Προ του Πάσχα Μερικές Πυγολαμπίδες – Σοβαρότατοι Προβληματισμοί Η Ομοφυλοφιλία Ξένο «Φρούτο»   για τα Ελληνικά και Ευρωπαϊκά Ήθη και Έθιμα. Ὑποστηρικτέα ἡ πίστις εἰς τὸ Ἔθνος 11.4.2023

αναρτήθηκε σε: ΕΠΙΚΑΙΡΑ | 0

Προ του Πάσχα

Μερικές Πυγολαμπίδες – Σοβαρότατοι Προβληματισμοί

Η Ομοφυλοφιλία Ξένο «Φρούτο»  

για τα Ελληνικά και Ευρωπαϊκά Ήθη και Έθιμα

Ὑποστηρικτέα ἡ πίστις εἰς τὸ Ἔθνος

11.4.2023

 

1.Ἀρχὴ τῶν φορέων μας εἶναι νὰ μὴ κομματιαζόμεθα. Οἱ κοινωφελεῖς δραστηριότητές μας ἀπευθύνονται σὲ ὅλους τοὺς Ἕλληνες καὶ στοὺς κατέχοντες Ἑλληνορθόδοξη Παιδεία ἀνὰ τὴν Ὑφήλιο.

 

Διακηρύττομε ὅτι δὲν Διαιροῦμε οὔτε Διαιρούμεθα!!!!.

 

 

2.Στὶς σημερινὲς κρίσιμες καταστάσεις, ὅμως, προβληματιζόμενοι καὶ παρακινούμενοι ἀπὸ πλῆθος φίλων δημοσιεύομε κατωτέρω ὅλο τὸ video ἀπὸ τὴν Συνέντευξιν Τύπου τοῦ Προέδρου τῆς Πατριωτικῆς Ἑνώσεως κ. Προδρόμου Ἐμφιετζόγλου εἰς τὴν ΕΣΗΕΑ τὴν 3.4.2023.

 

 

Μετὰ τὸ 42ο  λεπτὸ ἀναφέρεται στὶς δραστηριότητες τῶν φορέων μας καὶ στὸ 135ο λεπτὸ κλείνει διανθίζοντας μὲ τὴν συζήτησιν εἰς τὴν Ἱερὰ Μονὴ Ξενοφῶντος μεταξὺ τοῦ Ἡγουμένου Παν/του Ἀρχιμανδρίτου πατρὸς Ἀλεξίου καὶ τοῦ κ. Παναγιώτη Πικραμένου, νῦν Ἀντιπροέδρου τῆς Κυβερνήσωες καὶ πρώην ὑπηρεσιακοῦ Πρωθυπουργοῦ καὶ Προέδρου τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας, σχετικῶς μὲ τὴν ὕπαρξιν φυσικοῦ ἀερίου εἰς τὴν πατρίδα μας..

 

Ὁλόκληρη ἡ συνέντευξις Τύπου:

 

https://www.youtube.com/watch?v=gETvdxe7O24

 

Ἀξίζει καὶ ἐπιβάλλεται νὰ τὰ ἀκούσουν οἱ Ἕλληνες.

 

 

3.Ὑπεστήριξε ἐντόνως ὁ κ. Ἐμφιετζόγλου καὶ μέσῳ τῆς «Διακήρυξης για την υπογεννητικότητα» τήν διαφωνία τῶν ἀρχικῶς 160 καὶ ἐν συνεχείᾳ πολλαπλασίων προσωπικοτήτων κατὰ τῆς θεσμοθετήσεως τοῦ γάμου τῶν ὁμοφυλοφίλων καὶ τῆς υἱοθετήσεως τέκνων ὑπὸ τῶν ἀσθενῶν δυστυχῶν ὁμοφιλοφύλων.

 

https://www.youtube.com/watch?v=ddRMMg-2nqY

 

Τὸ ὑπ’ ἀριθμὸν ἕνα πρόβλημα τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους, ἡ ὑπογεννητικότητα, θὰ καταπολεμηθῇ μόνον μὲ Νομοθετήματα διὰ τὴν ἐνίσχυσιν τῆς Οἰκογενείας, οἰκονομική, ἠθικὴ καὶ μὲ κάθε τρόπον καὶ ὄχι μὲ Νομοθετήματα ὑπὲρ τῶν ὁμοφιλοφύλων.

 

 

4.Τὸ τραγικὸ τῆς ὑποθέσεως εἶναι ὅτι εἰς τὴν ἀξιέπαινη καὶ σωτήριοα Νομοθεσία τοῦ Οὔγγρου Πρωθυπουργοῦ  Βίκτορος Ορμπάν κατὰ τῶν προνομίων τῶν Λοατκι (ὁμοφιλοφύλων κλπ ) ἀντετάθησαν 15 χῶρες τῆς Ἑνωμένης Εὐρώπης (Γαλλία, Γερμανία, Βέλγιο, Λουξεμβοὺργο, Ὁλλανδία, Αὐστρία, Ἰρλανδία, Μάλτα, Δανία, Πορτογαλία, Ἱσπανία, Σουηδία, Σλοβενία Φινλανδία, μεταξὺ αὐτῶν καὶ τά «μπουμπούκια» τῆς Ἑλλάδος) ἐνῷ οἱ ὑπόλοιπες χῶρες (Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Τσεχία, Ἐσθονία, Ἰταλία, Λετονία, Λιθουανία, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία) συνετάχθησαν μὲ τὴν Οὐγγαρία.

Πόσῳ μᾶλλον ποὺ ἡ «Διακήρυξις Σούμαν» (9.5.1950) προσωπικοτήτων ὅπως καὶ τοῦ Κόνραδ Αντενάυερ, καὶ τοῦ Ρομπέρ Σουμάν (Jean-Baptiste Nicolas Robert Schuman (1886 1963), ἔθεσε ὡς βασικοὺς κανόνες εἰς τὴν δημιουργία τὴς Ἑνωμένης Εὐρώπης τὴν προϋπόθεσιν ἀμοιβαίας ἀνοχῆς, σεβασμοῦ καὶ κατανόησεως ὅσον ἀφορᾶ τὰ ἐπὶ μέρους χρηστὰ ἤθη καὶ ἔθιμα τῶν λαῶν αὐτῆς.

 

Ἐρευνῶντες διὰ τὸν Ρόμπερτ Σούμαν διαβάζομε εἰς τὸ πλουσιότατοιν βιογραφικόν του ὅτι ὑπηρέτησε εἰς διάφορες καίριες κυβερνητικὲς θέσεις τῆς Γαλλίας καὶ ὑπῆρξε πρωθυπουργὸς τὸ 1947.

Ἐπίσης ὅτι τὴν Δευτεροβάθμια ἐκπαίδευσιν του τὴν ἔκανε εἰς τὸ Λύκειον Athénée de Luxembourg

(

)

 

Δὲν γνωρίζομε περισσότερα γιὰ αὐτὸ τὸ Σχολεῖο, ἀλλὰ τὸ ὄνομά του μᾶς λέει πολλὰ…

 

(The Robert Schuman Foundation https://www).robert-schuman.eu/

 

Σὲ τέτοια Ἐκπαιδευτήρια ὁπωσδήποτε θὰ εἶχαν διδαχθῆ καὶ χρηστοήθεια καὶ δὲν θὰ συμπεριφέροντο οἱ μαθητὲς τοῦ ἐν λόγῳ Σχολείου ὅπως εἰς τὸ Ἀρσάκειον Ἀθηνῶν, νὰ δένουν καὶ νὰ πνίγουν συμμαθητάς των!!!!!!!!!!

 

 

5.Ὅμως καὶ ὁ μέγας γάλλος λογοτέχνης καὶ Φιλέλλην Βίκτωρ Οὐγκὼ λέει: «Θα ’ρθει μια μέρα που εσύ Γαλλία, εσύ Ρωσία, εσύ Ιταλία, εσύ Αγγλία, εσύ Γερμανία, εσείς έθνη της ηπείρου, δίχως να απολέσετε τις ιδιαιτερότητες και το μεγαλείο σας, θα ενωθείτε και θα δημιουργήσετε την ευρωπαϊκή αδερφοσύνη… Θα ’ρθει μια μέρα που δεν θα υπάρχουν πια άλλα πεδία μαχών παρά οι αγορές που θα ανοίγουν στο εμπόριο και τα μυαλά που θα ανοίγουν στις ιδέες…

Θα ’ρθει μια μέρα που οι βόμβες θα αντικατασταθούν από την καθολική ψηφοφορία των λαών κι από τη σεβάσμια διακυβέρνηση μιας μεγάλης κυρίαρχης ευρωπαϊκής συγκλήτου…» (Ἀπὸ τὴν ἐναρκτήρια ὁμιλία τοῦ Βίκτωρος Οὐγκὸ στὸ Συνέδριο διὰ τὴν Είρήνη, 21 Αὐγούστου 1849).

 

Ὅπως καὶ ὁ Προφήτης Μιχαίας  (Μιχ. 4, 3)ἀναφέρει: «καὶ κρινεῖ ἀνὰ μέσον λαῶν πολλῶν καὶ ἐξελέγξει ἔθνη ἰσχυρὰ ἕως εἰς μακράν, καὶ κατακόψουσι τὰς ῥομφαίας αὐτῶν εἰς ἄροτρα καὶ τὰ δόρατα αὐτῶν εἰς δρέπανα, καὶ οὐκέτι μὴ ἀντάρῃ ἔθνος ἐπ᾿ ἔθνος ῥομφαίαν, καὶ οὐκέτι μὴ μάθωσι πολεμεῖν».

(Ὁ λόγος αὐτός, ὁ νέος Νόμος τοῦ Θεοῦ, θὰ κρίνῃ μεταξὺ πολλῶν λαῶν καὶ θὰ ἐλέγξῃ τὴν ζωὴν μεγάλων καὶ ἰσχυρῶν ἐθνῶν, ἕως τὰ πλέον ἀπομεμακρυσμένα ἄκρα τῆς οἰκουμένης. Τότε οἱ λαοὶ αὐτοὶ ἐπηρεασμένοι ἀπ’ τὸν Νόμον τῆς Χάριτος, θὰ κατακόψουν εἰς τεμάχια τὰς ρομφαίας των καὶ θὰ τὰς μεταβάλουν εἰς ἄροτρα καὶ τὰ πολεμικὰ αὐτῶν δόρατα θὰ τὰ μεταβάλουν εἰς θεριστικὰ δρεπάνια. Καὶ δὲν θὰ σηκώση πλέον τὸ ἕνα ἔθνος ἐναντίον τοῦ ἄλλου φονικὴν ρομφαίαν καὶ δὲν θὰ μάθουν πλέον οἱ λαοὶ νὰ πολεμοῦν ὁ ἕνας τὸν ἄλλον).

 

6.Εἰς τὴν Ἑνωμένη Εὐρώπη ἐπιβάλλεται νὰ κυκλοφοροῦν ἐλέυθερα οἱ ἐθνικές, κοινωνικές, θρησκευτικές ἀξίες εἰς κάθε κράτος μέλος, ὅπως αὐτὸ τὶς στοιχειοθετεῖ καὶ ὄχι νὰ ἀντιγράφωνται ἀπὸ τὴν Ἀμερικὴ νέα ἤθη καὶ ἔθιμα στὴν Εὐρώπη καὶ κατ’ἐπέκτασιν καὶ στὴν Ἑλλάδα.

 

Δὲν ἐπιτρέπεται εἰς τὴν Πατρίδα μας νὰ καταπατῶνται τὰ ἀτομικὰ καὶ κοινωνικὰ δικαιώματα τοῦ Λαοῦ, ὅπως τοῦ κατοχυρώνονται μὲ τὸ ἄρθρο 16 τοῦ Ἑλληνικοῦ Συντάγματος.

 

 

7.Καὶ εἶναι ἀδύνατον νὰ διανοηθοῦμε ὅτι ὁ κ. Κυριάκος Μητσοτάκης πιέζει τοὺς βουλευτές του νὰ ψηφίζουν Νόμους ὄχι ὑπὲρ τῶν γάμων τῶν ὁμοφιλοφύλων ἀλλὰ καὶνὰ διευκολύνωνται τὰ ὁμοφιλόφυλα ζεύγη νὰ υἱοθετοῦν παιδιά.

 

Διὰ τὸν λόγο αὐτὸ ὑπάρχουν πληροφρφορίες ὅτι νεαροὶ μὲ μέλλον  βουλευτὲς τῆς Νέας Δημοκρατίας προτίμησαν νὰ ἀποσυρθοῦν ἀπὸ ὑποψήφιοι τοῦ Ψηφοδέλτίου τῆς Νεας Δημοκρατίας!!!!!!!!

Βρὲ ποῦ καταντήσαμε;;;;;

 

 

8.Ἀντὶ νὰ ἐπικεντρώνωνται εἰς τὸ μέγιστον –μακροχρονίας δυσεπίλυτον πρόβλημα τοῦ δημογραφικοῦ, οἱ ἰθύνοντες κινοῦνται ἀντὶθετα πρὸς τὴν ἐθνικὴ παράδοσιν τῆς χώρας μας καὶ τὶς ἀξίες μας, Οἰκογένεια, Πατρίς, Θρησκεία, διὰ τὰ ὁποῖα ἀγωνίσθηκαν καὶ ἐθυσιάσθησαν καὶ οἱ ἥρωες τοῦ 1821.

 

Ἀνακοινώθηκε ὅτι θὰ φέρουμε ἀπὸ τὸ ἐξωτερικὸ 18.000 ἀνθρώπους γιὰ νὰ ἐργασθοῦν στὶς θέσεις τοῦ τουρισμοῦ, διότι δὲν ἐπαρκοῦν οἱ Ἕλληνες!!!!

 

Ἀντιμετωπίζοντας σωστὰ τὸ δημογραφικό, ἀντιμετωπίζεις καὶ τὰ ἐθνικά, κοινωνικά, οἰκονομικὰ προβλήματα.

 

 

9.Ὅμως δὲν θέλουμε νὰ παραλείψουμε νὰ ἀναφερθοῦμε καὶ στὸ μέγιστο αἶσχος, ἡ Κυβέρνησις νὰ ἐπιτρέπη στοὺς ἐργατοπατέρες -συνδικαλιστὲς νὰ συνεχίζουν διὰ δευτέρα ἑβδομάδα τὴν ἀπεργεία τῶν λεωφορείων – τρόλλεϋ καὶ νὰ ταλαιπωροῦνται ὄχι μόνον οἱ μὴ ἔχοντες ἀλλὰ καὶ πολλοὶ τῶν κατεχόντων, οἱ ὁποῖοι προσφέρονται νὰ ταλαιπωρηθοῦν σὰν σαρδέλλες εἰς τὰ τρισάθλια καὶ ἀνυπόφορα μέσα μαζικῆς μεταφορᾶς ἐπὶ μικρὸν διὰ νὰ διευκολύνεται ἡ κατάστασις.

 

Θὰ ἔπρεπε ἡ Κυβέρνησις νὰ ἀπαγορεύσῃ στοὺς ἐν λόγῳ ἐργατοπατέρες – συνδικαλιστὲς τὴν ἀπργεία διὰ νὰ ἀποκατασταθῇ κάποια  συγκοινωνιακὴ ταξις.

 

 

10.Τελειώνομε καὶ μὲ τὸ θράσος τῶν σκοπιανῶν στὴν Ἑλλάδα.

 

Ὡς γνωστόν, τὸ περιβόητον καὶ κατ’ εὐφησμὸν ἐπονομαζόμενον «Κέντρο Μακεδονικής Γλώσσας στην Ελλάδα», χωρὶς κὰν νὰ ἔχῃ κάποια συγκεκριμένη διεύθυνσιν, ἀνεγνωρίσθη ἀστραπιαίως (ἐν ἀντιθέσει τῆς συνήθως διαρκείας μέχρι ἄνω τοῦ ἔτους) διὰ τῆς ἄκρως ἀπαραδέκτου καὶ κατακριτέας δικαστικῆς ἀποφάσεως τοῦ Πρωτοδικείου Φλωρίνης, ἐνισχύοντας οἱ μισθοφόροι τοιουτοτρόπως ὐσιαστικῶς καὶ ἐμμέσως τὸ μωαμεθανικὸν τόξον πρὸς τὴν βορειοδυτικὴν Εὐρώπη.

 

Κατὰ τῆς ἐν λόγῳ ἀποφάσεως ἀγωνίζονται δικαστικῶς πολλοὶ σοβαροὶ  καὶ σπουδαῖοι ἑλληνόψυχοι πατριῶτες.

 

Εἰς τὴν πρόσφατη τριτανακοπὴ τῶν ἑξήντα πολιτῶν τῆς Πέμπτης 6.3.23 εἰς τὴν Φλώρινα, κατέθεσε ἐπιτυχῶς ὡς μάρτυς ὁ ἐπὶ κεφαλῆς αὐτῶν τῶν κινήσεων καὶ μέγιστος ἀγωνιστὴς κ. Πρόδρομος Ἐμφιετζόγλου(!!!!!!). Κατὰ τὴν γνώμη τῶν παρόντων ἡ ἔκβασις τῆς ὑποθέσεως εἶναι θετική. Εἰς τὴν ἐν λόγῳ δίκην ἦτο ἀδύνατον νὰ εἰσέλθουν εἰς τὴν αἴθουσα καὶ Ἕλληνες, διότι εἶχε κατακλησθῆ ὁ χῶρος ἀπὸ ἐριστικοὺς σκοπιανούς).

 

 

11.Καὶ ὄχι μόνον αὐτό.

Κατὰ πληροφορίες τῆς ἐγκρίτου ἐφημερίδας «Ἑστία» τὸ ἐν λόγῳ «Κέντρο Μακεδονικής Γλώσσας στην Ελλάδα» εἶχε τὸ θράσσος νὰ καταθέσῃ ἀνερυθριάστως καὶ τὸ ὑπ’ ἀριθμ. 545 ἔγγραφον στὸ Πανεπιστήμιο Μακεδονίας μὲ αἴτημα τὴν διδασκαλία τοῦ ἐκτρώματος τῆς «μακεδονικῆς», ἐκμεταλλευόμενοι οἱ Σκοπιανοὶ τὴν ἰταμὴ καὶ καταδικαστέα συμφωνία τῶν Πρεσπῶν!

Καὶ αὐτὰ συμβαίνουν καθ’ ἥν στιγμὴν τὸ μόρφωμα τῶν Σκοπίων ὑπεχρεώθη ὑπὸ τῶν Βουλγάρων νὰ ἀναθεωρήσῃ τὸ Σύνταγμά του καὶ νὰ ἀναγνωτίσῃ «βουλγαρικὴ μειονότητα» εἰς τὰ Σκόπια

 

Πηγή:

https://www.newsbreak.gr/ellada/456904/aitima-didaskalias-makedonikis-panepistimio-makedonias/

 

 

  1. Συνελόντι εἰπεῖν (ἐν κατακλείδι) ἄς εὐχηθοῦμε καὶ οἱ Ἕλληνες  ἰθύνοντες νὰ ἀνανίψουν καὶ νὰ κινηθοῦν παρομοίως καὶ διὰ τὴν ἱστορικὴ ἀείποτε αὐτόχθονη ἑλληνικὴ μειονότητα τῶν Σκοπίων.

Τὴν ἀρχὴ τὴν ἔκανε ὁ εἰς πάντα διαπρέψας ἰδανικὸςς ἐργάτης τοῦ Εὐαγγελίου, μέγιστος Μακεδονομάχος πρώην Μητροπολίτης Φλωρίνης κυρὸς Αὐγουστῖνος Καντιώτης.

 

 

Ἐξ ὅλων τῶν ἀνωτέρω, ὑποστηρίζομε τὴν «Πατριωτικὴ Ἕνωση — τὸν κ. Πρόδρομον Ἐμφιετζόγλου», διότι εἶναι ἀγαθοπροαίρετος καὶ ἄριστος ἄνθρωπος πρωτοστατῶν διὰ ἐθνωφελῆ καὶ κοινωφελῆ ἔργα.

 

Καθὼς ὅλα τὰ κόμματα που θὰ ἀκολουθήσουν τὶς ἴδιες ἀρχές, τὶς σύμφωνες μὲ τὴν παράδοσιν τῆς Ἑλληνορθοδοξίας καὶ τὴν ὑποστήριξιν τῶν ἐθνικῶν θεμάτων.

 

 

Νὰ ἀποσαφηνίσουν, λοιπόν, τὰ κόμματα, ἄν θὰ συνταχθοῦν μὲ τὶς εὐπρεπεῖς καὶ ἑλληνορθόδοξες παραδόσεις μας ἤ μὲ τἠν ξενόφερτη διαφθορὰ τοῦ Χόλυγουντ καὶ ἄλλων παρομοίων αἰσχίστων κέντρων τῆς Ἀμερικῆς ποὺ ἦρθε στὴν Εὐρώπη καὶ καταλύει τὸν λίκνο τοῦ πολιτισμοῦ, τὶς ἀκατάλυτες, αἰώνιες, ἀτελεύτητες ἀξίες, ὅπως εἶναι ἡ ἠθικὴ καὶ νὰ παύσουν νὰ εἶναι ἐθνομηδενιστὲς ἀλλὰ νὰ διακατέχωνται ἀπὸ ἐθνικὴ ὑπερηφάνεια.

 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ τηλ. 210 3254321

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *