ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 42 – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ 25ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΠΟΛΕΜΙΚΟΝ ΜΟΥΣΕΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ

1. Παρὰ τὸ ἐνσκύψαν ἐπίκαιρον, λίαν εὐλογημένον ψύχος, τὴν «πλύσιν ἐγκεφάλου» ὑπὸ τῶν Μέσων Μαζικῆς Ἐνημερώσεως διὰ δῆθεν ἀκραῖα καιρικὰ φαινόμενα, τὴν ἀδιαφορίαν ἤ τὴν σκόπιμον παράλειψιν σχεδὸν ὅλων τῶν Μ.Μ.Ε. νὰ ἀναφέρουν τὴν ἐκδήλωσίν μας, ἰδίως τὰ ὀνόματα τῶν τιμωμένων προσωπικοτήτων, τὰς ταυτοχρόνους ἐκδηλώσεις ἄλλων φορέων μακροχρονίως ἤ προφανῶς ἐσχάτως σκοπίμως ὠργανωμένων (διὰ νὰ ἐμποδισθοῦν πολλοὶ φίλοι μας), ἐν τούτοις ἄπειροι φίλοι δὲν ὑπελόγισαν τὰς ἀνωτέρω καὶ πληθώραν ἄλλων ἀντιξοοτήτων καί, δόξα τῷ Θεῷ, εἴχαμε τοιαύτην κοσμοσυρροήν, ποὺ πάρα πολλοὶ εἶχον κατακλύσει καὶ τὸν τεράστιον προθάλαμον τῆς μεγάλης αἰθούσης τοῦ Πολεμικοῦ Μουσείου Ἀθηνῶν.

2. Ὅλα τὰ τιμώμενα πρόσωπα ἦσαν τόσο ταπεινά, ποὺ ὄχι μόνον δὲν ἐπεδίωκον τιμητικὰς διακρίσεις, ἀλλὰ τουναντίον τὰς ἀπεστρέφοντο, ἀγωνιζόμενοι νὰ παραμείνουν ταπεινοὶ καὶ ἄσημοι καὶ νὰ καταβάλουν συνεχῶς προσπαθείας διὰ τὴν πνευματικήν των ἀναγέννησιν, διὰ νὰ ἠξιώνοντο νὰ ἐπαναλάμβανον τὸ Παύλειον: «τὸν ἀγῶνα τὸν καλὸν ἠγώνισμαι, τὸν δρόμον τετέλεκα, τὴν πίστιν τετήρηκα· λοιπὸν ἀπόκειταί μοι ὁ τῆς δικαιοσύνης στέφανος, ὅν ἀποδώσει μοι ὁ Κύριος ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, ὁ δίκαιος κριτής, οὐ μόνον δὲ ἐμοί, ἀλλὰ καὶ πᾶσι τοῖς ἠγαπηκόσι τὴν ἐπιφάνειαν αὐτοῦ.» (Τιμ. 4, 7-8).

3. Ὅμως, ὅπως ἐκτενέστατα ἔχομεν ἀναπτύξει, ἡμεῖς οἱ ὑπόλοιποι ἔχομεν ἱερὸν καθῆκον νὰ ὑπερασπιζώμεθα ὅλους αὐτοὺς τοὺς τιμωμένους καὶ ἰδίως νὰ ἀναπτύσσωμεν διεξοδικῶς ὅλους τοὺς λόγους, διὰ τοὺς ὁποίους ἐπιβάλλεται νὰ τιμῶνται τοιαῦται προσωπικότητες καὶ τοιουτοτρόπως νὰ στηλιτεύωμεν ἐκτενέστατα τὴν αἰτίαν τῆς προκοπῆς (καὶ κατὰ κόρον προβολῆς) τῶν πονηρῶν καὶ γοήτων καὶ τὸν ἀνέντιμον σατανικὸν διασυρμόν, καταδίωξιν καὶ διωγμὸν τῶν εὐσεβῶς διαβιούντων.

4. Δυστυχῶς ἡμεῖς στερούμενοι παντελῶς οἰκονομικῶν πόρων, δὲν ἔχομεν τὴν πολυτέλειαν νὰ ὀργανώνωμεν συχνὰ πολιτιστικὰς ἐκδηλώσεις καὶ ἑορτὰς καὶ ὡς ἐκ τούτου εἴμεθα ἠναγκασμένοι νὰ ἐφαρμόζωμεν τό: «ἕνα σμπάρο 100 λαγούς» καὶ κατὰ συνέπειαν λογικὸν εἶναι νὰ δυσκολεύωνται νὰ ἀνθέξουν οἱ καλομαθημένοι εἰς συντόμους ἑορτὰς καὶ πανηγύρεις, ποὺ εἶναι ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον νὰ «χαϊδεύουν» τὰ ὤτα τῶν ἀκροατῶν-θεατῶν, ἐνῷ ἡμεῖς ἀγωνιζόμεθα νὰ ἀναπτύσσωμεν καὶ νὰ λέγωμεν τὰ πράγματα μὲ τὸ ὄνομά των, τουτέστιν νὰ δυσαρεστοῦμεν ὅλους αὐτούς, οἱ ὁποῖοι δὲν ἔχουν συνηθίσει νὰ ἀκούουν ἐπὶ μακρὸν πικρὲς ἀλήθειες…
Εὐελπιστοῦμεν διὰ μελλοντικὰς παρομοίας πολιτιστικὰς μας ἐκδηλώσεις νὰ εὑρεθοῦν διάφοροι ὁμιληταὶ διὰ νὰ μὴ δυσαρεστοῦνται οἱ φίλοι μας ἀκούοντες συνεχῶς τὸν ἴδιον ὁμιλητήν -ἔστω ἐκφωνητὴν. Τοῦτο εἶναι ἐκ τῶν ὧν οὐκ ἄνευ.

5. Ἡ ἐκδήλωσις ἐπραγματοποιήθη κατὰ τὸ πρόγραμμα:
Α) Σύντομος ἐνημέρωσις διὰ τὶς δραστηριότητες τῶν
Διορθοδόξου Συνδέσμου «Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος»,
Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν καὶ
Σωματείου «Οἱ φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους».
Β) Προβολὴ ταινίας μὲ ἀποσπάσματα συναυλιῶν τοῦ κ. Σταμάτη Σπανουδάκη εἰς τὸ Ἡρώδειον, ἡ ὁποία κατεχειροκροτήθη.
Γ) Ὁμιλία τοῦ πολιτικοῦ ἐπιστήμονος-συγγραφέως κ. Κων/νου Χολέβα μὲ τίτλον «Ἑλληνορθόδοξος παράδοσις, παρελθόν, παρὸν καὶ μέλλον».
Δ) Ἀσθενοῦντος τοῦ κ. Γ. Χατζηχρόνογλου προσῆλθε τὸ παράρτημα τῆς Βυζαντινῆς Χορωδίας Ἀθηνῶν, τὸ Ἑλληνικὸ Ἵδρυμα Τεχνῶν-Βοιωτικὸν κέντρον μουσικῶν σπουδῶν καί, ὑπὸ τὴν Δ/νσιν τοῦ κ Δημητρίου Ἀναδιώτου, ἐνεθουσίασεν μὲ παραδοσιακὰ δημώδη ἄσματα.
Ε) Ἀνάπτυξις τῶν λόγων βραβεύσεων.
ΣΤ) Βραβεύσεις τῶν τιμωμένων προσώπων:

ΤΕΘΝΕΩΤΕΣ
● Ὁ Μακαριστὸς Πατριάρχης τῆς Σερβίας κυρὸς Παῦλος (ἡ τιμητικὴ διάκρισις παρεδόθη ὑπὸ τοῦ τέως Πρωθυπουργοῦ τῆς Ἑλλάδος κ. Ἰωάννου Γρίβα εἰς τὸν πρὸς τοῦτο ἐξουσιοδοτημένον ὑπὸ τοῦ Πατριαρχείου τῆς Σερβίας ἐξοχώτατον Πρέσβυν τῆς Σερβίας κ. Dragan Zupanjevac).

●Ὁ Σεβασμιώτατος πρώην Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης κυρὸς Σεβαστιανός (παρεδόθη ὑπὸ τοῦ Ἀντινομάρχου Ἀθηνῶν κ. Ἀνδρέα Πολυζωγόπουλου εἰς τὸν Γεν. Γραμματέα τῆς ΣΦΕΒΑ κ. Θωμᾶ Γιαννιώτη).

●Ὁ παλαίμαχος διὰ κάθαρσιν κοινωνίας καὶ ἐκκλησίας, ἀείμνηστος πατὴρ Δημήτριος Κλοῦτσος (παρεδόθη ὑπὸ τοῦ φιλανθρώπου-ἀγαθοεργοῦ κ. Ἰωάννου Κοτσώνη (ἱδρυτοῦ τῆς γνωστῆς ἑταιρείας «ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΙΜ. ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΡΤΟΥ ΑΕΒΕ» εἰς τὴν οἰκογένειαν τοῦ ἀειμνήστου).

●Ὁ μέγας κοινωνικὸς καὶ πολιτικὸς ἀγωνιστής, ὁ ἀείμνηστος Νικόλαος Ψαρουδάκης, ἱδρυτὴς τῆς «Χριστιανικῆς Δημοκρατίας» (παρεδόθη ὑπὸ τοῦ τέως Ὑπουργοῦ κ. Ἀποστόλου Κράτσα εἰς τὸν υἱόν τοῦ ἀειμνήστου).

ΖΩΝΤΕΣ
●Ὁ ἄριστος μουσικοσυνθέτης, διαπρεπὴς καλλιτέχνης κ. Σταμάτης Σπανουδάκης (παρεδόθη ὑπὸ τοῦ ὁμοτίμου καθηγητοῦ τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς κ. Ἐμμανουὴλ Μικρογιαννάκη εἰς τὴν σεβαστὴν μητέρα του καν Σοφίαν Σπανουδάκη καὶ τὸν συνεργάτην του κ. Μάκη Παπαγεωργίου).

●Ἡ εὐλαβὴς καὶ ταπεινὴ δραστηρία καὶ ἀεικίνητος δεσποινὶς Ἑλένη Σπυροπούλου, τέως Γενικὴ Ἐπιθεωρήτρια ἀδελφῶν νοσοκόμων τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ (παρεδόθη ὑπὸ τοῦ κ. Θεοδώρου Τόλια, ἐ. Ἀντιπροέδρου τοῦ Ἀρείου Πάγου εἰς τὴν συνεργάτιδα της, ἐθελόντριαν τοῦ Ε.Ε.Σ κ. Ἐλπίδα Δαφνή, ἀσθενούσης τῆς ἰδίας).

●Ὁ εὔελπις νέος, πρωταθλητὴς τοῦ πνεύματος κ. Ἀθανάσιος Μαμάρας, ὁ ἀνιδιοτελῶς κατασκευάσας τὴν δυναμικὴν ἱστοσελίδα μας www.fotgrammi.gr., ὁ ὁποῖος παρέλαβε τὴν τιμητικὴν διάκρισιν ἀπὸ τὸν ἄριστον Ἁγιογράφον Κων/νον Γιωτάκην, τὸν ἁγιογραφήσαντα, μεταξὺ τῶν ἄλλων, καὶ τὸν Ἱ. Ναὸν τοῦ Ἁγίου Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου εἰς Ἀροανίαν Καλαβρύτων, ὅπου κυριαρχοῦν οἱ Νεομάρτυρες.

6. Περαίνοντες, ἐπαναλαμβάνομεν τὴν ἔκκλισίν μας διὰ ἐπιστράτευσιν Κυρηναίων καὶ καλῶν Σαμαρειτῶν, διὰ νὰ γίνουν συναντιλήπτορές μας εἰς τὰς ποικίλας κοινωνικὰς καὶ πνευματικάς μας δραστηριοτήτας, διότι, δυστυχῶς, τὰ οἰκονομικά μας δὲν μᾶς ἐπιτρέπουν νὰ προσλάβωμε προσωπικὸν καὶ οἱ ἐθελονταὶ σπανίζουν.

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *