Εθνικά ΘέματαΠεριοδικό "Φωτεινή Γραμμή"Το Τάμα του ΈθνουςΦωτεινή Γραμμή

Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΣ 21.1.18 ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

22.1.2018

1. Παρά τούς βρώμικους σχεδιασμούς πού εἶχαν κάνει οἱ ἰθύνοντες τῆς Πολιτειακῆς, Πολιτικῆς καί Πνευματικῆς ἡγεσίας, καί εἰς αὐτόν τόν τρισάθλιο βρώμικο σχεδιασμό συμμετεῖχε καί ὁ Μακαριώτατος καί ὅλα τα δεκανίκια – ἑξαπτέρυγά του, ἐν τούτοις οἱ Μακεδόνες Μητροπολίτες Θεσσαλονίκης, Βεροίας, Ξάνθης, Κοζάνης, Σερρῶν, Ζιχνῶν, Ἱερισσοῦ, Μαρωνείας, Κίτρους, Φιλίππων καὶ ἀπὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο οἱ Ἐπίσκοποι Μιλήτου καὶ Βρυούλων συμμετεῖχον εἰς τό συλλαλητήριο τῆς Θεσσαλονίκης τῆς 21.1.2018 τήν τελευταία στιγμή, ἐπειδὴ ἐντράπηκαν τὸν λαὸν καί συνειδητοποίησαν τήν λαϊκή ρήση :

« φωνή λαοῦ, ὀργή Θεοῦ »

2. Διατί ἔλαμψε ὁ ἅγιος Φλωρίνης διά τῆς ἀπουσίας του ; ; ; . . .

Φανταζόμεθα πόσο θά θλίβεται ὁ εἰς πάντα διαπρέψας ἰδανικός ἐργάτης τοῦ Εὐαγγελίου, γέρων Αὐγουστίνος Καντιώτης . . .

Χιλιάδες ταπεινοί καί εὐλαβεῖς Ὀρθόδοξοι χριστιανοί καί Ἑλληνόψυχοι τό εἶχαν ἤδη συμπεράνει ἀπό τίς ὑπεκφυγές πού ἔκανε εἰς τόν τηλεοπτικό σταθμό τοῦ ΣΚΑΙ.

3. Δόξα τῷ Θεῶ πού οἱ  μισθοφόροι  ἀπό τούς γνωστούς – ἀγνώστους δέν εἶχαν λάβει καί τήν ἐντολή νά ἐπιτεθοῦν καί νά ἀναμειχθοῦν μέσα εἰς τό πλῆθος τῶν Ἑλληνόψυχων διαμαρτυρομένων, ὁπότε οἱ κυβερνητικοί μισθοφόροι θά εἶχαν ἀπώλειες, διότι οἱ καταγανακτισμένοι Ἑλληνόψυχοι θά τούς ἔσπαγαν στό ξύλο. Οἱ ἀστυνομικοί θά ἔριχναν τά χημικά τους, γιά νά διαλύσουν τήν ἀνθρωποθάλασσα.

4. Ἄνω του μισοῦ ἑκατομμυρίου Ἑλληνόψυχοι εἶχαν τό θάρρος καί τήν παρρησία νά μεταβοῦν εἰς τό συλλαλητήριο  καί ἄν ἡ Κυβέρνηση καί ὁ Ἀρχιεπίσκοπος καί τά ἑξαπτέρυγά του καί τά δεκανίκια του  δὲν συμπεριφέροντο τόσον ἀντιλαϊκά καί τόσον ἀντεθνικά, ἡ κοσμοθάλασσα θά ξεπερνοῦσε καί αὐτό τό συλλαλητήριο τοῦ 1992 καί μπορεῖ νά ἦτο ἄνω τοῦ 1.500.000 .

5. Τό διαμαρτυρόμενο πλῆθος εἰς ἄλλα κράτη, ὅπου δέν ὑπάρχει πώρωση συνειδήσεως τῶν ἰθυνόντων, θά παραιτοῦντο οἱ ἰθύνοντες. Καί οἱ μέν θά τό ἔσκαγαν εἰς τούς φίλους των, γιά νά  συνεχίσουν νά διάγουν dolce vita, οἱ δέ κληρικοί, ἄν εἶχαν συντριβή καρδίας καί ἐμιμοῦντο τόν ἀρχιτελώνη Ζακχαῖο, θά παρεκάλουν τούς γέροντας τῶν Σκητῶν καί τῶν Κατουνακίων τοῦ Ἁγίου Ὅρους νά τούς παραχωρήσουν μιά γωνία, νά κλαίουν τὶς ἁμαρτίες των γιά τά κακουργήματα, πού ἔχουν συμπράξει μὲ τήν ὑπερψήφιση ἀπάνθρωπων ἀντιχριστιανικῶν καί ἄκρως ἀνήθικων νόμων.

6. Ἡ κοσμοσυρροή ἦταν πανθομολογουμένως τεραστία καί τώρα ὅλοι αὐτοί οἱ σπερμολόγοι, οἱ « μουρμούρηδες », οἱ ἀκατάσχετοι φλύαροι, οἱ κίτρινοι κονδυλοφόροι, οἱ ἁδρά πληρωνόμενοι, γιά νά διαστρεβλώνουν συστηματικά τήν ἀλήθεια, δέν γνωρίζουν πώς νά δικαιολογηθοῦν καί νά ὁμολογήσουν ὅτι διαψεύστηκαν παταγωδέστατα …

7. Καί εἰς τό Αἴγιο παρά τήν βροχή, ὁ Σεβασμιώτατος Καλαβρύτων καί Αἰγιαλείας εἶχε ἀρκετή ἐπιτυχία.

8. Μακάρι καί οἱ Μητροπολίτες τῆς Κεντρικῆς καί Νοτίου Ἑλλάδος νά φωτισθοῦν καί εὐλογηθοῦν ἀπό τό Θεό, νά ἐναντιωθοῦν πρός τὶς ἀντἰχριστες προτροπὲς τοῦ Μακαριωτάτου καί ὅλων των δεκανικιῶν του – ἑξαπτερύγων του καί νά τοῦ ἀπαντήσουν ὁμοφώνως ὅτι δέν εἶναι διατεθειμένοι νά ἀνέχονται αὐτόν ὡς  «Ὑπάτο Πάπα » περαιτέρω.

9. Δέν εἶναι  ἠθικό νά ἀκολουθοῦμε τίς προτροπές τοῦ Μεγίστου Ἐθνομάρτυρος καί Ἁγιομάρτυρος Πατροκοσμά καί ἀπό τήν ἄλλη πλευρά ἀδιαμαρτυρήτως νά ὑπερθεματίζουμε εἰς τὶς ἀντιορθόδοξες, ἀπάνθρωπες καί ἀντιεθνικὲς προτροπὲς τοῦ Μακαριωτάτου μας.

10. Εἶναι primus inter pares καί πρέπει νά εἴμεθα εἰλικρινεῖς καί ὄχι θεατρίνοι καί νά τόν ἀνακαλοῦμε εἰς τήν τάξη, διότι εἶναι κρίμα νά γίνεται « χιονοστιβάδα » καί νά καταστρέφει ὅ,τι  βρίσκεται μπροστά του. Πρός τοῦτο δέν θά εἴμεθα καθόλου ἄμοιροι εὐθύνης ἐμεῖς, πού ἀνεχόμεθα τέτοιες τρισάθλιες νοοτροπίες καί συμπεριφορές.

11. Ὁ,τιδήποτε μᾶς λένε πού εἶναι ἀντίθετο μέ τήν διδασκαλία τοῦ Θεοῦ, πρέπει νά εἴμεθα ἀντίθετοι καί νά τούς τονίζουμε:

Α. « Πειθαρχεῖν δεῖ Θεῷ μᾶλλον ἤ ἀνθρώποις » (ΠΡΑΞ.5, 29)

Β. « ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἤ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται  ὑμῖν παρ΄ὅ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω (Γαλάτας 1, 8)

12. Τό «Τάμα τούς Ἔθνους» καί ἡ «Φωτεινή Γραμμή» συγχαίρουν ἐκ μέσης καρδίας καρδίας, ὄχι μόνο τοὺς συντονιστὲς καί διοργανωτάς, ἀλλά καί τούς ὁμιλητὲς ἐκ τοὺ ἐσωτερικοῦ καί τοῦ ἐξωτερικοῦ καί ἐν γένει μακράν προερχομένους ἀπό ἄλλες ἠπείρους, τούς Ἑλληνόψυχους Κρητικούς, οἱ ὁποῖοι διένυσαν ἑκατοντάδες χιλιόμετρα γιά νά μεταβοῦν καί νά ἱκανοποιήσουν τήν Ἑλληνορθόδοξο συνείδησή των,

τοὺς γενικὰ συμμετέσχοντας τόσον εἰς τό συλλαλητήριο τῆς Θεσσαλονίκης, ὅσο καί εἰς ἄλλα συλλαλητήρια, Μελβούρνης, Λονδίνου, Στουτγάρδης, καὶ ὅπου ἀλλοῦ πραγματοποίησαν Ἕλληνες καί Φιλέλληνες.

Ἰδιαιτέρως ὅσους εὑρίσκοντο εἰς τά μετόπισθεν, ὄχι ἀπό δειλία ἤ καλοπέραση, ἀλλά νά ἐμψυχώνουν καί νά ἐνισχύουν τούς ἁπανταχοῦ Ἕλληνες νά μή πτοηθοῦν, ἀλλά νά προσέλθουν εἰς τό προσκλητήριο  τῆς Ἑλλάδας.

13. Μιά καί οἱ διοργανωτές καθόρισαν δύο συναθροίσεις γιά τήν Ἀθήνα ἀναρτοῦμε τὴν συνημμένη ἀφίσα γιὰ 28.1.18 καὶ 4.2.18 –  ἐμεῖς οὐδόλως συμφωνοῦμε μέ τίς πολλές ἡμερομηνίες, ἀλλά μιά καί σωστή, διότι ὁ ἐχθρός του καλοῦ εἶναι τό καλύτερο καί «οὐκ ἐν τῷ πολλῶ τό εὖ, ἄλλ  ἐν τῷ εὖ τό πολύ».

http://www.fotgrammi.gr/images/1_nea_arthra/sillalitirio-stin-athina%20diko%20mas.jpg

14. Πρέπει νά μή λείψει κανένας, γιά νά μή εὐτελιστεῖ ἡ  πανθομολογουμένως ἐπιτυχημένη διαμαρτυρία  τῆς συμπρωτευούσης.

15. Ὁ καθένας μας, ἄς διαφωτίσει καί ἐπηρεάσει ἑκατοντάδες συγγενεῖς, φίλους καί ἐν γένει Ἑλληνόψυχους συμπατριῶτες.

16. Καί αὐτοί οἱ κατάκοιτοι καί ἀνήμποροι νὰ παρευρεθοῦμε, ἄς προσευχηθοῦμε θερμά μέ ὅλη τήν δύναμη τῆς ψυχῆς μας, ὁ Θεός νά φωτίσει ὅλους μας ἰδιαιτέρως τὸν Μακαριώτατο καὶ τά πιστότατα ἑξαπτέρυγα του,  ἐπιτέλους νά πάψουν νά σαμποτάρουν τόσο αἰσχρότατα καὶ τήν πραγματοποίηση τοῦ μεγαλεπήβολου   καί κολοσσιαίου   μνημείου Εὐχαριστίας, Δοξολογίας καὶ  Εὐγνωμοσύνης στόν Ἐλευθερωτή Χριστό.

17. Τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς Ὀρθοδοξίας μᾶς , μᾶς «κράζει»  μεγάλῃ  τῇ φωνῇ:

« Τί σόι πανηγυρισμούς θά τελέσουμε γιά τήν 200η ἐπέτειο τῆς Ἐθνικῆς Μας Παλιγγενεσίας ; ; ; . . .   Μέ τεμένη, μέ μαντῆλες, μέ μποῦρκες, μέ κελεμπίες ἤ μέ αὐτομαστιγώματα ; ; ; . . . »

18. Τρομερότατο καί λυπηρότερο πράγμα πού δέν θέλει ὁ Μακαριώτατος καί οἱ περί αὐτόν περιεργαζόμενοι καί περιτρεχάμενοι νά συνειδητοποιήσουν ὅτι:

« μεριμνοῦν καί τυρβάζουν περί πολλῶν, ἑνός ἐστι χρεία » ! ! ! . . .

19. Γιατί δέν ἀφουγκράζονται τήν νοσταλγία τοῦ Χριστεπωνύμου πληρώματος ;;;…

20. Ἄν δέν φοβοῦνται τό ξέσπασμα τοῦ λαοῦ, ἄς φοβηθοῦν τουλάχιστον ἐλάχιστα τόν Θεό.

21. Τί πιό θεάρεστο πράγμα, πιό ἔντιμο, πιό ἠθικό, ποιό ἐνάρετο ἀπό τὴν «διακήρυξή μας» γιὰ τὸ ΤΑΜΑ :

« ….καί ἡ τελευταία δεκάρα νά διαχειρίζεται  μέ ἄκρα ἀνιδιοτέλεια καί διαφάνεια ; ; ; . . . »

« ……καί τό τελευταῖο δίλεπτο θυσίας νά μή τά σφετερίζονται τά « ἡμέτερα » τρωκτικά , ἀλλά καί τήν τελευταία δεκάρα νά  τήν βλέπουμε σάν κόρη ὀφθαλμοῦ καί νά διατίθεται μόνον πρός ἀνακούφιση τῶν δεινοπαθούντων συνανθρώπων μας πρός δόξα Θεοῦ ; ; ; . . . » .

22. Τί τήν ἔκαναν τήν ἀμύθητο περιουσία τῆς Ἐκκλησίας τά «ἡμέτερα» τρωκτικά ; ; ; . .

23. ΑΠΟΡΙΕΣ ποὺ ὅλοι μας ἐξορκίζουν νά μεταφέρουμε μὲ τίς ἀνησυχίες των εἰς τόν Μακαριώτατο καί εἰς τό περιβάλλον του καί ἐμεῖς εἴμαστε ὑποχρεωμένοι νά ἐπαναφέρουμε  τὶς ἱκεσίες τοῦ Χριστεπωνύμου πληρώματος μέχρι πού νά σταματήσει νά σαμποτάρει αὐτό τό μεγαλειῶδες ἔργο.

24. Εἶναι ἄκρως ἀδιανόητο, ἀχαρακτήριστο καί ἀπαράδεκτο νά κάνει ὅτι δέν καταλαβαίνει. « Τύφλα » νά ἔχουν ὅλοι οἱ πολιτικάντηδες, ὅλοι οἱ θεατρίνοι μπροστά εἰς τόν Μακαριώτατο! ! ! . . .

27. Ὅμως ὁ θυμόσοφος Ἑλληνικός λαός δικαιολογεῖ καί αὐτήν τήν περίπτωση :

« δέν ὑπάρχει κουφότερος, ἀπό αὐτόν

πού δέν θέλει νά ἀκούσει ! ! ! ! ! . . . . . »

ΚΑΛΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ !

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ τηλ. 210-3254321

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *