ΠΑΡΑΜΥΘΙ Ἤ ΤΡΑΓΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΣ Τὸ μυρμήγκι

 

Κάθε ἡμέρα, ἕνα μικρὸ μυρμήγκι ἐπήγαινε εἰς τὴν ἐργασία του πολὺ ἐνωρὶς καὶ ἄρχιζε ἀμέσως νὰ δουλεύῃ. Ἦταν πολὺ παραγωγικὸ καὶ χαρούμενο.
Τὸ ἀφεντικό, τὸ λιοντάρι, παραξενεύθηκε, ποὺ τὸ μυρμήγκι δούλευε χωρὶς ἐποπτεία, καὶ σκέφθηκε…
Ἄν τὸ μυρμήγκι εἶναι τόσο παραγωγικὸ χωρὶς ἐποπτεία, δὲν θὰ ἦταν ἀκόμη πιὸ παραγωγικό, ἄν εἶχε κάποιον νὰ τὸ ἐπιβλέπῃ;
Ἔτσι προσέλαβε μία κατσαρίδα, ἡ ὁποία εἶχε μεγάλη πεῖρα εἰς αὐτὴν τὴν θέσιν και μάλιστα ἔγραφε καταπληκτικὲς ἀναφορές.
Ἡ πρώτη ἀπόφασις ποὺ ἐπῆρε ἡ κατσαρίδα ἦταν ἡ δημιουργία ἑνὸς συστήματος ἐλέγχου τῆς προσελεύσεως τῶν ἐργαζομένων.
Ἐπίσης χρειαζόταν ἕνα ὑπάλληλον γιὰ νὰ τὴν βοηθάῃ εἰς τὴν συγγραφὴ καὶ δακτυλογράφησιν τῶν ἀναφορῶν της.
Δι᾿ αὐτό προσέλαβε μία ἀράχνη διὰ νὰ τὴ βοηθάῃ μὲ τὶς ἀναφορὲς καὶ γιὰ νὰ ἀπαντᾶ εἰς τὰ τηλεφωνήματα.
Τὸ λιοντάρι ἦταν πάρα πολὺ εὐχαριστημένο ἀπὸ τὶς ἀναφορὲς τῆς κατσαρίδας, καὶ τῆς ζήτησε νὰ δημιουργήσῃ γραφήματα, ποὺ νὰ δείχνουν τὸν ρυθμὸν καὶ τὶς τάσεις παραγωγῆς, ὥστε νὰ τὶς χρησιμοποιήσῃ εἰς τὶς συναντήσεις τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου.
Ἔτσι ἡ κατσαρίδα ἔπρεπε νὰ ἀγοράσῃ ἕνα νέο ἠλεκτρονικὸ ὑπολογιστὴ καὶ ἐκτυπωτὴν laser …καὶ γι᾿ αὐτὸ προσέλαβε μία μύγα διὰ νὰ διευθύνῃ τὸ τμῆμα τῆς τεχνολογίας (ΙΤ).
Τὸ μυρμήγκι, ποὺ ἦταν τόσο παραγωγικὸ καὶ ἤρεμο, μισοῦσε τὴν πληθώρα τῆς γραφειοκρατίας καὶ τῶν συναντήσεων, ποὺ κατανάλωναν τὸν περισσότερο ἀπὸ τὸν χρόνον του. Τὸ λιοντάρι κατέληξε εἰς τὸ συμπέρασμα ὅτι θὰ ἔπρεπε νὰ ὁρίσῃ κάποιον ὑπεύθυνον εἰς τὸ τμῆμα, ποὺ ἐργαζόταν τὸ μυρμήγκι.
Ἡ θέσις ἐδόθη εἰς τὸν τζίτζικα, ἡ πρώτη ἀπόφασις τοῦ ὁποίου ἦταν νὰ ἀγοράσῃ καινούρια μοκέτα καὶ καινούρια ἐργονομικὴ πολυθρόνα γιὰ τὸ γραφεῖον του.
Ὁ νέος ὑπεύθυνος τοῦ τμήματος, χρειάζονταν ἐπίσης ἕνα ἠλεκτρονικὸ ὑπολογιστὴ καὶ ἕνα βοηθό, τὸν ὁποῖον ἔφερε ἀπὸ τὴν προηγουμένη θέσιν του, γιὰ νὰ τὸν βοηθήσῃ νὰ δημιουργήσῃ ἕνα πλάνο ἐργασίας, στρατηγικοῦ ἐλέγχου τοῦ προϋπολογισμοῦ καὶ βελτιστοποιήσεως τοῦ τμήματος.
Τὸ τμῆμα εἰς τὸ ὁποῖον δούλευε τὸ μυρμήγκι ἦταν τώρα ἕνα θλιμμένο μέρος, ὅπου κανένας δὲν γελοῦσε πιὰ καὶ ὅλοι ἦταν ἀναστατωμένοι.
Τότε ὁ τζίτζικας ἔπεισε τὸ ἀφεντικόν, τὸ λιοντάρι, ὅτι ἦταν ἀπολύτως ἀπαραίτητον νὰ γίνῃ μία ἔρευνα γιὰ τὸ ἐργασιακὸ περιβάλλον τοῦ τμήματος.
Κάνοντας μία ἐπισκόπησι τῶν ἀναφορῶν σχετικὰ μὲ τὸ τμῆμα εἰς τὸ ὁποῖον δούλευε τὸ μυρμήγκι, τὸ λιοντάρι παρετήρησε ὅτι ἡ παραγωγικότης εἶχε πέσει εἰς σχέσιν μὲ παλαιότερον.
Ἔτσι προσέλαβε τὴν κουκουβάγια, μία ἐπιφανὴ καὶ πεφωτισμένη σύμβουλο, γιὰ νὰ κάνῃ λογιστικὸν ἔλεγχο καὶ νὰ προτείνῃ λύσεις.
Ἡ κουκουβάγια πέρασε τρεῖς μῆνες εἰς τὸ τμῆμα καὶ ἔκανε μία ἀναφορὰ πολλῶν τόμων, ποὺ κατέληγε εἰς τὸ ἑξῆς:
τὸ τμῆμα ἔχει ὑπερβολικὸ ἀριθμὸν προσωπικοῦ.

Μαντέψτε ποῖον ἀπέλυσε πρῶτο τὸ λιοντάρι…

Τὸ μυρμήγκι φυσικά, διότι «παρουσίαζε ἔλλειψιν κινήτρων καὶ εἶχε ἀρνητικὴ συμπεριφορά».

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *