ΦΩΒΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 78-Η ΛΕΞΙΠΕΝΙΑ ΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΩΝ Η ΑΝΤΙΘΕΣΙΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

 

Εἰς τὰς καθημερινὰς συζητήσεις μὲ πολλοὺς φίλους καὶ γνωστοὺς διαπιστώνομε ὅτι ὅλοι ἀγανακτοῦν δικαίως, χωρὶς νὰ ἁμαρτάνουν, διὰ τὴν μεγίστην λεξιπενίαν ποὺ μαστίζει τοὺς νεοέλληνας, ὥστε δὲν καταλαβαίνουν οὔτε κοινὰς ἑλληνικὰς λέξεις – ἐκφράσεις τῆς καθομιλουμένης καθαρᾶς ἑλληνικῆς γλώσσης.
Οἱ διδάσκοντες εἰς ὅλας τὰς βαθμίδας τῆς Ἐκπαιδεύσεως δὲν ἐξηγοῦν οὔτε μεταδίδουν τίποτε ἀπὸ τὸν πλοῦτον τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης, ὅπως τὸν ἐκφράζει κατωτέρω παραστατικώτατα ὁ βραβευμένος ποιητής μας Ὀδυσσέας Ἐλύτης.

Οἱ μαθηταὶ εἰς τὴν Ἀγγλίαν, Αὐστραλίαν, Γερμανίαν μαθαίνουν ἀρχαῖα ἑλληνικὰ ἀκόμη καὶ ἀπὸ τὸ Δημοτικὸν Σχολεῖον, οἱ δὲ Ἕλληνες οὔτε τῆς Φιλολογίας, μάλιστα δὲ οὔτε καὶ τῆς Γλωσσολογίας δὲν ἀντιλαμβάνονται τίποτε: ὀρθογραφία μηδέν, γραμματικὴ μηδέν, συντακτικὸν μηδέν, παρουσίασις ἐγγράφου μηδέν!!!!!…..
Τὸ Ὑπουργεῖον Α – Παιδείας ὄχι μόνον δὲν ἐνδιαφέρεται νὰ μαθαίνουν οἱ Νεοέλληνες Ἑλληνικά, ἀλλὰ ἀντιθέτως καταπολεμᾶ τὴν Ἑλληνικὴν γλῶσσαν βαναύσως παντοιοτρόπως.
Μετὰ τὴν μεταπολίτευσιν τὴν πολεμοῦν μὲ σφοδρότατον μῖσος καὶ τὴν ψευδαίσθησιν, τὴν ὁποίαν ἐδημιούργησαν οἱ προπαγανδισταί / «γκεμπελισταί», αὐτοὶ οἱ πανεπιστήμονες ἡμιμαθεῖς καὶ καλλιεργοῦν μὲ κάθε θεμιτὸν καὶ ἀθέμιτον μέσον τὸ μῖσος κατὰ τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης, ἔχοντες τὴν ψευδαίσθησιν ὅτι αὐτὸ εἶναι ἕνα «βόλι» (βαρύτατον πλῆγμα) κατὰ τῆς δικτακτορίας. Τοιουτοτρόπως κατελήξαμε ἀπὸ τὴν πειθαρχίαν καὶ αὐστηρότητα («δρακόντεια μέτρα») εἰς τὴν ἄκραν ἀκαταστασίαν καὶ ἀναρχίαν – εἰς τὸν «βίον ἀβίωτον». Οἱ ἐπιβολεῖς τῆς τάξεως, ἀστυνομικοί μας, μετετράπησαν εἰς στόχους τῶν ἀναρχικῶν, τῶν ἐμπόρων ναρκωτικῶν, τῶν σωματεμπόρων καὶ ἐν γένει ὅλων τῶν κακοποιῶν στοιχείων, νὰ τοὺς σπᾶν τὸ ἠθικὸν ἐξ ἀποστάσεως ἐπαφῆς καὶ νὰ μὴ δύνανται νὰ ἀντιδράσουν οὐδὲ κατ’ἐλάχιστον (Αἰδὼς Ἀργεῖοι). Καθημερινῶς νὰ μὴ ἔχουν τὰ ὄργανα τῆς τάξεως οὔτε τὸ δικαίωμα τῆς αὐτοαμύνης. Διαφορετικῶς τοὺς ἀναμένει καὶ αὐτούς (ὅπως καὶ τοὺς πολίτας) ἡ Δαμόκλειος σπάθη (ἡ φυλακὴ καὶ ἡ ἀπόταξις)!!!!
Ποῦ κατηντήσαμε,νὰ εἴμεθα ὀχυρωνόμενοι εἰς τὰς οἰκίας μας καὶ νὰ διστάζωμε νὰ ἐξέλθωμεδιὰ τὰς ἐργασίας μας, μὴ γνωρίζοντες ἄν θὰ ἐπιστρέψωμε σῶοι καὶ ἀβλαβεῖς καὶ ἄν θὰ τὰς εὕρωμε διερρηγμένας ἤ ἀκόμη καὶ τὰ κακοποιὰ στοιχεῖα ἐντὸς καὶ νὰ σοῦ ἀτιμάζουν τὰς θυγατέρας σου, τοὺς υἱούς σου, τὴν σύζυγόν σου καὶ νὰ ἀναμένουν καὶ ἐσένα, διότι ἐθίζονται εἰς τὸ παρά φύσιν καὶ λόγῳ τῆς περιτομῆς καὶ ἀκροβυστίας μόνον τοιουτοτρόπως ἀπολαμβάνουν τὴν ἐφάμαρτον ἠδονήν.

Καὶ τὰ ΜΜΕ νὰ μὴ ἐπιτρέπεται νὰ λέγουν ἄν οἱ κακοποιοὶ ἦσαν ἀλλοδαποὶ ἤ Ἕλληνες;;;;;

Παραδείγματος χάριν ἡ λέξις κατ’εὐφημισμόν, ἡ ὁποία εἶναι ἄγνωστος εἰς τὴν πλειοψηφίαν τῶν Νεοελλήνων, εἶναι μία ἐπίσημος λέξις εἰς τὴν Εὐρωπαϊκὸν Κοινοβούλιον.

(ΠΗΓΗ
https://www.linguee.gr/%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AC/search?query=euphemism%20for)

 

 

 

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΝ ΚΕΙΜΕΝΟΝ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ (Εuroparl.europa.eu)

This is the polite euphemism for corruption, and that is what we must control here.

Restructuring is often used as a euphemism for redundancies.

Undeclared gainful employment is just a euphemism for illicit work.

 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΙΣ ΕΙΣ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Ἔτσι ἀποκαλεῖται εὐγενικά, κατ’ εὐφημισμόν, ἡ ἀπάτη, καὶ αὐτὸ ἀκριβῶς πρέπει νὰ ἐλέγξωμε ἐδῶ!!!!….

Ἀναδιάρθρωσις σημαίνει, κατ΄εὐφημισμόν, πολλὲς φορὲς μείωσις τῶν θέσεων ἐργασίας!!!!….

Ἡ περιγραφή «μὴ δηλωμένη βιοποριστικὴ δραστηριότητα» εἶναι μία ὡραία ἀπόδοσις (κατ΄εὐφημισμόν) τοῦ ὅρου «λαθραία ἐργασία»!!!!!…..

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *