ΦΩΡΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 45 – ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΝ ΦΑΚΕΛΛΩΜΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1. Οἱ «φαρισαῖοι καὶ οἱ ὑποκριταὶ» κυβερνῶντες κατήργησαν τὸ ἀτομικὸν φακέλωμα (ὅπου ἐγένοντο καὶ πολλαὶ ἀδικίαι ἀπὸ ὑπερβολικὸν ζῆλον καὶ «καρφώματα» διαφόρων «καλοθελητῶν», οἱ ὁποῖοι , ἄλλους μέν, λίαν ἐπικινδύνους διὰ τὸ κοινωνικὸν σύνολον, μὲ ψευδεῖς ὡραιοποίησεις, τοὺς «ἔβγαζαν ὡς ἀθώας περιστεράς», ἄλλους δὲ ἀφελεῖς καὶ ἁπλοϊκοὺς ἀνθρώπους μὲ τὰ φθονερὰ «μισόλογά» των, τοὺς «καταπόντιζαν» …). Ἀπὸ τὸ «φακέλλωμα» ἐπὶ χάρτου ὡδηγήθημεν εἰς τὸ ἠλεκτρονικὸν «φακέλλωμα» καὶ τώρα μὲ τὰ μικροτσίπς καὶ λοιπὰ σύγχρονα μέσα μᾶς ὁδηγοῦν τὰ τυφλὰ ὄργανα τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων εἰς τὸ χεῖλος τῆς ἀβύσσου…

2. Ἤδη προπαρεσκεύασαν τὸ ἔδαφος, διὰ νὰ «πολτοποιήσουν» τοὺς Ἕλληνας καὶ νὰ μὴ γνωρίζωμεν «ποῦθε κρατάει ἡ σκούφια τοῦ καθενός». Κατήργησαν, οἱ ἀντίχριστοι, τὴν ἀναγραφὴν τοῦ θρησκεύματος εἰς τὰς ταυτότητάς μας, διὰ νὰ δύνανται τοιουτοτρόπως πρωτίστως «νὰ εὐλογοῦν τὰ γένια των» ἰθύνοντες Ἑβραῖοι, μασῶνοι καὶ λοιποὶ ἐξωμόται, μετὰ δὲ νὰ ἐξοφλοῦν καὶ τὰ γραμμάτια, ποὺ ὑπέγραψαν, μὲ τὰς καταχθονίους σκοτεινὰς δυνάμεις, ἔναντι τῆς προβολῆς των καὶ ἀναρριχήσεώς των εἰς τὰς καιρίας θέσεις τῆς νομοθετικῆς, δικαστικῆς καὶ ἐκτελεστικῆς ἐξουσίας.

3. Ὁ ἀνεκδιήγητος κ. Σημίτης καὶ οἱ ὁμοϊδεάται του ἐψεύδοντο ἀσυστόλως, ὅτι δῆθεν ἡ Ἡνωμένη Εὐρώπη δὲν ἐπιτρέπει τὴν ἀναγραφὴν τοῦ θρησκεύματος. Κατωτέρω θὰ δημοσιεύσωμε περισπούδαστον ἄρθρον τοῦ ἀντικειμενικοῦ πολιτικοῦ ἐπιστήμονος κ. Κων/νου Χολέβα, μὲ τὸ ὁποῖον καταρρίπτονται ὅλαι αὐταὶ αἱ σκόπιμοι ψευδολογίαι.
4. Ἐν τῷ μεταξὺ, ὄχι μόνον τὸ θρήσκευμα μᾶς κατήργησαν ἀλλὰ καὶ μᾶς ἐπιβάλλουν δαιμονιωδῶς κατ’ἀρχὰς τὴν ἠλεκτρονικὴν Κάρτα τοῦ πολίτου, διὰ νὰ προχωρήσουν μετὰ εἰς τὰ λοιπὰ δελτάρια συναλλαγῶν κ.λπ.μὲ ὅλα τὰ προσωπικά μας δεδομένα.

5. Αὐτὰ θὰ ἀποτελέσουν τὸ ἀποκορύφωμα τῆς προπαρασκευῆς τῆς ἐγκαθιδρύσεως καὶ βασιλείας τοῦ Ἀντιχρίστου.

6. Πρὸς τοῦτο πρέπει νὰ ἐφαρμόζωμεν τὰ: «Βλέπετε οὖν πῶς ἀκριβῶς περιπατεῖτε, μὴ ὡς ἄσοφοι, ἀλλ’ ὡς σοφοί, ἐξαγοραζόμενοι τὸν καιρόν, ὅτι αἱ ἡμέραι πονηραὶ εἰσι.» ( Ἐφεσίους 5, 15-16) καὶ «… ὅτι οὐκ ἔστιν ἡμῖν ἡ πάλη πρὸς αἷμα καὶ σάρκα, ἀλλὰ πρὸς τὰς ἀρχάς, πρὸς τὰς ἐξουσίας, πρὸς τοὺς κοσμοκράτορας τοῦ σκότους τοῦ αἰῶνος τούτου, πρὸς τὰ πνευματικὰ τῆς πονηρίας ἐν τοῖς ἐπουρανίοις.» ( Ἐφεσίους 6, 12).

7. Εἶναι ἀπαραίτητον δὲ νὰ μὴ ἔχωμεν ἐμπιστοσύνην εἰς κανένα ἀπολύτως, εἰ μὴ μόνον εἰς τὸν Τριαδικὸν Θεόν, διὰ νὰ δυνάμεθα νὰ εἴμεθα «…φρόνιμοι ὡς οἱ ὄφεις καὶ ἀκέραιοι ὡς αἱ περιστεραί.» (Ματθ. 10, 16).

8. Ὅθεν ἐπιβάλλεται νὰ δημιουργήσωμεν ἕνα ἀδιάρρηκτον πυρῆνα ἐναντίον τοῦ πολυωνύμου ὠργανωμένου κακοῦ, τὸ ὁποῖον μὲ τὴν ἰδικήν μας ἀνοχὴν ἤ ἀδιαφορίαν ἐξαπλοῦται μὲ γεωμετρικὴν πρόοδον.Ἐπιβάλλεται νὰ ἔχωμεν ὡς δόγμα μας τό: «οὐκ ἐᾶ ἡμᾶς καθεύδειν» τὸ τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων ἐπαχθέστατον ἔργον καὶ τρόπαιον, διὰ νὰ δυνηθῶμεν μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ νὰ κάνωμεν θαύματα καὶ νὰ μὴ καταποντισθῶμεν.

9. Ἀναφορικῶς μὲ τὴν ἠλεκτρονικὴν κάρταν τοῦ πολίτου καὶ ἠλεκτρονικὴν κάρταν συναλλαγῶν μας κ.λπ., κ.λπ. ἔχουν ἀσχοληθῆ ἐπισταμένως καὶ ἔχουν συγγράψει περισπούδαστα ἄρθρα πληθώρα ἱκανοτάτων πνευματικῶν καὶ θρησκευτικῶν πατέρων καὶ ἀδελφῶν, ὡς π.χ. ὁ εὐλαβέστατος καὶ ταπεινὸς ἐργάτης τοῦ Εὐαγγελίου πατὴρ Σαράντης Σαράντος εἰς ὁμιλίας του καὶ μὲ ὑπομνήματά του πρὸς τὸν Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καὶ τὴν Ἁγίαν καὶ ἱερὰν Σύνοδον, (τὰ ὁποῖα ἐδημοσιεύθησαν εἰς τὴν ἔγκριτον ἑβδομαδιαίαν ἐφημερίδα «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ»), τὸ περιοδικὸν «ΣΩΤΗΡ» (τεῦχος 2010/1.11.2010), οἱ Σεβασμιώτατοι Μητροπολίται Πατρῶν, Λαγκαδᾶ, Πειραιῶς, Κηφισίας καὶ Ὠρωποῦ, Μονεμβασίας καὶ Σπάρτης, Ἀργολίδος, Κονίτσης, Θεσσαλονίκης, Ἀλεξανδρουπόλεως, Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας, Ξάνθης, Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς, Λαρίσης καὶ Τυρνάβου, Γλυφάδας, Κυθήρων, Φθιώτιδος καὶ λοιποί.

Λόγῳ μεγίστης στενότητος τοῦ χώρου περιοριζόμεθα νὰ ἀναδημοσιεύσωμε κατωτέρω μόνον τὸ σχετικὸν ψήφισμα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας.

10. Κατὰ συνέπειαν, δὲν εἶναι ἀναγκαῖον νὰ προσπαθοῦμεν ἡμεῖς οἱ ἀδαεῖς καὶ ἄσημοι νὰ ἀναπτύξωμεν περαιτέρω τὸ σπουδαιότατον τοῦτο πρόβλημα. Παρακαλοῦμεν τοὺς φίλους ἀναγνώστας νὰ εὕρουν τὰς ἐν λόγῳ πηγὰς καὶ νὰ διαφωτισθοῦν πλήρως, διὰ νὰ εἶναι εἰς θέσιν νὰ διαφωτίσουν τοὺς ἄλλους συνανθρώπους μας, οἱ ὁποῖοι παραπληροφοῦνται ἀπὸ τὰ «Μέσα Μαζικῆς Παραπληροφορήσεως, Συσκοτιμοῦ καὶ Προβολῆς τῶν καταχθονίων σχεδίων τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων», διὰ νὰ ἀντιδράσωμεν ὅλοι μαζὺ ἐγκαίρως καὶ εὐκαίρως, διὰ νὰ μὴ γίνωμεν περαιτέρω θύματα τοῦ Ἀντιχρίστου.
11. Εἶναι ἄξιοι συγχαρητηρίων οἱ Ἀστυνομικοὶ κύριοι Δημήτριος Ἀνδρεᾶκος ἐξ Ἀθηνῶν, Ἀναστάσιος Θεοδωρίδης ἐκ Θεσσαλονίκης καὶ οἱ ὑπόλοιποι, οἱ ὁποῖοι δὲν ὑπέκυψαν νὰ κάμνουν ἀβαρίαν εἰς τὴν συνείδησίν των καὶ νὰ παραλάβουν τὴν ἠλεκτρονικὴν ταυτότητα. Ὅλους αὐτοὺς ὀφείλομεν ὄχι μόνον νὰ τοὺς συγχαρῶμεν, ἀλλὰ καὶ νὰ τοὺς συνδράμωμε καὶ κυρίως νὰ τοὺς μιμηθῶμεν, ἐάν, κατόπιν ἐνδελεχοῦς ἐρεύνης ἀπὸ ἀντικειμενικοὺς εἰδικοὺς ἐπιστήμονας ἀποδειχθῆ ὅτι ὄντως εἰς τὴν «καρτα τοῦ πολίτη» σχηματίζεται ὁ ἀριθμὸς 666 καὶ τὸ σημεῖον τοῦ ἀντιχρίστου.

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΑΞΕΩΣ
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΑ ΤΗΝ ”ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΟΥ”
Δευτέρα, 11 Ὀκτωβρίου 2010

Τὴν 01.10.2010, εἰς τὸ Κέντρον Νεότητος «ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» τῆς καθ᾿ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ἐπραγματοποιήθη τακτικὴ ἱερατικὴ σύναξις, κατόπιν προσκλήσεως τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κ.κ. ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ, ὅπου ὅλοι οἱ ἱερεῖς συνεζητήσαμε, μεταξὺ ἄλλων, καὶ τὸ θέμα τῆς ΚΑΡΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΟΥ, μὲ ἀφορμὴν τὰς σχετικὰς ἐρωτήσεις πολλῶν πιστῶν τῆς ἐπαρχίας μας, καθὼς καὶ τὰ δημοσιεύματα εἰς τὸν θρησκευτικὸν τύπον λογίων κληρικῶν, διὰ τῶν ὁποίων ἐκφράζουν τὴν ζωηρὰν ἀνησυχίαν των καὶ καλοῦν τὸν πιστὸν λαὸν εἰς ἄρνησιν παραλαβῆς τῆς κάρτας αὐτῆς. Κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς συνάξεως ἐνημερώθημεν σχετικῶς μὲ τὰς ἐξελίξεις εἰς τὸ θέμα αὐτό, καθὼς καὶ τὰς διαστάσεις, ποὺ ἔχει λάβει τόσον εἰς τὴν χώραν μας, ὅσον καὶ εἰς τὸ ἐξωτερικόν.
Συμφώνως μὲ τὰς κυβερνητικὰς ἐξαγγελίας εἰς ὀλίγους μήνας θὰ ἀρχίσῃ ἡ σταδιακὴ ἀντικατάστασις τῆς ἀστυνομικῆς μας ταυτότητος ἀπὸ τὴν Κάρτα τοῦ Πολίτου.
Ἡ Κάρτα τοῦ Πολίτου θὰ ἔχῃ σχῆμα πιστωτικῆς καὶ θὰ εἶναι ἐφωδιασμένη μὲ ἕνα «ἔξυπνο» «τσὶπ», εἰς τὸ ὁποῖον θὰ ἐνσωματωθοῦν ὁ ἀριθμὸς δημοτολογίου κάθε πολίτου, τὸ Α.Φ.Μ, ὁ Α.Μ.Κ.Α., καθὼς καὶ ὁ ἀριθμὸς τῆς ἀστυνομικῆς ταυτότητος. Πρόκειται δηλαδὴ διὰ εὐαίσθητα προσωπικὰ δεδομένα.
Εἰς τὴν μίαν ὄψιν τῆς κάρτας θὰ ὑπάρχῃ φωτογραφία τοῦ κατόχου καὶ δακτυλικὸν ἀποτύπωμα.
Μὲ τὴν εἰσαγωγὴν τοῦ σειριακοῦ ἀριθμοῦ καὶ τοῦ κωδικοῦ προσβάσεως, ποὺ θὰ τὴν συνοδεύῃ, θὰ ἐπιτρέπεται εἰς τὸν πολίτην, ἡ πρόσβασις μέσῳ διαδικτύου εἰς τὸν ἰατρικόν του φάκελλον, εἰς τὰ στοιχεῖα, ποὺ ἀφοροῦν τὴν περιουσίαν του κ.τ.λ.
Συμφώνως μὲ πληροφορίας, ἡ κάρτα θὰ χρησιμοποιῆται διὰ ὅλας τὰς συναλλαγὰς τοῦ πολίτου μὲ τὸ κράτος καὶ εἰδικώτερον διὰ τὰς κονωνικὰς ὑπηρεσίας.
Λαμβανομένων ὑπ᾿ ὄψιν τῶν ἀπόψεων, ποὺ διετύπωσαν οἱ πατέρες, ἀπεφασίσαμε νὰ συντάξωμεν τὸ ἀκόλουθον ψήφισμα, τὸ ὁποῖον ἀνεγνώσθη ἐνώπιον τῆς συνάξεως καὶ ἔγινε ὁμοφώνως ἀποδεκτὸν ἐκ τοῦ συνόλου τῶν ἱερέων:

1. Ἐκφράζομεν τὴν ἔντονον ἀνησυχίαν μας, διὰ τὴν ὁλοένα καὶ περισσότερον αὐξανομένην βούλησιν τῶν κυβερνήσεων τῶν εὐρωπαϊκῶν χωρῶν, νὰ ἐλέγχουν τὰ προσωπικὰ δεδομένα τῶν πολιτῶν, ὑποχρεώνοντα αὐτοὺς ἀναγκαστικά, εἰς τὸ ὄνομα τῆς διευκολύνσεως τῆς καθημερινῆς ζωῆς ἤ τοῦ ἐλέγχου τῆς νομιμότητος εἰς διαφόρους τομεῖς τῆς κοινωνίας μας, νὰ ἀπογράφουν τὰ δεδομένα αὐτὰ εἰς τὰς ἠλεκτρονικὰς τράπεζας πληροφοριῶν τῶν κρατῶν των, καὶ νὰ λαμβάνουν ἠλεκτρονικὰς κάρτας, ποὺ τοὺς ταυτοποιοῦν, καὶ ποὺ θὰ πρέπῃ ἀναγκαστικῶς νὰ χρησιμοποιοῦν εἰς τὰς καθημερινάς των δραστηριότητας.
Ἔτσι ἐπιτυγχάνεται ὁ ἀπόλυτος ἔλεγχος ἀπὸ τὸ κράτος κάθε ἐνεργείας καὶ δραστηριότητος τοῦ ἀνθρώπου. Ἐλέγχεται κάθε λεπτομέρεια τῆς ζωῆς του. Αὐτὸ σαφῶς ἀντίκειται εἰς τὴν ἐλευθερίαν τοῦ ἀνθρώπου ὡς προσώπου, καθὼς πλέον ὁ πολίτης γίγνεται ψυχρὸς καὶ ἀπρόσωπος ἀριθμός, χάνει τὴν προσωπικότητα καὶ τὴν ἀξίαν του καὶ συνεχῶς ἡ ζωὴ του παρακολουθεῖται ἀπὸ τὴν ἠλεκτρονικὴν διακυβέρνησιν τῆς χώρας του.
Ἐπίσης ἀντίκειται εἰς τὸν Εὐρωπαϊκὸν χάρτην θεμελειωδῶν δικαιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου, ὅπου εἰς τὸ ἄρθρον 8 μὲ τίτλον «Προστασία τῶν δεδομένων προσωπικοῦ χαρακτήρα» τονίζει:
α. Κάθε πρόσωπον ἔχει δικαίωμα εἰς τὴν προστασίαν τῶν δεδομένων προσωπικοῦ χαρακτῆρος, ποὺ τὸ ἀφοροῦν.
β. Ἡ ἐπεξεργασία αὐτῶν τῶν δεδομένων πρέπει νὰ γίγνεται νομίμως, διὰ καθορισμένους σκοπούς, καὶ μὲ βάσιν τὴν συγκατάθεσιν τοῦ ἐνδιαφερομένου ἡ διὰ ἄλλους θεμιτοὺς λόγους, ποὺ προβλέπονται ἀπὸ τὸν νόμον. Κάθε πρόσωπον ἔχει δικαίωμα νὰ ἔχῃ πρόσβασιν εἰς τὰ συλλεγέντα δεδομένα, ποὺ τὸ ἀφοροῦν, καὶ νὰ ἐπιτυγχάνῃ τὴν διόρθωσίν των. Εἶναι φανερὸν ἀπὸ τὸ ἄρθρον ὅτι ἀπαραίτητη προϋπόθεσις διὰ τὴν ἐπεξεργασίαν προσωπικῶν δεδομένων εἶναι ἡ συγκατάθεσις τοῦ ἀτόμου πρὸς τοῦτο.

2. Ἡ ὑποχρεωτικὴ λῆψις τῆς κάρτας τοῦ πολίτου καὶ ἡ ἀπόλυτος σύνδεσις καὶ ἀναγκαιότης της μὲ τὴν πραγματοποίησιν βασικῶν καθημερινῶν ἀναγκῶν τοῦ ἀνθρώπου πρὸς ἐπιβίωσιν, π.χ. παραλαβὴ μισθοῦ, νοσηλεία, ἐκπαίδευσιν, ἀγορὰ προϊόντων κλπ, καθὼς καὶ τὸ γεγονὸς ὅτι μελλοντικῶς ἡ κάρτα αὐτὴ θὰ περιέχῃ καὶ τὴν ὑπογραφὴν τοῦ κατόχου της, διεγείρει τὰ ἑξῆς ἐρωτηματικά :
α. Ποία ἐγγύησις ἠμπορεῖ νὰ ὑπάρξῃ, ὅτι δὲν ὑπάρχει περίπτωσις νὰ ὑποκλαποῦν τὰ στοιχεῖα τῆς κάρτας ἤ νὰ χρησιμοποιηθοῦν διὰ παρανόμους σκοπούς, ἀπὸ ἐκείνους ποὺ θὰ ἔχουν πρόσβασιν εἰς αὐτὰ ἤ ἀκόμα καὶ νὰ ἀλλοιωθοῦν σκοπίμως; Προσφάτως ἐξ ἄλλου γερμανικὸν κανάλι τηλεοράσεως ἀπέδειξε ὅτι τὰ στοιχεῖα τῆς κάρτας τοῦ πολίτου ἠμποροῦν εὔκολα νὰ ὑποκλαποῦν.
β. Ποῖοι θὰ εἶναι οἱ ὅροι καὶ τὰ ὅρια χρήσεως τῶν προσωπικῶν δεδομένων ἀπὸ ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι νομίμως θὰ τὰ ἐπεξεργάζωνται;
γ. Πῶς θὰ ἐξασφαλισθῇ καὶ θὰ κατοχυρωθῇ νομικῶς ἡ προστασία καὶ ἡ ἀσφάλεια τοῦ πολίτου σχετικὰ μὲ τὴν διακίνησιν καὶ ἐπεξεργασίαν τῶν προσωπικῶν του δεδομένων;
δ. Τί θὰ γίνῃ μὲ ἐκείνους τοὺς πολίτας, ποὺ θὰ ἀρνηθοῦν διὰ λόγους συνειδησιακοὺς ἤ ἀκόμα καὶ θρησκευτικοὺς νὰ πάρουν τὴν κάρταν τοῦ πολίτου; Θὰ ἀποκλεισθοῦν ἀπὸ τὴν ζωήν, ἀφοῦ χωρὶς τὴν κάρταν δὲν θὰ ἠμποροῦν νὰ πραγματοποιήσουν τὰ ἀναγκαῖα διὰ τὴν ἐπιβίωσίν τους ἤ θὰ δοθῇ ἐναλλακτικὴ λύσις ἀπὸ τὸ κράτος; Ἂς σημειωθῆ ὅτι εἰς τὸν Εὐρωπαϊκὸν χάρτην θεμελειωδῶν δικαιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου, εἰς τὸ ἄρθρον 10 παράγραφος 2 ἀναγνωρίζεται τὸ δικαίωμα ἀντιρρήσεως συνειδήσεως τοῦ ἀνθρώπου.

3. Προβληματισμὸς ἐξ ἄλλου ὑπάρχει διὰ τὴν περαιτέρω σκοπιμότητα τῆς σύγχρονης ἠλεκτρονικῆς διακυβερνήσεως. Τὰ μηνύματα, ποὺ λαμβάνομεν καθημερινῶς ἀπὸ τὸ Διαδίκτυον, καθὼς καὶ τὸν Τύπον, ἀπὸ τὰς δηλώσεις πολιτικῶν προσώπων καὶ ἐπιστημόνων, ὑπογραμμίζουν ὅτι ἐξυπηρετεῖ τοὺς σκοποὺς τῆς ἐγκαθιδρύσεως μιᾶς παγκόσμιας Κυβερνήσεως, ἡ ὁποία μέσα ἀπὸ τὴν κεντρικὴν τράπεζαν πληροφοριῶν θὰ ἠμπορῇ νὰ ἐλέγχῃ ὄχι μόνον τὰ προσωπικὰ δεδομένα, ἀλλὰ ὁλόκληρον τὴν ζωὴν τοῦ ἀνθρώπου, ἀκόμα καὶ νὰ τὴν κατευθύνῃ.

4. Τὰ παραπάνω ἐνισχύονται καὶ ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι εἰς τὸ ὄνομα τῆς πολυ-πολιτισμικότητος καὶ τοῦ σεβασμοῦ, δῆθεν, τῆς ἰδιαιτερότητος τῶν θρησκειῶν, καταρρέουν αἱ ἐθνικαί, πολιτιστικαὶ καὶ θρησκευτικαὶ ἀξίαι τῶν λαῶν. Σήμερα βλέπομεν εἰς τὸ πλαίσιον τῶν δικαιωμάτων τοῦ Εὐρωπαίου πολίτου νὰ ἀμφισβητῆται νομικὰ ἡ ὕπαρξις εἰκόνων εἰς τὰ σχολεῖα καὶ εἰς τὰ δημόσια κτίρια, οἱ μαντῆλες τῶν μουσουλμάνων κ.τ.λ. Ἰδιαιτέρως δὲ εἰς τὴν χώραν μας ὑπάρχει καὶ καλλιεργεῖται ἕν ἔντονον ἀρνητικὸν κλῖμα διὰ τὴν Ἐκκλησίαν καὶ τοὺς κληρικούς της καὶ νὰ βάλλεται ἡ ὀρθοδοξία διεθνῶς. Ἂς σημειωθῇ ὅτι εἰς τὸ λεγόμενον Εὐρωπαϊκὸν Σύνταγμα ἐφρόντισαν νὰ μὴ ὑπάρχῃ καμμία ἀναφορὰ εἰς τὴν χριστιανικὴν κληρονομιὰν τῆς Εὐρώπης σεβόμενοι, ὅπως εἶπαν, τὴν ἰδιαιτερότητα τῆς πολυπολιτισμικῆς κοινότητος.

Λαμβάνοντες ὑπ᾿ ὄψιν τὰ παραπάνω αἱ προτάσεις μας εἶναι αἱ ἑξῆς:

1. Ἡ Ἐκκλησία μας καὶ δὴ τὸ σῶμα τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος εἶναι πλέον ἀναγκαῖον, ἄμεσα νὰ τοποθετηθῇ, ἀπέναντι εἰς τοὺς ὅποιους κινδύνους συνεπάγεται τὸ ἠλεκτρονικὸν φακέλωμα τῶν πολιτῶν καὶ ἡ ἔκδοσις τῆς κάρτας τοῦ πολίτου, μὲ πολὺ προσοχήν. Χωρὶς ἀκρότητες καὶ ζηλωτισμούς, μὲ προσεκτικὴν μελέτην ὅλων τῶν δεδομένων, τῶν ἀνησυχιῶν, ποὺ ἐκφράζονται ἀπὸ τὸ πλῆθος τῶν πιστῶν, εἰς συνεργασίαν μὲ Θεολόγους, Πανεπιστημιακοὺς Καθηγητάς, εἰδικοὺς μελετητὰς καὶ ἐπιστήμονας, μὲ βάσιν τὴν ὀρθόδοξον παράδοσιν καὶ ἀλήθειαν, ποὺ πάντοτε ἐκφράζει μὲ τὴν γνήσιαν διδασκαλίαν της, τὴν παραδοθεῖσαν ὑπὸ τοῦ Κυρίου καὶ τῶν Ἀποστόλων, θὰ πρέπῃ νὰ ἐξετάσῃ τὸ ὅλον θέμα εἰς βάθος καὶ μὲ ἐγκυκλίους της νὰ διαφωτίσῃ τὸν κλῆρον καὶ τὸν λαὸν τοῦ Θεοῦ ὑπεύθυνα, συγχρόνως δὲ νὰ ἀποδυθῇ, ἂν χρειασθῇ, εἰς ἕνα οὐσιαστικὸν ἀγῶνα διὰ τὴν προάσπισιν τῶν ἐλευθεριῶν τοῦ λαοῦ εἰς ἐθνικὸν καὶ εὐρωπαϊκὸν ἐπίπεδον.

2. Νὰ μετέχῃ ἡ Ἐκκλησία δι’ ἐκπροσώπων τῶν Συνοδικῶν της ὀργάνων εἰς τὴν δημοσίαν διαβούλευσιν, ποὺ θὰ ξεκινήσῃ εἰς ὀλίγας ἡμέρας διὰ τοὺς βασικοὺς ἄξονας τῆς Κάρτας τοῦ Πολίτου, καί, εἰς συνεργασίαν μὲ τὴν Ἑλληνικὴν Πολιτείαν, νὰ ἀπαιτήσῃ τὴν νομικὴν κατοχύρωσιν τῆς ἀσφαλείας τῶν προσωπικῶν δεδομένων τοῦ πολίτου. Περαιτέρω δέ, συμφώνως μὲ τὴν ἐκφρασθεῖσαν πρότασιν τοῦ Καθηγητοῦ τῆς Θεολογίας τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου κ. Δημητρίου Τσελεγγίδη εἰς τὴν ἐπιστολήν του πρὸς τὴν Ἱερὰν Σύνοδον, ἡ Ἐκκλησιαστικὴ Ἱεραρχία νὰ ἀπαιτήσῃ ἀπὸ τὴν Εὐρωπαϊκὴν Ἕνωσιν να συμπεριλάβῃ εἰς τὰς συνθήκας της καὶ εἰς τὸ Εὐρωπαϊκὸν Σύνταγμα, εἰς μὴ ἀναθεωρήσιμον ἄρθρον του, τὰ ἑξῆς: «Δὲν ἐπιτρέπεται ἡ Ε.Ε. ἤ κράτος-μέλος της νὰ νομοθετήσῃ, νὰ προωθήσῃ καὶ νὰ ἐπιβάλλῃ εἰς ὁποιοδήποτε ἔγγραφον, κάρτα, μικροτσίπ, ταυτότητα ἤ ἠλεκτρονικὸν σύστημα συναλλαγῶν, κάποιον ἀριθμὸν – ὅπως τὸν δυσώνυμο 666 – ὄνομα ἤ σύμβολον ἤ χάραγμα, ποὺ προσβάλλει τὴν θρησκευτικὴν συνείδησιν τῶν Χριστιανῶν ἤ τῶν ὀπαδῶν ἄλλης θρησκείας».

3. Θὰ ἠμποροῦσε νὰ συνταχθῇ ἀπὸ τὴν Ἱερὰν Σύνοδον ἕν κείμενον ψηφίσματος, μέσα ἀπὸ τὸ ὁποῖον νὰ δοθῇ ἡ δυνατότης εἰς τὸν λαὸν τοῦ Θεοῦ νὰ ἐκφρασθῇ διὰ τῆς ὑπογραφῆς του. Τοῦτο ἀσφαλῶς θὰ ἀπετέλη μίαν διαμαρτυρίαν, ἡ ὁποία ἠμπορεῖ νὰ ἔχῃ τὴν δύναμιν νὰ ἀνατρέψῃ ἡ καὶ νὰ ἀνακόψῃ τὰ σχέδια τῶν ἰθυνόντων ἡ ἀκόμα νὰ τοὺς προβληματίσῃ. Παράδειγμα ἀποτελεῖ ἡ περίπτωσις τῆς Ἀγγλίας, ὅπου ἡ νέα κυβέρνησις συνασπισμοῦ, λαμβάνουσα σοβαρῶς ὑπ᾿ ὄψιν της τὰς προηγουμένας ἀντιδράσεις τῶν ὀργανώσεων ἐναντίον τοῦ ἠλεκτρονικοῦ φακελώματος καὶ τῆς νέας “ἔξυπνης ταυτότητος”, ἀνέδειξε ὡς μεῖζον ζήτημα τήν κατάργησιν τοῦ νομικοῦ καθεστῶτος σχετικῶς μὲ τὴν “νέαν ταυτότητα” καὶ τὴν τεραστίαν συλλογὴν 50 εἰδῶν δεδομένων προσωπικοῦ χαρακτῆρος τῶν πολιτῶν. Αἱ ὀργανώσεις αὐταὶ συνεκέντρωσαν 10.000 ὑπογραφὰς ἐναντίον τῆς κάρτας τοῦ πολίτου, ἀναγκάζουσαι τὴν κυβέρνησιν νὰ λάβῃ τὴν ἀπόφασιν, νὰ ἀποσύρῃ τὸν σχετικὸν νόμον διὰ τὰς κάρτας.

4. Παρακαλοῦμε θερμῶς τὸν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην μας νὰ μεταφέρῃ εἰς τὴν προσεχῆ Σύνοδον τῆς Ἱεραρχίας τοὺς προβληματισμοὺς καὶ τὰς ταπεινὰς προτάσεις μας, ἐνῷ ἀναμένομεν τὰς ἀποφάσεις τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου ἐπάνω εἰς τὸ θέμα αὐτό, μὲ σκοπὸν τὸν διαφωτισμὸν κλήρου καὶ λαοῦ.
*  *  *
Ἐπ’εὐκαιρίᾳ ἀναφερόμεθα καὶ εἰς τὸ περισπούδαστον πόνημα τοῦ Ἱεροῦ Κελλίου Ἁγ. Νικολάου Μπουραζέρη (Ἅγιον Ὄρος) «Ἡ εὐθύνη τῆς ἐπιλογῆς μας», ὅπου συνοπτικῶς καὶ ἐμπεριστατωμένως ἀναλύονται θέματα, ὡς τά νέα βιομετρικὰ διαβατήρια, αἱ νέαι ἠλεκτρονικαὶ ταυτότητες, τά ἐμφυτευόμενα μικροτσίπς κ.λπ.
Τὸ βιβλίον ἐξέδωσεν ὁ λίαν δραστήριος Σύλλογος «Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη» (ΕΡΩ, 2009).

Ἡ προαιρετικὴ ἀναγραφὴ τοῦ θρησκεύματος καὶ
ἡ δικαίωσις τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Χριστoδούλου
ὑπὸ τοῦ Κωνσταντίνου Χολέβα, πολιτικοῦ ἐπιστήμονος

Ὅλοι θυμόμαστε τὴν ὑπόθεσιν τῶν ταυτοτήτων καὶ τὰ τρία ἑκατομμύρια (3.000.000) Ἑλλήνων, ποὺ ὑπέγραψαν ζητώντας δημοψήφισμα διὰ τὸ θέμα τῆς ἀναγραφῆς τοῦ θρησκεύματος. Τότε (ἔτος 2000) οἱ «φονταμενταλιστὲς» τῶν «Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων» καὶ οἱ δῆθεν Ἀνεξάρτητες Ἀρχὲς εἰς τὴν χώραν μας ἀπεφάσισαν ὅτι πρέπει νὰ ἀπαγορευθῇ ρητῶς καὶ διὰ ροπάλου ἡ ὁποιαδήποτε ἀναγραφὴ τοῦ θρησκεύματος εἰς τὰ δημόσια ἔγγραφα. Ὁ μακαριστὸς Ἀρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος εἶχε προτείνει τὴν μέσην λύσιν: Προαιρετικὴ ἀναγραφή. Οὔτε ὑποχρεωτική, ὅπως ἴσχυε μέχρι τότε, οὔτε ὅμως καὶ πλήρης κατάργησις τοῦ θρησκεύματος ἀπὸ τὶς ταυτότητες καὶ τὰ ἄλλα δημόσια ἔγγραφα. Σήμερα ἔρχεται ἡ ἐπίσημος ἀλληλογραφία μεταξὺ Ἀλβανίας καὶ Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως νὰ δικαιώσῃ τὸν μακαριστὸν Ἀρχιεπίσκοπον.

Συγκεκριμένα ἡ συζήτησις ἄρχισε ἀπὸ τὴν ἐπιθυμίαν τῶν ἀλβανικῶν ἀρχῶν νὰ διενεργήσουν ἀπογραφὴ τοῦ πληθυσμοῦ τὸν Ἀπρίλιον τοῦ 2011. Ἡ καταγραφὴ τῶν μειονοτήτων ἀπασχολεῖ ὅλους, καὶ εἰδικὰ ἡ καταγραφὴ τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν (διὰ νὰ γνωρίζῃ τὸ ποίμνιόν της ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἀλβανίας) καὶ ἡ ἀκριβὴς καταγραφὴ τοῦ ἀριθμοῦ τῶν ἑλληνικῆς ἐθνικῆς καταγωγῆς ὑπηκόων τῆς Ἀλβανίας (τῶν γνωστῶν μὲ τὴ γενικὴν ὀνομασίαν ὡς Βορειοηπειρωτῶν, ἂν καὶ κατοικοῦν καὶ εἰς ἄλλα μέρη τῆς Ἀλβανίας). Ἡ καταγραφὴ τοῦ θρησκεύματος τῶν πολιτῶν ἐπὶ δημοσίων ἐγγράφων, ὅπως εἶναι τὰ ἔντυπα τῆς ἀπογραφῆς, εἶναι ἕνα πολὺ καυτὸ ζήτημα διὰ τὴν Ἀλβανίαν, ἡ ὁποία εἶχε ἀνακηρυχθεῖ ἀπὸ τὸ 1967 ἕως τὸ 1990 ὡς τὸ πρῶτον ἀθεϊστικὸν κράτος εἰς τὸν κόσμον. Τότε οἱ κομμουνιστὲς δικτάτορες ἐφυλάκισαν τοὺς ἱερεῖς καὶ εἶχαν μετατρέψει τὶς ἐκκλησίες εἰς στάβλους. Σήμερα εὐτυχῶς τὰ πράγματα ἔχουν ἀλλάξει καὶ προσφάτως, μετὰ ἀπὸ διαβουλεύσεις τῆς Ἀλβανικῆς κυβερνήσεως μὲ τὴν Εὐρωπαϊκὴν Ἐπιτροπὴν (Κομισιὸν) καὶ τὸν Ο.Η.Ε., ἀπεφασίσθη ἡ προαιρετικὴ ἀναγραφὴ τοῦ θρησκεύματος. Ὅποιος πολίτης θέλει, κατὰ τὴν ἀλβανικὴν ἀπογραφήν, θὰ δηλώνῃ τὸ θρήσκευμά του. Ἡ λογική, ποὺ ἐπεκράτησε, ἦταν ὅτι μόνον ἂν καταγράψῃς τὶς μειονότητες, ἠμπορεῖς νὰ τὶς προστατεύσῃς, πρᾶγμα ποὺ δὲν ἤθελαν νὰ καταλάβουν οἱ ἐν Ἑλλάδι ἐκκλησιομάχοι καὶ ὑπερπροοδευτικοί.

Εἰς ἀπάντησίν του, τὴν 15.7.2010, πρὸς τὸν Ἕλληνα εὐρωβουλευτὴν καθηγητὴν Ἰωάννην Τσουκαλᾶ, ὁ ἁρμόδιος διὰ τὴν διεύρυνσιν καὶ τὴν Εὐρωπαϊκὴν πολιτικὴν ἐπίτροπος τῆς Εὐρ. Ἑνώσεως κ. Στέφαν Φίλε δηλώνει σαφῶς ὅτι ἡ Εὐρώπη ἐγκρίνει αὐτὴν τὴν λύσιν, δηλαδὴ τὴν προαιρετικὴν ἀναγραφὴν τοῦ θρησκεύματος καὶ μάλιστα σκοπεύει νὰ στηρίξῃ μὲ τὸ ποσὸν τῶν 8 ἑκατομμυρίων εὐρὼ καὶ μὲ τεχνογνωσίαν τὴν ἀλβανικὴν ἀπογραφήν. Ἄρα διαψεύδονται ὅλοι ἐκεῖνοι οἱ εὐρωπαϊκώτεροι τῆς Εὐρώπης, ποὺ ἐφώναζαν «νὰ διαγράψωμεν τὸ θρήσκευμα διὰ νὰ προστατεύσωμεν τὶς μειονότητες», ἐνῷ δικαιώνεται ἡ πρότασις τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κυροῦ Χριστοδούλου. Καιρὸς εἶναι νὰ πιέσωμεν καὶ ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες τὶς ἀρχὲς τῆς χώρας μας, νὰ ἐφαρμόσουν τὴν προαιρετικὴν ἀναγραφὴν τοῦ θρησκεύματος εἰς τὶς νέες ταυτότητες, ἀφοῦ εἰς τὸ προαναφερθὲν ἔγγραφον τοῦ κ. Φίλε ἀναφέρεται ὅτι οἱ ἐρωτήσεις σχετικὰ μὲ τὸ θρήσκευμα καὶ τὴν ἐθνότητα ἐμπίπτουν εἰς τὴν διακριτικὴν εὐχέρειαν κάθε χώρας. Ἂν θέλῃ, λοιπόν, ἡ Ἑλλάδα μπορεῖ νὰ ἔχῃ τέτοια στοιχεῖα εἰς τὰ δημόσια ἔγγραφά της. Ἐπιτέλους οἱ κυβερνῶντες ἂς ἀκούσουν τὴν φωνήν του λαού αλλά και την φωνή της λογικής.

 

ΠΗΓΗ http:www.pentapostagma.gr/2010/10

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *