ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 82-ΕΟΡΤΗ ΑΓ. ΝΕΟΥ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΕΙΣ ΑΡΟΑΝΙΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

Οἱ Σεβασμιώτατοι νῦν Μητροπολίτης Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κ.κ. Ἱερώνυμος καὶ ὁ προκάτοχος αὐτοῦ κ.κ. Ἀμβρόσιος, κατόπιν τῶν ἐγγράφων τοῦ ΙΠΗΠΑ ὑπ’ ἀρ. πρωτ. 348/16.4.2020 καὶ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Καλαβρύτων & Αἰγιαλείας ὑπ’ ἀρ. πρωτ. 432/28.4.2020, λόγῳ τῶν γνωστῶν περιωριστικῶν μέτρων (περὶ αὐτῶν ἀναφερόμεθα εἰς τὰ δεκάδες πρόσφατα ἄρθρα μας – ὁ Θεὸς νὰ βάλῃ τὸ χέρι του!!!!!…..), ὥρισαν τὴν ἀναβολὴν τῆς πανηγύρεως ἀπὸ τὴν προγραμματισθεῖσα ἡμερομηνία τῆς 16.5.2020 εἰς τήν

26ην Σεπτεμβρίου 2020, ποὺ εἶναι καὶ ἡ ἐπέτειος τῶν ἐγκαινίων τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ καὶ τῶν προσκτισμάτων του.

Θὰ εἶναι ἰδιαίτερη χαρὰ καὶ τιμὴ γιὰ ἐμᾶς νὰ παρευρεθῆτε!!!!!…..

Τοὺς εὐλαβεῖς προσκυνητὰς θὰ μεταφέρωμε οἰκογενειακῶς, μὲ κλιματιζόμενα λεωφορεῖα καὶ θὰ τοὺς φιλοξενήσωμε ὅλους ἀβραμιαίως δωρεάν «σπαρτιάτικα» (μὲ ἄφθονες εὐλογίες τοῦ Ἁγίου Παύλου)!!!!!…..

Θὰ τελεσθῇ ἡ Θεία Λειτουργία, ἡ λιτανεία εἰς τὸ γενέθλιο οἴκημα τοῦ Ἁγίου καὶ ἡ ἐπίσκεψις εἰς τὸ Μουσεῖον!!!!!…..
Μετὰ τὴν λιτανείαν θὰ γίνῃ σύντομη ἀναφορὰ εἰς τοὺς Πρέσβεις Καλῆς Θελήσεως ὑπὲρ τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους καὶ ἐπίδοσις ἐπὶ μέρους βραβεύσεων!!!!!…..
Ἀμέσως ἐν συνεχείᾳ θὰ παρατεθῇ γεῦμα γιὰ ὅλους!!!!!…..
Κατὰ τὴν διάρκειαν τοῦ γεύματος θὰ ἔχωμε πλούσιον καλλιτεχνικὸν πρόγραμμα!!!!!…..

Πρὸς τοῦτο παρακαλοῦνται οἱ ἀγαπητοὶ προσκυννηταὶ νὰ μὴ ὁμιλοῦν ἢ νὰ ὁμιλοῦν πολὺ χαμηλόφωνα, διότι θὰ ἐνοχλοῦν καὶ τὰ διπλανὰ τραπέζια!!!!!….. Τοιουτοτρόπως θὰ ἀπολαμβάνουν τὴν ὅλη τελετὴν καὶ θὰ ἀποζημιωθοῦν πολλαπλάσια, ἂν κρατήσουν τὸ χρυσό τους στοματάκι κλειστόν!!!!!…..

Τόσον κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς διαδρομῆς ὅσον καὶ τῆς παραμονῆς ἐντὸς τῶν χώρων τοῦ Ἱδρύματος δηλαδὴ μέσα ἀπὸ τὰ κάγκελα, ἀπαγορεύεται αὐστηρότατα παντὸς εἴδους κάπνισμα. Διαφορετικὰ θὰ εἶναι ἀνυπόφορον μαρτύριον διὰ τοὺς μὴ καπνίζοντας.

Μετὰ τὴν 15.00 ὥρα θὰ λάβῃ χώραν ἡ ἀναχώρησις τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν καὶ ἐπισήμων καὶ ἐν συνεχείᾳ τὴν 15.30 θὰ ἐπιβιβασθοῦν οἱ προσφιλεῖς μας προσκεκλημένοι ἐπὶ τῶν λεωφορείων γιὰ νὰ εἶναι ἐφικτὴ καὶ ἡ ἐπίσκεψις τῶν ἀξιοθεάτων τῆς περιοχῆς, Ἁγία Λαύρα, Μνημεῖον Θυσίας Σφαγιασθέντων Καλαβρυτινῶν, περιφορὰ μὲ τὰ λεωφορεῖα ἐντὸς τῆς πόλεως τῶν Καλαβρύτων, Μέγα Σπήλαιον (νὰ τὸ ἐπισκεφθοῦν μόνον οἱ ἔχοντες δυνατότητα νὰ ἀνέλθουν!!!!!….. Οἱ ἔχοντες μεγάλη ἀδυναμία εἰς τὴν ἀνηφόρα, παρακαλοῦνται εὐγενῶς νὰ μὴ ἀνεβοῦν εἰς τὸ Μέγα Σπήλαιον καὶ νὰ παραμείνουν κάτω).

Τὸ βραδάκι θὰ σᾶς ἐπιστρέψωμε, μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, σώους καὶ ἀβλαβεῖς !!!!!…..
Μετ’ ἐξαιρέτου τιμῆς καὶ ἀγάπης
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ Ι.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΙΚ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
Υ.Γ.
Ἐμεῖς ἔχομε συνηθίσει τοὺς πάντας νὰ τὰ προσφέρωμε ὅλα δωρεάν, ὄχι μόνον τὰ διάφορα ὑλικὰ ποὺ μᾶς χαρίζουν οἱ διάφοροι εὐλαβεῖς φιλάνθρωποι ἀλλὰ καὶ αὐτὰ ποὺ ἀγοράζομε μὲ τὸ ὑστέρημά μας!!!!!…..
Τοιουτοτρόπως, ὁ καθένας ζητᾶ διὰ τὸ προσκύνημα εἰς τὸν Ἅγ. Παῦλον, 5, 10 ἤ 20 θέσεις εἰς τὸ λεωφορεῖον διὰ συγγενεῖς του, φίλους του, γνωστούς του, γείτονές του ἢ ἐκδρομεῖς τῶν ΚΑΠΗ ἤ τοῦ κοινωνικοῦ τουρισμοῦ κ.λπ!!!!!…..
Εἰς τὸ τέλος ὅμως, ἀπὸ τοὺς προσκυνητὰς ποὺ ἔχουν κλείσει θέσιν τηλεφωνικῶς, πολλοὶ δὲν ἔρχονται. Ἀποτέλεσμα εἶναι νὰ ἀφήνωμε 100άδες ἄλλους φιλεόρτους χριστιανοὺς εἰς τὴν Ἀθήνα καὶ τὰ πληρωμένα λεωφορεῖα νὰ μεταβαίνουν μισοάδεια!!!!….

Ἐφέτος τὸ «πρόβλημα τοῦ κορωνοϊοῦ» θὰ κάνῃ περισσότερον ἔντονον τὸ πρόβλημα τοῦ κλεισίματος θέσεως καὶ μὴ προσελεύσεως!!!!…..

Διὰ τοῦτο ἀναγκαζόμεθα νὰ δημιουργήσωμε μία δικλίδα ἀσφαλείας:
Zητoῦμε ἀπὸ τοὺς φίλους ΟΙ ΟΠΟΟΙ ΘΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΜΕ ΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ μίαν προκαταβολὴν 10 Εὐρώ, τὰ ὁποῖα θὰ τὰ ἐπιστρέψωμε εἰς τὸν καθένα ποὺ τὰ ἔδωσε, ἀμέσως μὲ τὴν ἐπιβίβασίν του ἐπὶ τοῦ λεωφορείου τὴν ἡμέρα τῆς ἑορτῆς!!!!!…..

Παρακαλοῦμε, συνεπῶς, τοὺς ἀγαπητούς μας φίλους καὶ ἐν Χριστῷ ἀδερφοὺς νά

προσέρχωνται νὰ παραλάβουν κάρτες ἐπιβιβάσεως δίδοντες 10 Εὐρώ τὸ ἄτομον,

ἤ νὰ τὰ καταθέτουν εἰς τοὺς λογαριασμοὺς τοῦ Ἱδρύματος:

EUROBANK GR9702602040000210100382086 ἤ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ GR8601101460000014629609828 ἤ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ GR71 0171 7520 0067 5213 3133 562

καὶ νὰ μᾶς τηλεφωνοῦν ὅτι τὰ κατέθεσαν!!!!!…..
Διὰ μὴ δίδωμε τὴν παραμικρὰν ἀφορμὴν ὅτι ἐμεῖς ἐχαλάσαμε καὶ ὅτι ὁ «μπρούκλης» Ἀναγνωστόπουλος θέλει νὰ γίνῃ ζάμπλουτος», διαβεβαιοῦμε κατηγορηματικὼς ὅτι εἰς τὸ κάθε ἄτομον ποὺ θὰ ἀνέρχεται ἐπὶ τοῦ λεωφορείου, θὰ τοῦ ἐπιστρέφωνται ἀμέσως τὰ 10 εὐρώ!!!!!…..
Ὅποιος δὲν προσέλθει, τὸ κάθε δεκάρικον θὰ διατίθεται γιὰ τὸ ἐνοίκιον τῶν λεωφορείων!!!!!…..

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *