ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 82-ΤΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΝ

 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΝ ΦΙΛΤΑΤΟΝ Κ. ΚΩΝ/ΝΟΝ ΚΑΡΑΪΣΚΟΝ, ἐπικεφαλῆς εἰς τήν «Σπάρτακος – Παράταξιν Πολιτῶν διὰ τὸν Δῆμον Κομοτηνῆς», ἐνημερώθημεν ὀλίγον πρὸ τῆς διοργανώσεως τοῦ Συλλαλητηρίου τῆς 19.1.2020 καὶ ἐσπεύσαμε νὰ τὸ ἀνακοινώσωμε μὲ τὰ κατωτέρω κείμενα εἰς τὸ διαδίκτυον καὶ εἰς τὸ κατωτέρω ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΝ ΕΝΤΥΠΟΝ, τὸ ὁποῖον, πραγματικῶς, ἐν μιᾷ νυκτί, συντάξαμε καὶ ἐτυπώσαμε!!!!!…..

Μὲ τὸ σκεπτικὸν ὅτι βάσει διεθνῶν κανονισμῶν, οἱ τρίτες – πτωχὲς χῶρες δύνανται νὰ λαμβάνουν ἀγαθὰ (π.χ. γαλακτοκομικὰ προϊόντα, φροῦτα κλπ) ἀντὶ νὰ χύνωνται εἰς τὶς θάλασσες ἢ νὰ ἀπορρίπτωνται εἰς χωματερὲς καὶ νὰ μολύνουν τὸ περιβάλλον, δηλαδὴ νὰ διατίθενται δωρεὰν εἰς τοὺς δεινοπαθοῦντες συνανθρώπους μαςδιακηρύττομε τοῦτο ἀπὸ δεκαετίας καὶ ἐπιμένομε!!!!!…..

Τώρα δὲ ποὺ ἡ Ἑλλάδα μας καὶ ἡ Κύπρος μας εἶναι ἐπίσημα τακτικὰ μέλη τῆς Ἡνωμένης Εὐρώπης, θὰ πρέπῃ νὰ πρωτοστατήσωμε καὶ νὰ λαμβάνωμε τεράστιες ποσότητες τῶν πλεοναζόντων ἀγαθῶν, διὰ νὰ διατίθενται ἀνὰ τὴν ὑφήλιον εἰς σχολεῖα, ὀρφανοτροφεῖα, παιδικοὺς σταθμούς, οἰκοτροφεῖα, στέγες γερόντων καὶ πληθώρα ἄλλων δεινοπαθούντων συνανθρώπων μας, ὥστε νὰ μένουν οἱ ταλαίπωροι ἄνθρωποι εις τὶς ἑστίες των καὶ ὄχι νὰ ὑποβάλλωνται σὲ τέτοιες θανατηφόρες περιπέτειες!!!!!…..

Ἐφθάσαμε εἰς τὸ «ἀδιαχώρητον», ὄχι μόνον εἰς τὰ ἀστικὰ κέντρα, ὅπου ὑπάρχει φόβος καὶ τρόμος, ὄχι μόνον εἰς τὰ παιδιά, τὶς γυναῖκες καὶ τοὺς γέροντες, ἀλλὰ καὶ τοὺς μεσήλικες, ἀλλὰ καὶ εἰς τὴν ἐπαρχείαν (κυρίως εἰς τὰ περισσότερα νησιά μας, ἰδίως τὰ νοτιοανατολικά, τὶς παραμεθόριες περιοχές μας, ἰδίως τὴν Ἀλεξανδρούπολίν μας, ἀλλὰ καὶ τὶς ἐρημωθεῖσες ὀρεινὲς περιοχές μας, κατηντήσαμε ἰσχνὴ – ἰσχνότατη μειοψηφία ἀπὸ τώρα). Καὶ ὅταν ἀπέλθουν καὶ οἱ ἐλάχιστοι ἐναπομείναντες γέροντες σχεδὸν τετάρτης ἡλικίας, τότε οἱ ὀρεινοὶ ὄγκοι θὰ ἀδειάσουν πλήρως ἀπὸ Ἕλληνες καὶ ἐκεῖ θὰ βασιλεύουν ἀγροῖκοι τοῦ Χότζα, Μπερίσα καὶ τῶν ἄλλων ἀδίστακτων μωαμεθανῶν καὶ μαρξιστῶν ἡγετῶν!!!!!…..

Τοὺς ἐξωτερικοὺς εἰσβολεῖς ὁ ἄριστα ἐκπαιδευμένος στρατὸς μας εἶναι εἰς θέσιν νὰ τοὺς κατατροπώσῃ. Ὅμως τοὺς ἐσωτερικοὺς ἐχθροὺς τῶν πόλεων ἀδύνατον νὰ τοὺς ἀντιμετωπίσωμε!!!!!…..

Οἱ «μεγάλοι» μας διαβεβαιώνουν ὅτι θὰ μᾶς προστατεύσουν. Ἀλλὰ ὅλα αὐτὰ εἶναι λόγια διὰ νὰ ἐπιβάλουν τὰ συμφέροντά των (ἐξασφάλισις εἰς τὴν χώραν μας ἀτομικοῦ ὑποβρύχιου, εἰς τὴν Σοῦδα μας, πυραύλων ἐδάφους / ἐδάφους, ρομποτικῶν ἀεροπλάνων, ντρὸνς κ.λπ.). Ἂν πράγματι ἦσαν ἔντιμοι οἱ «φίλοι» μας τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως καὶ δὲν ἦσαν «τὸ ἴδιο συνδικάτο», θὰ εἶχαν τρίξει τὰ δόντια εἰς τὴν Τουρκίαν καὶ θὰ εἶχαν σταματήσει τὶς καθημερινὲς ἐγκληματικὲς πτήσεις της ἐπάνω ἀπὸ τὰ νησιά μας μέχρι τὴν Κάρυστον καὶ τὴν Λάρισάν μας. Δὲν θὰ ὑπῆρχε ὁ τρισάθλιος πολεμικὸς ἐξοπλισμός.
Τὰ τεράστια αὐτὰ ποσὰ θὰ διετίθεντο διὰ τὴν εὐημερίαν τῶν λαῶν Τουρκίας καὶ Ἑλλάδος!!!!!…..

Ὀφείλομε νὰ μείνωμε ἀπροσκύνητοι, ἀσυμβίβαστοι, ἀχρημάτιστοι ἀπὸ τὶς ἀπάνθρωπες, ἀντικοινωνικές, ἀντεθνικὲς καὶ ἀντιχριστιανικὲς ἰδέες καὶ ἀρχὲς καὶ νὰ προασπιζώμεθα μὲ σθένος καὶ καρτερίαν ὅλες τὶς κοινωνικὲς κατακτήσεις καὶ τὴν ἀκεραίαν πατρίδα, διότι πρὸς χάριν αὐτῶν ἔχουν χυθῆ ἄπειροι ποταμοὶ αἱμάτων !!!!!…..

Μετὰ τὴν ἀνάρτησίν μας πλῆθος σοβαρῶν ἱστοσελίδων ἀπὸ ὅλην τὴν Ἑλλάδα καὶ τὸ ἐξωτερικόν διέδωσαν τὸ ἄρθρον μας, ὡς π.χ. Τρελογιάννης, Πενταπόσταγμα, Siatista Info κλπ!!!!!!…..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *