Καταγγελία πρ. Καλαβρύτων & Αιγιαλείας κ.κ. Αμβροσίου δια Βάπτισιν τέκνων Ομοφυλοφίλων Έκτακτα Γεγονότα 19.7.2022

αναρτήθηκε σε: ΕΠΙΚΑΙΡΑ | 2

Καταγγελία πρ. Καλαβρύτων & Αιγιαλείας κ.κ. Αμβροσίουδια Βάπτισιν τέκνων Ομοφυλοφίλων Έκτακτα Γεγονότα                                                        19.7.2022

Κοινοποιοῦμε τὸ κείμενον τῆς ἀπὸ 18.7.2022 Καταγγελίας τοῦ πρώην Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας Σεβασμιωτάτου κ.κ. Ἀμβροσίου πρὸς τὴν Ἱερὰν Σύνοδον ἐναντίον τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀμερικῆς κ.κ. Ἐλπιδοφόρου διὰ τὴν βάπτισιν βρεφῶν τῆς «οἰκογενείας Μπούση», διὰ τῆς ὁποίας ὁ Σεβασμιώτατος κ.κ. Ἀμβρόσιος ἐκφράζει «τὸν πόνο τῆς  ψυχῆς του».

 

Ἄς μετανοήσωμε καὶ ἄς προσευχηθοῦμε ἡ σήμερον ἑορτάζουσα Ἁγία Μακρίνα καὶ ὅλοι οἱ Ἅγιοι νὰ ἀκούσουν τὶς προσευχές μας πρὸς ἐπαναφορὰν εἰς τήν «ὁμαλότητα».

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ  τηλ. 210 3254321

 

 

 

Τρίτη, 12Ἰουλίου 2022

Την Διαρκῆ Ἱεράν Σύνοδον τῆςἘκκλησίας τῆςἙλλάδος

Ἰω. Γενναδίου, 14

115 21 ΑΘΗΝΑΣ

Μ Η Ν Υ Σ Ι Σ

 

Μακαριώτατε Ἅγιε Πρόεδρε,

Σεβασμιώτατοι Ἅγιοι Σύνεδροι,

 

Δυσπερίγραπτος εἶναι ὁ πόνος, ὁ ὁποῖος κυριαρχεῖ εἰς την ταλαίπω-ρον ψυχήν μου, ἔπειτα ἀπό την εἴδησιν, ὅτι ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπί-σκοπος Ἀμερικῆς  κ.κ. Ἐλπιδοφόρος μόλις πρό δύο ἡμερῶν «ἔκανε την πρώτη βάπτιση υιοθετημένων παιδιῶν  gay ζευγαριοῦ στη Αθήνα» (βλ. ὑπ’ὰριθμ. 1 καί 2 ἐπισυναπτόμεναἔ γγραφα) εἰς τον ἱερόν Ναόν «Παναγίας Φανερωμένης» τῆς Βουλιαγμένης! Λεπτομερείας περί τῆς προδοτικῆς ταύτης πράξεως θα εὕρετε εἰς το ἐπισυναπτόμενον 3ονἔγγρα-φον, το ὁποῖον δημοσιεύεται εἰς την ἱστοσελίδα «www.protothema.gr» και ἔχει τίτλον: «Ο Ευάγγελος Μπούσης καί ο σύζυγός του Πίτερ Ντούντας βάφτισαν …..τα παιδιά τους στη Βουλιαγμένη».

Ἐπειδή διά τῆς πράξεως ταύτης ἀνερυθριάστως καταπατεῖται ἡ Ὀρθόδοξος Διδασκαλία και Παράδοσις, νομοθετεῖται δε και ἀμνηστεύεται ἡ πορνεία, δηλ. ἡ παράνομος συζυγική ἕνωσις δύο προσώπων τοῦ αὐτοῦ φύλου, διά τον λόγον αὐτόν καταμηνύω καί

 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΩ ἐνώπιονὙμῶν

τον Σεβασμιώτατον Ἀρχιεπίσκοπο νἈμερικῆς κ.κ. Ἐλπιδοφόρον

α) ἐπί προδοσίᾳ τῆς ἀμωμήτου ἡμῶν Πίστεως,

β) ἐπί καταπατήσει τῶν Ἱερῶν Κανόνων, καί

γ) ἐπί σκανδαλισμῷ τῆς συνειδήσεως τῶν πιστῶν

τῆς Ἐκκλησίας τέκνων

και παρακαλῶ διά τά καθ’Ὑμᾶς.

α) Ἡ πρᾶξις του, ἐμμέσως πλήν σαφῶς, νομιμοποιεῖ την πορνείαν και την συμβίωσιν δύο προσώπων τοῦ ἰδίου φύλου, τοῦθ’ ὅπερ ὁ Νομο-θέτης Θεός κατεδίκασε διά τοῦ ἐξ Οὐρανοῦ πεμφθέντος πυρός, διά τοῦ ὁποίου και κατέκαυσε τά Σόδομα και τά Γόμορρα! Εἶναι γνωστόν ἤδη το Παγκόσμιον Κίνημα τῶν ΛΟΑΤΚΙ, ἤτοι τῶν Ὁμοφυλοφίλων! Ἀκόμη καί ἡ Νομοθετοῦσα κοσμική Ἐξουσία, ἡ Πολιτεία, δεν ἔχει εἰσέτι νομοθετήσει την υἱοθεσίαν τέκνων ἐκ μέρους τῶν Gays!

Εἰς την προς τον οἰκεῖον Ἱεράρχην σχετικήν ἐπιστολήν του ὁ Σεβ. Ἀμερικῆς αἰτεῖται την εὐλογίαν τοῦ Σεβ. Γλυφάδος κ. Ἀντωνίου και ἀναφέρει ἐπί λέξει τά ἑξῆς:  «…..ὅπως τελέσω  τήν βάπτισιν τῶν δύο τέκνων τῆς ἐκ Σικάγου ὁρμωμένης ὁμογενειακῆς οἰκογενείας Μπούση»!!!! (βλ. Ἐφημερίδα Espresso», 13.07.2022, σελ. 5). Ἄρα διά τῆς χρήσεως τοῦ ὅρου «οἰκογένεια Μπούση», ὁ Σεβ. κ. Ἐλπιδοφορος ἐμμέ-σως πλήν σαφῶς ἀναγνωρίζει και νομιμοποιεῖ την ἀναίσχυντον και ἀφύ-σικον συζυγικήν σχέσιν και τήν παρά φύσιν  σαρκικήν μῖξιν  δύο προσώπων τοῦ αὐτοῦ φύλου, σχέσιν την ὁποίαν ὁ Δημιουργός Θεός κατεδίκασεν ἀπεριφράστως!

 

 

Ὥστε, λοιπόν, ὁ Σεβ. Ἀμερικῆς κ.κ. Ἐλπιδοφόρος καί διά τῆς ὡς ἄνω ἐπιστολῆς του, κυρίως δέ διά τῆς συμμετοχῆς του εἰς το ἱερόν Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος δύο υἱοθετημένων βρεφῶν ὑπό «ζεύγους» ὁμοφυλοφί-λων, τῶν συγκροτούντων τήν «οἰκογένειαν Μπούση», κατεπάτησε και τον θεῖον Νόμον και το ἀνθρώπινον Δίκαιον!

β) Διά τῆς ἀποδοχῆς ὡς ἀναδόχων εἰς τήν Βάπτισιν ὀκτώ προσώπων, μεταξύ τῶν ὁποίων συμπεριλαμβάνονται καί δύο τοὐλάχιστον ἑτεροδόξοι γυναῖκες, ἤτοι ἡ κυρία Εὐγενία Νιάρχου καί ἡ κυρία Bianca Bartolini, ὁ Σεβ. κ. Ἐλπιδοφόρος ὄχι μόνον κατεπάτησε και κατεφρόνησε τούς Ἱερούς Κανόνας τῆς Ὀρθοδόξου ἡμῶν Ἐκκλησίας, ἀλλά καί ΕΝΕΠΑΙΞΕΝ ΤΟΝ ΘΕΟΝ, καθ’ ὅσον αἱ ὡς ἄνω δύο Ἀνάδοχοι, μη ἀνήκουσαι είς την Ὀρθό-δοξον Ἐκκλησίαν,  ΔΕΝ ΕΞΕΦΩΝΗΣΑΝ ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟΝ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ, διότι ἡ μία ἐξ αὐτῶν τυγχάνει Ρωμαιοκαθολική καί ἡ ἑτέρα Προτεστάντισσα!!!! Ὅθεν πρέπει να δικασθῇ και ἐπί καταφρονήσει τῶν Ἱερῶν Κανόνων τῆς Ὀρθοδοξίας μας.

γ) Τέλος, ἡ ἀσύνετος αὕτη συμπεριφορά τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου κ. Ἐλπιδοφόρου συνετάραξε τό πλήρωμα τῆς Ὀρθοδόξου ἡμῶν Ἐκκλησίας και το κατεσκανδάλισε, καθ’ ὅσον ἡ ἀνίερος αὕτη ἐνέργειά του ἔλαβε μεγάλην δημοσιότητα τόσον εἰς τον ἡμερήσιον Τύπον, ὅσον και εἰς τά Διαδικτυακά Μέσα Ἐνημερώσεως.   Διά τον λόγον αὐτόν πρέπει να δικασθῆ οὗτος και ἐπί σκανδαλισμῶ τῆς συνειδήσεως τῶν πιστῶν τῆς Ἐκκλησίας τέκνων.

Μάρτυρας προτείνω:

  • Τον Σεβ. Μητροπολίτην Πειραιῶς κ.κ. Σεραφείμ,
  • Τον Σεβ. Μητροπολίτην Γλυφάδος κ.κ. Ἀντώνιον,

 

 

καί 3) Τον Δημοσιογράφον κ. Νικόλαον Σταματάκην, ἀρθρογράφον τῆς  Ἐφημερίδος  «’Ορθόδοξος Τύπος». (Βλ. κύριον ἄρθρον εἰς το ὑπ’ ἀριθμ. 2409 φ. τῆς 15.07.2022 με τίτλον: «Ο ΑΡΧ. ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ ΕΝΟΜΙΜΟ-ΠΟΙΗΣΕ ΤΟΥΣ “ΓΑΜΟΥΣ“ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΩΝ!»).

Ὅθεν ταῦτα καταγγέλλοντες προς Ὑμᾶς, παρακαλοῦμεν διά τά καθ’ Ὑμᾶς.

Ἐπί δέ τούτοις, διατελοῦμεν

Ἐλάχιστος ἐν Χριστῷ Ἀδελφός

+ Ο πρ. Καλαβρύτων και Αἰγιαλείας Ἀμβρόσιος

 

 

 

Συνημμένως ἐπισυνάπτονται τά ὑπ’ἀριθμ. 1, 2 καί 3 ἔγγραφα.

2 Responses

  1. Ioannis Kallianiotis

    Ὁ Θεός νά ἔχῃ καλά τόν ἀγαπητόν μας Σεβασμιώτατον κ.κ. Ἀμβρόσιον.
    Δυστυχῶς, αὐτή εἶναι ἡ πνευματική κρίσις, εἰς τήν ὁποίαν ὡδήγησαν τήν Μητέρα τῆς Ὀρθοδοξίας τήν Ἑλλάδα, ἀρχῆς γενωμένης ἀπό τό 1920.

  2. ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

    ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΝΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΗΚΑΝ ΤΑ ΣΟΔΟΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΓΟΜΟΡΡΑ, ΘΑ ΣΥΜΦΩΝΗΣΩ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ Κ.Κ. ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ. ΑΝ ΔΙΑΦΩΝΟΥΣΑ ΘΑ ΗΜΟΥΝ ΑΝΤΙΘΕΤΟΣ ΜΕ ΤΑ ΠΙΣΤΕΥΩ ΜΟΥ, ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 13 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *