ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΕΥΧΟΣ 73- ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΤΟΥ

 

Κυκλοφοροῦμεν, πλέον, τὸ 73ον τεῦχος καὶ εἴμεθα εὐτυχεῖς, διότι ἐπὶ τόσα ἔτη μέσῳ τῆς Φωτεινῆς Γραμμῆς ἐπικοινωνοῦμεν μὲ πολλὰς δεκάδας χιλιάδας συνεργάτας, φίλους καὶ θαυμαστὰς τῶν φορέων μας, ἀνὰ τὴν ὑφήλιον.
Ἡ ἐπικοινωνία πολλαπλασιάζεται καὶ μέσῳ τοῦ διαδικτύου, τῆς ἱστοσελίδος μας www.fotgrammi.gr, τοῦ Facebook: Oι Φίλοι του Τάματος του Έθνους, Φωτεινή Γραμμή καὶ τοῦ Twitter: @PANEL_TAMA.
Ἡ Φωτεινὴ Γραμμὴ εἶναι τριμηνιαῖον περιοδικόν, ἐνῷ τὸ διαδίκτυον μᾶς ἐπιτρέπει καθημερινὴν ἐπικοινωνίαν.
Ὅμως, ὅπως θὰ παρετήρησαν οἱ φίλοι, ἐδῶ καὶ ἀρκετὸν διάστημα ὄργανα τοῦ ἀντικειμένου ἡμῶν διαβόλου «μπλοκάρουν» μέρος τῶν δικτύων μας καὶ προσπαθοῦν καὶ διὰ αὐτοῦ τοῦ τρόπου νὰ μᾶς ἐξουθενώσουν, διὰ νὰ ἀποκάμωμεν, ἀποκαρδιωθῶμεν καὶ κυριευθῶμεν ἀπὸ ἀθυμίαν..
Μοχθοῦμεν κυριολεκτικῶς καθημερινῶς νὰ τὰ ἐπαναφέρωμεν ! ! ! . . .

Καὶ εἰς τὸ παρὸν τεῦχος ἀγωνιζόμεθα νὰ καταστήσωμεν γνωστοὺς τοὺς ἀτέρμονας ἀγῶνας μας, περὶ τοῦ Τάματος τοῦ Κολοκοτρώνη καὶ τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας.
Ἀνέκαθεν ὑπήρξαμεν καλόπιστοι καὶ ἄκρως ὑπομονητικοὶ καὶ ὑπερασπιζόμεθα τὸν διάλογον, πιστεύοντες ἀπολύτως, ὅτι ὅπου ὑπάρχει ἀγαθόπιστος διάλογος, φυγαδεύεται ὁ διάβολος καὶ ὅπου δὲν ὑπάρχει αὐτός, βασιλεύει ὁ «κοσμοκράτωρ τοῦ αἰῶνος τούτου» Διάβολος. Ἐπὶ πολλὰ ἔτη ἀναμένομεν τοὺς ἰθύνοντας νὰ ἀνταποκριθοῦν εἰς τὰ αἰτήματά μας, νὰ μᾶς καλέσουν, νὰ τοὺς διευκρινίσωμεν οἱανδήποτε ἀπορίαν ἔχουν.
Δυστυχῶς ὅμως «στοῦ κουφοῦ τὴν πόρτα ὅσο θέλεις βρόντα».

 

Ὅλοι, ἀμέσως ἤ ἐμμεσως, μὲ κάθε θεμιτὸν ἤ ἀθέμιτον μέσον, μᾶς παραγκωνίζουν.
Ἄν ἐκάμπταμε τὴν σπονδυλικὴν στήλην τῆς ἠθικῆς καὶ ἑλισσόμεθα καὶ μεῖς, ἰδίως δέ, ἄν ἐπιτρέπαμε αὐτοὺς νὰ τοποθετοῦν «ἡμέτερα» «τρωκτικά», «ἀετονύχηδες» καὶ «πατριάρχας» τῆς διαπλοκῆς, ὄχι μόνον θὰ μᾶς ἐδέχοντο, ἀλλὰ καὶ θὰ μᾶς εἶχον ἁγιοποιήσει. Τώρα γινόμεθα «καρπαζοεισοπράκτορες» καὶ τὸ διηνεκὲς μαρτύριον τῆς συνειδήσεως γίνεται καθημερινῶς περισσότερον φρικτὸν καὶ περισσότερον ἀνυπόφορον.
Εὐτυχῶς ἀπὸ καιροῦ εἰς καιρὸν ἐμφανίζονται ἄγνωστοι ἰδεολόγοι, οἱ ὁποῖοι φανερῶς καὶ ἐμπράκτως μᾶς ὑποστηρίζουν.
Θὰ ἔπρεπε ὅλοι, ὅσοι ὡς «γκεσταμπό» καθημερινῶς μᾶς βομβαρδίζουν : «διατὶ δὲν προχωροῦμε», ὅλοι αὐτοὶ οἱ φίλοι θὰ ἔπρεπε νὰ ἀπευθύνωνται εἰς τοὺς ἰθύνοντας πολιτείας, πνευματικῆς καὶ θρησκευτικῆς ἡγεσίας καὶ νὰ παρακινοῦν ὅλους τοὺς ταπεινούς, εὐλαβεῖς καὶ ἑλληνοψύχους νὰ διαμαρτύρωνται δριμύτατα πρὸς ὅλας τὰς λοιπὰς κατευθύνσεις, ἐκτὸς ἡμῶν.
Ἐφαρμόζομεν τὸ «δωρεὰν δότε» χωρὶς νὰ ἔχωμεν λάβει τὸ «δωρεὰν ἐλάβετε». Πάντοτε δέ, χωρὶς νὰ δημιουργῶμεν καμμίαν φήμην περὶ ἡμῶν. Εἴμεθα λίαν δυστυχεῖς, ὅταν ὑποχρεωνώμεθα νὰ ἐμφανιζώμεθα.
Προτεραιότητα ἔχει ἡ κατανόησις ἐκ μέρους τῶν ἰθυνόντων ἤ, ἐν πάσῃ περιπτώσει ἄν ἐξακολουθήσουν οἱ ἰθύνοντες νὰ παραβλέπουν τὴν ἀνάγκην τῆς πραγματοποιήσεως τοῦ μεγαλεπηβόλου αὐτοῦ ἔργου,
τότε ἐπείγει ἡ τελική μας ἀπόφασις ΠΟΥ καὶ ΠΩΣ θὰ προχωρήσωμεν ! ! ! . . .

Ἐφ’ ὅσον μᾶς διευκρινίσουν οἱ ἰθύνοντες, ἄν ἐπιθυμοῦν νὰ πραγματοποιηθῇ τὸ ἔργον, πρέπει νὰ ἐξασφαλισθῇ – παραχωρηθῇ πάραυτα ἡ ἐνδεδειγμένη λίαν προσβάσιμη τοποθεσία καὶ διὰ τά πτωχά βαλάντια, διὰ διαταγμάτων τοιούτων, ὥστε να μή χωροῦν προσφυγαὶ καὶ ἐνστάσεις, χάριν τοῦ ὑπερκατεπείγοντως τοῦ σπουδαιοτάτου τούτου θέματος, ὅπως ἐγένετο μέ τά Ὀλυμπιακὰ Ἔργα.
Ἀμέσως πανέτοιμοι ἀκολουθοῦν οἱ ἐπιστήμονες ἀρχιτέκτονες διὰ τὰ σχέδια τῶν κτηρίων τοῦ Ναοῦ, μὲ ἐπιβλητικὸν κωδονοστάσιον, τῶν προσκτισμάτων, τοῦ περιβάλλοντος χώρου.
Νυχθημερὸν πρέπει νὰ ἐργάζωνται τὰ διάφορα συνεργεῖα, διὰ νὰ προλάβωμεν τὸ 2021. Ἕκαστον λεπτὸν εἶναι πολύτιμον, ἑκάστη στιγμὴ εἶναι ἱερά. Ἡ ροὴ τοῦ περιεχομένου τῆς κλεψύδρας τοῦ πανδαμάτορος καὶ φθοροποιοῦ χρόνου τρέχει τάχιστα, ἀνεπιστρεπτὶ καὶ ἀενάως.

Καλοῦνται οἱ ἐνστερνιζόμενοι τὸ κεφαλαιώδους σημασίας διὰ τὴν Ὀρθοδοξίαν Τάμα τοῦ Ἔθνους, ὅπως συστρατευθοῦν μετὰ τῶν ὁμοφρόνων των, σκοποῦντες ἀκραιφνῶς εἰς τὴν μεταλαμπάδευσιν τοῦ ἰδεώδους αὐτοῦ, τοῦ ἀφιερώματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, εἰς τοὺς ἰθύνοντας. Προϋπόθεσις εἶναι ἐνημερώσεις, ἀξιοποιήσεις, ὀργάνωσις, ἀλλὰ ἀνώτερον ὅλων εἶναι ἡ θερμὴ προσευχή.
Τὸ ΤΑΜΑ τῶν ἀγωνιστῶν τοῦ 1821 Ἑλλήνων καὶ Φιλελλήνων θεμελιώνει τὴν δημιουργικὴν σοφίαν καὶ ἑνότητα Ἑλλήνων καὶ Φιλελλήνων Ὀρθοδόξων ὅπου Γῆς, διὰ νὰ σεισθῇ ὁ χῶρος καὶ ὁ χρόνος καὶ νὰ κινηθῇ ἐντόνως, ἐπιτέλους, ἡ συνείδησις τῶν ἰθυνόντων, καὶ τοῦ ἐν γένει πολιτικοῦ κόσμου!!!…

Καθιστάμεθα κουραστικοί, ἀλλὰ θὰ ἐπαναλάβωμεν ὅτι τὸ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ καὶ τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας δεσμευόμεθα νὰ τὸ ἀρχίσωμεν καὶ προχωρήσωμεν μόνοι μας. Δὲν ζητοῦμεν οὔτε «μία δραχμή» παρὰ τῶν, καθ’ὕλην, ἁρμοδίων Πολιτείας καὶ Ἐκκλησίας.
Ἀπαιτοῦμεν, ὅμως, ἐπὶ τέλους, ἡ μὲν Πολιτεία νὰ διευκολύνῃ νομοθετοῦσα, ἡ δὲ Ἐκκλησία νὰ πρωτοστατῇ εὐλογοῦσα.
Μία λέξις ἀπαιτεῖται παρὰ τῶν ἰθυνόιντων : «Ἀρχίζομεν».
Ποία στρατηγικὴ θὰ ὁδηγήσῃ τοὺς ἰθύνοντας, τὸν Ἀρχιεπίσκοπον, τὸν Πρόεδρον τῆς Δημοκρατίας, τὸν Πρωθυπουργὸν τῆς Ἑλλάδος νὰ ἐκφωνήσουν αὐτὴν τὴν ἁγίαν λέξιν ; ; ; . . .

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *