ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

αναρτήθηκε σε: Εκδηλώσεις | 0

Ἐπιστολὴ 202/10.3.2011

«…ὅτι οἱ υἱοὶ τοῦ αἰῶνος τούτου φρονιμώτεροι ὑπὲρ τοὺς υἱοὺς τοῦ φωτὸς εἰς τὴν γενεὰν τὴν ἑαυτῶν εἰσι …» (Λουκ. 16, 8).

1. Πρὸς τοῦτο ἐπιμένουμε νὰ φρονοῦμε, ὅτι ἐπιβάλλεται ὅλοι οἱ ἐμφορούμενοι ἀπὸ τὶς αἰώνιες ἀρχὲς τῆς φυλῆς μας, Θρησκεία, Πατρίδα καὶ Οἰκογένεια, νὰ πολεμῶμε ἔξυπνα, πρᾶγμα ποὺ σημαίνει, ὅτι πρέπει νὰ συνειδητοποιήσωμε αὐτά, ποὺ ἐγράψαμε πάλι καὶ στὴν ἱστοσελίδα μας μὲ θέμα «ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ», στὴν παράγραφο «ΠΩΣ ΘΑ ΒΓΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΟ ΑΔΙΕΞΟΔΟ, Ὁμόνοια, σύμπνοια, συνεργασία» καὶ νὰ ἐνεργῶμε εὐφυῶς ἐφαρμόζοντες τὰ Γραφικά χωρία:

«…γίνεσθε οὖν φρόνιμοι ὡς οὄφεις καἀκέραιοι ὡς αἱ περιστεραί.» (Ματθ. 10, 16) ἤ

«Βλέπετε οὖν πῶς ἀκριβῶς περιπατεῖτε, μὴ ὡς ἄσοφοι, ἀλλ’ ὡς σοφοί, ἐξαγοραζόμενοι τὸν καιρόν, ὅτι αἱ ἡμέραι πονηραὶ εἰσι ( Ἐφεσίους 5, 15-16)…

2. Εὐελπιστοῦμε τὸ συλλαλητήριο ἐναντίον τῆς ἀντιχρίστου κάρτας τοῦ πολίτη, στὴν ἀπὸ χιλιετίες ἑλληνικότατη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ μας, τὴν 20.3.2011, νὰ εἶναι παλλαϊκὸ καὶ ὅτι θὰ ἔχουν ὁρισθῆ σοβαροὶ ὁμιλητὲς κύρους, γιὰ νὰ ἔχωμε εὐρεία ἀπήχησι σὲ ὅλα τὰ λαϊκὰ στρώματα. Ἔτσι θὰ ἀναγκασθοῦν οἱ ξενοκίνητοι δοτοὶ ἰθύνοντες νὰ μὴ ἐπιμένουν νὰ ἐφαρμοσθοῦν τὰ καταχθόνια σχέδια τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων, ποὺ θὰ εἶναι κατ᾿ ἀρχὴν ἡ ἀδιάκοπη παρακολούθησι τῆς κάθε κινήσεως τῶν ἀνθρώπων, μὲ ἄλλα λόγια ἡ στέρησι τῆς ἐλευθερίας τοῦ ἀτόμου καὶ τὸ ἐπακόλουθο ἀποτέλεσμα ἡ σφράγισις τοῦ ἀντιχρίστου.

3. Πρὸς τοῦτο εἶναι ἀσυγχώρητη ἡ ἐγκληματικὴ συμπεριφορὰ τῆς πνευματικῆς καὶ θρησκευτικῆς ἡγεσίας νὰ μὴ ἀντιδρᾶ ἐγκαίρως καὶ εὐκαίρως, γιὰ νὰ ἀποσιωπᾶται τὸ κακό.

4. Ἡ ἀνάθεσι τοῦ προβλήματος σὲ ἐπιτροπὴ νὰ ἐρευνήσῃ τὸ θέμα «ἐπισταμένως», σημαίνει, ὡς εἴθισται, τὴν καταπόντησι τοῦ ὅλου προβλήματος καὶ οὐσιαστικὰ βοηθᾶ στὸ νὰ ἀποπροσανατολίζῃ καὶ ναρκώνῃ τοὺς ἀντιδρῶντες καὶ στὴ διευκόλυνσι ἐπικρατήσεως τοῦ κακοῦ. Εἶναι μία σκέτη σατανικὴ παγίδα πρὸς διευκόλυνσι τῆς ἐφαρμογῆς τῶν ἐγκληματικῶν σχεδίων τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων.

5. Οἱ Βορειοελλαδίτες καὶ κυρίως οἱ Μακεδόνες ἔχουν νωπά στὴ μνήμη τους, ὅ,τι τοὺς διηγήθηκαν οἱ παπποῦδες τους ἀπὸ τὸν ἀνυπόφορο τουρκικὸ ζυγό, τοὺς κομιτατζῆδες, τοὺς σλάβους καὶ ἐν γένει τοὺς διάφορους ἐπιβολεῖς. Διότι ὡς γνωστὸν ἀκόμη δὲν παρῆλθον οὔτε 100 ἔτη (26 Ὀκτωβρίου 2012 θὰ ὁλοκληρωθῇ ἡ ἑκατονταετία τῆς ἀπελευθερώσεώς τους)· ἐπίσης οἱ περισσότεροι εἶναι πρόσφυγες-ἀπόγονοι προσφύγων ἀπὸ τὶς ἀλύτρωτες πατρίδες Μικρᾶς Ἀσίας καὶ Πόντου, ὁπότε ὄχι μόνον οἱ γονεῖς τους, ἀλλὰ καὶ οἱ ἴδιοι ἔχουν νωπὴ τὴν ἀπερίγραπτη τυραννία, που ὑπέστησαν ἀπὸ τοὺς «φίλους μας» Τούρκους.

Παρ᾿ ὅλα ταῦτα, κάνουμε ἔκκλησι πρὸς τοὺς Μακεδόνες νὰ ἀποδείξουν ἐμπράκτως τὴν ὑπεροχή τους καὶ νὰ συμμετάσχουν στὸ ἐπικείμενο συλλαλητήριο καὶ νὰ δώσουν ἕνα μεγάλο μάθημα στοὺς ξενόδουλους Ἕλληνες ἰθύνοντες, ὅτι τοὺς ἀντιληφθήκαμε, ὅτι εἶναι δοτοὶ καὶ ξενόδουλοι καὶ ὅτι δὲν θὰ τοὺς ἐπιτρέψωμε νὰ ἐφαρμόσουν ὄχι μόνον τὴν κατάπτυστη κάρτα τοῦ πολίτη καὶ τὸ σατανικὸ σφράγισμα, ἀλλὰ καὶ τὴν ἔμμεση συνηγορία τους νὰ δημιουργηθῇ βαλκανικὸ κράτος μὲ πρωτεύουσα τὴν Θεσσαλονίκη. Ὅλοι αὐτοὶ οἱ δοσίλογοι ἐπιβάλλεται νὰ καθήσουν «στὸ σκαμνί» καὶ νὰ λογοδοτήσουν ἐπ᾿ ἐσχάτῃ προδοσίᾳ…

6. Ἀρκετὰ «ἐχάϊδεψαν τὰ αὐτιά» τοῦ Ἰσμαήλ Τσεμ, τοῦ Ἐρντογὰν καὶ τοῦ Νταβούτογλου, οἱ ὁποῖοι ἀποθρασυνόμενοι τολμοῦν νὰ δικαιολογοῦν τὸ casus belli, νὰ μᾶς ἀποστέλλουν τὶς φρεγάτες τους στὶς ἐλληνικὲς παραλίες καὶ καθημερινῶς νὰ ὑπερίπτανται ἐξωπλισμένοι σχηματισμοὶ τουρκικῶν ἀεροπλάνων στὸν ἑλληνικὸ ἐναέριο χῶρο καὶ νὰ μᾶς ἐκβιάζουν τόσο βάναυσα… Οὐδεμία ἄλλη χώρα στὴν ὑφήλιο δὲν ἔχει τόσο δοτοὺς καὶ ἐξωμότες κυβερνῆτες νὰ ἀνέχωνται καθημερινῶς τέτοιους ἐκβιασμοὺς καὶ ἐξευτελισμούς, ὅπως ἡ Ἑλλάδα …

7. Οἱ κυνερνῆτες τῆς Ἑλλάδος ὄχι μόνον δὲν ἠθέλησαν νὰ ἐπιβάλλουν στοὺς Τούρκους νὰ πάρουν πίσω τοὺς λαθρομετανάστες, ποὺ μᾶς ἔφεραν οἱ Τοῦρκοι ἔμποροι ἀνθρώπων, ὥστε νὰ λυτρωθῶμε ἀπὸ τὴν ἐν λόγῳ μάστιγα τῆς ἐπιδρομῆς ἀλλοφύλων, ἀλλ᾿  ἀπεναντίας ἀνέχθηκαν τὸν ἐξευτελισμὸ τῶν ἀρχῶν καὶ τῶν ἠθῶν τοῦ κράτους νὰ ἔρχωνται ὠργανωμένα 300 δυστυχισμένα πλάσματα λαθρομεταναστῶν, νὰ ὁδηγοῦνται στὸ Πανεπιστήμιο καὶ μετὰ στὸ πολυτελέστατο Μέγαρο Ὑπατία καὶ τέλος ὑπέκυψαν στοὺς αἰσχρούς ἐκβιασμοὺς τῶν καθοδηγητῶν αὐτῶν τῶν δυστυχισμένων λαθρομεταναστῶν…

8. Πουθενὰ ἀλλοῦ στὴν ὑφήλιο δὲν συμβαίνουν τέτοια «παρατράγουδα», ἀλλὰ μόνον στὴ «μπανανία» ποὺ λέγεται Ἑλλάς.

9. Ὁ ἐκπρόσωπος τῶν σιωνιστῶν Georg Soros ἐπιχορηγεῖ φανερὰ καὶ ἀφανῶς τὸ ΕΛΙΑΜΕΠ, ἄλλους φορεῖς τῆς «πνευματικῆς» ἡγεσίας, καθὼς καὶ ἄλλους διαστροφεῖς τῆς ἀληθείας μεγαλοεκδοτῶν καὶ ραδιοφωνικῶν καὶ τηλεοπτικῶν σταθμῶν, γιὰ νὰ ἐνισχύουν καὶ δικαιολογοῦν αὐτὴ τὴν ἐξωμοτικὴ πολιτικὴ τῶν ἰθυνόντων.

Καὶ ὁ Ὑπουργὸς Δικαιοσύνης νὰ ἐπεξεργάζεται νομοσχέδια γιὰ τὴν ποινικὴ δίωξι τῶν ὀρθοφρονούντων καὶ ὀρθοτομούντων καὶ ἐθνικὰ καὶ κοινωνικὰ ἐνεργούντων Ἑλλήνων, ἐὰν τολμήσουν νὰ ἐκφράζωνται ἐναντίον αὐτῶν τῶν ἐξωμοτικῶν συμπεριφορῶν, δηλαδὴ θέλουν νὰ εἴμαστε «καὶ κερατωμένοι καὶ δαρμένοι» …

10. Εὐχόμεθα καὶ προσευχόμεθα νὰ ἔχῃ ἐπιτυχία καὶ τὸ ἄλλο συλλαλητήριο τὴν 27.3.2011 στὸ Πεδίον Ἄρεως Ἀθηνῶν, παρ᾿ ὅλον ὅτι μερικοὶ ἀπὸ ἰδιοτέλεια καὶ ἐγωισμό, ἄκρως ἀπερισκέπτως, ὥρισαν τὴν λίαν ἀκατάλληλη αὐτὴ ἡμερομηνία, διότι λόγῳ τοῦ τριημέρου πολλοὶ θὰ πᾶνε στὰ χωριά τους καὶ στὶς ἐξοχές τους καὶ τοιουτοτρόπως διὰ τῆς ἀπερισκεψίας τους καὶ τῆς προσπάθειάς τους νὰ προβληθοῦν διοργανωτές, κατεδίκασαν τὸ ἐν λόγῳ συλλαλλητήριο σὲ περιωρισμένο ἀριθμὸ διαμαρτυρομένων, ἐνῷ θὰ ἔπρεπε νὰ κατέλθουν ἑκατομμύρια ἀνθρώπων σὲ αὐτὸ τὸ συλλαλητήριο …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *