Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Α΄Χαιρετισμοί. Χρόνος Περισκέψεων Μακρυά από Αμαρτωλές Ημέρες Αργιών Γιώργος Κοινούσης Τη Υπερμάχω Στρατηγώ τα Νικητήρια…3.3.2023

αναρτήθηκε σε: ΕΠΙΚΑΙΡΑ | 0

 

https://www.youtube.com/watch?v=fHk4MgHWtA&t=9s

 

3.3.2023

«ἕξ ἡμέρας δεῖ ἐργάζεσθαι τῇ δὲ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ Σάββατα Κυρίῳ τῷ Θεῷ σου…»

 

Ὁ Θεάνθρωπος Χριστός μας ρητῶς καὶ κατηγορηματικῶς ὁρίζει καὶ καθορίζει ὅτι ἐπιβάλλεται νὰ ἐργαζώμεθα τὸ ὀλιγώτερον ἕξ ἡμέρες τὴν ἑβδομάδα!!!!!!!!!!

Διότι ἐνδιαμέσως ἀπὸ ἑορτὲς οἱ ἄνθρωποι ἀναπαύονται καὶ ὀργιάζουν πολὺ περισσότερον ἀπ΄ ὅ,τι τὶς καθημερινές.

 

Αὐτὸ ἐτόνιζε καὶ ὁ ἀνεπανάληπτος ἰδανικὸς ἐργάτης τοῦ Εὐαγγελίου, ὁ μέγιστος Μακεδονομάχος, θρυλικὸς Γέρων Αὐγουστῖνος Καντιώτης πρώην Μητροπολίτης Φλωρίνης, καταδικάζων τὰ ὄργια ποὺ γίνονται τὶς Κυριακὲς καὶ ἑορτὲς ποὺ δὲν γίνονται σὲ ὅλες μαζὶ τίς ἐργάσιμες ἡμέρες!!!!!!!!

Ἐτόνιζε ὁ ἀείμνηστος: «Μακάρι καὶ ἡ Κυριακνὰ ἦταν ἐργάσιμη!»

 

Οἱ περισσότεροι τῶν ἀνθρώπων παρ΄ὅλον τὸ ὅτι ἐπλάσθησαν κατ΄ εἰκόνα Θεοῦ καὶ ὁμοίωσιν, ἐν τούτοις δὲν ἠθέλησαν νὰ παραμείνουν εἰς τὸ ὕψος των καὶ ὡμοιώθησαν μὲ τὰ ἀνόητα κτήνη. Ἐστερήθησαν λόγῳ ἐπιδημιῶν τὰ τελευταῖα ἔτη τῶν ὑλικῶν καὶ σαρκικῶν ἀπολαύσεών των καὶ τώρα διασκεδάζουν ἀδιακόπως εἰς τὶς κοσμικὲς ἐκδηλώσεις τῶν Ἀπόκρεω. Λατρεύουν «Ἁγίους Βαλεντίνους», ὅτι εἶναι δῆθεν οἱ προστάτες τῆς σαρκολατρείας, πρᾶγμα ποὺ ἐκμεταλλεύονται ἀγρίως οἱ ἔμποροι!!!!!!!

 

Ὅπως καὶ ἄλλοτε ἔχομε ἀναπτύξει, πολλὰ γύναια ἀνεδείχθησαν εἰς τοὺς αἰῶνες διὰ τῆς σαρκολατρείας εἰς τὰ ὕπατα ἀξιώματα τῆς ὑφηλίου.

 

Καὶ ἡ ἱστορία ἐπαναλαμβάνεταιἐπὶ τὰ χείρω!!!

 

Ὁ Θεάνθρωπος Χριστός μας ρητῶς ἐπιτάσσει: «Βλέπετε οὖν πῶς ἀκριβῶς περιπατεῖτε, μὴ ὡς ἄσοφοι, ἀλλ’ ὡς σοφοί, ἐξαγοραζόμενοι τὸν καιρόν, ὅτι αἱ ἡμέραι πονηραὶ εἰσι» (Ἐφεσ. 5, 15-16).

 

«Οὕτω λαμψάτω τὸ φῶς ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὅπως ἴδωσιν ὑμῶν τὰ καλὰ ἔργα καὶ δοξάσωσι τὸν πατέρα ὑμῶν τὸν ἐν τοῖς οὐρανοῖς» (Ματθ. 5, 16).

 

«Καὶ πάντες δὲ οἱ θέλοντες εὐσεβῶς ζῆν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ διωχθήσονται• πονηροὶ δὲ ἄνθρωποι καὶ γόητες προκόψουσιν ἐπὶ τὸ χεῖρον, πλανῶντες καὶ πλανώμενοι» (Β΄ Τιμ. 3, 12-13).

 

Διὰ αὐτοὺς τοὺς ἐξομώτας καὶ ἀνθέλληνας ἐφαρμόζεται ἡ Εὐαγγελικὴ ρῆσις:

«…γεννήματα ἐχιδνῶν, πῶς δύνασθε ἀγαθὰ λαλεῖν πονηροὶ ὄντες; ἐκ γὰρ τοῦ περισσεύματος τῆς καρδίας τὸ στόμα λαλεῖ»  (Ματθ. 12, 34).

 

 

Ἐπ’εὐκαιρίᾳ τῶν σήμερα ἀρξαμένων Χαιρετισμῶν εἰς τὴν Ὑπεραγίαν ἡμῶν Θεοτόκον καὶ Ἀειπάρθενον Μαρίαν, δημοσιεύομε τὸ βίντεο τοῦ φιλτάτου ἐν Χριστῷ ἀδελφοῦ, μέλους καὶ συνεργάτου μας, ταπεινοῦ, εὐλαβοῦς καὶ διακεκριμένου καλλιτέχνη Γεωργίου Κοινούση:

 

https://www.youtube.com/watch?v=fHk4MgHWtA&t=9s

Θυμάμαι  τον  παππού  και  τη  γιαγιά

στα  χρόνια  εκείνα  τα  παλιά

μας  φώναζαν  κοντά  τους  και  μας  λέγανε

όσα  είδαν  στη  ζωή  τους  και  όσα  ξέρανε

 

Μας  μιλούσαν  για  την  Πόλη,  την Αγιά  Σοφιά

που  ήτανε  του  Βυζαντίου  όλη  η   ομορφιά

και  ο  καλός  παππούς  μας  αναστέναζε

κουνούσε  το  κεφάλι  και  μας  εφώναζε

κουνούσε  το  κεφάλι  και  μας  εφώναζε

 

Μεγαλώστε  μάνι –μάνι  να  ανοίξετε  πανιά

να  πάρετε  τη  Πόλη,  την  Αγιά  Σοφιά

να  πάτε  στα  Ταταύλα  που  χα το  καφενέ

που όλοι  Ρωμιοί  γλεντούσαν  και  βάζαν  ρεφενέ

 

και  μέσα  στους   αγώνες  και  στα  μαρτύρια

όλοι  μαζί  να  λέτε :

ΤΗ  ΥΠΕΡΜΑΧΩ  ΣΤΡΑΤΗΓΩ  ΤΑ  ΝΙΚΗΤΗΡΙΑ

 

Θυμάμαι  τον  παππού  και  τη  γιαγιά

στα  χρόνια  εκείνα  τα  παλιά

μας  φώναζαν  κοντά  τους  και  μας  λέγανε

όσα  είδαν  στη  ζωή  τους  και  όσα  ξέρανε

 

Μας  μιλούσαν  για  τη  Σμύρνη  και  κλαίγανε

για  τις  χαμένες  τις  πατρίδες  που  τις  καίγανε

και  ο  καλός  παππούς  μας  αναστέναζε

κουνούσε  το   κεφάλι  και  μας  εφώναζε

κουνούσε  το   κεφάλι  και  μας  εφώναζε

 

Να  σαστε  μονοιασμένοι  να  μην  τρωγόσαστε

τη  πίστη  σας  κρατήστε  και  μην  φοβόσαστε

τα  λάθη  τα  δικά  μας  μην  ξανακάνετε

πιο  πάνω  από  το  εγώ  σας,  το  έθνος  βάλετε

 

Και  όταν  τελειώσουν  τα  μαρτύρια

όλοι  μαζί  να  πείτε

ΤΗ  ΥΠΕΡΜΑΧΩ  ΣΤΡΑΤΗΓΩ  ΤΑ  ΝΙΚΗΤΗΡΙΑ

 

Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΣ ΣΗΜΕΡΑ

Τὸ κατωτέρω ποίημα ἐκφράζει λίαν ρεαλιστικῶς τὴν τραγικὴ πραγματικότητα, ἡ ὁποία ἀναγκάζῃ τὸν δύσμοιρο πατέρα νὰ τονίζῃ: «Ἡ θυγάτηρ μου εἶναι ἡ καλυτέρα παρθένος τοῦ κόσμου, μόνον ποὺ εἶναι ὀλίγον τί ἔγκυος». Πολλοὶ δὲ συγγενεῖς ὄχι μόνον κάνουν «τὰ στραβὰ μάτια», ἀλλὰ ἀπεναντίας ἀκόμη καὶ προτρέπουν τὰ ἐγγόνια, τέκνα, βαπτιστήρια κλπ. κλπ. νὰ ἀπολαμβάνουν ἀναδρομικῶς ὅλα ὅσα ἔχασαν οἱ ἴδιοι!!!!!!!!!

Βαβαὶ τῆς ἀναισχυντίας καὶ τοῦ Ἰησουιτισμοῦ των!!!!!!!!!!

Ο tempora ὁ mores!!! Ποῦ καταντήσαμε;;;

 

Περι-ποίηση.

περιποίηση προσώπου,

ο ανθρωπισμός μας περιορίζεται στην επιδερμίδα.

περιποίηση νυχιών, ποδιών, προσώπου…

Φροντίδα και περιποίηση προσώπου

στάλα νερό στο πηγάδι της Σαμαρείτιδας

συναισθημάτων ξηρασία

βγήκε ο βυθός στην επιφάνεια…..

στέρφες οι μανάδες από γάλα πλεονάζουν τα γαλακτώματα

κι οι κρέμες είναι καλλυντικών

(όταν τα παιδιά πεθαίνουν από την πείνα…)

Από την ίδια σειρά..

 

 

Θηριώδης εποχή

(παντού νυχάδικα..)

Οι άνθρωποι ακονίζουν περισσότερο τα νύχια τους

παρά το μυαλό τους!

dimpenews.com

https://dimpenews.com/2023/02/27/περιποίηση-προσώπου-ο-ανθρωπισμός-μα/

 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ τηλ. 210 3254321

 

 

 

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *