰ συμφέροντα καὶ ἐν γένει τῆς ὀλιγαρχίας ὀρέγονται νὰ τὸν παρουσιάζουν ὄχι μόνον μονοψήφιον, ἀλλὰ πολὺ χαμηλόν, μεταξὺ τοῦ 1 καὶ 4 %. Ἐν τούτοις τό «καλάθι τῆς νοικοκυρᾶς» διαπιστώνει, ὅτι ὁ πληθωρισμὸς εἶναι πολλαπλάσιος ἀπ᾿ὅ,τι τὸν παρουσιάζουν οἱ ἀπατεῶνες κυβερνῆται καὶ μάλιστα διψήφιος…
2. Ἐὰν οἱ «ἐργατοπατέρες» δὲν ἀνῆκον ἀμέσως ἤ ἐμμέσως εἰς τὰς κυβερνῶσας παρατάξεις καὶ δὲν ἐφήρμοζον τὴν πολιτικὴν τῆς ἑκάστοτε κυβερνώσης μειοψηφίας, ἀλλ᾿ ἐπίστευον ἀκραδάντως, ὅτι ἐμπράκτως ἔπρεπε νὰ ἀποδεικνύουν ὅτι κόπτονται διὰ τὰ ἐργατικὰ συμφέροντα καὶ τὴν πραγματικὴν ἀνακούφισιν τῶν μοχθούντων, δὲν θὰ ἔπρεπε νὰ φανατίζουν τοὺς ἐργαζομένους διὰ αὐξήσεις μισθῶν καὶ ἡμερομισθίων, ἀλλὰ νὰ ἀπαιτοῦν δυναμικῶς τὴν σταθεροποίησιν αὐτῶν καὶ τὴν μείωσιν κόστους ζωῆς. Τί ὀφελεῖ τὸν ἐργαζόμενον, ἐὰν τοῦ χορηγηθῇ αὔξησις π.χ. 4, 5 ἤ καὶ 8 % καὶ ἀπὸ τὴν ἑπομένην γίγνονται διψήφιοι αὐξήσεις κόστους ζωῆς καὶ οὐσιαστικῶς δύναται νὰ ἀποκτήσῃ πολὺ ὀλιγώτερα ἀγαθὰ καὶ μὲ τὴν αὔξησιν ἀπ᾿ ὅ,τι ἠδύνατο νὰ ἀποκτήσῃ προηγουμένως πρὸ τῆς αὐξήσεως ; ; ; Αἱ αὐξήσεις μισθῶν καὶ ἡμερομισθίων εἶναι οὐσιαστικῶς μία «σκέτη» ἀπάτη καί «στάχτη εἰς τὰ μάτια τῶν ἀνθρώπων» ποὺ τοῦ περιορίζουν τὴν ὅρασιν καὶ δημιουργοῦν εἰς τοὺς ἐργαζομένους μόνον ψευδαισθήσεις.
3. Ἀντὶ οἱ «ἐργατοπατέρες» νὰ ἀγωνίζωνται διὰ τὴν βελτίωσιν τῆς σωστῆς ἐκπαιδεύσεως τῶν τέκνων τῶν ἐργατῶν, διὰ νὰ ἐπιμορφώνωνται ὅλα τὰ ἑλληνόπουλα ἐπὶ ἴσης βάσεως εἰς τὰ κρατικὰ σχολεῖα καὶ ἐκπαιδευτήρια καὶ νὰ γλυτώνουν οἱ «φουκαράδες» τόν «βραχνά» τῶν δυσβαστάκτων ποσῶν τῶν φροντιστηρίων, τῆς ἰδιωτικῆς ἐκπαιδεύσεως καὶ τῆς ἀποστολῆς τῶν τέκνων των εἰς τὸ ἐξωτερικόν, ἀδιαφοροῦν πρὸς τοῦτο, ἀφοῦ οἱ ἴδιοι ἔχουν κατορθώσει ἀπὸ τόν «ψευδοσυνδικαλισμόν» των νὰ ἐξασφαλίσουν τὴν δυνατότητα πληρωμῆς ἰδιωτικῆς ἐκπαιδεύσεως καὶ ἀποστολῆς τῶν τέκνων των εἰς τὸ ἐξωτερικόν…
4. Τὸ περίεργον δὲν εἶναι τόσον ὅτι νοσεῖ βαθύτατα ἡ παιδεία μας, ἀλλὰ τὸ ὅτι ἀκόμη καὶ οἱ «ἐργατοπατέρες» οὐδὲν τὸ οὐσιαστικὸν πράττουν, διὰ νὰ βελτιωθοῦν αἱ ἀπαράδεκται συνθῆκαι διαπαιδαγωγήσεως τῶν ἑλληνοπαίδων. Ἀναπαύονται καὶ οἱ «ἐργατοπατέρες» μὲ τὸ ἐπίτευγμα, ποὺ κατώρθωσαν νὰ συνδικαλίζωνται ἀκόμη καὶ τὰ μειράκια καὶ νὰ ἀπαιτοῦν ἀπὸ τοὺς ἐκπαιδευτικούς των, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, ὄχι οὐσιαστικὰς βελτιώσεις τῆς ἐκπαιδεύσεώς των, ἀλλὰ καταργήσεις τῶν σωστῶν κανόνων ἐπιμορφώσεως καὶ συμπεριφορᾶς ἤ συχνὰς μονοημέρους καὶ πολυημέρους ἐκδρομὰς, διὰ νὰ ἐπωφελοῦνται εὐκαιριῶν νὰ ἐξασκοῦν τὰς σεξουαλικάς των γνώσεις εἰς τὴν πρᾶξιν καὶ τὰ τοιαῦτα… Τοιουτοτρόπως κατήντησαν τὰ δημόσια σχολεῖα καὶ ἐκπαιδευτήρια νὰ μὴ ἀποφοιτοῦν ἀπὸ αὐτὰ πλέον ἀριστοῦχοι μαθηταὶ καὶ ἐπιστήμονες, ὥστε νὰ δύνανται νὰ ἐξελιχθοῦν εἰς ἀρίστους ἐρευνητάς, στελέχη τῆς διοικήσεως, τῆς τέχνης καὶ τῆς ἐπιστήμης, σωστοὶ ἐπαγγελματίαι καὶ οἰκογενειάρχαι, ἀλλά, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, μετετράπησαν εἰς βιομηχανίαν ἀτόμων ἡμιμαθῶν, ἀνικάνων νὰ γίνουν στελέχη τῆς διοικήσεως, τῆς παραγωγῆς καὶ ἐν γένει τῆς κοινωνίας-χρηστοὶ οἰκογενειάρχαι.
5. Ἀπεναντίας ἐπιτυγχάνουν οἱ «ἐργατοπατέρες» πακτωλόν παροχῶν πρὸς τὰ ἐργατικὰ συνδικάτα καὶ τὰς ὀργανώσεις των, ὡς π.χ. μέχρι καὶ στάσεις ἐργασίας ἐν ὥρᾳ αἰχμῆς καὶ τῶν Μέσων Μαζικῆς Μεταφορᾶς, διὰ νὰ κάνουν συγκεντρώσεις τοῦ κλάδου των!!! Ἀλλὰ ἐὰν συνέκρινε τις καταστάσεις τῶν συμμετασχόντων εἰς τὴν συγκέντρωσιν καὶ τῶν ἀπεργούντων, θὰ διεπίστωνεν, ὅτι οὔτε ἕν 10% τῶν δῆθεν ἀπεργῶν συμμετέχει εἰς τὰς ἐν λόγῳ συγκεντρώσεις των. Οἱ ἄλλοι 90% κάνουν περιπάτους εἰς «τὶς βιτρίνες», «σκοτώνουν» τὸν χρόνον των εἰς «καφετερίες», καφενεῖα, πηγαίνουν «γιά ψώνια» κ.λπ., κ.λπ…
6. Κατὰ τὰ βίαια συλλαλητήριά των παρεισδύουν μερικοὶ ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς δῆθεν «γνωστοὺς ἀγνώστους», τοὺς ὁποίους τὸ ἁμαρτωλὸν κατεστημένον ἐπὶ δεκαετίας ὁλοκλήρους δῆθεν δὲν δύναται νὰ τοὺς ἀντιμετωπίσῃ (ἐνῷ ἀν ὑπῆρχε πραγματικῶς πολιτικὴ βούλησις, ἐντὸς ἐλαχίστων ἡμερῶν θὰ ἠμποροῦσαν ὅλοι νὰ συλληφθοῦν καὶ νὰ κληθοῦν νὰ πληρώσουν αὐτοὶ οἱ «χαοτιστές» καὶ «μπαχαλάκηδες» ὅλους τους βανδαλισμοὺς καὶ εἰς περίπτωσιν, ποὺ δὲν ἐπαρκεῖ ἡ δήμευσις τῶν περιουσιῶν τῶν ἰδίων καὶ τῶν γονέων των, τότε νὰ καταδικάζωνται εἰς ἰσόβιον προσωπικὴν ἐργασίαν, διὰ νὰ ἀποπληρώνωνται οἱ βανδαλισμοὶ των καὶ νὰ ἀποζημιώνωνται αἱ καταστραφεῖσαι περιουσίαι τῶν πολιτῶν).
7. Ἐὰν τύχῃ κατὰ τὰ βίαια αὐτὰ συλλαλητήρια νὰ σκοτωθῇ κάποιος ἀριστερὸς βανδαλιστὴς ἤ διαμαρτυρόμενος, τὸ ἐκμεταλλεύονται οἱ διάφοροι ἀκραῖοι καὶ κάθε τόσον κάμνουν συλλαλητήρια εἰς μνήμην τῶν ἀριστερῶν πεσόντων. Διὰ αὐτοὺς, οἱ ὁποῖοι ἐκάησαν πρὸ δεκαετιῶν ἀπὸ τοὺς βανδαλιστὰς ἐπάνω ἀπὸ τὸ κατάστημα «Μαρούση» καὶ διὰ πληθώραν ἄλλων θυμάτων-ἐργαζομένων μὲ ἦθος ἐργασίας, ὡς π.χ. εἰς τὴν Τράπεζαν MARFIN καὶ λοιπὰ ἄλλα θύματα, οὐδὲν μαζικὸν συλλαλητήριον ἐπραγματοποιήθη, ὡσὰν αὐτὰ τὰ ἐργαζόμενα θύματα νὰ μὴ ἦσαν ἄνθρωποι, ἀλλὰ ἄνθρωποι εἶναι μόνον οἱ «ἀριστερολογοῦντες» βανδαλισταί…
8. Ὅσον εὐκολώτερον δίδονται ἀφειδῶς αἱ παροχαὶ, τόσον πολὺ δύσκολον εἶναι νὰ ἀνακαλέσῃ τὶς τὰ κεκτημένα. Μόνον οἱ «σοσιαλίζοντες» δύνανται νὰ ἀνακαλέσουν ὅλα τὰ κεκτημένα τῶν λαϊκῶν μαζῶν…
9. Τοιουτοτρόπως ἐφθάσαμε μέχρι τοῦ σημείου νὰ ὑπόσχωνται «λαγοὺς μὲ πετραχήλια» εἰς τοὺς πάντας, τονίζοντες προεκλογικῶς: «δὲν ἔχω ἀνάγκη ἀπὸ χρήματα-ὑπάρχουν χρήματα», διὰ νὰ τὸ διαψεύσῃ ὁ Ὑπουργὸς Ἐργασίας μετ᾿ ὀλίγον: «δὲν ὑπάρχει σάλιο»…

ΙΓ. ΑΓΡΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
1. Τὸ ἁμαρτωλὸν καὶ σπάταλον Κράτος, διὰ νὰ δύνανται οἱ «ἡμέτεροι» νὰ νοσφίζωνται τὸν ἱδρῶτα τοῦ βαρύτατα φορολογουμένου πτωχοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, κατήργησεν τὴν ΜΟΜΑ, ἡ ὁποία κατεσκεύαζεν ἄριστα ἔργα ὑποδομῆς, μεγίστης ἀντοχῆς καὶ μὲ πολὺ μικρὸν κόστος, ὡς ἔργον δικτατωρικῶν καθεστώτων, διὰ νὰ καρποῦνται πολλαπλάσια ποσὰ οἱ «ἡμέτεροι» «ἀετονύχηδες» καὶ «οἱ πατριάρχες τῆς διαπλοκῆς», ἀναλαμβάνοντες αὐτοὶ τὰ διάφορα ἔργα. Ἐπιπλέον αὐτοὶ οἱ «ἀετονύχηδες» συνασπίζονται εἰς δῆθεν ἀνθρωπιστικὰς ὀργανώσεις – μὴ κυβερνητικὰς ὀργανώσεις καὶ οὕτω νοσφίζονται οἱ «ἡμέτεροι σαλταδόροι» διὰ τὰς δῆθεν ἀνθρωπιστικὰς δραστηριότητάς των δεκάδας ἑκατομμυρίων εὐρώ ἀπὸ τὰ Ὑπουργεῖα Ἐξωτερικῶν, Γεωργικῆς Ἀναπτύξεως καὶ Τροφίμων καὶ λοιποὺς ὀργανισμούς. Τοιουτοτρόπως φυτρώνουν αἱ «μὴ κυβερνητικαὶ ὀργανώσεις» ὡσὰν τά «μανιτάρια» καὶ ὡσὰν ἁρπακτικὰ ὄρνεα καὶ βδέλλαι ἐκμεταλλεύονται τὰς καταστάσεις, παριστάνουσαι τὰς δῆθεν ἀνθρωπιστικὰς ὀργανώσεις…
2. Ἀντιθέτως ἐπιβαρύνουν ἀποδεδειγμένως φιλανθρωπικὰ καὶ ἐκκλησιαστικὰ ἱδρύματα μὲ βαρυτάτους φόρους, διὰ νὰ θέσουν αὐτὰ τὰ ἀνιδιοτελῶς καὶ οὐσιαστικῶς φιλανθρωπικῶς δρῶντα εὐαγῆ ἱδρύματα μὲ τὴν πάροδον τοῦ χρόνου ἐκτὸς «ἀνταγωνισμοῦ», ἐξουθενώνοντες αὐτὰ μὲ τὰς λίαν δυσβαστάκτους φορολογίας…
3. Οὕτω ἔχει καὶ τὸ ἁμαρτωλὸν καὶ σπάταλον κράτος τὴν δυνατότητα νὰ ὀργανώνῃ καὶ αὐτὸ «ἀνθρωπιστικὲς βοήθειες» καὶ νὰ τὸ ἔχῃ μονοπώλειον διὰ νὰ δύνανται «οἱ ἡμέτροι» νὰ «κατακλέβουν» τὰ πάντα καὶ νὰ ἐξασφαλίζουν ἀκόμη καὶ τὰ τρισέγγονά των…
4. Πιθανῶς βεβαίως νὰ ὑπάρχουν καὶ μερικὰ ἐκκλησιαστικὰ ἱδρύματα, τὰ ὁποῖα διαχειρίζονται μὴ ἀνιδιοτελεῖς ἐργάται τοῦ Εὐαγγελίου, οἱ ὁποῖοι πιστεύουν χρυσὸν καὶ ὄχι Χριστὸν καὶ ζοῦν ἀπὸ τὴν Ἐκκλησίαν καὶ ὄχι διὰ τὴν Ἐκκλησίαν καὶ νὰ γίγνωνται ἐπιμέρους καὶ ἐκεῖ καταχρήσεις. Ὅμως εἰς αὐτὰ τὰ ἀνθρωπιστικά-φιλανθρωπικὰ ἱδρύματα εἶναι ἐξαίρεσις αἱ ἀτασθαλίαι, ἐνῷ εἰς τὸ ἁμαρτωλὸν κράτος εἶναι ὁ κανὼν καὶ σπανιότατα ὑπάρχουν τίμιοι ἀπόγονοι τοῦ «Ἀριστείδου», ποὺ δὲν καταδέχονται «νὰ γλείψουν οὔτε τὸ δακτυλάκι των».
Καὶ αὐτὰ εἶναι σχέδια τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων, διὰ νὰ δυνηθοῦν νὰ ἀποχριστιανοποιήσουν καὶ ἀφελληνίσουν τοὺς Ἕλληνας…

ΙΔ. ΤΡΑΓΙΚΑ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΑ ΤΟΥ ΕΚΤΡΟΧΙΑΣΜΟΥ
ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ-Η ΕΛΛΕΙΨΙΣ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ
1. Οἱ ἀναίσχυντοι καὶ ἀνεγκέφαλοι πολιτικοὶ διώριζαν τὸν συφερτὸν τῶν κλαδικῶν των παντοῦ, ὡς π.χ.:
α) τὴν Ὀλυμπιακήν μας, ἡ ὁποία εἶχε ἐπὶ Ὠνάση 2.500 ὑπαλλήλους καὶ ὅλα ἐλειτούργουν «ρολόι». Οἱ ἀχρεῖοι πολιτικοὶ διώρισαν ἄνω τῶν 20.000 παρασίτων, ὡς π.χ. ὁ κ. Μητσοτάκης ἔχων ὑποχρεώσεις εἰς μεγάλον οἰκονομικὸν παράγοντα τῆς βορείου Ἑλλάδος τοῦ διώρισεν καὶ τὸν γαμβρόν του (παρ᾿ ὅλον ὅτι ἦτο ἤδη καθηγητὴς Πανεπιστημίου καὶ εἶχε πληθώραν ἄλλων ἀργομισθιῶν, ὡς π.χ. σύμβουλος εἰς τὴν Διεθνῆ Ἔκθεσιν Θεσσαλονίκης κ.λπ.) καὶ ὡς «μεγαλοσύμβουλον» τῆς Ὀλυμπιακῆς μὲ λίαν παχυλὰς ἀποδοχάς. Μὲ χιλιάδες ἀργομισθιῶν «παρασιτοβιούντων» μένουν χιλιάδες νέοι μὲ ἀνεκτίμητα τυπικὰ καὶ οὐσιαστικὰ προσόντα ἄνεργοι καί, διὰ νὰ μή «μαραζώσουν», ἀναγκάζονται καὶ ξενιτεύονται, ὅπου καὶ διαπρέπουν πανταχοῦ. Μὴ ἀνεχόμενοι αὐτὴν τὴν ἀηδιαστικὴν φαυλοκρατίαν ἐπ᾿ οὐδενὶ λόγῳ ἐπιθυμοῦν νὰ ἐπιστρέψουν, τονίζοντες εἰς τοὺς γονεῖς των καὶ «παπποῦδες καί γιαγιάδες», ἐὰν θέλουν νὰ τοὺς ἰδοῦν, νὰ πᾶνε αὐτοὶ εἰς τὴν ξένην. Τοιουτοτρόπως χάνει ἡ Ἑλλὰς τὰ ὑγιῆ δυναμικὰ καὶ προοδευτικὰ κύτταρά της καὶ τὸ κενὸν «ἀναπληροῦται» ἀπὸ Ἀλβανούς, Πακιστανούς, τοὺς ἀπὸ Μπαγκλαντές, Νιγηριανοὺς καὶ ΣΙΑ, τοὺς μεγάλους αὐτοὺς ἑλληνοποιημένους λαθρομετανάστας. Ποῦ ἐκαταντήσαμε!
Τοιουτοτρόπως ἀντὶ νὰ ἀνανεώνῃ ἡ Ὀλυμπιακή μας τὸν στόλον της καὶ νὰ ἐπεκτείνεται διεθνῶς παντοῦ, εἶχε ἐπὶ δεκαετίας ὁλοκλήρους μεγάλον παθητικὸν καὶ ἐστέναζε ὁ ἑλληνικὸς λαὸς νὰ πληρώνῃ μὲ τὸν ἱδρῶτα του τὰς ἀργομισθίας τῶν «κηφήνων». Κατηντήσαμε δὲ νὰ εἴμεθα εὐτυχέστατοι, διότι ἐπωλήθη ἡ Ὀλυμπιακή μας ἔναντι «πινακιδίου φακῆς». Ἀπεναντίας ἡ γερμανικὴ ἀεροπορικὴ ἑταιρεία Lufthansa, ὅπου προσλαμβάνεται μόνον τὸ ἀπαραίτητον προσωπικὸν διὰ τῆς ἀξιοκρατίας καὶ ὄχι διὰ τῆς «ρουσφετολογίας» τῶν τρισαθλίων πολιτικῶν, πραγματοποιεῖ συνεχῶς ὄχι μόνον νέας ἐπενδύσεις καὶ ἐπεκτάσεις, ἀλλὰ καὶ ἔχει πάντοτε ἐνεργητικόν.
2. Εἰς ὅλην τὴν προηγμένην Εὐρώπην τὸ σιδηροδρομικὸν δίκτυον εἶναι ἀπὸ καλὸν μέχρι ἄριστον καὶ συμβάλλει οὐσιαστικῶς εἰς τὴν οἰκονομικὴν ἀναζωογόνησιν τῶν χωρῶν καὶ τὴν παραγωγὴν πλούτου (ἀλλὰ ἐκεῖ προσλαμβάνεται μόνον τὸ ἀπαραίτητον προσωπικὸν διὰ τῆς ἀξιοκρατίας). Εἰς τὴν ταλαίπωρον Ἑλλάδα, ὅπου ἐπιπλέουν καὶ βασιλεύουν οἱ «λαδιάρηδες», οἱ «μιζαδόροι», οἱ «πατριάρχαι τῆς διαπλοκῆς», οἱ «φαῦλοι» καὶ ἐν γένει τὰ ὄργανα τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων διορίζεται καὶ εἰς τὸν ΟΣΕ συφερτὸς «παρασίτων», πολλαπλάσιοι ἀπ᾿ ὅσους χρειάζονται καὶ οὕτω καὶ οἱ ἑλληνικοὶ σιδηρόδρομοι εἶναι τροχοπέδη εἰς τὴν καθ᾿ ὅλου πρόοδον τοῦ πτωχοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, ὁ ὁποῖος στενάζει, διὰ νὰ συνεισφέρῃ νὰ «παρασιτοζωῇ τὸ κηφηναριόν». Οὕτω χρεωνόμεθα ἀπὸ τὰ διεθνῆ «γεράκια» σχεδὸν 4.000.000 (τέσσαρα ἑκατομμύρια) εὐρὼ ἡμερησίως, διὰ νὰ πληρώνωνται οἱ «μίζες» καὶ οἱ «τεμπέληδες» τοῦ ΟΣΕ…
3. Γενικῶς οἱ ἀχρεῖοι πολιτικοί μας, διὰ τοῦ συνεχοῦς «βολεύματος» τοῦ συρφετοῦ τῶν ψηφοφόρων των εἰς κρατικὰς ὑπηρεσίας, ἔχουν καλλιεργήσει συστηματικῶς τὴν κατάπτυστον δημοσιοϋπαλληλικὴν νοοτροπίαν τοῦ «παρασιτισμοῦ». Οὕτω σχεδὸν ὅλοι οἱ νέοι μας καὶ οἱ συγγενεῖς αὐτῶν ἐπ’οὐδενὶ λόγῳ ἐπιθυμοῦν νὰ μοχθοῦν εἰς τὴν ἰδιωτικὴν πρωτοβουλίαν, ἀλλά, μὲ κάθε θεμιτὸν καὶ ἀθέμιτον μέσον, νά «κολλήσουν σὰν στρείδια» εἰς τὸ δημόσιον. Προτιμοῦν νὰ «σαπίζουν» εἰς «καφετέριες» καὶ «ξενυχτάδικα» παρὰ νὰ ἐργασθοῦν εἰς τὸν ἰδιωτικὸν τομέα, περιφρονοῦντες ὄχι μόνον τὰς χειρωνακτικὰς ἐργασίας ἀλλὰ σχεδὸν καὶ ὅλας τὰς λοιπάς. Διότι, ὄντως, εἰς τὸν ἰδιωτικὸν τομέα πρέπει (παρ’ὅλον ποὺ ἀμείβονται πενιχρῶς) νὰ μοχθοῦν καὶ νὰ ἀποδίδουν, διότι διαφορετικῶς θὰ ἀντικαθίστανται ἀπὸ ἱκανοὺς καὶ μὲ ἦθος ἐργασίας. Οἱ τοιουτοτρόπως, ἀνηθίκως διοριζόμενοι εἰς τὸ δημόσιον, στεροῦνται ἤθους ἐργασίας καί, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, τότε μόνον ἐξυπηρετοῦν τοὺς πολίτας, ὅταν ἔχουν «λαδώματα, μίζες» καὶ τὰ τοιαῦτα. Διαφορετικῶς προτιμοῦν νὰ ἀπολαμβάνουν τὸ «ραχάτι των»…
4. Τὴν μεγίστην ἀρετήν-ἐμπιστοσύνην διαχειρίσεως τῶν κοινῶν ἐκ μέρους τῶν πολιτῶν τὴν ἐξεμεταλλεύθησαν οἱ πολιτικοὶ καὶ τὴν μετέτρεψαν εἰς μεγίστην κατάχρησιν τῆς ἐμπιστοσύνης τοῦ λαοῦ, σφετεριζόμενοι καὶ διασπαθίζοντες, ὡς λαίμαργαι «βδέλλες» τὸν ἱδρῶτα τοῦ πτωχοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ…
5. Δὲν ἔχομεν ὅμως χρῆμα καὶ χρόνον νὰ ἀναπτύξωμεν ἄπειρα παρόμοια παραδείγματα «ἀνδραγαθημάτων» τῶν φαύλων πολιτικῶν.
6. Τά «ρουσφέτια», τά «βολεύματα» καὶ οἱ παντοειδεῖς διευκολύνσεις πρὸς τούς «πατριάρχες τῆς διαπλοκῆς», τούς «ἀετονύχηδες» καὶ τὸν συφερτὸν τῶν κλαδικῶν καὶ τῶν ψηφοφόρων εἶναι εὐκολώτατα. Ἀπεναντίας λίαν δυσχερὲς εἶναι νὰ ἄρῃ κανεὶς αὐτὰ τά «βολεύματα», «ρουσφέτια» καὶ «ἐξυπηρετήσεις». Μὲ ξένα «κόλλυβα» εἶναι εὐκολώτατον νὰ κάνῃ κανεὶς πλουσιόπαροχα καὶ ἄριστα μνημόσυνα. Ὅταν δὲν εἶναι ἀρκετὸν τὸ συνεχές «ἄρμεγμα» τῶν ὑποζυγίων τῆς ἰδιωτικῆς πρωτοβουλίας, οἱ τρισάθλιοι πολιτικοί μας μὲ θεμιτὰ καὶ ἀθέμιτα μέσα καταφεύγουν εἰς τοὺς ὑπερόγκους ἀσυμφόρους δανεισμοὺς, διὰ νὰ καλύπτουν τὴν ἄφρονον σπατάλην των…
7. Ὅπως ἔχομεν ἀναπτύξει καὶ εἰς τὴν Φωτεινὴν Γραμμήν (πληθώρα τευχῶν μας, ὡς π.χ. τεῦχος 36 σελ. 64-68) ἀπὸ τὰ δισεκατομμύρια εὐρώ, ποὺ ἔχουν κλέψει ἤ σπαταλήσει ἀφρόνως οἱ ἀχρεῖοι πολιτικοί μας, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὰς τεραστίας φοροδιαφυγάς, ποὺ κάνουν αἱ πολιτικαὶ ὀργανώσεις μὲ τὰς χιλιάδας παραρτήματα των, ὑπάρχουν ἄπειραι ἀτασθαλίαι καί «χοροί» δισεκατομμυρίων εὐρὼ φοροδιαφυγῶν. Εἰς αὐτὰς τὰς ἀτασθαλίας συμμετέχουν καὶ αἱ ποδοσφαιρικαὶ ὀργανώσεις καὶ ὁμάδες, ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία τῶν μὴ κυβερνητικῶν ὀργανώσεων, χιλιάδες πολιτιστικοί-ἐξωραϊστικοὶ σύλλόγοι καὶ λοιποὶ φορεῖς καὶ σωματεῖα, χιλιάδες ἐπιτροπαί, ὀργανισμοί, συμβούλια καὶ «διαβούλια», τὰ ὁποῖα διαχειρίζονται περιουσίας «μακαριτῶν» (ὡς π.χ. τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ-Ἑρρῖκος Ντυνάν κ.λπ.).
Ἐὰν δὲν ἦσαν κοινωνικῶς ἀνάλγητοι οἱ «ἐθνοπατέρες», θὰ ἔπρεπε πρωτίστως νὰ συστήσουν μίαν ἀδέκαστον ἐπιτροπήν, ἡ ὁποία θὰ ἐκληρώνετο ἀπὸ ἐντίμους, ἠθικοὺς καὶ ἐναρέτους εἰσαγγελεῖς, δικαστάς, ἀστυνομικούς, στρατιωτικούς, διδασκάλους-καθηγητὰς καὶ ἐργαζομένους εἰς τὴν τοπικὴν αὐτοδιοίκησιν, καθὼς καὶ εἰς δημοσίας ὑπηρεσίας καὶ τὴν ἰδιωτικὴν πρωτοβουλίαν. Ἐὰν λοιπὸν ἠλέγχοντο ὅλοι αὐτοὶ οἱ φορεῖς ἀπὸ αὐτὴν τὴν ἀδέκαστον ἐπιτροπὴν ἐξ ἀτόμων μὲ ἀκέραιον ἦθος, εὐσυνειδησίαν, ἐντιμότητα, χαρακτῆρα ἀλλὰ καὶ ἱκανότητα, θὰ ἐξευρίσκοντο δεκάδες καὶ ἑκατοντάδες τρισεκατομμύρια εὐρώ. Μὲ αὐτὰ ὄχι μόνον θὰ ἐκαλύπτοντο, μὲ σώφρονα διαχείρισιν τοῦ δημοσίου χρήματος, ὅλαι αἱ ὑποχρεώσεις τῆς χώρας μας, ἀλλὰ καὶ θὰ ἐξοφλοῦντο καὶ ὅλα τὰ «θαλασσοδάνεια» πρὸς τὰ διεθνῆ «γεράκια». Μάλιστα θὰ ἠδυνάμεθα νὰ διευκολύνωμεν καὶ ἄλλους λαοὺς νὰ εὐημεροῦν καὶ νὰ προοδεύουν, ἐφαρμόζοντες τὴν νοσταλγίαν τοῦ ποιητοῦ: «ὅπως ἔδωσες, θὰ δώσῃς, θὰ ζητήσουν ὡς ζητεῖς, θὰ γενῇς καὶ πάλιν φώτων καὶ πολιτισμοῦ κοιτίς».
8. Πρὸς τοῦτο ἐπιβάλλεται νά «μαυρισθοῦν» καὶ νὰ ἐξαφανισθοῦν ἀπὸ τὴν πολιτικὴν ὅλα αὐτὰ τὰ ἀχρεῖα ὑποκείμενα τῆς πολιτικῆς, ποὺ εἶναι δοτοὶ εἰς τὰς σκοτεινὰς δυνάμεις καὶ νὰ ἀναδειχθοῦν χρηστοὶ ἄνθρωποι μὲ ἀκέραιον ἦθος καὶ χαρακτῆρα, εὐσυνειδησίαν, ἐμφορούμενοι ἀπὸ τὰς ἠθικὰς καὶ πνευματικὰς ἀξίας τῆς φυλῆς μας (Θρησκείαν, Πατρὶδα καὶ Οἰκογένειαν), ἱκανότητα, ἐντιμότητα καὶ μὲ ὄρεξιν νὰ ἐργασθοῦν διὰ τὴν ἠθικὴν καὶ πνευματικὴν ἀναγέννησιν τῶν Ἑλλήνων καὶ τὴν οἰκονομικὴν ἀνόρθωσιν τῆς Ἑλλάδος. Οὕτω θὰ ρυσθῶμεν ἀπὸ τοὺς ὄνυχας τῶν λεόντων τῶν διεθνῶν «γερακιῶν», εἰς τοὺς ὁποίους μᾶς ἐπώλησαν ἡ πολιτική, πνευματικὴ καὶ θρησκευτικὴ ἡγεσία. Διαφορετικῶς διατρέχομεν τὸν μέγιστον κίνδυνον αἱ σκοτειναὶ δυνάμεις νὰ πραγματοποιήσουν πλήρως τὸν σκοπόν των καὶ νὰ μᾶς «πολτοποιήσουν-ἀποχριστιανοποιήσουν» καὶ νὰ μᾶς ἀφελληνίσουν, καθισταμένων τῶν πάντων δεσμίων τοῦ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου καὶ τῶν ἄλλων ὀργανώσεων, ποὺ εὑρίσκονται εἰς χείρας ὀργάνων τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων, ὅπως ἡ Πρόεδρος τῆς Ἀργεντινῆς κ. Κριστίνια Φερνάντες ντε Κίρχνερ μᾶς ἐφιστᾶ τὸν κίνδυνον.
9. Μήπως μὲ αὐτὸ τὸ τέχνασμα τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων ἐπραγματοποιήθη ὄχι ἡ σωτηρία τῆς Ἑλλάδος ἀλλὰ τοῦ Δ.Ν.Τ., τὸ ὁποῖον εὑρίσκετο εἰς τὰ πρόθυρα τῆς καταρεύσεως; Ὅπως μὲ τό «κόλπο» τῆς γρίππης τῶν χοίρων κατώρθωσαν αἱ κλονιζόμεναι φαρμακοβηομηχανίαι τῶν «ἀετονύχηδων» ὄχι μόνον νὰ ἐπιβιώσουν ἀλλὰ καὶ νὰ θησαυρίσουν, οὕτω καὶ μὲ τὸ πρόσχημα τῆς δῆθεν ἀνάγκης ἐνισχύσεως τῆς Ἑλλάδος ὑπὸ τοῦ Δ.Ν.Τ., κατώρθωσεν τὸ Δ.Ν.Τ. νὰ ἐπιβιώσῃ, ἀλλὰ καὶ νὰ ὑποδουλώσῃ ἀμέσως καὶ ἐμμέσως τὴν χώραν μας!!!
10. Ἐὰν ἔστω καὶ τώρα, ποὺ εἶναι 12 παρὰ ἐλάχιστα λεπτὰ ἤ μᾶλλον δευτερόλεπτα, δὲν συνειδητοποιήσωμεν ἐπιτακτικὴν τὴν ἀνάγκην νὰ ἀναγεννηθῶμεν πνευματικά, νὰ ἐπιστρέψωμεν εἰς τὰς ρίζας μας καὶ νὰ «ἀνασκουμπωθῶμεν» διὰ τὴν οἰκονομικὴν ἀνόρθωσιν τῆς πατρίδος μας, ἡ κατάστασις θὰ ἐπιδεινώνεται συνεχῶς καὶ αἱ σκοτεινὲς δυνάμεις θὰ εἶναι εὐτυχέσταται, ποὺ κατώρθωσαν νὰ καταστρέψουν τὸν Ἑλληνισμὸν καὶ τὴν Ὀρθοδοξίαν…

 

ΙΕ. ΠΡΟΝΟΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥΝΤΩΝ ΙΘΥΝΟΝΤΩΝ
ΔΙΑ ΝΑ ΜΗ ΔΙΩΚΩΝΤΑΙ
1. Μέχρι τοῦδε οἱ ἀχρεῖοι πολιτικοὶ ἐφρόντιζον νὰ ψηφίζωνται νόμοι διὰ δῆθεν ἄρσιν τῆς βουλευτικῆς ἀσυλίας, περὶ εὐθύνης Ὑπουργῶν, διὰ διεξαγωγὴν ἀνακριτικῶν ἐπιτροπῶν καὶ παραπομπὴ τῶν ἰθυνόντων εἰς τὴν δικαιοσύνην, διὰ διεξαγωγὴν ἐνόρκων διοικητικῶν ἀνακρίσεων κ.λπ. Ὅλα, ὅμως, αὐτὰ ἔχουν μεθοδευθῆ κατὰ τοιοῦτον τρόπον, ὥστε εἶναι οὐσιαστικῶς «στάχτη εἰς τὰ μάτια» τῶν ἁπλοϊκῶν ἀνθρώπων. Οἱ «ἐθνοπατέρες» ὑψώνουν τὰς φωνάς των εἰς τὸ κοινοβούλιον καὶ εἰς διαφόρους πολιτικὰς συγκεντρώσεις καὶ ἀλληλοδιαπληκτίζονται σφόδρα, ὅπως οἱ διαστροφεῖς τῆς ἀληθείας «ἀετονύχηδες» δικηγόροι, οἱ ὁποῖοι, διὰ νὰ δύνανται νὰ κατενθουσιάσουν τοὺς πελάτας των καὶ νὰ διαιωνίζουν τὰς ὑποθέσεις των διὰ νὰ ἀπομυζοῦν καὶ τὴν τελευταίαν οἰκονομίαν καὶ περιουσίαν των, διαπληκτίζονται ἀκόμη καὶ μὲ βαρυτάτας ἐκφράσεις καὶ κατόπιν πίνουν «εἰς ὑγείαν τῶν κορόϊδων», ζητοῦντες συγγνώμην διὰ τὴν συμπεριφοράν των, ἀπὸ κοινοῦ δὲ καταστρώνουν σχέδια, πῶς θὰ περιπλέξουν περαιτέρω τοὺς πελάτας των καὶ νὰ τοὺς διαιωνίσουν τὰς ὑποθέσεις, διὰ νὰ ἐξασφαλίζουν πλοῦτον καὶ ἐργασίαν καὶ διὰ τὰ τέκνα των καὶ τὰ ἐγγόνια των…
2. Οἱ μεθόδιοι ἀσυνείδητοι καὶ ἀχρεῖοι πολιτικοί μας εἰς τὴν οὐσίαν ἐφαρμόζουν τὴν λαϊκὴν παροιμίαν: «θὰ σὲ λέγω μαστρογιῶργο, θὰ μὲ λέγῃς μαστροκώστα, θὰ ἀγαπιόμαστε οἱ δυό μας, διὰ νὰ μᾶς ἀγαπᾶ ὁ κόσμος ὅλος» καὶ τοιουτοτρόπως σπανιότατα αἴρονται ἀσυλίαι βουλευτῶν…
3. Τοὺς νόμους περὶ εὐθύνης ὑπουργῶν τοὺς ἔχουν κατασκευάσει κατὰ τοιοῦτον τρόπον, οὕτως ὥστε, ἐὰν κάποιαν στιγμὴν ἐμφανισθοῦν «κορυφὲς παγόβουνων» τῶν σκανδάλων, νὰ «κουκουλώνωνται». Συνήθως τὰ ἀλληλοαποκρύπτουν τεχνηέντως καὶ μόνον ὅταν οἱ «μίζες», τά «λαδώματα» δὲν παραχωροῦνται καὶ εἰς τὴν ἀντιπολίτευσιν γενναίως καὶ ὅταν οἱ ἴδιοι οἱ «ἐθνοπατέρες» τῆς μείζονος ἀντιπολιτεύσεως καὶ τοῦ συφερτοῦ τῶν ὀπαδῶν των βλέπουν ὅτι παραγκωνίζονται, κρίνουν σκόπιμον νὰ ἐμφανίσουν τὰ σκάνδαλα εἰς τὴν ἐπιφάνειαν, διὰ νὰ προκαλέσουν τὴν ὀργὴν καὶ ἀπογοήτευσιν τῶν ἁπλῶν ψηφοφόρων τῆς κυβερνώσης παρατάξεως, νά «φανατίσουν» μὲ ἐπιχειρήματα τήν «κλίκα» τῆς ἀξιωματικῆς ἀντιπολιτεύσεως, διὰ νὰ ἀγωνισθοῦν καὶ νὰ ἀναρριχηθοῦν εἰς τὴν ἐξουσίαν καὶ νὰ καταλάβουν τήν «κουτάλα». Τότε καὶ αὐτοὶ «πέφτουν» ὡσάν «λαίμαργες βδέλλες» νὰ διασπαθίσουν καὶ καταχρασθοῦν πλέον τὸν δημόσιον κορβανᾶ καὶ ἐὰν δὲν ἐπαρκοῦν τὰ δημόσια ἔσοδα, νὰ παρουσιάσουν καὶ αὐτοὶ ψευδῆ στοιχεῖα, διὰ νὰ λάβουν καὶ αὐτοὶ «θαλασσοδάνεια», διὰ νὰ εἰσπράτουν πλουσιοπάροχα οἱ χθεσινοὶ πεινασμένοι ὡς κυβερνῶσα πλέον παράταξις…
4. Ὅσον ἀφορᾶ τὰς περιβοήτους ἐνόρκους διοικητικὰς ἀνακρίσεις, εἶναι καὶ αὐταὶ κυρίως «στάχτη εἰς τὰ μάτια τῶν ἀνθρώπων». Οὐσιαστικῶς οἱ ἰθύνοντες ἐνδιαφέρονται παντοιοτρόπως διὰ τό «κουκούλωμα» τῶν διαφόρων ὑποθέσεων, διότι ἀμέσως ἤ ἐμμέσως εἶναι καὶ οἱ «ἐθνοπατέρες» καὶ οἱ ὑπουργοί ἀναμεμειγμένοι εἰς τὰς διαφόρους ἀτασθαλίας καί «βρωμοδουλειές». Εἴτε λαμβάνουν καὶ οἱ ἴδιοι «λαδώματα» καί «μίζες» καὶ διευκολύνουν τίς «κομπίνες» τῶν «ἡμετέρων» «ἀετονύχηδων μανδαρίνων» εἴτε τὰ λαμβάνουν «τρωκτικά» τῶν κλαδικῶν των, εἴτε «ἡμέτεροι» καὶ δὲν ἐνδιαφέρονται πραγματικῶς νὰ γίνουν οὐσιαστικαὶ ἔρευναι, ἀλλὰ μόνον τυπικαὶ διὰ τό «κουκούλωμα».
5. Ἐπιπροσθέτως, διὰ νὰ δύνανται νὰ καλύπτωνται οἱ πολιτικοί μας καὶ οἱ «ἡμέτεροι» τῶν παρασκηνίων, οἱ ὁποῖοι οὐσιαστικῶς κυβερνοῦν, ἵδρυσαν καὶ μᾶς ἐπέβαλον ἀκόμη καὶ τὴν Ἀρχὴν Προσωπικῶν Δεδομένων, τὸν Συνήγορον τοῦ Πολίτου καὶ λοιπὰς παρομοίας Ἀρχάς, ὡς δῆθεν προστασίαν τοῦ πολίτου. Οὐσιαστικῶς, ὅμως, εἶναι διὰ τὸ «καμπουφλάρισμα» τῶν ἰδίων καὶ τῶν «ἡμετέρων».
6. Εἰς τὴν προκειμένην περίπτωσιν εὑρίσκει ἀπόλυτον ἐφαρμογὴν τὸ ἀπόφθεγμα τοῦ δημοσόφου καὶ ἐντίμου ἑλληνικοῦ λαοῦ:
«τίς χωροφυλακεύσει τοὺς χωροφύλακας, τίς φυλάξει τοὺς φύλακας, τὶς ἐλέγξει τοὺς ἐλεγκτάς ἤ τίς ἐπιθεωρήσει τοὺς ἐπιθεωρητάς; ; ;» . Ὁπότε ὅλοι αὐτοὶ οἱ διασπαθίζοντες καὶ νοσφιζόμενοι τὸν ἱδρῶτα τοῦ πτωχοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ ἀναδεικνύονται εἰς ἀθώας περιστερὰς («βγαίνουν λάδι» καὶ μὲ τήν «βούλα» εἰσαγγελέως, βουλευμάτων, δικαστῶν ἤ ἀνακριτικῶν ἐπιτροπῶν) ἐφαρμοζομένου τοῦ γνωμικοῦ: «κόρακας κοράκου μάτι δὲν βγάζει» ! ! !

ΙΣΤ. ΠΑΡΑΠΟΜΠΑΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΚΡΑΥΓΑΛΕΩΝ ΣΚΑΝΔΑΛΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΝ
1. Συνήθως παραπέμπονται εἰς τὴν δικαιοσύνην μόνον μεμονωμένοι καὶ ἁπλοὶ κλέπται καὶ καταχρασταὶ μικροποσῶν μεμονομένων ἀτόμων, οἱ ὁποῖοι καταδικάζονται καὶ ἐγκλείονται εἰς τὰς φυλακάς.
2. Ὅμως εἶναι διαφορετικῶς μὲ τοὺς μεγάλους «πατριάρχες τῆς διαπλοκῆς», τοὺς «πανεπιστήμονες ἀετονύχηδες». Οἱ μεγάλες «κομπίνες» γίγνονται συνήθως ἀπὸ ἁλυσίδα ὁλόκληρον πανεπιστημόνων ἀπατεώνων, οἱ ὁποῖοι δύνανται νὰ ἀλληλοκαλύπτωνται καὶ φροντίζουν οἱ πάντες νὰ μὴ ὑπάρξουν κορυφαὶ τῶν ἄκρως ἐπικινδύνων «παγόβουνων» τῶν σκανδάλων. Ὅλοι λαμβάνουν τὸ μερίδιόν των, διὰ νὰ ἔχουν ἄμεσον συμφέρον νὰ κόπτωνται οἱ πάντες νά «κουκουλώνουν» τὸν παράνομον πλουτισμόν των…
3. Ἐὰν δὲ συμβῇ κάποιος εὐσυνείδητος μὲ ἀκέραιον χαρακτῆρα καὶ ἦθος ἐργασίας ὑπάλληλος νὰ ἔχῃ τὸ θάρρος καὶ τὴν παρρησίαν -παρὰ τὴν ἐπικρεμαμένην δαμόκλειον σπάθην νὰ τὸν κατατρέξουν μέχρι ὁριστικῆς ἐξουθενώσεώς του νὰ μαρτυρήσῃ τὴν ἀλήθειαν καὶ ἐκραγῆ κάποιο σκάνδαλον, ὅλη ἡ ἁλυσίδα τῶν παρανομησάντων ἀπὸ τὴν κορυφὴν μέχρι καὶ τῶν ἐσχάτων ἀγωνίζονται μὲ κάθε θεμιτὸν καὶ ἀθέμιτον μέσον ἀμέσως ἤ ἐμμέσως νά «κουκουλώσουν» τὴν ὅλην ὑπόθεσιν μὲ τὰς περιοβοήτους ἐνόρκους διοικητικὰς ἀνακρίσεις, τὰς ἐξεταστικὰς ἐπιτροπάς, τὰς σκοπίμους μακροχρονίους ἀνακρίσεις καὶ λοιπὰς σατανικὰς μεθοδεύσεις, οὕτως ὥστε παρουσιάζονται ὅλοι «λάδι» καὶ μὲ τήν «βούλα» τοῦ Εἰσαγγελέως καὶ τῶν συμβουλίων Πλημμελειοδικῶν καὶ Ἐφετῶν ἀθωώνονται ἤ, λόγῳ παραγραφῶν καὶ τῶν παρομοίων μεθοδεύσεων, τίθενται αἱ δικογραφίαι εἰς τὸ ἀρχεῖον…
4. Τοιουτοτρόπως ἐφαρμόζεται πλήρως ἡ θεωρία-τὸ συμπέρασμα τοῦ Ἀναχάρσεως, φίλου καὶ μαθητοῦ τοῦ σκληροτέρου νομοθέτου, τοῦ Σόλωνος (6η ἑκατονταετηρίς πρὸ Χριστοῦ): «ὅλοι οἱ ἀνθρώπινοι νόμοι ὁμοιάζουν μὲ δίκτυον ἀράχνης, τὸ ὁποῖον συλλαμβάνει ὅλα τὰ μικρὰ καὶ ἀσθενῆ ἔντομα καὶ ὅλα τὰ ἰσχυρὰ τὰ ἀφήνει νὰ διαπερνοῦν ἐλεύθερα» . . .
5. Δι’αὐτοὺς τοὺς λόγους, μέχρι καὶ διὰ κραυγαλέα ἐγκλήματα ποὺ διαπράττουν ἐθνικοὶ προμηθευταὶ καὶ λοιποὶ «ἀετονύχηδες», ὄχι μόνον δὲν φυλακίζονται ἀλλὰ οὔτε τὸ κατώφλιον ἀστυνομικοῦ τμήματος οὔτε ἑνὸς ἀνακριτοῦ διέρχονται, ἀλλὰ ἀπεναντίας, ἀφίενται ἀσύδοτοι διὰ νὰ συνεχίζουν νὰ «ξεκοκκαλιάζουν» ὅλην τὴν Ἑλλάδα…
6. Ὅλαι αἱ φυλακαὶ εἶναι ὑπερπλήρεις ἀπὸ μικρούς «κατσικοκλέπτες, κοτοκλέπτες» καὶ καταχραστάς-ὀφειλέτας ἐλαχίστων ποσῶν καὶ τὰ μεγάλα «λαμόγια» κυκλοφοροῦν ἐλεύθερα, μεταξύ ἡμῶν ἤ, ἐν ἐσχάτῃ ἀνάγκῃ, μεθοδεύεται ἡ ἀπόδρασίς των εἰς τὸ ἐξωτερικόν (ὅρα Χριστοφοράκος κ.λπ., κ.λπ., κ.λπ…)…
7. Ἐνῷ εἰς χρηστὰ κράτη δικαίου, ἀκόμη καὶ εἰς τὴν Ἀμερικὴν οἱ μεγάλοι παρανομοῦντες παρακολουθοῦνται ἐπὶ μακρόν, αἰφνιδιάζονται, συλλαμβάνονται καὶ εἰς συντομώτατα χρονικὰ διαστήματα καταδικάζονται, ὡς π.χ. ὁ Μπέρναντ Μέϊντορ εἰς τὴν Ἀμερικὴν κατεδικάσθη ἀμέσως διὰ ἐξαπάτησιν ἐπενδυτῶν εἰς κάθειρξιν 150 ἐτῶν, ἤ τὸ παράρτημα τοῦ Παύλου Ψωμιάδη εἰς τὴν Σουηδίαν, ὅπου ἐντὸς 3 ἡμερῶν διελευκάνθη ἡ ὑπόθεσις. Εἰς τὴν Ἑλλάδα, ὅπου συνήθως ἐπιπλέουν καὶ βασιλεύουν οἱ «φελλοί», οἱ «παλλακίδες», οἱ «ἀνώμαλοι», οἱ «ἀετονύχηδες», οἱ θρασεῖς, οἱ ἀδίστακτοι καὶ οἱ πατριάρχαι τῆς διαπλοκῆς, π.χ. ὁ μεγαλοαπατεὼν Παῦλος Ψωμιάδης, χρόνια ὁλόκληρα εἶναι ἀκόμη ἐλεύθερος…

 

ΙΖ. ΟΙ ΤΡΙΑΚΟΣΙΟΙ «ΕΘΝΟΠΑΤΕΡΕΣ». ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ
ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΔΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΟΜΜΑΤΩΝ
1.Ἐὰν εἴχαμε οὐσιαστικῶς πραγματικὴν δημοκρατίαν, θὰ ἐδικαιολογεῖτο ὁ μεγάλος ἀριθμὸς τῶν ἐθνοπατέρων, διὰ νὰ προβάλλωνται καὶ κατοχυρώνωνται τὰ δίκαια αἰτήματα τῶν πολιτῶν διὰ ἰσονομίαν εἰς τὴν πρᾶξιν καὶ ὄχι μόνον εἰς τὴν θεωρίαν, τὴν ἱεράρχησιν τῶν ἀναγκῶν καὶ τὴν πλήρη ἐφαρμογὴν τοῦ Συντάγματος, διὰ νὰ ὑπάρχῃ ἡ καλῶς ἐννοουμένη δημοκρατία καὶ νὰ μὴ μετατρέπεται ἡ κοινωνία εἰς ζούγκλαν, ἀλλὰ νὰ προασπίζωνται τὰ δίκαια αἰτήματα ὅλων τῶν πολιτῶν καὶ νὰ μὴ μετατρέπεται τὸ καθεστὼς εἰς «μπανανία». Δυστυχῶς ὅμως, ὡς τὰ γεγονότα βοοῦν, οἱ «ἐθνοπατέρες» περιορίζονται εἰς γενικολογίας, ἀτερμόνους λαϊκιστικὰς ἀγορεύσεις τῶν διαφόρων παρατάξεων, ἐφαρμοζομένης τῆς λαϊκῆς παροιμίας: «δύο γάϊδαροι ἐμάλωναν σὲ ξένον ἀχυρῶνα»…
2. Δυστυχῶς ἀκόμη καὶ ἐὰν ὑπάρχουν μερικοὶ «ἐθνοπατέρες» μὲ εὐσυνειδησίαν, ἀκέραιον ἦθος καὶ χαρακτῆρα, δὲν τοὺς ἐπιτρέπεται νὰ ψηφίζουν κατὰ συνείδησιν, ἀλλὰ ὅ,τι ἔχει υἱοθετήσει μία μικρὰ ὀλιγαρχία καθ᾿ ὑπαγόρευσιν τῶν εἰς τὰ παρασκήνια δρώντων «πατριαρχῶν τῆς διαπλοκῆς». Αὐταὶ αἱ μικραὶ κομματικαὶ ὀλιγαρχίαι ἐπιβάλλουν κομματικὰς πειθαρχίας καὶ οὕτω ἀναγκάζονται οἱ βουλευταί, ὡσὰν τὰ «γαλιά» νὰ ψηφίζουν τὴν κομματικὴν γραμμήν, τὴν ὁποίαν καθορίζει ἡ ὀλιγαρχία τοῦ κόμματος ἤ ἀκόμη περισσότερον ὀρθῶς, οἱ δρῶντες εἰς τὰ παρασκήνια «πατριάρχες τῆς διαπλοκῆς», παρ᾿ ὅλον ὅτι μερικοὶ ἐθνοπατέρες ἔχουν ἴχνη εὐσυνειδησίας, χαρακτῆρος καὶ ἄλλας ἀρχὰς καὶ ἡ συνείδησίς των ἐπιβάλλει νὰ πράξουν τὸ ἀντίθετον…
3. Ὡσὰν νὰ μὴ ἔφθανον αὐταὶ αἱ διεργασίαι συνειδήσεως, ἔρχονται καὶ τὰ κόμματα τῆς ἀντιπολιτεύσεως καὶ προτείνουν ὀνομαστικὴν ψηφοφορίαν, διὰ νὰ μὴ δύναται καὶ ὁ πλέον «θαρραλέος» βουλευτὴς κάθε κόμματος νὰ ψηφίζῃ κατὰ συνείδησιν, ἀλλὰ ἕκαστος τὴν κομματικήν του γραμμήν…
4. Ὑπὸ αὐτὰς τὰς συνθήκας, ὄχι μόνον 300 βουλευτάς=βολευτὰς δὲν ἀντέχει νὰ σηκώνῃ ἡ «καμπούρα» τοῦ στενάζοντος ἀπὸ τὰ οἰκονομικὰ βάρη πτωχοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, ἀλλὰ οὔτε καὶ τὸ ἥμισυ τῶν βουλευτῶν. Διότι δὲν εἶναι μόνον οἱ παχυλοὶ μισθοὶ καὶ ἀποζημιώσεις, ποὺ λαμβάνουν, ἀλλὰ εἶναι καὶ ἡ πληθώρα ἄλλων διευκολύνσεων, ποὺ τυγχάνουν, ὡς π.χ. ἀπεριόρισται τηλεφωνικαὶ συνδιαλέξεις καὶ ἀπὸ κινητά, τόσον τῶν ἰδίων, ὅσον καὶ τοῦ ἑσμοῦ τῶν συνεργατῶν των, ταχυδρομικὰ τέλη, εἰδικοὶ φρουροὶ διὰ τοὺς ἰδίους καὶ τὰ μέλη τῶν οἰκογενειῶν των καὶ λοιπά… Ἀκόμη καὶ τώρα, ποὺ ἐφθάσαμεν εἰς τὸ χεῖλος τοῦ χάους, οἱ Ἕλληνες «ἐθνοπατέρες» δὲν ἔχουν ἴχνος εὐαισθησίας νὰ δείξουν διὰ τοῦ παραδείγματός των, ὅτι τουλάχιστον εἰς τὴν ἐποχὴν τῶν «ἰσχνῶν ἀγελάδων» ὅλοι ὀφείλομεν «νὰ βάλωμεν πλάτην» διὰ ἀναστροφὴν τῆς κρίσεως. Ἴχνος εὐσυνειδησίας, φιλοτίμου καὶ συντριβῆς καρδίας θὰ ἔπρεπε νὰ τοὺς ἐπιβάλῃ νὰ πληρώσουν τὰ ἐλλείμματα προϋπολογισμοῦ καί «θαλασσοδανείων» οἱ ἴδιοι, οἱ «ἡμέτεροι» καὶ ὁ συρφερτὸς τῶν «βολευμένων ἐργατοπατέρων», τῶν κλαδικῶν τῶν κυβερνώντων κομμάτων καὶ λοιποί, οἱ ὁποῖοι συμμετεῖχον εἰς τά «λουκούλλεια φαγοπότια» ἐπὶ δεκαετίας ὁλοκλήρους. Δυστυχῶς ὅμως τὰ πληρώνῃ ὁ στενάζων ἀπὸ τὴν ἀνέχειαν ἐργαζόμενος λαὸς εἰς τὴν ἰδιωτικὴν πρωτοβουλίαν καὶ οἱ παραγκωνιζόμενοι εἰς τὰς δημοσίας ὑπηρεσίας, ποὺ παράγουν ἔργον τί.
5. Εἰς κραυγαλέαν ἀντίθεσιν πρὸς τὰ αἱματηρὰ οἰκονομικὰ μέτρα ποὺ θεσπίζονται διὰ τὸν λαόν, προσφάτως ἐκοινοποιήθη, ὅτι προϋπολογίζονται ἑκατομμύρια Εὐρώ διὰ ἔκτακτα ἀναδρομικὰ ἐπιδόματα βουλευτῶν καὶ δικαστικῶν…
6. Ὡς δὲ τὰ γεγονότα βοοῦν, τὸ κύριον ἔργον, οὐσιαστικῶς, δὲν λαμβάνει χώραν πλέον εἰς τὰ ἐθνικὰ κοινοβούλια, ἀλλὰ εἰς τὴν Εὐρωβουλήν. Συνεπῶς διὰ τὸ Εὐρωκοινοβούλιον θὰ ἔπρεπε νὰ ἐκλέγωνται οἱ πλέον ἱκανοί, μαχηταί, μὲ ἦθος ἐργασίας, ἐθνικὴν καὶ κοινωνικὴν συνείδησιν Βουλευταί, διὰ νὰ δύνανται ἐπιτυχῶς νὰ δίδουν μάχας. Καλῶς ἤ κακῶς αἱ ἀποφάσεις τοῦ Εὐρωκοινοβουλίου εἶναι μείζονος ἰσχύος καὶ τὰ ἐθνικὰ κοινοβούλια ἐπιβάλλεται νὰ ἐπικυρώνουν αὐτὰς καὶ νὰ τὰς ἐφαρμόζουν πιστῶς, διαφορετικῶς ἀκολουθεῖ ὁ πέλεκυς τῶν καταδικαστικῶν ἀποφάσεων τῶν εὐρωδικαστηρίων, τὰ πρόστιμα κ.λπ κ.λπ.
Κατὰ συνέπειαν, τὸ ἥμισυ ἤ καὶ τὸ ἕν τρίτον τῶν ἑδρῶν τοῦ Ἐθνικοῦ Κοινοβολίου εἶναι ὑπεραρκετόν, ἀλλά, ἐπὶ τοῦ παρόντος, ἄς ἐπιτύχωμεν τοὺς 200 ὡς προβλέπει καὶ τὸ Σύνταγμα…
7. Δὲν ἠθέλησαν οἱ ἄφρονες Ἕλληνες ἰθύνοντες νὰ μιμηθοῦν τὴν Οὑγγαρίαν, ἡ ὁποία, διὰ νὰ δυνηθῇ κάποτε νὰ λυτρωθῇ ἀπὸ τόν «βραχνά» τοῦ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου, εἰς τὸ ὁποῖον ὠλίσθησεν, ἐμείωσεν τοὺς Βουλευτὰς τοῦ Ἐθνικοῦ Κοινοβουλίου της ἀπὸ 386 εἰς τοὺς 200 καὶ συνεχίζουν οἱ Οὕγγροι τὴν περικοπὴν σπατάλης παντοῦ, ἀκόμη καὶ εἰς τὸ Κοινοβούλιον.
8. Ἡ Ἑλλὰς ὅμως ὄχι μόνον δὲν περικόπτει δραστικῶς τὰ ἔξοδα τῶν Ἑλλήνων «ἐθνοπατέρων», ἀλλ᾿ ἀπεναντίας περιπαίζει τοὺς στενάζοντας βαρύτατα φορολογουμένους καὶ δεινοπαθοῦντας Ἕλληνας. Οἱ Ἕλληνες βουλευταὶ ἀγωνίζονται νὰ διατηρήσουν τὰς παραλόγους ἀμοιβάς των καὶ τοὺς μισθοὺς τῶν ὑπαλλήλων τῆς Βουλῆς, τοὺς ὁποίους μισθούς των, μάλιστα, ἐδιπλασίασαν ἐντὸς δεκαετίας καὶ τοὺς ἐξησφάλισαν καὶ 16ον μισθόν…

ΙΗ. ΠΟΘΕΝ ΕΣΘΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΙΝ ΚΑΙ ΕΝΤΕΥΘΕΝ,
ΤΩΝ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΤΩΝ ΜΕΧΡΙ Δ’ ΒΑΘΜΟΥ
ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΩΝ
ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
Ἀναλυτικῶς ἀνεφέρθημεν ἀνωτέρω εἰς τὸ Κεφάλαιον
ΙΔ. ΤΡΑΓΙΚΑ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΑ ΤΟΥ ΕΚΤΡΟΧΙΑΣΜΟΥ
ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ-Η ΕΛΛΕΙΨΙΣ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ
ὅτι ἔπρεπε νὰ ὀργανωθῇ μία ἀδέκαστος ἐπιτροπὴ διὰ τὸν ἔλεγχον τοῦ κάθε εἴδους σκανδάλου.
1. Ἐὰν ἡ ἀνωτέρω ἀδέκαστος ἐπιτροπὴ εἶχε δικαιοδοσίαν νὰ κάμνῃ εἰς βάθος ἔρευναν εἰς ὅλους ὅσους ἀνεφέραμεν ἀνωτέρω καὶ εἰς ἐφοριακούς, τελωνειακούς, ὑπαλλήλους πολεοδομικῶν γραφείων, ἐπιτροπῶν προμηθειῶν κ.λπ., κ.λπ., θὰ ἀνεφαίνοντο, δυστυχῶς, χιλιάδες «κορυφὲς τῶν παγόβουνων» τῆς ἀσυλλήπτου διαφθορᾶς.
Αὐτὴ ἡ ἐπιτροπὴ θὰ ἔπρεπε νὰ ἀναλάβῃ νὰ ἐλέγξῃ τὸ πόθεν ἔσχες μέχρι δ’ βαθμοῦ συγγενείας, ὄχι μόνον τῶν «ἐθνοπατέρων», ἀλλὰ καὶ ὅλων τῶν ὑπηρετησάντων καὶ ὑπηρετούντων εἰς «θέσεις κλειδιά» κατὰ τὰς τέσσαρας (4) τελευταίας δεκαετίας καὶ αὐτοὶ νὰ κληθοῦν νὰ πληρώσουν τά «κλοπιμαῖα», διαφορετικῶς νὰ δημευθοῦν αἱ περιουσίαι τῶν ἰδίων καὶ τῶν συγγενῶν των μέχρι δ’ βαθμοῦ συγγενείας.
2. Μὲ ὅλα αὐτὰ τά «κλοπιμαῖα» καὶ καταχρασθέντα ἀμύθητα ποσὰ καὶ τὰς ἀνυπολογίστους φοροδιαφυγάς, ὄχι μόνον θὰ ἠδύναντο, ὡς προείπομεν, νὰ ἰσοσκελισθοῦν οἱ προϋπολογισμοὶ καὶ νὰ ἐξοφληθοῦν τὰ «θαλασσοδάνεια», ἀλλὰ θὰ ἠδύνατο τὸ Κράτος μὲ ἱεράρχησιν τῶν ἀναγκῶν καὶ τὴν χρηστὴν διαχείρισιν τοῦ δημοσίου χρήματος, ποὺ θὰ ἐπέβλεπε καὶ διαχειρίζετο ἡ ὡς ἄνω ἀδέκαστος ἐπιτροπή, νὰ πραγματοποιήσῃ ὅλα τὰ ἀναγκαῖα ἔργα ὑποδομῆς, ὄχι μόνον εἰς τὰ μεγάλα ἀστικὰ κέντρα, ἀλλὰ καὶ εἰς ὁλόκληρον τὴν ἑλληνικὴν ἐπικράτειαν καὶ θὰ ἐτίθεντο γεραὶ βάσεις, διὰ τὴν εὐπρεπῆ διαβίωσιν τοῦ συνόλου, τὴν πρόοδον καὶ εὐημερίαν τῶν λαϊκῶν μαζῶν, διὰ νὰ ὑπάρξῃ μακροχρόνιος κοινωνικὴ γαλήνη, πρόοδος, χρηστὸν κράτος δικαίου καὶ ἐν γένει σωστὴ δημοκρατία καὶ ὄχι ὀλιγαρχικόν-ἀναρχικὸν καθεστώς, ὅπως ἔχομεν σήμερον…
Συνειρμικῶς ἔρχεται εἰς τὸν νοῦν τὸ ἐπιτυχὲς ποίημα ΤΟ ΚΟΜΜΑΤΟΣΚΥΛΟ (ἴδ.ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ τεῦχος 39 σελ.65).

 

ΙΘ. ΑΜΕΣΟΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΣ
ΠΕΡΙΤΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
– ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΩΝ
1. Ἐκ τῶν ἀνωτέρω ἁπλῶν σκέψεων ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὴν καθόλου καθημερινὴν ἐμπειρίαν μας ἀπεδεικνύεται ἐμπράκτως, ὅτι, παρ᾿ ὅλας τὰς παχυλοτάτας ἐπιχορηγίας, ποὺ ἐπισήμως λαμβάνουν τὰ κόμματα νομίμως, εἰσπράττουν καὶ πολλαπλάσια ἀνεπισήμως ἀπὸ ἐθνικοὺς προμηθευτάς, «ἁμαρτωλὲς» SIEMENS καὶ λοιπὰ διεθνῆ «γεράκια», τὰ ὁποῖα «λαδώνουν» ὄχι μόνον τούς «ἡμετέρους μανδαρίνους» τῆς ἑκάστοτε κυβερνώσης παρατάξεως, ἀλλὰ ἀκόμη καὶ αὐτὰ τὰ ἴδια τὰ κόμματα, διὰ νὰ διευκολύνωνται ἀμέσως ἤ ἐμμέσως εἰς τὰς ἀναθέσεις τῶν διαφόρων ἔργων, συμβάσεων καὶ ἀξιολογήσεων.
2. Κατὰ συνέπειαν αἱ χρηματοδοτήσεις τῶν κομμάτων ἀπὸ τὸν δημόσιον προϋπολογισμόν πρέπει νὰ καταργηθοῦν πάραυτα. Μήπως τὸ ὠσφράνθησαν τὰ κόμματα τῆς ἐξουσίας καὶ δι᾿ αὐτὸ προείσπραξαν ἤδη τὰς ἐπιχορηγίας των διὰ τὰ ἑπόμενα 6 ἔτη;;;
3. Ἤ διεῖδον τὸν κίνδυνον, ὅτι αἱ κορυφαὶ τῶν «παγόβουνων» τῶν σκανδάλων θὰ ἀναδυθοῦν εἰς τὸν ὁρίζοντα καί, διὰ νὰ καλύψουν τὴν ἀλόγιστον σπατάλην των, προείσπραξαν τὰς κρατικὰς ἐπιχορηγίας μέχρι καὶ τὸ 2016;
4. Καὶ διερωτᾶται κανείς, ἐὰν τὰ κόμματα τῆς ἐξουσίας εἶναι ἀνίκανα νὰ διαχειρισθοῦν ἀκόμη καὶ τὰ τοῦ οἴκου των, πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ διαχειρισθοῦν τὰ οἰκονομικὰ τοῦ οἴκου ποὺ ὀνομάζεται Ἑλλάς ;
5. Εἰς κάθε περίπτωσιν ἀπεδείχθησαν τὰ κόμματα ἐξουσίας, ὅτι εἶναι τελείως ἀνίκανα καὶ ἐπικίνδυνα καὶ πρέπει νὰ ἀπομακρυνθοῦν ἀπὸ τὴν δυνατότητα σχηματισμοῦ κυβερνήσεων αὐτοὶ οἱ ἀνάξιοι καὶ ἀνίκανοι.
6. Ὅπως ἐγράψαμε καὶ εἰς τὸ περιοδικόν μας «Φωτεινὴ Γραμμή» τεῦχος 42, σελὶς 60 πρέπει νὰ καταργηθοῦν ἐπίσης ὅλαι αἱ ἐπιχορηγίαι, τουλάχιστον ἀπὸ τὸν δημόσιον προϋπολογισμόν, διὰ τὰ Ἱδρύματα, τὰ ὁποῖα ἐφρόντισαν νὰ συστήσουν διατελέσαντες Πρωθυπουργοί, διὰ νὰ καλλιεργοῦν τὴν «ἀρίστην» (;;;) ὑστεροφημίαν των. Ἐπαναλαμβάνομεν: αὐτοὶ οἱ «πολιτικοί», ἐὰν εἶχον ἴχνος εὐσυνειδησίας, ἤθους, χαρακτῆρος καὶ ἐντιμότητος, θὰ ἔπρεπε νὰ αἰσχύνωνται διὰ τό «κατάντημα», ὅπου μᾶς ὡδήγησαν, νὰ διασύρουν τὴν ἀρίστην φήμην τοῦ Ἕλληνος καὶ νὰ δίδουν δικαίωμα εἰς τοὺς μέχρι πρότινος ἀγρίους ἤ ἀπολιτίστους ἤ βαρβάρους ὀρθολογιστὰς τῆς ὑφηλίου νὰ χαρακτηρίζουν ἀκόμη καὶ τοὺς ἐντίμους, ἠθικούς, ἐναρέτους, φιλοτίμους καὶ εὐπρεπεῖς Ἕλληνας, ὡς ἀναξιοπίστους, ἀνεντίμους, ἀσυνεπεῖς, ἀφερεγγύους καὶ «τεμπέληδες» λιμοκτονοῦντας…
7. Καὶ ὅλα αὐτὰ συμβαίνουν, ἐπειδὴ δὲν ἔχουν οἱ ἰθύνοντες πολιτικοὶ τῆς Ἑλλάδος εὐσυνειδησίαν νὰ κάνουν αὐτοκριτικὴν καὶ νὰ ζητήσουν εὐθέως καὶ κατηγορηματικῶς συγνώμην ἀπὸ τὸν ἑλληνικὸν λαὸν (καὶ ὄχι μὲ τὸ μὴ κατανοητὸν «mea culpa»). Διότι τότε θὰ ἐφαρμόζεται ἡ ἑλληνικὴ παροιμία τοῦ θυμοσόφου ἑλληνικοῦ λαοῦ: «ἀπὸ τὸτε ποὺ ἐβγῆκε τὸ ἀσυνείδητον συγνώμην, ἐχάθη τὸ φιλότιμον»…
8. Ἀντί, λοιπόν, νὰ καταργήσουν αὐτὰς τὰς ἐπισήμους χορηγίας τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καὶ διὰ Βίου Μαθήσεως, ἀπὸ 250.000 Εὐρὼ ἐτησίως διὰ ἕκαστον ἵδρυμα πρωθυπουργῶν, «ἰησουητικῷ τῷ τρόπῳ» περιέκοψαν μόνον τὸ 10%…

Κ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΕΚΟ
1. Διὰ τὸν προϋπολογισμὸν τοῦ Κράτους κατατίθενται λεπτομέρειαι καὶ γίγνονται μακροχρόνιοι συζητήσεις πέριξ τῶν ἐσόδων καὶ ἐξόδων τοῦ Κράτους, ὥστε τὰ περιωρισμένα ἔσοδα καὶ ἔξοδα νὰ δικαιολογῶνται ἀπολύτως. Οἱ «ἐθνοπατέρες» πασχίζουν νὰ ἰσοσκελίζωνται οἱ προϋπολογισμοὶ καί, ἐὰν δὲν ἐπαρκοῦν αἱ ὑφιστάμεναι ἐπιβαρύνσεις ἤ οἱ διάφοροι βουλευταὶ θέλουν νὰ ρίξουν «στάχτη εἰς τὰ μάτια τῶν ἀνθρώπων» καὶ νὰ καταργήσουν μερικὰς φορολογικὰς ἐπιβαρύνσεις τοῦ προηγουμένου καθεστῶτος, ὥστε, δῆθεν, νὰ ἀνακουφισθοῦν αἱ λαϊκαὶ μάζαι, τότε ἐφαρμόζεται τὸ δόγμα τῆς δημοσιονομίας: «ἅπαξ ἐπιβληθέντες φόροι οὐδέποτε καταργοῦνται καί, ἐὰν διὰ δημαγωγικοὺς σκοποὺς καταργηθοῦν, ἐπανέρχονται ὑπὸ ἀγριοτέραν μορφήν»…
2. Διὰ νὰ ἔχουν ὅμως τὴν δυνατότητα νὰ ἑλίσσωνται ἀνέτως οἱ ἰθύνοντες πολιτικοὶ τῶν ἑκάστοτε κυβερνήσεων, ψηφίζουν νόμους βάσει τῶν ὁποίων οἱ ΔΕΚΟ θὰ δύνανται νὰ αὐξάνουν τὰ ἔσοδά των μὲ δυσαναλόγους αὐξήσεις τῶν τελῶν καὶ τιμοκαταλόγων των, διὰ νὰ ἔχουν τὴν δυνατότητα μέσῳ αὐτῶν, χωρὶς προβλήματα ἐλέγχων, συζητήσεων κ.λπ., νὰ «βολεύουν» δηλαδὴ μέσῳ τῶν ΔΕΚΟ ὅλους τούς «ἡμετέρους» καὶ τὴν στρατιὰν τῶν ψηφοφόρων των, ἐφ’ὅσον δὲν γίγνονται οὐσιαστικοὶ ἔλεγχοι εἰς τὰς ΔΕΚΟ. Μέσῳ τῶν ΔΕΚΟ γίγνονται τεράστιοι «χοροί» πολλαπλασίων δισεκατομμυρίων ἔναντι τοῦ περιωρισμένου καὶ ἐλεγχομένου κρατικοῦ προϋπολογισμοῦ.

ΚΑ. ΦΟΡΟΙ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ
1. Ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία τῶν «ἐθνοπατέρων» προέρχεται ἀπὸ νομικούς, μηχανικούς, ἰατρούς, «ἐργατοπατέρας» καὶ δημοσιογράφους. Πρὸς τοῦτο φροντίζουν αὐτοὶ οἱ «μακάριοι» νά «εὐλογοῦν τὰ γένια των» καὶ ψηφίζουν νόμους νὰ ἐπιβαρύνουν ἕκαστον κοινὸν θνητόν, νὰ πληρώνῃ π.χ. τέλη διὰ τὸ ταμεῖον νομικῶν, ὡσὰν νὰ μὴ ἐπαρκοῦσαν αἱ διαιωνίσεις τῶν ὑποθέσεων τῶν πελατῶν τῶν «διαστροφέων τῆς ἀληθείας» διὰ νὰ τοὺς ἀφαιμάζουν ἀμέσως καὶ ἐμμέσως κάθε οἰκονομικὴν ἰκμάδα καὶ ἐν τελευταίᾳ ἀναλύσει οἱ «χασοδίκες» πολλάκις, κοινῇ συναινέσει μὲ τοὺς συναδέλφους των, συμβαίνει νὰ χάνουν τὰς δίκας τῶν πελατῶν των…
2. Βάσει ὁδηγιῶν τῆς Ἡνωμένης Εὐρώπης π.χ. ὑπ’ἀρ. 31969L0335/17.7.1969, 31985L0303/10.6.1985 καὶ ἀποφάσεων π.χ. 61998J0426/19.3.2002 ἀπογορεύονται οἱ δορυφόροι φόροι, διότι ἀντίκεινται εἰς τὸν νόμον τῆς ἀντιπαροχῆς (do ut des).
Τί μᾶς δίδουν οἱ «διαστροφεῖς τῆς ἀληθείας» νομικοί, διὰ νὰ τοὺς πληρώνωμεν καὶ τὰς συντάξεις των χωρὶς οὐδόλως νὰ τοὺς ἀπασχολήσωμεν εἰς τὴν γραφειοκρατικήν μας καταταλαιπωρίαν ; ; ;
Διατί νὰ πληρώνῃ ὁ κάθε κοινὸς θνητός «χαράτσια» διὰ τοὺς νομικούς ; ; ;
3. Ἐπίσης διὰ ποῖον λόγον νὰ πληρώνουν οἱ κοινοὶ θνητοὶ τέλη διὰ τὸ ΤΣΜΕΔΕ (Ταμεῖον Συντάξεως Τεχνικῶν); Δὲν ἀρκεῖ, ποὺ οἱ περισσότεροι ἀρχιτέκτονες, μηχανικοὶ κ.λπ. τεχνικοὶ σοῦ καταστρέφουν τὴν περιουσίαν καὶ μίαν ζωὴν ὁλόκληρον ἐξαναγκάζεσαι νὰ διορθώνῃς τὰς ἐμφανεῖς καὶ ἀφανεῖς κακοτεχνίας, διότι οὗτοι δὲν ἐφαρμόζουν τὴν ἐπιθυμίαν τοῦ κάθε ταλαιπώρου βιοπαλαιστοῦ, ἤτοι αἰωνίαν ἀντοχήν, ἀρίστην αἰσθητικήν, ἀπόλυτον λειτουργικότητα καὶ λίαν εὐνοϊκῶς…
Οὕτω μίαν ζωὴν ὁλόκληρον ὑποφέρουν συνήθως οἱ ἀδαεῖς καί «φουκαράδες», οἱ ὁποῖοι παρασύρονται ἀπὸ τοὺς τεχνικοὺς καὶ πληρώνουν πολλαπλάσια ἀπὸ ὅ,τι οἱ πλουσίοι, διὰ νὰ διορθώνουν συνεχῶς τὰς κακοτεχνίας!!!
Διότι, ὡς γνωστόν, τὸ ἐπιδιορθώνειν πολὺ δαπανηρότερον καὶ ἀφαντάστως περισσότερον ἐπίπονον τοῦ ἀρχικῶς κατασκευάζειν…
4. Τὸ ἴδιον συμβαίνει καὶ μὲ τὸ ΤΣΑΙ (Ταμεῖον Συντάξεως Ἰατρῶν). Δὲν ἀρκοῦν αἱ τεράστιοι ἀμοιβαὶ τῶν ἰατρῶν καὶ κυρίως τῶν μεγαλοϊατρῶν καὶ μάλιστα ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον χωρὶς ἐπισήμους ἀποδείξεις, πρέπει νὰ τοὺς καταβάλῃς καὶ διὰ ἰατρόσημα κ.λπ. διὰ νὰ πληρώνωνται αἱ συντάξεις των!
5. Ὁμοίως συμβαίνει καὶ εἰς τὴν τετάρτην ἐξουσίαν, τοὺς ἀνθρώπους τῶν Μέσων Μαζικῆς Ἐνημερώσεως ἤ μᾶλλον παραπληροφορήσεως, «ἀφιονισμοῦ» καὶ ἐκμαυλισμοῦ ὅλων τῶν ἀνθρώπων, ἰδιαιτέρως τῶν νέων, ὅπως ἐκτενέστατα ἀνεπτύξαμε τὴν 25.1.2010 εἰς τοὺς Λόγους Βραβεύσεων εἰς τὸ Πολεμικὸν Μουσεῖον Ἀθηνῶν.
Λόγῳ ἐλλείψεως χώρου, δυστυχῶς ἀκόμη δὲν ἐδημοσιεύσαμε τὴν ἐκτενῆ ἀνάπτυξιν τοῦ ὅλου προβλήματος. Τὴν ἔχομεν ὅμως ἀναρτίσει εἰς τὴν ἱστοσελίδα μας www.fotgrammi.gr. Εὐελπιστοῦμεν δέ, εἰς τὴν Πανηγυρικὴν Ἔκδοσιν τῆς «Φωτεινῆς Γραμμῆς» νὰ δημοσιεύσωμεν καὶ τοὺς Λόγους Βραβεύσεων.
6. Ὅλοι αὐτοὶ οἱ κλάδοι εἶναι «κοινωνικοδίαιτοι» δηλαδὴ ἔχουν ἐπιβληθῆ εἰς τὴν κοινωνίαν ὑπὲρ αὐτῶν «χαράτσια», τὰ ὁποῖα νοσφίζονται ἡ τετάρτη ἐξουσία, οἱ διαστροφεῖς τῆς ἀληθείας, νομικοί, οἱ ἰατροὶ καὶ οἱ μηχανικοί. Αὐτοί, λοιπόν, ἔχοντες τεραστίους κοινωνικοὺς πόρους, ἐν τούτοις κατώρθωσαν νὰ σώσουν τὰ ἀσφαλιστικά των ταμεῖα καὶ νὰ μὴ ὑπαχθοῦν καὶ αὐτὰ εἰς τὸ ΙΚΑ, παρ᾿ὅλον ὅτι μὲ τὸ ὑπογραφὲν μνημόνιον τοῦτο δὲν ἐπιτρέπεται…

ΚΒ. ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ,
ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΙ =
«ΝΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΙ» ΥΠΕΡ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ «ΗΜΕΤΕΡΩΝ»
1. Πέραν τῶν παρανόμων δορυφόρων φόρων ὑπὲρ τρίτων, τοὺς ὁποίους ἀπαγορεύει ἡ Ἡνωμένη Εὐρώπη, αἱ ἑκάστοτε κυβερνήσεις ψηφίζουν καὶ ἀντισυνταγματικοὺς νόμους καὶ ἐκδίδουν Προεδρικὰ Διατάγματα διὰ νά «βολεύουν» «ἡμετέρους» «πατριάρχας τῆς διαπλοκῆς καὶ ἀετονύχηδες», οἱ ὁποῖοι συστήνουν, ἀπὸ ἰδοτέλειαν καὶ μεγίστην ματαιοδοξίαν, ἱδρύματα διὰ νὰ ἀπαθανατίσουν τὰ ὀνόματά των καὶ νὰ καρποῦνται παχυλὰς ἐπιχορηγήσεις ξένων ὑπόπτων κέντρων, ἀλλὰ καὶ δημοσίων πόρων…
2. Ὡσὰν νὰ μὴ ἤρκουν ἱδρύματα αἰσχύνης, ὡς τέως Πρωθυπουργῶν, «βολεύουν» καὶ ἱδρύματα «ἡμετέρων». Τοῦτο εἶναι, συμφώνως μὲ τὸ ἄρθρον 4 παράγραφος 2 τοῦ ἰσχύοντος Συντάγματος, ἀντισυνταγματικόν. Διότι τὸ ἄρθρον αύτὸ ὁρίζει, ὅτι ὅλοι οἱ Ἕλληνες εἶναι ἀπέναντι τοῦ Νόμου ἴσοι…
3. Οἱ ἄδικοι καὶ ἀντισυνταγματικῶς δρῶντες Ἕλληνες «ἐθνοπατέρες», αὐτοὶ οἱ ἐπίορκοι, εἰς τὴν πρᾶξιν γράφουν εἰς «τὰ παλαιά των ὑποδήματα» καὶ αὐτὸ τὸ Σύνταγμα τῆς Ἑλλάδος, εἰς τὸ ὁποῖον ὡρκίσθησαν, ὅτι θὰ τὸ τηροῦν πιστῶς. Καὶ μάλιστα δαιμονίζονται, ἐὰν τοὺς ἀνακαλῆς εἰς τὴν τάξιν καὶ τοὺς ὁμιλῆς περὶ ἰσονομίας, ἡ ὁποία ἐπιβάλλεται νὰ ὑπάρχῃ εἰς κάθε ὀρθῶς συντεταγμένην κοινωνίαν, εἰς κάθε χρηστὸν κράτος δικαίου, διὰ νὰ μὴ μεταβάλλεται τὸ δημοκρατικὸν πολίτευμα μιᾶς χώρας εἰς «μπανανίαν»…
4. Ὁ χρόνος, ὅμως, καὶ ὁ χῶρος οὐδόλως μᾶς ἐπιτρέπουν νὰ ἀναφερθῶμεν περισσότερον ἐκτενῶς εἰς αὐτοὺς τοὺς ἀντισυνταγματικοὺς Νόμους, Προεδρικὰ Διατάγματα καὶ ἀναισχύντους «ντροπολογίας».
Ἀναφέρομεν ἐνδεικτικῶς μόνον τοὺς Νόμους Ν. 2082/ΦΕΚ 158Α/21.9.1992-Τροποποίησις Ἀποφ. Ὑπ. Οἰκονομικῶν ΠΟΛ. 1017/19.1.1998 βάσει Νόμου 1642/1986/ΦΕΚ 125 Α διὰ τὸ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ καὶ Ν. 2169/1993, ἄρθρο 54 ἄρθρα συστάσεως 1 (παράγρ. 3), 3 (παράγρ.5-8) καὶ 5 (παράγρ. 5)/ΦΕΚ 149 Α/1993 διὰ τὸ Ἵδρυμα ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ καὶ τὸ ἄρθρον 12 τοῦ Ν. 1610/1986 βάσει τῶν ὁποίων, καθὼς καὶ πληθώρας ἄλλων Νόμων (ὡς π.χ. 1967/1991, 2008/1992, 2026/1992, 2065/1992, 2120/1993, 2121/1993, 2166/1993, 2169/1993, 2214/1994, 3259/2004, 3402/2005), «ἐβολεύθησαν» ἱδρύματα «ἡμετέρων», ὡς π.χ.
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΤΩΝΗ Ν.ΤΡΙΤΣΗ
ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΝΑΣΤ. ΑΒΕΡΩΦ ΤΟΣΙΤΣΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΒΑΡΩΝΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΣΙΤΣΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ
ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ, ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΙΔΡΥΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΝΑΣ ΘΕΟΧΑΡΑΚΗ
ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
ΜΟΥΣΕΙΟΝ ΒΟΡΡΕ
ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΑΝΝΑΣ ΒΕΛΛΙΔΗ
ΙΔΡΥΜΑ ΛΙΛΙΑΝ ΒΟΥΔΟΥΡΗ
ΙΔΡΥΜΑ ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΙ ΛΙΖΑΣ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ Ο ΛΙΝΔΙΟΣ-ΜΝΗΜΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΖΙΓΔΗ
ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ
ΙΔΡΥΜΑ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΛΑΜΠΡΑΚΗ
ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΙΟΒΕ)
ΙΔΡΥΜΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΙΔΡΥΜΑ ,,ΘΩΡΑΞ-ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ-ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΟΣ,,
καθὼς καὶ
ΙΔΡΥΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΕΞ ΑΛΒΑΝΙΑΣ
ΙΔΡΥΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ κ.λπ.
Ἐὰν διεθέταμε στρατιὰν δικηγόρων, δημοσιογράφων, κοινωνιολόγων καὶ λοιπῶν ἀντικειμενικῶν ἐρευνητῶν, θὰ ἠδυνάμεθα νὰ δημοσιεύσωμεν ἑκατοντάδας ἄλλα ἱδρύματα «ἡμετέρων»…

ΚΓ. ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΦΟΡΕΙΣ.
Η ΑΔΙΚΟΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΙΣ ΑΥΤΩΝ
1. Ὡς Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν ἔχομεν ἀπευθυνθῆ, ζητοῦντες ἰσονομίαν, εἰς πληθώραν Ὑπουργῶν, Ὑφυπουργῶν καὶ Βουλευτῶν τῆς ἑκάστοτε κυβερνώσης παρατάξεως καὶ ἀντιπολιτεύσεως τὴν τελευταίαν δεκαετίαν, ἀλλὰ δυστυχῶς μὲ τό «τσιγκέλι» ἠναγκάσθησαν μερικοὶ νὰ παραδεχθοῦν ὅτι ὄντως δὲν αἰτούμεθα «ρουσφέτι» τι, ἀλλὰ ἰσονομίαν. Δυστυχῶς οἱ περισσότεροι τῶν Ὑπουργῶν, Ὑφυπουργῶν καὶ Βουλευτῶν διακατέχονται ἀπὸ τοιαύτην κοινωνικὴν ἀναλγησίαν, ποὺ οὐδόλως ἤθελον νὰ μᾶς ἀκούσουν καὶ «ἐδαιμονίζοντο», ὅταν ἐπικαλούμεθα τὴν ἰσονομίαν…
2. Κάθε τρίτος ἀντικειμενικὸς παρατηρητής, ἐὰν μελετήσῃ αὐτὰ τὰ ἔγγραφά μας, θὰ «σηκωθοῦν οἱ τρίχες τῆς κεφαλῆς του» καὶ θὰ ἀναφωνήσῃ «δῶστε μου πολυβόλο, κλείνω τὰ μάτια καὶ χτυπάω ἀδιακρίτως τοὺς πάντας»…
3. Ὄντως δὲν ὑπάρχει ἕτερον Ἵδρυμα εἰς τὴν ὑφήλιον, τὸ ὁποῖον, χωρὶς προσωπικὸν καὶ χωρὶς τὴν παραμικρὰν ἐπιχορήγησιν, νὰ ἔχῃ προσφέρῃ ἕν τόσον κολοσσιαῖον ἔργον μὲ τόσους ὑψηλοὺς σκοπούς, δραστηριότητας καὶ προοπτικάς, ὅσον τὸ Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν καὶ
αἱ θυγατέρες ὀργανώσεις μας, Διορθόδοξος Σύνδεσμος «ὁ Ἀπόστολος Παῦλος», Σωματεῖον «οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους», τὸ περιοδικὸν μας «Φωτεινὴ Γραμμή» καὶ ἡ ἱστοσελίς μας www.fotgrammi.gr.
4. Δυστυχῶς, δὲν εἶναι ἐφικτὸν νὰ τύχῃ καὶ τὸ «Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν» τῆς ἰδίας μεταχειρίσεως, διότι ὁ ἱδρυτὴς καὶ δωρητὴς ἔχει ἀποκτήσει καὶ τὴν τελευταίαν δεκάραν μὲ ἀπεριγράπτους στερήσεις, σωματικὰς καὶ ψυχικὰς ἀλγηδόνας καὶ ὑπολογίζει καὶ τὴν τελευταίαν δεκάραν, ὡς κόρην ὀφθαλμοῦ, διότι π.χ. μὲ 1000 εὐρὼ δυνάμεθα νὰ ἀγοράσωμεν 10.000 ἐμβόλια καὶ νὰ σωθοῦν 10.000 παιδάκια, ποὺ καθημερινῶς ἀποθνήσκουν 34.000 παιδάκια ἀπὸ τὴν πείνα, τὰς ἀσθενείας καὶ τὴν ἔλλειψιν ποσίμου ὕδατος καὶ φαρμάκων καὶ δυστυχῶς ἡ κοινωνικῶς ἀνάλγητος ἀνθρωπότης ἀδιαφορεῖ. Ὡς ἐκ τούτου δὲν εἴμεθα διατεθειμένοι νὰ διαθέτωμεν «παχυλὰ λαδώματα» καί «γερὲς μίζες» διὰ νομοθετικὴν ρύθμισιν…
5. Ἐξ αἰτίας τοῦ συστηματικοῦ μακροχρονίου παραγκωνισμοῦ, ποὺ ὑφιστάμεθα ἀπὸ τοὺς ἰθύνοντας (διὰ νὰ μᾶς ἐξουθενώσουν) ἐγράφαμε εἰς τὴν ὑπ᾿ ἀριθ. 2123/14.10.2009 ἐπιστολὴν τοῦ Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν, πρὸς τὸ Ὑπουργεῖον Οἰκονομικῶν μεταξὺ τῶν ἄλλων, καὶ τὰ ἑξῆς:
«…Μακάρι, μυριάκις εἴθε, νὰ εἴχαμε χρηστὸν κράτος δικαίου καὶ νὰ ὑπῆρχαν ἑκατοντάδες εὐσυνείδητοι καὶ ἱκανοὶ ἐλεγκταὶ καὶ ἐπιθεωρηταὶ νὰ ἐλέγχουν τὰ χιλιάδες ἱδρύματα καὶ τὰς ἑκατοντάδας χιλιάδας ἀθλητικάς, πολιτικάς, «ἀνθρωπιστικὰς» ὀργανώσεις, μὴ κυβερνητικὰς ὀργανώσεις, ἐξωραϊστικοὺς συλλόγους κ.λπ. παρόμοια. Ἐκεῖ θὰ διεπιστώνοντο «χορὸς δισεκατομμυρίων εὐρώ» ἐτησίως εἰς ἀτασθαλίας κ.λπ., κ.λπ. καὶ οὕτω θὰ ἐκαλύπτοντο ὄχι μόνον τὰ ἐλλείμματα τοῦ προϋπολογισμοῦ τοῦ Κράτους, ἀλλὰ θὰ ἠδύναντο νὰ ἐξευρεθοῦν ἐπιπλέον ἱκανοὶ πόροι, διὰ τὴν βαρύτατα πάσχουσαν παιδείαν, ὑγείαν καὶ ἐν γένει διὰ τὴν δημιουργίαν πραγματικοῦ κοινωνικοῦ καὶ χρηστοῦ κράτους δικαίου…
Δυστυχῶς ὅμως σήμερον οὐδεὶς σοβαρὸς καὶ οὐσιαστικὸς ἔλεγχος γίγνεται εἰς τὴν συντριπτικὴν πλειοψηφίαν ὅλων αὐτῶν τῶν ἑκατοντάδων χιλιάδων ὀργανώσεων καί, ἐὰν γίγνεται κάποτε κάποιος μικροέλεγχος, λόγῳ τεραστίων σκανδάλων, ποὺ ἐπιπλέουν εἰς τὴν ἐπιφάνειαν, ὅλα αὐτὰ καλύπτονται μέσῳ τῶν ἑκάστοτε ἰθυνόντων καὶ μᾶς προκύπτουν ὅλοι αὐτοί, μὲ τὶς ἄπειρες καὶ τεράστιες ἀτασθαλίες, «ἐπάνω ἀπὸ τὸ λάδι», λόγῳ παραγραφῶν καὶ λοιπῶν παρεμβάσεων ἤ ἀδρανειῶν τῶν ἰθυνόντων, δηλαδὴ «ἀθῶαι περιστεραί», καὶ μάλιστα μὲ τὴν «βούλαν τοῦ κ. Εἰσαγγελέως»…
6. Τὴν ἀπάντησιν πρὸς τοῦτο τὴν δίδει ὁ Ἀνάχαρσις, ὡς ἀνεφέραμε ἀνωτέρω εἰς τὸ Κεφάλαιον «ΙΣΤ. ΠΑΠΑΠΟΜΠΑΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΡΑΥΓΑΛΕΩΝ ΣΚΑΝΔΑΛΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΝ».
7. Δὲν μᾶς ἔστειλαν ἀκόμη ἐπιθεωρητάς, διὰ νὰ τοὺς ἀποδείξωμεν ὅτι εἴμεθα παραπάνω ἀπὸ ἐντάξει, ὄχι μόνον ούσιαστικά, ἀλλὰ ἀκόμη καὶ τυπικά, παρ’ ὅλον ὅτι δὲν διαθέτομεν προσωπικὸν καὶ παρ᾿ ὅλον ὅτι εἴμεθα ἄκρως ἐξηντλημένοι…
8. Καὶ τοῦτο, διότι ἡμεῖς δὲν διαχειριζόμεθα περιουσίας «μακαριτῶν», διὰ νὰ πασχίζωμεν νὰ ἐξασφαλίσωμεν μέχρι καὶ τὰ τρισέγγονά μας, ὡς εἴθισται, ἀλλὰ διαχειριζόμεθα τὸν μὲ ἀπεριγράπτους στερήσεις, σωματικὰς καὶ ψυχικὰς ἀλγηδόνας δημιουργηθένα μόχθον τοῦ βίου μας καὶ ὡς ἐκ τούτου ὑπολογίζομεν καὶ τὴν τελευταίαν δεκάραν, ὡς κόρην ὀφθαλμοῦ, μοχθοῦντες ἀπὸ τὴν 5ην πρωινὴν μέχρι καὶ τὰς πρώτας μεταμεσονυκτίους ὥρας, ἐπὶ 365 ἡμέρας τὸ ἔτος. Μέχρι καὶ τὸ ἀκίνητον, τὸ ὁποῖον ἠγοράσαμε καὶ ἐπεσκευάσαμε μὲ μεγάλα τοκοχρεολύσια, καὶ πρέπει νὰ πληρώνωμε ἀτομικῶς ἀκόμη 20 ἔτη, τὸ ἐκάναμε δωρεὰν καὶ τὸ μετεγράψαμε εἰς τὸ Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν.
9. Ὅλα τά «λαμόγια» διευκολύνονται παντοιοτρόπως καὶ ἐμᾶς δὲν μᾶς ἐγκρίνουν οὔτε τοὺς προϋπολογισμούς μας, διὰ νὰ μᾶς ἐκβιάζουν οἱ τραπεζίτες νὰ παραμείνουν τὰ χρήματα τοῦ Ἱδρύματος εἰς αὐτοὺς ἔναντι ψιχίων, ἐνῷ εἰς ἄλλα πιστωτικὰ ἱδρύματα δυνάμεθα νὰ ἐξασφαλίσωμεν πολλαπλασίας ἀποδόσεις…
10. Ἐψεύδοντο ἀσυστόλως οἱ τρισάθλιοι συνεργάται τῶν διαφόρων Ὑφυπουργῶν καὶ Ὑπουργῶν (προφανῶς, ἐπειδὴ ἡμεῖς δὲν εἴμεθα διατεθειμένοι νὰ δώσωμεν «μίζες», ὅπως ἄλλοι), ὅτι δῆθεν τὸ ἄρθρον 12 τοῦ Ν 1610/1986 ἐφαρμόζεται μόνον διὰ ἱδρύματα Πρωθυπουργῶν, νομίζοντες, ὅτι ἐμεῖς εἴμεθα «ἀφιονισμένα πλάσματα» διὰ νὰ «χάφτωμεν» αὐτά, ποὺ παριστάνουν ψευδῶς εἰς τοὺς Ὑπουργοὺς εἰδεχθέστατοι σύμβουλοι των, διότι δὲν θὰ ἔπαιρναν ἀπολύτως τίποτε ἀπὸ ἡμᾶς…
11. Ὅμως ἐμεῖς «ξενυκτήσαμε» Σαββατοκύριακα καὶ διεπιστώσαμε, ὅτι ἐκτὸς ἀπὸ Πρωθυπουργοὺς αἰσχύνης, ὑπάρχουν καί «ἡμέτεροι ἀετονύχηδες καὶ πατριάρχαι τῆς διαπλοκῆς», τὰ ἱδρύματα τῶν ὁποίων ἔχουν ὑπαχθῇ εἰς τὰς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 12 τοῦ Ν 1610/1986. Ὁ Κοινοβουλευτικὸς Ἐκπρόσωπος τῆς Νέας Δημοκρατίας κ. Ἰωάννης Τραγάκης μᾶς ἐτόνιζεν διὰ κάποιον σύμβουλον τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν: «ἀλλοίμονόν του, ἐὰν ὑπάρχουν ἱδρύματα πέραν τῶν Πρωθυπουργῶν, ποὺ ἔχουν τακτοποιηθῆ μὲ τὰς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 12 τοῦ Ν 1610/1986…». Ὅταν τοῦ ἀπεστείλαμε καταστάσεις μὲ πληθώραν ἱδρυμάτων μὴ πρωθυπουργῶν, ποὺ ἔχουν «βολευθῆ» μὲ τὰς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 12 τοῦ Ν 1610/1986 (μέρος αὐτῶν ἀναφέρομεν ἀνωτέρω εἰς τὸ Κεφάλαιον ΚΒ παράγραφος 4), ἐγένετο ἀφωνότερος ἰχθύος καὶ οὔτε εἰς τὸ τηλέφωνον δὲν παρουσιάζετο καὶ εἶχε δώσει ἐντολὴν εἰς τοὺς γραμματεῖς του νὰ ψεύδωνται, ὅτι δὲν ἦτο δῆθεν ἐκεῖ…
12. Ἤ μήπως ἀμέσως ἤ ἐμμέσως κατατρέχεται ἀπὸ ἰθύνοντας τῆς πολιτικῆς, θρησκευτικῆς καὶ πνευματικῆς ἡγεσίας τὸ «Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν», ἐπειδὴ δὲν ἐφαρμόζει τὴν ξυλίνην γλῶσσαν τῆς διπλωματίας καὶ τὴν «πολιτικάντικην», ἀλλ᾿ ἀγωνίζεται νὰ ἐπαινῇ τὸ καλόν, ὁποθενδήποτε καὶ ἐὰν προέρχεται καὶ νὰ στηλιτεύῃ τὸ κακὸν μετὰ διακρίσεως χωρὶς νὰ λασπολογῇ; Ἐπειδὴ πασχίζει νὰ λέγῃ τὰ πράγματα μὲ τὸ ὄνομά των ἐφαρμόζον τὸ τοῦ Θεανθρώπου: «…ἐγὼ παρρησία ἐλάλησα τῷ κόσμῳ· ἐγὼ πάντοτε ἐδίδαξα ἐν συναγωγῇ καὶ ἐν τῷ ἱερῷ, ὅπου πάντοτε οἱ Ἰουδαῖοι συνέρχονται, καὶ ἐν κρυπτῷ ἐλάλησα οὐδέν» (Ἰωαν. 18, 20).
13. Μήπως ὅλα αὐτὰ τοὺς ὀχλοῦν καὶ διὰ αὐτὸ προσπαθοῦν νὰ πατάξουν καὶ ἀποσιωπήσουν τὴν ἐν λόγῳ ὠμὴν ρεαλιστικὴν γλῶσσαν τῆς ἀληθείας καὶ μὲ κάθε θεμιτὸν καὶ ἀθέμιτον μέσον μᾶς κάμνουν «τὸν βίον ἀβίωτον», ὅπως ἔγραφε καὶ ἡ Ἐφημερὶς «Χριστιανικὴ» τὴν 2.10.2008 ; ; ; Ἐμεῖς ὅμως, κύριοι τῆς πολιτικῆς, πνευματικῆς καὶ θρησκευτικῆς ἡγεσίας, εἴμεθα καὶ ἀγωνιζόμεθα νὰ παραμείνωμεν ἰδεολόγοι καὶ δὲν εἴμεθα «κομπιναδόροι», ἐμεῖς δὲν ἐπιθυμοῦμεν νὰ εἴμεθα «κόλακες» καὶ νὰ «χαϊδεύωμεν τὰ αὐτιά», προσπαθοῦμε νὰ διαφωτίζωμεν, νὰ διαπαιδαγωγῶμεν καὶ νὰ ἀγωνιζώμεθα διὰ τὴν προάσπισιν τῶν αἰωνίων ἀρχῶν τῆς φυλῆς μας, ἤτοι Θρησκείαν, Πατρίδα καὶ Οἰκογένειαν καὶ ὄχι νὰ παραπληροφοροῦμε-νὰ «ἀφιονίζωμεν», νὰ ἐκμαυλίζωμεν καὶ νὰ γιγνώμεθα ὄργανα τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων καὶ νὰ καταρρακώνωμεν τὰς ἠθικὰς καὶ πνευματικὰς ἀξίας.

ΚΔ. ΣΥΜΠΤΥΞΙΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΓΙΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
1.Αὐταὶ αἱ πτωχαὶ γραμμαὶ γράφονται τὴν ἡμέραν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.
Ὁδηγηθέντες ἐκ τῶν αἰτίων, τὰ ὁποῖα ἀνωτέρω ἀναφέρομεν, εὑρισκόμεθα πλέον εἰς τὴν σημερινὴν τραγελαφικὴν κατάστασιν. Εὐχόμεθα καὶ προσευχόμεθα τὸ Πανάγιον Πνεῦμα νὰ φωτίσῃ καὶ χιλιάδας ἄλλους ἰδεολόγους νὰ μᾶς συντρέξουν, διὰ νὰ συμπτύξωμεν ἕν ἀδιάρρηκτον πυρῆνα ἐναντίον τοῦ ὠργανωμένου πολυωνύμου κακοῦ, διὰ νὰ δυνάμεθα, μὲ τὴν δύναμιν τῆς Ἁγίας Τριάδος, νὰ ἐναντιωθῶμεν πρὸς τὰ ρεύματα τῆς ἐποχῆς, τὰ ὁποῖα εἶναι ἡ παγκοσμιοποίησις, ἡ νέα τάξις πραγμάτων, ἡ νέα ἐποχή, ὁ οἰκουμενισμὸς κ.λπ. σατανικαὶ τάσεις τῆς ἐποχῆς μας, τὰς ὁποίας ἀκολουθοῦν «οἱ φελλοί», «οἱ παλλακίδες», «οἱ ἀνώμαλοι», «οἱ πατριάρχες τῆς διαπλοκῆς», «οἱ ἀετονύχηδες», «τὰ πτώματα καὶ περιττώματα».
2. Ἡμεῖς πρέπει νὰ ἔχωμεν ὡς δόγμα μας: «οὐκ ἐᾶ ἡμᾶς καθεύδειν» τὸ τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων καταχθόνιον ἔργον καὶ τρόπαιον. Δηλαδὴ μὲ ἄλλα λόγια: εἶναι ἀδύνατον νὰ ἀδιαφορήσωμεν βλέποντες τὰς τεραστίας ἐπιτυχίας τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων.
3. Μακάρι, μυριάκις εἴθε, νὰ συνασπισθοῦν ὅλοι, ὅσοι εἶναι ἁγνοὶ καὶ ἀνιδιοτελεῖς ἰδεολόγοι, καὶ ν᾿ ἀντιπαρατάξωμεν σθεναρὰν ὠργανωμένην ἀντίδρασιν, διὰ νὰ δυνηθῶμεν, μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ Τρισυποστάτου Θεοῦ, νὰ λυτρωθῶμεν καὶ νὰ μὴ ἀναφωνήσωμεν τὸ : «ζήτω, ποὺ καήκαμε»…

ΚΕ. ΜΟΝΟΠΛΕΥΡΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΣ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΕΛΗΣ
ΠΑΡΑΣΤΑΣΙΣ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ.
Η ΑΓΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΣ ΤΩΝ
ΑΠΟ ΔΙΕΘΝΗ «ΓΕΡΑΚΙΑ» ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑ
ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ ΤΑΣ ΤΥΧΑΣ ΤΩΝ ΛΑΩΝ
1. Δυστυχῶς δὲν διαθέτομεν πολλοὺς καὶ ἱκανοὺς συνεργάτας, διὰ νὰ ἐρευνήσωμεν εἰς βάθος, ἐὰν πέραν τοῦ Ν 2456/1920 ΦΕΚ 173, τοῦ Ν 4837/1930 ΦΕΚ 252, τοῦ Α.Ν. 367/1945, τοῦ Π.Δ. 182/1978, ὑπάρχουν καὶ ἄλλοι σκανδαλώδεις Νόμοι καὶ Π.Δ. καὶ κατὰ πόσον ἰσχύει ἡ διάδοσις: «Τό Κεντρικόν Ισραηλιτικόν Συμβούλιον Ελλάδος (Κ.Ι.Σ.) δικαιούται να εισπράττει φόρους γιά δική του χρήση, από τους Εβραίους, που διαμένουν στην Ελλάδα αντί του ελληνικού κράτους», καθὼς καὶ βάσει ποίων νομοθετικῶν ρυθμίσεων διευκολύνεται τοῦτο νὰ ἀπαλλάσσεται τῶν φόρων εἰς τὰ τεράστια ἔσοδα, ποὺ ἔχει. Βάσει τοῦ ἰσραηλιτικοῦ Νόμου-τῆς ἰσραηλιτικῆς θρησκείας, ὁ κάθε πιστὸς Ἑβραῖος ὀφείλει νὰ ἐφαρμόζῃ τό «ἀποδεκατῶ πάντα ὅσα κτῶμαι» (Λουκ. ΙΗ, 12)-Γέν. 28, 22. Ἐὰν λάβῃ κανεὶς ὑπ᾿ ὄψιν, ὅτι ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία τῶν πιστευόντων εἰς τὴν ἑβραϊκὴν θρησκείαν κατέχει καιρίας θέσεις εἰς τὴν οἰκονομίαν, τὴν νομοθετικήν, διοικητικὴν καὶ δικαστικὴν ἐξουσίαν καὶ εἶναι ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον μεγαλοεισοδηματίαι, τὸ 1/10 τῶν εἰσοδημάτων των δημιουργεῖ τεραστίαν οἰκονομικὴν δύναμιν καὶ μὲ αὐτὴν δύνανται καί «ὄρη μεθιστάνειν»…
Ἐπίσης ἐξεταστέον, ἐὰν εἶναι ἀληθὴς καὶ ἡ ἑτέρα διάδοσις, ὅτι καὶ «χριστιανοί που ανήκουν στο Κ.Ι.Σ. απαλλάσσονται φόρων».
Ὁ χῶρος δὲν μᾶς ἐπιτρέπει νὰ ἀναφερθῶμεν καὶ εἰς τὰ Β.Δ. ἀπὸ 19.7.1949, Β.Δ. ἀπὸ 23.12.1949, Β.Δ. ἀπὸ 16.11.1956 ΦΕΚ 22 Α, καθὼς καὶ τὸ Π.Δ. ἀπὸ 2.12.27 διὰ τὸ τεκτονικὸν ἵδρυμα τῆς Ἑλλάδος, βάσει τῶν ὁποίων Δῆμοι, Κοινότητες καὶ λοιποὶ ὀργανισμοὶ πληρώνουν εἰσφορὰς ὑπὲρ αὐτοῦ. Χάρις εἰς τὸν Θρυλικὸν Γέροντα Αὐγουστῖνον Καντιώτην κατηργήθησαν αἱ διατάξεις νὰ πληρώνουν καὶ οἱ Ἱεροὶ Ναοὶ καὶ αἱ Ἱεραὶ Μοναὶ διὰ τοὺς τέκτονας…
2. Τοιουτοτρόπως κατώρθωσαν οἱ ἀνὰ τὴν οἰκουμένην Ἑβραῖοι νὰ ἑδραιωθοῦν καὶ δραστηριοποιηθοῦν τόσον πολύ, ποὺ ὄχι μόνον ἀνεγνωρίσθησαν σχεδὸν ἀπὸ ὅλους, ἀλλὰ καὶ νὰ καταστοῦν τοιαύτη ὑπερδύναμις, ὥστε νὰ ἐπιβάλλουν μέσῳ τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν, τοῦ ΝΑΤΟ καὶ τῆς Ἡνωμένης Εὐρώπης τὴν θέλησίν των καὶ νὰ τοὺς ἀναγνωρισθῇ τὸ ὁλοκαύτωμα, ἀλλὰ νὰ ἐκδοθοῦν καὶ νόμοι καὶ νὰ διώκωνται ὅλοι, ὅσοι ἀμφισβητοῦν τὸ ὁλοκαύτωμα.
3. Δυστυχῶς ὁ σχιζοφρενὴς καὶ θεωρητικὸς τῆς Ἀρίας φυλῆς αἱμοσταγὴς Ἀδόλφος Χίτλερ ἐξουθένωσεν μεταξὺ τῶν περίπου 60.000.000 θυμάτων τοῦ Β’ Παγκοσμίου πολέμου καὶ πολλὰς ἑκατοντάδας χιλιάδας, ἔστω μερικὰ ἑκατομμύρια ἁπλοϊκοὺς καὶ δεινοπαθοῦντας συνανθρώπους μας, μόνον ἐπειδὴ ἦσαν εἰς τὸ θρήσκευμα Ἑβραῖοι. Παρ᾿ ὅλον ὅτι αὐτοὶ οἱ ἑκατοντάδες χιλιάδες ἤ ἔστω μερικὰ ἑκατομμύρια ἐξωλοθρευθέντες Ἑβραῖοι εἶναι μία μικρὰ μειοψηφία συγκρινομένη μὲ τὸ σύνολον τῶν 60.000.000 πεσόντων ἤ θυσιασθέντων συνανθρώπων μας κατὰ τὸν Β’ Παγκόσμιον Πόλεμον, ἐν τούτοις αὐτοὶ κατώρθωσαν νὰ ἀναγνωρισθοῦν παντοῦ καὶ προπαντὸς ταχέως…
4. Ἀπεναντίας δέ, τὸ περίπου 1,5 ἑκατομμύριον Ἕλληνες τοῦ Πόντου καὶ τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, ποὺ ἐξωλοθρεύθησαν πολλὰ ἔτη παλαιότερον βάσει σατανικῶν σχεδίων Γερμανῶν στρατηγῶν κ.λπ. ἀπὸ τούς «φίλους μας» Τούρκους, ἀκόμη οὔτε ἀπὸ τὸ ἑλληνικὸν Κοινοβούλιον δὲν ἀνεγνωρίσθη αὐτὴ ἡ πραγματικὴ γενοκτονία, διότι, ὡς τὰ γεγονότα βοοῦν, ἰθύνοντες πολιτικοὶ εἶναι δοτὰ ὄργανα τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων καὶ ἐκτελοῦν τὰς ἐντολάς των…
5. Τόσον πολὺ εἶναι δοτοί, ὥστε «ἐπώλησαν» ἀκόμη καὶ τὸν ἀγωνιστὴν τῶν Κούρδων Ὀτσαλάν…
6. Ἐπί τοῦ προκειμένου ὑπενθυμίζομεν αὐτά, ποὺ ἐγράψαμε εἰς τήν «Φωτεινὴν Γραμμήν» τεῦχος 32 σελ. 27, δηλαδὴ ὅτι ἤδη ἀπὸ τὸ 1996 εἶχε προπαρασκευάσει ἡ Margaret Παπανδρέου τὴν ὁδὸν μὲ τὴν δημοσιογράφον τῆς τουρκικῆς ἐφημερίδος «Turkish Times» κα Zeynep Oral ἱδρύουσαι τὸ 1997 τὴν ὀργάνωσιν WinPeace, ἀπὸ τὸ Α΄συνέδριον τῆς ὁποίας τό 1998 ἐτέθησαν αἱ βάσεις τοῦ ἀνοσιουργήματος, δηλαδή ὁ προγραμματισμὸς τῆς ἀναθεωρήσεως τῶν σχολικῶν βιβλίων καὶ τῶν δημοσίων φυλλαδίων. Ἡ Ἐπιτροπὴ τελικῶς ἐσχηματίσθη βάσει τοῦ Νόμου 2929/27.6.2001 (ΦΕΚ Α 142/27.6.2001), τὸν ὁποῖον μᾶς ἀπέκρυψαν τὰ κόμματα, καὶ ὅπου εἰς τὸ ἄρθρον 1 (1) προβλέπεται (διὰ τὰς χώρας Ἑλλάδα καὶ Τουρκίαν):
«…1) Θὰ συνεργάζωνται εἰς τὴν παρουσίασιν τῆς ἱστορίας, τῆς γεωγραφίας, τοῦ πολιτισμοῦ καὶ τῆς οἰκονομίας τῆς ἄλλης χώρας, ἰδιαίτερα εἰς τὰ σχολικὰ βιβλία. Μὲ αὐτὸν τὸν στόχον, θὰ συστήσουν μίαν μικτὴν ἐπιτροπὴν ἐμπειρογνωμόνων, ἡ ὁποία θὰ ἀνταλλάξῃ καὶ θὰ μελετήσῃ τὰ σχολικὰ βιβλία, διὰ νὰ προτείνῃ τὴν διόρθωσιν τῶν ἀνακριβειῶν…».
7. Αὐτὴν τὴν συμφωνίαν τὴν τηρεῖ, δυστυχῶς, μονοπλεύρως ἡ Ἑλλάς. Οἱ Τοῦρκοι, ἀντιθέτως, ἀποθρασύνονται καθημερινῶς, καὶ μετὰ τὴν ἐπίσκεψιν Ἐρντογάν, ὁ ὁποῖος – εἰς τὴν μεγίστην καμπὴν τῆς ἱστορίας μας- κατέφθασεν εἰς τὴν πατρίδα μας ὑπεροπτικὸς καὶ εἰς τὴν ὁποίαν οἱ ἡμέτεροι ἰθύοντες ὄχι μόνον δὲν εἶχον τὸ εἰδικὸν ἠθικὸν ἀνάστημα καὶ ἀνδρείαν νὰ θέσουν ἐπὶ τάπητος τὰ τεράστια προβλήματα, ποὺ καθημερινῶς μᾶς δημιουργεῖ ἡ «φίλη» καὶ «σύμμαχος» Τουρκία, ἀλλά, ἀπεναντίας, οὐσιαστικῶς τὸν προσεκύνησαν καὶ τὸν ἐνεθάρρυναν νὰ αὐξάνῃ τὰ καθημερινὰ θρασύτατα προβλήματα πρὸς τὴν πατρίδα μας. Οὕτω οἱ Τοῦρκοι ἔφθασαν εἰς τὸ σημεῖον νὰ τυπώνουν μπλουζάκια διὰ νὰ φορέσουν μὲ τὴν λῆξιν τοῦ ἐφετινοῦ σχολικοῦ ἔτους οἱ μουσουλμάνοι μαθηταὶ εἰς τὴν Θράκην, εἰς τὰ ὁποῖα ἀνεγράφετο «Ἀνεξάρτητο Τουρκικὸ κράτος τῆς Θράκης»!!!
Διὰ αὐτὸν τὸν λόγον κατατρέχουν οἱ Ἕλληνες ἰθύνοντες καὶ τὴν ἡρωικὴν δασκάλα τοῦ Μεγάλου Δερείου κα Χαρὰν Νικοπούλου καὶ ἄλλους ἑλληνοψύχους ἀγωνιστὰς ἐκπαιδευτικούς, διὰ νὰ χαίρωνται οἱ «φίλοι» μας Τοῦρκοι καὶ οἱ ὑποκινηταί των…
8. Αὐτὰ τὰ καταχθόνια σχέδια τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων θὰ ἐπιτευχθοῦν μέσῳ τοῦ σχεδίου «Καλλικράτη» εἰς τὴν Θράκην μας καὶ εἰς τὰς ἄλλας δύο εὐαισθήτους περιφερείας, Μακεδονίαν καὶ Ἤπειρον…
9. Μήπως δι᾿ αὐτὸν τὸν λόγον ἡ τέως Πρόεδρος τῆς Βουλῆς κυρία Ἄννα Ψαρούδα Μπενάκη ἐτόνιζεν, μεταξὺ τῶν ἄλλων, τὴν 12.3.2005 εἰς τὸν νῦν Πρόεδρον τῆς Δημοκρατίας κύριον Κάρολον Παπούλια: «…Ἀναλαμβάνετε, κύριε Πρόεδρε, τὴν Προεδρίαν τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας γιὰ μία πενταετία, ὅπου θὰ σημειωθοῦν σημαντικὰ γεγονότα καὶ ἐξελίξεις: Ἡ εὐρωπαϊκὴ ἑνοποίησις θὰ προωθηθῇ μὲ τὴν ψήφισιν ἐνδεχομένως καὶ τῆς Συνταγματικῆς Συνθήκης, τὰ ἐθνικὰ σύνορα καὶ ἕνα μέρος τῆς ἐθνικῆς κυριαρχίας θὰ περιορισθοῦν χάριν τῆς εἰρήνης, καὶ τῆς εὐημερίας καὶ τῆς ἀσφάλειας εἰς τὴν διευρυμένη Εὐρώπη, τὰ δικαιώματα τοῦ ἀνθρώπου καὶ τοῦ πολίτη θὰ ὑποστοῦν μεταβολές καθὼς θὰ ἠμποροῦν νὰ προστατεύωνται, ἀλλὰ ἴσως καὶ νὰ παραβιάζωνται ἀπὸ ἀρχὲς καὶ ἐξουσίες πέραν τῶν γνωστῶν καὶ καθιερωμένων καὶ πάντως ἡ Δημοκρατία θὰ συναντήσῃ προκλήσεις καὶ θὰ δοκιμασθῇ ἀπό ἐνδεχόμενες νέες μορφές διακυβερνήσεως.Ἡ χώρα μας ἐξ ἄλλου θὰ ἔχῃ νὰ ἀντιμετωπίσῃ σοβαρὰ διλήμματα εἰς πολλοὺς τομεῖς…»
10. Μὲ τὴν ἄκρως αὐτὴν ἐπικίνδυνον πολιτικὴν διακυβερνώντων μας, ὡς τὰ γεγονότα βοοῦν, ἰσχύει τό «κάθε χθὲς καὶ καλλίτερα, κάθε αὔριον καὶ χειρότερα»…
11. Προσφάτως ἐγένετο γνωστόν, ὅτι συνίστων, αὐτοί, οἱ δοτοί «γενίτσαροι τοῦ πνεύματος», εἰς τὸν Ναύαρχον Χρίστον Λυμπέρην νὰ ἰσχυρισθῇ ὅτι τὴν ἑλληνικὴν σημαίαν εἰς τὰ Ἴμια τὴν ἐπῆρε ὁ ἄνεμος καὶ ὄχι οἱ «φίλοι μας Τοῦρκοι». Καὶ τό «ἀνθρωπάκι» Σημίτης, ποὺ τὸν ἐξέλεξαν δυστυχῶς οἱ φανατικοὶ καὶ ἀφελεῖς Ἕλληνες ὡς Πρωθυπουργόν, προεκάλη τότε ἀναισχύντως καὶ ἀνερυθριάστως τὴν ἐθνικὴν συνείδησιν τῶν Ἑλλήνων μὲ τὸ περιβόητον: «εὐχαριστοῦμεν δημοσίως τὰς Ἡνωμένας Πολιτείας»…

ΚΣΤ. ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟΝ ΚΑΤΑΝΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΚΑΙ Η ΑΜΕΤΑΝΟΗΣΙΑ ΜΑΣ
1. Ἐὰν ἐπίστευεν ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας εἰς τὸν Σοσιαλισμόν, διὰ τὸν ὁποῖον δεκαετίας ὁλοκλήρους ἐτόνιζεν, ὅτι ἀγωνίζετο καὶ αὐτός, ὅπως ὁ κ. Γιάννος Παπαντωνίου (ὁ ὁποῖος ἐτόνιζε «σύντροφοι διὰ τὸν σοσιαλισμὸν ἀγωνιζόμεθα ὅλοι»), ὡσαύτως ὁ Ἄκης Τσοχατζόπουλος, ὁ ὁποῖος δὲν ἀπέκτησεν μόνον ἕνα «κ…σπιτο» ἀλλὰ δεκάδας, καὶ πληθώρα ἄλλων πολιτικῶν, ποὺ δὲν εἶχον οὔτε τὸ ἐνοίκιόν των νὰ πληρώσουν, ἀπέκτησαν «βίλλες», τότε διὰ τοῦ παραδείγματος του θὰ ἔπρεπε νὰ παραιτηθῇ ὄχι μόνον τοῦ μισθοῦ του καὶ νὰ ζῇ ἀπὸ τὴν σύνταξίν του, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ ὅλας τὰς χορηγίας διὰ τὰς πολυτελεστάτας δεξιώσεις τῆς Δημοκρατίας, διὰ νὰ πηγαίνουν οἱ «κοιλιόδουλοι» καὶ νὰ τρώγουν πολυτελέστατα ἐδέσματα καὶ νὰ πίουν πανάκριβα ποτὰ καὶ νὰ γίγνεται ἀλόγιστος σπατάλη τοῦ ἱδρῶτος τοῦ δεινοπαθοῦντος ἑλληνικοῦ λαοῦ. Ἐὰν ἐγένοντο δεξιώσεις τῆς Δημοκρατίας μόνον μὲ μερικοὺς χυμοὺς καὶ ὕδωρ, τότε ἐλάχιστοι θὰ προσήρχοντο εἰς αὐτάς. Αὐτὰ θὰ ἔπρεπε νὰ ἀνακοινώσῃ ὁ κ. Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας τόσον κατὰ τὴν συνάντησιν τῶν ἀρχηγῶν τῶν κομμάτων, ὅσον καὶ εἰς μήνυμά του πρὸς τὸν ἑλληνικὸν λαόν…
2. Πάρα πολλοὶ σοσιαλισταὶ εἶναι ὄντως ἀνιδιοτελεῖς ἰδεολόγοι καὶ ἀγωνίζονται διὰ τὸ σύνολον. Μερικοὶ ὅμως ἀπὸ αὐτοὺς εἶναι ἰδιοτελέστατοι «φιλοτομαριστές» καὶ μὲ τὰ λόγια εἶναι «σοσιαλιστές», ἀλλὰ εἰς τὴν πρᾶξιν εἶναι «σοσιαλ-ληστές»…
3. Οἱ τοιοῦτοι, ἀμέσως ἤ ἐμμέσως, προεκάλεσαν τὴν ἀρχὴν τῆς συρρικνώσεως καὶ τοῦ μαρασμοῦ τῆς οἰκονομίας τῆς Ἑλλάδος μὲ πληθώραν κραυγαλέων σκανδάλων, ὡς π.χ. τοῦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ, ἀφαιμάσσαντες τὰς ἀποταμιεύσεις καὶ περιουσίας τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, καὶ ὅλοι αὐτοὶ «ἐβγῆκαν λάδι καὶ μὲ τὴν βούλα τοῦ εἰσαγγελέως καὶ διακαστικῶν συμβουλίων»…
4. Καὶ ὅμως αὐτὸν τὸν Γιάννον Παπαντωνίου, ὁ ὁποῖος μετὰ τοῦ Ἄκη Τσοχατζόπουλου ἔκανον «τὶς ἀγορὲς τοῦ αἰῶνος» μὲ τὰ ἐλλαττωματικὰ ἐξοπλιστικὰ συστήματα (ὡς π.χ. ὑποβρύχια νὰ «γέρνουν» χάριν μίζας 12 ἑκ. εὐρώ δι’ἕκαστον ὑποβρύχιον ἤ τοὺς πυραύλους TOR) προετίθοντο στελέχη τῶν κυβερνήσεων Καραμανλῆ νὰ τὸν προτείνουν ὡς Πρόεδρον Εὐρωπαϊκῆς Τραπέζης ἤ Πρόεδρον τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς…
4. Ἴχνος ἐμπράκτου «σοσιαλιστικῆς» συνειδήσεως θὰ ἔπρεπε νὰ ἐπιβάλῃ εἰς τὸν κ. Πρόεδρον τῆς Δημοκρατίας νὰ τονίσῃ, ὅτι εἰς τὸ κατάντημα, εἰς τὸ ὁποῖον ἐφθάσαμε, ἐπ᾿ οὐδενὶ λόγῳ ἐπιτρέπεται ἤδη τὴν πρώτην ἡμέραν εἰσδοχῆς εἰς τὸ Διεθνὲς Νομισματικὸν Ταμεῖον, νὰ ὀργανώνεται «στόλος» ἐκ 360 λεωφορείων, νὰ ἀνοίγουν τὰ Τέμπη εἰδικῶς διὰ τὴν διέλευσιν τῶν «ἀφιονισμένων» ποδοσφαιρολατρῶν ἤ νὰ ναυλώνωνται εἰδικαὶ πτήσεις ἀπὸ τὴν Θεσσαλονίκην διὰ τὰς Ἀθήνας, διὰ νὰ ἐνισχύσουν τὴν ὁμάδα των ὅλοι οἱ «ἀφιονισμένοι» ποδοσφαιρόφιλοι (καὶ ὅλοι οἱ ταλαίπωροι βιοπαλαισταὶ νὰ κάμνουν διπλασίας διαδρομὰς διὰ νὰ μεταβοῦν εἰς τὰς ἐργασίας των, διὰ νὰ μοχθήσουν νὰ παραγάγουν πλοῦτον, διὰ νὰ ἔχῃ ἔσοδα τὸ κράτος)…
5. Ἔπρεπε ὁ κ. Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας νὰ ἀπαιτήσῃ νὰ παραιτηθῇ ἡ Ἑλλὰς ἀπὸ τοὺς Βαλκανικοὺς ἀθλητικοὺς ἀγῶνας, τὴν Eurovision, Mundial κ.λπ., κ.λπ. ἐκμαυλιστικὰ θεάματα καὶ νὰ σοβαρευθοῦμε καὶ νὰ ἀγωνισθῶμεν διὰ τὴν ἀνόρθωσιν τῆς Ἑλλάδος καὶ νὰ ὑπάρξῃ ἐπιτέλους διαφάνεια καὶ ὄχι ὁ κάθε ἐλεεινὸς καὶ τρισάθλιος διαχειριστὴς τῶν ἐθνικῶν πόρων νὰ τοὺς σπαταλᾶ ἤ νὰ τοὺς σφετερίζεται ὁμοῦ μετὰ τῶν «ἡμετέρων τρωκτικῶν» …
6. Ἴχνος κοινωνικῆς εὐαισθησίας θὰ ἔπρεπε νὰ ἐπιβάλῃ εἰς τὸν ἀνώτατον πολιτειακὸν ἄρχοντα νὰ καλέσῃ ὄχι μόνον τὴν πολιτικὴν ἡγεσίαν, ἀλλὰ καὶ τὴν πνευματικήν καὶ τὴν θρησκευτικὴν νὰ σταθοῦν «εἰς τὸ ὕψος» τῶν περιστάσεων καὶ διὰ τοῦ παραδείγματος νὰ διδάξουν τὸν ἑλληνικὸν λαόν, ὅτι ἔπρεπε νὰ συσταθῇ ἡ εἰδικὴ ἐπιτροπή, ποὺ ἀναφέρομεν ἀνωτέρω, ἀπὸ ἐντίμους, ἠθικοὺς καὶ ἐναρέτους Ἕλληνας νὰ διερευνήσουν τὰ σκάνδαλα τῶν τελευταίων δεκαετιῶν. Τοιουτοτρόπως ὅλοι οἱ «σφετεριστές» καὶ οἱ «διασπαθιστές» τῶν δημοσίων χρημάτων νὰ καθίσουν εἰς τό «σκαμνί», νὰ δημευθοῦν αἱ περιουσίαι των μέχρι δ’ βαθμοῦ συγγενείας, ἀκόμη καὶ νὰ σταλοῦν εἰς ἐκτελεστικὰ ὄργανα καὶ νά «στηθοῦν εἰς τὰ 6 μέτρα» καὶ ἄλλοι νὰ ἐγκλειστοῦν εἰς τὰς φυλακὰς ἰσοβίως «ἵνα καὶ οἱ λοιποὶ φόβον ἔχωσι» (Α’ Τιμ. 5, 20).
7. Μόνον τοιουτοτρόπως θὰ ἠδύναντο νὰ ἐπιστραφοῦν τὰ κλοπιμαῖα ἀπὸ τὸ σχέδιον Μάρσαλ μέχρι καὶ τὰ πολλαπλάσια τῶν δισεκατομμυρίων εὐρὼ τῆς Ἡνωμένης Εὐρώπης, ποὺ ἐσφετερίσθησαν οἱ «ἀετονύχηδες» καὶ οἱ «πατριάρχες τῆς διαπλοκῆς» τῶν «ἡμετέρων» τῶν διαφόρων κυβερνήσεων καὶ νὰ λογοδοτήσουν ἀκόμη καὶ διὰ τὰ τεράστια πρόστιμα, ποὺ μᾶς ἐπιβάλλει ἡ Ἡνωμένη Εὐρώπη διὰ τὰς διαφόρους παρανομίας, ποὺ κάμνουν οἱ ἀνίκανοι καὶ ἄχρηστοι διοικοῦντες ἡμᾶς. Διότι, τὰ τεράστια αὐτὰ ποσὰ ἐδίδοντο κυρίως μόνον εἰς «ἡμετέρους», οἱ ὁποῖοι ἦσαν διατεθειμένοι νὰ λάβουν μόνον τὸ 60, 80 ἤ 90% καὶ ὑπέγραφον διὰ τὸ 100% καὶ τὴν διαφορὰν τὴν ἐνοσφίζετο ἡ ἁλυσίδα τῶν ἐμπλεκομένων (ἀπὸ τὸν λογιστὴν τοῦ «ἐπιχειρηματίου» μέχρι καὶ τὸ συνονθύλευμα τῶν μανδαρίνων, ἀκόμη καὶ Ὑπουργοί) ὡς «λάδωμα». Ἐπροτίμουν δὲ οἱ ἰθύνοντες πολιτικοὶ καὶ οἱ «ἡμέτεροι» των νὰ χάνῃ ἡ χώρα μας τεράστια ποσὰ λόγῳ ἐλλείψεως ἀπορροφητικότητος 100%, παρὰ νὰ τὰ διαθέσουν εἰς ἐντίμους καὶ σοβαροὺς ἐπιχειρηματίας…
8. Ἐὰν δὲν ὑπάρξῃ ἀνάπτυξις, τότε τὰ ἑπόμενα ἔτη ἡ ἀπασχόλησις θὰ συρρικνωθῇ, ἡ ἀνεργία θὰ φουντώσῃ καὶ οἱ ἀχρεῖοι ἰθύνοντες θὰ «λιντσαρισθοῦν» ἀπὸ τὰς στρατιὰς ἀνέργων.

9. Οἱ ἰθύνοντες ἐξαπατοῦν σκοπίμως τὸν λαὸν λέγοντες ὅτι ἡ ἀνεργία ἦτο μονοψήφιος καὶ ὅτι δῆθεν πρὸ μηνῶν ἔγινε διψήφιος. Ἄνεργοι εἰς τὴν Ἑλλάδα θεωροῦνται ἀπὸ τοὺς ἰθύνοντας κυρίως οἱ ἄρτι ἀπολυθέντες καὶ ἀποζημιωθέντες, οἱ ὁποῖοι λαμβάνουν καὶ ἐπίδομα ἀνεργίας. Ὅμως οἱ μακροχρονίως ἄνεργοι, ποὺ δὲν λαμβάνουν οὔτε ἐπιδόματα, οὔτε ἐργασίαν τοὺς εὑρίσκουν οἱ ἀνίκανοι τῶν γραφείων εὑρέσεως ἐργασίας, κατεπογοητεύθησαν καὶ δὲν μεταβαίνουν κάθε μῆνα νὰ σφραγίζουν τὸ δελτίον ἀνεργίας. Οὕτω οὐσιαστικῶς ἡ ἀνεργία εἶναι πολλαπλασία ἀπ᾿ὅ,τι ψευδόμενοι τὴν ἀναφέρουν οἱ ἰθύνοντες. Ἀλλαχοῦ, ὡς π.χ. εἰς τὴν Γερμανίαν, ὅπου εἶναι χρηστὸν κράτος δικαίου, ὄχι μόνον αὐτοί, ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ ἐργασθοῦν πλῆρες ὡράριον, ἀλλὰ καὶ οἱ φοιτηταὶ καὶ αἱ οἰκοκυραί, ποὺ ἐπιθυμοῦν ἀπασχόλησιν μερικῶν ὡρῶν ἡμερησίως, καταχωροῦνται εἰς τοὺς πίνακας ἀνέργων καὶ οἱ ὑπάλληλοι τοῦ ἐκεῖ ΟΑΕΔ δέν «παρασιτοζωοῦν», ἀλλὰ πασχίζουν νὰ εὑρίσκουν ἐργασίας ἀκόμη καὶ διὰ τὰς οἰκοκυρὰς καὶ φοιτητάς.
10. Τὸ τραγελαφικὸν ἦτο, ὅταν οἱ ἰθύνοντες τῆς Ἡνωμένης Εὐρώπης καὶ τοῦ Δ.Ν.Τ. ἤκουσαν ἀπὸ τοὺς προσωπάρχας ΔΕΗ καὶ ἄλλων ὑπηρεσιῶν, ὅτι δὲν γνωρίζουν, πόσοι ὑπηρετοῦν εἰς αὐτούς(!!!) (δηλαδὴ διὰ τούς παρασιτοβιοῦντας δημοσίους ὑπαλλήλους, δὲν γνωρίζουν πόσος μεγάλος εἶναι ὁ συρφετὸς αὐτῶν) καὶ ὅτι διὰ νὰ δυνηθοῦν νὰ ἀναφέρουν πόσοι ἐργάζονται, χρειάζονται ἕν ὁλόκληρον χρόνον. Τότε ἦταν, ποὺ οἱ ξένοι ἔμειναν ἄναυδοι.
11. Ἀλλὰ διὰ νὰ ἐξασφαλίσουν τὰ νῶτα των οἱ ἰθύνοντες, ἐδρομολόγησαν ἤδη τὴν ἀναψηλάφησιν τῆς δίκης τῶν 6 ἐκτελεσθέντων καὶ τῶν ὑπολοίπων φυλακισθέντων ἐπὶ ἐσχάτῃ προδοσίᾳ, διὰ νὰ μὴ ἔλθῃ ἡ σειρά των…
12. Ὅλα αὐτὰ θὰ ἠμποροῦσαν νὰ τὰ ἐπανορθώσουν ὁ κ. Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας καὶ ἡ πνευματικὴ καὶ θρησκευτικὴ ἡγεσία τῆς χώρας, ἐὰν ἐμφοροῦντο ἀπὸ τὸ κοινὸν περὶ δικαίου αἴσθημα τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ καὶ νὰ ὀργανώσουν δι᾿ ὅλα αὐτὰ δημοψηφίσματα καὶ ὄχι νὰ ἐμπαίζεται περαιτέρω ὁ ἑλληνικὸς λαὸς μὲ σκοπίμους κατευθυνομένας δημοσκοπήσεις, σκοπίμους ΕΔΕ, ἀνακριτικὰς ἐπιτροπὰς καὶ δῆθεν παραπομπὰς εἰς τὴν δικαιοσύνην, μόνον καὶ μόνον διὰ νὰ ἐπιτύχουν «κουκουλώματα» των.
13. Εἰδικῶς μὲ τὰς δημοσκοπήσεις ἔχουν καταντήσει νὰ κάμνουν τοιαύτην πλύσιν ἐγκεφάλου τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, διὰ νὰ ἀποφεύγουν τὰ δημοψηφίσματα ὅπως ὁ «διάβολος τὸ λιβάνι». Οὕτω αἱ δημοσκοπήσεις ἀπεθέωνον τὸν τέως Πρωθυπουργὸν ὡς τὸν δῆθεν πλέον κατάλληλον Πρωθυπουργὸν μέχρι 80% καὶ ἀπὸ τὸ ζενὶθ ἔπεσε εἰς τὸ ναδίρ…
14. Ὁμοίως θὰ ὤφειλον νὰ ἀπαιτήσουν εἰς τοὺς χιλιάδας Νόμους, οἱ ὁποῖοι ὑπάρχουν, νὰ ψηφισθῆ ἀκόμη εἷς Νόμος μὲ μοναδικὸν ἄρθρον: «Η ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΩΝΥΜΟΝ ΑΔΙΚΗΜΑ…
Ἡ Δικαιοσύνη πρέπει νὰ προηγῆται καὶ ὄχι νὰ ἕπεται τῶν διαφόρων «ἐπιτροπῶν», αἱ ὁποῖαι «κουκουλώνουν» τὰς ὑποθέσεις, διὰ νὰ λαμβάνουν καὶ τήν «βούλα τοῦ Εἰσαγγελέως ἤ δικαστικῶν Συμβουλίων»…

ΚΖ. ΜΕΘΟΔΟΙ ΘΗΡΙΟΔΑΜΑΣΤΩΝ
1. Ὅπως καὶ οἱ «ἐργατοπατέρες» τονίζουν εἰς τὰ συνθήματα των, ἰσχύει τό: «λαὸς ἡνωμένος, ποτὲ ἠττημένος».
2. Ὄντως ὁ λαὸς ἡνωμένος ἔχει πολλαπλασίαν δύναμιν «ἐλεφάντων». Αἱ σκοτειναὶ δυνάμεις ὅμως διδάσκουν τοὺς δοτοὺς ἰθύνοντας τῶν λαῶν, ὅτι, ἐὰν ὁ λαὸς δὲν ναρκωθῆ καὶ δὲν ἐκμαυλισθῆ ἀπὸ τὴν πληθώραν προσφορᾶς θεαμάτων καὶ ἀρκετοῦ ἄρτου, τότε οἱ «πολιτικάντηδες», ἰδίως τῶν κυβερνώντων κομμάτων, ἀναλαμβάνουν τὴν θέσιν τῶν θηριοδαμαστῶν.
Δηλαδή, ὁ ἕνας θηριοδαμαστὴς ντύνεται εἰς τὰ μαῦρα καὶ κτυπᾶ ἀνηλεῶς τὸν ἐλέφαντα. Αὐτὴ εἶναι ἡ θέσις τοῦ κυβερνῶντος κόμματος. Ὁ δεύτερος θηριοδαμαστής, ποὺ εἶναι ἡ εὐχάριστος θέσις τῆς ἀντιπολιτεύσεως, ντύνεται εἰς τὰ λευκὰ καὶ προσφέρει εἰς τὸν ἐλέφαντα καλαμπόκια, ζαχαροκάλαμα καὶ πληθώραν ἄλλων ἑλκυστικῶν ἐδεσμάτων καὶ ποτῶν, τουτέστιν ἡ ἑκάστοτε ἀντιπολίτευσις ὑπόσχεται «λαγοὺς μὲ πετραχήλια» καὶ ἐπιγείους παραδείσους…
3. Ἐν συνεχείᾳ ὁ μαυροφόρος ντύνεται εἰς τὰ ὁλόλευκα καὶ ὁ ἐνδεδυμένος μὲ τὰ λευκὰ ντύνεται εἰς τὰ μαῦρα καὶ ἐπαναλαμβάνουν τὴν ἰδίαν μέθοδον. Τοιουτοτρόπως ὁ ἐλέφας ἐνστικτωδῶς ἐκλαμβάνει, ὅτι ὁ ἀσπροφόρος εἶναι πραγματικῶς φίλος του καὶ ὅτι μόνον ὁ μαυροφόρος εἶναι ὁ ἐχθρός του, ἄν καὶ οἱ δύο θηριοδαμασταὶ ἔχουν μεταξύ των ἀλλάξει ρόλους καὶ ἐπιδιώκουν τὸν ἴδιον σκοπόν.
4. Ὁμοίως συμβαίνει καὶ μὲ τὴν ἑκάστοτε ἀντιπολίτευσιν, παρουσιάζεται ὡς φίλος τῶν λαϊκῶν μαζῶν καὶ ὡς ὁ προστάτης, ἐνῷ ἀντιθέτως οἱ εἰς τό «πηδάλιον» τῆς κυβερνήσεως ἰθύνοντες εἶναι οἱ κακοί…
5. Ἐναλλάσσουν, ὅμως, τοὺς ρόλους των καὶ οὐσιαστικῶς δὲν διαφέρουν εἰς τὸ παραμικρόν. Εἶναι ἀμφότεροι οἱ τύραννοι καὶ οἱ ἐχθροὶ τῶν «ἐλεφάντων».
6. Ἠμεῖς τὰ «ὑποζύγια» πρέπει νὰ συνειδητοποιήσωμεν, ὅτι ἐπ᾿ οὐδενὶ λόγῳ ἐπιτρέπεται νὰ εἴμεθα ἀφελεῖς καὶ νὰ πιστεύωμεν τοὺς ἐκτὸς τῆς κυβερνήσεως «πολιτικάντηδες», ποὺ μᾶς ὑπόσχονται τὰ πάντα.
7. Μόνον ἐὰν ἀναγεννηθῶμεν πνευματικῶς καὶ ἐπιστρέψωμεν εἰς τὰς ρίζας μας, τότε, μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ, θὰ δυνηθῶμε νὰ λυτρωθῶμε καὶ ἀπὸ τὴν καλπάζουσαν οἰκονομικὴν κρίσιν. Διαφορετικῶς «ζήτω ποὺ καήκαμε»…

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Ἡ μακροχρόνιος ἠθικὴ ἐξαθλίωσις, τὴν ὁποίαν καὶ καλλιεργοῦν ἤ ἔστω ἀνέχονται ἡ πολιτική, πνευματικὴ καὶ θρησκευτικὴ ἐξουσία ὁδηγεῖ ὄχι μόνον μὲ ἀριθμητικὴν ἀλλὰ μὲ γεωμετρικὴν πρόοδον εἰς τὴν κακοδαιμονίαν , οἰκονομικὸν μαρασμόν, κοινωνικὴν ἀναταραχήν, ἐξαχρείωσιν ὑγείας-παιδείας-τάξεως καὶ ἀπονεύρωσιν κοινωνικοῦ ἱστοῦ. Οὕτω μετατρέπεται τὸ χρηστὸν κράτος δικαίου εἰς ζούγκλαν καὶ ἄγνωστον καὶ ἀδιανότηον τί μᾶς ἐπιφυλάσσεται περαιτέρω.
Ἀνάγκη, λοιπὸν νὰ ἀνανήψωμεν, νὰ ἀνακαινισθῶμεν, νὰ ἐπιστρέψωμεν εἰς τὰς ρίζας μας , οὕτως ὥστε, μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ, νὰ γίνῃ ἀκόμη ἕνα θαῦμα διὰ τὴν Ἑλλάδα μας.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *