ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ – ΣΥΝΕΠΕΙΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΙΝΟΣ ΕΙΣ ΤΑΣ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΧΩΡΑΣ

ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΕΙΣ ΤΑΣ ΑΛΛΑΣ ΧΩΡΑΣ

1. Εἰς τὴν Βόρειον Κορέαν: ποινὴ δωδεκαετοῦς καθείρξεως εἰς ἀναγκαστικὰ ἔργα.
2. Εἰς τὸ Ἰράν: κρατεῖται ἐπ᾿ ἀόριστον.
3. Εἰς τὸ Ἀφγανιστάν: πυροβολεῖται ἐπὶ τόπου.
4. Εἰς τὴν Σαουδικὴν Ἀραβίαν: φυλακίζεται ἐπὶ μακρὸν καὶ ἐὰν εἶναι Χριστιανὸς καὶ τολμήσῃ νὰ κάνῃ τὸν σταυρόν του, τοῦ κόβουν τὸ χέρι.
5. Εἰς τὰς Η.Π.Α. : ξυλοκοπεῖται ἀγρίως ἀπὸ τὴν τοπικὴν Ἀστυνομίαν.
6. Εἰς τὴν Κίναν: ἐξαφανίζεται διὰ παντός.
7. Εἰς τὴν Βενεζουέλαν: θεωρεῖται ὡς κατάσκοπος καὶ φυλακίζεται.
8. Εἰς τὴν Κούβαν: ἰσόβιος κάθειρξις.
9. Σχεδὸν εἰς ὅλας τὰς ὑπολοίπους χώρας τῆς Ὑφηλίου ἔχει ἀναλόγους αὐστηρὰς ποινὰς μὲ ἐπιεικέστεραν ποινὴν τὴν τῆς ἀπελάσεως.

ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΑΝΤΙΘΕΤΩΣ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΧΩΡΑΝ ΜΑΣ
Ὅμως, διασχίζοντας παρανόμως τὰ ἑλληνικὰ σύνορα τυγχάνει τις:
α) μιᾶς θέσεως ἐργασίας,
β) ἀδείας ὁδηγήσεως,
γ) κοινωνικῆς ἀσφάλισεως,
δ) ἐπιδόματος κοινωνικῆς προνοίας,
ε) δωρεὰν σιτίσεως,
στ) πιστωτικῶν δελταρίων,
ζ) ἐπιδοτήσεως ἐνοικίου,
η) δανείου κατοικίας,
θ) δωρεὰν παιδείας εἰς τὰ τέκνα του,
ι) δωρεὰν ἰατροφαρμακευτικῆς περιθάλψεως,
ια) εἶναι ἐλεύθερος εἰς τοὺς φωτεινοὺς σηματοδότας νὰ καθαρίζῃ τοὺς ὑαλοπίνακας αὐτοκινήτων ἤ νὰ πωλῇ μπανάνες, ἄνθη, χαρτομάνδηλα, «ὀμπρέλες», διάφορα λαθραῖα ἤ νὰ καθοδηγῇ μικρὰ παιδιὰ καὶ νὰ τὰ ἐπιτηρῇ νὰ ἐπαιτοῦν ἤ νὰ εἰσέρχωνται εἰς τὰ Μέσα Μαζικῆς Συγκοινωνίας, ὅπου ἐπαιτοῦν παίζοντα «ἀκορντεόν»…
ιβ) Κατὰ δεκάδας ἤ ἑκατοντάδας μετὰ ὁμοεθνῶν των νὰ καταλαμβάνουν ὁλόκληρα πεζοδρόμια εἰς μῆκος ἑκατοντάδων μέτρων καὶ νὰ πωλοῦν τὴν ἄνευ δασμῶν «πραμάτεια» των ἄνευ Φ.Π.Α., φόρων, δημοτικῶν τελῶν καὶ λοιπῶν ἐπιβαρύνσεων, ποὺ καταβάλλουν οἱ Ἕλληνες καταστηματάρχαι, ἀδυνατοῦντες νὰ ἀνθέξουν εἰς αὐτὸν τὸν ἀδυσώπητον καὶ ἀθέμιτον ἀνταγωνισμόν, ὁπότε ἀναγκάζονται οἱ Ἕλληνες νὰ κλείνουν τὰ καταστήματά των καὶ νὰ προστίθενται καὶ αὐτοὶ εἰς τὴν στρατιὰν τῶν ἀνέργων…

ΑΡΧΙΚΑΙ «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ»
ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥΣ
1. Οἱ παρανόμως εἰσερχόμενοι εἰς τὴν Ἑλλάδα τυγχάνουν συνήθως δωρεὰν ὑπερασπίσεως ξενοκινήτων μὴ κυβερνητικῶν ὀργανώσεων, “ψευδοδιανοουμένων’’ καὶ “διαφωτιστῶν” τῶν Μέσων Μαζικῆς Ἐνημερώσεως, τὰ ὁποῖα «λασπολογοῦν» τὴν συντριπτικὴν πλειοψηφίαν τῶν σωστῶν γηγενῶν Ἑλλήνων, ὡς ἐθνικιστάς, ξενοφόβους, συντηρητικούς, μισαλοδόξους, «ρατσιστάς», «φασίστας» καὶ λοιπὰ χυδαῖα διακοσμητικὰ ἐπίθετα.
2. Διὰ νὰ στεφθοῦν μετ᾿ ἐπιτυχίας τὰ καταχθόνια σχέδια τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων, αὐτὰ τὰ Μ.Μ.Ε. παραπληροφοροῦν, συσκοτίζουν καὶ ἐκμαυλίζουν τοὺς ἀνθρώπους, ἰδίως τὴν νεολαίαν, οὕτως ὥστε νὰ μὴ θέλουν οἱ νέοι τῆς Ἑλλάδος νὰ ἐκτελοῦν διαφόρους χειρωνακτικὰς καὶ ρυπογόνους ἐργασίας, ἀλλὰ νὰ προτιμοῦν νὰ «μουχλιάζουν» εἰς «καφετέριες» ἤ «ξενυχτάδικα» παρὰ νὰ ἐργασθοῦν χειρονακτικῶς, τονίζοντες, ὅτι αὐταὶ αἱ ἐργασίαι εἶναι διὰ Ἀλβανούς, Πακιστανοὺς καὶ λοιποὺς καὶ ὅτι αὐτὰ τὰ δυστυχισμένα παιδιὰ τῆς Ἑλλάδος δὲν εἶναι Ἀλβανοί, Πακιστανοὶ καὶ λοιπά. Τοιουτοτρόπως ἐμμέσως οἱ οὕτω φρονοῦντες καὶ ἐκφραζόμενοι νέοι μας νομιμοποιοῦν εἰς τὴν πρᾶξιν τὸ κάθε «καρυδιᾶς καρύδι», τὸ ὁποῖον προηγουμένως κατέκριναν. Οἱ νέοι τῆς Ἑλλάδος γίγνονται ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον αἰώνιοι φοιτηταὶ εἰς τὰ Ἀνώτερα καὶ Ἀνώτατα Ἐκπαιδευτικὰ Ἱδρύματα τῆς χώρας καὶ λόγῳ φοβίας τῶν ἐκπαιδευόντων λαμβάνουν ἕν πτυχίον, ποὺ εἶναι, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, χρήσιμον μόνον διά «ταπετσάρισμα» τῶν τοίχων καὶ αὐτὰ τὰ νωθρὰ καὶ ἀνίκανα δυστυχισμένα πλάσματα ἀγωνίζονται νὰ ἀποδείξουν δραστηριότητας εἰς τὰς διαφόρους κομματικὰς ὀργανώσεις, διὰ νὰ ἀπαιτήσουν τὸ “βόλευμά” των εἰς κάποιαν δημοσίαν ὑπηρεσίαν, διὰ νὰ “παρασιτοζωοῦν” εἰς βάρος τοῦ συνόλου χωρὶς νὰ παραγάγουν . . .
3. Οὕτως ἐχόντων τῶν πραγμάτων, ἀνεγκέφαλοι πολιτικοὶ τολμοῦν νὰ πράξουν τὸ μέγιστον ἀνοσιούργημα νὰ νομιμοποιήσουν εὐρέως τοὺς παρανόμως εἰσελθόντας εἰς τὴν ἑλληνικὴν Ἐπικράτειαν καὶ νὰ τοὺς παράσχουν καὶ τὸ δικαίωμα τοῦ ἐκλέγειν καὶ ἐκλέγεσθαι καὶ τοιουτρόπως νὰ ἐπιτευχθοῦν οἱ ἀπώτεροι σκοποὶ τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων, νὰ ἐξουθενώσουν τὰς αἰωνίους ἀνεκτιμήτους πνευματικὰς ἀξίας τῆς φυλῆς μας, αἱ ὁποῖαι εἶναι ἡ Πατρίς, ἡ Οἰκογένεια καὶ ἡ Θρησκεία καὶ τελικῶς νὰ διαλύσουν πλήρως τοὺς μέχρι τοῦδε συνδετικοὺς κρίκους τῆς φυλῆς μας, οἱ ὁποῖοι εἶναι τὸ ὅμαιμον, τὸ ὁμόδοξον, τὸ ὁμόγλωσσον, τὸ ὁμότροπον καὶ τὸ ὁμόθρησκον καὶ νὰ μᾶς μετατρέψουν εἰς μίαν πολυπληθυσμικὴν καὶ πολυεθνικὴν κοινωνίαν, εἰς «Γαλιλαία» τῶν ἐθνῶν…

ΑΥΤΟΝΟΗΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΣ
1. Τὰ ὀστᾶ τοῦ Γέρου τοῦ Μοριᾶ καὶ τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας θὰ τρίζουν καὶ θὰ βοοῦν: «Ἀνάθεμα εἰς τοὺς ἀνάξιους καὶ ἀνεγκέφαλους ἀπογόνους μας, οἱ ὁποῖοι ἐπανέφερουν πολλαπλάσιους μωαμεθανούς, ἀπὸ ὅ,τι ἐμεῖς οἱ “ξεβράκωτοι” -κατὰ τὴν μὴ εἰσέτι διαψευσθεῖσαν ρύσιν τοῦ σημερινοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου- ποὺ ἐκάμναμε τὸ κορμί μας “κόσκινον” καὶ ὑπέστημεν τὰ πάνδεινα, διὰ νὰ ἀπελευθερώσωμεν τὴν φιλτάτην πατρίδα μας»…
2. Διὰ αὐτὸ τὸ ζωτικώτατον ἐθνικὸν πρόβλημα, καθὼς ἐπίσης καὶ δι᾿ ὅλα τὰ ἄλλα μεγάλα κοινωνικὰ καὶ ἐθνικὰ προβλήματα ἐπιβάλλεται νὰ ἀποφασίζῃ ὁ κυρίαρχος λαὸς μὲ πραγματικῶς ἐλεύθερα καὶ ἐπὶ ἴσοις ὅροις διαφωτίσεως δημοκρατικὰ δημοψηφίσματα καὶ ὄχι μία σμικροτάτη ὀλιγαρχία τῶν κυβερνώντων κομμάτων νὰ ἐκτελοῦν τὰς ἐντολὰς τῆς στοᾶς Μπίλντεμπεργκ καὶ τῶν ἄλλων καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων καὶ νὰ ἀναγκάζουν διὰ τῆς κομματικῆς πειθαρχίας τοὺς βουλευτάς των νὰ κάμνουν ἀβαρίαν εἰς τὴν συνείδησίν των καὶ νὰ ἐφαρμόζουν τὴν κομματικὴν πειθαρχίαν…
3. Ὁποῖον αἶσχος εἶναι ἡ ἑκάστοτε ἀξιωματικὴ ἀντιπολίτευσις νὰ ἀπαιτῇ ἀνοικτὴν ὀνομαστικὴν ψηφοφορίαν…
4. Ἐὰν ἐγένοντο τουλάχιστον μυστικαὶ ψηφοφορίαι, πολλοὶ ἐκ τῶν Ἑλλήνων Βουλευτῶν ὅλων τῶν παρατάξεων θὰ ἐψήφιζον κατὰ συνείδησιν καὶ θὰ ἠγνόουν τὴν κομματικὴν πειθαρχίαν. Μᾶς εἶναι τελείως ἀδιανότητον νὰ πιστέψωμεν ὅτι ὅλοι οἱ «ἐθνοπατέρες» κόπτονται καὶ ἐνεργοῦν ἀντικοινωνικῶς καὶ ἀντεθνικῶς…

 

ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ
ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΝ
1. Ὅπως ἐλέγαμε καὶ εἰς τὴν ἐνημερωτικὴν ὁμιλίαν μας τὴν 25.1.2010 εἰς τὸ Πολεμικὸν Μουσεῖον Ἀθηνῶν, ἐπιβάλλεται νὰ θεωροῦμεν ὡς Ἕλληνας καὶ νὰ τοὺς δίδωμεν πάραυτα τὴν ἑλληνικὴν ἰθαγένειαν, ὅπως ὁ Ἰσοκράτης μᾶς τονίζει, τούς: «μετέχοντας τῆς ἑλληνικῆς παιδείας» καὶ ὅλους αὐτούς, οἱ ὁποῖοι εἶναι διαπρύσιοι κήρυκες τοῦ ἑλληνοχριστιανικοῦ πολιτισμοῦ, ὅπως ὁ Ἱσπανὸς καθηγητὴς J.Coderch καὶ χιλιάδες ἄλλοι Ἱσπανοί, Γερμανοί, Γάλλοι, Ἄγγλοι καὶ λοιποὶ φιλέλληνες. Ὅπως μᾶς καταντοῦν οἱ ἰθύοντες τῆς πολιτικῆς ἀλλὰ καὶ τῆς πνευματικῆς καὶ θρησκευτικῆς ἡγεσίας τῶν ἡμερῶν μας, κινδυνεύομεν νὰ σωθῇ ὁ ἑλληνισμὸς ἐκτὸς τῆς Ἑλλάδος καὶ νὰ ἀναφωνήσωμεν, ὅπως ὁ ἐθνικὸς ἡμῶν ποιητής: «φιλέλληνες, σώσατε τὴν Ἑλλάδα ἀπὸ τοὺς Ἕλληνας»…

ΜΕΡΙΚΑΙ ΑΗΘΕΙΣ «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ»
ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥΣ
1. Ἐνῷ διατρέχομεν τὸν μέγιστον κίνδυνον νὰ ἀλλοτριωθῶμεν ἀπὸ τὴν ἀθρόαν παράνομον εἴσοδον λαθρομεταναστῶν, ποὺ μᾶς «ξεφορτώνουν» καθημερινῶς οἱ «φίλοι μας» Τοῦρκοι, ἐν τούτοις οἱ ἰθύνοντες ὄχι μόνον δὲν ἐνεργοῦν οὐσιαστικῶς νὰ ἐπιβάλλουν εἰς τὴν Τουρκίαν τὴν ἐπιστροφὴν ὅλων αὐτῶν, ποὺ μᾶς «ξεφορτώνουν», (ὅπως ἐκτενῶς ἐγράψαμε ὡς π.χ. καὶ εἰς τὸ τεῦχος τῆς Φωτεινῆς Γραμμῆς 39 σελ. 72-75) ἀλλὰ οὔτε κἄν τὴν στοιχειώδη μέριμναν λαμβάνουν διὰ τὴν κοινωνικὴν ἔνταξιν αὐτῶν τῶν δυστυχισμένων πλασμάτων, διδάσκοντές εἰς αὐτοὺς τὴν ἑλληνικὴν γλῶσσαν, τὴν ἑλληνικὴν ἱστορίαν, τὰ ἤθη καὶ τὰ ἔθιμα, ἀλλ᾿ ἀπεναντίας ἐνισχύουν μὴ κυβερνητικὰς ὀργανώσεις καὶ «πουλημένους» δημοσιογράφους νὰ τοὺς καλλιεργοῦν τὰ ἰδικά των ἤθη καὶ ἔθιμα καὶ τὸν ἰδικόν των πολιτισμόν, ὑποκύπτοντες εἰς τὰ καταχθόνια σχέδια τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων. Βάσει τῆς ὁδηγίας (2010/C10/07) 21.1.2010 ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἐπιτροπὴ ἐδημοσίευσε πρόσκλησιν ὑποβολῆς προτάσεων διὰ τὴν ἐπιχορήγησιν Μ.Κ.Ο., ποὺ στηρίζουν τὴν πολιτικὴν ἔνταξιν ὑπηκόων τρίτων χωρῶν, ἐνισχύουσα π.χ. διά:
α) ἐνημέρωσιν καὶ εὐαισθητοποίησιν τῆς κοινωνίας ὑποδοχῆς μέσου ἐκστρατείας ἀπὸ τὰ Μ.Μ.Ε. καὶ διοργάνωσιν ἡμερίδος, μὲ στόχον τὴν ἐξάλειψιν ἀρνητικῶν στερεοτύπων, φαινομένων ρατσισμοῦ καὶ ξενοφοβίας, διὰ τὴν προβολὴν τῆς ποικιλομορφίας τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας καὶ τῆς ἀξίας τῆς διαπολιτισμικότητος, καθὼς καὶ τὴν ἀποδοχήν τῆς διαφορετικότητος 784.905,74 ΕΥΡΩ.
β) ἐνημερωτικὴν ἐκστρατείαν εἰς τὰ Μ.Μ.Ε καὶ παραγωγὴν καὶ διανομὴν φυλλαδίων διὰ τὴν ἐνημέρωσιν τῶν Υ.Τ.Χ. σχετικῶς μὲ τὴν διαδικασίαν ἀποκτήσεως τοῦ καθεστῶτος τοῦ «ἐπὶ μακρὸν διαμένοντος» καὶ τὰ δικαιώματα καὶ τὰς ὑποχρεώσεις, ποὺ ἀπορρέουν ἀπὸ τὸ καθεστὼς αὐτό 723.217 ΕΥΡΩ.
γ) ἐκστρατείαν ἐντύπου ἐνημερώσεως πρὸς τοὺς ὑπηκόους τρίτων χωρῶν εἰς τοὺς τομεῖς ὑγείας, ἐπιχειρηματικότητος, ἐκπαιδεύσεως, ζητημάτων καθημερινότητος καὶ διὰ προβολὴν ἀξίας τῆς διαπολιτισμικότητος 200.000 ΕΥΡΩ.
δ) διοργάνωσιν ἀγῶνος δρόμου, ποδοσφαιρικοῦ τουρνουὰ καὶ τουρνουὰ cricket μὲ ὁμάδας Ἑλλήνων καὶ ὑπηκόων τρίτων χωρῶν 90.000 ΕΥΡΩ.
ε) διοργάνωσιν ἐργαστηρίων μὲ στόχον τὴν εὐαισθητοποίησιν τῶν δημοσιογράφων διὰ τὴν ἀντιμετώπισιν φαινομένων ρατσισμοῦ καὶ ξενοφοβίας 80.000 ΕΥΡΩ.
στ) πολιτιστικὴν ἐκδήλωσιν διὰ τὴν «ἡμέραν τοῦ μετανάστη» 80.000 ΕΥΡΩ.
ζ) προγράμματα ἐκπαιδεύσεως διαπολιτισμικῶν μεσολαβητῶν 70.200 ΕΥΡΩ.
η) δημιουργίαν διγλώσσου (ἑλληνικά, ἀγγλικά) ἱστοχώρου 16.000 Ε.

2. Πληθώρα ἄλλων ἀφανῶν καὶ φανερῶν κονδυλίων-χορὸς δεκάδων ἑκατομμυρίων διατείθενται ἀπὸ τὸ Κράτος διὰ νὰ «κόπτωνται» οἱ «πουλημένοι» δημοσιογραφίσκοι καὶ αἱ μὴ κυβερνητικαὶ ὀργανώσεις τῶν «ἡμετέρων» νὰ διασύρουν δυσφημοῦντες τὴν συντριπτικὴν πλειοψηφίαν τῶν ὑγιῶς φρονούντων Ἑλλήνων, ὅτι δῆθεν εἶναι «ξενόφοβοι, ρατσιστές, φασίστες» καὶ τὰ τοιαῦτα. Δηλαδὴ εἰς τὴν προκειμένην περίπτωσιν ἐφαρμόζονται αἱ λαϊκαὶ παροιμίαι: «εἶπε ὁ γάϊδαρος τὸν πετεινὸν κεφάλα», διότι «ὅπου τρώγει ὁ σκύλος, γαυγίζει» . . .
3. Ἐπιπροσθέτως τεράστια ποσὰ δίδονται ἀπὸ ὅλας τὰς Κυβερνήσεις εἰς «ἡμετέρας» Μ.Κ.Ο., αἱ ὁποῖαι «φυτρώνουν» συνεχῶς ὡσὰν τὰ μανιτάρια, μὲ ἀπώτερον σκοπὸν νὰ βολεύουν «ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους» καὶ ὄχι πραγματικῶς διὰ τὴν ἀνακούφισιν τῶν δεινοπαθούντων συνανθρώπων μας. Καὶ διὰ «στάκτη εἰς τὰ μάτια τῶν ἀνθρώπων» τὸ Ὑπουργεῖον Ἐξωτερικῶν θέτει λίαν δυσβαστάκτους ὅρους ὡς π.χ. συμμετοχὴν τῶν ἀντιστοίχων Μ.Κ.Ο.-φορέων τοῦ ἐξωτερικοῦ μὲ ἐγγυητικὰς ἐπιστολὰς καὶ τὰ τοιαῦτα, διὰ νὰ μὴ τολμοῦν οἱ ἰδεολόγοι καὶ ἀνιδιοτελεῖς φορεῖς νὰ συμμετέχουν καὶ ἐπιχορηγηθοῦν. Μεγάλα ποσὰ ἔλαβον διάφοραι Μ.Κ.Ο.
Περιοριζόμεθα νὰ μνημονεύσω μόνον διὰ τὰ τελευταῖα ἔτη, ὡς π.χ.:
,,Εὐρωπαϊκὴ προοπτική,, (τοῦ Καθηγητοῦ Π. Σκλιᾶ) 5.687.000 Ε,
,,Εὐρωπαϊκὸν Κέντρον Δημοσίου Δικαίου,, (τοῦ Καθηγητοῦ Σπ. Φλογαϊτη) 2.102.000 Ε,
,,Ἀλληλεγγύη,, 1.949.000 Ε,
,,Εὐρωπαϊκὸν Κέντρον Συνταγματικοῦ Δικαίου,, (τοῦ Καθηγητοῦ Δημητρίου Θ. Τσάτσου) 1.198.000 Ε,
,,IOCC,, (τοῦ τέως Γεν. Συμβούλου τοῦ τότε Ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν Γεωργ. Παπανδρέου, Ἀλεξ.Ρόντου) 1.093.000 Ε,
,,HUMANET,, (τῆς ἀδελφῆς τοῦ τέως Ὑφυπουργοῦ κ. Καλογιάννη) 903.000 Ε.
Ἀκολουθεῖ πληθώρα ἄλλων «ἡμετέρων», ὡς π.χ.Action Aid (τῆς κας Αλεξάνδρας Μητσοτάκη – Γκουρντέν, θυγατρὸς τοῦ τ. Πρωθυπουργοῦ Κων.Μητσοτάκη) καὶ λοιπά.
4. Ἡμεῖς, οἱ ὁποῖοι ἔχομε ἀποστείλει ἀποδεδειγμένως ἐξ ἰδιων πόρων καὶ ἀπὸ τὸ ὑστέρημα τῶν εὐλαβῶν καὶ φιλευσπλάχνων ἀνθρώπων ἀνθρωπιστικὰς βοηθείας ἀνὰ τὴν ὑφήλιον καὶ ἑκατοντάδας φορτία εἰς πυροπαθεῖς, πλημμυροπαθεῖς, σεισμοπαθεῖς, πολυτέκνους καὶ λοιποὺς δεινοπαθοῦντας εἰς τὴν Ἑλλάδα καὶ μοχθοῦμεν ἀπὸ βαθέος ὄρθρου πρὸς δόξαν Θεοῦ, δὲν λαμβάνομε τὴν παραμικρὰν δεκάραν. Μᾶς ἀπορρίπτουν τὰς ἀρίστας οἰκονομοτεχνικάς μας μελέτας διὰ τοὺς ἀνωτέρω λόγους.

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΝΤΙΠΕΡΙΣΠΑΣΜΟΙ
Μάλιστα δὲ ἀμέσως καὶ ἐμμέσως ἐβοήθησεν τὸ ξενοκίνητον κατεστημένον 150 κρανιοφόρους ἀριστερῶν ὀργανώσεων νὰ καταλάβουν τὴν 5ην.2..2010 τὴν Πρυτανείαν τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καὶ ἀπὸ πολὺ πρωὶ τῆς 6ης.2.2010 τὰ Προπύλαια καὶ ὅλους τοὺς πέριξ χώρους, διὰ νὰ μὴ δύνανται Ἕλληνες δημοκράται καὶ Ἁγιορεῖται πατέρες νὰ πραγματοποιήσουν τὴν πρὸ πολλοῦ ἀναγγελθεῖσαν συγκέντρωσίν των καὶ νὰ διαμαρτυρηθοῦν διὰ τὴν χορήγησιν τῆς ἑλληνικῆς ἰθαγενείας εἰς «κάθε καρυδιᾶς καρύδι». Σημειωτέον ὅτι βάσει Νόμου ἀπαγορεύονται αἱ ἀντισυγκεντρώσεις…

Ο ΜΥΘΟΣ ΤΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ
1. Ὁ μύθος, ὅτι οἱ ξένοι συμβάλλουν περίπου 95% εἰς τὴν ἑλληνικὴν οἰκονομίαν, εἶναι ψευδέστατος. Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι ἡ ἀπασχόλησις τῶν λαθρομεταναστῶν δημιουργεῖ τὴν νωθρότητα τῶν νέων ἀνθρώπων εἰς τὰ χειρωνακτικὰ καὶ ρυπογόνα ἐπαγγέλματα καὶ τὰ «Μέσα Μαζικῆς Παραπληροφορήσεως» ἐνισχύουν τὸ μεγάλον «κηφηνεῖον ἡ Ἑλλάς». Τοιουτοτρόπως τὸ ρευστό-ζεστὸ χρῆμα εἰσρρέει εἰς τὰ θυλάκια των λαθρομεταναστῶν, αἱ Τράπεζαι τοὺς διευκολύνουν νὰ ἔχουν ἀτομικοὺς λογαριασμοὺς καὶ νὰ κάμνουν συχνὰ ἐμβάσματα μεγάλων ποσῶν εἰς τὰς πατρίδας των. Ἐξερχομένων καθημερινῶς ἐκ τῆς Ἑλλάδος πολλῶν ἑκατομμυρίων ΕΥΡΩ , οἱ ξένοι συμβάλλουν τὰ μέγιστα εἰς τὴν ἔλλειψιν ρευστότητος καὶ εἰς τὴν οἰκονομικὴν κρίσιν, ποὺ διερχόμεθα, διότι ὁ παραγόμενος πλοῦτος ἐξέρχεται ἐκ τῆς Ἑλλάδος εἰς τὰς χώρας τῶν λαθρομεταναστῶν.
2.. Οὐσιαστικῶς τὸ ἑλληνικὸν κράτος ἐξοδεύει πολλαπλάσια ποσὰ διὰ τὴν ἐν γένει κοινωνικὴν μέριμναν τῶν λαθρομεταναστῶν ἀπὸ ὅ,τι αὐτοὶ συμβάλλουν εἰς τὴν οἰκονομίαν τῆς Ἑλλάδος.
3. Συμφώνως μὲ ὅλα τὰ στοιχεῖα ποὺ δίδει ἡ Παγκόσμιος Τράπεζα καὶ ἄλλοι ἔγκριτοι σχετικοὶ φορεῖς, τὸ κοινωνικὸν κόστος τῶν λαθρoμεταναστῶν ὑπερβαίνει τὸ 4% τοῦ Ἀκαθαρίστου Ἐθνικοῦ Προϊόντος (Α.Ε.Π.) ἔναντι τοῦ μόλις 1% τῆς προσφορᾶς των εἰς τὸ Α.Ε.Π. (ἴδ. Φωτεινὴ Γραμμὴ τεῦχος 33/Δεκέμβριος 2008).

Η ΕΞΑΡΣΙΣ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΟΣ
1. Ὡς νὰ μὴ μᾶς ἀρκοῦν τὰ ἐγκληματικὰ στοιχεῖα τῶν γηγενῶν, τὰ ὁποῖα βιαίως βιομηχανοποιοῦν τά «χαζοκούτια» καὶ λοιπὰ ἐκμαυλιστικὰ μέσα καὶ κέντρα τῆς Ἑλληνικῆς κοινωνίας, ἔχομεν καὶ τὴν εἰσαγωγὴν χιλιάδων ἐγκληματικῶν στοιχείων ἀπὸ τὰς διαφόρους χώρας καὶ τοιουτοτρόπως ὀργιάζουν καὶ τὰ ἐμπόρια ὅπλων, ναρκωτικῶν καὶ σωματεμπορίας. Οὕτω οἱ ἁπλοϊκοὶ Ἕλληνες ὑποφέρουν ἀφαντάστως ἀπὸ ὅλα αὐτὰ τὰ ἐγκληματικὰ στοιχεῖα καὶ φοβοῦνται ὄχι μόνον τὴν νύκτα, ἀλλ᾿ ἀκόμη καὶ τὴν ἡμέραν νὰ ἐξέρχωνται τῆς κατοικίας των…
2. Ὄχι μόνον τὸ Κράτος, ἀλλὰ καὶ οἱ κρατικοὶ φορεῖς δὲν λαμβάνουν μέτρα διὰ τὴν πραγματικὴν ἐνσωμάτωσιν τῶν λαθρομεταναστῶν, ἀλλ᾿ ἀκόμη δυστυχῶς καὶ ἡ πνευματικὴ καὶ ἡ θρησκευτικὴ ἡγεσία ἀδιαφοροῦν ἐγκληματικῶς, περιορίζοντες τὴν δραστηριότητά των, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, εἰς μερικὰς χιλιάδας μερίδας φαγητοῦ καὶ ἐν γένει μόνον καὶ κυρίως διὰ τὴν ὑλικὴν ἀνακούφισιν τῶν δυστυχισμένων πλασμάτων. Ἐκεῖνο, ὅμως, τὸ ὁποῖον ἔχουν μεγίστην ἀνάγκην, εἶναι ὁ ἐκπολιτισμός των καὶ ἡ πνευματική των ἀναγέννησις, διὰ νὰ εἶναι χρηστὰ μέλη τῆς κοινωνίας καὶ ὄχι ὁ φόβος καὶ ὁ τρόμος διὰ τὸν καθένα. Βέβαια ὅλοι οἱ μεγαλόσχημοι ἰθύνοντες τῆς πολιτειακῆς, πολιτικῆς, διοικητικῆς-ἐκτελεστικῆς ἐξουσίας καθὼς καὶ τῆς πνευματικῆς καὶ θρησκευτικῆς τοιαύτης καὶ ἐν γένει ἐπίλεκτοι «ἡμετέροι» καὶ ἐπώνυμοι μεγαλοδημοσιογράφοι, διὰ τοὺς ὁποίους διατίθενται πολλοὶ ἀστυνομικοὶ νὰ φυλάττουν τὰς οἰκίας των καὶ συνοδεύουν αὐτοὺς καὶ τοὺς οἰκείους των, δὲν τρομοκρατοῦνται-δὲν κινδυνεύουν καὶ ὡς ἐκ τούτου δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ συναισθανθοῦν τὸν φόβον καὶ τρόμον τῶν κοινῶν θνητῶν . . .

Η ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΥΣΤΥΧΕΙΣ ΠΤΩΧΩΝ ΛΑΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ
Διὰ τὴν ἐπὶ μέρους κάλυψιν ἀναγκῶν διὰ τὰς διαφόρους ἐποχικὰς ἐργασίας, ἔχομεν ἀναπτύξει ἐπανειλημμένως, ὅτι θὰ ἠμπορούσαμε νὰ ὀργανώνωμεν τὴν ἄφιξιν ἐποχιακῶν ἐργατῶν ἀπὸ διαφόρους ὀρθοδόξους χώρας, ὡς π.χ. τὴν Βουλγαρίαν, Ρουμανίαν, Γεωργίαν, Οὐκρανίαν, Σερβίαν, Βοσνίαν καὶ λοιπὰς καὶ κοινῇ συνεργασίᾳ Κράτους, πνευματικῶν φορέων καὶ τῆς Ἐκκλησίας νὰ τοὺς διαφωτίζωμεν καταλλήλως καὶ νὰ τοὺς βοηθῶμεν νὰ ἐκπολιτίζωνται, νὰ προσαρμόζωνται πρὸς τὰ ἑλληνικὰ ἤθη καὶ ἔθιμα, νὰ τοὺς συνδράμωμεν νὰ ἀναγεννηθοῦν πνευματικῶς, νὰ διαμένουν ἀξιοπρεπῶς εἰς κτίρια εἰδικῶς πρὸς τοῦτο κατασκευαζόμενα καὶ νὰ διαβιοῦν ὑπὸ ἀνθρωπίνας συνθήκας κατὰ τὰς περιόδους ἐποχιακῶν ἐργασιῶν καὶ μὲ τὰ χρήματα, ποὺ θὰ κερδίζουν, νὰ ἐπιστρέφουν εἰς τὰς οἰκογενείας των, διὰ νὰ ζοῦν ἄνετα τὸν ὑπόλοιπον χρόνον καὶ νὰ ἐπανέρχωνται εἰς καταλλήλους ἐποχάς, ὡς π.χ. διὰ διαφόρους περιόδους καλλιεργειῶν, θερισμοῦ, τρύγου, συλλογῆς τῶν διαφόρων καρπῶν καὶ λοιπὰ ἤ διὰ οἰκοδομικὰς ἐργασίας καὶ ὄχι καθ᾿ ὅλον τὸ ἔτος καὶ ὅταν δὲν ἔχουν ἡμεροκάματον νὰ μετατρέπωνται εἰς «κλεφτρόνια», διαρρήκτας, βιαστάς, σωματεμπόρους καὶ λοιπά. Μὲ τὴν ἐγκληματικὴν ἀδιαφορίαν τοῦ Κράτους, κρατικῶν φορέων, πνευματικῶν ἱδρυμάτων καὶ τῆς Ἐκκλησίας ἔχομεν τόσον πολλὰ ἐγκληματικὰ στοιχεῖα καὶ ἐκ τῆς ἀλλοδαπῆς, οὕτως ὥστε νὰ καταντοῦν φόβος καὶ τρόμος τῶν γηγενῶν. Περὶ αὐτῶν ὅμως ἔχομεν ἀναφερθῆ ἀνωτέρω καὶ ἐντενέστατα τόσον εἰς τὰς ὁμιλίας μας, ὅσον καὶ εἰς τὸ περιοδικόν μας Φωτεινὴ Γραμμή, ὡς π.χ. τεύχη 29 σελίδες 26-27 καὶ 145-147 καὶ 39 σελ. 72-75.

ΕΝΟΣ ΚΑΚΟΥ ΔΟΘΕΝΤΟΣ ΜΥΡΙΑ ΚΑΚΑ ΕΠΟΝΤΑΙ-
ΤΟ ΑΝΤΙΔΟΤΟΝ
1. Ὅμως διὰ νὰ ἐξαντλήσῃ κανεὶς ὅλας τὰς ἀρνητικὰς ἐπιπτώσεις, τὰς ὁποίας ἔχομεν ἐκ τῶν λαθρομεταναστῶν, τὴν ἐπιπόλαιον νομιμοποίησιν αὐτῶν καὶ τὴν ἐγκληματικὴν παραχώρησιν τῆς ἰθαγενείας εἰς τοὺς νομιμοποιουμένους λαθρομετανάστας, θὰ ἔπρεπε νὰ συγγράψῃ τόμους ὁλοκλήρους ἀναπτύσσων τὴν παροιμίαν: «ἑνὸς κακοῦ δοθέντος, μύρια κακὰ ἕπονται». . .
2. Ἐνῷ οἱ ἀγνώμονες ἰθύνοντες τῆς πολιτείας, τῆς πνευματικῆς καὶ θρησκευτικῆς ἡγεσίας ἐπὶ 180 ἔτη δὲν ἠθέλησαν νὰ συνειδητοποιήσουν ἐπιτακτικὴν τὴν ἀνάγκην νὰ πραγματοποιηθῇ ἡ ἱερὰ ὑπόσχεσις τοῦ Γέρου τοῦ Μοριᾶ καὶ τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς ἐθνικῆς μας παλιγγενεσίας, οἱ ὁποῖοι ἠγωνίσθησαν κάμνοντες τό «κορμί των κόσκινον», διὰ νὰ ἀνατινάξουν καὶ ἀπομακρύνουν τὸν μωαμεθανικὸν ζυγὸν τῶν Τούρκων, δηλαδὴ νὰ πραγματοποιηθῇ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους, κόπτονται ὅλοι αὐτοὶ οἱ δυστυχισμένοι ἰθύνοντες ἀκόμη καὶ εἰς ἐκκλησιαστικὴν περιουσίαν νὰ οἰκοδομηθῇ μωαμεθανικὸν τέμενος. Ἀκόμη δὲ καὶ μωαμεθανικὸν κέντρον σπουδῶν, διὰ νὰ βιομηχανοποιῶνται ἐκεῖ «καμικάζι» καὶ νὰ πηγαίνουν εἰς διαφόρους ὑπηρεσίας καὶ κέντρα συναθροίσεως ἀνθρώπων καὶ νὰ ἐκτινάσωνται εἰς τὸν ἀέρα δολοφονοῦντες καὶ τραυματίζοντες καθημερινῶς ἑκατοντάδας καὶ χιλιάδας ἀνθρώπων . . .
3. Μὲ τὰς διαφόρους προφυλάξεις καὶ τὰς περίπου 500.000 ἐκτρώσεις ἐτησίως τῶν Ἑλληνίδων ἔχομεν οἰκογενείας ὑπὸ διάλυσιν μὲ ἕνα, δύο ἤ κανένα παιδί, ἐνῷ οἱ μωαμεθανοὶ τεκνοποιοῦν πέντε, δέκα ἤ καὶ περισσότερα τέκνα. Οὕτω κινδυνεύομεν νὰ ἐφαρμοσθοῦν αἱ προβλέψεις τοῦ Δημογραφικοῦ Ἲστιτούτου τῆς Σουηδικῆς Ἀκαδημίας Ἐπιστημῶν (2001), ὅτι οἱ γηγενεῖς Ἕλληνες θὰ μειώνωνται καθημερινῶς καὶ εἰς ἐνίας δεκαετίας εἰς τὴν Ἑλλάδα δὲν θὰ ὑπερβαίνουν τὰ 2.000.000, ἐνῷ ἀντιθέτως οἱ ξένοι θὰ πολλαπλασιάζωνται, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ γίνωμεν μειοψηφία, ὄχι μόνον εἰς τὴν Θράκην καὶ τὴν ἑλληνικὴν ὕπαιθρον, ἀλλὰ εἰς ὅλην τὴν Ἑλλάδα, δηλαδὴ ΞΕΝΟΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΤΟΠΟΝ ΜΑΣ!!!
4..Οὕτω ἡ πλειοψηφία τῶν ξένων θὰ κατατυραννῇ τὴν μειοψηφίαν τῶν γηγενῶν Ἑλλήνων καὶ θὰ ἔχωμεν εἰς τὸν ἀπώτερον μέλλον ὁδομαχίας… Ἑλληνοποιηθέντες παράνομοι μετανάσται θὰ καταφέρωνται ἐναντίον τῶν γηγενῶν Ἑλλήνων καὶ θὰ χύνεται καθημερινῶς αἷμα. Τοιουτοτρόπως ἡ Ὀρθόδοξος Ἑλλὰς θὰ καταντήσῃ μωαμεθανικὸν κράτος καὶ ἡ πλειοψηφία θὰ ἀποφασίζῃ καὶ θὰ διατάσσῃ, ἐὰν οἱ Ἕλληνες θὰ σκλαβωθοῦν πάλιν εἰς τὸν μωαμεθανικὸν ζυγόν . . .
5. Πρὸς τοῦτο ἐπιβάλλεται νὰ ἀφυπνισθῶμεν ὅλοι καὶ νὰ κινηθῶμεν παντοιοτρόπως καὶ νὰ μὴ ψηφισθῇ ὁ Νόμος διὰ τὰς ἑλληνοποιήσεις τῶν μωαμεθανῶν, πρὶν αὔριον εἶναι πολὺ ἀργά, ὁπότε «ζήτω ποὺ καήκαμε».

 

«Στῶμεν καλῶς»…

5. Ἤδη ἐχάσαμε τὴν ἀξιοπιστίαν μας καὶ τὴν ἀξιοπρέπειάν μας διεθνῶς καὶ ἐφθάσαμε εἰς τοιοῦτον σημεῖον νὰ γινώμεθα περίγελως τῶν πάντων καὶ πολὺ φοβούμεθα, ὅτι μετ’ὀλίγον χρόνον θὰ πρέπῃ νὰ καλοῦμε Ἱσπανούς, Γερμανοὺς καὶ λοιποὺς ἑλληνιστὰς νὰ διδάξουν εἰς τοὺς ἀμιγεῖς Ἕλληνας τὰ σωστὰ ἑλληνικά…

6. Ἐκτενέστερον, παρακαλοῦμεν νὰ μελετήσητε εἰς τὸ διαδίκτυον τὴν ἱστοσελίδα μας

www.fotgrammi.gr

καὶ προσεχῶς εἰς τὸ περιοδικόν μας «ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ» τά:
ΟΜΙΛΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΙΝ ΤΟΥ ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ «Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» ,
ΛΟΓΟΙ ΒΡΑΒΕΥΣΕΩΝ-ΕΚΔΗΛΩΣΙΣ 25.1.2010 ΠΟΛΕΜΙΚΟΝ ΜΟΥΣΕΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ,
ΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΙΝ ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ «Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» τὴν 25.1.2010 εἰς το ΠΟΛΕΜΙΚΟΝ ΜΟΥΣΕΙΟΝ,

ὅπου περιληπτικῶς λέγομε τὰ πράγματα μὲ τὸ ὄνομά των, ἐφαρμόζοντες τὸ τοῦ Θεανθρώπου: «…ἐγὼ παρρησίᾳ ἐλάλησα τῷ κόσμῳ· ἐγὼ πάντοτε ἐδίδαξα ἐν συναγωγῇ καὶ ἐν τῷ ἱερῷ, ὅπου πάντοτε οἱ Ἰουδαῖοι συνέρχονται, καὶ ἐν κρυπτῷ ἐλάλησα οὐδέν» (Ἰωαν. 18, 20).

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *