ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 62-ΤΑ ΚΑΣΤΡΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Ι. Ν. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΧΡΥΣΟΣΠΗΛΑΙΩΤΙΣΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΙΣ 8.2.2015

αναρτήθηκε σε: Εκδηλώσεις, Ψυχωφελή | 0

(Ἀξίζει ὁ κάθε κάτοικος Ἀττικῆς νὰ ἐπισκεφθῇ
τουλάχιστον μίαν φορὰν
τὸν ἱστορικὸν καὶ ἀνακαινισθέντα Ἱερὸν Ναὸν
καὶ νὰ λάβῃ τὴν εὐλογίαν
τοῦ π. Ἀθανασίου Ἀττάρτ)

Ὁ πρῴην Λυκειάρχης π. Ἀθανάσιος Ἀττὰρτ διαπρέπει παντοῦ. Ἀφοῦ ἐξωράϊσεν τὸν Ι. Ν. Ἀγ. Μαρίνας Θησείου, μετετέθη, δυστυχῶς, δυσμενῶς, παρὰ τὸ σπουδαῖον θρησκευτικὸν ἔργον του, εἰς τὸν Ἅγιον Φίλιππον – ὁδὸς Ἀνδριανοῦ, ὅπου καὶ αὐτὸν τὸν ἐξωράϊσεν. Μετὰ μετετέθη εἰς τὸν Ι. Ν. Χρυσοσπηλαιωτίσσης. Καὶ αὐτὸν τὸν ἐγκαταλελειμμένον ἱστορικὸν Ἱερὸν Ναὸν τὸν ἐξωράϊσεν, παρ’ ὅλον ὅτι ὁ ἐν λόγῳ Ἱερὸς Ναὸς ἔχει ἐλαχίστους ἐνορίτας καὶ παρ’ ὅλον ὅτι ἀπὸ τὸ ταλαίπωρον καὶ ἀναστατωμένον κέντρον ἔχουν ἀπομακρυνθῆ ὄχι μόνο οἱ κάτοικοι, ἀλλὰ καὶ πολλὰ καταστήματα καὶ ἐπιχειρήσεις. Ἐν τούτοις ἡ ἄοκνη ἐργατικότης, ἡ ταπείνωσις καὶ ἡ εὐλάβεια τοῦ Λευίτου π. Ἀθανασίου μαγνητίζει χιλιάδας εὐλαβεῖς ἀνθρώπους. Σχεδὸν καθημερινῶς ὁ Ἱερὸς Ναὸς εἶναι κατάμεστος ἀπὸ εὐλαβεῖς Χριστιανούς, οἱ ὁποῖοι δὲν προσέρχονται ἀπὸ ἐθιμοτυπίαν, ὡς εἴθισται, ἀλλὰ ἀπὸ ἄκραν εὐλάβειαν εἰς τὸ μυστήριον τῆς ζωῆς.

Ἐν γένει, ὅταν οἱ ἱερεῖς τοῦ Χριστοῦ μας ἔχουν ὄντως συνείδησιν λειτουργοῦ, ὅπως ὁ π. Ἀθανάσιος Ἀττάρτ, καθὼς καὶ ὁ μεγάλος πνευματικὸς καὶ ἀγωνιστὴς π. Νικόλαος Μανώλης (Ι. Ναὸς Προφήτου Ἠλιοῦ Ἄνω Πόλεως Θεσσαλονίκης) καὶ μιμοῦνται τὸν Θεάνθρωπον, ὄχι μόνον δὲν ἀπομακρύνουν τὸ ποίμνιον, ἀλλὰ τοὐναντίον μαγνητίζουν ἀκόμη καὶ τά «ἀπολωλότα πρόβατα» νὰ σπεύδουν, ὡς ἡ διψῶσα ἔλαφος, νὰ παρηγοροῦνται μὲ τὰ νάματα τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ νὰ ἀναγεννῶνται πνευματικῶς.

Εὐχόμεθα ὁ Κύριος νὰ ἀναδεικνύῃ μιμητὰς καὶ ἄλλους καλοὺς ἐργάτας τοῦ Ἀμπελῶνος τοῦ Κυρίου, διὰ νὰ ἀκούσουν καὶ αὐτοὶ μετὰ τοῦ ποιμνίου των τό «δεῦτε πρός με….» καὶ ὄχι τό «πορεῦσθε ἀπ ἐμοῦ….».

Μάκαρι, μυριάκις εἴθε, νὰ εἴχαμε πολλαπλασίους εὐλαβεῖς κληρικούς, διότι ὁ θερισμὸς εἶναι τεράστιος, οἱ δὲ ἰδανικοὶ ἐργάται τοῦ Εὐαγγελίου ἐλάχιστοι…

Ἀκολουθεῖ περιγραφὴ τῆς ἐκδηλώσεως ὑπὸ τῆς Ἐκπαιδευτικοῦ -Συγγραφέως κ. Εὐαγγελίας Γιαιτζῆ-Σπυριδάκη.

TA ΚΑΣΤΡΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Τὴν Κυριακὴ 8.2.2015 6.00-8.00 μ.μ. παρακολούθησα τὴν Ἑορταστικὴ ἐκδήλωση τῆς «Συνάντησης Φοιτητριῶν καὶ Ἐπιστημόνων», στὸν Ἱερὸ Ναὸ Κοιμήσεως Θεοτόκου-Χρυσοσπηλαιωτίσσης. Ἡ Συνάντηση γίνεται κάθε Πέμπτη ὑπὸ τὴν ἐποπτεία τῆς ἀξιολόγου καὶ φωτισμένης πρεσβυτέρας κ. Σοφίας Ἀττάρτ, ἡ ὁποία βοηθᾶ τὶς φοιτήτριες καὶ ἐπιστήμονες νὰ ξεδιπλώσουν τὰ ὄνειρα, ποὺ φτερώνουν στὶς καρδιές τους. Ἡ πνευματική της προσφορὰ εἶναι ἀξιοθαύμαστη. Ἀπαύγασμα τῆς πίστεώς της εἶναι ὁ διαρκὴς ἀγῶνας της, ποὺ διδάσκει, στηρίζει, θεμελιώνει τὴν ὑπάρξῃ τοῦ Θεοῦ, τὴν πίστη στὴν Ὀρθοδοξία καὶ τὴν ἀγάπη πρὸς τὸν πλησίον. Μοναδικὴ σὲ ὅλα, σὲ δράση, σὲ μόρφωση, σὲ ἐπιμονή, σὲ ἀγάπη, σὲ αὐστηρότητα καὶ σὲ ὄνειρα. Ἂς εἶναι γερὴ πρὸς δόξαν Θεοῦ!

Ἡ ἐκδήλωση μὲ τίτλο «Τὰ κάστρα τῆς Ἀθήνας», ἀναφερομένη στὶς παλιὲς ἐκκλησίες εἶχε μεγάλη ἐπιτυχία. Οἱ φοιτήτριες καὶ ἐπιστήμονες ἀναφέρθηκαν στὰ κάστρα τῆς Ἀθήνας μὲ ἐκτενῇ σχόλια, μὲ προβολὴ βίντεο, ἀπαγγελία ποιημάτων, ἱερῶν ψαλμῶν καὶ θεατρικὴ παραστάσῃ, συμμετεῖχαν καὶ πτυχιοῦχοι τοῦ Χάρβαρντ.
Θὰ πρέπει νὰ ἀναφερθῶ στὴν προβολὴ βίντεο τοῦ «Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἀθηνῶν», ὅπου ἔγινε ἀναφορὰ στὸ ἔργο τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος Ἱερωνύμου Β΄ καὶ τοῦ μακαριστοῦ π. Χριστοδούλου.
Στὸ βίντεο «Ι. Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου-Χρυσοσπηλαιωτίσσης» πρέπει νὰ ἀναφερθῶ στὸ θεάρεστο ἔργο τοῦ Αἰδεσιμολογιωτάτου π. Ἀθανασίου Ἀττάρτ, προϊσταμένου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ. Σὰν ἄλλος πάπα-Πλανάς, γεμάτος ἀπὸ χριστιανικὰ ἰδεώδη, καθοδηγεῖ τοὺς πιστοὺς σὲ ψυχικὴ ἀνάταση καὶ μυσταγωγία, καὶ καθιστᾶ τὴν Χρυσοσπηλαιώτισσα πνευματικὴ ὄαση καὶ τόπο οὐρανίας χαρᾶς.

Ἀξιοσημείωτη καὶ ἡ ἀναφορὰ στούς «Καστροφύλακες», τοὺς ἱερεῖς, ποὺ συνεχίζουν τὸ ἔργο τῶν Ἀποστόλων. Μορφὲς ξεχωριστές, μὲ πρωταγωνιστὴ τὸν π. Νικόδημο Γραικό. Στιγμὲς ἀλησμόνητες, γεμάτες εὐλογία.

Παρέστησαν ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Θαυμακοῦ, Καθηγούμενος τῆς Ἱ. Μ. Ἀσωμάτων Πετράκη π. Ἰάκωβος, ὁ Πρωτοσύγκελος τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν π. Συμεὼν Boλιώτης, ὁ Δ/ντὴς τοῦ Γραφείου Νεότητος τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν π. Συμεὼν Βενετσιάνος, ὁ Ἐκπρόσωπος τοῦ Μητροπολίτου Θηβῶν & Λεβαδείας π. Γεώργιος Καλποῦζος, ὁ Ἀντιδήμαρχος Ἀθηνῶν κ. Μπρούλιας, καὶ πλῆθος κόσμου.
Ἡ ἐκδήλωση ἔκλεισε μὲ τὸ Ἀπολυτίκιον τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου καὶ τὴν ὁμιλία τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Θαυμακοῦ καὶ Καθηγουμένου τῆς Ι.Μ. Πετράκη, ὁ ὁποῖος ἐξῆρε τὴν ὑπερήφανη διακονία τοῦ π. Ἀθανασίου καὶ τὸ ἔργο τῆς πρεσβυτέρας κ. Σοφίας Ἀττὰρτ καθὼς καὶ τῶν φοιτητριῶν καὶ ἐπιστημόνων γιὰ τὴν ὡραία καὶ μεστὴ ἐκδήλωσή τους.
Ὁ Ἱερὸς Ναὸς Κοιμήσεως Θεοτόκου –Χρυσοσπηλαιωτίσσης ἂς γίνει «Κιβωτὸς Σωτηρίας» γιὰ τοὺς προσκυνητὲς της!!!

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *