ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΝ 2020 – 2021

ΕΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ ΕΚΔΟΣΙΣ ΕΘΝΟΓΕΡΤΗΡΙΩΝ ΧΑΡΤΩΝ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΤΟΥ 8.9.2020

                                                                  

Παρὰ τὶς τεράστιες δυσκολίες, ἐν τούτοις τολμῶμε καὶ ἐφέτος νὰ συντάξωμε καὶ κυκλοφορήσωμε τὸ Ἑορτολόγιον μας,  τὸ ἡμερολόγιον τῆς Ἰνδίκτου, τὸ ὁποῖον ἄρχεται ἀπὸ 1ης Σεπτεμβρίου 2020 καὶ τελειώνει τὴν 31ην Αὐγούστου 2021.

Ἐλπίζομε ἀρκετοὶ φίλοι, Ἱεραὶ Μοναὶ καὶ Ἱεροὶ Ναοί, ὅπου ὑπάρχει ἔμπρακτον ἱεραποστολικὸν πνεῦμα, νὰ μᾶς παραγγείλουν τὰ ἐκκλησιαστικά μας ἑορτολόγια, τὰ ὁποῖα πωλοῦν ἤ δωρίζουν εἰς πνευματικά των τέκνα, διὰ νὰ τὰ χρησιμοποιοῦν ὡς πολίτιμα δῶρα εἰς σπουδαίας ἐπετείους, εἰς γάμους, γεννήσεις, βαπτίσεις, ὀνομαστικὰς ἑορτάς, ἀποφοιτήσεις κλπ. κλπ., ὥστε νὰ τονώνουν τὸ ψυχικὸν σθένος τοῦ ποιμνίου των!!!!….

Ἐπαναλαμβάνομε καὶ ἐφέτος, ὅτι τὰ ἔχομε κοστολογήσει εἰς πολὺ χαμηλὴν τιμήν, ὥστε οὔτε τὸ ἥμισυ τῶν ἐξόδων μας δὲν εἰσπράττομε, δηλαδὴ δὲν καλύπτεται οὔτε μέρος τῶν τυπογραφικῶν, φόρου, Φ.Π.Α., ταχυδρομικῶν καὶ λοιπῶν ἐξόδων ἀποστολῆς!!!!…..

Κοστίζουν ἀπὸ 3,- Εὐρὼ τὸ τεμάχιον (μὲ μικροτέραν ἀποστολὴν τὰ 20 τεμάχια) μέχρι 1,20 Εὐρὼ διὰ ἄνω τῶν 100 τεμαχίων!!!!!…..

Συγκεκριμένως τὸ Ἑορτολόγιόν μας κοστίζει:

μέχρι 20 τεμ……………………………………..3,- Εὐρὼ

          21 –  50………………………………………2,50

          51 –  80………………………………………2,20

          81 -100………………………………………2,00

ἄνω τῶν 100 τεμ………………………………1,20

Ὅμως ἡ ἀξία των εἶναι πολὺ μεγάλη!!!!!…..

Διότι προμηθεύομε τοὺς φίλους μὲ αὐτὴν τὴν δυνατότητα πολυτίμων δώρων, ὥστε τοὺς δίδομε λύσιν νὰ τὰ προσφέρουν ἀντὶ δέσμης ἀνθέων, τὰ ὁποῖα κοστίζουν πολλαπλάσια καὶ μετὰ ἀπὸ ὀλίγας ἡμέρας ἀπορρίπτονται εἰς τοὺς κάδους τῶν ἀχρήστων, ὄντα ταυτοχρόνως καὶ ἑστία μολύνσεων ἀπὸ ψευδομονάδας, ἤ ἀντὶ γλυκισμάτων, τὰ ὁποῖα ἐπίσης κοστίζουν πολλαπλάσια καὶ καταστρέφουν ἀφαντάστως τὴν ὑγείαν!!!!!….

Ἀντιθέτως, τὰ ἑορτολόγια ὠφελοῦν παντοιοτρόπως.

Ὡς γνωστόν, ὑπήρξαμε τόσον πολὺ ἀπογοητευμένοι καὶ εἴχαμε ἀποφασίσει νὰ μὴ τὰ ἐπανεκδόσωμε. Δυστυχῶς ὅμως, ἤ εὐτυχῶς, πάρα πολλοὶ ἔχουν ἐνθουσιασθῆ μὲ τὸ ἑορτολόγιον μας, και προεμβάζουν χρήματα!!!!!…..

Χάριν αὐτῶν τῶν ἐμπράκτων ἰδεολόγων ὑποχρεούμεθα νά «αἱμορραγοῦμε» οἰκονομικῶς, καὶ παραβλέπωμε τὶς ἀπερίγραπτες ταλαιπωρίες μας!!!..

Ἐφέτος διεπίστωσε τὸ μέλος μας κ. Γεώργιος Χρυσανθάκης, ἐπισμηναγὸς ἐ.ἀ., ὅτι ὄντως ἐμεῖς δὲν ἔχομε χρόνον οὔτε νὰ ἀνασάνωμε καὶ ἐπιμελήθη ἐξ ὁλοκλήρου τὶς τροποποιήσεις – βελτιώσεις ποὺ εἴχαμε συμφωνήσει!!!!!…..

ΕΘΝΟΓΕΡΤΗΡΙΟΙ ΧΑΡΤΕΣ

Ἐπ’εὐκαιρίᾳ ἀνακοινώνομε καὶ πάλι μίαν εἰδικὴν προσφορὰν τοῦ Ἱδρύματός μας διὰ ὅλες τὶς ἡλικίες:

Θὰ τυπώσωμε καὶ θὰ παραδώσωμε εἰς τοὺς φίλους πλαστικοποιημένα καὶ διπλωμένα:

Α) τὸν χάρτην μὲ τοὺς κατὰ τόπους ἥρωας,

(Ἔκδοσις Νέα Ὑόρκη 1930)

εἰς διαστάσεις 0,70 Χ 0,70 τοῦ μέτρου

καὶ

Β) τοὺς ἥρωας τοῦ ΄21

εἰς διαστάσεις 1,00 Χ 0,70 τοῦ μέτρου 

Φιλοδοξούσαμε, ἄν τοὺς ἐτυπώναμε ἀπὸ 10.000 ἀντίτυπα, νὰ ἐκοστίζαν εἰς τὴν συμβολικὴν τιμὴν τῶν δύο (2) Εὐρὼ ἕκαστος.

Ὅμως τὰ μέχρι τοῦδε ἐνδιαφέροντα ὑπῆρξαν ἄκρως ἀπογοητευτικά!!!!!…..

Ἐπειδὴ ἔχουν συνηθίσει οἱ φίλοι νὰ τὰ ἔχουν ὅλα δωρεὰν ἀπὸ ἐμᾶς, ὅπως oἱ προσκυνηματικὲς ἐκδρομὲς καὶ φιλοξενίες, παντοῦ ἀλλοῦ εἶναι λίαν γενναιόδωροι, εἰς ἐμᾶς ὅμως εἶναι λίαν σκεπτικοὶ καί «σφικτοχέρηδες»!!!!!…..

Ἐν τούτοις εὐελπιστοῦμε νὰ ὑπάρξουν γονεῖς, συγγενεῖς, φίλοι, καθηγηταί, διδάσκαλοι νὰ συστήσουν αὐτοὺς τοὺς χάρτες ἐνθέρμως!!!!!…..

Ἄλλοι πωλοῦν ἀκόμη καὶ πολὺ ἁπλοὺς χάρτες πρὸς 30 μέχρι 60 Εὐρώ!!!!!…..

Ἐμεῖς ὁρίζομε νὰ τοὺς ἀποστέλωμε διπλωμένους, εἰς τὴν λίαν εὐνοϊκὴν τιμὴν τῶν 8 καὶ 10 Εὐρὼ ἀντιστοίχως, συμπεριλαμβανομένων ΦΠΑ, ἐξόδων ἀποστολῆς, καλύπτοντες μόνον μέρος τῶν ἐξόδων μας!!!!!…..

Αὐτὸ εἶναι πολυδάπανον μὲ πλαστικοποίησιν, διπλώματα κλπ.!!!!….

Ἐν τούτοις, διευκρινίζομε ὅτι, ἐὰν ὁ κάθε παραλήπτης καὶ φίλος εἶναι εἰς θέσιν νὰ ἐξασφαλίσῃ ὑπευθύνως χώρους ἀναρτήσεως αὐτῶν

τῶν χαρτῶν  0,70Χ0,70  καὶ

γιὰ τοὺς ἥρωας 1,00Χ0,70 

θὰ εἴμεθα διατεθειμένοι νὰ δωρίζωμε αὐτοὺς τοὺς χάρτες εἰς διευθυντὰς δημοτικῶν σχολείων, γυμνασίων, λυκείων, πανεπιστημίων, νοσοκομείων, δημαρχείων, περιφερειῶν καὶ λοιπῶν δημοσίων ἢ ἰδιωτικῶν  κτιρίων, ὅπου θὰ εἶναι εἰς θέσιν νὰ ἐξασφαλίσουν ξύλινα ἢ μεταλλικὰ πλαίσια, διὰ νὰ μένουν ἐκεῖ μακροχρονίως ἀναρτημένοι!!!!!…..

Εὐχαρίστως  νὰ στερούμεθα ἐμεῖς περαιτέρω καὶ νὰ δωρίζωμε τοὺς χάρτες εἰς αὐτὲς τὶς περιπτώσεις.

ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ

ΓΙΑ ΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΑ 2020-2021

Δίδομε συμπληρωματικῶς στοιχεῖα

ΑΞΙΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΩΝ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ  GR 8601101460000014629609828

ΕUROBANK:  GR9702602040000210100382086

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ GR71 0171 7520 0067 5213 3133 562

Παρακαλοῦμε ὁ κάθε φίλος καταθέτης νὰ μᾶς ἀναφέρῃ λεπτομερέστατα στοιχεῖα του (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΝ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΟΝ ΔΙΑ ΝΑ ΤΟΝ ΞΕΧΡΕΩΝΩΜΕ ΚΑΙ ΕΚΔΙΔΩΜΕ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΑΠΟΣΤΕΛΛΩΜΕ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΑ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΑ).

Μάλιστα εἰς τὶς πρωτεύουσες τῶν Νομῶν θὰ ἔρχωνται κατ’οἶκον δωρεάν!!!!!…..

Μόνον οἱ παραλῆπτες πρέπει νὰ συνεννοοῦνται  μὲ ΕΛ.ΤΑ ποὺ εἶναι ὑποχρεωμένα νὰ σᾶς τὰ φέρνουν εἰς τὸν χῶρον τῶν παραληπτῶν δωρεάν!!!!!…..

Τυχὼν ἐπὶ πλέον χρήματα θὰ θεωροῦνται ὡς δωρεὲς ὑπὲρ τῶν σκοπῶν τῶν φορέων μας καὶ θὰ λαμβάνουν οἱ καταθέτες καὶ πρὸς τοῦτο ἀποδείξεις!!!!…..

Οἱ παραγγελίες παρακαλοῦμε εἰς τὸ e mail :

fot_gram@otenet.gr

ΕΥΧΟΜΕΘΑ ΚΑΛΟΝ ΝΕΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΕΤΟΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ

ΣΩΜΑΤΕΙΟΝ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ                       ΤΗΛ. 210-3254321

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *