Εορτή Αγίου Παύλου 27.5.2017, Ομιλία προέδρου

Σεβασμιώτατοι Καλαβρύτων & Αἰγιαλείας κ. Ἀμβρόσιε,

Ἡλιουπόλεως τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας κ. Θεόδωρε,

Σεβαστὸν ἱερατεῖον,

Ἐκπρόσωποι Πρεσβειῶν φίλων χωρῶν,

Ἐκπρόσωπε τοῦ Γενικοῦ Ἐπιτελείου Στρατοῦ καὶ Ναυτικοῦ, Ταξίαρχε κ. Ζώη,

Ἀγαπητοὶ ἐκπρόσωποι τῆς Περιφερειακῆς καὶ Τοπικῆς Αὐτοδιοικήσεως,

Κύριοι Ἀνώτατοι Δικαστικοὶ καὶ Στρατιωτικοί,

Κύριοι Βουλευτές,

Κυρίες καὶ Κύριοι Ἐκπαιδευτικοί,

Κυρίες καὶ Κύριοι Ἐκπρόσωποι φορέων,

Ἀγαπητοὶ ἀδελφοὶ καὶ ἀδελφές.

 1. Τὰ Διοικητικὰ Συμβούλια τῶν φορέων μας :

Διορθόδοξος Σύνδεσμος ὁ Ἀπόστολος Παῦλος,

Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν,

Σωματεῖον οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους,

Καὶ τὸ Περιοδικόν μας «Φωτεινὴ Γραμμή»,

Σᾶς εὐχαριστοῦν θερμά, διὰ τὴν τιμὴν ποὺ μᾶς ἐκάνατε καὶ ἤλθατε ἀπὸ ὅλες τὶς γωνιὲς τῆς γῆς νὰ συμπροσευχηθοῦμε καὶ νὰ συμπνευματισθοῦμε γιὰ λύσεις εἰς τὰ δεινὰ τῆς πατρίδος μας καὶ ὅλης τῆς ἀνθρωπότητος!!!…

 1. Τιμῶμε τοὺς Νεομάρτυρες καὶ Ἐθνομάρτυρες, διότι εἰς αὐτοὺς χρωστᾶμε τὴν ἀποτίναξιν τοῦ Ὀθωμανικοῦ ζυγοῦ. Δὲν ἐπρολάβαμε ὅμως νὰ χαροῦμε τὴν ἐλευθερίαν μας καὶ ἀμέσως ἡ ἐμμέσως οὐσιαστικὰ ἐσκλαβωθήκαμε εἰς τὸν παπισμόν, τὸν διαβόητον οἰκουμενισμόν, τὴν νέαν ἐποχὴν καὶ νέαν τάξιν πραγμάτων, τὴν παγκοσμιοποίησιν καὶ ἐν γένει τὰ καταχθόνια σχέδια τῶν ἀντιχρίστων δυνάμεων, ποὺ δροῦν ὡς δυνάστες!!!…
 1. Τα ἀνωτέρω τὰ ἀναπτύσσουμε ἐκτενῶς, εἰς τὸ περιοδικόν μας «Φωτεινὴ Γραμμή», τήν «φωνή μας», μέσῳ τοῦ ὁποίου κοινοποιοῦμε τὶς δραστηριότητές μας καὶ προσπαθοῦμε νὰ δίνωμε τὸ σωτήριον ἔναυσμα διὰ διάφορες κοινωφελεῖς καὶ ἐθνωφελεῖς δραστηριότητες. Τὸ ἀποστέλλομε δωρεὰν εἰς 60.000 ἀντίτυπα ἀνὰ τὴν ὑφήλιον καὶ ἔχει προκαλέσει τὸν θαυμασμὸν καὶ τὸν ἔπαινον ὄχι μόνον τῶν Ἑλληνοφώνων Πατριαρχῶν, ἀλλὰ μέχρι καὶ αὐτοῦ τοῦ Πατριάρχου Μόσχας.

Ὅσοι ἐπιθυμοῦν νὰ τὸ λαμβάνουν δωρεάν, παρακαλοῦμε νὰ μᾶς τηλεφωνήσουν εἰς τὸ  210-3254321 & 210-3254322.

Ἐτολμήσαμε καὶ ἐκδόσαμε καὶ ἀναλυτικὸν μοναδικὸν Ἑορτολόγιον, διὰ τὸ ὁποῖον ὡρίσαμε μίαν μικρὰν συμβολικὴν ἀξίαν. Ὅμως, παρὰ τὰ συγχαρητήρια, ἐλάχιστοι ἔδειξαν ἔμπρακτον κατανόησιν, μάλιστα δὲ μερικοὶ κακοήθεις ἐνσπείρουν λασπολογίες καὶ μᾶς ψέγουν. Δηλώνομε κατηγορηματικῶς ὅτι προσεχῶς μόνον ἀπὸ πέντε (5) ἡμερολόγια καὶ ἄνω θὰ ἀποστέλλωμε, διότι ἡ ἀξία τῶν ταχυδρομικῶν τελῶν εἶναι δυσανάλογη.

 Τὸ Ἵδρυμά μας ἀνήγειρε τὸ ἔτος 1996 τὸν περίλαμπρον αὐτὸν Ναὸν καὶ τὰ προσκτίσματά του εἰς μνήμην τοῦ Ἁγ. Παύλου τοῦ Νέου Ὁσιομάρτυρος τοῦ ἐξ Ἀροανίας Καλαβρύτων, διὰ νὰ τιμήσωμε τὸν Ἅγιον καὶ νὰ βοηθήσωμε εἰς τὴν ἀναστροφὴν τῆς ἐρημώσεως τῆς Ἐπαρχίας. Διότι κατὰ τὸν Ὀδυσσέα Ἐλύτη : «Κάθε χωριὸ καὶ πολιτισμός».

Ἡ σοφία τοῦ Λαοῦ λέει «Κακὸ χωριὸ τὰ λίγα σπίτια καὶ χωριὰ χωρὶς παπὰ καὶ δάσκαλο εἶναι καταδικασμένα νὰ σβήσουν» .

 Ὁ Ἅγ. Παῦλος εἶναι εἷς ἐκ τῶν ἑκατομμυρίων Νεομαρτύρων. Χάρις εἰς τὸν ἡρωισμὸν καὶ τὴν αὐτοθυσίαν τῶν ἐνδόξων αὐτῶν προγόνων μας, προετοιμάσθη ἐπιτυχῶς ἡ Ἐθνικὴ Παλιγγενεσία, διὰ νὰ ἐκκινήσῃ ἡ Ἐπανάστασις, μέσα Μαρτίου 1821 εἰς τὰ Καλαβρυτοχώρια καὶ τὴν Ἁγίαν Λαύραν.

Εἶναι ὁ μοναδικὸς Ναὸς τῆς ὑφηλίου ὅπου κυριαρχοῦν Νεομάρτυρες ἐξ ὅλης τῆς Οἰκουμένης.

Τὸ ἔργον ἔγινε μὲ φοβεροὺς κόπους καὶ πόνους καὶ μέχρι σήμερα ἀκόμη ἐπιδιορθώνομε.

Ἐὰν δὲν ἐβλέπαμε τὰ χειροπιαστὰ θαύματα τοῦ Ἁγίου Παύλου, θὰ εἴχαμε διακόψει τὰ ἔργα εἰς αἰώνιαν καταισχύνην ὅλων τῶν δαιμονιωδῶς ἀντιδρώντων. Ὅμως τὰ θαύματα τοῦ Ἁγίου μᾶς ἐνεψύχωναν νὰ συνεχίσωμε.

 1. Διαθέτομε τὸν Ἱ. Ναὸν καὶ τὰ προσκτίσματά του :

Διὰ τὰ μυστήρια τῆς Ὀρθοδοξίας μας (ἀκόμη καὶ νυφικὰ διαθέτομε δωρεάν) καὶ λοιπὲς τελετὲς τελείως δωρεάν !!!

Ἐπίσης διά :

α) Ἱεροδιδασκαλεῖον διὰ γυναῖκες καὶ ἄνδρες,

Οἱ κτιριακὲς ἐγκαταστάσεις τοῦ Ἁγίου Παύλου νὰ διατεθοῦν διὰ Ἱεροδιδασκαλεῖον. Ἐπειδὴ ἐδῶ εἰς τὴν Ἀροανίαν ὑπάρχουν πολλὲς ὑποδομές, θὰ ἠμποροῦσαν νὰ φοιτοῦν ὄχι μόνο ἄρρενες ἀλλὰ καὶ γυναῖκες.

Οἱ ἀπόφοιτοι ἄρρενες θὰ δύνανται νὰ ὑπηρετοῦν ὡς Ἱερεῖς τὸ πρωὶ καὶ μετὰ τὴν Ἐκκλησίαν ὡς Διδάσκαλοι εἰς τὸ Ἱεροδιδασκαλεῖον Ἀροανίας καὶ ἀλλοῦ.

Οἱ γυναῖκες νὰ ὑπηρετοῦν ὡς δασκάλες ἢ νὰ γίνωνται καὶ πρεσβυτέρες, διὰ νὰ εἶναι ἱκανὲς νὰ συμπαραστέκωνται εἰς τοὺς ἱερεῖς, ὡς διακόνισσες, καὶ νὰ στηρίζουν τὶς ἡρωίδες γυναῖκες τῆς ὑπαίθρου εἰς τὴν πίστιν, ὥστε νὰ γίνωνται ἄριστες μητέρες καὶ νὰ ἀνατρέφουν τὰ παιδιά των μὲ τὰ νάματα τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τῆς Πατρίδος.

β) Προτείναμε τὸ Πνευματικὸν Κέντρον καὶ τὰ προκτίσματα τοῦ Ἁγίου Παύλου εἰς τὴν Ἀροανία Καλαβρύτων νὰ διατεθοῦν διὰ Πανελλήνια καὶ Παγκόσμια διεθνῆ Συνέδρια – Ἕδραν τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσης, ἡ ὁποία πρέπει νὰ διαδοθῇ ὡς διεθνὴς γλώσσα. Ἐδῶ νὰ γίνῃ κέντρον ἑλληνισμοῦ.

Ἀπὸ ἐδῶ ἡ Ἑλληνικὴ Γλῶσσα νὰ διαδοθῇ ὡς παγκόσμια γλώσσα, διὰ τὸν ἐκπολιτισμόν, τὴν κοινωνικὴν γαλήνην, τὴν εὐημερίαν τοῦ συνόλου καὶ τὴν παγκόσμιον εἰρήνην!!!.Διότι, δυστυχῶς, κινδυνεύομε μετὰ παρέλευσιν μερικῶν δεκαετιῶν νὰ μετακαλῶμε Βάσκους, Ἱσπανούς, Καταλανούς, Γερμανοὺς καὶ λοιποὺς ἑλληνιστὲς διὰ νὰ διδάσκωνται οἱ Ἑλληνόπαιδες ἑλληνικά!!!!

γ) Πανελλήνια και παγκόσμια Συνέδρια,

δ) Ἐπιστημονικά συνέδρια ὅλων τῶν κλάδων.

 ε) Συσκέψεις διὰ τὴν εἰρήνην, τὴν οἰκολογίαν, τὴν μείωσιν – κατάργησιν τῶν ῥαντισμάτων ἐπιβλαβῶν χημικῶν, ὅπλων.

 ζ) τὴν λῆψιν δρακοντείων μέτρων, διὰ τὴν ἐξάρθρωσιν καλλιεργείας, ἐμπορίας καὶ χρήσεως ναρκωτικῶν οὐσιῶν διὰ νὰ ἀπαλλαγῇ ἡ νεολαία καὶ οἱ μεγαλύτεροι ἀπὸ τῆς καταστρεπτικῆς μάστιγος τῶν ψυχοτρόπων οὐσιῶν καὶ νὰ λυτρωθῇ ἡ κοινωνία ἀπὸ τὰ σωματικὰ καὶ ψυχικὰ ράκη.

η) Ἐπίσης μέτρων πρὸς πρόληψιν καὶ κατάργησιν τῆς ἑτέρας μάστιγος, τοῦ ἀλκοολισμοῦ.

θ) καὶ μέτρων διὰ τὴν κατάργησιν τῶν εἰδεχθεστάτων ἐγκλημάτων σφαγιασμοῦ μιᾶς μεγαλουπόλεως ἄνω τῶν 500.000 ἄκακων καὶ ἀθώων ἀγγελουδιῶν ἐτησίως διὰ τῶν ἐκτρώσεων. Τοιουτοτρόπως θὰ λυθῇ καὶ τὸ μακροχρόνιον δημογραφικὸν πρόβλημα καὶ θὰ σταματήσῃ ἡ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ.

Πέραν τῶν τρεχόντων ἐξόδων, τὰ ὁποῖα θὰ ἐπιβαρύνεται τὸ Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν, διὰ τὸ ξεκίνημα διαθέτομε καὶ 50.000 € διὰ τὸ σκοπὸν αὐτόν.

Ἤδη ἔχομε πολλὲς χιλιάδες χωριῶν χωρὶς παπὰ καὶ δάσκαλον.

Ὅμως χωρὶς παπὰ καὶ δάσκαλον οἱ ἄνθρωποι γίνονται παλιμβάρβαροι, πρᾶγμα, ποὺ τεχνηέντως οἱ σκοτεινὲς δυνάμεις σχεδὸν τὸ ἐπέτυχαν μὲ τὰ σχέδια Καποδίστριας, Καλλικράτης κ.λπ., διαλύοντας οὐσιαστικὰ τὴν ὕπαιθρον, τὴν μήτραν τοῦ πολιτισμοῦ, καὶ δημιουργοῦν «χαβοῦζες» εἰς τὰ ἀστικὰ κέντρα.

Τὴν ἐν λόγῳ προσπάθειαν, δυστυχῶς δὲν τὴν υἱοθέτησαν ἀκόμη ἐμπράκτως οἱ Περιφέρειες, οἱ Δῆμοι, οἱ Ἱερὲς Μονές, οἱ Μητροπόλεις καὶ διάφορες ἐπιχειρήσεις, διότι προφανῶς δὲν ἀντελήφθηκαν ἀκόμη τὸν ἐπερχόμενον κίνδυνον.

 Δυστυχῶς ἰθύνοντες καὶ τοπικὸς πληθυσμὸς δὲν ἀγάπησε τὰ ἔργα ὰλλὰ τὰ θέλουν μόνον διὰ κοσμικὰ γλέντια καὶ πανηγύρια!!!…

 1. Συνεχίζομε νὰ ἀγωνιζόμεθα διὰ τὴν ἀναστύλωσιν τῆς Ἱ.Μ.Φανερωμένης Ἀροανίας Καλαβρύτων, ἀλλά δυστυχῶς οὐδεμιᾶς ἐμπράκτου κατανοήσεως ἐτύχαμε ἀπὸ ἰθύνοντες καὶ ἐντοπίους!!!…
 1. Σχεδὸν διὰ δευτέραν δεκαετίαν πασχίζομε νὰ εὕρωμε μίαν εὐλαβῆ ὁμάδα μοναχῶνμοναζουσῶν, νέους ἀνθρώπους μὲ ἱκανότητες, ἦθος ἐργασίας καὶ μεράκι, νὰ συνεργασθοῦν, νὰ ὑποδέχωνται τοὺς προσκεκλημένους, νὰ τοὺς φιλοξενοῦν καὶ νὰ τοὺς κατηχοῦν εἰς τὰ νάματα τῆς Ὀρθοδοξίας. Διότι, ὄχι μόνον χωρικοί, ἀλλὰ καὶ κάτοικοι τῶν πόλεων ἔχουν γίνει παλιμβάρβαροι καί χρειάζονται ἐπανευαγγελισμοῦ.

Ὅλα αὐτὰ ἀποτελοῦν ἕνα ἕτερον εἶδος τοῦ «ἀδιαλείπτως προσεύχεσθε» καὶ τοῦ «Μνημονευτέον Θεοῦ μᾶλλον ἤ ἀναπνευστέον» (Ἁγ. Γρηγόριος ὁ Θεολόγος). Δηλαδή, ἐπιβάλλεται νὰ μνημονεύωμε τοῦ Θεοῦ περισσότερον ἀπ’ ὅ,τι ἀναπνέομε.

Αὐτὸ νὰ γίνῃ μέχρι νὰ κτισθῇ μία νέα πτέρυγα εἰς τὴν Ἱ. Μονὴν Φανερωμένης (ἀφοῦ ὑπερπηδηθοῦν καὶ τὰ ἀδικαιολόγητα ἐμπόδια μὲ τὸ δασαρχεῖον καὶ παύσῃ ἡ ἀδιαφορία τῶν ἰθυνόντων), διὰ νὰ δύνανται νὰ διαβιοῦν ἀνθρώπινα οἱ μοναχοὶ ἤ οἱ μοναχές.

Δυστυχῶς ὅμως καὶ δεκάδες πνευματικοί – ἐξομολόγοι, οἱ ὁποῖοι ἐμφανίζονται ὡς φίλοι, δέν ἐνδιαφέρθησαν οὐσιαστικά. Εἶναι καὶ αὐτοὶ δυστυχῶς «θεωρία ἐπισκόπου καὶ καρδία μυλωνᾶ» ἀπὸ τὴν ὁποίαν εἶναι ὑπερχορτάτη ἡ κοινωνία μας. Δυστυχῶς καὶ δι’ αὐτοὺς ἐφαρμόζεται τό «ἀγρὸν ἠγόρασα …, ζεύγη βοῶν ἠγόρασα πέντε…, γυναῖκα ἔγημα…, ἐρωτῶ σε, ἔχε με παρῃτημένον» (Λουκ. 14, 18).

Ἀκόμη καὶ Ἁγιορεῖτες Πατέρες, περιωρίσθησαν νὰ παρηγοροῦν μόνον διὰ λόγων καὶ νὰ μᾶς συμβουλεύουν «καλύτερα νὰ παραμείνῃ ὁ Ναὸς καὶ τὰ προσκτισματά του κλειστά, παρὰ νὰ ἀναθέσωμε εἰς ἀκατάλληλα πρόσωπα καὶ νὰ δίδουν ἀφορμὴ εἰς κουτοπόνηρους, οἱ ὁποῖοι ρέπουν εἰς τὸ κουτσομπολιὸ καὶ εἶναι συνηθισμένοι νὰ κάνουν τήν «τρίχα τριχιά»!!!…

8. Ὡς γνωστόν, κάθε ἔτος τιμοῦμε ἥρωες καρτερίας, ἤθους, ἀρετῆς, εὐπρέπειας καὶ εὐποιΐας διὰ νὰ δημιουργοῦμε πρότυπα διὰ τὶς ἐπερχόμενες γενεὲς καὶ νὰ μή «βασιλεύουν» μόνον φαῦλοι, φελλοὶ καὶ ἀντίχριστοι!!!…

Πέρισυ ἐβραβεύσαμε καὶ τὸ Σεβασμιώτατον Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κ. Ἀμβρόσιον, ἐλληνόψυχον, μεγάλο ὑπερασπιστὴν ὑπέρ τῆς ἀκραιφνοῦς Ὀρθοδοξίας καὶ τοῦ Ἔθνους μας. Ὅλοι οἱ Ἕλληνες εὔχονται νὰ ζήσῃ πολλὰ χρόνια, γενναῖος καὶ ἀγωνιστής. Τέτοιους ἀνθρώπους τοὺς χρειάζεται ἡ Ἀνθρωπότητα. «Τοιοῦτος ἔπρεπε ἡμῖν Ἀρχιεπίσκοπος» !   Ἄξιος !

Ἐφέτος βραβεύομε τὸν

Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Ἡλιουπόλεως κ. Θεόδωρον, ἐκπρόσωπον τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας, ταπεινὸν καὶ ἑλληνόψυχον ἀγωνιστήν.

Ἐπίσης τοὺς Πρέσβεις Καλῆς Θελήσεως τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, οἱ ὁποῖοι μὲ ἀνιδιοτέλειαν, αὐτοθυσίαν, πεῖσμα συμπάσχουν μαζί μας διὰ τὴν πραγματοποίησιν τοῦ Τάματος τοῦ Κολοκοτρώνη.

ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

1.Ὡς γνωστόν, ἀγωνιζόμεθα περισσότερον τῆς δεκαετίας διὰ τὴν πραγματοποίησιν τοῦ Τάματος τοῦ Κολοκοτρώνη – Καποδιστρίου καὶ ὅλων τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας.

 

 1. Οἱ ἀνιστόρητοι ἱστορικοί, οἱ διατροφεῖς τῆς ἀληθείας, ἄθεοι, ἀντίχριστοι καὶ ὄργανα – στυλοβάτες τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων διαστρευλώνουν βάναυσα τὴν ἱστορίαν. Ἀπὸ τὸ 1829 «πετοῦν» εἰς τὸ 1969, δηλαδὴ σκοπίμως παρασιωποῦν 140 ὁλόκληρα ἔτη. Εἰς τὸ διάστημα αὐτό, κατὰ πρόσφατες ἔρευνές μας (διότι δυστυχῶς αὐτὰ ἐπισήμως ἀποσιωποῦνται) Βασιλεῖς, Πρόεδροι Δημοκρατίας, Πρόεδροι Βουλῆς, Πρωθυπουργοὶ καὶ πληθώρα προσωπικοτήτων διετέλεσαν ἀκόμη καὶ Πρόεδροι Ἐπιτροπῶν διὰ τὴν πραγματοποίησιν τοῦ Ναοῦ τοῦ Σωτῆρος. Εἶχαν ἀποφασίσει νὰ τὸ κατασκευάσουν, κατὰ καιροῦ εἰς διαφορὲς περιοχῆς τῆς Ἀθήνας, ὡς ἀναλυτικῶς ἀναφέρομε εἰς τὰ περιοδικά μας καὶ τὴν ἱστοσελίδα μας.

 

 1. Ὅμως συνεχίζουν δυστυχῶς νὰ δαιμονίζωνται ὄχι μόνο λαϊκοί, ἀλλὰ καὶ δυστυχῶς καὶ κληρικοὶ καὶ μὲ προφάσεις «ἐν ἁμαρτίαις» ἐπὶ 188 συναπτὰ ἔτη δὲν ἐπραγματοποιήθη καὶ πασχίζουν παντοιοτρόπως νὰ μὴ πραγματοποιηθῇ τὴν 21ην Μαρτίου 2021.

Ἑλληνόψυχοι πατριῶτες φίλοι καὶ Φιλλέληνες μᾶς ἐρωτοῦν : « Τὶ σόι πανηγυρικὲς ἐκδηλώσεις θὰ κάνωμε τὴν 21ην Μαρτίου 2021, ἐὰν δὲν πραγματοποιηθῇ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους»;;;;;…..

4.Παρ’  ὅλον ποὺ ἔχομε γράψει ἑκατοντάδες σελίδες εἰς τὸ περιοδικόν μας «Φωτεινὴ Γραμμή» καὶ ἔχομε καταρρίψει τὰ σατανικὰ φληναφήματα, ὅτι δῆθεν τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους ἔχει πραγματοποιηθῇ εἰς τὸ Ὀρφανοτροφεῖον Αἰγίνης ἢ εἰς τὸν Μητροπολιτικὸν Ναὸν Ἀθηνῶν ἢ μὲ τὸν τεράστιον Ναὸν τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου εἰς τὸ Μήλεσι, ἐν τούτοις ὑπάρχουν μέχρι σήμερα ἀκόμη ὄχι μόνο  λαϊκοὶ ἀλλὰ δυστυχῶς καὶ κληρικοί – Συνοδικοί, οἱ ὁποῖοι τὸ ἐπαναλαμβάνουν.

Ὄντως ὁ εὐλαβέστατος καὶ εὐσεβέστατος Ἰωάννης Καποδίστριας, κατεσκεύασε καὶ ναΰδριον εἰς τὸ Ὀρφανοτροφεῖον Αἰγίνης τὸ 1828 εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ. Ἐὰν αὐτὸ τὸ εἶχε κατασκευάσει εἰς ἐκπλήρωσιν τοῦ Τάματος τοῦ   Ἔθνους, δὲν θὰ ἐφρόντιζε νὰ ἐκδοθῇ ὁμοφώνως τὸ 1829 τὸ Η΄ ψήφισμα τῆς Δ΄ Ἐθνοσυνελεύσεως «περὶ ἐκπληρώσεως τοῦ Τάματος τοῦ  Ἔθνους».

Ἐπίσης ὁ Μητροπολιτικὸς Ναὸς Ἀθηνῶν εἶναι, βάσει ἀδιάσειστων ἱστορικῶν στοιχείων, ὁ Δημοτικὸς Μητροπολιτικὸς Ναὸς Ἀθηνῶν, ὁ ὁποῖος κατεσκευάσθη, μαζὶ μὲ τὸν Ἱ.Ν. Ἁγίας Εἰρήνης Αἰόλου, μὲ ἐπὶ μέρους χρήματα ποὺ εἶχαν συγκεντρωθῆ ἐπὶ Ὄθωνος γιὰ τὸν Ναὸν τοῦ Σωτῆρος.

Καὶ ὁ Ἅγιος Πορφύριος, ἔντιμος ὤν, δὲν καταχρᾶτο τὰ τεράστια ποσά, ποὺ τοῦ ἔδιδαν διάφοροι εὐλαβεῖς καὶ τὰ ἐπένδυσε εἰς Ναὸν καὶ αἴθουσες χωρὶς νὰ διανοηθῇ νὰ εἶναι εἰς ἀντικατάστασιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους!!!!!….

 1. Κραυγαλαῖες καὶ λίαν προκλητικὲς ἀντιθέσεις «… καὶ ὅς μὲν πεινᾷ, ὅς δὲ μεθύει» (Α΄ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ 11, 21), πρᾶγμα ποὺ σημαίνει «ἄλλοι λιμοκτονοῦν καὶ ἄλλοι λυσσομαχοῦν».

Ἐνῷ παραδείγματος χάριν, τὰ νοσοκομεῖα μας δὲν ἔχουν ἐγκαίρως καὶ εὐκαίρως ὄχι μόνον τὰ σωστὰ καὶ ἐνδεικνυόμενα ὄργανα, φάρμακα ἢ ἀκόμη καὶ παραφαρμακευτικὸν ὑλικόν, συνεχίζουν οἱ ἰθύνοντες νὰ ἀφιονίζουν τὶς λαϊκὲς μάζες μὲ EUROVISION, μὲ ποδοσφαῖρες καὶ λοιπὰ ἐκμαυλιστικὰ καὶ δαπανηρότατα θεάματα καὶ ἀκροάματα!!!!…

Διὰ νὰ ἀναπτύξῃ κανεὶς καὶ αὐτὸ τὸ κεφάλαιον, θὰ ἔπρεπε νὰ συγγράψῃ διδακτορικὲς διατριβές, ὑφηγεσίες καὶ καθηγεσίες, πλὴν ὅμως οὔτε ὁ χρόνος, οὔτε χῶρος, καὶ προπαντὸς οὔτε καὶ οἱ γνώσεις μας εἶναι ἀρκετές,  διὰ νὰ ἀναπτύξωμε τέτοια σπουδαιότατα συγγράματα καὶ νὰ κρούσωμε τὸν κώδωνα τοῦ κινδύνου πρὸς ἀποτροπὴν τῶν κραυγαλέων αὐτῶν κοινωνικῶν προκλήσεων καὶ νὰ ἀποφευχθοῦν κοινωνικὲς ἀναστατώσεις καὶ ἀλληλοεξοντώσεις.

Ὅμως θὰ προσπαθήσωμε νὰ ἀναφέρωμε ἐπιγραμματικῶς μερικὲς τέτοιες λίαν ἐπικίνδυνες προκλήσεις πρὸς ἀποφυγὴν κοινωνικῶν ἀναστατώσεων.

Εἰς τὶς προηγμένες Δημοκρατίες ἀποφεύγονται κραυγαλέες προκλήσεις καὶ οἱ ἰθύνοντες δίδουν τὸ καλὸν παράδειγμα εἰς τοὺς ὑπηκόους τῶν Δημοκρατιῶν των, χορηγώντας κάποιους λογικοὺς μισθούς, ἀποζημιώσεις εἰς τοὺς Βασιλεῖς, Προέδρους Δημοκρατίας καὶ λοιποὺς πολιτειακοὺς ἄρχοντες.

Ὅμως εἰς τὴν Πατρίδα μας πολιτικοί, σύμβουλοι ὑπουργῶν, πρόεδροι ΔΕΚΟ καὶ ἀνωτάτων δικαστηρίων, οἱ συμμετέχοντες εἰς ἐπιτροπές (οἱ ὁποῖοι δυστυχῶς τὶς περισσότερες φορὲς εἶναι «ἀετονύχηδες», «πατριάρχες» τῆς διαπλοκῆς, «κομπιναδόροι», στυλοβάτες τοῦ τρισαθλίου κατεστημένου, «ἑξαπτέρυγα» καὶ «δεκανίκια» ἀπὸ τὸ συρφετὸν τῶν συνδικαλιστικῶν καὶ κομματικῶν ὀργανώσεων) λαμβάνουν ἀστρονομικὲς ἀποζημιώσεις.

Αὐτὴ ἡ ὑποβόσκουσα πρόκλησις εἶναι λίαν ἐπικίνδυνη καὶ πρέπει πάσῃ θυσίᾳ νὰ ἀγωνισθοῦμε, νὰ ἀποτραπῇ ἐμφύλιος σπαραγμὸς καὶ νὰ ἀγωνιζόμαστε  διὰ τὴν εὐημερίαν, πρόοδον καὶ εὐτυχίαν τοῦ συνόλου καὶ ὄχι μόνον τῶν ἰσχυρῶν, τῶν ἐχόντων καὶ κατεχόντων, προτοῦ αὔριο εἶναι ἀργά.

6.Μόνο ἐὰν τελικῶς ἀγωνισθοῦμε διὰ τὴν ἄμεσον πραγματοποίησιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, τότε θὰ ἀναζοωγονηθῇ καὶ θὰ ἐνθαρρυνθῇ τὸ κατατρωθὲν ἠθικὸν καὶ ἐθνικὸν σθένος τῶν Ἑλλήνων.

Εἰς τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους χωροῦν δεξιοὶ καὶ ἀριστεροί. Τὸ Τάμα δὲν διαιρεῖ ἀλλὰ ἑνώνει. Ὅποτε οἱ Ἕλληνες ἦσαν ἑνωμένοι, μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ ἔκαναν θαύματα. Ὅταν ὅμως ὑπῆρχε διχόνοια ἐρχόταν ἡ καταστροφή.

Δυστυχῶς οἱ σκοτεινὲς δυνάμεις δὲν θέλουν νὰ εἶναι οἱ Ἕλληνες μονοιασμένοι. Ἐφαρμόζοντες τὴν σατανικὴν πολιτικήν τους «Διαίρει καὶ βασίλευε», κατορθώνουν μέσῳ τῶν ἐξομωτῶν πολιτικῆς, πνευματικῆς καὶ θρησκευτικῆς ἡγεσίας νὰ καταντήσωμε ὄχι μόνον διαιρεμένοι ἀλλὰ νὰ εἴμεθα καὶ ὑπόδουλοι.

 Ὅλα τὰ ἔξοδα αὐτοῦ, ἀκόμη καὶ τῆς συντηρήσεως καὶ τῆς μισθοδοσίας τοῦ Πανελληνίου Ἱεροῦ Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, τὰ ἀναλαμβάνομε ἐμεῖς καὶ δὲν ζητᾶμε οὔτε μία «τρύπια δεκάρα» ἀπὸ τῆν Πολιτείαν καὶ τὴν Ἐκκλησίαν. Τὸ μόνον ποὺ ζητᾶμε, εἶναι ἡ μὲν Ἐκκλησία νὰ πρωτοστατῇ εὐλογοῦσα, ἡ δὲ Πολιτεία νὰ διευκολύνῃ νομοθετοῦσα!!!…

 

Τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους θὰ διοικῆται ἀπὸ μίαν ἄμισθον Ἐπιτροπήν, εἰς τὴν ὁποίαν Πρόεδρος θὰ εἶναι ὁ ἑκάστοτε Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος, μαζὶ μὲ ἓξ (6) Συνοδικούς, ἐκλεγομένους διὰ κλήρου.

 

Ἡ αὐστηροτάτη Ἐξελεγκτικὴ Ἐπιτροπὴ θὰ ἐπιβάλῃ τὴν ἄκραν ἀνιδιοτέλειαν, τὴν ἀπόλυτον διαφάνειαν καὶ θὰ ὑπολογίζῃ καὶ τὴν τελευταίαν δεκάραν ὡς κόρην ὀφθαλμοῦ!!!!….

 

Τὰ ἔσοδα θὰ κατατίθενται εἰς εἰδικοὺς λογαριασμοὺς ἀποκλειστικῶς διὰ κοινωφελεῖς σκοπούς.

 

Τὸ ἔργον θὰ καταπολεμήσῃ τὴν ἀνυπόφορον μάστιγα τῆς ἀνεργίας, θὰ ἀναπτύξῃ τὸν τουρισμὸν κλπ, ὡς ἔχομε ἐκτενῶς ἀναπτύξει.

 1. Ὁ διαθέτων τὰ χρήματα δὲν ἐπιθυμεῖ οὔτε μετὰ τὸν θάνατόν του νὰ ἀναφερθῇ τὸ ὄνομά του, ἀλλὰ νὰ κλείσῃ τουὺς ὀφθαλμούς του ἀπὸ τὸν μάταιον τοῦτον κόσμον καὶ νὰ ἀπέλθῃ ὡς ἄγνωστος στρατιώτης. Τὸ μόνον ποὺ ἐπιθυμεῖ εἶναι οὔτε μία τρύπια δεκάρα νὰ μὴ πέσῃ εἰς χεῖρας «ἡμετέρων», ἀλλὰ νὰ ἀξιοποιῆται διὰ τοὺς κοινωφελεῖς σκοπούς.
 1. Αὐτὸ τὸ μνημεῖον δοξολογίας, εὐχαριστίας, εὐγνωμοσύνης καὶ λατρείας εἰς τὸν Ἐλευθερωτὴν Σωτῆρα Χριστὸν δὲν θὰ ἀνήκῃ εἰς καμίαν οἰκογενειοκρατίαν, εἰς κανένα ἄλλον θεσμὸν εἰ μὴ μόνον εἰς τὸν Ἑλληνικὸν Ἔθνος – τοὺς ἁπανταχοῦ Ἕλληνες καὶ τὴν παγκόσμιον Ὀρθοδοξίαν!!!!…
 1. Δυστυχῶς, ὅμως, δὲν ἠθέλησαν οἱ ἰθύνοντες νὰ μᾶς ἐννοήσουν!!!

Γιὰ τοὺς πάντες καὶ τὰ πάντα (ἀκόμη καὶ διὰ μωαμεθανικὰ τεμένη) δείχνουν κατανόησιν καὶ παραχωροῦν δωρεὰν ἡ ἔναντι «πινακίου φακῆς» τεράστια πανάκριβα «φιλέτα». Ἀλλὰ δι’ἡμᾶς, διὰ νὰ πραγματοποιήσωμε τὴν ἱερὰν παρακαταθήκην τῶν ἀγωνιστῶν τοῦ 1821, εἶναι μικροπρεπεῖς καὶ μᾶς ἐμπαίζουν ἀναισχύντως καὶ ἀνερυθριάστως ἐπὶ 10 ἐτίαν, χρησιμοποιώντας τὴν μέθοδον τῆς λεγομένης καταπονήσεως!!!…

Καὶ τοῦτο, διότι ἐμεῖς, ἰδεολόγοι ὄντες, δὲν κάνομε ἀβαρίαν εἰς τὴν συνείδησίν μας καὶ δέν «λαδώνουμε»…

 1. Ἐάν τελικῶς μέχρι τέλους Ἰουνίου 2017 δὲν τύχομε τῆς δεούσης κατανοήσεως ἐκ μέρους τῶν ἰθυνόντων καὶ δὲν παύσουν νὰ μᾶς ἐμπαίζουν, νὰ μᾶς παραγκωνίζουν καὶ νὰ μᾶς «σαμποτάρουν» τόσον ἀναισχύντως καὶ ἀνερυθριάστως, θὰ ἀναγκασθοῦμε νὰ δεχθοῦμε συνεργασίαν μὲ ἄλλα Πατριαρχεῖα ἡ μὲ ἄλλους φορεῖς ἢ νὰ πραγματοποιήσωμε αὐτὸ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους εἰς ἰδιόκτητα οἰκόπεδα, τὰ ὁποῖα ὅμως δὲν εἶναι ἐνδεδειγμένα, λόγῳ ἐλλείψεως ὑποδομῶν, εἰς αἰωνίαν καταισχύνην τῶν ἀδιαφορούντων καὶ τῶν δαιμονιωδῶς παντοιοτρόπως ἀντιδρώντων…

Εὔχεσθε καὶ προσεύχεσθε, πατέρες καὶ ἀδελφοί, ὁ Θεὸς νὰ μᾶς τὰ φέρῃ κατ’εὐχὴν γιὰ νὰ ἀποδώσουν τὰ ἔργα ἀγλαοκάρπους καρπούς.

 Ἐμεῖς ἐθυσιάσθημεν δι’ ἀπεριγράπτων σωματικῶν καὶ ψυχικῶν ἀλγηδόνων καὶ στερἠσεων μιᾶς ζωῆς ὁλοκλήρου, ἐκ βάθους καρδίας, πρὸς δόξαν Θεοῦ, καὶ εἶναι μέγιστον κρῖμα νὰ μὴ ἀξιοποιῶνται τὰ ἔργα, γιὰ τοὺς ἀνωτέρω καὶ ἄλλους κοινωφελεῖς σκοπούς.

Ἄς εὐχηθοῦμε καὶ προσευχηθοῦμε ὁ Θεὸς νὰ μᾶς φωτίσῃ, νὰ μᾶς  ἑνώσῃ, νὰ ὁμονοήσωμε, νὰ ἀγαπηθοῦμε, διὰ νὰ ἐφαρμοσθοῦν οἱ στίχοι τοῦ ποιητοῦ μας Γεωργίου Βερίτη: «Ὅπως ἔδωσες, θὰ δώσῃς, θὰ ζητήσουν, ὡς ζητεῖς, θὰ γενῇς καὶ πάλι φώτων καὶ πολιτισμοῦ κοιτίς»!!!..

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *