Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ- ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ

Ἀγγλικὴ Γλώσσα

Στὸ Merrian Webster, τὸ πληρέστερο σήμερα ἀμερικανικὸ λεξικό, σὲ σύνολο 166.724 λέξεων ἡ συμμετοχὴ σὲ ἀμιγεῖς ἑλληνικὲς λέξεις εἶναι 42.914, ἀριθμὸς ποὺ ἀντιστοιχεῖ στὸ 25,73%.  H μία στὶς τέσσερις λέξεις τοῦ εἶναι ἀμιγῶς ἑλληνική.

Στὴν ἰατρικὴ ὁρολογία, μὲ βάση τὸ ἔγκυρο λεξικὸ Dorland, σὲ σύνολο 46.251 λέξεων, οἱ ἀμιγεῖς ἑλληνικὲς λέξεις εἶναι 24.862, ἀριθμὸς ποὺ ἀντιστοιχεῖ στὸ 53,75%.  Ἂν προσθέσουμε καὶ τὶς λέξεις ποὺ κατὰ τὸ ἥμισυ εἶναι ἑλληνικές, ὡς πρὸς τὸ πρῶτο ἢ τὸ δεύτερο συνθετικό τους, τότε τὸ ποσοστὸ αὐτὸ ἀνέρχεται στὸ 68%.

Ζωολογία:   Μὲ βάση τὸ Nomenclator Zoologicus, τὸ ὁποῖο ἀποτελεῖ τὴν ἐπίσημη διεθνῆ ἐπιστημονικὴ ὀνοματολογία τῶν γενῶν τῶν ζώων ὅλων τῶν εἰδῶν (ἑρπετῶν, θηλαστικῶν, πτηνῶν, ἐντόμων, ψαριῶν κ.λπ.) τὰ ὁποία ἔχουν ἀνακαλυφθεῖ μέχρι τὸ 1994, δηλαδὴ 337.789 γένη ζώων, ἡ ἑλληνικὴ συμμετοχὴ ἀνέρχεται σὲ 195.779 λέξεις, ἀριθμὸς ποὺ ἀντιστοιχεῖ σὲ 57,96%.   Aν κι ἐδῶ προσθέσουμε τὶς κατὰ τὸ ἥμισυ ἑλληνικὲς λέξεις, τότε τὸ ποσοστὸ ἀνέρχεται στὸ 73%.   

Γερμανικὴ Γλώσσα

Τὸ 1534 ὁ Μαρτίνος Λούθηρος επειδή στὴ Γερμανία χρησιμοποιοῦσαν διάφορες διαλέκτους, ἀναγκάζεται νὰ θέσει κανόνες Γραμματικῆς καὶ Συντακτικοῦ γιὰ τὴ Γερμανικὴ Γλώσσα ποὺ δὲν ὑπῆρχαν καὶ προτιμᾶ νὰ υἱοθετήσει κανονές της Γραμματικῆς καὶ του Συντακτικοὺ τῆς Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς ποὺ ἰσχύουν μέχρι σήμερα.  O Λούθηρος σήμερα τιμᾶται στὴ Γερμανία θρησκευτικός μεταρρυθμιστής, αλλά και ως γλωσσικός μεταρρυθμιστής.