ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΗΡΩΕΣ ΤΟΥ 21 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΣ ΑΡΧΗΓΟΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (+ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1821) 27.1.2021

ΗΡΩΕΣ ΤΟΥ 21

 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΣ

ΑΡΧΗΓΟΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

(+ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1821)

                                                                   27.1.2021

Ὅλοι οἱ ἥρωες τοῦ 21 ἦσαν ἐπίλεκτοι.

Ἕνας σπουδαιότατος, ὁ ἀρχηγὸς καὶ ὑπερασπιστὴς τῆς Μακεδονίας, ἦταν ὁ Ἐμμανουὴλ Παπάς.

Ο ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΣ ἐγεννήθη εἰς τὸ χωριὸ Δοβίτσα τῶν Σερρῶν τὸ ἔτος 1772, τὸ ὁποῖο σήμερα ὀνομάζεται πρὸς τιμήν του «Ἐμμανουήλ Παππάς», καὶ ἦταν μεγαλέμπορος καὶ τραπεζίτης.

Νέος ἀκόμη ἔκτισε τὸν Ναὸν τοῦ χωριοῦ του, ὁ ὁποῖος εἶναι καὶ ὁ σημερινὸς Ναὸς τοῦ χωριοῦ.

Δὲν ἐπαναπαύθηκε ὅμως εἰς τὴν ἡρεμία τῆς περιουσίας του καὶ στὴν πολυμελῆ οἰκογένειά του (εἶχε ὀκτὼ ἀγόρια, ἀπὸ τὰ ὁποῖα τά τρία ἔπεσαν στὸν ἀγώνα, καὶ τρία κορίτσια).

Ὑπῆρξε ἁγνή, ἡρωικὴ καὶ ἀνιδιοτελὴς μορφὴ τῆς Ἐπαναστάσεως.

Ἦτο μέλος τῆς Φιλικῆς Ἑταιρείας καὶ ὁ ἀρχηγὸς τῶν ἐξεγερμένων Ἑλλήνων εἰς τὴν Μακεδονία.

Ἀπὸ νεαρὴ ἡλικία ἀσχολήθηκε μὲ τὸ ἐμπόριο (τὸ ὁποῖο ἐπέκτεινε καὶ εἰς Θεσσαλονίκη, Κωνσταντινούπολιν, Βιέννη) καὶ ἀπέκτησε μεγάλη περιουσία. Ἀπέκτησε καὶ κύρος εἰς τὴν Ὀθωμανικὴ Διοίκησιν (καὶ ὡς δανειστὴς στοὺς Τούρκους προύχοντες), καὶ τοιουτοτρόπως ἐπετύγχανε καὶ εὐνοϊκὲς ἀποφάσεις ἀπὸ τὴν Ὀθωμανικὴν Διοίκησιν ὑπὲρ τῶν χριστιανῶν.

Στὸν ἀγώνα προσέφερε κατ’ἀρχὰς 1.000 γρόσια γιὰ τὴν ἐνίσχυσιν τῶν οἰκονομικῶν τῆς Φιλικῆς Ἑταιρείας, στὴν ὁποία μυστικῶς ἀνῆκε.

Στὴν Κωνσταντινούπολιν ἐπέτυχε νὰ εἰσπράξῃ ποσὸν πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) χρυσῶν δραχμῶν ἀπὸ τὰ χρέη ποὺ τοῦ ὤφειλε ὁ Ὀθωμανὸς τοπάρχης τῶν Σερρῶν, τὶς ὁποῖες διέθεσε ἐπίσης ἐξ ὁλοκλήρου στὸν ἐθνικὸ ἀγώνα.

Εἶχε ἐκπονήσει μάλιστα καὶ σχέδιο γιὰ δολοφονικὴ ἀπόπειρα κατὰ τοῦ Σουλτάνου, τὸ ὁποῖο ὅμως, τελικά, ἀπέτυχε λόγῳ προδοσίας.

 

Ὅταν ἐκηρύχθη ἡ Ἐπανάστασις τοῦ 1821, ὁ Ἐμμανουήλ Παπὰς ἐγκατέλειψε τὴν Κωνσταντινούπολιν καὶ μετέβη στὴ Μονὴ Ἐσφιγμένου στὸ Ἅγιο Ὄρος. Ἔγινε δεκτὸς μὲ ἐνθουσιασμὸ ἀπὸ ἡγουμένους καὶ μοναχοὺς καὶ σὲ ἔκτακτη σύνοδο μὲ τὴν συμμετοχὴ λαϊκῶν καὶ μοναχῶν στὶς Καρυὲς ἀπεφασίσθη τὴν  17 Μαΐου τοῦ 1821 νὰ κηρυχθῇ ἡ Ἐπανάστασις στὴν Μακεδονία, καὶ ὁ Ἐμμανουὴλ Παπὰς ἀνακηρύχθηκε “ἀρχηγὸς καὶ ὑπερασπιστὴς τῆς Μακεδονίας μὲ ἀρχηγεῖο στὸ Ἅγιο Ὄρος.  Ἔτσι, ὁ ἀγώνας γενικεύεται σ’ ὅλα τὰ χωριὰ τῆς Χαλκιδικῆς μὲ ἐπιτυχία, ἐνῷ ἐπαναστατοῦν καὶ ὅλες οἱ Μονὲς τοῦ Ἁγίου Ὄρους.

Στὶς δυσκολίες ποὺ προέκυψαν λόγῳ τῆς ἰσχυρῆς δυνάμεως τῶν Ὀθωμανῶν, ὁ Παπὰς ἐζήτησε βοήθεια ἀπὸ τοὺς ἔμπειρους ὁπλαρχηγοὺς τοῦ Ὀλύμπου, ὅμως αὐτοὶ δὲν θέλησαν νὰ ἀπομακρυνθοῦν ἀπὸ τὶς βάσεις τους.

Οἱ Ὀθωμανοὶ δυστυχῶς μὲ τὶς τεράστιες δυνάμεις ποὺ συγκέντρωσαν ἐπέλασαν μὲ πυρπολισμοὺς καὶ σφαγές καὶ φοβερὰ ἀντίποινα σὲ ὅλη τὴν Χαλκιδική.

Ὁ Παπὰς ἔγραψε προσωπικὲς ἐπιστολὲς ἀπευθυνόμενος στὸν Δημήτριο Ὑψηλάντη καὶ στοὺς προύχοντες τῆς Ὕδρας καὶ τῶν Σπετσῶν, ζητώντας πολεμοφόδια, στρατὸ καὶ τρόφιμα. Σὲ ἀπάντησή του ὁ Υψηλάντης τὸν διόριζε ἐπίσημα πληρεξούσιο ἀρχηγὸ καὶ διοικητὴ τοῦ Ἁγίου Ὄρους, τῆς Κασσάνδρας καὶ τῆς Θεσσαλονίκης. Τοῦ ἐξηγοῦσε, ὅμως, ὅτι δὲν ὑπῆρχαν διαθέσιμα ἐφόδια διότι ἦσαν συγκεντρωμένα στὴν Πελοπόννησο, στὴν  πολιορκία τῆς Τριπολιτσᾶς. Θὰ τοῦ παρεῖχε βοήθεια στὸ μέλλον καὶ τοῦ συνιστοῦσε ὑπομονή.

Ὑπὸ αὐτὲς τὶς δυσκολώτατες συνθῆκες ἑπόμενο ἦταν ἡ Χαλκιδικὴ νὰ πέσῃ στο ἔλεος καὶ στὴ θυριώδη μανία τῶν Ὀθωμανῶν Τούρκων.

Ὁ Ἐμμανουὴλ Παπὰς μόλις καὶ μετὰ βίας διέφυγε στὸ Ἅγιο Ὄρος, ὅπου οἱ ἡγούμενοι ὅμως, μετὰ τὴν ἀρνητικὴ ἐξέλιξιν της Ἐπαναστάσεως, ἀρνήθηκαν νὰ συνεχίσουν τὸν ἀγώνα καὶ ἐπιθυμοῦσαν νὰ διαπραγματευθοῦν.

Ὁ Ἐμμανουὴλ Παπὰς ἀπογοητευμένος, ἀνεχώρησε γιὰ τὴν Ὕδρα μὲ πλοιάριο, ἀλλὰ ἐξαντλημένος ἀπὸ τὶς κακουχίες τοῦ πολέμου καὶ ἀπὸ τὶς συγκινήσεις τῆς τραγικῆς του περιπέτειας, πέθανε ἀπὸ συγκοπὴ καρδιᾶς μέσα στὸ πλοιάριο ἀκριβῶς τὴν στιγμὴ ποὺ ἔπλεε τὸν Καφηρέα (ἀκρωτήριο στὸ νοτιοανατολικὸ ἂκρο τῆς Εὐβοίας, ἀπέναντι ἀπὸ τὴν Ἄνδρο τὴν 5 Δεκεμβρίου τοῦ 1821.

Ἡ σορὸς τοῦ ἥρωα μετεφέρθη στὴν Ὕδρα καὶ ἐκηδεύθη μὲ τιμὲς ἀρχιστράτηγου. Τὰ λείψανά του μετεφέρθησαν προσφάτως, τὸ 1971, καὶ ἐναποτέθησαν κάτω ἀπὸ τὸν ἀνδριάντα του, στὴν Πλατεία Ἐλευθερίας τῶν Σερρῶν.

ΠΗΓΗ : https://el.wikipedia.org/wiki/Εμμανουήλ_Παπάς

 

Προτομή του εὑρίσκεται εἰς τὸ ΠΕΔΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ στὴν ὁδὸ τῶν ἡρώων ποὺ ἀναμένουν ὑπομονετικὰ ἡ Ἑλλάδα νὰ τοὺς κτίσει ἐκεῖ τὸ Τάμα τους, δηλαδὴ τὸ μνημεῖο εὐχαριστίας, εὐγνωμοσύνης καὶ δοξολογίας στὸν Ἐλευθερωτὴ Σωτήρα Χριστόν!!!….

 

Τὸ Video ποὺ ἀκολουθεῖ εἶναι ἀφιερωμένο εἰς τὸν Ἐμμανουὴλ Παπὰ μὲ ἐπιμέλεια τοῦ δημοσιογράφου τοῦ Πρώτου Θέματος καὶ μέλους τοῦ τάματος τοῦ Ἔθνους κ. Παναγιώτη Σαββίδη ἐκ Σερρῶν.

https://www.youtube.com/watch?v=dqScQovcH0Y

                             ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ τηλ. 210 3254321

 

ΑΓΑΛΜΑ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑ, ΣΕΡΡΕΣ.
ΠΗΓΗ : https://el.wikipedia.org/wiki/Εμμανουήλ_Παπάς
ΠΡΟΤΟΜΗ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ, ΑΘΗΝΑ
ΠΗΓΗ : https://el.wikipedia.org/wiki/Εμμανουήλ_Παπάς

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *