VIDEO από το Συνέδριο της Επιτροπής Ελληνισμού με θέμα: «Δράσεις γιά τον ελληνισμό» στο Καστελλόριζο 6 – 8 Αυγούστου 2022. Εναρκτήρια Ομιλία και Παρουσία του Τάματος του Έθνους. Συμπεράσματα 25.8.2022

αναρτήθηκε σε: Εκδηλώσεις | 2

Παρουσιάζομε σήμερα τὴν ἐναρκτήρια ὁμιλία ποὺ συνοψίζει τοὺς στόχους τοῦ Συνεδρίου:

https://www.youtube.com/watch?v=DRyXptjc-i8

 

καὶ τὸ ἀπόσπασμα τῆς παρουσίας τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους:

https://www.youtube.com/watch?v=I9r-5KDIVh8

 

Εἰς αὐτὸ τὸ Ἵδρυμά μας προσπάθησε σὲ λίγο χρόνον νὰ παρουσιάσῃ τὸ ὅραμα τοῦ Κολοκοτρώνη καὶ τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας καὶ τὶς μακροχρόνιες προσπάθειές μας γιὰ τὸ σκοπὸ αὐτό.

Ἐλπίζουμε τόσον οἱ παρόντες στὸ Συνέδριο ὅσον καὶ ὅσοι τὰ ἀκούσουν ἀπὸ τὴν ἠχογράφησιν καθὼς καὶ ὅσοι τὰ διαβάσουν στὸ κείμενο ποὺ συνοδεύει τὸ σημερινό μας ἄρθρο νὰ ἀφυπνισθοῦν δεόντως.

 

Ὅλες οἱ παρουσιάσεις θὰ κυκλοφορήσουν καὶ εἰς τὰ Πρακτικὰ τοῦ Συνεδρίου.

 

Εὐχόμαστε τὸ ἑπόμενο βῆμα τῆς συσπειρώσεως ὅλων τῶν ὑγιῶν, ἁγνῶν  ἑλληνικῶν δυνάμεων νὰ γίνῃ σύντομα, νὰ εἶναι θετικότατον καὶ νὰ μὴ ἀπογοητευθοῦμε πάλι.

 

                                                ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ τηλ. 210 3254321

 

 

TO ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ

ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΕΙΣ ΤΟ

2ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

(6-8 Αὐγούστου 2022, Καστελλόριζο)

με θέμα: «Δράσεις γι τν λληνισμό»

8 Αὐγούστου 2022 Καστελλόριζο

 

  • Ὁ Ὅμιλος τῶν Κοινωφελῶν φορέων μας (Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν, Σωματεῖο «Οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους», Διορθόδοξος Σύνδεσμος «Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος» καὶ τὸ περιοδικό μας «Φωτεινὴ Γραμμή») χαιρετίζει ἐγκαρδίως τὸ Συνέδριο τῆς Ἐπιτροπῆς Ἑλληνισμοῦ εἰς τὸ Καστελλόριζο τὴν 7.8.2022 καὶ εὔχεται καλὴ ἐπιτυχία, τὴν ὁποία διαβλέπομε βεβαία, ἄν συσπειρωθοῦμε ὅλοι μὲ μοναδικὸ γνώμονά μας τὴν σύγκλισιν τῶν δυνάμεων μας πρὸς ἀφύπνισιν τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας καὶ ἀποτροπὴ τῶν τεράστιων κινδύνων ποὺ ἀντιμετωπίζει ἰδιαίτερα σήμερα τὸ Ἔθνος μας, ὥστε νὰ ἐπιζήσουμε ἀλλὰ καὶ νὰ συνεχίσουμε νὰ παρέχωμε τὸ φῶς στὴν Ἀνθρωπότητα.

Ἀπαραίτητη προϋπόθεσις γιὰ τὴν ἀποτροπὴ τῆς καταστροφῆς ἡμῶν ὡς Ἔθνους καὶ γιὰ τὴν ἀναγέννησίν μας εἶναι ἡ σωστὴ αὐτοκριτικὴ μὲ προβληματισμοὺς ὡς κατωτέρω.

Ἐπίγνωσις ὅτι πλησίον τοῦ ἀπὸ
ἑκατονταετίες μεγάλου μειονεκτήματος καὶ ἐλαττώματος ἡμῶν τῶν Ἑλλήνων, δηλαδὴ τῆς καταστροφικῆς διχόνοιας καὶ τοῦ φθόνου, σημερινοὶ ἐντονώτατοι  κίνδυνοι γιὰ τὸν ἑλληνισμὸ ἀποτελοῦν ἐπὶ πλέον :

Τὸ ἀνεπίλυτον εἰσέτι δημογραφικὸ πρόβλημα, οἱ ἐκτρώσεις καὶ γενικὰ ἡ ἔκκλησις τῶν ἠθῶν,

Ἡ ἀπομάκρυνσις ἀπὸ τὶς ρίζες μας καὶ ὁ μιμητισμὸς ἀλλοτρίων ἠθῶν καὶ ἐθίμων,

Οἱ ἐξ ἀνατολὼν ἐπεκτατικὲς βλέψεις τῶν «συμμάχων» μας καὶ τῶν συμπλεόντων μετ΄αὐτῶν ἀσπόνδων ἐχθρῶν μας ἀλλὰ καὶ τινῶν συμπατριωτῶν μας ὅτι δῆθεν «τὸ Αἰγαῖο ἀνήκει στὰ ψάρια του».

 

Ὁ πρόγονός μας Καλλῖνος (τὀ 800 πρὸ Χριστοῦ) ἀπελπισμένος κραύγαζε στοὺς φυγόστρατους νέους τῆς ἐποχῆς του:

«Μέχρις τέο κατάκεισθε; κότ᾽ ἄλκιμον ἕξετε θυμόν,

ὦ νέοι; οὐδ᾽ αἰδεῖσθ᾽ ἀμφιπερικτίονας ὧδε λίην μεθιέντες; ἐν εἰρήνῃ δὲ δοκεῖτε ἧσθαι

ἀτὰρ πόλεμος γαῖαν ἅπασαν ἔχει».

Διαβάζω καὶ τὴν μετάφρασιν:

Ὡς πότε, νέοι, θὰ κάθεσθε ἄπρακτοι;

Πότε θὰ δείξετε καρδιὰ ἀντρειωμένη;

Ντροπή, ποὺ σᾶς βλέπουν καὶ οἱ γειτονικοὶ λαοί.

Τόσο λίγο γνοιάζεστε γιὰ τὴν πατρίδα;

Νομίζετε, ἀλλὰ δὲν εἶναι εἰρήνη πιά,

ἄδραξε ὁ πόλεμος ὁλόκληρη τὴ γή μας.

 

Δυστυχῶς καὶ σήμερον ἔχει ἀπόλυτη ἐφαρμογὴ ἡ κραυγαλέα φωνὴ τοῦ Καλλίνου.

Πρέπει νὰ βροῦμε τρόπους καὶ διεξόδους γιὰ νὰ ἀναγεννηθῆ τὸ ἑλληνορθόδοξο μεγαλεῖο.

Νὰ ἀγωνιζώμεθα ὑπὲρ βωμῶν καὶ
ἑστιῶν, ἀλωβήτου ἑλληνικῆς κοινωνίας καὶ ἁγνοῦ πατριωτισμοῦ.

Κάθε σώφρων Ἕλλην ὀφείλει νὰ προβληματισθῇ σοβαρὰ καὶ νὰ ἐνεργῇ ἀναλόγως εἰς τὴν οἰκογένεια του, τὸ περιβάλλον του, τὴν κοινωνία καὶ τὴν πολιτεία.

Πρέπει νὰ πιέζουμε νὰ γίνουν θεσμικὲς ἀλλαγές, ὥστε νὰ προστατεύωνται τὰ χρηστὰ ἤθη καὶ ἔθιμα καὶ νὰ ἀναιρεθοῦν οἱ ἀρνητικοὶ παράγοντες  ποὺ δροῦν εἰς βάρος τοῦ ἑλληνισμοῦ.

Μὲ γνώμονα τὸ καλὸ τῆς Πατρίδος μας, ὑπερβαίνοντας τό «ἐγώ», δίδοντας προτεραιότητα εἰς τό «ἐμεῖς», πρέπει ὅλες οἱ ὑγιεῖς πατριωτικὲς δυνάμεις νὰ συγκλίνουν σὲ κοινοὺς ὑγιεῖς στόχους καὶ προγράμματα.

 

Μία πολὺ ἀποφασιστικὴ αἰτία συσπειρώσεως ἀλλὰ καὶ σημαντικὸς παράγων ἀναγεννήσεως τοῦ Ἔθνους μας εἶναι καὶ ἡ πραγματοποίησις τῆς ἐδῶ καὶ 200 ἔτη ὑποσχέσεως τῶν Ἡρώων τοῦ 21, δηλαδὴ ἡ ἀνέγερσις μνημείου εὐχαριστίας, εὐγνωμοσύνης καὶ δοξολογίας εἰς τὸν Ἐλευθερωτὴ Σωτῆρα Χριστόν, ὅπως τὸ ἀναλύομε περιληπτικὰ κατωτέρω.

Ἀξιοσημείωτον εἶναι ὅτι ὅλοι οἱ Ὀρθόδοξοι Λαοὶ ἔχουν πραγματοποιήσει τό «Τάμα τους», ὅπως φαίνεται ἀπὸ τὰ ἱστορικὰ στοιχεῖα.

Ὡς εἰς τὸν πρόλογο ἐλέχθη, ἡ ὑπόσχεσις αὐτὴ ἔγινε ἀπὸ τὸν Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, τοὺς ὁπλαρχηγοὺς καὶ ὅλους τοὺς ἥρωες τοῦ 1821, ἐθεσμοθετήθηκε τὴν 31η Ἰουλίου 1829 εἰς τὴν Δ’ Ἐθνικὴ Συνέλευσιν τῶν Ἑλλήνων στὸ Ἄργος, ὅπου ἐξεδόθη τὸ ὁμόφωνο Η’ Ψήφισμα περὶ έκπληρώσεως τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, τὸ ὁποῖον ὑπεγράφη καὶ ἀπὸ τὸν Ἰωάννη Καποδίστρια.

Ἔγινε νόμος τοῦ Κράτους μὲ τὰ Βασιλικὰ Διατάγματα τοῦ Ὄθωνα τῶν ἐτῶν 1834 καὶ 1838 ποὺ εἶχε προγραμματίσει νὰ τὸ κατασκευάσῃ δίπλα στὸν Ἐθνικὸ Κῆπο ἢ γύρω ἀπὸ τὴν Ὁμόνοια ἢ μεταξὺ Ἀκαδημίας/Πανεπιστημίου ἢ γύρω ἀπὸ τὴν Πλατεία Θεάτρου στὴν ὁδὸ Σωκράτους.

Ἀκολούθησαν πολλὲς προσπάθειες πραγματοποιήσεως αὐτοῦ μὲ σπουδαιότερες ἀπὸ τὸν Βασιλέα Γεώργιον Α΄ καὶ τὸν Θρασύβουλο Ζαΐμη,

τὸν Δημήτριο Βικέλα,

τὸν Πρωθυπουργὸ Σπυρίδωνα Λάμπρο,

τὸν Πρόεδρο τῆς Βουλῆς Θεμιστοκλῆ Σοφούλη,

τὸν Ἐλευθέριο Βενιζέλο ὡς Πρόεδρο τῆς Εἰδικῆς Ἐπιτροπῆς στὸν Λόφο Ἀρδηττοῦ.

Ὁ διατελέσας προηγουμένως ὀκτώ (8) φορὲς Πρωθυπουργὸς τῆς Ἑλλάδος καὶ τότε Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας Ἀλέξανδρος Ζαΐμης καὶ ὁ τότε Πρωθυπουργὸς τῆς Ἑλλάδος Ἐλευθέριος Βενιζέλος τὴν 30.3.1930 ἔθεσαν τὸν θεμέλιο λίθο στὸ Πεδίο τοῦ Ἄρεως.

 

Ὅμως ἀκόμη δὲν ἐπραγματοποιήθη!

Ἐδῶ καὶ πολλά ἔτη προσφερόμεθα ὡς ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ  ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΕΙΟ «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ» νὰ δωρήσωμε στὸ Ἑλληνικὸ Ἔθνος καὶ στοὺς Φιλέλληνες αὐτὸ τὸ Ἑλληνικὸ Μνημεῖο. Δὲν ζητοῦμε ἀπὸ τὸν Προϋπολογισμὸ τῆς Ἐκκλησίας  καὶ τῆς Πολιτείας οὔτε ἕνα  (1)  Εὐρώ. Ζητοῦμε μόνον ἕνα κατάλληλο κεντρικὸ καὶ περίοπτο χῶρο καὶ ἡ μὲν Πολιτεία νὰ νομοθετήσῃ σχετικά, ἡ δὲ Ἐκκλησία νὰ δώσῃ τὴν εὐλογία της.

Οἱ ἐν λόγῳ φορεῖς μας εἶναι παγκοσμίως γνωστοὶ γιὰ τὸ τεράστιο πνευματικό, κοινωνικὸ καὶ φιλανθρωπικὸ μας ἔργο (ἴδ. καὶ ΕΝΘΥΜΙΟΝ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΑΣ ΕΙΣ ΑΡΟΑΝΙΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΑΓ.ΝΕΟΥ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΤΟΥ ΕΞ ΑΡΟΑΝΙΑΣ, ΠΟΛΙΟΥΧΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ). Μεταξὺ τῶν ἄλλων, ἔχουμε ἀποστείλει ἀποδεδειγμένα ἄνω τῶν 100.000 τόνων ἀνθρωπιστικὴ βοήθεια ἀνὰ τὴν ὑφήλιο.

Διακηρύττουμε ὅτι:  Δὲν προτιθέμεθα νὰ προσθέσουμε ἀκόμη ἕνα Ναὸ στοὺς τόσους ὑπάρχοντες, πολλοὶ ἀπὸ τοὺς ὁποίους εἶναι δυστυχῶς μὲ ἄδεια καθίσματα…

Ἀλλὰ νὰ πραγματοποιήσουμε τὸ Τάμα τοῦ Κολοκοτρώνη, ἀναλαμβάνοντας καὶ τὴν συντήρησιν αὐτοῦ, μὲ προσκτίσματα, ἀναμνηστικὲς στῆλες εἰς μνήμη τῶν πεσόντων καὶ ὅσων συνέβαλαν εἰς τὴν Ἐθνικὴ Παλιγγενεσία, Ἑλλήνων καὶ Φιλελλήνων, καθὼς καὶ πνεύμονες πρασίνου, ποὺ τοὺς ἔχει μεγίστη ἀνάγκη ἡ Ἀττική.

 

Μὲ τὴν πραγματοποίησιν τοῦ Τάματος τὰ ὀφέλη γιὰ τὴν Ἑλλάδα εἰς βάθος χρόνου θὰ εἶναι τεράστια:

  1. A) Μείωσις ἀνεργίας, διότι θὰ δημιουργηθοῦν χιλιάδες θέσεις ἐργασίας!!!

Β)  Εἰσρροὴ νομίμων εἰσφορῶν στοὺς ἀσφαλιστικοὺς ὀργανισμούς.

Γ) Προσέλκυσις δεκάδων ἑκατομμυρίων τουριστῶν καὶ ἐμμέσως ἐνίσχυσις τῆς οἰκονομίας.

Δ) Συμβατικῶς, μέρος τῶν ἐσόδων τοῦ Τάματος θὰ συνεισφέρεται ἐμμέσως στὸν Κρατικὸ Προϋπολογισμό, διὰ συσσίτια ἀπόρων μαθητῶν καὶ ἐξοπλισμὸ σχολικῶν κτιρίων, διὰ ἀνέγερσιν εὐαγῶν ἱδρυμάτων, διὰ ἀναστύλωσιν ἱστορικῶν Ἱ. Ναῶν καὶ Μονῶν, διὰ τὴν δημιουργία πνευμόνων ὀξυγόνου στὴν λίαν ἐπιβαρημένη Ἀττική.

Μὲ τὴν πραγματοποίησιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους θὰ ἀνορθωθῇ καὶ ἀναζωογονηθῇ τὸ ἠθικὸ καὶ ἐθνικὸ σθένος τῶν Ἑλλήνων!!!

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μὲ τὴν ἀπὸ 8.6.2012 ἀπόφασίν της ὥρισε ὅτι πρέπει νὰ πραγματοποιηθῇ τὸ Τάμα τῶν ἡρώων τοῦ 21. Τὸ ἴδιο ἔτος συνέστησε γιὰ τὸ σκοπὸν αὐτὸν Ἐπιτροπὴν, ἡ ὁποία ἐπανεργοποιήθηκε τὸ 2019, ἀλλά, δυστυχῶς, οὐδέποτε συνῆλθε.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς κ. Νικόλαος γράφει:

«…Δὲν νομίζω νὰ ὑπάρχη μεγαλύτερο, ὡραιότερο καὶ σημαντικότερο ὅραμα γιὰ τοὺς σύγχρονους Ἕλληνες καὶ πιστοὺς Χριστιανοὺς ἀπὸ τὴν ἐκπλήρωσιν τοῦ Τάματος τῆς Ἐθνικῆς Παλιγγενεσίας. Ταυτόχρονα ὅμως, δὲν ὑπάρχει καὶ μεγαλύτερο σκάνδαλο ἀπὸ τὴν μὴ πραγμάτωσίν του…».

Ἀλλὰ λύσις εἰς τὸ πρόβλημα δὲν εὑρέθη καὶ ἡ πραγματοποίησις τοῦ Τάματος ἀκόμη ἐκκρεμεῖ, διότι ἀπὸ ὅλους τοὺς ἰθύνοντες, Πολιτείας καὶ ἐπισήμου Ἐκκλησίας, ἐμφανίζονται δυσκολίες καὶ ἐμπόδια συνεχῶς καὶ ἀκαταπαύστως.

 

Πραγματοποιημένου τοῦ Τάματος, θὰ ἐφαρμοσθοῦν οἱ στίχοι τοῦ ποιητοῦ Γεωργίου Βερίτη:

«Ὅπως ἔδωσες θὰ δώσῃς, θὰ ζητήσουν ὡς ζητεῖς, θὰ γενῇς καὶ πάλι φώτων καὶ πολιτισμοῦ κοιτίς».

Ὅσοι ἐνδιαφέρονται γιὰ περισσότερες πληροφορίες  δύνανται νὰ ἐπικοινωνήσουν εἰς:

 

τὰ τηλέφωνά μας :  210 – 3254321 μέχρι  22

τηλεομοιότυπο : 210 – 3236978

e mail: fot_gram@otenet.gr

ἱστοσελίδα : www.fotgrammi.gr

 

Καὶ πάλι εὐχόμεθα κάθε ἐπιτυχίαεἰς ὅλους!

 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ     ΤΗΛ.  210-3254321

2 Responses

  1. Βασιλειου Παναγ.

    δυστυχώς μας κυβερνούν υποτακτικοί και ανιστοριστοι.
    είμαι απόλυτα σύμφωνος με την επικοινωνία μας.ε
    Είμαι από την Σπάρτη και πολύ θα ήθελα να σας συναντήσω προσωπικά και να σας συγχαρώ .Εύχομαι υγεία και ευτυχία σε σας και την σύζυγο αλλά και σε όλους.ΚΎΡΙΕ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΕ !!!!!!!!!.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *