ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 80 -ΑΠΗΛΘΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΟΤΗΤΑ τὴν 28ην Αὐγούστου Ο ΑΝΕΠΑΝΑΛΗΠΤΟΣ ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΘΡΥΛΙΚΟΣ ΓΕΡΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ (+2010) ΚΑΙ Ο Ο ΑΚΡΑΙΦΝΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΑΚΑΤΑΜΑΧΗΤΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ (+2014)

Ὁ χῶρος καὶ ὁ χρόνος δὲν μᾶς ἐπιτρέπουν νὰ ἀναπτύξωμε λεπτομερέστερα καὶ ἰδιαιτέρως τὶς διάφορες πτυχὲς τῶν ἐνεργειῶν τοῦ ἀκαμάτου θρυλικοῦ Γέροντος Αὐγουστίνου, διότι θὰ ἔπρεπε νὰ συγγραφοῦν τόμοι ὁλόκληροι, ἀλλὰ ἐμεῖς ὄχι μόνον δὲν διαθέτομε αὐτὸν τὸν χρόνον ἀλλὰ καὶ οὔτε τὶς ἱκανότητες, τὸ δὲ ἀναγνωστικὸν κοινὸν δὲν διαθέτει τὴν δέουσαν ἐπιμονὴν και ὑπομονὴν πρὸς τοῦτο!!!!!…..

Καὶ οἱ γράφοντες αὐτὲς τὶς πενιχρὲς γραμμὲς τὸν ἐκάκιζαν διατὶ ἐγκατέλειψε τὸ Λεκανοπέδιον τῆς Ἀττικῆς, ὅπου διαβιοῦν τὸ περίπου 55% τῶν Ἑλλήνων καὶ μετέβει εἰς τὴν ἄγονον περιοχὴν γύρω ἀπὸ τὴν Φλώριναν, τὴν Πτολεμαΐδα καὶ μικρὲς πόλεις, ὅπου ὠργίαζε ἡ σλαβικὴ ποδηγεσία!!!!!….. Εἰς τὴν Ἀττικὴν εἶχε ἐγκαθιδρυθῆ εἰς τὶς καρδιὲς ὅλων τῶν εὐλαβῶν, ταπεινῶν Ὀρθοδόξων χριστιανῶν ὡς Πατριάρχης, Ἀρχιεπίσκοπος καὶ Ἐθνάρχης καὶ οἱ περισσότεροι τῶν εὐλαβῶν ἦσαν διατεθειμένοι νὰ θυσιασθοῦν γιά «τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστιν τὴν ἁγίαν καὶ τῆς πατρίδος τὴν ἐλευθερία»!!!!!…..

Τώρα διαπιστώνομε ὅτι ἦταν ἐνέργεια τῆς Θείας Προνοίας, διαφορετικὰ θὰ εἴχαμε τεράστια προβλήματα ἐκεῖ μὲ τοὺς σκοπιανοὺς καὶ θὰ ἀφηνίαζαν καὶ οἱ πολιτικοί μας μὲ τὶς ἀκραῖες ἀπάτριδες συμπεριφορές τους. Εὐχαρίστως θὰ ἐδέχοντο ὄχι μόνον τὶς συρρικνώσεις τῶν κοινωνικῶν κατακτήσεων ἀλλὰ καὶ τῆς πατρίδος μας καὶ θὰ ἦταν ἡ Ἑλλάδα μας, ὅπως ὁ χάρτης (ἴδ. ἔγχρωμες σελίδες) ποὺ σχεδίασαν καὶ κυκλοφοροῦν οἱ σκοτεινὲς δυνάμεις!!!!!…..

Μὴ γένοιτο!!!!!!…..
Τότε, ὅλοι ἐμεῖς οἱ ἐπιμένοντες νὰ συνεχίσωμε νὰ ἀγωνιζώμεθα ὑπὲρ βωμῶν καὶ ἑστιῶν καὶ ὑπὲρ διατηρήσεως μέχρι καὶ τελευταίας σπιθαμῆς τῆς Ἑλληνικῆς γῆς θὰ χαρακτηριζώμεθα ἐντονώτατα ὡς ἐθνικιστικές, σκοταδιστὲς καὶ τὰ παρόμοια σατανικὰ φληναφήματα αὐτῶν τῶν εἰδεχθέσταστων φασιστικῶν καταλοίπων, οἱ δὲ πολιτικάντιδές μας θὰ μεγαλουργοῦσαν μὲ τὸ δόγμα των: «ἀνήκομε εἰς τὴν Δύσιν»!!!!!…..

Ὅπως ἐγράψαμε ἐπανειλημμένως εἰς τὸ περιοδικόν μας Φωτεινὴ Γραμμή, θὰ ἔπρεπε ἤδη οἱ Περιφερειάρχες, αἱρετοὶ καὶ ὑπὸ τῆς πολιτείας διοριζόμενοι, τὸ Ὑπουργεῖον Συγκοινωνιῶν καὶ ὅλοι οἱ Δήμαρχοι νὰ ἀνεγείρουν ἀδριάντες τοῦ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ εἰς κάθε ὁδικὸν κόμβον ποὺ ὁδηγεῖ πρὸς τὴν Φλώρινα καὶ νὰ τὸν ἀνακηρύξουν ὡς σωτῆρα τῆς Δυτικῆς καὶ Κεντρικῆς Μακεδονίας!!!!!…..

 

Ο ΑΚΡΑΙΦΝΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ
ΚΑΙ ΑΚΑΤΑΜΑΧΗΤΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
(+2014)

ὁ ὁποῖος ἐκηδεύθη τὴν Παρασκευὴ 29 Αὐγούστου 2014 τὴν 5ην ἀπογευματινὴν ὥραν, εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν Εἰσοδίων Θεοτόκου τοῦ χωριοῦ Μυρτιὰ Τριχωνίδος, παρουσίᾳ τῶν Μητροπολιτῶν Πειραιῶς κ.κ. Σεραφείμ, Αἰτωλοακαρνανίας κ. κ. Κοσμά, καὶ Γόρτυνος κ. κ.Ἱερεμία ὡς ἀφορισμένος (εἰς τοὺς παρόντας Μητροπολίτας δὲν ἐπετράπη νὰ ποῦν οὔτε μίαν λέξιν)!!!!!…..

Ὅμως τέτοιοι ἀφορισμοὶ ἐπιστρέφουν εἰς τὰς κεφαλὰς τῶν ἀφοριζόντων!!!!!…..

Ὅλοι δὲ ὅσοι τιμοῦν τὴν εἰς κύριον κοίμησίν του, πρέπει νὰ χαίρωνται κατὰ τὸ ἀδιάψευστον στόμα τοῦ Θεανθρώπου!!!…

Ὁ ἀείμνηστος Μητροπολίτης Νικαίας Κυρὸς Γεώργιος ἐντὸς τοῦ καταμέστου Μητροπολιτικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Νικαίας ἐτόνιζε ἐνώπιον τοῦ πολυπληθοῦς ἐκκλησιάσματος: «Ἀδελφὲ Νικόλαε, ἐσὺ εἶσαι ὁ πεφωτισμένος τοῦ Θεοῦ νὰ μᾶς ἑρμηνεύῃς τὸν λόγον Του» καὶ ἐγονάτισε καὶ προσεκύνησε αὐτὸν τὸν πολυτιμότατον ἀδἀμαντα τῆς Ὀρθοδοξίας!!!!!…..

Ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῆς σημερινῆς ἐπετείου τῆς εἰς Κύριον μεταστάσεως ἀμφοτέρων καὶ μεταφορᾶς των εἰς τὰς ἀγκάλας τοῦ δικαιοκρίτου Χριστοῦ, τοῦ θρυλικοῦ Γέροντος Αὐγουστίνου Καντιώτου καὶ τοῦ ἀγωνιστοῦ Νικολάου Σωτηροπούλου, ὑπενθυμίζομε (δι’ ὅσους ἐνδιαφέρονται νὰ ἐνημερωθοῦν ἐκτενῶς περὶ αὐτῶν) μέρος τῶν ὅσων ἐγράψαμε κατὰ καιροὺς σχετικῶς εἰς τὴν Φωτεινὴν Γραμμήν, π.χ. :

ΠΡΩΤΟΝ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΗΜΙΑΝ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ (ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ) πρώην Μητροπολίτου Φλωρίνης
ΕΠΤΩΧΕΥΣΕΝ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΘΝΟΣ (28.8.2010 / ΤΕΥΧΟΣ 44ον ΙΟΥΛΙΟΣ, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010)

ΔΕΥΤΕΡΟΝ
ΠΑΤΗΡ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ
ΕΤΗΣΙΟΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ
ΑΓ.ΚΩΝ-ΝΟΣ ΟΜΟΝΟΙΑΣ
ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΤΟ 1964 (25.8.2011/ ΤΕΥΧΟΣ 49ον ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011)

ΤΡΙΤΟΝ
ΤΕΥΧΟΣ 52ον ΙΟΥΛΙΟΣ, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΤΕΤΑΡΤΟΝ
ΤΕΥΧΟΣ 53ον ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΠΕΜΠΤΟΝ
ΤΕΥΧΟΣ 56ον ΙΟΥΛΙΟΣ, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013

ΕΚΤΟΝ
ΤΕΥΧΟΣ 57ον ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013

 

ΕΒΔΟΜΟΝ
ΑΙΩΝΙΑ Η ΜΝΗΜΗ ΤΩΝ ΑΕΙΜΝΗΣΤΩΝ ΓΕΡOΝΤΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤOΥ (+28.8.2010) ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ (+28.8.2014)
(ΤΕΥΧΟΣ 60ον ΙΟΥΛΙΟΣ, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014)

ΟΓΔΟΟΝ
ΤΕΥΧΟΣ 65ον ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015

ΕΝΑΤΟΝ
ΤΕΥΧΟΣ 69ον ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016

ΔΕΚΑΤΟΝ
Ο ΕΙΣ ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΠΡΕΨΑΣ ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ,
ΘΡΥΛΙΚΟΣ ΓΕΡΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ,
ΘΕΡΜΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ
ΔΥΣΤΥΧΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΟΜΑ (27.8.18)
ΤΕΥΧΟΣ 75ον ΑΠΡΙΛΙΟΣ, ΜΑΪΟΣ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2018

ΕΝΔΕΚΑΤΟΝ
ΕΝ ΑΝΕΞΗΓΗΤΟΝ ΓΕΓΟΝΟΣ
ΤΕΥΧΟΣ 76ον ΙΟΥΛΙΟΣ, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018

ΔΩΔΕΚΑΤΟΝ
ΤΕΥΧΟΣ 77ον ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *