Ἐπιστολὴ διαμαρτυρίας Ἁγιορειτῶν κελλιωτών Πατέρων 14-27.12.2021

αναρτήθηκε σε: ΕΠΙΚΑΙΡΑ | 0

Ἐπιστολὴ διαμαρτυρίας Ἁγιορειτῶν κελλιωτών Πατέρων

Κατὰ τῆς βλασφημίας τοῦ Ἠλία Μόσιαλου,
Ἀντιπροσώπου τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως
σὲ Διεθνεῖς Ὀργανισμοὺς γιὰ τὸν κορωνα-ϊό.
Kαὶ στὸ Ἀνακοινωθὲν τοῦ Γραφείου Τύπου
τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

(Ἅγιον Ὄρος 14/27 Δεκεμβρίου 2021).

Ἄν καὶ εἴμαστε σίγουροι, ὅτι μιλᾶμε σὲ ὦτα μή ἀκουόντων, καὶ εἴμαστε μία «φωνὴ βοῶντος ἐν ἐρήμῳ», ὅμως ἐμεῖς θεωροῦμε, ὡς στοιχειῶδες χρέος μας νὰ ὑψώσουμε τὴν φωνὴ μας, γιὰ νὰ ὑπερασπίσουμε καὶ νὰ ὁμολογήσουμε τὴν Ὀρθόδοξη πίστι μας, κάθε φορὰ, ποὺ κάποια ἀνθρωπάκια, τολμοῦν καὶ σηκώνουν τὸ μικροσκοπικό τους ἀνάστημα καὶ ἀνοίγουν τὸ βλάσφημο στόμα τους καὶ βλασφημοῦν ὅ,τι πιὸ Ἅγιο, Ἱερὸ καὶ Ὅσιο ἔχουμε, τὴν Ὑπεραγία Θεοτόκον, τὴν Μεγάλη μας Μητέρα, καθὼς καὶ τὸ ἀκατάληπτο μυστήριο τῆς σωτηρίας μας, ποὺ εἶναι ἡ Ἐνανθρώπησις τοῦ Σωτῆρος μας, ἡ κοσμοχαρμόσυνη Γέννησις τοῦ Χριστοῦ μας, τὰ Χριστούγεννα, τὰ ὁποῖα με τὸση λαχτάρα γιορτάζουμε κάθε χρόνο, σὰν Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί.
Ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ πιστεύουμε σὲ δὺο μεγάλα καὶ ἀκατάληπτα μυστήρια στὸ μυστήριο τῆς Ἁγίας Τριάδος καὶ στὸ μυστήριο τῆς Ἐνανθρωπήσεεως τοῦ Υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ Πατρὸς. Στὸν Ἕνα Ἅγιο Τριαδικὸ Θεὸ, Πατέρα, Υἱό καὶ Ἅγιο Πνεῦμα, « εἰς μίαν οὐσίαν, μίαν θεότητα, μίαν δύναμιν, μίαν θέλησιν, μίαν κυριότητα, μίαν βούλησιν, μίαν βασιλείαν, ἐν Τρισί τελείαις Ὑποστάσεσι γνωριζομέμνην, μιᾷ προσκυνήσει πιστευομένην τε καὶ λατρευομένην ὑπό πάσης λογικῆς κτίσεως ἀσυγχύτως ἡνωμέναις καὶ ἀδιαστάτως διαιρουμένας•ὅ καὶ παράδοξον. Εἰς Πατέρα καὶ Υἱὸν καὶ Ἅγιον Ονεῦμα, εἰς ἅ καὶ βεβαπτίσμεθα». ( βλ. Ἁγίου Ἰωάννου Δμασκηνοῦ « Ἔκδοσις ἀκριβὴς τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως». ΕΠΕ, σ. 80). « Μονὰς ἐν Τριάδι καὶ Τριὰς ἐν Μονάδι». Τρεῖς Ὑποστάσεις καὶ Μία Οὐσία, ἀσυγχύτως καὶ ἀτρέπτως ἑνωμένες. Ὅπως λέγει ὁ Ἀπόστολος, ὁ εἷς τῆς Τριάδος, ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς, « ὅτε ἦλθε τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου, ἐξαπέστειλεν ὁ Θεὸς τὸν Υἱόν αὐτοῦ, γενόμενον ἐκ γυναικὸς, γενόμενον ὑπό νόμον, ἵνα τοὺς ὑπό νόμον ἐξαγοράσῃ, ἵνα τὴν υἱοθεσίαν ἀπολάβωμεν». ( Γαλ. Δ’, 4-6).
Αὐτὸ τὸ Μέγα μυστήριο τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, τὸ μυστήριον τῆς θείας Οἰκονομίας, ὅπου ὁ ἀόρατος Θεὸς ἔγινε ὁρατὸς, καὶ ὁ ἀκατάληπτος Θεὸς ἔγινε ἄνθρωπος, γιορτάζουμε τὰ Χριστούγεννα. Ὁ Θεὸς προσέλαβε τὴν ἀνθρώπινη φύσι μέσα ἀπὸ τὸ καθαρότατον, ἄσπιλον καί ἀειπάρθενον σῶμα τῆς Κυρίας Θεοτόκου. Μέσα στὸ σῶμα τῆς Παναγίας, τὸ Ἅγιον Πνεῦμα κατεργάσθηκε καὶ τὸ μυστήριο τῆς Ἐκκλησίας, τὸ μυστήριο τῆς σωτηρίας. Ἡ Παναγία μας, ἡ ὁποία ἔδωσε τὸ σῶμα της στὸν Χριστὸ, γιὰ νὰ γίνει ἄνθρωπος, ἡ Παναγία ἐνσαρκώνει καὶ τὸ μυστὴριο τῆς Ἐκκλησίας. « Σήμερον ὁρᾶται σαρκὶ, ὁ φύσει ἀόρατος, διὰ τὸν ἄνθρωπον», « Μέγα καὶ παράδοξον θαῦμα τετέλεσται σήμερον! Παρθένος τίκτει καὶ μήτρα οὐ φθείρεται, ὁ Λόγος σαρκοῦται, καὶ τοῦ Πατρὸς οὐ καχώρισται»..« Ἄνανδρός εἰμι, καὶ πῶς τέξω Υἱόν; ἄσπορον γονὴν τὶς ἑώρακε; ὅπου Θεὸς δὲ βούλεται νικᾶται φύσεως τάξις». Καὶ ὅπως πολὺ ἐπιγραμματικὰ λέγει καὶ Μέγα Ἀθανάσιος « ὁ Θεὸς γέγονεν ἄνθρωπος, ἵνα τὴν ἀνθρώπινην φύσιν θεὸν κατηργάσοιτο ». Αὐτὸ τὸ μέγα μυστήριο τῆς θείας Οἰκονομίας, τὸ ὁποῖο περίμενε ἡ ἀνθρωπότης γιὰ αἰῶνες καὶ στέναζε κάτω ἀπὸ τὴν δουλεία τῆς ἁμαρτίας καὶ τοῦ διαβόλου, ἔρχεται, τώρα τὴν παραμονὴ τῶν Χριστουγέννων. Αὐτὸ τὸ δυστυχισμένο ἀνθρωπάκι, ποὺ μέχρι ἐχθὲς δὲν τὸν ἤξερε κανένας, ἐρωτοῦμε, ποῦ βρῆκε αὐτὴ τὴν ἀλαζονεία καὶ τὸ θράσος νὰ βλασφημεῖ τὴν πίστι μας, τὴν πίστι ἑκατομμυρίων Χριστιανῶν ἀνὰ τὸν κόσμον; Πῶς τὸ τόλμησε αὐτὸ; Μήπως εἶναι τίποτε τυχαῖο, ἤ τὸ ἔκανε ἀπὸ μόνος του; Μήπως εἶναι συνεννοημένος μὲ τὴν κυβέρνησί του, καὶ τοὺς λοιποὺς ἀθέους καὶ ἀντίχριστους πολτικοὺς, οἱ ὁποῖοι στὴν πλειοψηφεία τους, ἔχουν ἀρνηθεῖ τὴν χριστιανική τους πίστι, καὶ ἔχουν γίνει προδότες τῆς πίστεως καὶ τῆς πατρίδος; Ὅλος ὁ λαὸς τὸ γνωρίζει, ὅτι οἱ περισσότεροι ἀπ’ αὐτούς, ἀνήκουν σὲ ἀπόκρυφες μυστικιστικὲς Μασονικὲς στοὲς καὶ σὲ ἄλλα σκοτεινὰ συστήματα τοῦ παγκόσμιου κατεστημένου, προκειμένου νὰ γίνουν πολτικοὶ, γιὰ νὰ πλουτίζουν καὶ νὰ ρουφοῦν τὸ αἷμα τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ. Γιατὶ οἱ πολιτικοὶ κρύβουν τὴ θρησκευτική τους πίστι; Αὐτὸ τὸ δυστυχισμένο ἀνθρωπάκι, σύμφωνα μὲ ἀναρτήσεις στὸ Διαδύκτιο φέρεται ὅτι εἶναι Ἑβραῖος στὴν καταγωγὴ, ( δὲν μᾶς πειράζει ἡ καταγωγή του), μήπως εἶναι ἄραγε καὶ στὴν θρησκεία; Ἐὰν πιστεύει στὴν Ἰουδαϊκὴ θρησκεία τῆς καμπάλας, ταλμούδ κλπ, γιατὶ φοβᾶται, γιατί τὸ κρύβει, καὶ γιατὶ παρουσιάζεται μὲ χριστιανικὸ ὄνομα; Εἶναι ὄντως βαπτισμένος Χριστιανὸς;
Εἶναι ἄτιμο πρᾶγμα καὶ ἀπαράδεκτο, δημόσια πρόσωπα καὶ πολιτικοὶ, ἀπὸ τὸν ἑκάστοτε πρωθυπουργό μέχρι τὸν τελευταῖο βουλευτή (βολευτή), ὅλων τῶν κομμάτων καὶ τῶν χρωμάτων, νὰ παρουσιάζονται σὰν Χριστιανοὶ, γιὰ νὰ ἐξαπατοῦν τοὺς Ἕλληνες Χριστιανούς ψηφοφόρους. Ἄν εἶναι ἄνδρες, ὀφείλουν νὰ ἔχουν διαφάνεια στά πάντα, καὶ περισσότερο στὴν θρησκευτικὴ τους πίστι. Κάθε ἄνθρωπος εἶναι ἐλεύθερος νὰ πίστεύει, ὅπου θέλει, δὲν εἶναι ὅμως ἐλεύθερος νὰ ἐξαπατᾶ, καὶ νὰ ὑποκρίνεται. «Οὐαὶ ὑμῖν Γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ΥΠΟΚΡΙΤΕΣ» ἄν εἶναι ἀπόγονός τους, ὀφείλει νὰ μᾶς τὸ δηλώσει δημόσια, ὅπως καὶ ὅλοι οἱ πολιτικοὶ. Τί φοβοῦνται;
Ἀλλὰ γιὰ ἐμᾶς τὸν πιστὸ λαὸ, τὸ μικρὸ ποίμνιο τοῦ Χριστοῦ, τὸ μεγάλο πρόβλημα μας δὲν εἶναι οἱ πολιτικοί. Αὐτοὶ, στὸ κάτω-κάτω τῆς γραφῆς, πολιτικοὶ εἶναι, καὶ ὅλοι μας γνωρίζουμε, ὅτι πολιτικὸς σημαίνει ψεύτης, κλέφτης, ἀπατεώνας ( πλήν ἐλαχίστων ἐξαιρέσεων, γιὰ νὰ ἐπιβαβαιώνεται ὁ κανόνας), καὶ κανεὶς τους δὲν γίνεται πολιτικὸς γιὰ νὰ ὑπηρετὴσει ( ὑπουργὸς) τὴν Πατρίδα καὶ τὸν ἄνθρωπο, ἀλλὰ τὴν τσέπη τους. Στὴν ἀρχαιότητα ἡ πολιτικὴ ταυτίζονταν μὲ τὴν πορνεία, πολιτικὴ= δημόσια πόρνη…
Τό μεγάλο πρόβλημα γιὰ ἐμᾶς τοὺς Ὀρθοδόξους Ἕλληνες Χριστιανοὺς, ἦταν ἡ ἀνακοίνωσι ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, καὶ τὸ πνεῦμα μὲ τὸ ὁποῖο ἀπάντησε σ’ αὐτὴ τὴν βλασφημία κατὰ τῆς Παναγίας μας καὶ τοῦ Χριστοῦ μας. Γιὰ μιὰ ἄλλη πολλοστὴ φορὰ, μᾶς γέμισε θλίψι καὶ ἀγανάκτησι.
« …Ἄν καὶ τὸ πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς Κυρίας Θεοτόκου δὲν ἔχουν ἀνάγκη ὁποιασδήποτε ὑπεράσπισης ἔναντι ἀνθρωπίνων ὕβρεων, οἱ προσβολὲς καὶ ἐπιθέσεις κατὰ τοῦ Χριστιανισμοῦ θὰ συνεχισθοῦν νὰ αὐξάνονται κατὰ τὸν 21ο αἰῶνα…».
Σεβόμαστε καὶ τιμοῦμε, ἅγιοι ἀρχιερεῖς τὴν ἱερωσύνη σας, τὴν ὁποίαν σᾶς χάρισε ἡ Ἐκλησία, καὶ ἄραγε δὲν εἶναι δική σας, γι’ αὐτὸ μὲ ὅλη μας τὴν ἀγάπη πρὸς τὰ πρόσωπά σας, θὰ μᾶς ἐπιτρέψετε νὰ ἀρθρώσουμε καὶ ἐμεῖς οἱ εὐτελεῖς, λόγον ἀληθείας, ὡς μέλη τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς Ἐκκλησίας.

Ἡ ἀπάντησί σας αὐτὴ ἀποτελεῖ μία σοφιστία, καὶ στὴν οὐσία συγκαλύπτετε τὴν βλασφημία. Δὲν ἀπαντᾶτε σὰν ποιμένες καὶ ἐπίσκοποι, ἀλλὰ σὰν πολιτικοὶ καὶ διπλωμάτες. Σὲ ποιὰ Ἁγία Γραφὴ καὶ σὲ ποιὸν Ἃγιο Πατέρα τῆς Ἐκκλησίας βρήκατε, ‘’ἅγιοι ἀρχιερεῖς’ μιὰ τέτοια στάσι ἀπέναντι σ’ ἕνα βλάσφημο; Γιατὶ, ποτὲ τὰ γραφόμενά σας καὶ τὰ λεγόμενά σας δὲν τὰ κατοχυρώνετε; Γιατὶ ἁπλὰ ἐκφράζετε πάντα τὴν δικὴ σας γνώμη, τήν δικὴ σας ἄποψι, ὅ,τι σᾶς λέγει ὁ λογισμός σας. Δὲν ἔχετε καταλάβει ἀκόμη, ὅτι δὲν μᾶς ἐνδιαφέρει ἡ δικὴ σας γνώμη, ἡ δικὴ σας ἄποψι, ἀλλὰ τὸ τὶ λέγει ἡ Ἁγία Γραφὴ καὶ Ἅγιοι Πατέρες, τὶ λέγει ἡ Ἐκκλησία; Αὐτὸ εἶναι τὸ κύριο ἔργο σας, νὰ ὑπερασπίζεσθε τὴν ὀρθόδοξη πίστι μας καὶ παράδοσι. Ἀλλὰ ἐσεῖς, φαίνεται, ὅτι ἔχετε θέσει τοὺς ἑαυτούς σας καὶ τὸ ἐπισκοπικό σας ‘’άξίωμα’’, πάνω ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία καὶ τὴν κεφαλή της, τὸν Χριστὸ.
Μᾶς λέτε ὅτι, «Ἄν καὶ τὸ πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς Κυρίας Θεοτόκου δὲν ἔχουν ἀνάγκη ὁποιασδήποτε ὑπεράσπισης ἔναντι ἀνθρωπίνων ὕβρεων». Ποῦ τὸ βρήκατε αὐτὸ τὸ ἐπιχείρημα; Ὅταν ὁ Χριστὸς στὸ εὐαγγέλιο λέγει : «Πᾶς ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὁμολογήσω κἀγὼ ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τοῦ Πατρός μου τοῦ ἐν τοῖς οὐρανοῖς• ὅστις δ’ ἄν ἀρνήσηταί με ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ἀρνήσομαι κἀγὼ ἔμπροσθεν τοῦ Πατρός μου τοῦ έν τοῖς οὐρανοῖς». ( Ματθ. ι’, 32-33). Δὲν ἔχει ἀνάγκη, λοιπὸν ὁ Χριστὸς, ( σύμφωνα μὲ τὴ δική σας ἰδεολογία), ἀπὸ τὴν δική μας ὁμολογία ἤ τὴν δική μας ὑπεράσπισι; Ὁ Χριστὸς δὲν ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ ἐμᾶς, ἀλλὰ ἐμεῖς ἔχουμε ἀνάγκη ἀπὸ τὴν Χριστὸ. Ἀλλὰ ὁ Χριστὸς μᾶς ζητάει νὰ τὸν ὁμολογοῦμε ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, καὶ ἔναντι ἐκείνων, οἱ ὁποῖοι τὸν βλασφημοῦν, διότι καὶ ἐκεῖνος θὰ μᾶς ἀρνηθεῖ ἄν δὲ τὸν ὁμολογήσουμε καὶ δὲν ὑπερασπισθοῦμε τὸ Πανάγιο Ὄνομά του. Βλέπετε, ὅτι διδάσκετε ἀντιευαγγελικὰ, καὶ ἀντίθετα μὲ τὰ λόγια τοῦ Κυρίου, καὶ στὴν οὐσία καλύπτετε τὴν βλασφημία, ἐπειδὴ τυγχάνει νὰ εἶναι πολιτικός καὶ πρώην ὑπουργός;
Ὅποιος βλασφημεῖ τὰ Δόγματα τῆς πίστεώς μας, εἴτε διὰ μέσῳ κάποιας αἱρετικῆς διδασκαλίας, εἴτε καὶ μεμονωμένως, ἡ Ἐκκλησία καὶ οἱ Ἅγιοι Πατέρες, συγκαλοῦσαν Σύνοδο, καί τὸν καλοῦσε σὲ ἀπολογία. Ἄν δὲν ὑπῆρχε δημόσια μετάνοια καὶ δὲν ἀνακαλοῦσε, ἄν μὲν ἦταν κληρικὸς προέβαινε τότε, α) σὲ καθαίρεσι τῆς ἱερωσύνης του, δηλαδὴ τοῦ ἀφαιροῦσε τὴν ἱερωσύνη ( καθαίρεσις= ἀφαίρεσις), καὶ β) σὲ ἀνάθεμα. Καὶ πάλι ἄν ἦταν λαῖκὸς α) σὲ ἀφορισμὸ καὶ β) σὲ ἀνάθεμα, δηλαδὴ τὸν ἀπέκοβε ἀπὸ τὸ σῶμα τῆς Ἐκκλησίας, ὡς αἱρετικὸν καὶ τὸν παρέδιδε στὸν Σατανᾶ, γιὰ νὰ μετανοήσει καὶ νὰ σωθεῖ.
Ἐσεῖς οἱ ὁποῖοι εἶστε οἱ Διάδοχοι τῶν Ἀποστόλων, καὶ οἱ ἐκπρόσωποι τοῦ Χριστοῦ, ἀντὶ, νὰ τὸν καλέσετε πάραυτα νὰ ἀποκηρύξει δημόσια αὐτὴ τὴν βλασφημία, κάνατε τὸ ἀντίθετο, σὰν νὰ μὴ συμβαίνει τίποτε, καὶ τοῦ εὔχεσθε κιόλας. « Εὐχόμαστε Καλὰ Χριστούγεννα μὲ ἀγάπη, μακροθυμία καὶ προσευχὴ ‘’ὑπέρ τῶν μισούντων καὶ ἀγαπώντων ἡμᾶς». Αὐτὸ δὲν ὑπάρχουν λόγια νὰ τὸ περιγράψει κανείς! Εὔχεσθε « καλὰ Χριστούγενν» , σὲ ἕναν ὁ ὁποῖος βλασφημεῖ, παραμονὲς Χριστουγέννων, τὴν Γέννησι τοῦ Χριστοῦ καὶ τὴν παρθενία τῆς Κυρίας Θεοτόκου; Αὐτὸ δὲν ἔχει γίνει ποτὲ στὴν ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας! Αὐτὸ, ὅμως δὲν σᾶς τιμάει καθόλου, ὡς ἐπισκόπους, καὶ σημαίνει, μᾶλλον ἔκπτωσι ἀπὸ τὸ ἐπισκοπικό σας ἔργο. Διότι τὸ ἔργον τοῦ ἐπισκόπου εἶναι ἔργον εὐαγγελιστοῦ, ἀποστόλου, νὰ ἐπισκοπεῖ, δηλαδὴ νὰ ἐπιτηρεῖ, καὶ πρῶτα ἀπ’ ὅλα γιὰ τὴν διαφύλαξι, τῆς πίστεως καὶ τοῦ δόγματος.
Ὁ Ἀπόστολος συμβουλεύει τὸν μαθητή του τὸν ἀπόστολο Τιμόθεο: « σύ δὲ μένε ἐν οἷς ἔμαθες καὶ πιστώθης, εἰδὼς παρὰ τίνος ἔμαθες, καὶ ὅτι τὰ ἱερὰ γράμματα οἶδας, τὰ δυνάμενά σε σοφίσαι εἰς σωτηρίαν διὰ πίστεως τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. Πᾶσα γραφή θεόπνευστος καὶ ὠφέλιμος πρὸς διδασκαλίαν, πρὸς ἔλεγχον, πρὸς ἐπανόρθωσιν, πρὸς παιδείαν τὴν ἐν δικαιωσύνῃ…σὺ δε νῆφε ἐν πᾶσι, κακοπάθησον, ἔργον ποίησον εὐαγγελιστοῦ, τὴν διακονίαν σου πληροφόρησον». ( Τιμ. δ’καὶ ε’, ).
Φοβηθήκατε σὰν Ἱερὰ Σύνοδος, γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ νὰ ἔρθετε σὲ κόντρα μὲ τὴν πολιτικὴ ἐξουσία, καὶ τὴν ἑκάστοτε κυβέρνησι, γι’ αὐτὸ καὶ τὸ θέμα τὸ βάλατε στὸ ἀρχεῖο καὶ ἔληξε. Φαίνεται, ὅτι ἔχετε σταματήσει νὰ μελετᾶτε τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ, γιὰ νὰ φωτίζεσθε ἀπὸ ἐκεῖ, γιὰ αὐτὸ καὶ ὅλες σας οἱ ἀποφάσεις πού βγάζετε εἶναι συνήθως ἀντιευαγγελικές. Διότι προσπαθεῖτε νὰ ἔχετε ‘’εἰρήνη’’ καὶ ἀγάπη με ὅλους, ἀκόμη καὶ μὲ τοὺς ἐχθρούς τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς Παναγίας καὶ ξεχνᾶτε τὰ λόγια τοῦ Κυρίου, πάλι « Μή νομίσητε ὅτι ἦλθον βαλεῖν εἰρήνην ἐπὶ τὴν γῆν• οὐκ ἦλθον βαλεῖν εἰρήνην, ἀλλὰ μάχαιραν. Ἦλθον διχάσαι ἄνθρωπον κατὰ πατρός αὐτοῦ…» ( Ματθ. ι’, 34). Ἐπειδὴ, ἀκριβῶς δὲν ἐπιδιώκετε τὴν ἀληθινή εἰρήνη τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ τὴν κοσμικὴ ’’ειρήνη’’ , τοῦ διαβόλου, γι’ αὐτὸ καὶ ἔχετε διχάσει τὸν λαὸ τοῦ Θεοῦ, καὶ αὐτὸ ἔχει φανεῖ ξεκάθαρα μὲ ἀφορμή τόν κορονοϊό.
Καὶ ὅπως, ἔγραφε καὶ ὁ ἐθνικός μας ποιητὴς, ὁ Διονύσιος Σολωμός: « Δυστυχισμένε μου λαέ, καλέ κι’ ἀγαπημένε, πάντα εὐκολόπιστε καὶ πάντα προδομένε ». Ἔτσι καὶ σεῖς ‘’ἅγιοι ἀρχιερεῖς’’ μιμούμενοι καὶ σεῖς, ἐκείνους τοὺς Ἑβραίους ἀρχιερεῖς, προδίδετε, σήμερα τὸν Χριστὸ, γιὰ τριάκοντα ἀργύρια, γιὰ νὰ μὴ χάσετε τὸ ἐπισκοπικό σας ἀξίωμα καὶ τὸν μισθό σας, καὶ μαζὶ παραδίδετε καὶ τὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ στὸν κρατικὸ Πιλᾶτο καὶ τὸ ὅλο πολιτικὸ καὶ ἀντίχριστο παγκόσμιο σύστημα, τὴν ὁποία ἐδῶ καὶ δύο ὁλόκληρα χρόνια τὴν ξεγυμνώνει ἀπὸ « πᾶσαν τὴν δόξαν τῆς θυγατρός τοῦ βασιλέως», κι’ ὅλα αὐτὰ μόνο, γιὰ νὰ τὰ ἔχετε καλὰ μαζί τους.
Γνωρίζετε, ὅτι οἱ συνειδητοποιημένοι Χριστιανοί, καὶ ὁ ἁπλὸς λαὸς ἔχει χάσει πιὰ τὴν ἔμπιστοσύνη του, ποὺ εἶχε κάποτε στὰ πρόσωπα τῶν ποιμένων του, τῶν ἐπισκόπων, γιατὶ ἀκριβῶς δὲν ἴστασθε στὸ ὕψος τῶν περιστάσεων;
Γνωρίζετε, ὅτι οἱ ἑκάστοτε κυβερνήσεις βλασφημοῦν συνεχῶς μὲ τοὺς ἀντιχριστιανικοὺς νόμους ποὺ ψηφίζουν τὸ Χριστὸ, τὸ εὐαγγέλιον, καὶ καταπατοῦν τὶς ἐντολὲς τοῦ Θεοῦ, καὶ ὄχι μόνο δὲν συμπεριφέρονται σὰν Χριστιανοί, ἀλλὰ καὶ ὡς οἱ χειρότεροι ἐχθροί καὶ ἀπὸ τοὺς Τούρκους;
Ἄς θυμηθοῦμε μόνο μερικοὺς νόμους:
1. Ὅπως ἀποποινικοποίησι τῆς μοιχείας ( ἡ μοιχεία δὲν εἶναι ἁμαρτία)
2. Πολιτικὸς γάμος ( βλασφημία κατὰ τοῦ μυστηρίου τοῦ γάμου)
3. Νόμος περὶ ἀμβλώσεων
4. Ἐλεύθερη συμβίωσι ( δημόσια πορνεία, ἡ πορνεία δὲν εἶναι ἁμαρτία)
5. Ἀναγνώρισις τῶν ὁμοφιλοφύλων καὶ υἱοθεσία ( ἡ ἀρσενοκοιτία δὲν εἶναι ἁμαρτία)
6. Κατάργησις τῆς ἀργίας τῆς Κυριακῆς ( ἡ ἀργία δὲν εἶναι ἐντολή τοῦ Θεοῦ),
7. Σεξουαλικὴ διαπαιδαγώγησι ἀπὸ τὰ νήπια ( καθολικὴ διαφθορά, νὰ μὴ μείνει κανένα παιδὶ βαπτισμένο, καθαρὸ γιὰ ἱερωσύνη) κ.α .

Μήπως αὐτὰ γιὰ ἐσᾶς δὲν εἶναι καταπάτησις τῶν ἐντολῶν καὶ τοῦ νόμου τοῦ Θεοῦ; Πότε διαμαρτυρηθήκατε γιὰ ὅλα αὐτά, ἤ σηκώσατε τὴν ποιμαντική σας ράβδο κατὰ τῆς κρατικῆς ἐξουσίας, ἤ πολύ περισσότερο νὰ διαχωρίσετε τὴν θέσι τῆς Ἐκκλησίας ἀπὸ τὴν κρατικὴ ἐξουσία, σπάζοντας τὰ δεσμὰ τῆς ἄνομης πνευματικῆς μοιχείας στὴν ὁποία πριπλέκεται ἡ Ἐκκλησία ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Ὄθωνος μέχρι σήμερα; Αὐτὰ γιὰ ἐσᾶς δὲν εἶναι ἔκπτωσι ἀπὸ τὸ ἐπισκοπικό σας λειτούργημα;

Ἡ στάσις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος(Ε.τ.Ε.), ἔναντι στό σχεδιασμένο βιολογικὸ ὅπλο θανάτου, τοῦ κοροναϊοῦ, μάσκα, τέστ, ἐμβόλια.
Δύο ὁλόκληρα χρόνια ζοῦμε τώρα, αὐτὸν τὸν ἐφιάλτη τοῦ κοροναϊοῦ, καὶ πάλι ὄχι μόνο δὲ διδάσκεσθε ἀπὸ τὰ λάθη σας, ἀλλὰ προχωρεῖτε ἀπὸ τὴν μία πτῶσι στὴν ἄλλη. Μέσα σὲ ἕνα χρόνο ἔχουμε ἕνα καταιγισμὸ ἀπὸ Ἐγκυκλίους καὶ Ἀνακοινωθέντα τῆς ΔΙΣ. Παραθέτουμε τὰ πιὸ σημαντικὰ:
« Τὰ ἐμβόλια δὲν ἀπαιτοῦν τὴν χρήση καλλιεργειῶν ἐμβρυϊκῶν σειρῶν γιὰ τὴν παραγωγή τους. Ἡ ἐπιλογή τοῦ ἐμβολιασμοῦ δεν εἶναι ζήτημα θεολογικὸ ἤ ἐκκλησιαστικό, καὶ ἀποτελεῖ ἐλεύθερη ἐπιλογὴ τοῦ κάθε ἀνθρώπου σὲ ἐπικοινωνία μὲ τὸν ἰατρό του, χωρίς ὁ ἐμβολιασμός νὰ συνιστᾶ ἔκπτωση ἀπὸ τὴν ὀρθή Πίστη καὶ ζωή» ( ΔΙΣ, 12-13/1/2021).
Στίς 14- Ἰουλίου νέα Ἐγκύκλιος : «…Τὸ ἐμβόλιο εἶναι ἱκανὸ νὰ ὑψώσει τεῖχος στὴν ἐξάπλωση τῆς πανδημίας…τό ἐμβόλιο δὲν ἔρχεται σὲ καμία ἀντίθεση μὲ τὴν Ἁγιογραφικὴ, Πατερικὴ καὶ Κανονικὴ Διδασκαλία τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας…ἀκοῦτε τὴν φωνὴ τῆς ἐπιστήμης καὶ τῶν εἰδικῶν» καὶ ὅλα αὐτὰ μᾶς τὰ λέγουν ‘’μὲ ὑψηλὸ αἴσθημα εὐθύνης‘’ καὶ « ἡ Ἐκκλησια μιλάει στὰ παιδιά της μὲ τὴ γλῶσσα τῆς Εὐθύνης τῆς Ἀλήθειας καὶ τῆς Ἀγάπης» καὶ ὅτι «ὑψώνουμε τεῖχος ἀνοσίας (ἀνο-ησίας)». « Ἡ ΔΙΣ ἀποφάσισε νὰ συστήσει γιὰ ἀκόμη μία φορὰ τὴν ἐλεύθερη ἐπιλογὴ τοῦ ἐμβολισαμοῦ, ὡς τὴν ἀποκλειστικὴ καὶ ἐπιστημονικὰ ἐλεγμένη λύση ἀναχαίτησης τῆς ἐξάπλωσης τοῦ ἰοῦ».
Ὅλα αὐτὰ τὰ καταρρίπτει, σὰν ἕνα χάρτινο πύργο τῆς ἀπὰτης καὶ τοῦ ψεύδους, πρῶτα ἀπ’ ὅλα ἡ ἴδια ἡ πραγματικότητα καὶ ὁ χρόνος, ποὺ πέρασε καθώς καὶ οἱ πιό ἔγκριτοι ἐπιστήμονες ἰατροὶ, νομπελίστες (καὶ ὄχι κομπογιαννίτες τοῦ συστήματος), τοὺς ὁποίους, ὅμως ποτὲ δὲν θελήσατε νὰ ἀκούσετε, διότι τὸ σύστημα, ὅπως καὶ ἐσεῖς τοὺς θεώρησε ‘’συνωμοσιολόγους’’. Παραθέτουμε ἐδῶ μόνο τὴν ἔκθεσι-ἀπάντησι στὸ φυλλάδιό σας πρὸς τὸν λαό, τῆς Ε.τ.Ε ( 23-7-2021), τοῦ Ἕλληνος Ἰατροῦ κ. Δημητρίου Ἀντωνίου, PhD FRCS, Διδάκτορος Μοριακῆς Ἀνοσολογίας, Γενικὸς Χειροῦργος-Ὀγκολόγος.
«…παροτρύνοντας τὸν Λαὸ νὰ κάνει τὰ ἐμβόλια κατὰ τοῦ κορωνα-ϊοῦ, τὰ ὁποῖα ἐκτὸς τῶν θανατηφόρων παρενεργειῶν των, ἔχουν παρασκευαστεῖ πάνω σὲ « ἐμβρυϊκὰ ἀνθρώπινα νεφρικὰ κύτταρα (κυτταρικὲς σειρές), ὅπως τὸ γράφει ἡ ἴδια ἡ ἑταιρία Astra Zeneca καὶ τὸ παραδέχεται καὶ ἡ ἴδια ἡ Ἐκλκλησία ( σ.σ τὸ παραδέχθηκε μετὰ, στὴν ἀρχή ἔλεγε ψέματα)…τὰ ἀνθρώπινα ἐμβρυϊκὰ κύτταρα προέρχονται ἀπὸ ἐκτρώσεις ἀνθρωπίνων ἐμβρύων (ὅπως τὸ παραδέχθηκε καὶ ἡ ἴδια ἡ Ε.τ.Ε στήν παραπάνω διακήρυξή της!), οἱ ὁποῖες συνιστοῦν παράνομες, ἀήθεις καὶ ἀντι-χριστιανικὲς ἀνθρωποκτονίες, ἀλλὰ καὶ ΘΕΟΚΤΟΝΙΕΣ ταυτόχρονα, δεδομένου ὅτι δολοφονοῦν τὸ « κατ’ εἰκόνα Ἐκείνου, πρόσωπον τοῦ ἐμβρύου».
Ἀφοῦ ἐπεσήμανε ( ἀπὸ τὴν ἀρχή), ὅτι «τὰ ἐμβόλια κατὰ τοῦ κορωνο-ϊοῦ δὲν εἶναι ἀποτελεσματικὰ κατὰ τῆς μετάλλαξης ‘’Δέλτα’’…Δὲν σκοτώνουν τὸν ἰὸ οὔτε τὶς μεταλλάξεις του, καὶ τὸ πιὸ κρίσιμο οἱ μεταλλάξεις δὲν ἐμφανίστηκαν τυχαῖα, ἀλλὰ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ἀπὸ τὰ ἐμβόλια» .
Ἄραγε ἀποδεικνύεται, ἡ πρώτη μεγάλη ἀπάτη κατὰ τοῦ λαοῦ.
« Ἄφωνοι καὶ ἐξοργισμένοι οἱ Ὀρθόδοξοι σὲ ὅλον τὸν κόσμο, εἶναι μάρτυρες τῆς παραδοχῆς τῶν Ἱεραρχῶν τῆς Ε.τ.Ε, ὅτι τὰ ἐμβόλια, ποὺ αὐτὴ ἔνθερμα ὑποστηρίζει παρασκευάζονται πάνω σὲ ΖΩΝΤΑΝΑ ἐμβρυϊκὰ ἀνθρώπινα (νεφρικὰ) κύτταρα, ποὺ προέρχονται ἀπὸ ‘’θεραπευτικὲς’’ ἐκτρώσεις, τὶς δεκαετίες 1960, 1973, 1985! …Συνεπῶς οἱ Ἱεράρχες τῆς Ε.τ.Ε ψεύδονται. Δεύτερον, τὰ ἐμβόλια αὐτὰ περιέχουν ἀναγκαστικὰ κυτταρικὰ στοιχεῖα τῶν ΖΩΝΤΑΝΩΝ ἐμβρυϊκῶν αὐτῶν κυττάρων…τὰ ὁποῖα εἶναι ζωντανὰ ( ἀλλιῶς δὲν θὰ μποροῦσε νὰ γίνει ἡ καλλιέργεια καὶ ἡ παρασκευὴ τῶν ἐμβολίων). Τέλος, πνευματικὰ καὶ θρηκειολογικὰ ΟΛΕΣ οἱ ἐκτρώσεις συνιστοῦν ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΕΣ, διότι τὸ ἔμβρυον θεωρεῖται ὡς «ΖΩΝΤΑΝΗ ΥΠΑΡΞΗ» ἀπὸ τὴ σύλληψή του (γονιμοποίησή του). Ἡ ἔκτρωση εἶναι ἡ αἱματηρὴ δολοφονία τῆς ΚΑΤ ΕΙΚΟΝΑ ΘΕΟΥ ὕπαρξης τοῦ ἐμβρύου. Εἶναι μία ΘΕΟΚΤΟΝΙΑ. Γιὰ τὴ βλάσφημη, μοχθηρὴ βέβηλη καὶ ΑΙΡΕΤΙΚΗ αὐτὴ παραδοχὴ καὶ παρότρυνση τῶν Ἱεραρχῶν τῆς Ε.τ.Ε, πρέπει νὰ παρέμβει…γιὰ τὴ ἐπιβολὴ τῶν προβλεπομένων ἐπιτιμίων καὶ τὴν ἀποκατάστση τῆς Ἱερᾶς Τάξεως, ἀπαλείφοντας τὴ ΜΑΥΡΗ ΑΝΕΞΗΤΗΛΗ σελίδα ΝΤΡΟΠΗΣ καὶ ΑΙΡΕΣΗΣ, ποὺ εἰσήγαγαν στὴν ὀρθόδοξη πίστη οἱ Ἱεράρχες τῆς Ε.τ.Ε. ».
Τέλος, ὁ ἰατρὸς καταρρίπτει καὶ τὴν τελευταία ἀπάτη γιὰ «τὴν ἀποκλειστικὴ καὶ ἐπιστημονικὰ ἐλεγμένη λύση ἀναχαίτησης τῆς ἐξάπλωσης τοῦ ἰοῦ». Ἀποκαλύπτει ὅτι: « Τέλος νὰ συμπληρώσω ὅτι μεγάλη μελέτη 14 πανεπιστημίων τοῦ Ἰσραήλ (8) ἀπέδειξε ὅτι οἱ ἐμβολιασμένοι μὲ τὸ ἐμβόλιο τῆς Pfizer, φέρουν 8 φορὲς μεγαλύτερο ἰϊκὸ φορτίο τῆς Ν. Ἀ φρικανικῆς μετάλλαξης καὶ τὴν μεταίδουν 8 φορὲς περισσότερο ἀπὸ τοὺς ἀνεμβολίαστους. Ἡ πηγὴ διάδοσης καὶ ἔξαρσης τῶν κρουσμάτων καὶ θανάτων παγκοσμίως εἶναι τὰ ἐμβόλια καὶ οἱ ἐμβολιασμένοι. Στὴν Ἑλλάδα, ὅλο τὸ 2020, χωρίς ἐμβόλια, εἴχαμε μηδὲν μεταλλάξεις, 5.000 κρούσματα καὶ 600 νεκροὺς. Μέσα σὲ 7 μήνες τοῦ 2021 σὲ περίοδο ἐμβολιασμῶν, ἔχουμε 4 κύριες μεταλλάξεις ( καὶ πολλὲς δευτερεύουσες), 300.000 κρούσματα καὶ 12.600 θανάτους, μὲ μετακύληση τοῦ μέσου ὄρου ἡλικίας τῶν ἀσθενῶν καὶ νεκρῶν ἀπὸ τὰ 65 ἔτη τὸ 2020 στὰ 45 τὸ 2021! Ἐνῶ βλέπουμε νὰ νοσοῦν καὶ βρέφη ἀπὸ τὶς μεταλλάξεις τὶς ὁποῖες προκάλεσαν τὰ ἐμβόλια!». Καὶ μέχρι σήμερα αὐξάνονται συνεχῶς οἱ θάνατοι καὶ διπλο-τριπλο-εμβολιασμένων καὶ ἔχουμε σχεδὸν γύρω στοὺς 100 νεκροὺς καθημερινῶς, δηλαδὴ κανονικός πόλεμος, καὶ πλησιάζουμε τὶς 20.000 νεκροὺς! Αὐτὰ εἶναι τὰ ἀγαθὰ ἀποτελέσματα μέχρι στιγμῆς, ‘’ἅγιοι ἀρχιερεῖς’’ ἀπὸ τὴ δικὴ σας συστράτευση στὴν ἐκστρατεία τοῦ ἐμβολιασμοῦ τῆς κυβέρνησης.
Ἀντὶ ἡ Ἐκκλησία διὰ τῶν ἐπισκόπων της καὶ τοῦ κληροῦ, νὰ σταθεῖ δίπλα, στὸ πλευρὸ τοῦ ποιμνίου της, τοῦ λαοῦ της, ἀντίθετα, ὄχι μόνο συνεργάστηκε ἄριστα με τὴν κοσμικὴ ἄθεη κρατικὴ ἐξουσία, ἀλλὰ ἔγινε καὶ βασιλικὸτερη τοῦ βασιλέως καὶ πρώτη αὐτὴ ἐφάρμοσε τὰ πιὸ σκληρὰ μέτρα ἐπιβολῆς τῆς κρατικῆς τρομοκρατίας καὶ ἐξαναγκασμοῦ. Πέρυσι ἔκλεισε τοὺς ναούς, σταμάτησε τὶς θεῖες λειτουργίες καὶ τὰ μυστήρια, ἄφησε τὸν λαὸ ἀνεξομολόγητο, ἀκοινώνητο καὶ ἀκήδευτο. Γιὰ ἕνα χρόνο δὲν γιόρτασαμε Χριστούγεννα καὶ Πάσχα, ἀκόμη καὶ τὰ μεγάφωνα ἔκλεισαν γιὰ νὰ μὴ μεταδίδουν τὸν κορονοϊό!!! Καὶ ἐφέτος (2021) γελειοποίησατε τὸ Πάσχα καὶ βλασφημήσατε τὴν Ἀνάστασι τοῦ Χριστοῦ, κάνοντας ἀνάστασι τὸ ἀπόγευμα, συνεορτάζοντας στὴν οὐσία μὲ τοὺς Ἑβραίους τό ἰουδαϊκό πάσχα.
Τότε ἤσασταν ὑπέρ τῆς ἐλεύθερης ἐπιλογῆς, καὶ σήμερα εἶστε ὑπέρ τῆς ὑποχρωτικότητας, καὶ μάλιστα, ὅσοι ἱερεῖς δὲν ἐπιλέγουν νὰ κάνουν τὸ ἐμβόλιο τοὺς ἀπειλεῖτε μὲ καθαίρεσι! Σὲ ὅλα, ὅσα εἴπατε, πέσατε ἔξω. Τὰ ἐμβόλια, σὲ λιγότερο ἀπὸ ἕνα χρόνο, ἀποδείχθηκαν, ὅτι οὔτε ἐπιστημονικὰ ἐλεγμένα ἦταν, οὔτε ἡ ἀποκλειστικὴ λύση ἦταν, διότι ἡ φυσικὴ ἀνοσία καὶ τὰ φάρμακα, εἶναι ἡ ἀποκλειστικὴ λύση, οὔτε ἀναχαίτησε στὴν ἐξάπλωση τοῦ ἱοῦ εἴχαμε, ἀλλὰ μᾶλλον τὴν ηὔξησε. Ὅλα ὅσα λέτε, εἶναι χωρίς καμία ἁγιογραφικὴ καὶ ἁγιοπατερικὴ τεκμειρίωσι. Γιατί; Ἁπλὰ δὲν ἔχετε.
Ζοῦμε στὸν ἐκκλησιαστικὸ χῶρο τὴν ἀπόλυτη δεσποτοκρατία, ὅπως καὶ στὴν πατρίδα μας τὴν ἀπόλυτη δικτατορία καὶ τὸν φασισμό τῆς πολιτικῆς ἐλίτ τοῦ « ἀποφασίζομεν καὶ διατάσσομεν». Ἔχετε μετατρέψει τὴν Ἐκλησία ἀπὸ Σῶμα Χριστοῦ σὲ ἕνα ἐπισκοποκεντρικό σωματεῖο καὶ ἀσκεῖτε ἕνα δεσποτοκρατικὸ φεουδαρχισμὸ, ποὺ θὰ σᾶς ζήλευαν καὶ οἱ παπικοὶ καὶ οἱ ἱεροεξεταστὲς τοῦ μεσαίωνα. Λέτε: Ὅτι τὰ ἐμβόλια, οἱ μάσκες καὶ τὰ τέστ, δὲν εἶναι ἀπὸ θεολογικῆς πλευρᾶς, ἀντίθετα μὲ τὴν Ἁγιογραφικὴ, Ἁγιοπατερικὴ, Ἱεροκανονικὴ Διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας. Καὶ δὲν θέλετε νὰ δεχθεῖτε τό αὐτονόητο, τὸ ὁποῖο καὶ τὰ μικρὰ παιδιὰ καταλαβαίνουν, ὅτι ἀπὸ ἐπιστημονικῆς πλευρᾶς, δὲν πρόκειται κἄν γιὰ ἐμβόλιο, εἶναι ἕνας κατασκευασμένος ἐργαστηριακὸς ἰὸς, βιολογικὸ ὅπλο θανάτου κατὰ τῆς ἀνθρωπότητος καὶ ἕνα παγκόσμιο πείραμα, καὶ οἱ ἄνθρωποι μετατρέπονται σὲ πειραματόζωα.
Ὁ συγκεκριμμένος κορωνο-ϊὸς εἶναι ἕνας ἐργαστηριακὸς ἰὸς. Τὸ 1999 ὁ Δρ. Ralf Barick στὸ πανεπιστήμιο τῆς Β. Καρολίνας τροποποίησε ἕνα κορωνο-ϊὸ νυχτερίδας καὶ κατόπιν συνέχισαν τὸ πείραμα στὴ Γουχὰν τῆς Κίναςκλπ.
(βλέπε, Βλαδιμήρ Ζελένκο καὶ ἐργασία-καταγγελία τοῦ Δημητρίου Ἀντωνίου, ἰατροῦ PHD, FRCS καὶ τοῦ καθηγητοῦ Ζὰν Μπερνὰντ Φουρτιγιὰν, ὁ ἰὸς SARS-COV-2 κ.α ).
Δὲν εἶναι λοιπὸν ἐμβόλιο, γιὰ αὐτὸ καὶ δὲν εἴμαστε κατὰ τῶν κλασικῶν ἐμβολίων, ὅταν αὐτὰ ὄντως σώζουν ζωὲς, ἀλλὰ εἶναι σύριγγες ἀργοῦ θανάτου, εἶναι μιὰ ἀργὴ αὐτοκτονία.
Ἄραγε ταυτίζεσθε, γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ ἀπόλυτα μὲ τὴν κοσμικὴ ἐξουσία στὸ ἔργο τῆς τρομοκρατίας τοῦ λαοῦ. Κατ’ αὐτὸν τὸν τρόπον συντελεῖτε καὶ ἐσεῖς καὶ μάλιστα πολὺ περισσότερο στὸν διχασμό τοῦ λαοῦ. Δὲν ἐπιτρέπετε τὴν εἴσοδο μέσα στοὺς ναοὺς, καὶ διαχωρίζετε τοὺς ἀνθρώπους σὲ ἐμβολιασμένους καὶ ἀρνητές καὶ μάλιστα μέσα στὸν χῶρο τῆς ἀγάπης τῆς ἑνότητητος, ποὺ ὀφείλει νὰ εἶναι ὁ ἐκκλησιαστικὸς χῶρος. Εἶστε ὑπὲρ τῶν διακρίσεων καὶ τοῦ ρατσισμοῦ, ὅπως καὶ οἱ πολιτικοί.

Εὐλογεῖτε καὶ δικαιολογεῖτε τὶς ἐκτρώσεις:

Ἡ τεράστια εὐθύνη σας γιὰ τὰ λεγόμενα ἐμβὸλια ἔγκειται καὶ στὸ ὅτι γνωρίζατε σαφέστατα, ὅτι ἡ παρασκευή τους στηρίζεται ἐπάνω σὲ κυτταρικές σειρές ἤ ἰστοὺς ἀπὸ ἐκτρωμένα ἔμβρυα καὶ μάλιστα ζωντανὰ, ὅπως γίνεται καὶ στίς μεταμοσχεύσεις ὀργάνων, κάτι ποὺ καὶ ἐκεῖ πάλι ταυτίζεσθε καὶ ἀκολουθεῖτε κυβερνητικὲς ἐντολὲς, καὶ εἶστε ὑπέρ τῶν μεταμοσχεύσεων ἤ ‘’δωρεάς ὀργάνων’’. Αὐτὸ σᾶς τὸ ἐπεσήμανε ἐγκαίρως καὶ ὁ ἰατρὸς καὶ διδάκτωρ τῆς βιοηθικῆς π. Στυλιανός Καρπαθίου, μὲ δύο δημόσιες ἐπιστολὲς του ( 15.1.2021 , 19.3.2021 ) πρὸς τὴν Σύνοδο καὶ τὴν Ἐπιτροπὴ τῆς Βιοηθικῆς, ἀλλὰ ἐσεῖς καὶ πάλιν προτιμήσατε νὰ στηρίξετε τὴν κυβέρνησι στὴν ἐκστρατεία της, ὑπέρ τοῦ ὑποχρεωτικοῦ ἐμβολιασμοῦ. Ὕστερα ἀπ’ ὅλα αὐτὰ γιὰ νὰ μή ἐπεκτείνουμε ἄλλο τὸν λόγο μας καὶ σὲ ἄλλα θέματα, ὧν οὐκ ἔστι ἀριθμός, ἐξάγεται ἀβίαστα τὸ γενικὸ συμπέρσμα, στὸ ὁποῖο καταλήγει κάθε λογικὰ σκεπτόμενος ἄνθρωπος καὶ Χριστιανὸς, ὁ ὁποῖος θέλει ἀκόμη νά ἔχει στοιχειώδη χριστιανικὴ καὶ ἀνθρώπινη συνείδησι, καὶ νὰ μὴ χάσει στὸ τέλος καὶ τὴν ἀνθρωπιά του, ποὺ λέμε.
Ὁ π. Στυλιανὸς Καρπαθίου σᾶς θέτει ἐνώπιον τῶν εὐθυνῶν σας κατ’ ἀπὸλυτον τρόπον γράφοντας:
« Κληρικὸς ἤ λαϊκός, ποὺ δέχεται ἤ συνιστᾶ τὰ νέα γενετικὰ ἐμβόλια, γνωρίζοντας ὅτι αὐτὰ εἶναι προϊόντα ἀμβλώσεων, ἐξισώνεται μὲ ὅσους δίνουν ἐκτρωματικὰ φάρμακα ( Κανὼν 91ος τῆς ΣΤ’ Οἰκουμενικῆς Συνόδου). Συναινεῖ στὴν ἀποδοχὴ προϊόντων ἐγκλήματος, ἔχει ἰσοδύναμη εὐθύνη μὲ τοὺς ἠθικοὺς αὐτουργοὺς τῶν ἐγκληματικῶν ἐκτρώσεων. Συμβάλλει στὴν ἄμβλυνση τῆς συνειδήσεως τῶν ἀνθρώπων ἀπέναντι στὴν ἔκτρωση καὶ εἶναι δυνάμει ἠθικὸς ΑΥΤΟΥΡΓΟΣ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΑ (ὁ τονισμὸς δικός μου), διότι γίνεται αἴτιος θανάτου ἤ ἀναπηρίας, ποὺ συχνὰ ἀκολουθεῖ τὰ νέα ἐμβόλια» ( βλ. π. Στυλιανὸς Καρπαθίου). Καὶ ἐφόσον μεγάλοι ἐπιστήμονες προειδοποιοῦν γιὰ γενετικὲς τροποποιήσεις (ἀκόμη καὶ ἀλλαγή τοῦ DNA) ἀπὸ τὰ νέα ἐμβόλια, ὅποιος ἀποδέχεται αὐτὰ, συμμετέχει στὸ ἑωσφορικὸ ἐπιστημονικὸ πείραμα.
Μετὰ ἀπ’ ὅλα αὐτὰ, μήπως μπορεῖτε νὰ ἀναλογισθεῖτε τί τεράστιες εὐθῦνες ποὺ ἐπωμίζεσθε; Ὅλοι αὐτοὶ, λοιπὸν ὁ Πατριάρχης, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος, οἱ ἐπίσκοποι, οἱ ἱερεῖς, οἱ ἡγούμενοι, οἱ πνευματικοὶ, οἱ μοναχοὶ καὶ οἱ μοναχές, καὶ ὅλα τὰ μοναστήρια, τὰ ὁποῖα ἔχουν προσκυνήσει καὶ ἔχουν κατασκανδαλίσει τόσο κόσμο, ὅλοι αὐτοὶ ἔχουν βάλει μέσα στὸ σῶμα τους, τὸ ὁποῖο εἶναι ναὸς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἀπὸ τὸ βάπτισμα, τὴν κουρά τους, τὴν χειροτονία τους, καὶ ἐλαφρᾷ τῇ καρδίᾳ καὶ ἀβασάνιστα ἤ κάνοντας ‘’ὑπακοὴ’’, ( ὡραία δικαιολογία ἡ ‘’ὑπακοὴ’’! ), ναὶ δὲν τό θέλαμε, λένε, ἀλλὰ στὸ τέλος οἱ ἴδιοι τὸ ἀποφάσισαν νὰ τὸ κάνουν, καὶ πῆγαν καὶ κάθισαν στὴν καρέκλα τοῦ πνευματικοῦ καὶ βιολογικοῦ θανάτου τους. Οἱ ἴδιοι ἔδωσαν τὴν συγκατάθεσί τους καὶ ὑπέγραψαν, ὅτι ἀποδέχονται αὐτὸ τὸ ἐμβόλιο, δηλαδὴ τὸ δια-βόλιο, νὰ μπεῖ μέσα στὸ σῶμα τους. Ἄν ὑποθέσουμε, ὅτι οἱ ἴδιοι πεθάνουν ( δὲν τὸ εὐχόμαστε) ἤ ἐξ αἰτίας τους καὶ ἕνας μόνο ἄνθρωπος, ἐὰν μετὰ τὸ ἐμβόλιο πέθανε ἤ ζεῖ μιὰ ζωὴ κολάσεως ἀπὸ τὶς ἄπειρες παρενέργειες, ποὺ δυνητικὰ μπορεῖ νὰ τοῦ συμβοῦν ἀνὰ πᾶσα στιγμὴ• γεννᾶται τὸ πιὸ τραγικὸ ἐρώτημα, νομίζω στὴν ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας, μποροῦν νὰ συνεχίζουν αὐτοὶ ὅλοι νὰ λειτουργοῦν ἤ νὰ κοινωνοῦν, ἀφοῦ ἔχουν γίνει ἠθικοὶ αὐτουργοὶ, (ὅπως ἀποδείχθηκε πιὸ πάνω) ἀνθρωποκτονίας ἤ ἀναπηρίας;
Ἄραγε τὸ ἐμβόλιο ὄχι μόνον δὲν σήκωσε τεῖχος ἀνοσίας, ἀλλὰ ἀποδεικνύεται καθημερινὰ, ὅτι ἦταν μία μεγάλη ἀνοησία καὶ ὄχι μόνον, ἀλλὰ τὸ μεγαλύτερο ἔγκλημα κατὰ τῆς ἀνθρωπότητος, σχεδιασμένο μὲ μεγάλη ἐπιτυχία.
Ἀλλὰ γιὰ νὰ μή νομίζετε, ὅμως ὅτι ἐμεῖς σᾶς κατηγοροῦμε, διότι σᾶς τὰ ἔχουν πεῖ ἄλλοι πιό ξεκάθαρα. Θὰ σᾶς ὑπενθυμήσουμε μόνο τὰ λόγια τοῦ μεγάλου θεολόγου τῆς Ρωμηοσύνης, π. Ἰωάννου Ρωμανίδου, ὁ ὁποῖος ἀφοῦ ὑπηρέτησε πιστὰ τὸ Πατριαρχεῖο μας καὶ ἄλλες Ἐκκλησίες στὰ μεγάλα οἰκουμενιστικὰ συνέδρια, προσπαθώντας νὰ περισώσει κάτι, καὶ μέχρι χθὲς κάποιοι ἐπίσκοποι ὁρκίζονταν στὸ ὄνομα του, καὶ τὸ ἐκμεταταλεύονταν γιὰ να παριστάνουν τοὺς παραδοσιακοὺς-συντηρητικοὺς ὀρθοδόξους γιὰ νὰ προσπορίζονται δόξαν, ἡ ὁποία δὲν τοὺς ἄξιζε, ὅπως ἀπέδειξαν τὰ γεγονότα καὶ οἱ ἐξελίξεις. Ὁ π. Ἰωάννης Ρωμανίδης, λοιπὸν, σὰν καταστάλαγμα τῆς ὅλης θεολογικῆς του πορείας μέσα στὰ ἐκκλησιαστικὰ πράγματα μᾶς ἄφησε ἐπιγραμματικὰ τὰ ἑξῆς φοβερὰ λόγια του:
« Τώρα ὁ διάβολος κάνει διακοπὲς, γιατὶ τὸ ἔργο του τὸ ἔχουν ἀναλάβει οἱ ἐπίσκοποι. Ἀπὸ τώρα καὶ στὸ ἑξῆς τὸ πρόβλημα στὴν Ἐκκλησία, θὰ εἶναι οἱ Δεσποτᾶδες μας, ποιὰ πίστι ἔχουν»!!!

Ὁ Θεὸς καὶ ὁ γιατρός.

Στὴν Ἁγία Γραφὴ, διὰ τῆς ὁποίας μιλάει ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ, ὑπάρχουν ὅλες οἱ λύσεις καὶ οἱ ἀπαντήσεις, ἀλλὰ οἱ Χριστιανοὶ, σήμερα δὲν μελετοῦν τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ, καὶ τὴν Πατερικὴ ἑρμηνεία. Κατὰ τὸν ἅγιο Χρυσόστομο ἡ ἄγνοια τῶν Γραφῶν εἶναι ἡ αἰτία ὅλων τῶν κακῶν. Ἡ Ἁγία Γραφὴ κάνει λόγο καὶ γιὰ τοὺς γιατροὺς καὶ γιὰ τὰ φάρμακα, καὶ πῶς πρέπει ὁ πιστὸς ἄνθρωπος νὰ τὰ χρησιμοποιεῖ.
Στὴν Σοφία Σειράχ λέγει, « Τέκνον, ἐν ἀρρωστήματί σου μὴ παράβλεπε, ἀλλ’ εὔξαι Κυρίῳ, καὶ αὐτὸς ἰάσεταί σε». ( Σοφία Σειράχ, λη’, 9).
Μᾶς ἐπισημαίνει πρωταρχικὰ, ὅταν ἀρρωστήσεις μὴ παραμελήσεις τὴν ὑγεία σου, (ἐξάλλου ὅλοι μας ἔχουμε μέσα μας τὸ αἴσθημα τῆς αὐτοσυντηρήσεως, καὶ θέλουμε νὰ ζήσουμε). Ὁ πιστὸς, ὅμως ἄνθρωπος, πρῶτα ἀπ’ ὅλα θὰ τρέξει στὴν προσευχὴ, θὰ παρακαλέσει τὸν Κύριον γιὰ τὴν ὑγεία του, καὶ ἀπὸ αὐτὸν θὰ περιμένει τὴν ἴασι. Ἄν ἔχει καὶ τὴν ἀνάλογη πίστι καὶ εἶναι γιὰ τό πνευματικὸ του συμφέρον, τότε ὁ Κύριος θὰ τὸν ἰατρεύσει. Ὁ πιστὸς ἄνθρωπος, ἐμπιστεύεται πρωτίστως καὶ ἐξ ὁλοκλήρου τὴν ὑγείαν του καὶ τὴν ζωὴ του στὰ χέρια τοῦ Κυρίου « καὶ αὐτὸς ἰάσεταὶ σε» καὶ « παρὰ Ὑψίστου ἐστίν ἡ ἴασις»,(Σοφία Σειράχ, λη’. 2). Πηγαίνουμε μὲν στοὺς γιατροὺς, ἀλλὰ στὸν Θεὸ ἐμπιστευόμαστε καὶ ἀπὸ τὸν Θεὸ προσδοκοῦμε τὴν θεραπεία μας, παρὰ Ὑψίστου ἡ ἴασις. Ἀκόμη καὶ οἱ ἀρχαῖοι πρόγονοί μας ἔλεγαν ἐπιγραμματικὰ: « Ὁ ἰατρὸς νοσηλεύει, ὁ Θεὸς θεραπεύει», ἄραγε εἶχαν περισσότερη πίστη ἀπὸ τοὺς σημερινοὺς ψευτοχριστιανοὺς στὸ Θεῖον.
Ἐξάλλου, οὔτε ἡ Ἁγία Γραφὴ δὲν ἀπορρίπτει τὴν ἀληθινὴ ἰατρικὴ ἐπιστήμη, καὶ τὰ φάρμακα. « Τίμα ἰατρὸν πρὸς τὰς χρείας αὐτοῦ τιμαῖς αὐτοῦ, καὶ γὰρ αὐτὸν ἔκτισε ὁ Κύριος…ἐπιστήμη ἰατροῦ ἀνυψώσει κεφαλὴν αὐτοῦ… Κύριος ἔκτισεν ἐκ τῆς γῆς φάρμακα, καὶ γὰρ ἀνὴρ φρόνιμος οὐ προσοχθιεῖ αὐτοῖς…καὶ αὐτὸς ἔδωκεν ἀνθρώποις ἐπιστήμην ἐνδοξάζεσθαι ἐν τοῖς θαυμασίοις αὐτοῦ». (Σοφία Σειρὰχ, λη’, 2-7).
Τὸν ἰατρὸν, τὰ φάρμακα καὶ τὴν ἐπιστήμη τὰ ἔδωσε ὁ Θεὸς γιὰ νὰ θεραπεύονται οἱ ἄνθρωποι καὶ γιὰ νὰ δοξάζεται τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ. Ὅταν ἡ ἐπιστήμη λειτουργεῖ κατ’αὐτὸν τὸν τρόπο, τότε μόνο ἀποτελεῖ ἐπιστήμη, διαφορετικὰ « ἐπιστήμη ἀρετῆς χωριζομένης, πανουργία ἐστὶ» καὶ ὄχι ἐπιστήμη. Σήμερα ἡ ἐπιστήμη ἀρνεῖται τὸν Θεὸ, θεοποιεῖ τὸν ἑαυτό της καὶ στὸ ὄνομα αὐτῆς τῆς θεοποιημένης ἐπιστήμης, ἐπιτελοῦνται τὰ μεγαλύτερα ἐγκλήματα κατὰ τῆς ἀνθρωπότητος!
Ὁ ἰατρὸς εἶναι ἄξιος τιμῆς γιὰ τὴν ὑπηρεσία του πρὸς τὸν ἀσθενῆ, ἀλλὰ δὲν πρέπει νά ξεχνᾶ, ὅτι τὴν σοφία καὶ τὴν ἐπιστήμη του, τοῦ τὴν χάρισε ὁ Θεὸς. Ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ προνόησε καὶ σκόρπισε πλουσιοπάροχα τὰ φάρμακα – βότανα, μέσα στὴν φύσι, γιὰ νὰ θεραπεύονται οἱ ἄνθρωποι καὶ νὰ δοξάζεται ὁ Θεὸς. Ἀπὸ τὸ 1948, μετὰ τὸν Β’ παγκόσμιο πόλεμο ἡ ‘’ἐπιστήμη’’ πολέμησε, κατήργησε τὰ βότανα καὶ ἀνέπτυξε τὶς φαρμακοβιομηχανίες μὲ τὰ χημικὰ φάρμακα-δηλητήρια. Ἀλλὰ καὶ σὲ καμμία περίπτωσι, ὅμως ποτὲ δὲν μπορεῖ νὰ ἀντικαταστήσει, ὁ γιατρὸς τὸν Θεὸν, διότι τότε τιμᾶς τὸ δῶρο τοῦ Θεοῦ, τὸ ὄργανο, περισσότερο ἀπὸ τὸν Δημιουργὸ καὶ πίπτεις στὴν εἰδωλολατρεία. Διότι ὁ Θεὸς μπορεῖ νὰ σὲ κάνει καλὰ, καὶ χωρίς τὸν ἰατρὸ καὶ τὰ φάρμακα! Πόσες φορὲς οἱ ἴδιοι οἱ γιατροὶ δὲν σηκώνουν τὰ χέρια ψηλὰ καὶ λένε, ἐμεῖς κάναμε ὅ,τι μπορούσαμε, τώρα ὅ,τι πεῖ ὁ Θεὸς! Οἱ γιατροὶ καὶ τὰ φάρμακα πρέπει νὰ λειτουργοῦν ὡς ἀπὸ προσώπου Θεοῦ,« αὐτὸς ἔδωκεν ἀνθρώποις ἐπιστήμην ἐνδοξάζεσθαι ἐν τοῖς θαυμασίοις αὐτοῦ».

Οἱ παραδοσιακοὶ παλαιοὶ Ἁγιορεῖτες.

Οἱ παλαιοὶ ἁγιορεῖτες, μόλις ἀρρώσταιναν, δὲν κατέφευγαν ἀμέσως στοὺς γιατροὺς. Καὶ ὅσο γιὰ νὰ βγοῦν στὸν κόσμο, νὰ πᾶνε στοὺς γιατρούς, καὶ μόνο νὰ τὸ σκεφθοῦν, τὸ θεωροῦσαν ἁμαρτία. Ἔκαναν, λοιπὸν πρῶτα ὑπομονὴ, ὅσο μποροῦσαν, ἔπαιρναν καὶ τὰ γιατροσόφια τους, τὰ ὁποῖα βασίζονταν ἀποκλειστικὰ στὰ φυσικὰ φάρμακα τοῦ Θεοῦ, τὰ βότανα καὶ τὶς ἀλοιφὲς, ἀλλὰ κυρίως κατέφευγαν στὴν προσευχὴ, καὶ στὴν δύναμι τῆς πίστεως. Εἶχαν κυρίως, τὴν ἐλπίδα τους στὴν Κυρία Θεοτόκο, ὅπως ἀποκαλοῦσαν, τὴν Παναγία. Ὅταν, ὅμως ἔβλεπαν ὅτι δὲν θεραπεύονταν, καὶ γίνονταν βάρος στοὺς ἀδελφοὺς, τότε καλοῦσαν τὸν πνευματικὸ, ἐξομολογοῦντο καὶ ἔκαναν εὐχέλαιο. Καὶ, τότε δὺο τινὰ θὰ συνέβαιναν, ἤ θὰ θεραπεύονταν καὶ θὰ σηκώνονταν, ἤ θὰ ἀναπαύονταν τὸν αἰώνιο ὕπνο, στὸ κοιμητήρι.
Ἔτσι, κάποτε, ὅταν ἕνας μοναχὸς στὴ Μονὴ τῆς Λαύρας, ἀρρώστησε, ἀφοῦ ἔκανε ὑπομονή γιὰ ἀρκετὸ καιρὸ, καὶ ἡ ἀρρώστεια δὲν ὑποχωροῦσε, τότε κάλεσε τόν πνευματικὸ ἐξομολογήθηκε, καὶ ἔκανε εὐχέλαιο. Τὴν ἄλλη ἡμέρα τὸν εἶδε ὁ παπᾶς, ποὺ τοῦ ἔκανε τὸ εὐχέλαιο, στὸν κῆπο νὰ σκάβει.
Ἔ, τοῦ φώναξε, ἔγινες καλὰ;
Παπᾶ μου, τοῦ ἀπάντησε, γιατὶ χθές, μοῦ ἔκανες τὸ εὐχέλαιο; Δὲν μοῦ τὸ ἔκανες γιὰ νὰ γίνω καλὰ;
Εἶχαν παιδικὴ καὶ ἁπλὴ πίστι στὴν Παναγία, οἱ παλαιοὶ Ἁγιορεῖτες, διότι πίστευαν πολὺ στὶς ὑποσχέσεις τῆς Παναγίας, ποὺ ἔδωσε στὰ παιδιὰ της, ὅτι αὐτὴ θὰ εἶναι, καὶ ἰατρός ψυχῶν τε καὶ σωμάτων, καὶ τροφὸς, καὶ ὁδηγὸς, καὶ οἰκονόμος, καὶ παρηγοριὰ, καὶ μεσίτρια πρὸς τὸν Υἱόν της στὴν ἄλλη ζωὴ.
Συνεπῶς, καλὰ, μὲν εἶναι καὶ ὁ ἰατρὸς, καὶ τὰ φάρμακα καὶ ἡ ἐπιστήμη, ὅλα τὰ ἔδωσε ὁ Θεὸς γιὰ νὰ θεραπεύονται οἱ ἄνθρωποι καὶ νὰ δοξάζεται τὸ ὄνομα Του. Ὅλα εἶναι καλὰ καὶ ἅγια, ἀλλὰ ὄχι ὅμως καὶ νὰ τὰ θεοποιοῦμε, ὅπως γίνεται σήμερα, δυστυχῶς μὲ τὸν κορονοϊὸ, ὅπου κλῆρος, μοναχισμὸς καί λαός, τὰ ξεχάσαμε ὅλα μέσα σὲ δύο χρόνια, καὶ κάναμε τὴ ζωή μας κόλασι! Αὐτὰ πρέπει νὰ λειτουργοῦν ὡς ἀπὸ προσώπου Θεοῦ, καὶ ὄχι, ὅπως πιστεύει ἡ σύγχρονη μεταμοντέρνα ἀθεϊστικὴ ὑλιστικὴ ἰατρικὴ καὶ ἐπιστήμη, ὅτι, δηλαδὴ αὐτοὶ θὰ ἀντικαταστήσουν καὶ τὸν Θεό! Οἱ ἄνθρωποι, γενικὰ σήμερα ἔχουν πέσει στὴν εἰδωλολατρία, διότι ἔχουν θεοποιήσει, τὴν ἐπιστήμη, καὶ τὴν γνῶσι.
Ἐξ ἄλλου κακὸ, λέγει ὁ Μ. Βασίλειος δὲν εἶναι κατ’ οὐσία ἡ ἀσθένεια, κακὸ εἶναι μόνο ἡ ἁμαρτία « κακὰ δὲν εἶναι ὅσα μᾶς προκαλοῦν ὀδύνη στὸ σῶμα, ὅπως οἱ ἀρρώστιες καὶ τὰ τραύματα, ἡ φτώχεια, οἱ ταπεινώσεις, οἱ οἰκονομικὲς ζημίες, οἱ θάνατοι συγγενῶν, κ.α, τὰ ὁποῖα ἐνεργεῖ (κατὰ παραχώρησι) πρὸς τὸ συμφέρον τῆς ψυχῆς, ὁ σοφὸς καὶ ἀγαθὸς Θεὸς» ( Ὁμιλία, περὶ τοῦ ὅτι ὁ Θεὸς δὲν εἶναι αἴτιος τῶν κακῶν).
Κακὸ εἶναι μόνο ἡ ἁμαρτία. Ἀρχὴ καὶ ρίζα τῆς ἁμαρτίας εἶναι ἡ κακὴ χρῆσις τοῦ αὐτεξουσίου μας. Καὶ ὁ ἅγιος Χρυσόστομος λέγει, « Πρῶτον μέν γὰρ κακὸν, τὸ ἁμαρτάνειν• δεύτερον τὸ ἁμαρτάνοντας μηδεμιᾶς τυγχάνειν θεραπείας, καὶ τοὺς ἁμαρτάνοντας ἀτιμωρητὶ θρηνεῖν καὶ πενθεῖν, ὥσπερ γὰρ οὐ τὸ νοσεῖν χαλεπὸν, ἀλλὰ τὸν νοσοῦντα μὴ θεραπεύεσθαι». ( Ὁμλ. εἰς τὸ ζ’ ψαλμόν, Ἰω. Χρυσοστόμου).
Συμπέρασμα.
Ναὶ, ὑπάρχει κορωνα-ϊὸς καὶ πεθαίνουν ἄνθρωποι, διότι δὲν χορηγοῦν φάρμακα στούς ἀνθρώπους γιὰ νὰ θεραπεύονται, τοὺς πᾶνε ὕστερα στὰ νοσοκομεῖα, τοὺς διασωληνώνουν καὶ πεθαίνουν. Πεθαίνουν ἄνθρωποι, διότι δὲν τοὺς δίδει τὸ κράτος δωρεὰν φάρμακα καὶ ὑγεινομικὴ κάλυψι. Πεθαίνουν ἄνθρωποι διότι ταΐζουν τὸν κόσμο μὲ σκουπίδια καὶ δηλητήρια καὶ ὄχι μὲ ὑγεινὲς τροφὲς κλπ. Οἱ γιατροὶ μετετράπηκαν σὲ φονιᾶδες καὶ τὰ νοσοκομεῖα σὲ στρατόπεδα θανάτου! Ἔτσι ζοῦμε σὲ μιὰ τόσο ‘’ὄμορφη’’, ἀνθρωπιστικὴ κοινωνία, ὅπου ὁ θάνατός σου εἶναι ἡ ζωή μου! Ὁ πλησίον μας, ἀπὸ ἀδελφόςμας, ἔχει ματατραπεῖ σὲ ἕναν ἐπικίνδυνο ἐχθρὸ μας! Τί ὑπέροχη ‘’χριστιανικὴ κοινωνία’’! Ἀλήθεια ζοῦμε σὲ μιὰ κόλασι!
Ἐδῶ καὶ δεκαετίες εὑρισκόμεθα σὲ κατάστασι πνευματικοῦ σκοτισμοῦ. Ἡ κύρια αἰτία ὅλου τοῦ κακοῦ, εἶναι ἡ προδοσία τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως, ἡ παναίρεσις τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Ἐδῶ καὶ 120 χρόνια ἔχει ἐπιφέρει ὅλον αὐτὸν τὸν σκοτισμὸ καὶ τὴν σύγχυσι στὸν νοῦν τους καὶ ἐξ αἰτίας τῳν πολλῶν ἁμαρτιῶν μας, ποιοῦμε τὰ μὴ καθήκοντα.
« Ἀνθ’ ὧν τὴν ἀγάπην τῆς ἀληθείαςοὐκ ἐδέξαντο εἰς τὸ σωθῆναι αὐτοῖς• καὶ διὰ τοῦτο πέμψει αὐτοῖς ὁ Θεὸς ἐνέργειαν πλάνης εἰς τὸ πιστεῦσαι αὐτοὺς τῷ ψεύδει, ἵνα κριθῶσιν πάντες οἱ μὴ πιστεύσαντες τῇ ἀληθείᾳ, ἀλλ’ εὐδοκήσαντες ἐν τῇ ἀδικίᾳ » ( Β’Θεσλ. β’ 10-13).

Ἄς προσευχώμεθα ἡ χάρις τοῦ Κυρίου, νὰ μᾶς διαφυλάττει καὶ νὰ μᾶς στερεώνει, ἕως τέλους στὴν ἁγίαν καὶ Ὀρθόδοξη πίστι μας, γιὰ νὰ τύχουμε καὶ τῆς αἰωνίου βασιλείας.

Στῶμεν καλῶς καὶ καλή μετάνοια σὲ ὅλους μας.

Ἀμὴν

ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΚΕΛΛΙΩΤΕΣ ΠΑΤΕΡΕΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *