ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΓΕΡΒΑΣΙΟΣ ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ Ο «ΔΙΑΚΟΝΟΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ» (+ 6.3.2020) ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ἘΘΝΟΥΣ ΤΟΝ ἘΒΡΑΒΕΥΣΕ ἘΝ ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΟ Ν ΤΙΜΑ ΜΕΤΑ ΘΑΝΑΤΟΝ 6.3.2020

Μὲ ὅσους ἀναχωροῦν καθημερινῶς ἀπὸ τὴν Στρατευομένην Ἐκκλησίαν εἰς τὴν Θριαμβέυουσαν, μένομε ὀρφανοὶ ἀπὸ ἰδανικοὺς ἐργάτες τοῦ Εὐαγγελίου ποὺ εἶχαν ζῆλον, αὐταπάρνησιν, ἱεραποστολικὰ ἰδανικά, ἀγάπη γιὰ ἔργα εὐπρέπειας καὶ εὐποιΐας γιὰ τὸ σύνολον τῆς κοινωνίας πρὸς Δόξαν Θεοῦ.

1.Ὁ Πανοσιολογιότατος Ἀρχιμανδρίτης Πατὴρ Γερβάσιος Ἰωάννου Ραπτόπουλος, τὸν ὁποῖον ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τὸν ἀνεκήρυξε διδάσκαλον τοῦ Εὐαγγελίου, ἐγεννήθη τὸ 1931.

2.Ἐπηρεασμένος καὶ αὐτὸς ἀπὸ τὸν ἀνεπανάληπτο ἰδανικὸ ἐργάτη τοῦ Εὐαγγελίου, θρυλικὸν Γέροντα Αὐγουστίνο Καντιώτη, μετέπειτα μακαριστὸν Μητροπολίτην Φλωρίνης κυρὸν Αὐγουστίνον. Ὁ θρυλικὸς Γέρων Αὐγουστίνος Καντιώτη δὲν ἦτο δυνατὸν νὰ μὴ ἐνθουσιάσῃ καὶ παροτρύνῃ καὶ τὴν θαρραλέα ψυχὴ τοῦ μακαριστοῦ Γερβασίου Ραπτοπούλου, ὥστε νὰ ἀναδειχθῇ καὶ αὐτὸς ὡς ἀθλητὴς καὶ πρωταθλητὴς τοῦ πνεύματος καὶ νὰ δράσῃ λίαν ἐπιτυχῶς εἰς τὰ κοινωφελῆ ἔργα τῆς κοινωνίας μας καὶ τῆς πατρίδος μας.

Διότι ὡς γνωστὸν ὁ θρυλικὸς Γέρων Αὐγουστίνος ἔσπερνε παντοῦ σὲ καθαρὰ χώματα, ἰδίως εἰς τὶς περιοχὲς Κεντρικῆς καὶ Δυτικῆς Μακεδονίας, τὰ Γρεβενὰ καὶ τὴν Κοζάνη. ἀ

Θριάμβευε σὲ ἔργα εὐποιΐας, ἀκόμη καὶ ἐπὶ τῆς μαρτυρικῆς κατοχῆς, ὅπου ὁ μαῦρος φασισμὸς τοῦ Μουσολίνι καὶ τοῦ σχιζοφρενοῦς Χίτλερ ἀλλὰκαὶ τῶν κόκκινων φασιστῶν τῶν κομμουνιστῶν, οἱ ὁποῖοι εἴτε ἐν ἐπιγνώσει εἴτε παρασυρθέντες ἀπὸ τὴν σλαβικὴ προπαγάνδα ἠγωνίζοντο νὰ ξεπουληθοῦν καὶ ἡ Κεντρικὴ – Δυτικὴ Μακεδονία μας εἰς τὸ συνονθύλευμα τῶν Σκοπιανῶν καὶ τῆς Ὠράνα. Καὶ ὁ Αὐγουστίνος Καντιώτης καὶ οἱ συνεργάτες του εἶχαν κατενθουσιάσει μὲ τὶς 8.000 μερίδες καθημερινὰ συσσίτια εἰς τὴν Κοζάνη καὶ ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία τῶν ἀγωνιζομένων ὑπὲρ βωμῶν καὶ ἑστιῶν ἐτάσσετο ἀναφανδὸν ὑπὲρ τοῦ Αὐγουστίνου Καντιώτη καὶ τῶν συνεργατῶν του.

3. Τὴν προσωπικότητα τοῦ ἀειμνήστου Πανοσιολογιοτάτου Ἀρχιμανδρίτου πατρὸς Γερβασίου Ἰ. Ραπτοπούλου ἐτίμησαν οἱ φορεῖς μας τὴν 21-1-2009 εἰς τὸ Πολεμικὸ Μουσεῖο Ἀθηνῶν.

Τὴν βράβευσιν τῶν φορέων μας παρέδωσε ὁ παν/τος Ἀρχιμανδρίτης  πατὴρ Μάρκος Μανώλης, ἀκάματος ἐργάτης καὶ αὐτὸς τοῦ Εὐαγγελίου διάδοχος τοῦ πολιοῦ ἀρχιμανδρίτου ἀειμνήστου Χαραλάμπους  Βασιλόουλου, ὁ ὁποῖος καὶ αὐτὸς παρηγκωνίσθη.

.

Ὡς γνωστὸν οἱ φορεῖς μας κάθε ἔτος βραβεύομε ἥρωες ἤθους, καρτερίας, ὑπομονῆς, ἀρετῆς εὐπρέπειας, εὐποιΐας, διὰ νὰ δημιουργῶμε πρότυπα γιὰ τὶς ἐπερχόμενες γενεὲς καὶ νὰ μὴ ἐπιπλέουν – βασιλεύουν οἱ φελλοί, οἱ ἀνώμαλοι, οἱ παλλακίδες, οἱ ἀετονύχηδες, οἱ «πατριάρχες» τῆς διαπλοκῆς, τὰ κοράκια, ἀφισοκολλητὲς καὶ συνδικαλιστὲς τῆς ἑκάστοτε κυβερνώσης κλίκας.

Πηγαίνομε «κόντρα» καὶ ἐνάντια πρὸς τὰ ρεύματα τῆς ἐποχῆς τοῦ ἀντιχρίστου ποὺ ἀκολουθοῦν οἱ φελλοί,  τὰ σκουπίδια, τὰ πτώματα καὶ περιττώματα. Μόνον οἱ ζωντανοὶ ὀργανισμοὶ ἔχουν τὸ σθένος νὰ ἀνθίστανται πρὸς ὅλα αὐτὰ τὰ σατανικὰ ρεύματα.

Ἀναλυτικότερον γιὰ τὸν ἀείμνηστον π. Γερβάσιον ἔχουμε ἀναφέρει εἰς τὶς πενιχρότατες γραμμὲς  κατὰ τὴν  βράβευσίν του

ΚΕΙΜΕΝΟ ΒΡΑΒΕΥΣΕΩΣ ΜΑΣ

4. Εἴχαμε  προτείνει μαζὶ μὲ ἄλλους φορεῖς νὰ λάβῃ τὸ Νόμπελ Εἰρήνης :

NOBEL-FOUNDATION-ARCHIM.GERVASIOS-RAPTOPOULOS-22.9.17

ΜΕΤΑΦΡΑΣΙΣ

ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

«Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΡΑΒΕΥΣΕΩΝ NOBEL        22.9.2017

Κύριε Πρόεδρε,

Ἐνημερωθήκαμε προσφάτως ὅτι ὁ Ἀρχιμανδρίτης πατὴρ Γερβάσιος Ραφτόπουλος ἔχει προταθῆ ὡς ὑποψήφιος τοῦ Βραβείου Νόμπελ καὶ θὰ ἤθελα νὰ δώσω τὴν προσωπική μου ἐμπειρία καὶ ὑποστήριξιν γιὰ τὴν ἀνιδιοτέλεια του καὶ τὴν ὑποδειγματικὴ ζωή του.

  Ὁ Ἀρχιμανδρίτης πατὴρ Γερβάσιος Ραφτόπουλος ὑπηρετεῖ τὸν δεινοπαθούντα συνάνθρωπο μὲ ἀπόλυτο σεμνότητα, βαθεία  εὐσυνείδητον  προσήλωσιν καὶ πανθομολογουμένη ἀποτελεσματικότητα σὲ ὅλες τὶς ἠπείρους τῆς ὑφηλίου, ἄνευ διακρίσεις φυλῆς, φύλου καὶ θρησκείας.

Χιλιάδες ἄνδρες καὶ γυναῖκες σὲ φυλακὲς ἀπὸ 90 χῶρες σὲ ὅλο τὸν κόσμο ἔχουν αἰσθανθῆ τὴν πατρικὴ  θαλπωρὴ καὶ ὑποστήριξίν του,, ὅπου πολλὲς  χιλιάδες ἄνθρωποι ἔχουν βρεῖ ἀντὶ τὴν χαμένη ζωή, τὴν εἰρήνη στὴ καρδιά, θεϊκὴ πορεία, μὲ τὴν καθοδήγησίν του.

Οἱ ἐπιτυχίες του εἶναι μοναδικὴ παγκοσμίως. Χάρις εἰς  τὴν καθημερινὴ σκληρὴ καὶ ἔνθερμη ἐργασία του μὲ τοὺς ἀνθρώπους  τῆς παρανομίας προσφεύγει εἰς τὴν συνείδησίν των, μὲ σπουδαιότερον κριτήριο  νὰ τοὺς βοηθᾶ εἰς τὴν πνευματική των ἀναγέννησιν. Δημιουργεῖ  ἀνθρώπους ποὺ  πορεύονται μὲ δῶρο τὴν εἰρήνη εἰς τὴν κοινωνία ὅπου ἐπιστρέφουν καὶ – τὸ σπουδαιότερο – αὐτὸ συμβάλει στὴν δημιουργία ὑγιῶν κοινωνιῶν.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ι.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Δυστυχῶς ὅμως οἱ ἰθύνοντες τῆς Ἑλλάδος (πολιτειακή, πολιτική, νομοθετική, διοικητική, πνευματικὴ ἀκόμη, δυστυχέστατα, καὶ ἐκκλησιαστική ἡγεσία ἔπαυσαν νὰ ἐμφοροῦνται οὐσιαστικὰ ἀπὸ ὀρθόδοξα καὶ ἐθνικὰ φρονήματα καὶ ἔχουν καταστεῖ, οἱ περισσότεροι ἐξ αὐτῶν, ὑποχείρια τῶν σκοτείνων δυνάμεων καὶ ὄχι μόνον δὲν προβάλλουν τετοια πρόσωπα ἀλλὰ οὔτε κὰν νὰ τὰ ἀναφέρουν γιὰ νὰ μὴ γίνουν ἀποσυνάγωγοι.  

5.Μακάρι ὁ Θεὸς νὰ μᾶς ἀξιώνῃ περαιτέρω νὰ τιμῶμε τέτοιες προσωπικότητες καὶ νὰ μὴ ἑδραιώνωνται μόνο ποταπὰ ἀνθρωπάκια, τὰ ὁποῖα σκανδαλωδέστατα ἀναρριχῶνται, ὄχι διὰ τῆς ἀξιοκρατίας ἀλλὰ διὰ τῆς ἀναξιοκρατίας, τῆς φαυλοκρατίας, πρὸς τοὺς δοτοὺς εἰς τὰ ἑκάστοτε ρεύματα, ἕρποντας, γλύφοντας καὶ μὲ τὰ κερατάκια των. Ἀντιθέτως οἱ ἐργαζόμενοι τὸν ἀγώνα τὸν καλὸν ὑφίστανται ἀπερίγραπτα καὶ διηνεκῆ μαρτύρια.  Καὶ αὐτοὺς ὁ ἴδιος ὁ Θεάνθρωπος μακαρίζει μὲ τὰ ἄκρως ἀδιάψευστα λόγια του:

Α) Μακάριοὶ ἐστε ὅταν ὀνειδίσωσιν ὑμᾶς καὶ διώξωσι καὶ ἐἴπωσι πᾶν πονηρὸν ρῆμα καθ’᾿ ὑμῶν ψευδόμενοι ἕνεκεν ἐμοῦ. Χαίρετε καὶ ἀγαλλιᾶσθαι ὅτι ὁ μισθὸς ὑμῶν πολὺς ἐν τοῖς οὐρανοῖς·οὕτω γὰρ ἐδίωξαν τοὺς προφήτας τοὺς πρὸ ὑμῶν (Ματθαῖος 5, 11-12) 

Β) «ὅτι οὐκ ἔστιν ἡμῖν ἡ πάλη πρὸς αἷμα καὶ σάρκα, ἀλλὰ πρὸς τὰς ἀρχάς, πρὸς τὰς ἐξουσίας, πρὸς τοὺς κοσμοκράτορας τοῦ σκότους τοῦ αἰῶνος τούτου, πρὸς τὰ πνευματικὰ τῆς πονηρίας ἐν τοῖς ἐπουρανίοις…»
(Ἐφ’. στ’, 12).

Γ) «…οὕτω λαμψάτω τὸ φῶς ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὅπως ἴδωσιν ὑμῶν τὰ καλὰ ἔργα καὶ δοξάσωσι τὸν πατέρα ὑμῶν τὸν ἐν τοῖς οὐρανοῖς.» (Ματθαῖος 5,16).

Δ) «μὴ ἐκ λύπης ἢ ἐξ ἀνάγκης· ἱλαρὸν γὰρ δότην ἀγαπᾶ ὁ Θεός.» (Παῦλος, ΒΠαῦλος ΄Κορινθ. 9, 7).

Ε) «χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν…» (Ἰωάν. 15 στ’.5)

Καὶ πληθώρα ἄλλων χωρίων της Ἁγίας Γραφῆς, διδασκαλιῶν τῆς ἀκραιφνοῦς καὶ ἀκαινοτομήτου Ὀρθοδοξίας μας ποὺ ὑφίσταντο καὶ ὑφίστανται ὄχι μόνον οἱ ἀναγνωρισθέντες μάρτυρες ἀλλὰ κυρίως καὶ τὸ νέφος τῶν ἀφανῶν νεομαρτύρων, τῶν ὁποίων τὸ μαρτύριον εἶναι διηνεκές, περὶ τῶν ὁποίων πρέπει νὰ συγγραφοῦν πάρα πολλοὶ τόμοι κάμνοντας σταχυολογήματα αὐτῶν.

Ἐμεῖς οὔτε τον χρόνον οὔτε τὶς ἱκανότητες διαθέτομεν πρὸς τοῦτο. Καθηγητὲς τῆς Δογματικῆς, τῆς Ἠθικῆς, τῶν Κοινωνικῶν καὶ λοιπῶν Ἐπιστημῶν θὰ πρέπῃ νὰ ἀναθέτουν διδακτορικὲς ἐργασίες, καὶ καθηγεσίες καὶ λοιπὲς ἐργασίες, καὶ νὰ βραβεύωνται ὅλες αὐτὲς οἱ ἐργασίες ἀπὸ τὴν ἀκόμη ἐναπομείνασα ἀμύθητον ἐκκλησιαστικὴ περιουσία, πλούσιες ἐνορίες, Ἱερὲς Μονὲς καὶ λοιπὰ θησαυροφυλάκια καὶ νὰ μή τὰ λυμαίνονται  ματαιόδοξοι Πατριάρχες, Ἀρχιεπίσκοποι καὶ Σεβασμιώτατοι Μητροπολίται διὰ νὰ ἔχουν βίλλες, ἐπαύλεις, μέγαρα μὲ πολυτελέστατες σουίτες καὶ μπανιέρες διὰ νὰ ἀπολαμβάνουν τὶς ἀστακομακαρονάδες τους, τὰ χαβιάρια τους καὶ ἄλλα πολυτελέστατα ἐδέσματα καὶ πώματα καὶ νὰ μὴ θέτουν οὔτε ἕνα δακτυλάκι ἀπὸ κάτω πρὸς τὰ πάνω διὰ νὰ ἐλαφρύνουν τοὺς σταυροὺς καὶ τὰ ἄκρως δυσβάστακτα βάρη ἀπὸ κάτω πρὸς τὰ πάνω ὅλων ἐκείνων τῶν πολυτέκνων, τῶν ἀσθενῶν, τῶν μὴ διαθετόντων «τροφὰς καὶ σκεπάσματα», ποὺ συμπεριφέρονται ὄχι ἁπλῶς ὡς πατριοί,  ἀλλὰ ἀκόμη καὶ ὡς  παιδοκτόνοι, σατραπικῶς καὶ δεσποτικῶς ποιμέναντες την Ἐκκλησίαν.

6.Ἂν εἴχαμε καὶ σήμερον πραγματικὰ Ἁγίους Πατριάρχες, Ἀρχιεπισκόπους καὶ Μητροπολίτας τέτοιους ἰδανικοὺς ἐργάτας τοῦ Εὐαγγελίου ὅπως ὁ πορευόμενος εἰς τὰς ἀγκάλας τοῦ Κυρίου ἀείμνηστος Ἀρχιμανδρίτης Γερβάσιος Ραπτόπουλος θὰ τοὺς ἀνακήρυτταν Μητροπολίτας – ἰσόβιους συνεργάτας των καὶ διὰ  ὅλους αὐτούς τους σπουδαιότατους νευραλγικοὺς τομεῖς νὰ διαπραγματεύωνται αὐτοὶ μὲ τοὺς Ὑπουργοὺς Κοινωνικῶν Ὑπηρεσιῶν – Ἀσφαλίσεων-Ἐργασίας – Ὑγείας – Παιδείας κ.λ.π.,  τὸν ἴδιον τὸν Πρωθυπουργόν, τοὺς γραμματεῖς τῶν διαφόρων τομέων ποὺ ἅπτονται ὅλων αὐτῶν τῶν κοινωνικῶν θεμάτων.

Καὶ ὅλοι αὐτοὶ  νὰ μεταβαίνουν καὶ εἰς τὸν Πρόεδρο τῆς Κυβερνήσεως, τὸν Πρόεδρο & Ἀντιπρόεδρο τῆς Βουλῆς, τὸν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας καὶ νὰ τοὺς ἀνακαλοῦν εἰς τὴν τάξιν, ὅταν αὐτοὶ λοξοδρομοῦν καὶ προτίθενται νὰ ἐκδώσουν ἀντικοινωνικούς, ἀντιχριστιανικοὺς καὶ ἀντεθνικοὺς νόμους καὶ νὰ τιθασεύουν ποταπὰ ἀνθρωπάκια της ὁμάδος Ἐλσίνσκι (καὶ δὲν συμμαζεύεται) ποὺ βιομηχανοποιοῦν μηνύσεις καὶ ἀγωγὲς ἐναντίον τῶν ἀγωνιζομένων νὰ μὴ καταργοῦνται οἱ  λαϊκὲς κατακτήσεις καὶ νὰ μὴ συρρικνώνονται καί τὰ σύνορα τῆς φιλτάτης πατρίδος μας.  Ἀλλὰ ἀπεναντίας νὰ ἐνθαρρύνονται ὑπέρ της διατηρήσεως αὐτῶν χάρη τῶν ὁποίων ἔχουν χυθεῖ τόνοι αἱμάτων, θυσιῶν

Ἐμεῖς ἀγωνιζόμενοι ὑπέρ της διατηρήσεως ὅλων αὐτῶν των λαϊκῶν κατακτήσεων καί διὰ την μὴ συρρίκνωση των συνόρων της πατρίδος μας, ὑφιστάμεθα ἀπερίγραπτα μαρτύρια.

Ὅλοι αὐτοὶ οἱ παννάξιοι ἀγωνιστὲς θὰ ἔπρεπε νὰ διαιτώνται ἀπό το Πρυτανεῖον της πατρίδος, τόσον οἱ ἴδιοι ὅσον καὶ ὅλοι  οἱ ἀσκητὲς καὶ ἔντιμοι συνεργάτες των. Ὅλοι αὐτοὶ νὰ ἀγωνίζονται νὰ ἐφαρμόζουν τα προφητικὰ καὶ ρεαλιστικὰ λόγια του ἀνεπανάληπτου ἰδανικοῦ ἐργάτη του Εὐαγγελίου ποὺ ἐδῶ καὶ πολλὲς δεκαετίες προφητεύει καὶ συνιστᾶ: «καλύτερα μέ τον Χριστὸν καὶ πτωχοὶ παρὰ πλούσιοι μέ τον διάβολον».

Ἂς εὐχόμεθα καὶ προσευχόμεθα ἀπό την θριαβέμβουσα ἐκκλησίαν ὅπου θὰ εἶναι ἀσφαλῶς εἰς τα ἀγκάλας του Κυρίου ὁ ἀείμνηστος Πατὴρ Γερβάσιος νὰ μεσιτεύει ὑπὲρ ἡμῶν των ἁμαρτωλῶν.

Ἐλυπεῖτο  σφόρδα διότι οἱ ἰθύνοντες ἀκόμη καί την  μεγίστην πανήγυριν των 200 ἐτῶν την περιορίζουν σὲ «χοροπηδήματα» γιὰ νὰ κατασπαταλοῦν οἱ ἀφισοκολλητὲς καὶ οἱ στρατιὲς των συνδικαλιστῶν της ἑκάστοτε κυβερνώσης κλίκας γιὰ «χοροπηδήματα» παρόλον ποὺ ὁ Θεὸς της Ἀγάπης μας τονίζει κατηγορηματικὼς: «Μισῶ τα νουμηνίας σας. ..

Θέλουν νὰ κατασπαταλήσουν οἱ ἄσωτοι πάλι πολλὰ δισεκατομμύρια γιὰ γλυκίσματα καὶ αὐτὰς τὰς τρισάθλιας πανήγυρεις ὅπως κατασπατάλησαν πολλὰ δισεκατομμύρια καὶ γιά τους τρισάθλιους Ὀλυμπιακοὺς Ἀγῶνες. Συνέβαλαν ἀφαντάστως αὐτοὶ οἱ τρισκατάρατοι Ὀλυμπιακοὶ Ἀγῶνες νὰ ὑποθηκευθεῖ ὁ Ἐθνικὸς πλοῦτος της Ἑλλάδος γιὰ 99 ἔτη καὶ νὰ εἴμαστε ὑπὸ ἐπιτροπείαν καὶ οἱ ξένοι νὰ ἀποφασίζουν καὶ νὰ διατάσουν τὶ μέλλει γενέσθαι.  Ἔτσι ὁ δύσμοιρος λαὸς ὁδηγήθηκε στὰ συσσίτια, στούς κάδους ἀπορριμμάτων, στίς αὐτοκτονίες καὶ νὰ πάρουν καί τα μάτια τους νὰ τρώγουν το ἀλμυρότατον ἄρτον της ξενιτιᾶς διὰ νὰ δύνανται νὰ δημιουργήσουν καὶ οἰκογένειες καὶ οἱ σπουδὲς των τέκνων των καὶ ἐν γένει οἱ ἴδιοι νὰ σταδιοδρομήσουν καὶ νὰ μὴν ἔχουν τον φόβον της ἀβεβαιότητος διά την αὔριον καὶ νὰ αἰσθάνονται ξένοι στὰ χωριά τους καί τὶς πόλεις των…!!!!!!

Ρὲ ποὺ καταντήσαμε  «ὁ tempora  ὁ mores!»  (Ω καιροί, ω ἤθη!) ;;;;;

Ὁ ἀείμνηστος ἀπῆλθε μέ τον καημόν, διότι δὲν ἐπραγματοποιήθηκε το Τάμα του Θρυλικοῦ Γέρου του Μοριὰ καί των ἄλλων Ἡρώων της Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας.

                                          ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΛ2103254321

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *