Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικῶν Αξιών Εορτολόγιο 2022 -2023 Άγιος Ιωάννης Βατάτζης (1254) 4 Νοεμβρίου

αναρτήθηκε σε: Ημερολόγιον, Θρησκευτικά | 0

 

                                                                                                4.11.2022

 

ΕΟΡΤΑΖΟΝΤΕΣ ΑΓΙΟΙ

 

4  Π    + Ἰωάννου Γ΄ Βατάτζη βασιλ. “Ἐλεήμονος” ἐκ Θράκης (1254),

                 Γεωργίου Καρσλίδη τοῦ ἐν Δράμᾳ (1959),

Ἰωαννικίου ὁσ. τοῦ Μεγάλου Προύσσης (846),

Νικάνδρου & Ἑρμαίου ἱερομ.,

Πορφυρίου τοῦ μίμου μ., Βιταλίου τοῦ δούλου,

Ἀβιμελὲχ Δικαίου,

Μερκουρίου νηστευτοῦ,

Σίμωνος τοῦ διὰ Χριστὸν Σαλοῦ,

Παύλου Μητρ. Τομπὸσκ Ρωσίας.

 

 

Μὲ μεγάλη συγκίνησι, ὅπως πιστεύομε καὶ ὅλοι οἱ φίλοι, σήμερα ἑορτάζομε καὶ τὴν μνήμη τοῦ Ἁγ. Βασιλέως Ἰωάννου τοῦ 3ου, Δουκὸς Βατάτζη, τοῦ Ἐλεήμονος, λόγῳ τῶν μεγάλων ἐλεημοσυνῶν ποὺ ἔπραττε.

Ἦτο γόνος ἐπιφανοῦς οἰκογενείας.

Ὡς γνωστόν, μετὰ τὸ 1204 μ.Χ. μετὰ τὴν ἅλωσιν τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἀπὸ τοὺς Σταυροφόρους, ἡ Βυζαντινὴ Αὐτοκρατορία διηρέθη εἰς τέσσερα Βασίλεια, τὴν λατινικὴ αὐτοκρατορία τῆς Κωνσταντινουπόλεως, τὴν Αὐτοκρατορία τῆς Νίκαιας εἰς τὴν Μικρὰ Ἀσία, ὅπου κατέφυγε ὁ νόμιμος Αὐτοκράτωρ καὶ ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης, τὸ Δεσποτάτο τῆς Ἠπείρου εἰς τὴν Δυτικὴ Ἑλλάδα καὶ τὸ βουλγαρικό βασίλειο τοῦ Ἰωάννη τοῦ 2ου τοῦ Ἀσάνη.

 

Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Βατάτζης ἐβασίλευσε εἰς τὴν Νίκαια τριάντα δύο (32) ἔτη.

Ἑπτὰ (7) ἔτη μετὰ τὴν κοίμησιν του τὸ σῶμα του εὑρέθη ἄφθαρτο καὶ μεταφέρθη εἰς τὴν Κωνσταντινούπολιν, ἡ ὁποία ἐν τῷ μεταξὺ εἶχε ἀπελευθερωθῆ.

Κατὰ τὴν ἅλωσιν τῆς Κωνστατντινουπόλεως ὑπὸ τῶν Τούρκων ἐτέθη εἰς μίαν κρυπτὴ κατακόμβη.

 

 

Μὲ ἰδιαίτερη συγκίνησι ἐπίσης μνημονεύομε καὶ τὸν σύγχρονο Ἅγιο μας,  Ἅγ. Γεώργιον Καρσλίδη τοῦ ἐν Δράμᾳ (1959), ἐπίσης ἐκ Μικρᾶς Ἀσίας…

 

 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ  τηλ. 210 3254321

 

Ἰωάννης Γ´ Δούκας Βατάτζης

Ἰωάννης Γ΄Δούκας Βατάτζης (Διδυμότειχο, 1193 – Νυμφαῖο Ἰωνίας, 3 Νοεμβρίου 1254) ἦταν ὁ δεύτερος Αὐτοκράτωρ τῆς Νικαίας (12221254), διάδοχος καὶ γαμπρὸς τοῦ Θεοδώρου Α’ Λάσκαρη. Συνετὸς κυβερνήτης καὶ ἰκανὸς στρατιωτικός, ὑπῆρξε συνεχιστὴς τοῦ ἔργου τοῦ προκατόχου του, ἐπιτυγχάνων νὰ ὑπερδιπλασιάσῃ τὶς κτήσεις ποὺ παρέλαβε καὶ νὰ ἀνορθώσῃ κοινωνικὰ καὶ οἰκονομικὰ τὸ κράτος, θέτων τὶς βάσεις διὰ τὴν ἀνακατάληψιν τῆς Κωνσταντινούπολεως ἀπὸ τοὺς κατακτητὰς Σταυροφόρους. Ἡ τριανταδυάχρονη βασιλεία του χαρακτηρίζεται ἀπὸ συνεχῆ πρόοδο σὲ ὅλους τοὺς τομεῖς τῆς ζωῆς τῆς ἐξόριστης Αὐτοκρατορίας. Ἀρκετὰ χρόνια μετὰ τὸν θάνατό του ἀναγνωρίσθηκε ὡς Ἅγιος καὶ ἡ μνήμη του τιμᾶται μὲ ἰδιαίτερη εὐλάβεια ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες καὶ ἰδίως ἀπὸ τοὺς Μικρασιάτες.

Ἡ μνήμη του ἑορτάζεται τὴν  4η Νοεμβρίου.

 

 

ΠΗΓΗ :

Τὰ στοιχεῖα ἐλήφθησαν ἀπὸ:

 

πολυτκιον
χος δ’. Ταχ προκατάλαβε.
Ταχὺς εἰς παράκλησιν τῶν προστρεχόντων εἰς σέ, ἀνάκτων ὑπέρτατε καὶ πενομένων τροφεῦ, Ἰωάννη ἀοίδιμε, εἴλκυσας σύ πρὸς πίστιν τῶν βαρβάρων τὰ πλήθη· ἔλαβες παραδόξως τοῦ ἰᾶσθαι τὰς νόσους τῶν πίστει προστρεχόντων σε. διὸ καὶ οἱ ἐv πίστει προστρέχουσί σε ἀφθόνως λαμβάνουσι τὴν ἴασιν.

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *