Ο Διορθόδοξος Σύνδεσμος «Ο Απόστολος Παύλος» και εις τις Καταβυθισθεῖσες Περιοχές της Θετταλίας (νεώτερον Θεσσαλίας), Επιτόπιες Προσωπικές Επαφές 16.12.2023 20.12.2023

 

  «Τίς ἀσθενεῖ, καὶ οὐκ ἀσθενῶ; τίς σκανδαλίζεται, καὶ οὐκ ἐγὼ πυροῦμαι;» (Κορινθ. Β’ 11, 29).

 

1.Εἰς τὰ πλαίσια τῆς Γενικῆς Ἐπιστρατεύσεως, παραβλέποντες ἄπειρες ὑπερπείγουσες λοιπὲς κοινωνικὲς καὶ προσωπικὲς ὑποχρεώσεις – σοβαρότατα προβλήματα ὑγείας, μεταφέροντες μία σμικροτάτη ὑλικὴ βοήθεια διὰ τὶς ἀνάγκες τῶν συνανθρώπων μας αὐτὲς τὶς ἑορτάσιμες ἡμέρες (τρόφιμα μακρᾶς διαρκείας, ἀπορρυπαντικά, παιγνίδια, περιοδικά, ἑορτολόγια, φροῦτα καὶ ἑκατοντάδες τουγκράνες λάσπης, ὥστε τὸ ὑπερσύγχρονο ὄχημα – ταξί «ἀγκομαχοῦσε, πρῶτον νὰ ἐλεχθοῦν καὶ οἱ 4 τροχοὶ καὶ μετὰ νὰ συνεχίσῃ τὸ ταξείδι» )

(Φωτογραφια ταξί port baggage & έσωτερικό),

 

 

 

O ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΤΟΥ ΤΑΞΙ ΥΠΕΡΠΛΗΡΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΔΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 16.12.23 61549
ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΤΑΞΙ, 16.12.23 ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ

 

Μετέβημεν τὴν 16.12.2023 ἐπὶ τόπου καὶ ἐβιώσαμε τὸ δράμα τῶν συνανθρώπων μας ἐκεῖ  ὅπου, δυστυχῶς, οἱ ἰθύνοντες, ἐδῶ καὶ 100 ἔτη οὐδὲν ἀποτρεπτικὸν τέτοιων καταστροφῶν ἔργον ἔπραξαν. Ἀντιθέτως, εἰς τὶς Κάτω Χῶρες (Ὁλλανδία, Βέλγιο κλπ.) οἱ ἰθύνοντες δημιουργοῦν πάντοτε ἔργα ὑποδομῆς καὶ δι΄ αὐτὸ δὲν καταποντίζονται καὶ δὲν ἐξουθενώνονται ἄνθρωποι καὶ ζῶα, ὅπως συμβαίνει σὲ μᾶς!!!!!!!!.

 

Καλέσαμε φίλους νὰ συνοδεύσουν τήν «ἐπιστράτευσιν» αὐτή, ἀλλὰ οὐδεὶς κατώρθωσε νὰ ἔρθῃ μαζί. Μᾶς παρηγοροῦν ὅμως λόγια φίλων ὅπως τὸ συνημμένο μήνυμα τοῦ  ἐξοχωτάτου κ. Γεωργίου Ν. Μανία, Ἀντιστρατήγου ἐ. ἀ., τέως Πρώτου Ὑπαρχηγοῦ ΓΕΕΘΑ.

ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΜΑΝΙΑ

 

 

Κατωτέρω σταχυλογούμε μερικὰ θέματα μὲ ὀλίγα λόγια ὡμὰ καὶ ρεαλιστικὰ καὶ παραθέτουμε ἀρκετὲς φωτογραφίες.

 

2.Τοὺς προηγουμένους μῆνες ἀπεστείλαμε ἀρκετὲς νταλίκες μὲ ἀνθρωπιστικὲς βοήθειες καὶ τώρα μετέβημεν προσωπικῶς εἰς τοὺς παραλῆπτες αὐτῶν.

— Τὸν  Ἱερὸν Ναὸν Ζωοδόχου Πηγῆς ὁδὸς Χρυσοστόμου & Ἁγ. Βησσαρίωνος εἰς τὴν Λάρισσα (εἰς τὴν παλαιὰ Συνοικία «Ταμπάκικα» ποὺ σημαίνει  «βυρσοδεψεῖα»).

ΛΑΡΙΣΣΑ Π. ΣΤ. ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ Ι.Ν.Ζ.ΠΗΓΗΣ ΑΝΘΡΩΠ. ΒΟΗΘΕΙΑ ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 16.12.23 ΠΑΡΩΝ ΚΑΙ Ο Τ.ΑΝΤΙΠΕΡΙΦ.κ.Δ. ΠΑΠΑΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

 

Μᾶς ὑπεδέχθησαν θερμότατα οἱ εὐλαβεῖς καὶ δραστήριοι ἱερεῖς, ὁ Προϊστάμενος τοῦ Ἱ. Ναοῦ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Ἄνθιμος Ράτς ἐκ Ρουμανίας καταγόμενος, ἀλλὰ θερμὸς Φιλέλλην (Σημ: στὴν κατωτέρω φωτογραφία στὴν σημαὶα ὲμφανίζεται ἡ ἐπιγραφὴ ‘’ἢ τὰν ἢ ἐπὶ τᾶς’’ – ἡ φράσις αὐτὴ ἀποδίδεται εἰς τὶς Σπαρτιάτισσες γυναῖκες, οἱ ὁποῖες ξεπροβόδιζαν μὲ τὴν ἀνωτέρω ρητὴ ἐντολὴ τοὺς συζύγους των, τὰ ἀδέλφια των, τὰ παιδιά των – ὅλες τὶς ἐθνικὲς σημαῖες τὶς ἔχουν εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν καὶ τὸν στολίζουν κατὰ τὶς μεγάλες Ἑορτές) καὶ ὁ Πρωτοπρεσβύτερος π. Στέφανος Γιάνναρος (Θεολόγος – πρώην Δικηγόρος). Παρὼν καὶ ὁ Πρέσβυς Καλῆς Θελήσεως ὑπὲρ τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, τ. Ἀντιπεριφερειάρχης Στερεᾶς Ἑλλάδος, εὐσυνείδητος Δικηγόρος Λαρίσσης κ. Δημήτριος Παπαδημόπουλος.

 

ΛΑΡΙΣΣΑ Π. ΑΝΘΙΜΟΣ ΡΑΤΖ Ι.Ν.ΖΩΔ.ΠΗΓΗΣ ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΠΙΣΚΕΨΗ 16.12.23

 

—- Τὶς Καταβυθισθεῖσες Περιοχές :

 

Τὴν Φαρκαδόνα Τρικάλλων ποὺ ὑπῆρξε πάντοτε ἕνας εὔφορος εὐλογημένος τόπος καὶ διὰ τοῦτο εἶχε τὸ ὄνομα ἐπὶ Τουρκίας Τσιότι, ἀπὸ τὴν  τουρκικὴ λέξιν «τσι οτ» ποὺ σημαίνει «χλωρὸ πράσινο χορτάρι». Μετωνομάσθη εἰς Φαρκαδόνα τὸ 1955 ἀπὸ τὸ ὄνομα τῆς ἀρχαίας Θεσσαλικῆς πόλεως ποὺ ἦταν κτισμένη περίπου εἰς τὴν ἰδία θέσιν. Σήμερα, ὅμως, εἶναι μία κωμόπολις εἰς ἄκρως ἀνατριχιαστικὴ κατάστασιν. Μὲ μία μικρὴ βροχούλα εἶχαν ἐμφανισθῆ πάλι πλημμυρικὰ φαινόμενα (φωτογραφ 215) καὶ τὰ σπίτια παραμένουν κατεδαφισμένα.

ΦΑΡΚΑΔΟΝΑ ΤΡΙΚΑΛΛΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 16.12.23

 

ΦΑΡΚΑΔΟΝΑ ΤΡΙΚΑΛΛΩΝ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΜΕΝΑ ΣΠΙΤΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 16.12.23

 

 

Διαδίδεται καὶ ἐπικρατεῖ ἡ ἄποψις ὅτι ἠναγκάσθησαν μέχρι καὶ ὁμαδικοὺς τάφους νὰ δημιουργήσουν. Διὰ τοῦτο  οἱ ἀρχὲς εὑρίσκονται σὲ μεγίστη ἀμηχανία. Ἐπίσης διαδίδεται ἐντόνως ὅτι ἀπὸ τὶς ἀρχὲς εἶχε εἰδοποιηθῆ ὁμάδα συμπαθῶν ἀθιγγάνων νὰ ἀπομακρυνθῇ λόγῳ ἀναμενομένων πλημμυρῶν.

Διερωτῶνται οἱ κάτοικοι εἰς Παλαμᾶ, Ψαθοχώρι, Μεταμόρφωσιν, Φύλλο, Μαραθέα, Βλοχό, Ἁγία Τριάδα, Κόρδα, Κοσκινά, Ἀστρίτσα, Ριζοβούνι, διατὶ δὲν ἐλήφθησαν οὔτε κὰν ἡμίμετρα διὰ τοὺς κατοίκους ἑλληνικῆς ἰθαγενείας. Πρὸς τὶ δὲ τεράστιοι Ναοὶ ὡσὰν νὰ ἦσαν καθεδρικοὶ ναοὶ μεγάλων πόλεων;;;;;;;;.

Ἐὰν ἐκβρασθοῦν τὰ ἑκατοντάδες χιλιάδες πτώματα ζώων – γιατὶ ὄχι καὶ ἀνθρώπων – τότε θὰ ἔχωμε ἄπειρες μυριάδες ἀσθένειες, ποὺ θὰ πολλαπλασιάζωνται μὲ γεωμετρικὴ πρόοδο (ἐν ἀντιθέσει πρὸς τὴν ἀριθμητικὴ πρόοδο ὅπου ἰσχύει π.χ. 8 + 8 = 16, 16 + 8 = 24, 24 + 8 =32 κ.ο.κ, εἰς τὴν γεωμετρικὴ πρόοδο ἔχομε ἕνα ἀριθμὸ ἐπὶ τὸν ἑαυτό του, δηλαδὴ 8Χ8= 64, 64Χ8=512, 512Χ8= 4.096 κ.ο.κ)

καὶ ὅλες οἱ μεταλλάξεις τοῦ Covid – 19 θὰ ὠχριοῦν ἔμπροσθεν τῶν ἐν λόγῳ ἐπιδημιῶν. 

Ἤδη οἱ ἰσχυροὶ χοῖροι κατασπαράσσουν τοὺς ἀδύναμους καὶ μικρόσωμους.

 

Καθ’ὁδον ἦρθε πρὸς συνάντησίν μας καὶ ὁ φίλτατος Διευθυντὴς τοῦ Κεντρικοῦ Καταστήματος τῆς Συνεταιριστικῆς Τραπέζης Θετταλίας κ. Εὐάγγελος Χαρίσης καὶ τοῦ δωρίσαμε ἰδιοχείρως τὰ ἔντυπα τοῦ Ἱδρύματός μας.

 

ΦΑΡΚΑΔΟΝΑ ΤΡΙΚΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΜΕ ΔΙ-ΝΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ κον Ε.ΧΑΡΙΣΗ Ι.Π.Η.Π.Α. 16.12.23 0216.

 

Τὸ τραγικὸν ἐκεῖ εἶναι ὅτι δὲν βλέπεις τίποτε ἄλλο ἐκτὸς ἀπὸ δένδρα ποὺ τὸ μόνον ποὺ τοὺς ἀπέμεινε εἶναι οἱ ἄδειες φωλιὲς τῶν πουλιῶν καὶ κρεμασμένα ροῦχα προφανῶς παρασυρμένα ἀπὸ τὰ ὕδατα ἀπὸ κάποια σπίτια, οἰκιακὰ εἴδη μέχρι τὰ κεραμίδια τῶν οἰκιῶν καὶ λάσπες ἀναμεμειγμένες μὲ ἔπιπλα, ροῦχα, παιδικὰ παιγνίδια κλπ.

 

ΒΛΟΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 16.12.23 0226.

 

ΦΑΡΚΑΔΟΝΑ ΤΡΙΚΑΛΛΩΝ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΙΣ ΠΡΟΣ ΠΑΛΑΜΑ ΜΕ ΔΙ-ΝΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ κον Ε.ΧΑΡΙΣΗ 16.12.23 0218.

 

 

Τὸν Ποταμὸ Σμόκοβο (φωτογραφ 233),

 

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΟ ΠΟΤΑΜΟ ΣΜΟΚΟΒΟ , ΒΛΟΧΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 16.12.23 0233.

 

Τὸν Βλοχό  μὲ τὰ ἐγκαταλελειμμένα σπίτια, ὅπου συνωμιλήσαμε μὲ τοὺς μοναδικοὺς πλέον κατοίκους, ὅπως μᾶς συστήθηκαν, κ. Βασίλειον καὶ τὴν σύζυγό του κα Ἐλπίδα Γαλάνη, τοὺς ὁποίους προσπαθήσαμε νὰ παρηγορήσουμε καὶ κάναμε δῶρο καὶ σὲ αὐτοὺς τσουγκράνες γιὰ τὶς λάσπες ἀπὸ τὶς ἑκατοντάδες τσουγκράνες ποὺ εἴχαμε εἰς τὸ ταξί (φωτογραφί 236),

τὸν Παλαμᾶ καὶ ἄλλα χωριά.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΒΛΟΧΟΣ ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 16.12.23 0227.
ΕΙΣ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟΝ ΤΟΥ ΒΛΟΧΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 16.12.23 0232

 

ΒΛΟΧΟΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΑ ΣΠΙΤΙΑ 16.12.23 0235.

 

ΒΛΟΧΟΣ ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΚΑΤΟΙΚΟ Κ.ΓΑΛΑΝΗ, ΔΩΡΕΑ ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΩΝ ΤΣΟΥΓΡΑΝΩΝ ΛΑΣΠΗΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΧΩΡΙΑ 16.12.23 236.

 

—- Ὡλοκληρώσαμε τὴν θλιβερὴ καὶ ἀπογοητευτικὴ περιοδεία  καταλήγοντες εἰς τόν «Σύλλογον Ὀρθοδόξου Χριστιανικῆς Ἀγωγῆς Καρδίτσης ,,Ὁ Ἅγιος Σεραφείμ,,»  ὅπου προΐσταται ὁ εὐλαβής, ταπεινὸς καὶ λίαν δραστήριος Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Κυριακὸς Τσολάκης, ἱεροκῆρυξ – ἐξομολόγος τῶν γύρωθεν περιοχῶν, ὁ ὁποῖος ἐργάζεται μὲ ἐντυπωσιακὴ τάξιν καὶ ὀργάνωσιν μαζὶ μὲ τοὺς πανάξιους συνεργάτες του διὰ νὰ γαλουχῇ τὴν νεολαία μας καὶ τὸν λαὸν τῆς Θεσσαλίας.

Εις τον «Σύλλογον Ὀρθοδόξου Χριστιανικῆς Ἀγωγῆς Καρδίτσης ,,Ὁ Ἅγιος Σεραφείμ,,» 16.12.23

 

Ὑπῆρξε τόσον ζεστὴ ἡ ὑποδοχὴ καὶ φιλοξενία ὅλων, ὥστε μᾶς γεννήθηκε ἡ ἔντονη ἐπιθυμία νὰ τοὺς ἐπισκεφθοῦμε πάλι εἰς καλύτερες καιρικὲς συνθῆκες διὰ περισσότερον χρόνον καὶ νὰ ὀργανώσωμε καὶ ἐκδηλώσεις τῶν φορέων μας, προσκαλοῦντες τοὺς ἑκατοντάδες φίλους μας ἀπὸ την Θετταλία καὶ τοὺς γύρω Νομούς.

Υποδοχή από τον π.Κυριακό ΄Τσολάκη και συνεργάτες του Συλλόγου Καρδίτσης ,,Ὁ Ἅγιος Σεραφείμ,, στον Διορθόδοξο Σύνδεσμο 16.12.23

 

 

Σκεπτόμεθα εἰς τὶς ἐκδηλώσεις τῶν φορέων μας νὰ μὴ πραγματοποιοῦμε πλέον ὁμιλίες ἀλλὰ ἕνα σύντομο χαιρετισμὸν καὶ μετὰ νὰ ἀπαντῶμε εἰς ἀπορίες καὶ ἐρωτήσεις τῶν προσερχομένων φίλων, ἀκραιφνῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν.

 

Εὐελπιστοῦμε ἕως τότε οἱ φορεῖς μας νὰ ἔχουν ἀποκτήσει καὶ ἕνα μικρὸ ἐννεαθέσιο ὄχημα διὰ τὶς ἄνετες μετακινήσεις των.

 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ τηλ. 210 3254321 

 

 

Υ.Γ.

Ἐπισυνάπτομαι ἐπίκαιρον video ἀπὸ 21.11.2023 τῆς Ethnos Newspaper ὅπου περιγράφονται αὐτὰ ποὺ βιώσαμε καὶ μεῖς τὴν 16.12.23 διὰ  τὸ ἔρημο πλέον χωριὸ Βλοχὸς τῶν πάλαι ποτὲ 300 κατοίκων.

  1. ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΧΑΙΤΙΔΗΣ

    Ειναι συγκινητικη , βαθια Ανθρωπινη και γιαυτο αξια Επαινων η προσφορα σας .

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *