ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΟΙ ΕΥΣΕΒΕΙΣ ΚΛΗΡΙΚΟΙ : ΠΑΝΟΣΙΟΛΟΓ. ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ Π. ΠΑΥΛΟΣ ΝΤΑΝΑΣ: «ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΞΟΧΩΤΑΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ», ΑΓΡΙΝΙΟ 01-02-2021 ΑΙΔΕΣΙΜΟΛΟΓ. ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒ.ΠΑΤΗΡ ΗΛΙΑΣ ΥΦΑΝΤΗΣ, «ΟΥΧ ΕΥΡΕΘΗ ΤΟΠΟΣ», ΑΓΡΙΝΙΟ 3.2.2021 ΤΑΡΑΣΣΟΥΝ ΤΑ ΥΔΑΤΑ ΜΕ ΑΔΙΑΣΕΙΣΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΛΙΒΕΡΗ ΕΠΕΙΤΕΙΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΙΜΙΑ ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ΑΠΗΛΘΕ Ο ΣΤΡΑΤΗΛΑΤΗΣ ΜΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ (+4.2.1843) ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

αναρτήθηκε σε: Ι.Π.Η.Π.Α. | 0

4.2.2021

 

Λαβόντες ἀφορμὴ ἀπὸ τὰ δύο σημαντικὰ συνημμένα ἄρθρα:

 

Ἀνοικτή Ἐπιστολή Πρός τήν Εξοχωτάτη Πρόεδρο τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας

Ἀρχιμανδρίτου Παῦλος Ντανᾶς

Ἱεροκήρυκος

Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αἰτωλίας & Ἀκαρνανίας

καὶ

«οὐχ εὑρέθη τόπος»

τοῦ Αἰδεσιμολογιωτάτου Πρωτοπρεσβυτέρου πατρὸς Ἠλία Ὑφαντή ἀπὸ τὸ Ἀγρίνιο ἐπίσης,

 

αὐτῶν τῶν ταπεινῶν καὶ εὐλαβῶν κληρικῶν τῆς Ἐκκλησίας μας, τὰ ὁποῖα ἐδημοσιεύθησαν ἤδη εἰς πολλὰ ἔντυπα καὶ ἠλεκτρονικὰ μέσα ἐνημερώσεως καὶ τὰ ὁποῖα τὰ δημοσιεύομε καὶ μεῖς εἰς τὰ πτωχὰ ἐνημερωτικά μας μέσα, συγχαίροντες ἐκ μέσης καρδίας τοὺς θαρραλέους συγγραφεῖς τῶν ἐν λόγῳ ἄρθρων διὰ τὸ θάρρος καὶ τὴν παρρησία ποὺ ἔχουν  νὰ λαμβάνουν θέσεις Ἰωάννου Προδρόμου, ὁ ὁποῖος ἡμέρα καὶ νύκτα ἐκάθητο κάτω ἀπὸ τὸ μπαλκόνι τοῦ Ἡρώδου καὶ βροντοφωνοῦσε: «Οὐκ ἔξεστι σοι ἔχειν τὴν γυναίκα τοῦ ἀδελφοῦ σου».

 

Εὐελπιστοῦμε νὰ εὐασθητοποιηθοῦν ὄχι μόνον καὶ ἄλλοι κληρικοί, ἀλλὰ πρὸ παντὸς Πατριάρχες, Ἐπίσκοποι,  Μητροπολίτες, Θεοφιλέστατοι καὶ λοιποὶ ἀνώτατοι κληρικοὶ νὰ μιμοῦνται καὶ ἐκεῖνοι τὸν Ἰωάννη τὸν Πρόδρομο καὶ νὰ ἀπευθύνουν ἄπειρα «Οὐκ ἔξεστι σοι..» πρὸς τοὺς ἰθύνοντας τῆς σημερινῆς ἐποχῆς, οἱ ὁποῖοι εἶναι ἀπείρως περισσότερον ἐπικίνδυνοι ἀπὸ τὸν Ἰδουμαῖο Ἡρώδη, ποὺ κατέτρεχε καὶ τιμωροῦσε φασιστικότατα, διότι εἶχε καταντήσει θηριώδης!!!!!

 

Οἱ ἐντὸς παρενθέσεως προσθῆκες καὶ τὰ ἔντονα περὶ τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους  εἶναι προσθῆκες τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, ἀφ’ ἑνὸς μὲν πρὸς διευκρινίσεις, ἀφ’ ἑτέρου δε, διότι ὅσον ἀφορᾶ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους καίει τὸ θέμα ὅλους τοὺς Ἕλληνες λόγῳ τῆς 200ης ἐπετείου τῆς Ἐθνικῆς μα Παλιγγενεσίας.

 

Διότι ἀκόμη καὶ τὸ τρέχον ἔτος τῶν 200 ἐτῶν τῆς ἐπετείου τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας τὸ περιορίζουν μόνον σέ «χοροπηδήματα» καὶ ἀλόγιστον σπατάλη τοῦ ἱδρῶτα τοῦ βαρύτατα φορολογουμένου ἑλληνικοῦ λαοῦ, καταναλίσκοντες ἀσκόπως ἀμύθητα πλούτη γιὰ τοὺς ἀφισσοκολλητές, συνδικαλιστές καὶ λοιπούς, οἱ ὁποῖοι, σὰν λαίμαργες βδέλλες ἀπομυζοῦν τὰ δισεκατομμύρια, μὲ τὰ ὁποῖα θὰ ἠδύναντο νὰ πραγματοποιηθοῦν ἄπειρα κοινωφελῆ ἔργα πρὸς δόξαν Θεοῦ.

 

Κατὰ τὴν Ἁγία Γραφή, τὴν διδασκαλία γνησίων, Ὀρθοδόξων Πατέρων: «πάντα δὲ ταῦτα ἀρχὴ ὀδυνῶν».

 

Μὲ τὴν συστηματικὴ πλύσιν ἐγκεφάλου ποὺ ὑφίσταται ὁ ἑλληνικὸς λαὸς οὔτε μετὰ ἀπὸ 50 – 100 ἔτη δὲν πρόκειται νὰ συνέλθῃ.

 

Κάθε ἔτος θὰ πρέπῃ νὰ κατασπαταλῶνται δισεκατομμύρια Εὐρὼ διὰ νὰ κτίζωνται φρενοκομεῖα καὶ ψυχιατρεῖα…

 

Οἱ ἀλήθειες τῶν ἐν λόγῳ ἄρθρων, ἰδίως τοῦ Πανοσιολογιωτάτου  Ἀρχιμανδρίτου – Ἱεροκήρυκος πατρὸς Παύλου Ντανᾶ στοχεύουν κατ΄ εὐθείαν στὴ καρδιά τοῦ προβλήματος.

 

 

ΘΛΙΒΕΡΗ ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΙΜΙΩΝ

Αὐτὲς τὶς ἡμέρες εἴχαμε καὶ τὴν ἐπέτειο τῆς συμφορᾶς τῆς Ἑλλάδος γύρω ἀπὸ τὰ Ἴμια.

 

Ἐπίκαιρη ταινία του ΡΙΚ (ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ) γιὰ τὰ Ἴμια:

 

ΜΕΓΑ ΤΟ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΚΡΑΤΟΣ ΙΜΙΑ 1996 ΕΡΕΥΝΑ ΑΙΜΙΛΗ ΜΙΧΑΗΛ ΡΙΚ-1 – YouTube

 

https://www.youtube.com/watch?v=HjlkKcLXKlU&feature=youtu.be&ab_channel=Vostitsanos

 

 

 

 

 

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ΑΠΗΛΘΕ ΕΙΣ ΤΑΣ ΑΙΩΝΙΟΥΣ ΜΟΝΑΣ

Ο ΘΡΥΛΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΗΛΑΤΗΣ ΜΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ

τὸν ὁποῖον μέχρι Πατριάρχες, Ἀρχιεπίσκοποι, Μητροπολίτες, Θεοφιλέστατοι, μεγαλόσχημοι ἡγούμενοι καὶ ἡγουμένες, θεολογίσκοι καὶ λοιποὶ στηλοβάτες των ποὺ ἐπικροτοῦν καὶ εἶναι εὐτυχέστατοι, ἄν κάνουν τὸν ἱπποκόμον του πάπα καὶ τοῦ μεταφέρουν δώρα καὶ ἄλλα ἀναγκαῖα, τὸν ἀποκαλοῦν «ξεβράκωτο» καὶ εἶναι ὅλοι συνυπεύθυνοι, διότι:

 

α) «μαρτυρῶ γὰρ αὐτοῖς ὅτι ζῆλον Θεοῦ ἔχουσιν, ἀλλ΄οὐ κατ΄ ἐπίγνωσιν» (Ἀπόστολος Παῦλος πρός Ρωμαίους 10, 2). 

β) «τετύφλωκεν αὐτῶν τοὺς ὀφθαλμοὺς καὶ πεπώρωκεν αὐτῶν τὴν καρδίαν, ἳνα μὴ ἴδωσι τοῖς ὀφθαλμοῖς καὶ νοήσωσι τῇ καρδίᾳ καὶ ἐπιστραφῶσι καὶ ἰάσομαι αὐτούς» (Ιωάννης 12, 40).

 

ΠΟΥ ΣΗΜΑΙΝΕΙ :

«δὲν ὑπάρχει κουφότερος ἀπὸ αὐτὸν ποὺ δὲν θέλει νὰ ἀκούσῃ, δὲν ὑπάρχει τυφλότερος ἀπὸ αὐτὸν ποὺ δὲν θέλει νὰ δῇ καὶ  δὲν ὑπάρχει πιὸ ἀδαὴς ἀπ’αὐτὸν ποὺ δὲν θέλει νὰ καταλάβῃ ….».

 

Στὴν μνήμη τῆς  συντριπτικῆς πλειοψηφίας τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ θὰ παραμείνῃ ὡς ὁ ἀνεπανάληπτος στρατηλάτης καὶ μέγιστος ἀγωνιστής, παρ’ὅλον τὸ ὅτι τὸν λασπολογοῦσαν συστηματικὰ οἱ ἀντίπαλοί του καὶ οἱ ἐχθροί του.

 

 

Εἶναι πρὸς τιμὴν ὅσων ἀγωνίσθηκαν καὶ ἀγωνίζονται νὰ κρατοῦν τὴν μνήμην τοῦ Κολοκοτρώνη ἄσπιλη καὶ ἀμόλυντη καὶ αἰώνια εἰς τὸ διηνεκές.

 

Παράδειγμα τὰ ἄτομα ποὺ μετὰ τὴν Εἰσηγητικὴ Ἔκθεσιν τοῦ βουλευτοῦ Ἠλείας τοῦ ΠΑΣΟΚ κ. Ἰωάννη Γ. Ζαφειρόπουλου :

………………………………………………………………………………………………………………

 

ἵδρυσαν τὸ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ «ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ» τὸ 2003

 

(βλ. λεπτομέρειες :

www.hellenicparliament.gr/UserFiles/2f026f42-950c-4efc-b950-340c4fb76a24/i-morias-eis.pdf).

 

 

Ὅμως τὸ 2014 διαβάζουμε :

 

Πρώην Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Δικτυακός Τόπος Διαβουλεύσεων            15.4.2014

Σχέδιο Δράσης OGP

Αρχική Καταργήσεις Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και ΥΠηρεσιών και άλλες Διατάξεις

…………………………………………………………………………………………………………………..

 

Άρθρο 15: Κατάργηση νομικών προσώπων χωρίς μεταφορά των αρμοδιοτήτων τους

Άρθρο 15: Κατάργηση νομικών προσώπων χωρίς μεταφορά των αρμοδιοτήτων τους

Το «Εθνικό Ίδρυμα Μελετών Θεόδωρος Κολοκοτρώνης «Ο Γέρος του Μοριά», Ν.Π.Ι.Δ. με έδρα την Τρίπολη, το οποίο συνεστήθη με το άρθρο 1 του ν. 3177/2003 (Α΄209) και εποπτεύεται από τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, καταργείται……..

http://www.opengov.gr/minreform/?p=1305

 

Εἰς τὸ Ἑλλαδιστὰν ἐφαρμόζεται ἡ παροιμία «ὑποσχόμεθα τὰ πάντα πρὸς τὸ θεαθῆναι τοῖς ἀνθρώποις» ἀλλὰ δὲν πραγματοποιοῦμε τίποτε –    ὅσα λέγονται δὲν γίνονται καὶ ὅσα γίνονται δὲν λέγονται;;;;;;;;;

Πρᾶγμα ποὺ σημαίνει  «γέλα με να σὲ γελῶ νὰ περνοῦμε τὸν καιρό».

 

Ὁ βουλευτὴς ποὺ ἔκανε τὴν πρότασιν, ἄν πραγματικὰ ἐνήργησε χρόνια ὁλόκληρα γιὰ τὴν πραγματοποίησίν του, ὀφείλει νὰ ἐνημερώσῃ τὸν ἑλληνικὸν λαόν, ποίων παρατάξεων βουλευτὲς ἔδειχναν ἐνδιαφέρον καὶ ποῖοι ἀδιαφοροῦσαν, διότι ὁ ἑλληνικὸς λαὸς ἄρχισε νὰ ξυπνᾶ καὶ δὲν ἀνέχεται νὰ συνεχίσουν νὰ τὸν ἐμπαίζουν οἱ  «πατέρες τοῦ Ἔθνους».

Ἐπιβάλλεται νὰ ἀποδείξουν ὅτι πραγματικὰ εἶναι πατέρες τοῦ ἔθνους καὶ ὄχι πατρυιοὶ καὶ τὸ ἑλληνικὸ κοινοβούλιο νὰ σταθῇ στὸ ὕψος τῶν περιστάσεων καὶ νὰ ἀποδείξῃ ὅτι ὄντως εἶναι Κοινοβούλιο μὲ  οι  καὶ ὄχι με υ.

 

 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΑ

Ἀσφαλῶς θὰ ἔχουν ἀντιληφθῆ οἱ φίλοι ὅτι ἀκόμη καὶ πολὺ μεγάλες ἱστοσελίδες ἐσωτερικοῦ καὶ ἐξωτερικοῦ μὲ ἑκατοντάδες ἐπισκέψεις ἤ καὶ  1.500.000 ἐπισκεψιμότητα, ὅπως τό «Πρῶτο Θέμα», γράφουν γιὰ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους, διότι προκηρύξαμε τὴν ἀθλοθέτηση ἕξ (6) ἐπάθλων ἀξίας 10.000 Εὐρὼ μὲ θέμα τὴν Ἐθνική μας Παλιγγενεσία.

 

Ἀλλά, δυστυχῶς, ἀπὸ ἑκατοντάδες ἐθελοντὲς ποὺ εἴχαμε, καταντήσαμε, λόγῳ τῶν σατανικῶν συγκυριῶν ποὺ μαστίζουν τὴν ἀνθρωπότητα τὰ τελευταῖα ἔτη, νὰ μὴ ἔχωμε οὔτε ἕνα.

 

 

Ὡς πρὸς τὶς ἐξελίξεις, εὐελπιστοῦμε τὶς ἑπόμενες ἡμέρες νὰ ὁλοκληρώσουμε τὴν πλήρη θεμελίωσιν μὲ ἀδιάσειστα στοιχεῖα γιὰ τὶς διεκδικήσεις μας γιὰ ἀνέγερσιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους

 

ἐκεῖ ὅπου ὁ Πρωθυπουργὸς τῆς Ἑλλάδος Ἐλευθέριος Βενιζέλος καὶ ὁ τότε Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας καὶ ἐπὶ ἕξ φορὲς διατελέσας Πρωθυπουργὸς τῆς Ἑλλάδος  Ἀλέξανδρος Ζαΐμης ἔθεσαν τὴν 30 Μαρτίου 1930 τὸν θεμέλιον λίθον, εἰς τὶς ἀποψιλωμένες  ἐκτάσεις τοῦ Πεδίου τοῦ Ἀρέως,

ἤ ἐν ἐσχάτῃ ἀνάγκῃ εἰς τὸ περιωρισμένον καὶ χιλιάδες φορὲς καταπατηθέντα χῶρον τῆς πρώην Ριζαρείου Σχολῆς ἔναντι τοῦ Εὐαγγελισμοῦ, ποὺ μὲ τόση εὐκολία εἶχε δοθῆ στὸ Ἵδρυμα Βασίλη καὶ Ἐλίζας Γουλανδρή γιὰ τὴν κατασκευὴ Μουσείου Μοντέρνας Τέχνης, ἀλλὰ ἐπειδὴ δὲν πραγματοποιήθηκε, τὸ Κράτος ἀνεκάλεσε τὴν προσφορά.

 

Σήμερα τὸ Κράτος τὸ ἔχει δώσει καὶ τὸ διαχειρίζεται ὁ Δῆμος Ἀθηναίων, ὁ Δήμαρχος τοῦ ὁποίου πρὸ τῶν ἐκλογῶν μὲ τὸ ἀπὸ 17.5.2019 συγκαταβατικὸ ἔγγραφό του ἔσπευσε νὰ συμφωνήσῃ μαζί μας, ἀλλὰ τώρα οὔτε ἐμφανίζεται στὸ τηλέφωνο.

 

 

Παρακαλοῦμε παρακαλουθῆστε τὶς δημοσιεύσεις μας.

 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ  τηλ. 210-3254321

 

 

Ἀνοικτή Ἐπιστολή Πρός τήν Εξοχωτάτη Πρόεδρο τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας

 

Ἀγρίνιο 01-02-2021

Ἀνοικτή Ἐπιστολή

Πρός τήν Εξοχωτάτη Πρόεδρο τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας

κ. Αἰκατερίνη Σακελλαροπούλου

                                                                                                           Προεδρικό Μέγαρο

Βασιλέως Γεωργίου Β΄2

                                                                                                              Ἀθήνα

 Κυρία Πρόεδρε,

Δέν μποροῦσα νά διανοηθῶ ποτέ στή ζωή μου, ὅτι θά ἀπευθυνθῶ κάποια στιγμή στήν Πρόεδρο τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας, γιατί αἰσθανόμουν ἕνα δέος μπροστά στόν ὑψηλό θεσμό πού ἐκπροσωπεῖ γιά τήν Πατρίδα, τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καί τήν Οἰκογένεια. Ὡστόσο, ἐκφράζοντας τήν πλειονότητα τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ πού ἀγαπάει τό Χριστό καί τήν Ἑλλάδα, ὀφείλω νά σᾶς καταθέσω τή δυσαρέσκεια, τήν ἀπορία καί τήν ἀγανάκτησή μας γιά τά σοβαρά λάθη σας. Ποιά εἶναι αὐτά;

 1. Τό 2001 ὁ τότε Πρωθυπουργός Κων/νος Σημίτης δεχόμενος ἐντολές ἀπό τούς Ἑβραίους, θέλησε να ἀφαιρέσει τό θρήσκευμα ἀπό τίς ἀστυνομικές ταυτότητες, ἀκυρώνοντας τά μεγαλειώδη ἐκεῖνα συλλαλητήρια καί τά 3.000.000 ὑπογραφές πού εἶχε συγκεντρώσει ἡ Ἐκκλησία, μέ πρωτοστάτη τό μακαριστό Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν Χριστόδουλο, καί μέ αἴτημα τή διεξαγωγή δημοψηφίσματος γιά τό θέμα αὐτό. Ἐσεῖς, τότε, εἴχατε ταχθεῖ ὑπέρ τῆς διαγραφῆς τοῦ θρησκεύματος ἀπό τίς ταυτότητες.
 1. Ὅταν ὁ μακαριστός Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν Χριστόδουλος ἦρθε γιά νά κάνει τόν ἁγιασμό στό Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας, τό Σεπτέμβριο τοῦ 2006, ἐσεῖς, τότε, ἀποχωρήσατε.

Ὁρκισθήκατε, ὡς ΠτΔ εἰς τό «ὄνομα τῆς Ἁγίας καί Ὁμοουσίου καί Ἀδιαιρέτου Τριάδος» μέ θρησκευτικό ὅρκο. Δέν ἀσπασθήκατε, ὅμως, τό Σταυρό τήν Πρωτοχρονιά, ἐνῶ τήν ἄλλη μέρα στήν ὁρκωμοσία τῶν νέων Ὑπουργῶν καί Ὑφυπουργῶν κάνατε τό σημεῖο τοῦ Σταυροῦ.

Πραγματικά, δέν μποροῦμε νά σᾶς παρακολουθήσουμε.

 1. Στίς 14 Δεκεμβρίου 2018, ὡς Πρόεδρος τοῦ Συμβουλίου Ἐπικρατείας, ταχθήκατε ὑπέρ τῆς ἔναρξης διαδικασίας διαπραγμάτευσης γιά τήν ἔνταξη τῶν Σκοπίων στήν Ε.Ε. καί τό ΝΑΤΟ. Ἐδῶ, ἤλθατε σέ ἀντίθεση μέ τόν Ἑλληνικό λαό, ἀκόμη καί μέ τά μικρά παιδιά, τά ὁποῖα  βγῆκαν στούς δρόμους προκειμένου νά διακηρύξουν, ὅτι ἡ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ εἶναι μία καί ΕΛΛΗΝΙΚΗ. Διαγράψατε μέ αὐτόν τόν τρόπο, ὅλους τούς Μακεδονομάχους πού ἔδωσαν τή ζωή τους καί τόν ἑαυτό τους γιά τήν ἀπελευθέρωση τῆς Ἑλληνικῆς Μακεδονίας.

 

 1. Στό Μητροπολιτικό Ναό Ἀθηνῶν στήν ἐπίσημη Δοξολογία γιά τό Νέο Ἔτος 2021, δέν καταδεχθήκατε να ἀσπασθεῖτε τόν Τίμιο Σταυρό οὔτε καί τό Ἱερό Εὐαγγέλιο, ὅταν σᾶς τό προέταξε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος γιά νά τό ἀσπασθεῖτε.

Ὁ μέν Σταυρός, δέν εἶναι γιά μᾶς τούς χριστιανούς ἕνα ἁπλό σύμβολο. Ὁ Χριστός ἐργάσθηκε τή σωτηρία τῶν ἀνθρώπων καί κυρίως μέ τό Σταυρό, τό θάνατο καί τήν Ἀνάστασή Του. Ἐκφραστικός εἶναι ὁ ὕμνος τῆς Ἐκκλησίας μας: « Ὁ Σταυρός εἶναι ὁ φύλακας πάσης τῆς Οἰκουμένης, ὁ Σταυρός εἶναι ἡ ὡραιότητα τῆς Ἐκκλησίας, ὁ Σταυρός δίνει τή δύναμη στούς βασιλεῖς  (σέ ἄρχοντες πού ἔχουν φόβο Θεοῦ). Ὁ Σταυρός στηρίζει τούς πιστούς, ὁ Σταυρός ἀποτελεῖ τή δόξα τῶν ἀγγέλων καί νικᾶ τούς δαίμονες».

Τό δέ Εὐαγγέλιο, εἶναι ὁ λόγος Του και ἡ ἀλήθειά Του, γι’ αὐτό και ἐξαγγέλλει τό μήνυμα τῆς σωτηρίας τῶν ἀνθρώπων. Εἶναι ἀποκάλυψη τοῦ ἴδιου τοῦ Θεοῦ πού ἐξευγενίζει, ἐξανθρωπίζει, μεταμορφώνει καί ἀλλοιώνει τον ἄνθρωπο. «Χωρίς τό Εὐαγγέλιο», λέει ὁ Πασκάλ, «δέν γνωρίζουμε τίποτε καί δέν βλέπουμε τίποτε, παρά σκοτάδι».

 1. Δώσατε ἐντολή στήν μπάντα τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων νά μή γίνει ἀνάκρουση τοῦ  Ἐθνικοῦ ὕμνου, πρίν ἀπό τήν ἔναρξη τῆς Δοξολογίας κατά τήν ἡμέρα τῆς Πρωτοχρονιᾶς στό Μητροπολιτικό Ναό τῆς Αθήνας, ὅπως, ἐπίσης, βγάλατε τήν Ἑλληνική Σημαία ἀπό τό Γραφεῖο τοῦ ἑκάστοτε Προέδρου τῆς Δημοκρατίας.

Ἀκυρώνετε, μέ αὐτόν τόν τρόπο, τά δύο πνευματικά μεγέθη: Τόν Ἑλληνισμό καί τήν Ὀρθοδοξία, ἀλλά καί τούς μαρτυρικούς ἀγῶνες ὅσων ἔπεσαν τυλιγμένοι με τή Σημαία γιά τήν Ἐλευθερία τῆς Πατρίδος μας. Θυμηθεῖτε τόν ἀείμνηστο Μανώλη Γλέζο μέ τό Σάντα, οἱ οποῖοι τότε νεαροί φοιτητές, στίς 30 Μαΐου 1941, ἀψήφησαν τόν κίνδυνο τῆς ζωῆς τους καί κατέβασαν τή Γερμανική σβάστικα. Εὔγλωττα ἀποδίδει τήν τιμή στήν Ἑλληνική Σημαία, ὁ Γ. Σηµηριώτης μέ τό ποίημά του:

            ΥΜΝΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ                                            

Ἐσένα πού σέ φίλησε τῆς Λευτεριᾶς ἡ αὔρα
περήφανη πρώτη φορά πάνω στήν Ἅγια Λαύρα
Ἐσέ πού χέρι σ’ ὕψωσε τρισάγιο καί βροντῆσαν
ὄχι φωνές, µά ντουφεκιές ὅταν σέ χαιρετῆσαν,
οἱ ντουφεκιές παλληκαριῶν πού ἐµπρός σου ἀντρειωµένα
γονάτισαν κι ὁρκίστηκαν νά πέσουνε γιά σένα.

Ἐσένα πού σέ κοίταξαν µάνες, πού στό ‘να χέρι
βαστοῦσαν βυζανιάρικα καί στ’  ἄλλο τό µαχαίρι.
Ἐσέ, πού ὅταν σ’ ἀντίκρυσαν οἱ γέροι ξανανιῶσαν
καί µ’ ἅρµατα τήν µέση τους τήν κουρασµένη ἐζῶσαν.
Ἐσέ, ποιά ἀνθρώπινη φωνή µπορεῖ να ἱστορήσει
τήν ξακουσµένη δόξα σου και νά τήν τραγουδήσει;

Ἐσύ δέν εἶσαι ἀπό πανιοῦ λωρίδα καµωµένη
Ἐσύ ‘σαι ἀπό αἷµα, ἀπό καπνούς κι ἀπό φωτιά βγαλµένη.
Ἐσύ πετοῦσες σάν ἀητός πάνω ἀπό ἡρώων κεφάλια,
κυµάτισες ἀνίκητη σέ πέλαγα κι ἀκρογιάλια.
Σ’ ἄγριες µάχες ἄπαρτο τό φλάµπουρό σου ἐστήθη
καί πάντα δρόµους σ’ ἄνοιγαν µέσ’ τῶν ἐχθρῶν τά πλήθη.

Τά χέρια πού σέ βάσταγαν, τ’ ἀντρειωµένα χέρια,
γιά νά σέ στήσουν σέ κορφές, σ’ ἀπάτητα ληµέρια,
γιά νά σέ δοῦν πολύ ψηλά, ψηλά ἀπ’ τῆς γῆς τό χῶµα,
τόσο ψηλά, πού τ’ οὐρανοῦ ἐπῆρες πιά τό χρῶµα.

 1. Παρατηρήσαμε, ἐπίσης, ὅτι στή Δοξολογία τοῦ Νέου Ἔτους φορούσατε μάσκα. Ἀδιαμφισβήτητα, ἡ μάσκα μέσα στό Ναό ἀποτελεῖ ἄρνηση τῆς Παντοδυναμίας τοῦ Θεοῦ, βλασφημία κατά τῶν Ἱερῶν Μυστηρίων, τῶν Αγίων Λειψάνων καί τῶν Ἱερῶν Εἰκόνων, ἔστω κι ἄν τή φοράει ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κ. Ἱερώνυμος μέχρι τόν ἁπλό κληρικό καί λαϊκό!

Ἔχετε εὐθύνη ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, γιατί συνευδοκεῖτε στόν πόλεμο πού γίνεται ἐναντίον τῆς Ἐκκλησίας μας καί τοῦ Ελληνισμοῦ. Ἐάν δέν τόν ἀναχαιτίσετε, θά στιγματίσετε τήν πορεία σας ὡς ΠτΔ. Εἶναι λυπηρό, ἀλλά ἀληθές, ὅτι τό τέλος των διωκτῶν τῆς Ἐκκλησίας εἶναι οἰκτρό καί ἐπονείδιστο. Ἐξάλλου, εἶναι ἀνήκουστο τό γεγονός νά ἀστυνομεύεται ἡ Ἐκκλησία, νά συλλαμβάνονται Ἀρχιερεῖς καί χριστιανοί, σάν ἄλλοι τρομοκράτες.

Ὁ ἀείμνηστος καί ἅγιος ἱεράρχης Φλωρίνης  Αὐγουστίνος ἔλεγε: «Ἡ ἱστορία μᾶς βεβαιώνει ὅτι, ἄν δεν ὑπῆρχε ὀρθόδοξος Ἐκκλησία, δέν θα ὑπῆρχε Ἑλλάς. Τό ράσο ἔφτιαξε Πατρίδα. Ἡ ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἀνέστησε τήν Ἑλλάδα…. Οἱ κατά καιρούς  ὅμως ἐχθροί τῆς Ἑλλάδος τίποτε ἄλλο δέν μισοῦν τόσο, ὅσο τον Ἕλληνα κληρικό, γιατί γνωρίζουν ὅτι κάτω ἀπό τό ράσο κρύβεται ἡ καρδιά τῆς χριστιανικῆς Ἑλλάδος τήν οποία χτυποῦν καί ζητοῦν νά τήν ξεριζώσουν».

 1. Ξηλώσατε ἀπό τό Προεδρικό Γραφεῖο τά «καριοφίλια» τοῦ 1821 καί στή θέση τους τοποθετήσατε ἕνα διακοσμητικό. Τά «καριοφίλια» εἶχαν μεταφερθεῖ τό 1975 ἀπό τό Μουσεῖο τοῦ Ἀγῶνα, μέ ἀπόφαση τοῦ ἀειμνήστου ΠτΔ Κων/νου Τσάτσου καί τῆς Ἰωάννας Τσάτσου.

Ἡ Ἐκκλησία δέν εἶναι πολεμοχαρής, ἀλλά ὅταν πρόκειται νά ὑπερασπισθοῦμε οἱ Ἕλληνες τίς πατρογονικές ἑστίες, τούς ναούς, τά μοναστήρια, τά γυναικόπαιδα καί τόν ἀνεκτίμητο πολιτισμό μας, τήν ἱστορία μας καί τή γλώσσα μας, τότε  εὐλογεῖ τά ὅπλα.  Ὁ Ἑλληνικός ξεσηκωμός στηριζόταν σέ μιά δίκαιη ἀπαίτηση. ποθοῦσε νά ἀνακτήσει τό θεῖο δῶρο τῆς Ἐλευθερίας.

Εἶναι ἀξιοσημείωτο, τό παρακάτω περιστατικό, πού ἔχει διαχρονική ἀξία καί ἰσχύ μέσα ἀπό τά «Ἀπομνημονεύματα» τοῦ Μακρυγιάννη: Στό Μοριά, στήν Πελοπόννησο ξεμπαρκάρισε ὁ Ἰμπραήμ  μέ 12.000 στρατό. Γέμισε ἡ πεδιάδα, ὁ κάμπος τῶν Καλαμῶν καί ἐκπαιδευμένοι, παρακαλῶ, μέ ἀξιωματικούς Εὐρωπαίους. Καί ἀπέναντι ἕνας φράκτης, κάτι ἀσθενῆ χαρακώματα, μικρά ὀρύγματα με ἀτελῆ ὅπλα ἤ καί χωρίς ὅπλα καί μέσα στά ὀρύγματα, μιά χούφτα ἄνθρωποι μέ ἐπί κεφαλῆς τό Μακρυγιάννη. Πῆγε στό ὄρυγμά του ὁ Δεριγνύ, ὁ Γάλλος ναύαρχος καί γέλασε.

– Τί εἶναι αὐτό, τοῦ λέει, παιχνιδάκια; Μ’ αὐτά τά ψέματα θά ἀντικρούσετε τή στρατιά τοῦ Ἰμπραήμ, πού εἶναι ἐκπαιδευμένη ἀπό Γάλλους ἀξιωματικούς καί ἔχει κανόνια; Γελοῖο πρᾶγμα. Εἶστε ἀδύναμοι καί λίγοι.

– Καί ὁ Μακρυγιάννης, μέ τή θυμοσοφία του, ἀπαντᾶ δείχνοντας τόν οὐρανό. «Ἀδύνατοι εἴμαστε ἐμεῖς. Δυνατός ὁ Θεός. Ἀνέκαθεν, λίγοι ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες καί τά θεριά τοῦ κόσμου τρῶνε ἀπό ἐμᾶς, ἀλλά πάντα μένουν λίγοι καί αὐτοί οἱ λίγοι γίνονται μαγιά ἑνός καινούριου κόσμου».

Αὐτοί οἱ λίγοι, μιά χούφτα  ἄνθρωποι ἦταν ἕτοιμοι νά ἀντιπαραταχθοῦν σέ ἕναν ὁλόκληρο στρατό τοῦ Ἰμπραήμ.

 1. Νά μᾶς ἐξηγήσετε, γιατί ἀπομακρύνατε τόν πίνακα ζωγραφικῆς τοῦ Γερμανοῦ Ζωγράφου Peter von Hess μέ τίτλο «Παλληκάρια ἀτενίζοντας τήν Ἀκρόπολη», ἀπό τό Προεδρικό Γραφεῖο καί ἀναρτήσατε ἀποκρυφιστικά σύμβολα (ἀγαλματίδιο τῆς Ἴσιδας «θεά τῆς μαγείας» καί τό μασσωνικό τρίγωνο).

Γιατί ἐνοχληθήκατε ἀπό τόν πίνακα ζωγραφικῆς πού ἀπεικονίζει τήν Ἀκρόπολη; Η Ἀκρόπολη εἶναι, γιά ὅλους τούς Ἕλληνες καί ξένους, ἕνα παγκόσμιο μνημεῖο τοῦ ἑλληνικού κλασσικοῦ πολιτισμοῦ, τό κάλλος καί ἡ ἁρμονία τοῦ ὁποίου ἔχουν ἐμπνεύσει καί θά συνεχίζουν διαχρονικά νά ἐμπνέουν ὁλόκληρο τόν κόσμο.

Καί βέβαια, ἐκπλησσόμεθα για τά ἀποκρυφιστικά σύμβολα πού ἔχουν ἄμεση σχέση μέ τό δαιμονισμό καί τή μαγεία. Ἀρνεῖσθε μέ τή χειρονομία σας, τή χάρη και τήν εὐλογία πού μᾶς δίνει ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία, μέσῳ τῶν ἁγίων Μυστηρίων καί ταυτίζεσθε, ἀπερίφραστα, μέ τό διάβολο. Μήπως, τοιουτοτρόπως, ὑπηρετεῖτε τή Νέα Τάξη Πραγμάτων πού θέλει τήν Ἑλλάδα ὑποχείριο τῆς Παγκόσμιας Διακυβέρνησης, τήν ὁποία ἀρκετοί πολιτικοί τήν περιμένουν ἐναγωνίως, ὅπως ἔχουν δηλώσει;

Ἐπιπλέον, ἀγνοήσατε καί τίς Ἔνοπλες δυνάμεις πού εἶχαν παραταχθεῖ κατά τή Δοξολογία τῆς Πρωτοχρονιᾶς γιά νά σᾶς ἀποδώσουν τίς ἁρμόζουσες τιμές. Λησμονήσατε, ὅτι, σύμφωνα μέ τό Σύνταγμα, εἶστε ὁ συμβολικός ἀρχηγός τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων τῆς Χώρας καί ἀπονέμετε τούς βαθμούς σέ ὅσους ὑπηρετοῦν  σ’ αὐτές, ὅπως ὁρίζει ο νόμος – ἐκτός κι ἄν εἶσθε ὑπέρ τῶν ἀνοικτῶν συνόρων τῆς ἀνιστόρητης καί ἐθνομηδενιστικῆς νοοτροπίας πού ἑτοιμάζει ἡ Ἐπιτροπή «Ἑλλάδα 2021».

 1. Θεοποιήθηκαν ὑγεία καί ἐπιστήμονες μέ πρῶτο τό λοιμωξιολόγο κ. Σωτήριο Τσιόδρα, πού παρουσιάστηκε ἀπό ὅλα τά Μέσα Μαζικῆς Ἐξαπατήσεως ὡς «εὐσεβής» καί ἔτσι παρέσυρε τήν Ἱερά Σύνοδο καί πολλούς Ἀρχιερεῖς, ἀλλά καί τόν ἁπλό λαό, πού τόν ἔβλεπε νά ψέλνει καί νά κοινωνεῖ. Ὦ τῆς ὑποκρισίας!

Ὡς Νομικός γνωρίζετε, ὅτι το Ἑλληνικό Σύνταγμα ἀκολουθώντας τή Συνταγματική παράδοση  τῶν 200 ἐτῶν ἀπό το Σύνταγμα τῆς Ἐπιδαύρου προβλέπει  «ὅτι βασική θρησκεία τῆς Ἑλλάδος, εἶναι ἡ θρησκεία τῆς Ἀνατολικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ μας». Τί σημαίνει ἐπικρατοῦσα θρησκεία; Ἡ θρησκεία τήν ὁποία πρεσβεύει ἡ πλειοψηφία τῶν Ἑλλήνων. Ἄρα, ἡ Κυβέρνηση παραβίασε τό ἄρθρο 3, 13 τοῦ Συντάγματος, πού κατοχυρώνει την ἐλευθερία τῆς Θείας Λατρείας. Δυστυχῶς, ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος και ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κ. Ἱερώνυμος, ἄφησαν τό νέο διώκτη τῆς Ἐκκλησίας, τόν Πρωθυπουργό κ. Μητσοτάκη, να ἀκυρώσει καί τόν Καταστατικό Χάρτη τῆς Ἐκκλησίας.

 1. Ἐπικοινωνήσατε τηλεφωνικά μέ τόν αἱρεσιάρχη καί ἀνθέλληνα Πάπα Φραγκίσκο τοῦ Βατικανοῦ, ὁ ὁποῖος πρῶτος ἀναγνώρισε τά Σκόπια ὡς «Μακεδονία». Τόν προσκαλέσατε νά ἐπισκεφθεῖ τήν Ἑλλάδα για τήν ἐπέτειο τῆς Ἐπανάστασης τοῦ 1821. Ἀναμφίβολα, γιά μᾶς τούς ὀρθοδόξους χριστιανούς ὁ Πάπας εἶναι ἄθεος, ἀσεβής καί ἀνεπιθύμητος. Ὁ νέος προφήτης τοῦ Γένους, ὁ ἅγιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης, ὀνομάζει τόν Πάπα «Πρόδρομο τοῦ Ἀντιχρίστου».

Μέ ὅλες, λοιπόν, τίς ἐνέργειές σας ἀπό τήν πρώτη στιγμή πού ἀνεβήκατε στό ὕπατο πολιτειακό ἀξίωμα, περιφρονήσατε τούς ἱερούς θεσμούς καί παραβιάσατε τό Σύνταγμα, τό ὁποῖο ὁρίζει μέ ξεκάθαρο τρόπο τά ὑψηλά σας καθήκοντα.

 1. Στό ἄρθρο πού γράψατε στήν «Ἐφημερίδα τῶν Συντακτῶν» στίς 02.01.2021, -παρόλο πού δέν συνηθίζεται ὁ ἑκάστοτε ΠτΔ νά ἀρθρογραφεῖ- μεταξύ τῶν ἄλλων λέτε τά ἑξῆς: «…Στη λαϊκιστική στρέβλωση τῆς δημοκρατίας ἡ λαϊκή βούληση συγχέεται μέ τή βούληση τῆς πλειοψηφίας…». Συνεπῶς, μέ τά λόγια αὐτά ἀμφισβητεῖτε εὐθέως τή δημοκρατία καί τό δημοκρατικό πολίτευμα τῆς Χώρας.

Ὁ Ἀθηναῖος ρήτορας Ἰσοκράτης σχετικά μέ τήν ὑπονόμευση τῆς δημοκρατίας τονίζει: «Ἡ δημοκρατία μας αὐτοκαταστρέφεται, διότι κατηχράσθη τό δικαίωμα τῆς ἐλευθερίας καί τῆς ἰσότητας, διότι ἔμαθε τούς πολίτες νά θεωροῦν τήν αὐθάδεια ὡς δικαίωμα, τήν παρανομία ὡς ἐλευθερία, τήν ἀναίδεια τοῦ λόγου ὡς ἰσότητα καί τήν ἀναρχία ὡς εὐδαιμονία».

Δημοκρατία δέν εἶναι ἡ ὀχλαγωγία, ἀσυδοσία, ἀναρχία, ἀλλά ἡ ἐξουσία πού ἀσκεῖ ἄμεσα καί ἔμμεσα ὁ λαός. Αὐτό ἐξαρτᾶται ἀπό τήν ποιότητα τῶν ἀτόμων πού ὑπηρετοῦν τή δημοκρατία.  Ἀντίθετα, ὁ λαϊκισμός εἶναι ἐκφυλισμός τῆς ἔννοιας λαϊκός, πού δέν ὑποστηρίζει τά πραγματικά λαϊκά συμφέροντα.

Ἡ ποιήτρια Ζωή Καρέλλη εὔστοχα ἐπισημαίνει: «Ὅποιος αἰσθάνεται τή δύναμη τῆς ζωῆς ἀκέραια, δέν φοβᾶται τίς καταθέσεις τῶν προγόνων μέσα του». 

 1. Στό ἴδιο ἄρθρο σας, στήν «Ἐφημερίδα τῶν Συντακτῶν» (02.01.2021), γράφετε: «…Στήν ἀλληλουχία αὐτῶν τῶν ἐπάλληλων κρίσεων βρῆκαν τήν εὐκαιρία πολλοί νά ἀμφισβητήσουν τή φιλελεύθερη δημοκρατία στό ὄνομα ἑνός νέου ἐθνοκεντρικοῦ προστατευτισμοῦ….».

Ἀπάντηση, ἐδῶ, σᾶς δίνει ἡ Ἀκαδημαϊκός Ἑλένη Γλύκατζη- Ἀρβελέρ: «Ὅταν γράφουν Εὐρώπη οἱ Ἀρχαῖοι, ἐννοοῦν μόνο τήν Ἑλλάδα».

Ὡς γνωστόν, ὁ πρῶτος ὁρισμός τοῦ Ἔθνους δόθηκε ἀπό τό μεγάλο Ἕλληνα ἱστορικό Ἡρόδοτο, ὁ ὁποῖος σημειώνει: Ὅταν ὁ Ξέρξης λέει «θά ἔρθω καί θά πάρω τήν Ἑλλάδα σέ ἕναν περίπατο» καί ὁ Δημάρατος τοῦ ἀπαντᾶ: «Προσέξετε, βασιλεῦ, γιατί εἶναι μέν χωρισμένοι οἱ Ἕλληνες σέ πόλεις, ἀλλά ὅταν θά ἔρθει ὁ ξένος θά εἶναι σάν ἕνα χέρι δεμένο». Καί τοῦ λέει ὁ Ξέρξης, «γιατί»; Καί ἀπαντάει ὁ Δημάρατος: «Γιά τό ὁμόηθες, τό ὁμόθρησκον, τό ὅμαιμον καί τό ὁμόγλωσσον». Αύτός εἶναι ὁ ὁρισμός τοῦ Ἔθνους! Αὐτή εἶναι ἡ ἐθνική μας πεμπτουσία! Αὐτά εἶναι τά στοιχεῖα πού ἑνώνουν ἐμᾶς τούς Ἕλληνες!

Καί ὁ Ἐλύτης μέ τήν ποιητική του γλώσσα -φορέα ἠθικῶν ἀξιῶν- κομίζει κάτι τό διαιωνίζον: «Ὅταν μπαίνω σέ ἕνα ἐρημοκλήσι, καί βλέπω τίς τοιχογραφίες σβησμένες, νιώθω βυζαντινός σάν νά ἦταν τό σόι μου». Ἕλληνας εἶναι αὐτός πού ἀναγνωρίζει τον ἑαυτό του καί ζεῖ με ἑλληνικό τρόπο. Δηλαδή ὀρθῶς και ὄρθιος.

Ἀλκιβιάδης-Κωνσταντῖνος Κεφάλας Διδάκτωρ Φυσικῆς τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Manchester, UK, Δ/ντης Ἐρευνῶν τοῦ Ἐθνικοῦ Ἱδρύματος Ἐρευνῶν σχολιάζει: «Ἡ υἱοθέτηση τῶν ἀρχῶν τοῦ Ἐθνομηδενισμοῦ ἀπό τίς ἐλίτ καί τή διανόηση κατήργησε τίς ἀξίες τοῦ 1821».

Συνεχίζετε στό ἄρθρο σας: «Ὁ Εὐρωσκεπτικισμός εἶναι μιά παραλλαγή τῆς ἀντίδρασης στήν παγκοσμιοποίηση καί ὑποκινεῖ τήν ἐσωστρεφή ἀναδίπλωσή μας στή δῆθεν ἐθνική ἀσφάλεια …».

Μοῦ κάνει ἐντύπωση, ὅτι τά μηνύματα του ἄρθρου σας μοιάζουν μέ τά ὅσα γράφει τό θεοσοφικό μασσωνικό περιοδικό «ΚΟΡΥΜΒΟΣ» το ἔτος 1987, τεῦχος 2, σελ. 15-18, ὅπως τό ἀπεκάλυψε ὁ Μοναχός Ἀβέρκιος στίς 8 Ἰανουαρίου 2021 στήν Ἐφημερίδα «Ὀρθόδοξος Τύπος». Ὁ τίτλος τοῦ σχετικοῦ ἄρθρου πού δημοσιεύθηκε στά δύο περιοδικά εἶναι: «ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ». Διαβάζουμε, λοιπόν, ἐκεῖ τά παρακάτω: «Ἡ Παγκόσμιος Κυβέρνησις δέν εἶναι πλέον οὐτοπία. εἶναι ζωτική ανάγκη. Ἡ ἐθνική κυριαρχία εἶναι στήν ἐποχή μας μιά παραγεγραμμένη ὀπτική ἀπάτη… Νά δημιουργήσωμεν παγκόσμιον γνώμην ὑπέρ μιᾶς παγκοσμίου Κυβερνήσεως… Δεχθεῖτε τόν ἐθελούσιο Οἰκουμενισμό διά νά ἀποφύγετε τόν ἄλλον «διά τῆς βίας ἐπερχόμενον». «…Κατά τό «Σχέδιον» τά Ἐθνικά- Κράτη, δέν ἀναγνωρίζονται πλέον καί τά μέλη τοῦ Ὀργανισμοῦ Παγκοσμίου Κράτους ἐκλέγονται ἕνα γιά κάθε ἑκατομμύριο πληθυσμοῦ τοῦ κόσμου…».

Πρίν λίγες ἡμέρες, μοῦ εἶπε, ἕνας σεβάσμιος Ἀσκητής πού ζεῖ 56 χρόνια στό Ἅγιον Ὄρος, ὅτι ὁ μακαριστός Μοναχός π. Ἄνθιμος πλησίασε τόν ἀείμνηστο Κων/νο Καραμανλή, πού εἶχε ἐπισκεφθεῖ τό Ἅγιον Ὄρος γιά τόν ἑορτασμό τῆς χιλιετηρίδας του (1963) καί τόν ρώτησε:

– Κύριε Πρόεδρε, εἶστε μασσῶνος;

Κι εκεῖνος τοῦ ἀπάντησε:

Δέν ξέρεις ὅτι ἄν δέν εἶσαι μασσῶνος, δέν γίνεσαι οὔτε σκουπιδιάρης;

Κυρία Πρόεδρε, 

Θέλετε νά γραφεῖ τό ὄνομά σας μέ χρυσά γράμματα στήν ἱστορία τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους, γιά τήν προσφορά σας στήν Πατρίδα, τήν Ὀρθοδοξία καί τήν Οἰκογένεια;

 • Νά προωθήσετε, σᾶς παρακαλῶ, νά ἀνεγερθεῖ ὁ Ναός τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ στήν πόλη τῶν Ἀθηνῶν, πού ἀποτελεῖ τό Τάμα ὅλων τῶν ἁγίων καί ἡρώων προγόνων μας, γιά τή σωτηρία τοῦ Γένους καί τήν ἐλευθερία τοῦ Ἔθνους, πού ψηφίσθηκε ἀπό τήν 4η Ἐθνοσυνέλευση καί τό Βασιλικό Διάταγμα τῆς 25ης Ἰανουαρίου 1834. Γιά τό Μωαμεθανικό τζαμί βρέθηκε οἰκόπεδο στό κέντρο τῆς Ἀθήνας καί μέ τά χρήματα τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ. Τουναντίον, πέρασαν 200 ὀλόκληρα χρόνια καί δέν ἔχει ἔκπληρωθεῖ το Τάμα τοῦ Ἔθνους, παρότι ὀ κ. Ἰωάννης Ἀναγνωστόπουλος μέ τή σύζυγό του παρέχουν τό οἰκόπεδο. Ποιοί, λοιπόν, ἐμποδίζουν τήν ἀνέγερση τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ; Ποιές εἶναι αὐτές οἱ σκοτεινές δυνάμεις ἐσωτερικές ἤ ἐξωτερικές πού δέν θέλουν νά γίνει ὁ Ναός;
 • Καταργεῖστε ὅλους τούς ἀντιχριστιανικούς καί ἀνθελληνικούς νόμους ὅπως: Αὐτόματο διαζύγιο, ἀποποινικοποίηση τῆς μοιχείας καί πορνείας, ἀμβλώσεων, σύμφωνο συμβίωσης, σύμφωνο συμβίωσης γιά ὁμόφυλα ζευγάρια, ψήφιση νόμου περί ἀλλαγῆς φύλου ἀκόμη καί γιά 15χρονο, ἀποδοχή καί στήριξη τῶν σχεδίων μουσουλμανοποίησης τῆς κοινωνίας μέ τή δημιουργία πολυπολιτισμικῶν κοινωνιῶν, εἰσαγωγή τοῦ μαθήματος τῆς σεξουαλικῆς διαπαιδαγώγησης -ἀκόμη καί στά νηπιαγωγεία(!)-, ὑποβάθμιση τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν, ἀπομάκρυνση τῶν ἱερῶν Εἰκόνων ἀπό τά δημόσια κτίρια καί σχολεῖα (σέ πολλές περιπτώσεις), ποινικοποίηση καί προπαγάνδα κατά τοῦ ἐκκλησιασμοῦ καί τῆς Θείας Κοινωνίας.
 • Ἡ Βουλή τῶν Ἑλλήνων (μέσῳ τοῦ Ὑπουργείου Δικαιοσύνης) προέβη στό ἐγχείρημα τῆς καταργήσεως τοῦ ποινικοῦ ἀδικήματος τῆς βλασφημίας, ἐπί τοῦ ἀθέου πρώην Πρωθυπουργοῦ Ἀλέξη Τσίπρα τόν Ἰούλιο 2019, καταργώντας τά ἄρθρα 198, 199 τοῦ Συντάγματος.

Τίποτε περισσότερο δέν ἐκθέτει τόν ἄνθρωπο σάν ἀσεβῆ, ἀνάγωγο καί ἀπολίτιστο, ὅσο ὅταν ὑβρίζει τά Θεῖα. Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, ὁ Διδάχος τοῦ Γένους μας, λέει ξεκάθαρα: «Ἕνας ἄνθρωπος ἐάν ὑβρίσει τόν πατέρα μου καί τή μητέρα μου, ἔχω χρέος ὡς χριστιανός νά τόν συγχωρήσω. Ἄν ὑβρίσει τόν Χριστόν μου καί τήν Παναγία μου, δέν θέλω νά τόν βλέπω». Ἡ βλασφημία ἀποτελεῖ μεγάλη ἠθική καί κοινωνική πληγή γιά τήν Ὀρθόδοξη Πατρίδα μας καί ἐπισύρει τήν ὀργή τοῦ Θεοῦ.

 • Ἐμεῖς οἱ κληρικοί πονάμε, πιστέψτε μας, ὅταν ἔρχονται ζευγάρια καί μᾶς λένε ὅτι ἔχουν κάνει πολιτικό γάμο ἤ σύμφωνο συμβίωσης. Δῶστε τή χαρά στόν Ἑλληνικό λαό νά στεφανωθεῖτε κι ἐσεῖς, μέ δόξα καί τιμή, μέσα στήν Ἐκκλησία μας. Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος στήν Ἐπιστολή του πρός Ἐφεσίους (κεφ. 5, 32-33) γράφει: «Τό Μυστήριον (τοῦ γάμου) μέγα ἐστί». Διά τοῦ Μυστηρίου τοῦ γάμου ἔχουμε τή Θεία εὐλογία, τήν ἐγγύηση τῆς Ἐκκλησίας ὅτι ὁ γάμος εἰκονίζει τόν ἄρρηκτο σύνδεσμο τοῦ Χριστοῦ μέ τήν Ἐκκλησία. Σύμφωνα δέ μέ τόν ὁρισμό τοῦ Ρωμαίου νομοδιδασκάλου Μοδεστίνου ἀρχές 3ου αἰ. μ. Χ. «Γάμος ἐστίν ἀνδρός καί γυναικός συνάφεια, συγκλήρωσις τοῦ βίου διά παντός, θείου τε καί ἀνθρωπίνου δικαίου κοινωνία». (J. Zhishman, -Τό δίκαιον τοῦ γάμου τῆς Ἀνατολικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Μετάφρασις Μ. Ἀποστολοπούλου, τ.Α΄ Ἐν Ἀθήναις, 1912. Α.Χ.Πρασσᾶ – Χ.Πράτσικα «Σύστημα Ἀστικοῦ Δικαίου τ.δ΄, Οἰκογενειακόν Δίκαιον, ἔκδοση 5η 1927, σελ.6-7).
 • Ὅσον ἀφορᾶ τά ἀπαράγραπτα ἐθνικά μας δικαιώματα στό Αἰγαῖο καί τά νησιά μας, ὡς Πρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας καί ἐν ὄψει τῶν διερευνητικῶν ἐπαφῶν μέ τήν Τουρκία, συγκαλέστε παρακαλῶ, τό Ἐθνικό Συμβούλιο γιά νά ἐξετάσετε τό πῶς θά ἀντιμετωπίσει ἡ Χώρα μας τήν ἰσλαμοφασιστική Τουρκία, ἡ ὁποία διεκδικεῖ τά χωρικά ὕδατα τῆς Ἑλλάδος καί τῆς Κύπρου, ἐφόσον, συνεχῶς, κάνει λόγο γιά «Γαλάζια Πατρίδα». Βεβαίως, σέ καμία περίπτωση, δέν πρέπει νά πᾶμε στό Δικαστήριο τῆς Χάγης – δέν ἔχουμε νά διαπραγματευθοῦμε τίποτε μέ τούς Τούρκους. Ἡ μόνη συζήτηση εἶναι ἡ ὁριοθέτηση τῆς ὑφαλοκρηπίδας μέ βάση τό Διεθνές Δίκαιο. Καί ἀπό μέρους μας νά   φθάσουμε στά 12 ναυτικά μίλια στό Αἰγαῖο, χωρίς δειλία, ὑποχωρητικότητα καί «διαβουλεύσεις». Αὐτό σημαίνει Ἐθνική πολιτική, γιά νά μή θρηνήσουμε τίς «Πρέσπες τοῦ Αἰγαίου».

Διεκδικεῖστε ἄμεσα:

Νά ἀποχωρήσουν τά κατοχικά στρατεύματα ἀπό τήν Κύπρο καί νά ἐπιστρέψουν οἱ ἐπιζῶντες ἀγνοούμενοι ἀπό τήν εἰσβολή τοῦ Ἀττίλα στήν Πατρίδα τους.

Τό αὐτοδιοίκητο Ἴμβρου καί Τενέδου καί τίς ἀποζημιώσεις γιά τίς τουρκικές ἀγριότητες στήν Κωνσταντινούπολη, στόν Πόντο καί τή Μικρά Ἀσία.

Νά ζητήσετε ἐξηγήσεις ἀπό τήν Ἀλβανική Κυβέρνηση, γιά τή στυγερή δολοφονία τοῦ ἐθνομάρτυρα Κωνσταντίνου Κατσίφα στή Βόρειο Ἤπειρο.

– Νά γίνει καταμέτρηση τῆς Ἑλληνικῆς μειονότητας στά Σκόπια καί νά προστατευθοῦν τά δικαιώματά τους.

– Νά δρομολογήσετε, ταχύτατα, τήν ἐπιστροφή τῶν λαθρομεταναστῶν στήν Τουρκία.

– Νά σεβαστεῖ ὁ κ. Νότης Μηταράκης, Ὑπουργός Μετανάστευσης καί Ἀσύλου, τό μήνυμα πού ἀνήρτησαν σέ πανό πού γράφει: «ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΡΑΚΤΗ. ΟΧΙ ΣΕ ΝΕΕΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΟΝ ΕΒΡΟ. ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΦΥΛΑΚΙΟΥ».

Ἄς φαντασθοῦμε, τί θά γινόταν, ἄν οἱ Τοῦρκοι καί οἱ λαθρομετανάστες ἔμπαιναν στόν Ἕβρο καί δέν ἀντιδροῦσε ἡ Κυβέρνηση καί σύσσωμος ὁ Ἑλληνικός λαός! Θα ἀλλοιωνόταν ὁ ἑλληνικός πληθυσμός, μέ ἀποτέλεσμα νά ἀπαιτήσουν οἱ Τοῦρκοι ἀργότερα καί τήν προσάρτηση τῆς Θράκης στήν Τουρκία.

 1. Ἄναφορικά μέ τό ἐμβόλιο, ἤδη ἄρχισε ὁ μαζικός ἐμβολιασμός τῶν πολιτῶν. Ὡστόσο, μᾶς κάνει εντύπωση, ὅτι οἱ ἑταιρεῖες πού παράγουν τά ἐμβόλια ἀποποιοῦνται τίς ἀστικές καί ποινικές εὐθύνες. Ποιός ὁ λόγος νά γίνεται τόσος προσηλυτισμός ἀπό τά ἀκριβοπληρωμένα Μέσα Μαζικῆς Ἐξαπατήσεως; Γιατί τόσες ἀπειλές; Γιατί δέν ἔχουν δοθεῖ στή δημοσιότητα τά ἀκριβῆ στοιχεῖα αὐτῶν πού ἔχουν πεθάνει ἀπό τόν κορωνοϊό; Καί ὅταν, φυσικά, ἀκοῦμε γιά διπλά βιβλία, πῶς ἐξηγεῖτε τή φτωχοποίηση τοῦ λαοῦ, τόν ἐγκλεισμό στά σπίτια, τά βαριά πρόστιμα, τήν ἰσλαμοποίηση τῆς Πατρίδος μας, τά ψυχολογικά προβλήματα τῶν ἀνθρώπων καί τῶν παιδιῶν;

Ποιός μπορεῖ νά μιλήσει γιά τά προβλήματα πού δημιούργησε ἡ τηλεκπαίδευση; Πῶς νά μήν κλάψουν καί οἱ πέτρες ὅταν ὁ Χρῆστος, μαθητής τῆς Στ΄ Δημοτικοῦ μοῦ ἔγραψε: «Δεν μπορώ να παρακολουθήσω τα τηλεμαθήματα, γιατί δεν έχω τάμπλετ, λάπτοπ ή ὑπολογιστή. Στο δημοτικό έφεραν 5 λάπτοπ και δεν έφτασαν για να πάρω κι εγώ. Έτσι, όμως, παίρνω απουσίες. Δεν μπορώ να κάνω κάτι γι’ αυτό».

Πῶς νά μήν ἀπορεῖ κανείς καί νά μή διαρρηγνύει τά ἱμάτιά του, ὅταν τά παιδιά τοῦ Δημοτικοῦ κάνουν μάθημα, λόγῳ κορωνοϊοῦ, μέ ἀνοιχτά τά παράθυρα; Τό Ὑπουργεῖο Παιδείας καλεῖ τά πρωτάκια νά πηγαίνουν στό Σχολεῖο μέ κουβέρτες(!). Ὦ τῆς ἀθλιότητος!

Ποιός ἔχει τήν εὐθύνη γιά τούς ἀνθρώπους πού πεθαίνουν ἀπό τά ἐμβόλια; Ποιός θά ἀπολογηθεῖ, ὅταν αὐτή τή στιγμή καί ὁ Διευθύνων Σύμβουλος τῆς Pfizer Ἀλβέρτος Μπουρλᾶς διατείνεται, ὅτι δέν θά κάνει τό ἐμβόλιο καί δέν σημαίνει, ἐπειδή κάνει κάποιος τό ἐμβόλιο, ὅτι δέν θά προσβληθεῖ ἀπό τόν ἰό. Εἶναι ἀλήθεια, ὅτι τά ἐμβόλια ἔχουν κυτταρικές οὐσίες ἀπό ἐκτρωθέντα ἔμβρυα ἤ ἀπό ἀποβολές; Δέν τίθενται ἐδῶ ἠθικά ζητήματα γιά τόν κάθε Ἕλληνα καί Ὀρθόδοξο χριστιανό; Πρέπει νά γίνουμε ἀνθρωποφάγοι γι΄αὐτή τήν πρόσκαιρη καί μάταιη ζωή;

Στίς 27-12-2020, ὅταν ἐμβολιασθήκατε δηλώσατε: «Εἶναι πάρα πολύ σημαντικό νἀ ἐμβολιασθοῦμε ὅσο τό δυνατόν περισσότεροι, ὥστε νά νικήσουμε τόν ἰό καί νά φύγουμε ἀπό αὐτή τήν περιπέτεια. Χρόνια Πολλά σέ ὅλους». Ἐν τούτοις, δέν κάνατε κανένα ἀπολύτως σχόλιο γιά τήν κορυφαία ἑορτή τῆς Χριστιανωσύνης, πού ἀποτελεῖ κατά τόν ἱερό Χρυσόστομο τήν «Μητρόπολιν τῶν ἑορτῶν», τόν ἅγιο Ἐπιφάνιο  Κύπρου τήν «πρώτη ἑορτή» καί τόν ἅγιο Γρηγόριο τό Θεολόγο τήν «ἑορτήν τῆς ἀναδημιουργίας» καί «Θεοφάνεια» καί «Γενέθλια» (Λόγος ΛΗ΄ εἰς τά Θεοφάνεια, PG 36,3130).

Γιά νά συνειδητοποιήσετε κι ἐσεῖς, τό πόσο ἐπικίνδυνο εἶναι τό ἐμβόλιο, διαβάστε, σᾶς παρακαλῶ, τί λέει ὁ Ἅγιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης: «Τώρα πάλι παρουσιάστηκε μιά ἀρρώστια, γιά τήν ὁποία βρῆκαν ἕνα ἐμβόλιο, πού θά εἶναι ὑποχρεωτικό καί γιά νά τό κάνει κανείς, θά τόν σφραγίζουν». (Λόγοι Β΄, Πνευματική Ἀφύπνιση, σελ.181).

Κυρία Πρόεδρε,

 • Να ἀρθεῖτε στό ὕψος τῶν περιστάσεων καί νά τιμήσετε τήν ὑψηλότερη θέση πού κατέχετε αὐτή τή στιγμή στήν Πατρίδα μας.
 • Να ὑπερασπισθεῖτε τά ἐθνικά ἰδεώδη, τά ὁποῖα σφυρηλατοῦν τήν ἐθνική ἑνότητα καί ἐξασφαλίζουν την ἐπιβίωση τοῦ Ἔθνους. Τά Ἔθνη πού ξεχνοῦν αὐτές τίς ἀξίες, χάνουν τήν ἐθνική τους ταυτότητα καί ὑπάρχει κίνδυνος νά ἀφανισθοῦν.
 • Νά συμβάλλετε καθοριστικά στήν Ἐθνική Ἑορτή γιά τήν Ἐπέτειο τῶν 200 Ἐτῶν, ὄχι μέ φολκλορικές ἐκδηλώσεις, ἀλλά τιμῶντας ὅλους ἐκείνους γνωστούς καί ἀγνώστους πού μέ τόν ἡρωισμό καί τή θυσία τους, μᾶς κληροδότησαν τήν ἐλευθερία, τή δικαιοσύνη, τή δημοκρατία καί τήν ἑλληνορθόδοξη αὐτοσυνειδησία.
 • Νά ἐγγυηθεῖτε τήν ἐλευθερία ἔκφρασης συναισθημάτων καί λατρείας πρός τόν Τριαδικό μας Θεό καί νά ἀγαπήσετε τήν ἁγία μας Ἐκκλησία.

Διαχρονικά εἶναι τά μηνύματα τῶν φωτισμένων προσωπικοτήτων τῆς Πατρίδος μας καί τῆς Ἐκκλησίας μας:

Ὁ μαρτυρικός καί σοφός Πρωθυπουργός τῆς Ἑλλάδος Ἰωάννης Καποδίστριας ἔλεγε: «Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἡ ψυχή τοῦ Ἔθνους καί ἡ Πολιτεία τό σῶμα. καί σῶμα χωρίς ψυχή εἶναι νεκρό».

Ὁ ἀείμνηστος Σαράντος Ἰ. Καργάκος, διαπρεπής φιιλόλογος- ἱστορικός,γράφει: «Ὁ ἥλιος τῆς Ἑλλάδος θά ἀνατείλει ξανά».

Μέγας Βασίλειος θά ἐπεσήμανε γιά τήν ἐποχή μας:«Δόγματα καί θεσμοί καί κανόνες καταφρονοῦνται» (Migne 32,480).

ἱερός Χρυσόστομος, βροντοφωνάζει ἐνισχυτικά πρός τόν καθένα μας: «Πολλά εἶναι τά κύματα καί φοβρή ἡ τρικυμία, ἀλλά δέν φοβόμαστε μήν καταποντισθοῦμε, γιατί βρισκόμαστε πάνω ΣΤΟ ΒΡΑΧΟ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ» (Migne 52, 427). 

Ἐξοχωτάτη Κυρία Πρόεδρε,

Τά ὅσα ἔγραψα εἶναι καρπός ἀγωνίας καί πόνου γιά τίς μεγάλες προκλήσεις πού δέχεται ὁ Ἑλληνισμός καί ἡ Ἐκκλησία μέσα στή σκοτοδίνη τῶν καιρῶν μας.

Εὔχομαι, εἰλικρινά, ἀπό τά βάθη τῆς ψυχῆς μου, νά ἔχετε τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ στή ζωή σας καί στά ἔργα σας. Νά γίνετε Σημαιοφόρος τῶν Ἐθνικῶν ἰδεωδῶν, ὥστε νά ἀναδειχθεῖ ἡ Ἑλλάς ἕνας πνευματικός φάρος, πού θά φωτίζει τήν Οἰκουμένη μέ τά ζώπυρα τοῦ πολιτισμοῦ, τῆς φιλοπατρίας καί τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως.

Μέ ἐκτίμηση

Ἀρχιμανδρίτης Παῦλος Ντανᾶς

Ἱεροκῆρυξ

Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αἰτωλίας & Ἀκαρνανίας

 

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ

τὰ ἔντονα στὶς παραγράφους ποὺ ἀναφέρονται στὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους εἶναι προσθήκη τοῦ Σωματείου «Οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους».

 

«ουχ ευρέθη τόπος»

Posted 3 Φεβρουαρίου, 2021 by papailias in

 

Γιορτάζουμε τα 200 χρόνια από την επανάσταση του 1821. Και αξίζει-νομίζω- να κάμουμε κάποιες συγκρίσεις ανάμεσα στους ηγέτες της εποχής εκείνης και στους τωρινούς.

Αρκεί να πούμε ότι εκείνοι είχαν αγάπη για την πίστη και την πατρίδα, ενώ στους τωρινούς σοβεί αβυσσαλέο μίσος και για την πίστη και την πατρίδα. Πράγμα, που πασιφανέστατα αποδεικνύεται εκ του γεγονότος ότι, ανεξαρτήτως από το τι λένε μέσα στα πλαίσια της τυχοδιωκτικής πολιτικής τους υποκρισίας, για να εξαπατούν τους αφελείς, στην πραγματικότητα κάνουν τα τελείως αντίθετα. Και μάλιστα με συστηματικό και αδιάντροπο ετσιθελισμό.

Αρκεί να θυμηθούμε ότι ο Κολοκοτρώνης είπε χαρακτηριστικά ότι εκείνοι αγωνίστηκαν « για ην πίστη κι την πατρίδα». Ενώ οι σημερινοί αγωνίζονται, όχι μόνο να ξεριζώσουν απ’ τις καρδιές των Ελλήνων και την πίστη και την πατρίδα αλλά και να τις εξαφανίσουν ολοκληρωτικά (σ.σ.ριζικά). Και συλλήβδην τους Έλληνες!

Δεν είδατε πώς δείχνουν την αποστροφή  τους απέναντι στα θρησκευτικά και εθνικά σύμβολα; (σ.σ. εἶναι ἐπίορκοι καὶ ἀντισυνταγματικοί. Διότι τὸ Σύνταγμα τῆς Ἑλλάδος εἰς τὸ ὁποῖον ὁρκίζονται ρητῶς αὐτοί, οἱ θρησκευτικοὶ ταγοὶ ἀλλὰ καὶ ἡ πολιτειακή, νομοθετική, διοικητική, περιφεριεακὴ καὶ ἐκτελεστικὴ ἐξουσία, ἔχουν ὁρκισθῆ νὰ τηροῦν τὸ Σύνταγμα, τοὺς θεσμούς, τὰ εὐπρεπῆ ἤθη καὶ ἔθιμα, πχ. τὴν 30ην Ἰανουαρίου τὴν Σχολικὴ Ἑορτὴ τῶν Τριῶν ἱεραρχῶν, τὶς παρελάσεις, λιτανεῖες κλπ καὶ ὄχι νὰ τὰ καταργοῦν καὶ καταδιώκουν). Σταυροί, Ευαγγέλια, σημαίες, εθνικοί ύμνοι έχουν εξοβελιστεί (ἀποκαθηλωθῆ ἄκρως περιφρονητικὰ καὶ βεβηλωτικά.Ἀντίθετα βλέπομε τοὺς ἀδελφοὺς τοῦ Λιβάνου – πραγματικούς, γνησίους ἑλληνορθοδόξους, ὅπως ὁ τότε Πρόεδρος τῶν γνησίων ἀπογόνων τῶν Βυζαντινῶν, τῶν Ἑλληνορθοδόξων τῆς Ἐγγὺς Ἀνατολῆς, οἱ ὁποῖοι κάθε 29η Μαΐου παρελαύνουν μὲ τὰ ὀχήματά των μὲ τὶς ἑλληνικὲς καὶ βυζαντινὲς σημαῖες καὶ κυρίως κοντὰ εἰς τὴν Πρεσβεία καὶ τὰ Προξενεῖα τῆς Τουρκίας καὶ νὰ ζητωκραυγάζουν τὴν Ἑλλάδα καὶ νὰ ἀποδοκιμάζουν τὴν βάρβαρο καὶ ἀντίχριστο συμπεριφορὰ τῶν φασιστικῶς συμπεριφερομένων βαρβάρων μωαμεθανῶν τῆς Τουρκίας) απ’ τα ενδιαιτήματά τους και τις οποιεσδήποτε εκδηλώσεις τους. Και δεν εννοούν να καταλάβουν ότι έχουν κληθεί, για να συμμορφωθούν προς το εθνικό και θρησκευτικό περιβάλλον, για το οποίο εκλέχτηκαν. Και πως η στοιχειώδης φιλοτιμία και αξιοπρέπεια επιβάλλει, αν η συνείδησή τους δεν τους επιτρέπει να κάνουν αυτή την προσαρμογή, αντί να επιχειρούν να μας μεταλλάξουν, να φροντίσουν  να μας απαλλάξουν απ’ την παρουσία τους. Γιατί, όπως σ’ αυτούς τα εθνικά και θρησκευτικά μας σύμβολα προκαλούν δυσφορία,  παρόμοια και στους Έλληνες η δική τους παρουσία.

Βέβαια η επιλογή τους για τις θέσεις, που κατέχουν, δεν έγινε τυχαία απ’ το αντίχριστο νεοταξικό κατεστημένο. Έγινε ακριβώς, για να υπηρετήσουν τους σκοπούς του. Και, όπως φαίνεται, δίνουν, προκειμένου να τους υπηρετήσουν  όρκο απαρέγκλιτης αφοσίωσης. Μάλιστα στις μέρες μας γίνεται ολοένα και σαφέστερο ότι πάμπολλοι απ’ αυτούς, που «φυτεύονται» σε θώκους υπερέχουσας εξουσίας,  περνούν  προηγουμένως κάτω  απ’ τα «καυδιανά δίκρανα» της καταχθόνιας νεοταξικής  μαφίας. Με υπογραφές μνημονίων και προδοτικών συμφωνιών. Όπως αυτή για χάρη των Σκοπίων. Και η κυοφορούμενη τώρα σε βάρος του Αιγαίου. …

Τρανότατη απόδειξη της αβυθομέτρητης πολιτικής και μιντιακής υποκρισίας αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα: Το 2017, δεκαέξι βουλευτές της ΝΔ είχαν υποβάλει στη Βουλή ερώτημα σχετικό με το «τάμα του έθνους». Τι δε εστί «τάμα του έθνους»; Είναι το τάμα, που έκαμαν οι αγωνιστές του ΄21,με μπροστάρη τον Κολοκοτρώνη και στη συνέχεια τον Καποδίστρια, προκειμένου να χτίσουν ναό επ’ ονόματι του Σωτήρα Χριστού, ο οποίος τους βοήθησε να λευτερώσουν την πατρίδα. Και το νεοταξίτικο κατεστημένο τους υποχρέωσε να πάρουν  πίσω, «άρον –άρον» τις υπογραφές τους.

Το ίδιο όμως  ευπειθείς στα μεγάλα αφεντικά αποδεικνύονται και κάποιοι εκπρόσωποι της μιντιακής αλητείας.  Οι οποίοι όχι μόνο αποδοκίμασαν τους βουλευτές αλλά και χλεύασαν ποικιλοτρόπως όλους εκείνους, που τολμούν να μιλούν στις μέρες μας για το «τάμα του έθνους». Λέγοντας χαρακτηριστικά: Πώς είναι δυνατόν κάποιοι να μιλούν για έναν ακόμη ναό, αφού όλη η Ελλάδα είναι γεμάτη ναούς ; Τη στιγμή που υπάρχουν τόσες άλλες ανάγκες!…

Για να θυμίζουν έτσι την ανάλογη συμπεριφορά του Ιούδα, όταν η αμαρτωλή γυναίκα κατανάλωσε πολύτιμο μύρο, προκειμένου να δείξει την ευγνωμοσύνη της προς τον ευεργέτη της Χριστό. Ενώ θα μπορούσαν τα χρήματα να δοθούν στους φτωχούς. Του Ιούδα, που ενώ ξάφριζε συστηματικά το κοινό ταμείο των μαθητών και πούλησε το Χριστό για τα τριάκοντα αργύρια, θυμήθηκε ξαφνικά τους φτωχούς…

Όπως ακριβώς γίνεται τώρα, που, ενώ  φρύαξαν για το «Τάμα του Έθνους» και αναγκάζουν σε φυγή τη νεολαία, φροντίζουν από το άλλο μέρος να προωθήσουν την μασουλμανοκρατία. Μεριμνώντας να ανεγείρουν με δαπάνες του ελληνικού λαού  τζαμιά, μεταβάλλοντας έτσι την Ελλάδα σε ελλαδιστάν. Όταν οι άνθρωποι που πρωτοστατούν στην υλοποίηση του τάματος μας πληροφορούν ότι δεν θα επιβαρύνουν στο παραμικρό ούτε την Πολιτεία ούτε την Εκκλησία. Γιατί, όπως οι αγωνιστές έκαμαν το χρέος απέναντι στην πατρίδα, έτσι κι αυτοί έκαμαν τάμα και σκοπό της ζωής τους να συγκεντρώσουν τα απαιτούμενα για το σκοπό αυτό χρήματα.

Και σχετικά έχουν κάνει μέχρι τώρα αλλεπάλληλα διαβήματα προς κάθε αρμόδιο, προκειμένου ευρεθεί ο κατάλληλος χώρος και να διευκολυνθούν στις γραφειοκρατικές διαδικασίες, που απαιτούνται. Αλλά, όπως είναι ευνόητο, αποτείνονται σε συνειδητά ασυνείδητους  και ανίατα διεστραμμένους.

Γιατί βέβαια πώς θα ήταν δυνατόν να γίνει διαφορετικά, αφού σε όλα τα γρανάζια της κρατικής μηχανής αγρυπνούν οι εγκάθετοι των νεοταξικών αφεντικών; Των οποίων έργο είναι, όχι μόνο να μη διευκολύνουν τέτοιες «επικίνδυνες» ενέργειες , αλλά με κάθε τρόπο να τις μπλοκάρουν και να τις ματαιώνουν. Δεδομένου ότι οι διαχειριστές της παγκόσμιας αλητείας, έχουν θρησκεία τους το σατανισμό θεό τους το μαμωνά και ηθική τους το έγκλημα. Και  αποφασίζουν  και διατάσσουν για το ποιοι σκοπο θα ευοδώνονται και ποιοι κάθετα θα παρακωλύονται.

Δεν είδατε τι έγινε τώρα με τον Τραμπ, ο  οποίος δεν ήταν ευπειθέστατος  «τοις κείνων ρήμασι! Και, όπως λέγεται,  υπονομεύουν τώρα και τον Πούτιν.  Κι εμείς μιλάμε για κάποιες δικές μας μαριονέτες! Αφού είναι μυριαπόδεικτο ότι κανένας δεν ανέρχεται σε οποιονδήποτε θώκο, αν δεν φιλήσει τις παντούφλες των αρχιτεκτόνων της παγκοσμιοποίησης …

Μ’ αυτά και μ’άλλα, όπως και για το Χριστό στη Βηθλεέμ, «ουχ ευρέθη τόπος» (Λουκ. 2, 4-7) στην πρωτεύουσα της Ελλάδας, που οι ήρωες απελευθέρωσαν με το αίμα τους, προκειμένου να πραγματοποιηθεί το τάμα τους!

https://papailiasyfantis.wordpress.com

https://papailiasyfantis.wordpress.com/2021/02/03/ουχ-ευρέθη-τόπος/

 

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ

Τὰ ἐντὸς παρενθέσεων καὶ τὰ ἔντονα γιὰ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους εἶναι προσθῆκες τοῦ Σωματείου «Οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους».

3.ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟ 17.5.19

 

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *