ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΕΥΧΟΣ 50ον -ΜΙΑ ΕΠΕΤΕΙΟΣ. ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣ ΚΑΛΟΙ ΣΑΜΑΡΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΚΥΡΗΝΑΙΟΙ

 

1. Τὸ τεράστιον πρόβλημα ἐξευρέσεως ἐθελοντῶν τὸ ἔχομεν ἀναπτύξει ἐπανειλημμένως διεξοδικῶς. Ἐν τούτοις ἀναγκαζόμεθα νὰ ἀπευθύνωμεν ὑστάτην ἔκκλησιν καὶ νὰ ἐπαναλάβωμεν δυστυχῶς ὅτι εἶναι τελείως ἀδύνατον νὰ ἀνταποκριθῶμεν περαιτέρω οἱ ἐλάχιστοι ποὺ ἀναλισκόμεθα διὰ τὴν ἔγκαιρον, εὔκαιρον καὶ ὀρθὴν διεκπεραίωσιν τῶν κοινωνικῶν καὶ πνευματικῶν δραστηριοτήτων τῶν πέντε (5) φορέων μας καὶ ἰδίᾳ διὰ τὴν ἀντιμετώπισιν τῶν καθημερινῶς προκυπτόντων σατανικῶν ἀντιξοοτήτων…

2. Τὸ πεπερασμένον τῆς ἡλικίας μας καὶ κυρίως ἡ ἄκρως ἐπισφαλὴς ὑγεία μας δὲν μᾶς ἐπιτρέπουν νὰ ἐργαζώμεθα ἐπιπλέον. Εἴμεθα ἀπὸ 5ης πρωινῆς μέχρι καὶ τὰς πρώτας μεταμεσονυκτίους ὥρας ἐπὶ 365 ἡμέρας τὸ ἔτος εἰς τοιαύτην ὑπερέντασιν, ὥστε εἶναι μέγιστον θαῦμα, ὅτι ἀκόμη δὲν ἐπάθαμε ἐγκεφαλικὰ ἢ ἐμφράγματα. Τρισεκατομμύρια φορὲς «Δόξα τῷ Θεῷ»…

3. Συχνάκις δροσίζομεν μὲ κρύο νερὸ τοὺς ὀφθαλμούς μας, διὰ νὰ ἀποκτήσωμεν νηφαλιότητα καὶ νὰ εἴμεθα εἰς θέσιν νὰ συνεχίζωμεν νὰ συντάσσωμεν χιλιάδας ἔγγραφα τὸ ἔτος καὶ νὰ ἀναπτύσσωμεν πληθώραν θεμάτων εἰς τὸ περιοδικόν μας «Φωτεινὴ Γραμμή» καὶ εἰς τὴν δυναμικὴν ἱστοσελίδα μας www.fotgrammi.gr.

4. Ἄλλοι χρειάζονται πολλὰς ἡμέρας, ἑβδομάδας ἴσως καὶ μήνας καὶ ἔτη, διὰ νὰ γράψουν ἕν θέμα ἢ ἕν βιβλίον καὶ ἐμεῖς πολλάκις δὲν ἔχομεν χρόνον οὔτε μίαν δευτέραν ἀνάγνωσιν τῶν γραπτῶν μας νὰ κάμνωμεν. Πιστεύομεν ἀπολύτως καὶ ἐφαρμόζομεν τὸν 4ον στίχον τοῦ 131ου Ψαλμοῦ: «Εἰ δώσω ὕπνον τοῖς ὀφθαλμοῖς μου καὶ τοῖς βλεφάροις μου νυσταγμὸν καὶ ἀνάπαυσιν τοῖς κροτάφοις μου…», εἰς ἐλευθέραν μετάφρασιν, εἴθε νὰ μὴ ἀποκοιμηθῶμεν καὶ νὰ μὴ νυστάξωμεν καὶ κλείσωμεν τὰ μάτια μας καὶ νὰ μὴ ἀναπαυθοῦν οἱ κρόταφοί μας…, ὥστε νὰ διεκπεραιώνωμεν ὀρθῶς, ἐγκαίρως καὶ εὐκαίρως τὰ χιλιάδες προβλήματα καὶ νὰ ἀντιμετωπίζωμεν τὰς ἀντιξοότητας . . .
5. Τὰ ἔσοδά μας καθημερινῶς μειώνονται-μηδενίζονται. Ἀκόμη καὶ οἱ περισσότεροι ἀπὸ τοὺς ὀλίγους, ποὺ ἔδειχναν ἐμπράκτως τὴν ἀγάπην των καὶ εἶχον τὴν εὐσυνειδησίαν νὰ μᾶς συντρέχουν, ἔχουν ἀνάγκην σήμερον οἱ ἴδιοι βοηθείας. Ἀντιθέτως τὰ ἔξοδά μας πολλαπλασιάζονται ἕνεκα τῆς καθημερινῶς αὐξανομένης οἰκονομικῆς κρίσεως, ποὺ μᾶς κατήντησαν ἀνεγκέφαλοι, ἀνίκανοι, φαῦλοι, ἀνέντιμοι πολιτικοί, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον τυφλὰ ὄργανα τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων. . .

6. Ἐμεῖς προσωπικῶς διευκρινίζομεν ὅτι δὲν εἴμεθα ἀνεξάντλητον «Ἀρτεσιανὸν φρέαρ» μὲ πολλαπλὰς τεραστίας φλέβας, οὕτως ὥστε πάντοτε νὰ γεμίζῃ καὶ ἀνὰ πᾶσαν στιγμὴν νὰ δύναται νὰ ποτίζῃ πλουσιοπαρόχως. Δυστυχῶς εἴμεθα μία μικρὰ δεξαμενή, ἡ ὁποία κινδυνεύει νὰ ἀδειάσῃ.

7. Πρὸς τοῦτο, τόσον τὸ Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν ὅσον καὶ τὸ Σωματεῖον «οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους» δὲν διαθέτουν οὔτε ἕνα ἐργατοϋπάλληλον. Ὡς ἐκ τούτου ἀναγκαζόμεθα νὰ ἐκτελῶμεν ὅλας τὰς ἐργασίας μόνοι μας. Συνεχίζομεν νὰ ὑπολογίζωμεν καὶ τὴν τελευταίαν δεκάραν ὡς κόρην ὀφθαλμοῦ, στερούμενοι οἰκειοθελῶς τῶν περισσοτέρων ἀγαθῶν.

8. Παρ᾿ ὅλον ὅτι πολλοὶ φίλοι καὶ ἐπιστήθιοι ἀδελφοὶ στενοχωροῦνται καὶ χωλοῦνται ἀκούοντες τὰ ἴδια καὶ τὰ ἴδια αὐτὰ δυσάρεστα, ἐν τούτοις, στενοχωρούμενοι καὶ ἐμεῖς πολλαπλασίως ἀπὸ αὐτούς, εἴμεθα ἠναγκασμένοι νὰ ἐπαναλαμβάνωμεν αὐτά, διότι «ἡ ἐπανάληψις εἶναι ἡ ἐπιστήμη τῆς μαθήσεως καὶ ἡ τέχνη τῆς ἐμπεδώσεως» αὐτῶν τῶν ἁπλουστάτων καὶ τετριμμένων ἐκκλήσεων, μήπως τελικῶς τὰ ἐνστερνισθοῦν καὶ οἱ ὑπόλοιποι ἀγαθοπροαίρετοι φίλοι καὶ ἀδελφοί …

9. Ὅπως ἀνεπτύχθη καὶ κατὰ τὴν ἐκδήλωσίν μας τὴν 11.12.2011 εἰς τὸ Πολεμικὸν Μουσεῖον Ἀθηνῶν ἀναφορικῶς μὲ τοὺς σκοπούς, πεπραγμένα καὶ προοπτικὰς τῶν πέντε φορέων μας, λόγῳ μεγίστης στενότητος τῶν οἰκονομικῶν μας, ἀλλὰ καὶ τῆς «λειψανδρίας» ἐθελοντῶν, δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ὀργανώνωμεν καὶ πραγματοποιῶμεν συχνὰ ἐκδηλώσεις καὶ ὁμιλίας μὲ μόνον ἕνα θέμα κάθε φοράν. Ὡς ἐκ τούτου εἴμεθα ὑποχρεωμένοι νὰ συμπτύσσωμεν πληθώραν θεμάτων καὶ τὸ πρόγραμμά μας εἶναι λίαν βεβαρημένον καὶ διαρκεῖ σχεδὸν τρεῖς (3) ὥρας.
10. Διὰ τοὺς σκοπούς, πεπραγμένα καὶ προοπτικὰς τοῦ κάθε φορέος μας ἀπῃτοῦντο τὸ ὀλιγώτερον 10 λεπτὰ ἀντὶ τῶν 50 λεπτῶν, ἄν θὰ ἀνεπτύσαμεν κανονικῶς τὸ θέμα. Ἔχοντες ὅμως ὑπ᾿ ὄψιν μας τὴν στενότητα τοῦ χρόνου καὶ χάριν τοῦ ὑπολοίπου προγράμματός μας, ἡ ἀναφορὰ ἐγένετο περιληπτικῶς καὶ τηλεγραφικῶς καὶ διήρκησεν σχεδὸν τὸ ἥμισυ τοῦ ἀπαιτουμένου χρόνου.

11. Εἴθε, μυριάκις εἴθε νὰ εἴχαμεν οἰκονομικὴν ἄνεσιν καὶ πληθώραν συνεργατῶν, διὰ νὰ μὴ ἐπραγματοποιούσαμε ἐκδηλώσεις ἅπαξ τοῦ ἔτους, ἀλλὰ πολλάκις καὶ μάλιστα διὰ τὸν κάθε φορέα μας ἰδιαιτέρως, διὰ νὰ γίνεται πλήρης ἐνημέρωσις καὶ ἐν συντομίᾳ.

12. Εὐελπιστοῦμεν ὁ Θεὸς νὰ φωτίσῃ ὅλους μας νὰ συνειδητοποιήσωμεν ἐπιτακτικὴν τὴν ἀνάγκην νὰ μὴ εἴμεθα «θεωρία ἐπισκόπου καὶ καρδία μυλωνᾶ», ἀλλὰ νὰ ἀναλάβωμεν ὅλοι τὰς εὐθύνας μας καὶ νὰ συναντιληφθῶμεν τοὺς ἐλαχίστους μοχθούντας καὶ ἐμπράκτως νὰ τοὺς ἐκδηλώσωμεν τὴν ἀγάπην μας καὶ τὴν ἀλληλεγγύην μας. Ὡς ἕτεροι «Κυρηναῖοι» νὰ ἐλαφρύνωμεν τὸν λίαν δυσβάστακτον σταυρὸν τῶν ὀλίγων καὶ ὡς καλοὶ «Σαμαρεῖται» νὰ τοὺς ἀπαλύνωμεν τὰς πληγὰς μὲ ἔλαιον καὶ ὄχι νὰ τὰς ἐρεθίζωμεν μὲ ὄξος καὶ χολήν…

13. Εἴθε, μυριάκις εἴθε, νὰ προσέλθουν ἄλλοι καὶ νὰ συμβάλλουν εἰς τὴν διάδοσιν καὶ ἐπίτευξιν τῶν σκοπῶν μας καὶ δραστηριοτήτων μας καὶ νὰ ἀναλάβουν τὴν ἀναφορὰν τῶν πεπραγμένων μας εἰς τὴν μοναδικὴν εὐκαιρίαν συγκεντρώσεως τῶν μελῶν, συνεργατῶν καὶ φίλων τῶν ὀργανώσεών μας. Μάλιστα δὲ νὰ εἶναι διὰ τὸν κάθε φορέα καὶ ἄλλος ὁμιλητής, διότι ψυχολογικῶς κουράζονται οἱ ἀκροαταὶ μὲ ἕνα μόνον ὁμιλητὴν διὰ τοὺς πέντε φορεῖς. Δὲν εἶναι ἀνάγκη νὰ εἶναι μόνον μέλη τῶν Διοικητικῶν μας Συμβουλίων. Δύνανται νὰ εἶναι καὶ ἁπλὰ μέλη καὶ συνεργάται, φίλοι ἢ θαυμασταὶ αὐτοί, ποὺ θὰ συμβάλλουν, ἀλλὰ καὶ θὰ παρουσιάσουν τὰ πεπραγμένα μας.

14. Βέβαια οἱ χορωδίες, οἱ κιθάρες, τὰ βιολιά, τὰ κλαρίνα καὶ τὰ πιάνα εὐφραίνουν καὶ δὲν κουράζουν, ἰδαιτέρως ὅταν εἶναι δωρεάν. Ἀντιθέτως αἱ πικραὶ ἀλήθειαι ὁμοιάζουν ὡσὰν κινίνον, τὸ ὁποῖον θεραπεύει καὶ προλαμβάνει τὴν ἑλονοσίαν, ἐνῷ τὰ ζαχαρωτὰ εὐφραίνουν μέν, εἶναι καταστρεπτικὰ διὰ τὴν ὑγείαν δέ.
15. Ἐπαναλαμβάνομεν ὅτι ἡ ἐθελοντικὴ ἐργασία εἰς συχνὰ χρονικὰ διαστήματα καὶ ὄχι «κομητοειδῶς» εἶναι πολυτιμοτάτη συμβολὴ ἀπ᾿ ὅ,τι τὰ χρήματα, τὰ ὁποῖα ἐὰν εἶναι σεβαστά, τότε θὰ ἠδυνάμεθα νὰ προσλάβωμεν ἐργατοϋπαλλήλους, διὰ νὰ μὴ σᾶς στενοχωρῶμεν μὲ τὰς συνεχεῖς ἐκκλήσεις μας διὰ καλοὺς «Σαμαρείτας» καὶ «Κυρηναίους» …

16. Σπεύσατε, λοιπόν, καὶ ὡς ἐνσυνείδητοι Κυρηναῖοι νὰ μᾶς ἐλαφρύνετε τὸν σταυρὸν καὶ ὡς εὔσπλαγχνοι Σαμαρεῖται νὰ μᾶς ἀνακουφίσητε τὰς πληγάς, πρὶν αὔριον εἶναι ἀργά . . .

17. Δέον νὰ σημειωθῇ ὅτι τὸ παρὸν τεῦχος εἶναι τὸ 50ὸν τῆς «Φωτεινῆς Γραμμῆς». Ἄν προσθέσωμεν καὶ τὰς ἐπετηρίδας τοῦ ΙΠΗΠΑ 1998 καὶ 1999, καθὼς καὶ τὸ ἔντυπον ἐκ 32 σελίδων τῆς Φωτεινῆς Γραμμῆς ἄνευ ἀριθμοῦ, τότε εἶναι τὸ 53ον. Ἐὰν εἰς αὐτὰ προσθέσωμεν τὸν Βίον καὶ ἀκολουθίαν τοῦ Ἁγίου Νέου καὶ ἐνδόξου Νεομάρτυρος Παύλου τοῦ ἐξ Ἀροανίας Καλαβρύτων, τὸ Βαλκάνια 1994-1995, τὸ Ὁ Ἅγιος Νέος Ὁσιομάρτυς Παῦλος καὶ τὰ περὶ τῆς ἁγιοτόκου Ἀροανίας ἢ Σοπωτοῦ Καλαβρύτων ἱστορικά, τὸ Προσκυνητάριον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας Φανερωμένης Ἀροανίας Καλαβρύτων τοῦ Ὁσιολογιωτάτου Μοναχοῦ πατρὸς Μαξίμου Ἰβηρίτου (Νικολοπούλου), καθὼς καὶ τὴν Ἱστορικὴν ἀλήθειαν διὰ τὸ Μακεδονικὸν τοῦ Θεολόγου κ. Ἠλία Κ. Μάρκου, τότε αἱ ἐκδόσεις μας ἀνέρχονται εἰς 58. Τὰ ἑκατομμύρια αὐτὰ ἀντίτυπα, τὰ ὁποῖα ἔχομεν ἀποστείλει εἰς πολλὰς δεκάδας χιλιάδων παραληπτῶν τελείως δωρεάν-τιμῆς ἕνεκεν ὁμοῦ μετὰ τῶν ἄνω τῶν 65.000 τόννων ἀνθρωπιστικῶν βοηθειῶν, τῶν ἔργων εἰς μνήμην Ἁγίου Παύλου τοῦ Νέου Ὁσιομάρτυρος εἰς Ἀροανίαν Καλαβρύτων καὶ πληθώρας ἄλλων κοινωνικῶν καὶ πνευματικῶν δραστηριοτήτων μας ἔχουν προκαλέσει τὸν θαυμασμὸν καὶ τὸν ἔπαινον ὄχι μόνον τῶν ἑλληνοφώνων Πατριαρχῶν, ἀλλὰ καὶ αὐτοῦ τοῦ μακαριστοῦ Πατριάρχου Μόσχας κυροῦ Ἀλεξίου καὶ χιλιάδων ἄλλων προσωπικοτήτων τοῦ ἐσωτερικοῦ καὶ τοῦ ἐξωτερικοῦ.

18. Θὰ ἠδυνάμεθα νὰ εἴχαμε πράξει πολλαπλάσιον ἔργον, ἐὰν δὲν εἴχαμε καὶ τὰς καθημερινὰς σατανικὰς ἀντιξοότητας, αἱ ὁποῖαι μᾶς ἀναλίσκουν ὄχι μόνον ἄφθονον χρῆμα καὶ τεράστιον χρόνον ἀλλὰ προπαντὸς προσπαθοῦν νὰ μᾶς «κόψουν τὰ φτερά» καὶ νὰ μᾶς κάμψουν καὶ νεκρώσουν τὸ ἀγωνιστικόν μας φρόνημα. Πρὸς τοῦτο ἐμεῖς πρέπει πάντοτε νὰ ἔχωμεν ὑπ᾿ ὄψιν μας τὴν θείαν ρῆσιν: «ὁ δὲ ὑπομείνας εἰς τέλος, οὗτος σωθήσεται» (Ματθ. 10, 22), καθὼς καὶ τὴν ρῆσιν τοῦ στίχου 9 τοῦ 113ου Ψαλμοῦ: «μὴ ἡμῖν, Κύριε, μὴ ἡμῖν, ἀλλὰ ἢ τῷ ὀνόματί σου δὸς δόξαν, ἐπὶ τῷ ἐλέει σου καὶ τῇ ἀληθείᾳ σου».

19. Εἴμεθα δὲ λίαν δυστυχεῖς, διότι ἀδυνατοῦμεν κυριολεκτικῶς νὰ ἀνταποκριθῶμεν καὶ νὰ συντρέχωμεν τὰς στρατιὰς φίλων, γνωστῶν καὶ ἀγνώστων, οἱ ὁποῖοι μᾶς κατακλύζουν συχνάκις καὶ ἐπιμόνως ἀπαιτοῦν νὰ τοὺς πληρώνωμεν τὰ δάνειά των, τὸν φόρον τῆς ΔΕΗ, τὰ ἐνοίκιά των, τὴν ὕδρευσίν των, τὴν θέρμανσίν των, τὰ φάρμακά των κ.λπ κ.λπ. ἤ νὰ τοὺς δανείζωμεν…

20. Ἐμεῖς, εὐτυχῶς, δὲν εἴμεθα ὁ «Μαικήνας» (πλουσιότατος Ρωμαῖος προστάτης τῶν γραμμάτων) οὔτε οἱ «παρατράπεζες» ἐμπόρων ναρκωτικῶν, ὅπλων, λευκῆς σαρκὸς καὶ λοιπῶν ἐπαγγελμάτων τοῦ ὑποκόσμου καί, ἐπαναλαμβάνομεν, ἀναγκαζόμεθα νὰ ὑπολογίζωμεν καὶ τὴν τελευταίαν δεκάραν ὡς κόρην ὀφθαλμοῦ. Διαφορετικῶς θὰ εἶναι τελείως ἀδύνατον νὰ πραγματοποιήσωμεν τοὺς σκοποὺς καὶ τὰς μεγαλεπηβόλους προοπτικὰς τῶν φορέων μας.

21. Ὅσοι εἶναι πεπεισμένοι περὶ αὐτῶν, ὄχι μόνον νὰ μὴ μᾶς στέλλουν στρατιὰς τοιούτων ἐνδεῶν ἀνθρώπων, ἀλλά, ἀπεναντίας, νὰ διαφωτίζουν τοὺς πάντας νὰ ἀποφεύγουν νὰ μᾶς ἐπιβαρύνουν περαιτέρω καὶ μὲ τὰς ἀτομικὰς ἀπείρους περιπτώσεις των.
***
Ἐπ’εὐκαιρίᾳ τῆς ἑορτῆς τῆς μητέρας, δηλαδὴ τὴν ἑορτὴν τῆς Ὑπαπαντῆς*, δημοσιεύομεν κατωτέρω ἕνα συγκινητικὸν ποίημα.

 

ΣΤΗ ΜΑΝΝΑ
« Δὲν εἶναι ποὺ ἔφυγες …
Εἶναι ποὺ σ᾿ ἀκολούθησαν ὅλα τὰ φωνήεντα
ἀπὸ τὴν λέξιν ‘’σ᾿ ἀγαπῶ’’
καὶ μοῦ ᾿μειναν ὀρφανὰ καὶ πένθιμα τὰ σύμφωνα

διὰ νὰ βογγοῦν μαζὶ μὲ μένα … »

Ρένα Τζωράκη-Μανουκάκη, Ἡράκλειον Κρήτης

* Ἡ σπουδαιότης τῆς μεγάλης ἑορτῆς τῆς Ὑπαπαντῆς εἰς ὅλην τὴν μακρὰν ἱστορίαν τῆς Ὀρθοδοξίας ἔχει μείνει μὲ τὴν ρῆσιν «τῆς Μυλιαργοῦς». Δηλαδὴ αὐτὴν τὴν ἡμέρα κατὰ παράδοσιν ἀκόμη καὶ οἱ μῦλοι, ποὺ ἀλέθουν, ΑΡΓΟΥΝ, δὲν γυρίζουν, σταματοῦν, διότι ἑορτάζει καὶ ὁ Χριστὸς καὶ ἡ Παναγία καὶ οἱ ἐνσυνείδητοι Ὀρθόδοξοι τοὺς τιμοῦν.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *