Οι Αείμνηστοι Πατριάρχης της π. Γιουγκοσλαβίας Κυρός Παύλος και Μητροπολίτης π. Φλωρίνης κυρός Αυγουστίνος Καντιώτης  μας προτρέπουν σε ένα αισιόδοξο «Χαίρε»  

αναρτήθηκε σε: Θρησκευτικά, Ψυχωφελή | 0

 

Στην Σειρά Πυγολαμπίδες

 

 

8.2.23

 

1.Ἀρχίζομε μὲ τὸ πρόσφατο ἄρθρο τοῦ Δρ. Κων/νου Βαρδάκα ἀπὸ 31.1.2023 «ΧΑΙΡΕ», τὸ ὁποῖον ἀρχίζει μέ : τα λόγια τελειώνουν γιατί το φετινό ΧΑΙΡΕ θα είναι πέρα ως πέρα αληθινό και συγκλονιστικό: 

 

https://konstantinoupolipothoumeno.blogspot.com/2023/01/blog-post_327.html

 

 

2.Ἐπίσης ἀπὸ τὸν ἴδιον τὸν κ. Καθηγητὴ Δρ. Κων/νο Βαρδάκα πληροφορηθήκαμε τὴν 31.1.2023 :

 

 άφθαρτο το σκήνωμα του Μακαριστού Σέρβου Πατριάρχη Παύλου – μετά τόσα χρόνια κατά την εκταφή του (2019).

https://konstantinoupolipothoumeno.blogspot.com/2023/01/10.html

Περὶ αὐτοῦ τοῦ θαύματος ἔγραψαν καὶ πολλὰ ἄλλα ΜΜΕ, ὡς παραδείγματος χάριν ὁ Ἑξάψαλμος τοῦ κυρίου Σωτηρίου Τζούμα καὶ πολλοὶ ἄλλοι ἀντικειμενικοὶ ἱστότοποι, ἡ Χώρα τοῦ Ἀχωρήτου κ.ἄ.

 

Ἤδη παρῆλθε σχεδὸν μία 15 ἐτία ἀπὸ τὴν εἰς Κύριον ἐκδήμησιν τοῦ ἀειμνήστου κυροῦ Παύλου (1914 – 2009), τὴν βιοτὴ τοῦ ὁποίου γνωρίζαμε και ἐμεῖς προσωπικῶς, διότι σχεδὸν καθημερινῶς καὶ ἐπὶ δεκαπενταετία  ἐπικοινωνούσαμε λόγῳ τῆς εὐρείας συνεργασίας ποὺ εἴχαμε μετὰ αὐτοῦ καὶ τῶν στενῶν συνεργατῶν του ἐξ αἰτίας τῶν δεκάδων φορτίων ἀνθρωπιστικῶν βοηθειῶν ποὺ ἀποστέλαμε εἰς τὴν πρώην Γιουγκοσλαβία.

 

Ἐμεῖς οἱ λίαν ἐμπερίστατοι μὲ συνεχεῖς ἐπεκτάσεις τῶν κοινωφελῶν ἔργων μας ὀφείλομε νὰ ἐπαινέσομε, ἔστω καὶ τώρα τὴν ἁγιότητα, τὴν ταπεινοφροσύνη καὶ τὴν ἀκραιφνῆ ὀρθόδοξη πίστιν τοῦ μακαριστοῦ Πατριάρχου τέως Γιουγκοσλαβίας κυροῦ Παύλου.

 

ΜΕΡΙΚΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΤΗΣ ΣΕΡΒΙΑΣ ΚΥΡΟΥ ΠΑΥΛΟΥ :

 

«Μόνον Σύ, Κύριε, γνωρίζεις τί χρειάζεται εἰς ἡμᾶς»

 

Ἡ προσευχὴ τοῦ Πατριάρχου Σερβίας Παύλου.

 

«Πρὶν ἀρχίσετε νὰ κρίνετε τὴν ζωή μου, πάρτε τὰ παπούτσια μου καὶ πηγαίνετε στὸ δρόμο μου!

Περπατῆστε στοὺς δρόμους, στοὺς λόφους καὶ στὶς κοιλάδες. Νιῶστε τὸν πόνο καὶ τὴν εὐτυχία.

Περᾶστε ἀπὸ τὰ χρόνια ποὺ πέρασα, πέστε πάνω στὴ κάθε πέτρα ποὺ βρῆκα στὸ δρόμο.

Σηκωθεῖτε καὶ συνεχίστε πάλι μὲ τὸν ἴδιο τρόπο, ὅπως καὶ ἐγώ! Καὶ τότε μπορεῖτε νὰ μὲ κρίνετε.».

 

 

Ἐπιμέρους λεπτομέρειες τῶν πενιχρῶν διατυπώσεών μας ἴδ. εἰς τήν «Φωτεινη Γραμμή», τεῦχος 41 (Δεκέμβριος 2009, σελ. 39-41).

 

Τὸν ἀείμνηστο Πατριάρχη τῆς Σερβίας τὸν βραβεύσαμε εἰς τὴν πολιτιστικὴ ἐκδήλωσιν τῶν φορέων μας τὴν 25.1.2010 εἰς τὸ Πολεμικὸ Μουσεῖο Ἀθηνῶν. Τὴν βράβευσιν παρέλαβε ὁ ὑπὸ τοῦ Πατριαρχείου τῆς τέως Γιουγκοσλαβίας ἐξουσιοδοτημένος ἐξοχώτατος Πρέσβης κ. Dragan Zupangevac ὑπὸ τοῦ ἀειμνήστου Πρωθυπουργοῦ τῆς Ἑλλάδος Ἰωάννου Γρίβα.

Πρέπει νὰ παραμένῃ εἰς τὴν μνήμη μας ἡ ταπεινοφροσύνη του καὶ ἡ ἄκρα ἀσκητικότητά του.

 

Κατὰ τὴν πολυετῆ παραμονή του στὸν Πατριαρχικὸ Θρόνο ἐκλήθη νὰ ἀντιμετωπίσῃ κρίσιμα ζητήματα καὶ καταστάσεις ὅπως ὁ ἐμφύλιος πόλεμος μετὰ τὴν διάσπασιν τῆς Γιουγκοσλαβίας καθὼς καὶ τὸν πόλεμο εἰς τὸ Κοσσυφοπέδιο.

 

Ὁ σέρβικος λαὸς καὶ ὅλοι ὁ Ὀρθόδοξοι τῆς ὑφηλίου ὀφείλομε νὰ τὸν μνημονεύομε καὶ τιμῶμε, διότι τέτοια χαρίσματα σπανίζουν σήμερον.

 

Μᾶς ἀπέστελνε ἀντιπροσωπεῖες τοῦ Πατριαρχείου τῆς Σερβίας, οἱ ὁποῖες συλλειτουργοῦσαν εἰς διαφόρους Ναοὺς τῆς Ἑλλάδος καθὼς καὶ εἰς τὴν Ἁγία Λαύρα μὲ τὸν τότε Μητροπολίτη Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κ.κ Ἀμβρόσιον καὶ ἄλλους Μητροπολίτας τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας.

 

Διὰ τὶς μεταβάσεις του καὶ εἰς τοὺς πλέον ἀπομακρυσμένους Ἱεροὺς Ναούς, δὲν ἐχρησιμοποίη πολυτελέστατες ἅμαξες, ἀλλὰ τίς συγκοινωνίες, ὁμοῦ μετὰ τοῦ δεινοπαθοῦντος λαοῦ, ὅπως καὶ ὁ πρύτανυς τῶν δικηγόρων τῆς Ἑλλάδος ἀείμνηστος Ἠλίας Παρασκευάς, διὰ νὰ φιλοσοφῇ τὸν πόνον καὶ τὴν δυστυχίαν τοῦ λαοῦ, ὅπως ἐτόνιζε.

 

 

Ὁ δὲ ἀνεπανάληπτος ἰδανικὸς ἐργάτης τοῦ Εὐαγγελίου, θρυλικὸς Γέρων πρώην Μητροπολίτης Φλωρίνης κυρὸς Αὐγουστῖνος Καντιώτης ἐπώλησε τὴν πολυτελέστατη ἅμαξαν Mercedes, ἠγόρασε ἀγροτικὸ αὐτοκίνητο καὶ μετέβαινε παντοῦ ἐπαιτῶν τὰ ἀναγκαῖα διὰ τοὺς κοινοὺς θνητοὺς καὶ προσφέρων ταῦτα εἰς τοὺς ἐνδεεῖς, ἰδιαιτέρως εἰς τοὺς ἄκρως παραβατικούς, ἀλλὰ συμπαθέστατους Ρομά, ἀπαγορεύων εἰς ὅλους τοὺς πιστοὺς νὰ τοὺς ἀποκαλοῦν μὲ τὰ διάφορα ταπεινωτικὰ παρατσούκλια ἀλλὰ νὰ τοὺς ὀνομάζουν «Νεοφωτίστους».

Ἐπειδὴ οἱ θήλεις πλεόναζαν τῶν ἀνδρῶν, ἠναγκάσθησαν τινὲς θήλεις νὰ ἀκολουθήσουν Ρομὰ ἄλλων περιοχῶν καὶ διαπιστώνοντας τὴν θλιβερὴν ἐκμετάλλευσίν των ἀντέστησαν.

 

Περὶ αὐτῶν ἴδ. σχετικὸν ἀπόσπασμα ἄρθρου μας ἀπὸ 28.8.2021:

 

https://www.fotgrammi.gr/work/σεβασμιωτατοσ-πρωην-φλωρινησ-κυροσ-α/ 

 

 

https://www.fotgrammi.gr/εθνικά-θέματα/τάμα-του-έθνους-επίκαιροι-προβληματι-2/

 

 

ὅπως ἐπίσης καί:

 video https://www.youtube.com/watch?v=hYsonTxQKGs&feature=emb_rel_pause

 

 

Ἄς γίνουν παραδείγματα ὁ ἀείμνηστος Πατριάρχης Σερβίας κυρὸς  Παῦλος καὶ ὁ πρώην Μητροπολίτης Φλωρίνης κυρὸς Αὐγουστῖνος καὶ νὰ εὐχόμεθα νὰ πρεσβεύουν ὑπὲρ ἡμῶν διὰ νὰ λυτρωθῶμε ἀπὸ ὅλα τὰ δεινὰ ποὺ μᾶς μαστίζουν.

Ἰσχυρότατοι τεκτονικοὶ σεισμοί μας κλονίζουν κυριολεκτικά.

 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ   τηλ. 210 3254321