ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 42 – ΤΟ ΕΠΙΣΦΡΑΓΙΣΜΑ ΤΗΣ ΑΦΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΛΙΑΝ ΚΑΤΑΣΤΡΕΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΩΝ

ΑΙ ΠΑΡΑΛΟΓΑΙ, ΑΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΙΣΟΠΕΔΩΤΙΚΑΙ
ΑΠΕΡΓΙΑΙ

1. Ὡσὰν νὰ μὴ ἔφθαναν αἱ ἄφρονες πολιτικαὶ μὲ τὸ νά «βολεύουν» τὰ αἰτήματα τοῦ «συρφερτοῦ» τῶν ὀπαδῶν τῶν παραταξιακῶν των ὀργανώσεων (π.χ. οἱ λιμενεργάται νὰ εἰσπράτουν μηνιαίως περισσότερα ἀπὸ ὅ,τι λαμβάνουν ὅλον τὸ ἔτος «φουκαράδες», οἱ ὁποῖοι μοχθοῦν κυριολεκτικῶς εἰς τὴν ἰδιωτικὴν πρωτοβουλίαν ἤ «παράσιτα» τῆς Ὀλυμπιακῆς, τοῦ ΟΤΕ καὶ λοιπῶν κλάδων) τώρα, ποὺ ἐφθάσαμεν εἰς τὸ χεῖλος τοῦ γκρεμοῦ τῆς πτωχεύσεως, δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ τοὺς ἀφαιρεθῆ τὸ παραμικρὸν κεκτημένον καὶ ἀκόμη καὶ αἱ ἰδικαί των παραταξιακαί, συνδικαλιστικαί ὀργανώσεις κηρύττουν ἀπεργίας καὶ ἀπονεκρώνουν πλήρως τὰς ἀγορὰς καὶ δημιουργοῦν ἀφόρητον συμφόρησιν εἰς τὰς συγκοινωνίας. Παρ᾿ ὅλον ὅτι οἱ «πρίγκιπες» τῶν λιμενεργατῶν συνέβαλαν τὰ μέγιστα μὲ τὰς ἀπεργείας των εἰς τὴν διάλυσιν ὄχι μόνον τῶν σπουδαιοτέρων βιομηχανιῶν, ἀλλὰ καὶ τῶν βιοτεχνιῶν καὶ οἰκοτεχνειῶν, ἐν τούτοις κατ᾿ ἐξαίρεσιν κατατίθενται τροπολογίαι, διὰ νὰ εἰσπράξουν αὐτοὶ οἱ «πρίγκιπες», οἱ λιμενεργάται ἤ ἀχρεῖοι τῆς Ὀλυμπιακῆς τεραστίας ἀποζημιώσεις ἤ νὰ γίνωνται ἀργόσχολοι εἰς τὸ δημόσιον μὲ πολλαπλάσιον μισθὸν ἀπὸ ὅ,τι ἄλλα «παράσιτα», ποὺ ὑπηρετοῦσαν ἀπὸ τὴν ἀρχὴν εἰς τὸ δημόσιον . . .

2. Εἰς ἄλλας χώρας ἡ ἀπεργία γίγνεται μὲ ἔξυπνον καὶ ἀποτελεσματικὸν τρόπον: εἰς τὴν Ἰαπωνίαν, ἡ ἀπεργία διὰ νὰ ἔχῃ θετικὰ ἀποτελέσματα συνίσταται π.χ. εἰς τὰ ὑποδηματοποποιεῖα εἰς τὸ νὰ κατασκευάζουν μόνον δεξιὰ ἤ μόνον ἀριστερὰ ὑποδήματα, καὶ τοιουτοτρόπως ἀναγκάζονται οἱ ἐργοδόται νὰ ἱκανοποιοῦν ἀμέσως τὰ δίκαια αἰτήματα τῶν ἐργαζομένων. Ἐδῶ ψάχνουν διὰ ἀφορμὴν αἱ διάφοραι συνδικαλιστικαὶ παρατάξεις, συνήθως αἱ ἀντίθεται πρὸς τὴν κυβερνητικὴν παράταξιν, νὰ κάμνουν μακροχρονίους ἀπεργίας, νὰ νεκρώνουν τὴν ἀγορὰν καὶ λοιπὰ κακά…

 

Η ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΣ ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΤΩΝ «ΠΑΡΑΣΙΤΩΝ»

1. Ὁ Πρόεδρος καὶ Διευθύνων Σύμβουλος τοῦ Ο.Τ.Ε. κ. Βουρλούμης ἀνέφερεν ἐσχάτως, ὅτι ἐνῷ ἀπεζημίωσαν πλουσιοπάροχα καὶ ἀπεμάκρυνον καὶ ἀπὸ τὸν Ο.Τ.Ε. περίπου 6.500 ἀπασχολουμένους καὶ προσέλαβον μόνον 1.300 νέους, ἡ παραγωγικότης εἰς τὸν Ο.Τ.Ε. εἶναι πολλαπλασία ἀπ᾿ ὅ,τι ἦτο προηγουμένως μὲ τοὺς 6.500, ποὺ ἀπεμάκρυνον…

2. Δηλαδὴ ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία τῶν εἰς τὸ δημόσιον ἀπασχολουμένων ὄχι μόνον δὲν παράγουν, ἀλλ᾿ ἀπεναντίας νοσφίζονται τὸν ἱδρῶτα τοῦ βαρύτατα φορολογουμένου πτωχοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, ἰδίως τῆς ἰδιωτικῆς πρωτοβουλίας. Θὰ συνέφερεν εἰς τά «ὑποζύγια» τῆς ἰδιωτικῆς πρωτοβουλίας νὰ λαμβάνουν οἱ μισθοδοτούμενοι ἀπὸ τὸ δημόσιον καὶ τοὺς δημοσίους ὀργανισμοὺς τὰς ἐπιταγάς των διὰ τὰς ἀμοιβάς των εἰς τὰς παραλίας καὶ εἰς τὰ ἐξοχικά των, παρὰ νὰ εἶναι εἰς τὰ γραφεῖα των. Διότι τοιουτοτρόπως ὑπερκαταναλώνουν ἠλεκτρικὸν διὰ νὰ θερμαίνωνται τὸ χειμῶνα καὶ νὰ δροσίζωνται τὸ καλοκαίρι καὶ νὰ εἶναι τόσον ράθυμοι καὶ ἀχρεῖοι καὶ νὰ μὴ θέλουν νὰ κουρασθοῦν, κλείνοντες τὰ ταυτοχρόνως ἀνοικτὰ παράθυρα. Ἤ νὰ «ἀνάβουν» τὰ τηλέφωνα διὰ ἰδιωτικάς των ὑποθέσεις ἤ νὰ προπαρασκευάζουν μὲ ποίαν ἤ μὲ ποῖον ἐραστὴν θὰ ἐξέλθουν νὰ «γλεντήσουν» τὸ βράδυ καὶ τὰ τοιαῦτα καὶ οἱ κοινοὶ θνητοὶ νὰ διαθέτουν ὥρας ὁλοκλήρους μήπως δυνηθοῦν νὰ εὕρουν μίαν γραμμὴν ἐλευθέραν διὰ κάποιαν ὑπόθεσίν των μὲ τὸ δημόσιον, καὶ αὐτὰ τὰ «παράσιτα» νά «τεμπελιάζουν» νὰ ἀνοίξουν ἕνα φάκελλον νὰ ἀπαντήσουν διὰ τὴν ὑπόθεσιν τοῦ τηλεφωνοῦντος…

3. Κλείνομεν μὲ ἕν εὔθυμον ἀνέκδοτον ἀνταποκρινόμενον εἰς τὴν τραγικὴν πραγματικότητα:

Θερμὴ παράκλησις πρὸς τοὺς δημοσίους ὑπαλλήλους
«Παρακαλοῦνται, οἱ κύριοι συνάδελφοι, ποὺ ἔρχονται λίγο καθυστερημένα τὸ πρωί, νὰ περιπατοῦν εἰς τὴν δεξιὰν πλευρὰν τοῦ διαδρόμου, διὰ νὰ μὴ συγκρούωνται μὲ τοὺς συναδέλφους, ποὺ φεύγουν λίγο πιὸ νωρὶς τὸ μεσημέρι»…

 

ΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΑΙ «ΕΠΙΧΟΡΗΓΙΑΙ»-ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕIΣ ΕΝΙΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

1. Θὰ ἠδυνάμεθα νὰ ἀναφέρωμεν ἄπειρα παρόμοια παραδείγματα ἀπὸ τὴν ἀνεγκέφαλον πολιτικὴν τῶν κυβερνησάντων ἤ κυβερνώντων τὰς τελευταίας δεκαετίας, πλὴν ὅμως, δυστυχῶς, δὲν διαθέτομεν τὴν πολυτέλειαν τοῦ χώρου καὶ τοῦ χρόνου νὰ ἐπεκταθῶμεν ἀπαρριθμῶντες χιλιάδας ἄλλα «ἀνδραγαθήματα» τῆς ἀφρόνου, ἀντικοινωνικῆς-καταστρεπτικῆς διὰ τὸ εὐρὺ κοινὸν πολιτικῆς των, ποὺ μᾶς κατέστησαν διεθνῶς ἄκρως ἀναξιοπίστους καὶ ἀνυπολήπτους…

2. Δυστυχῶς εἶχον καὶ τὴν ἀναισχυντίαν οἱ ἴδιοι «νὰ εὐλογήσουν τὰ γένια των» (ὁ πρώην Ὑπουργὸς Παιδείας κ. Εὐριπίδης Στυλιανίδης, ὅστις ἐζήλευσεν τὸν κ. Ἄκην Τσοχατζόπουλον, ὁ ὁποῖος διῆλθεν τὰς πρώτας νύκτας τοῦ γάμου του εἰς τὸ πολυτελέστατον ξενοδοχεῖον «Four Seasons-George V», διηνυκτεύρευσεν καὶ αὐτὸς μετὰ τῆς συνοδίας του εἰς τὸ ἴδιον ξενοδοχεῖον… Φυσικὰ καὶ αὐτὸς καταβάλλων ὄχι ἀπὸ τὸ θυλάκιόν του τὰς ἀκριβὰς διανυκτερεύσεις, ἀλλὰ ἀπὸ τὸν ἱδρῶτα τοῦ δεινοπαθοῦντος Ἕλληνος φορολογουμένου…).

3. Ὁ ἴδιος ὁ κ. Εὐρ. Στυλιανίδης μὲ τὸ Νόμον 3577/2007 ὡς Ὑπουργὸς Παιδείας ἐθέσπισεν, ὅπως ὅλα τὰ Ἱδρύματα ἐρευνῶν τῶν πρώην Πρωθυπουργῶν νὰ ἐπιχορηγῶνται καὶ ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖον Παιδείας μὲ 250.000 Εὐρὼ ἕκαστον ἐτησίως!!!
Αὐτὰ τὰ Ἱδρύματα π.χ. εἶναι:
Ἵδρυμα Κ. Μητσοτάκης,
Ἐθνικὸν Ἵδρυμα Ἐρευνῶν καὶ Μελετῶν «Ἐλευθέριος Βενιζέλος»,
Ἵδρυμα Κ. Καραμανλής,
Ἵδρυμα Ἀ. Παπανδρέου,
Πνευματικὸν Ἵδρυμα Γεωργίου Παπανδρέου,
Ἵδρυμα Κ. Σημίτη (ἐπιδότησις τὸ πρῶτον ἀπὸ τὸ 2009, ὁπότε καὶ ἱδρύθη).

4. Συστήνονται Ἱδρύματα ὄχι μόνον τέως Πρωθυπουργῶν ἀλλὰ καὶ πολλῶν ἄλλων «ἡμετέρων» καὶ ἀετονύχηδων, μὲ χαριστικὰς διατάξεις ὡς π.χ. τοῦ ἄρθρ. 12 τοῦ Νόμου 1610/1986, διὰ νὰ ἐπωφελοῦνται ποικιλοτρόπως. Παραδείγματος χάριν νὰ εἰσαγάγουν ἀπεριορίστως, ἀλλὰ καὶ νομίμως, τὰ πάντα ἀπὸ ὅλην τὴν ὑφήλιον ἀτελῶς, διὰ νὰ ἐξωραΐσουν δῆθεν τοὺς χώρους τοῦ Ἱδρύματός των, εἰς τὴν οὐσίαν ὅμως τὰς πολυτελεῖς κατοικίας των καὶ τῶν οἰκείων των, καὶ μάλιστα ἐκτὸς τῶν ἀπείρων φανερῶν ἤ ἀφανῶν χορηγιῶν ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα καὶ τὸ ἐξωτερικὸν νὰ λαμβάνουν καὶ ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖον Παιδείας, διὰ Βίου Μάθησης καὶ Θρησκευμάτων ἀπὸ 250.000 ΕΥΡΩ ἐτησίως ἕκαστος, διὰ νὰ κάνουν «πλύσιν ἐγκεφάλου» ὑπὲρ τῆς ὑστεροφημίας των καὶ μετὰ τὴν διακυβέρνησίν των. Δηλαδὴ νὰ πληρώνουν οἱ δύσμοιροι φορολογούμενοι μοχθοῦντες Ἕλληνες τὰ Ἱδρύματα ὑστεροφημίας τῶν πρώην Πρωθυπουργῶν ! ! ! . . .
Βαβαὶ τῆς ἀναισχυντίας των, τῆς θρασύτητός των, τῆς ἀναιδείας των, τῆς ἰδιοτελείας των, τῆς ἀλαζονείας των καὶ τῆς ματαιοδοξίας των. Ἴχνος φιλοτίμου καὶ εὐσυνειδησίας θὰ ἐπέβαλον νὰ αἰσχύνωνται διὰ τὴν ἄφρονα πολιτικήν των καὶ νὰ ζητήσουν συγγνώμην ἀπὸ τοὺς τιμίους Ἕλληνας διότι ἔγιναν αἰτία διὰ νὰ φθάσωμεν εἰς τὸ χεῖλος τοῦ γκρεμοῦ!!!…

5. Ἀκόμη καὶ ἐπάνω εἰς τὴν μεγάλην κρίσιν, ὅπου χάνομεν τὴν ἐθνικὴν κυριαρχίαν καὶ οἱ ξένοι πλέον θὰ ἀποφασίζουν ποίαν πολιτικὴν θὰ ἀκολουθῇ ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνησις, ἔρχονται τώρα οἱ Ἕλληνες κυβερνῆται, ἰησουιτικῷ τῷ τρόπῳ, νὰ περιορίσουν τὰς ἐπιχορηγήσεις πρὸς αὐτὰ τὰ ἱδρύματα κατὰ 10% καὶ μάλιστα μόνον διὰ τὸ 2010, ἀντὶ νὰ τὰς διαγράψουν 100% …

 

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ

1. Μόνον διὰ τὸν ἀνεπανάληπτον, ἔντιμον, ἀπολύτως ἠθικὸν καὶ ἐνάρετον, πανάξιον πρῶτον Κυβερνήτην τῆς Ἑλλάδος Ἰωάννην Καποδίστριαν θὰ ἔπρεπε νὰ εἶχε συσταθῆ ἕν σοβαρὸνἽδρυμα καὶ νὰ ἐπανδρωθῆ ὄχι ἀπὸ «ἡμέτερα» παράσιτα ἀλλὰ ἀπὸ ἱκανά, εὐσυνείδητα, ἀνιδιοτελῆ καὶ ἰδανικὰ ἄτομα, διὰ νὰ ὑπηρετήσουν καὶ ὄχι να βολευθοῦν. Μὲ τὸ ἐν λόγῳ Ἵδρυμα νὰ προβάλλεται ἡ ὑστεροφημία τοῦ ἀειμνήστου Καποδίστρια, ὁ ὁποῖος ὄχι μόνον δέν «ηὐλογοῦσε τὰ γένια του» ἀλλ᾿, ἀπεναντίας, δὲν ἐμφορεῖτο, ὅπως περισσότεροι μετέπειτα Βασιλεῖς, Πρόεδροι Δημοκρατίας καὶ λοιποὶ μεγαλόσχημοι ἀπὸ τὸ πνεῦμα «θεωρία ἐπισκόπου καὶ καρδία μυλωνᾶ». Ὁ Ἰωάννης Καποδίστριας δὲν ἦτο μόνον ὀρθοφρονῶν, ἀλλὰ καὶ ὀρθοπραττῶν καὶ διὰ τοῦ παραδείγματος του ἠγωνίζετο νὰ δώσῃ καὶ εἰς τοὺς ἄλλους μεγαλοσχήμους τῆς τότε ἐποχῆς, ἀλλὰ καὶ τοὺς μετέπειτα διαχρονικῶς, νὰ ἐννοήσουν, ὅτι τὰ πάντα εἶναι ματαιότης καὶ μόνον ἡ ἐπαξία ὑστεροφημία χρειάζεται διὰ νὰ παραδειγματίζωνται αἱ ἐπερχόμεναι γενεαί. Διὰ τοῦ παραδείγματός του ἐδίδασκεν, ὅτι πρέπει νὰ ἐξαφανισθῆ ὁ αὐτοέπαινος, ὁ ὁποῖος διὰ τοὺς σωστοὺς ἀντικειμενικοὺς παρατηρητὰς ὄζει καὶ εἶναι ἄκρως ἐπικίνδυνος διὰ τὴν Πατρίδα, τὴν Θρησκείαν καὶ τὴν Οἰκογένειαν, ἀκόμη καὶ ὅσα ἀρώματα νὰ δαπανήσουν διὰ νὰ ἐξωραΐζουν ἀνυπάρκτους ὑστεροφημίας των…

2. Θὰ ἔπρεπε ὅλαι αὐταὶ αἱ πολυτιμόταται θεωρητικαὶ καὶ πρακτικαὶ συμβουλαὶ τοῦ ἀειμνήστου Ἰωάννου Καποδίστρια νὰ ἐκδοθοῦν ἐκλαϊκευμέναι καὶ νὰ διδάσκωνται εἰς τὰ Δημοτικὰ Σχολεῖα καὶ αὐτούσιαι εἰς τὰ Γυμνάσια, Λύκεια καὶ Πανεπιστήμια. Ἐπίσης νὰ ἀναρτηθοῦν εἰς πλαίσια ὄχι μόνον εἰς τὴν Βουλὴν τῶν Ἑλλήνων, τὸ Προεδρικὸν (Βασιλικὸν Μέγαρον), τὸ Μέγαρον Μαξίμου, ἀλλὰ καὶ εἰς ὅλα τὰ Ὑπουργεῖα καὶ Δημοσίους Ὀργανισμούς, ὅπου εὑρίσκονται οἱ Ὑπουργοί, οἱ Ὑφυπουργοί, οἱ Γενικοὶ Γραμματεῖς, οἱ Γενικοὶ Διευθυνταὶ καὶ οἱ Διευθυνταὶ, ἀλλὰ καὶ εἰς ὅλα τὰ ὑπόλοιπα δημόσια καταστήματα καὶ νὰ ἐπιδεικνύωνται εἰς ὅλους τοὺς Ἕλληνας, διὰ νὰ σωφρονίζωνται καὶ νὰ μὴ θέτουν παραλόγους συντεχνιακὰς ἀπαιτήσεις.

Εἰς ὀρθῶς συντεταγμένας πολιτείας καὶ εἰς χρηστὰ κράτη δικαίου (ὅπως ἐπάσχιζεν ὁ Καποδίστριας νὰ ἀναδείξῃ τὴν Ἑλλάδα) σπουδαῖα καὶ καυστικώτατα προβλήματα ἐπιλύονται λίαν βραχυπροθέσμως, ὡς π.χ. εἰς τὴν Σουηδίαν, ὅπου ὁ κ. Παῦλος Ψωμιάδης εἶχεν ἱδρύσει μικρὸν παράρτημα τῆς «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ», ἐντὸς τριῶν ἡμερῶν διελεύκανον καὶ ἐπίλυσαν τὴν ὅλην ὑπόθεσιν, κατάσχοντες ὅλα τὰ περουσιακά του στοιχεῖα καὶ κλείνοντες τὴν ἑταιρείαν του. Εἰς τὴν οὐσιαστικῶς τριτοκοσμικὴν Ἑλλάδα, ὅπου κυρίως ἐπιπλέουν καὶ βασιλεύουν οἱ «φελλοί», οἱ «ἀνώμαλοι», οἱ «παλλακίδες», οἱ «πατριάρχες τῆς διαπλοκῆς» καὶ οἱ «ἀετονύχηδες» καὶ κυριαρχεῖ τό «ἅρπαξε νὰ φᾶς καὶ κλέψε νὰ ἔχῃς», ἐγνώριζον οἱ ἰθύνοντες, ὅτι ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ 2008 ἡ «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ» δὲν ἐπορεύετο ἐπιτυχῶς (καὶ ἐὰν πραγματικῶς ὑπῆρχεν ἀξιοκρατία καὶ ἀνεδεικνύοντο εἰς τὰς καιρίας ἐλεγκτικὰς καὶ ἐποπτικὰς ἀρχὰς οἱ ἱκανοί, μὲ ἀκέραιον ἦθος ἐργασίας, εὐσυνειδησίαν, καὶ χαρακτῆρα, ἀδέκαστοι λειτουργοί, θὰ εἶχον ἐντοπίσει πολὺ ἐνωρίτερον τὰς μεθοδευμένας ἀτασθαλίας καὶ ἀπάτας καὶ θὰ εἶχον προστατεύσει τὰς ἑκατοντάδας χιλιάδων ἀσφαλισμένων…), ἀλλὰ ἐν τούτοις ἕν ὁλόκληρον ἔτος οἱ ἰθύνοντες «ἐποίουν τὴν νήσσαν». Καὶ μετὰ τὴν ἔκρηξιν τοῦ σκανδάλου ἀκόμη καὶ μὲ τὴν πλαστὴν ἐπιταγὴν μετὰ χρήσεως δι᾿ ἴδιον ὄφελος-δόλον 550.000.000 ΕΥΡΩ, οἱ ἰθύνοντες ἔχουν ἕν ἑξάμηνον τὸν ἀπατεῶνα τῆς «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ» ἀκόμη ἐλεύθερον!!! Ἀπεναντίας, ἐὰν κάποιος δυστυχὴς εὑρίσκετο εἰς ἄκρως ἀδιέξοδον καὶ διὰ τὴν περίθαλψιν συγγενῶν του ἐχρησιμοποίει προσωρινῶς κάποιον μικροποσόν, ποὺ θὰ διεχειρίζετο, διὰ νὰ τὸ ἀποδώσῃ ἀργότερον, θὰ κατέληγεν εἰς τὰς φυλακάς. Καὶ μετὰ ἔχουν τὴν ἀλαζονείαν καὶ τὴν θρασύτητα οἱ ἰθύνοντες (πολιτικῆς, πνευματικῆς καὶ θρησκευτικῆς ἡγεσίας) νὰ διατείνωνται, ὅτι ἔχομεν δημοκρατίαν καὶ χρηστὸν κράτος δικαίου…

 

 

Η ΣΩΣΤΗ ΑΠΑΙΤΗΣΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΟΧΙ ΕΙΣ ΤΑΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ-
ΝΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΙΝ ΤΟΥ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΥ

1. Μάλιστα τὸ ὀρθὸν εἶναι οἱ «ἐργατοπατέρες» νὰ μὴ «ἀφιονίζουν» τὰς στρατιὰς τῶν ἐργαζομένων ὑποζυγίων μὲ τὴν ἀπάτην τῆς δῆθεν αὐξήσεως τῶν μισθῶν καὶ ἡμερομισθίων, ἐὰν τοῦτο ἱκανοποιῇ τὴν κυβερνῶσαν παράταξίν των. Ἐὰν εἶχον ἴχνος ἀξιοπρεπείας καὶ κοινωνικῆς εὐαισθησίας οἱ «ἐργατοπατέρες», θὰ ἔπρεπε νὰ διατυμπανίζουν παντοῦ: «δὲν ἀπαιτοῦμεν αὐξήσεις μισθῶν καὶ ἡμερομισθίων, διότι αὐτὰ εἶναι μία σκέτη παρωδία καὶ ‘’στάχτη εἰς τὰ μάτια τῶν ἐργαζομένων’’, ἀλλὰ ἀπαιτοῦμεν τὴν δραστικὴν μείωσιν τῶν ἐξόδων, ὁ δημόσιος τομέας νὰ παραγάγῃ πλοῦτον καὶ νὰ μὴ νοσφίζωνται τὸν ἱδρῶτα τῶν πραγματικὰ ἐργαζομένων καὶ ἐν γένει μείωσιν κόστους ζωῆς»…

2. Τί νὰ τὸ κάνουν οἱ ἐργαζόμενοι, ἀκόμη καὶ ἐὰν πάρουν διψήφιον αὔξησιν, ἐὰν ὁ πραγματικὸς πληθωρισμὸς εἰς τὰ κυριώτερα ἀγαθὰ πρώτης ἀνάγκης εἶναι πολλαπλάσιος ἀπ᾿ ὅ,τι αἱ φαινομενικαὶ αὐξήσεις ; ; ;

3. Τὸ ἴδιον ἐπιβάλλεται νὰ πράξουν καὶ αἱ συνδικαλιστικαὶ ὀργανώσεις τῶν διαφόρων συνταξιούχων…

 

Η ΔΙΚΗ ΤΩΝ ΕΞ

Μήπως ἀμέσως ἤ ἐμμέσως συμβάλλουν οἱ πάντες εἰς τὴν ἀναψιλάφησιν τῆς δίκης μετὰ τὴν Μικρασιατικὴν καταστροφήν, διὰ νὰ ἀποδείξουν ὅτι ἀδίκως κατεδικάσθησαν οἱ ἕξ εἰς ἐκτέλεσιν καὶ οἱ ἄλλοι εἰς φυλακίσεις καὶ λοιπὰς τιμωρίας, διὰ νὰ προλιάνουν τὸ ἔδαφος, μήπως ἀκολουθήσουν τώρα καὶ ἄλλαι δίκαι καὶ καταδίκαι ἐπὶ ἐσχάτῃ προδοσίᾳ καὶ τοιουτοτρόπως θέλουν νὰ προλάβουν τὸ κακὸν οἱ ἰθύνοντες τῶν τελευταίων πέντε δεκαετιῶν; ; ;

Ἐδῶ καταχωροῦμεν ἕνα ἐπίκαιρον σχετικὸν ἀνέκδοτον:
Ὁ ὑπουργὸς κάνει περιοδείαν. Ἐπισκέπτεται ἕν σχολικὸν συγκρότημα καὶ ἀκούει τὰ παράπονα τῶν δασκάλων καὶ τῶν μαθητῶν:
– Κύριε ὑπουργέ, δὲν ἔχομεν πετρέλαιον διὰ θέρμανσιν καὶ ἔρχεται βαρὺς χειμώνας…
– Κύριε ὑπουργέ, δὲν μᾶς χωρᾶν οἱ αἴθουσες, τὰ μισὰ θρανία εἶναι χαλασμένα, τὰ περισσότερα τζάμια εἶναι σπασμένα.
Ἀφοῦ ἀκούει διάφορα τέτοια … τοὺς λέει:
– Μὴ ἀνησυχεῖτε ὅλα θὰ γίνουν τὸ συντομώτερον …
δυνατόν…
Ἐπιβιβάζεται εἰς τὴν μερσεντὲς καὶ πάει εἰς τὸν ἑπόμενον σταθμόν, εἰς τὶς τοπικὲς φυλακές.
Ἀκούει καὶ ἐκεῖ πολλὰ παράπονα.
– Κύριε ὑπουργέ, θέλουμε καλλίτερο φαγητό, περισσότερα κλινοσκεπάσματα, πιὸ πολύ προσωπικό διατί δὲν ἐπαρκοῦμε…
– Θὰ γίνουν ὅλα ὅσα ζητᾶτε, μὴ ἀνησυχεῖτε.
Καθώς φεύγουν μὲ τὴν Μερσεντὲς ἀρχίζει νὰ δίδῃ ὁδηγίες εἰς τὸν γραμματέα του.
– Λοιπόν, Κωστάκη.Εἰς τὸ σχολεῖον στεῖλε ἕν συνεργεῖον νὰ μπαλώσῃ μερικὲς τρύπες, καὶ νὰ βάλῃ μερικὰ τζάμια, ἀλλὰ τίποτε ἄλλο. Μετὰ στεῖλε ἕν συνεργεῖον εἰς τὶς φυλακὲς νὰ φτιάξῃ: πισίνα, χαμάμ, τζακούζι, σάουνα, αἴθουσα δια διασκέδασιν μὲ 50άρα τηλεόρασιν, φλίπερ…
Μένει κάγκελο ὁ γραμματέας.
– Μὰ κύριε ὑπουργέ, τί εἶναι αὐτὰ ποὺ λέτε;
Καὶ ἀπαντᾶ ὁ ὑπουργός:
– Κοίτα Κωστάκη. Σχολεῖο ἐπήγαμε καὶ δὲν θὰ ξαναπᾶμε. Εἰς τὴν φυλακὴν ὅμως δὲν ξέρεις πότε θὰ μποῦμε… Κατάλαβες;

ΤΕΛΙΚΟΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Μακάρι, μυριάκις εἴθε, νὰ συνειδητοποιήσουν οἱ ἰθύνοντες τῆς πολιτειακῆς, πολιτικῆς, πνευματικῆς καὶ θρησκευτικῆς ἡγεσίας τὴν μεγίστην ἐγκληματικήν των ἐνοχὴν καὶ νὰ ζητήσουν ἐμπράκτως καὶ σαφῶς συγγνώμην ἀπὸ τὸν ἑλληνικὸν λαὸν καὶ ὅλοι μαζύ, ἄρχοντες καὶ ἀρχόμενοι, κλῆρος καὶ λαός, νὰ πράξωμεν «νινευϊτικὴν μετάνοιαν», μήπως μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ κατορθώσωμεν νὰ σώσωμεν τὰς αἰωνίους ἠθικὰς καὶ πνευματικὰς ἀξίας τῆς φυλῆς μας, ἤτοι Πατρίδα, Θρησκείαν καὶ Οἰκογένειαν, προτοῦ αὔριον εἶναι τελείως ἀργά…
Εἴθε, μυριάκις εἴθε, διαφορετικά «ζήτω ποὺ καήκαμε»…

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *