Ο ΚΥΡΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ Πρώην ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ, ΟΠΩΣ ΠΑΝΤΟΤΕ ΚΑΙ ΤΩΡΑ, ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 18.2.2020

1.Ὅπως καὶ ἄλλοτε ἔχουμε ἀναφέρει σὲ πολλὰ σταχυολογήματα γιὰ τὸν Γέροντα Αὐγουστῖνο , τὸν ἐν λόγῳ μέγιστον κοινωνικόν, ἐθνικόν, θρησκευτικὸν ἄνδρα τὸν εἴχαμε παρεξηγήσει διότι, ἐνῷ ἦτο εἰς τὶς καρδιὲς τοὺ χριστεπωνύμου πληρώματος ὡσαν Πατριάρχης καὶ Ἀρχιεπίσκοπος ἀλλὰ καὶ καθοδηγητὴς τοῦ δύσμοιρου Ἑλληνικοῦ Λαοῦ εἰς τὴν Ἀττικήν, ὅπου διαβιοῦσε καὶ διαβιεῖ σχεδὸν τὸ 60 % τῶν Ἑλλήνων καὶ ἦτο φόβος καὶ τρόμος ὅλων τῶν ἄγριων θηρίων ἀθεΐας, ἀνισότητος, ἀποδομήσεως τῶν πάντων, ἀπάτριδων, ἀνηθικότητος καὶ ἐν γένει πειθηνίων ὀργάνων τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων , ἐν τούτοις τὰ ἐγκατέλειψε ὅλα καὶ μετέβη νὰ θηριομαχῇ στὶς στέπες, γύρω ἀπὸ τὴν Φλώρινα.

2.Πρέπει νὰ ὁμολογήσουμε ὅτι ἦτο ὄντως ὄργανον τῆς Θείας Προνοίας νὰ ποιμάνῃ εἰς τὴν περιοχὴν τῆς Φλώρινας, διότι ἄν δὲν ἦτο ὁ Αὐγουστῖνος θὰ ὀργίαζε ἡ σλαβικὴ προπαγάνδα καὶ σήμερα θὰ βασίλευαν ἀπὸ τὴν Ἠπειρο μέχρι τὸν Ἀξιὸ ποταμὸ ἤ καὶ πέραν αὐτοῦ τὸ συνονθύλευμα τοῦ μορφώματος τῶν Σκοπίων.

3.Ἀκόμη καὶ οἱ συνταγματάρχες παραδέχονταν στοὺς πάντες: παντοῦ ἐπικρατήσαμε ἐκτὸς γύρω ἀπὸ τὶς περιοχὲς τῆς Φλωρίνης , ἐκεῖ βασιλεύει ὁ Αὐγουστῖνος. Καὶ ὄντως ἐπὶ τῶν ἡμερῶν του δὲν ἐπέτρεψε νὰ κάνουν οὔτε οἱ συνταγματάρχες καζίνο. Ὅμως ἀκόμη τὸ Ἑλληνικὸ Κράτος πληρώνει στοὺς Κοὲν καὶ σὲ λοιποὺς ἰσραηλινῶν συμφερόντων  πρόστιμο, διότι ἀκόμη δὲν τοὺς ἐπετράπη ἡ ὡριστικὴ ἐγκατάστασις στὴ Φλώρινα.

Παντοῦ ἀλλοῦ ἐγκατέστησαν οἱ Ἰσραηλινοί, ἴσως καὶ μὲ τὴν συμμετοχὴ ἑλληνικῶν «τρωκτικῶν», τὰ οὐσιαστικὰ λησταρχεῖα, τὰ ὁποῖα κατ’εὐφημισμὸν ὀνομάζονται «καζινό».

4. Ἀκόμη καὶ τὰ θύματα τῆς σλαβικῆς προπαγάνδας, τὰ δυστυχισμένα πλάσματα τῶν ἀθιγγάνων, τὰ ἐλύτρωσε ὁ τότε Μητροπολίτης Φλωρίνης καὶ τοὺς ἐδημιούργησε ὡς πρότυπα πειθαρχίας, ὑπακοῆς, καθαριότητος, τάξεως εὐπατρίας, ὀνομάζοντας αὐτοὺς ὡς Νεοφώτιστους, ἀπαγορεύοντας στοὺς πάντες νὰ τοὺς ὀνομάζουν τουρκόγυφτους, ἀθιγγάνους, γύφτους κλπ. τέτοια εὐτελιστικὰ ὀνόματα.

5. Ἐκεῖ, ἀπὸ τὴν Ἤπειρο μέχρι καὶ τὸν Ἀξιὸ ποταμό, ἐλύτρωσε τὶς πάμπτωχες περιοχὲς καὶ τὶς ἕνωσε μὲ τὸν Θεό, ἐμπνέοντας εἰς αὐτοὺς ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΔΑ. Ἀντιθέτως ἄλλες περιοχὲς ἄλλων Μητροπόλεων μὲ πολλαπλάσια ἔσοδα ὄχι μόνον δυστυχισμένους ἀθιγγάνους δὲν ἔχουν λυτρώσει, ἀλλὰ ἐκεῖ, ἀκόμη καὶ πάρα πολλοὺς γηγενεῖς Ἕλληνες (ὄχι ἀπὸ τὶς ἑκατοντάδες χιλιάδες ἑλληνοποιήσεων ποὺ ἔκαναν οἱ ἀχρεῖοι κυβερνῆτες μας ἀλλὰ καὶ ἀπὸ αὐτοὺς μὲ ἑλληνικὴ ἰθαγένεια Ἕλληνες) τοὺς ἔχουν ἐγκαταλείψει τόσον πολύ, ὥστε συμπεριφέρονται πολὺ πιὸ τρισάθλια ἀπὸ ὅ,τι οἱ Νεοφώτιστοι τοῦ θρυλικοῦ Γέροντος Μητροπολίτου Φλωρίνης.

Καὶ ποιὸς δὲν βιώνει αὐτὲς τὶς τραγικὲς καταστάσεις!

6.Τὸν θρυλικὸν Γέροντα πρώην Μητροπολίτη Φλωρίνης θὰ ἔπρεπε νὰ τοῦ εἶχαν στήσει οἱ ἰθύνοντες ἀνδριάντες σὲ κάθε σταυροδρόμι ποὺ ὁδηγεῖ στὴν Φλώρινα καὶ νὰ τὸν εἶχαν τοποθετήσει ἀνάμεσα στοὺς μυριάδες ἥρωες.

Ὅσον ζοῦσε, ἀντὶ νὰ τὸν κατατρέχουν οἱ πάντες, θὰ ἔπρεπε νὰ ἐτρέφετο, τιμῆς ἕνεκεν,  ἀπὸ τὸ Πρυτανεῖο. Καὶ νὰ τοῦ ἀνέθεταν τὴν Ἑποπτεία ὅλων τῶν κοινωφελῶν δραστηριοτήτων τοῦ Κράτους μὲ σοβαρότατα ποσά, γιὰ νὰ ἐκπολιτίζωνται καὶ ἐπιμορφώνωνται ὅλοι οἱ Ἕλληνες καὶ ὄχι μόνον οἱ ἔχοντες καὶ κατέχοντες.

7. Ὁ θρυλικὸς Γέρων Αὐγουστῖνος δὲν ἐδίστασε ἀκόμη νὰ ἀπαιτήσῃ τὸν ἀφορισμὸ τοῦ μεγάλου «ἐθνάρχου» (!!!) Κων/νου Καραμανλή, ἐπειδὴ βλασφημοῦσε καπηλικότατα τὰ θεῖα καὶ ἐπειδὴ ἐξέδωσε διατάγματα ἀκόμη καὶ Δῆμοι, Κοινότητες, Ἱεροὶ Ναοί, Ἱερὲς Μονὲς νὰ καταβάλουν ποσὰ ὑπὲρ τῆς Μασωνίας.

8. Τοιουτοτρόπως ὅλοι αὐτοὶ οἱ Ἑβραϊκῆς καταγωγῆς, εἰς τοὺς ὁποίους ἐδώσαμε ἀκόμη καὶ χριστιανικὰ ὀνόματα γιὰ νὰ μὴ τοὺς κάνουν ὁ Χίτλερ, ὁ Μουσολίνι καὶ λοιποὶ φασίστες καὶ γκεσταμπῆτες στὰ κρεματόρια σαπούνι, δροῦν τώρα μὲ ἀγνωμοσύνη.

9. Ἀκόμη καὶ αὐτὴν τὴν Βασίλισσα Φρειδερίκη ἤλεγξε δριμύτατα, ἀποκαλώντας την «ἀσεβεστάτη«, ὅταν ὑπηρετοῦσε ὡς στρατιωτικὸς Ἱερεὺς στὸν Στρατό. Καὶ τῆς ἐτόνιζε ὅτι δὲν εἶναι Φρειδερίκη ἀλλὰ φρίκη καὶ συμφορά…

10. Ἐμιμεῖτο τὰ πρότυπα εὐλαβείας πρὸς τὸν Θεόν, Ἰωάννην τὸν Πρόδρομον, Ἰωάννην τὸν Χρυσόστομον  καὶ λοιποὺς φίλους τοῦ Θεοῦ, ἥρωες τῆς Ὀρθοδοξίας

11. Ὡς γνωστόν, ὁ Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος, ἡμέρα καὶ νύκτα ἐκάθητο κάτω ἀπὸ τὸ μπαλκόνι τοῦ Ἡρώδου καὶ βροντοφωνοῦσε: «Οὐκ ἔξεστι σοι ἔχειν τὴν γυναίκα τοῦ ἀδελφοῦ σου».

Καὶ ὡς γνωστὸν ἡ Ἡρωδιάς, αὐτὴ ἡ τρισάθλια καὶ ἀπαίσια μητρομανὴς γυναίκα, ἐμίσησε τὴν θυγατέρα της, ὥστε τὴν συνεβούλευε νὰ ἀρνηθῇ καὶ τὰ βασίλεια καὶ τὰ πάντα καὶ νὰ ἀπαιτήσῃ μόνον «τὴν κεφαλὴν Ἰωάννου ἐπὶ πίνακι».

12. Ὁ ἀκριβοδίκαιος Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος ἐκόπτετο νὰ ὑπερασπίζεται τὴν πτωχὴν χήραν, ἡ ὁποία εἶχε ἕνα περιβόλι δίπλα ἀπὸ τὰ ἀνάκτορα καὶ τὸ ὁποῖον προσεπάθη μὲ κάθε θεμιτὸν καὶ ἀθέμιτον μέσον ἡ Αὐτοκράτειρα Εὐδοξία νὰ νοσφισθῇ. Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος δὲν ἐδίστασε νὰ ἀποκαλέσῃ τὴν Εὐδοξίαν ὡς μίαν σύγχρονον Ἡρωδιάδα.  Ὅπως ὁ Ἰωάννης ὁ Βαπτιστής, ἐκάθητο κάτω ἀπὸ τὴν οἰκίαν τῆς Ἡρωδιάδος καὶ ἐβροντοφωνοῦσε:  «Πάλι Ἡρωδίας μένεται, πάλι Ηρωδιὰς ζητεῖ τὴν κεφαλὴν Ἰωάννου ἐπὶ πίνακι»!!!…

13. Ὁ θρυλικὸς Αὐγουστῖνος προχώρησε περαιτἐρω και ἐτόνιζε: Νὰ εἴμεθα ἐλεγκτὲς ἀλλὰ ὄχι ἐκπωματιστές, διότι κάθε πλάκα ποὺ σηκώνει κανένας στὴν Ἑλλάδα, κινδυνεύει νὰ΄πάθῃ ἀσφυξία καὶ νὰ πέσῃ στὸν λάκκο ἀπὸ τὶς  ἄπειρες αὐτὲς ἀναθυμιάσεις.

14. Γιὰ νὰ ἐξαντλήσῃ κάποιος σταχυολογήματα ἀπὸ τὶς ἀνεκτίμητες ἀρετὲς τοῦ Γέροντος πρώην Φλωρίνης κυροὺ Αὐγουστίνου Καντιώτη, θὰ πρέπῃ νὰ συγγράψῃ ὑφηγασίες καθηγεσίες κλπ, τὶ ὁποῖες ἐμεῖς οὔτε κατὰ διάνοιαν εἴμεθα ἱκανοὶ καὶ δὲν ἔχουμε τὸν χρόνον καὶ τὴν θέλησιν νὰ τὶς ἀπαριθμήσουμε.

Χιλιάδες εἰδικοὶ καὶ Θεολόγοι ἄς πράξουν τοῦτο.

15. Θὰ ἦτο ὅμως μεγίστη παράλειψις νὰ μὴ ἀναφέρωμε τὸ περιστατικὸ μὲ τὸν Ἀρχηγὸν τῆς Ἀστυνομίας Ἀθηνῶν Ρακιντζή, ὁ ὁποῖος κάλεσε τὸν ἡρωικὸν Αὐγουστίνον, γιὰ νὰ τὸν κατατροπώσῃ καὶ ἐξευτελίσῃ.

Τὸν σκληροπυρηνικὸν καὶ κέρβερον Ἀστυνομικὸν Διευθυντὴν Ρακιντζὴ τὸν ἔτρεμον ἀκόμη καὶ οἱ ὑπουργοί.

Ὁ Ἀστ. Διυθυντὴς συνεκάλεσεν ὅλους τοὺς διοικητὲς ἀστυνομικῶν Τμημάτων Ἀττικῆς, διὰ νὰ κατατρομοκρατήσῃ καὶ νὰ ρεζιλεύσῃ τὸν θαρραλέον καὶ γενναῖον

θρυλικὸν Αὐγουστῖνον, τὸν ὁποῖον ἐπίσης εἶχε καλέσει εἰς τὴν Γενικὴν Ἀστυνομικὴν Διεύθυνσιν Ἀθηνῶν.

Εἶπε εἰς αὐτόν : «Πρόσεξε καλὰ ἀγριοκαλόγερε Αὐγουστῖνε, νὰ συμμορφωθῇς καὶ νὰ μὴ εἶσαι ἀντάρτης, διαφορετικὰ θὰ σὲ στείλω στὴν ἐξορία καὶ θὰ σὲ βασανίσω».

Τότε ὁ μικρὸς τὸ δέμας ἀλλὰ μαχητὴς Αὐγουστῖνος εἰς μίαν αἰφνιδιαστικὴν κίνησιν ρίπτει ἀστραπιαίως τὸ πηλίκιον τοῦ Γενικοῦ Ἀστυνομικοῦ Διευθυντοῦ Ρακιντζῆ εἰς τὸ δάπεδον καὶ λέει εἰς αὐτόν : «φτούσου μασκαρά, εἶσαι ἀνάξιος νὰ φέρῃς

τὸν Τίμιον Σταυρόν, ἐπὶ τῆς κεφαλῆς σου»!!!…

Ἀντὶ νὰ ἐξευτελισθῇ καὶ νὰ τρομοκρατηθῇ ὁ μικρόσωμος Αὐγουστῖνος, ἔμειναν οἱ διοικηταὶ τῆς Ἀττικῆς ἄναυδοι καὶ ὁ Ρακιντζής, τὸν ὁποῖον εἶχαν φοβηθῆ ἑκατοντάδες χιλιάδες κοινῶν πολιτῶν, ἐκιτρίνισε ἐξ αἰτίας τοῦ ἀδιανοήτου ἐξευτελισμοῦ, τὸν ὁποῖον τοῦ προεκάλεσε ὁ ἀείμνηστος Αὐγουστῖνος. Ἔκτοτε οὔτε εἰς τὰ στρατοδικεῖα δὲν ἐτόλμησαν τελικῶς νὰ τοὺς παραπέμψουν.

16. Συμπερασματιῶς, θὰ ἠδύνατο γιὰ τὸν ἀείμνηστον Αὐγουστίνον νὰ πῆ κανεὶς ὅτι οἱ πάντες τὸν κατέτρεχον, ἰδίως οἱ φατρίες διαφόρων μητροπολιτικῶν παρατάξεων.

Βλέποντας ὅμως τὴν σημερινὴ ἀπερίγραπτη χαώδη κατάστασιν, ἀκόμη καὶ ἐχθροί του ἄρχισαν νὰ ἀναφωνοῦν Αὐγουστίνε καὶ πάλι Αὐγουστίνε!!!

                                                ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ

  1. ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ-ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ

    ΑΙΩΝΙΑ ΤΟΥ Η ΜΝΗΜΗ.ΕΙΧΕ ΠΙΣΤΗ ΣΤΟΝ ΘΕΟ ,ΑΦΗΣΕ ΕΠΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑ .ΕΖΗΣΕ 104 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΕΦΥΓΕ ΟΣΙΑΚΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΠΑΥΤΕΙ ΣΤΟΥΣ ΟΥΡΑΝΟΥΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΚΡΙΤΟΥ ΘΕΟΥ.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *