Α. ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΜΑΣ ΒΡΑΔΙΑ τὴν 12.1.2011 ΣΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟΝ ΜΟΥΣΕΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

αναρτήθηκε σε: Εκδηλώσεις | 0

Μὲ κυριολεκτικὴ κοσμοπλημμύρα, παρὰ τὴν κακοκαιρία καὶ τὶς ἀπεργίες τῶν Μέσων Μαζικῆς Μεταφορᾶς ἐγέμισε ἡ μεγάλη αἴθουσα (ὅλα τὰ καθίσματα καὶ ἐπὶ πλέον μέχρι τὸ μέσον ὄρθιοι) καθὼς καὶ ὁ μεγάλος προθάλαμος.

            Ἀπὸ ὅλη τὴν Ἑλλάδα ἐταξίδευσαν εἰδικὰ πρὸς τοῦτο καὶ προσῆλθαν γιὰ νὰ συμπνευματισθοῦν, μεμονωνένα ἄτομα καὶ ἐκπρόσωποι μεγάλων καὶ μικρῶν φορέων.

Τὸ πρόγραμμα περιελάμβανε:

1) Σκοπούς, δραστηριότητες καὶ προοπτικὲς τῶν:

α) Διορθοδόξου Συνδέσμου «Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»

β) Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν & Πνευματικῶν Ἀξιῶν

γ) Σωματείου «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ»

δ) Περιοδικοῦ μας «ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ»

καθὼς καὶ

ε) Ἱστοσελίδος μας www.fotgrammi.gr.

2) Παραδοσιακὰ δημοτικὰ τραγούδια

3) Βραβεύσεις ἡρώων ἤθους, ἀρετῆς, ἀκεραίου χαρακτῆρος, εὐσυνειδησίας, συνεπείας, εὐπρεπείας καὶ εὐποιΐας, ὡς ἔχομε ἀπὸ ἐτῶν καθιερώσει, γιὰ νὰ μὴ ἐπιπλέουν καὶ βασιλεύουν μόνον «φελλοί», «παλλακίδες», «ἀνώμαλοι», «ἀετονύχηδες» καὶ «πατριάρχες τῆς διαπλοκῆς».

Ἐφέτος ἐβραβεύσαμε:

α) Τὸν ἀείμνηστον Πρόεδρον τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας Τάσσον Παπαδόπουλον, ποὺ εἶχε τὸ σθένος νὰ μὴ ὑποκύψῃ εἰς τὶς παντοειδεῖς πιέσεις καὶ ἐβροντοφώνησε τὸ σωτήριον ΟΧΙ ἐναντίον τοῦ ἰταμοῦ ἀνθελληνικοῦ σχεδίου ΑΝΑΝ.

Σύντομη ἀναφορὰ στὴ προσωπικότητα καὶ τὸ ἔργο του ἔκανε ὁ Πρόεδρος τῆς «Χριστιανικῆς Δημοκρατίας» καὶ Πρόεδρος τῆς «Συντονιστικῆς ἐπιτροπῆς ὑπερασπίσεως τοῦ ἀγῶνος γιὰ τὴν ἐλεύθερη Κύπρο» κ. Ἐμμανουὴλ Μηλιαράκης, ὁ ὁποῖος ἐνθουσίασε τὸ ἀκροατήριο καὶ καταχειροκροτήθηκε.

Τὶς τιμητικὲς διακρίσεις παρἐδωσε ὁ Στρατηγὸς ἐ.ἀ. κ. Γεώργιος Παπαπάνος καὶ παρέλαβε ὁ Πρέσβυς τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας κ. Ἰωσὴφ Ἰωσήφ.

β) Τὴν ἡρωίδα ἑλληνίδα δασκάλα Ἑλένη Φωκ, πού, ἐγκλωβισμένη ἐπὶ 23 ὁλόκληρα ἔτη εἰς τὰ κατεχόμενα τῆς Κύπρου, ἐξακουλουθοῦσε νὰ διδάσκῃ τὰ ἑλληνόπουλα.

γ) Τὴν ἐπίτιμο Γενικὴ Γραμματέα τοῦ ΚαλλιτεχνικοἘπιμελητηρίου τῆς Ἑλλάδος, ἐκπαιδευτικὸν τέχνης, κυρία Ρένα Ἠλία-Ἀνούση.

4) Ἐνῷ μετὰ τὴν 8ην βραδινὴν ἔπρεπε νὰ τελειώσωμε, λόγῳ καὶ τῆς ἀπεργίας Μέσων Μαζικῆς Μεταφορᾶς καὶ τῆς ἐπικειμένης καταιγίδας, ἐν τούτοις τὸ πολυπληθὲς ἀκροατήριο παρέμεινε μέχρι τὸ τέλος, μετερσιώθη δὲ τόσον πολύ, ποὺ ἀψήφισεν τὴν ἀπεργίαν καὶ τὴν καταιγίδα καὶ παρέμεινε μέχρι καὶ μετὰ τὴν 10ην βραδινή, κατενθουσιασμένο καὶ ἕτοιμον νὰ λάβῃ τὸ σύνθημα γιὰ μία εἰρηνικὴ ἐπανάστασι γιὰ πνευματικὴ ἀναγέννησι τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας καὶ τὴν ἐπιστροφὴ στὶς ρίζες μας…

Μὲ θερμοτέρας τῶν εὐχῶν μας

Ὁ Πρόεδρος   Ἡ Γεν. Γραμματεύς

Ἰ. Ἀναγνωστόπουλος    Αἰκ. Ἀναγνωστοπούλου

ΣΚΟΠΟΙ, ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΑΣ:

 ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ «Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ (Ι.Π.Η.Π.Α.)
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΟΣ www.fotgrammi.gr

Τηλ. 0030 210-3254321-2, fax 3236978, e-mail: fot_gram@otenet.gr,

website: www.fotgrammi.gr

ΟΜΙΛΙΑ 12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

     Σεβασμιώτατε Ἄκκρας κ. Γεώργιε, ἐκπρόσωπε τοῦ Πατριάρχου τῆς Ἀλεξανδρείας!

     Ἐκπρόσωπε τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γλυφάδας!

Σεβαστοὶ πατέρες!

Ἀξιότιμοι Κυρίες καὶ Κύριοι:

πρώην Πρωθυπουργέ!

ἐκπρόσωποι τῆς Κυβερνήσεως,τῆς Ἀντιπολιτεύσεως καὶ διαφόρων κομμάτων!

πρέσβεις καὶ διπλωματικοὶ ἐκπρόσωποι φίλων χωρῶν!

σεβαστοὶ τέως Πρόεδροι τῆς Ἀκαδημίας καὶ κύριοι Ἀκαδημαϊκοί!

     κύριε νῦν Πρόεδρε καὶ τέως Πρόεδροι καὶ τ. Εἰσαγγελεῦ τοῦ Ἀρείου Πάγου καὶ  

     Ἀρεοπαγίται!

     Ἐκπρόσωπε τοῦ Διοικητοῦ τῆς Σχολῆς Εὐελπίδων!

ἄξιοι Στρατηγοὶ καὶ Ἀνώτατοι Ἀξιωματικοὶ τῶν τριῶν ὅπλων καὶ τῆς Ἀστυνομίας!

κύριοι Καθηγηταὶ καὶ

Πρόεδροι κοινωνικῶν φορέων!

Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοί!

Δόξα τῷ Θεῷ, ποὺ συναντώμεθα καὶ πάλι νὰ ἀνταλλάξωμε θερμὲς εὐχὲς γιὰ εἰρηνικό, ὑγιὲς καὶ προπαντὸς πνευματικῶς καρποφόρο τὸ 2011.

Σᾶς εὐχαριστοῦμε ἐκ βάθους καρδίας ὅλους γιὰ τὴν τιμή, ποὺ μᾶς ἐκάνατε, νὰ ἔλθετε καὶ νὰ κατακλύσετε τὴν μεγάλη αἴθουσα καὶ τὸν λίαν εὐρύχωρο προθάλαμο.

Εὐχαριστοῦμε θερμότατα τὸν Πρόεδρον καὶ τὸ Διοικητικὸ Συμβούλιο τοῦ φιλοξένου Πολεμικοῦ Μουσείου μετὰ τῶν συνεργατῶν των καὶ γιὰ τὴν ἐφέτος διάθεσι τῶν χώρων του.

Ἰδιαιτέρα μνεία κάνομε καὶ εἰς τοὺς εὐλαβεῖς ἀδελφοὺς ποὺ ἐταξίδεψαν ἀπὸ τὴν Ἀκράτα Ἀχαΐας μὲ τὸν ἐφημέριον των πατέρα Σωτήριον Κόσκορην, γιὰ νὰ εἶναι ἀπόψε μαζί μας καθὼς καὶ πολλοὺς ἄλλους ἀπὸ τὴν ὑπόλοιπη Ἑλλάδα.

Τὶς ἑκατοντάδες ἄλλες προσωπικότητες, οἱ ὁποῖες λαμπρύνουν ἀπόψε τὴν μεγάλη ἐκπολιτιστική μας βραδιάν, ἀναγκαζόμεθα, δυστυχῶς, νὰ μὴ τὶς προσφωνήσωμε ἰδιαιτέρως, διότι ἤδη τὸ πρόγραμμα εἶναι λίαν ἐπιβεβαρημένον.

Δυστυχῶς ἐμεῖς δὲν ἔχομε χρήματα καὶ ἐν γένει τὶς δυνατότητες νὰ πραγματοποιοῦμε συχνὰ ἐκπολιτιστικὲς βραδιὲς, ὁπότε καὶ τὰ προγράμματα μας θὰ ἦσαν τὸ πολὺ μιᾶς ὥρας. Ἀναγκαζόμεθα νὰ ἔχωμε πολλὰ προγράμματα τὴν ἰδία βραδιὰ καὶ ὡς ἐκ τούτου θὰ ἔπρεπε νὰ ἀναφερθῶ ἀπόψε λίαν ἐκτενῶς εἰς τοὺς σκοπούς, δραστηριότητες καὶ προοπτικὲς τῶν φορέων μας:

Διορθόδοξος Σύνδεσμος «Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος»,

Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν,

Σωματεῖον «οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοἜθνους»,

Περιοδικόν μας «Φωτεινή Γραμμή»

καὶ στὴν ἱστοσελίδα μας www.fotgrammi.gr.

Ὅμως γιὰ λόγους οἰκονομίας χρόνου θὰ ἀναγκασθῶ νὰ περιορίσω τὴν ὁμιλία μου εἰς τὸ 1/3 τοῦ ἀπαιτουμένου χρόνου.

Ὅπως θὰ ἔχετε ἐνημερωθῆ ἀπὸ τὰ Μέσα Μαζικῆς Ἐνημερώσεως, ἐμεῖς ὄχι μόνον δὲν συμπεριλαμβανόμεθα εἰς αὐτοὺς ποὺ λαμβάνουν χορηγίες, ἀλλὰ οὔτε κἄν εὐήκοον οὖς εὑρίσκουμε ἀπὸ τοὺς ἰθύνοντες. Τὰ πολλὲς δεκάδες ἑκατομμύρια εὐρὼ τὰ δίδουν εἰς τοὺς «ἡμετέρους», οἱ ὁποῖοι συσπειρώνονται καὶ ἱδρύουν τὶς περιβόητες Μ.Κ.Ο. καὶ «ροκανίζουν» τεράστια ποσὰ ἀπὸ τὸν κρατικὸ προϋπολογισμό, τοὺς «χοροὺς» τῶν δεκάδων καὶ ἑκατοντάδων ἑκατομμυρίων εὐρὼ τῶν διαφόρων κρατικῶν φορέων, καθὼς καὶ φορέων τοῦ Ἐξωτερικοῦ.

Ἀντιθέτως ἐμεῖς, ἐπειδὴ λέγομεν τὰ πράγματα μὲ τὸ ὄνομά των καὶ στηλιτεύομεν τὸ κακόν, ὁποθενδήποτε καὶ ἄν προέρχεται, γινόμεθα ἄκρως ἀνεπιθύμητοι, καὶ ἀντὶ χορηγιῶν, τὶς ὁποῖες θὰ διεχειριζόμεθα μὲ ἀπόλυτη διαφάνεια, ὑφιστάμεθα κατατρεγμούς.

ΠΡΩΤΟΝ

Ὁ Διορθόδοξος Σύνδεσμος, πασχίζων πάντοτε νὰ δρᾷ μὲ ἀπόλυτη διαφάνεια, συνεχίζει νὰ δραστηριοποιῆται γιὰ ἀνακούφισι δεινοπαθούντων συνανθρώπων μας πρὸς δόξαν Θεοῦ. Μέχρι τώρα ἔχομε ἀποστείλει, ἀνὰ τὴν ὑφήλιο, ἄνω τῶν 60.000 τόννους φαρμάκων, τροφίμων, ἱματισμοῦ, κλινοσκεπασμάτων καὶ λοιπῶν ἀγαθῶν πρώτης ἀνάγκης. Προσφάτως δραστηριοποιούμεθα κυρίως εἰς τὴν Ἑλλάδα (πυροπαθεῖς, πλημμυροπαθεῖς, πολύτεκνες οἰκογένειες, στέγες ἀγάπης, γηροκομεῖα, ὀρφανοτροφεῖα καὶ λοιπά, ὅπου ἀποδεδειγμένως κάμουν σπουδαιότατο ἔργον καὶ ἔχουν ἐλαχίστους πόρους. Διότι καὶ ἐδῶ δυστυχῶς ὑπάρχουν χιλιάδες ἐνδεεῖς Ἕλληνες καὶ ἐπιβάλλεται νὰ ἐνδιαφερώμεθα πρῶτον διὰ τοὺς οἰκείους τῆς πίστεως καὶ μετὰ γιὰ τοὺς ἄλλους, διότι: «Εἰ δέ τις τῶν ἰδίων καὶ μάλιστα τῶν οἰκείων οὐ προνοεῖ, τὴν πίστιν ἤρνηται καἔστιν ἀπίστου χείρων». (Α΄Τιμ. 5, 8).

ΔΕΥΤΕΡΟΝ

Τὸ Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν θηριομαχεῖ κυριολεκτικὰ πρὸς πᾶσαν κατεύθυνσιν ἀγωνιζόμενον καυτηριάζοντας τὸ κακόν, καὶ ἐπαινώντας τὸ καλόν. Εὐτυχῶς οἱ ἔχοντες πνευματικὰ ἐνδιαφέροντα ἐνθουσιάζονται μὲ τὸ ἔργο μας ἀλλὰ καὶ λυποῦνται σφόδρα γιὰ τὸν συστηματικὸ παραγκωνισμό μας, ποὺ ἀποβλέπει στὴν ἐξουθένωσί μας, καὶ συμπάσχουν.

Τὸ Ι.Π.Η.Π.Α. ἀγωνίζεται πρῶτον γιὰ δικαιοσύνη καὶ μετὰ γιὰ ἐλεημοσύνη, κυρίως στὸν πνευματικὸ τομέα. Αὐτὴ τὴν ἐλεημοσύνη τὴν ἔχομε μεγίστη ἀνάγκη, ὄχι μόνον οἱ ὑλικὰ ἐνδεεῖς, ἀλλά, κυρίως, οἱ ὑλικὰ εὐημεροῦντες ἄνθρωποι τῆς ὑπερκαταναλωτικῆς κοινωνίας…

Ἀγωνιζόμεθα γιὰ τὴν πνευματικὴ ἀναγέννησι τοῦ ἑαυτοῦ μας καὶ τοῦ κάθε συνανθρώπου μας, τὴν ἀναστήλωσι τῶν καταρρακωθέντων καὶ ἀποδομηθέντων ἀνεκτιμήτων ἠθικῶν ἀξιῶν τῆς φυλῆς μας, ἐνάντια σὲ πνευματικὴ ραστώνη καὶ ἀβελτηρία, φιλαυτία, ἀπληστία, φιλοτομαρισμό, ὑπερευημερία, πλουτισμὸ καὶ τὸ «βόλεμα» τοῦ συρφετοῦ τῶν ἑκάστοτε κυβερνώντων εἰς βάρος τοῦ συνόλου. Μόνον τοιουτοτρόπως θὰ ἐπέλθῃ ἡ κοινωνικὴ γαλήνη, ἡ ἁρμονία καὶ ἡ εὐημερία τῶν πολλῶν, γιὰ νὰ ὑπάρξῃ πρόοδος, εἰρήνη καὶ πραγματικὴ δημοκρατία στὴν ἑλληνικὴ κοινωνία καὶ στὸν κόσμο ἅπαντα.

Μόνον τοιουτοτρόπως θὰ δυνηθοῦμε νὰ ἀναγεννηθοῦμε πνευματικὰ καὶ νὰ καταργήσωμε τὴν ἐπικρατοῦσα κοινωνία τῆς ζούγκλας καὶ νὰ δημιουργήσωμε μία σωστὰ συντεταγμένη κοινωνία καὶ ἕνα χρηστὸ κράτος, κράτος δικαίου.

Δυστυχῶς ὅμως καὶ τὸ Ἵδρυμά μας ὄχι μόνον δὲν τυγχάνει οὐδεμιᾶς οἰκονομικῆς ἐνισχύσεως, ἀλλά, ἀντιθέτως, παραγκωνίζεται συστηματικά. Ἰταμά, ὅμως,  ἀνθρωπάκια, τὰ ὁποῖα διετέλεσαν ἀκόμη καὶ πρωθυπουργοὶ καὶ συνέβαλαν τὰ μέγιστα στὴ καταρράκωσι τῶν ἀνεκτιμήτων ἀξιῶν τῆς φυλῆς μας καὶ ἐσχάτως συνέβαλαν στὴν οἰκονομικὴ κρίσι, συστήνουν Ἱδρύματα γιὰ τὴν ὑστεροφημία των καὶ ἔτσι νοσφίζονται τεράστια ποσὰ ἀπὸ τὸν κρατικὸ προϋπολογισμὸ καὶ λοιπὲς πηγὲς τοῦ Ἐσωτερικοῦ καὶ τοῦ Ἐξωτερικοῦ.

Συνειρμικῶς ἔρχονται στὴ μνήμη οἱ λίαν ρεαλιστικοὶ στίχοι τοῦ ποιητοῦ μας Γεωργίου Σουρῆ, ὁ ὁποῖος πρὸ 120 ἐτῶν εἶχε γράψει μεταξὺ τῶν ἄλλων: 

Ποιὸς εἶδε κράτος λιγοστὸ
σ᾿ ὅλη τὴ γῆ μοναδικό,
ἑκατὸ νὰ ἐξοδεύῃ
καὶ πενήντα νὰ μαζεύῃ; Νὰ τρέφῃ ὅλους τοὺς ἀργούς,
νἄχῃ ἑπτὰ Πρωθυπουργούς,
ταμεῖο δίχως χρήματα
καὶ δόξης τόσα μνήματα; Νἄχῃ κλητῆρες γιὰ φρουρὰ
καὶ νὰ σὲ κλέβουν φανερά,
κι ἐνῷ αὐτοὶ σὲ κλέβουνε
τὸν κλέφτη νὰ γυρεύουνε; * * *
Κλέφτες φτωχοὶ καὶ ἄρχοντες μὲ ἅμαξες καὶ ἄτια,
κλέφτες χωρὶς μία πῆχυ γῆ καὶ κλέφτες μὲ παλάτια,
ὁ ἕνας κλέβει ὄρνιθες καὶ σκάφες γιὰ ψωμὶ
ὁ ἄλλος τὸ ἔθνος σύσσωμο γιὰ πλούτη καὶ τιμή. * * *
Ὅλα σ᾿ αὐτὴ τὴ γῆ μασκαρευτῆκαν
ὀνείρατα, ἐλπίδες καὶ σκοποί,
οἱ μοῦρες μας μουτσοῦνες ἐγινῆκαν
δὲν ξέρομε τί λέγεται ντροπή. * * *
Ὁ Ἕλληνας δυὸ δίκαια ἀσκεῖ πανελευθέρως,
συνέρχεσθαί τε καὶ οὐρεῖν εἰς ὅποιο θέλει μέρος. * * *
Χαρὰ στοὺς χασομέρηδες! χαρὰ στοὺς ἀρλεκίνους!
σκλάβος ξανάσκυψε ὁ ρωμιὸς καὶ δασκαλοκρατιέται. * * *
Γι᾿ αὐτὸ τὸ κράτος, ποὺ τιμᾶ τὰ ξέστρωτα γαϊδούρια,
σικτὶρ στὰ χρόνια τὰ παλιά, σικτὶρ καὶ στὰ καινούργια! * * *
Καὶ τῶν σοφῶν οἱ λόγοι θαρρῶ πὼς εἶναι ψώρα,
πιστὸς εἰς ὅ,τι λέγει κανένας δὲν ἐφάνη…
αὐτὸς ὁ πλάνος κόσμος καὶ πάντοτε καὶ τώρα,
δὲν κάνει ὅ,τι λέγει, δὲν λέγει ὅ,τι κάνει. * * *
Σουλούπι, μπόϊ, μικρομεσαῖο,
ὕφος τοῦ γόη, ψευτομοιραῖο.
Λίγο κατσούφης, λίγο γκρινιάρης,
λίγο μαγκούφης, λίγο μουρντάρης.
Σπαθὶ ἀντίληψη, μυαλὸ ξεφτέρι,
κάτι μισόμαθε κι ὅλα τὰ ξέρει.
Κι ἀπὸ προσπάππου κι ἀπὸ παπποῦ
συγχρόνως μποῦφος καὶ ἀλεποῦ. * * *
Καὶ ψωμοτύρι καὶ γιὰ καφὲ
τὸ «δὲ βαρυέσαι» κι «ὢχ ἀδερφέ».
Ὡσὰν πολίτης, σκυφτὸς ραγιᾶς
σὰν πιάσει πόστο: δερβεναγᾶς. Θέλει ἀκόμα -κι αὐτὸ εἶναι ὡραῖο-
νὰ παριστάνει τὸν εὐρωπαῖο.
Στὰ δυὸ φορώντας τὰ πόδια πού ῾χει
στό ῾να λουστρίνι, στ᾿ ἄλλο τσαρούχι. * * *
Δυστυχία σου Ἑλλάς, μὲ τὰ τέκνα ποὺ γεννᾶς.
Ὦ Ελλάς, ἡρώων χώρα, τί γαϊδάρους βγάζεις τώρα; * * *

Οἱ στίχοι αὐτοὶ ἔχουν, δυστυχῶς, ἀπόλυτη ἐφαρμογὴ καὶ σήμερα.

Ἐπαναλαμβάνομε, ὅτι κανονικῶς τὸ μόνον Ἵδρυμα πολιτικῶν, ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ ὑπάρχῃ, εἶναι γιὰ τὸν ἀνεπανάληπτο Ἐθνάρχη-Κυβερνήτη ἀείμνηστο Ἰωάννη Καποδίστρια, τὸν ὁποῖο ἐδολοφόνησαν οἱ Ἄγγλοι μὲ ὄργανά των ἀνεγκέφαλους Ἕλληνες. Ἐνῷ δὲ τὸ Foreign Office μετὰ παρέλευσι 30 ἐτῶν ἀνοίγει ὅλους τοὺς ἀπορρήτους φακέλλους του, γιὰ τὸν Ἰωάννη Καποδίστρια ἀκόμη καὶ μετὰ παρέλευσι 180 ἐτῶν δὲν τοὺς ἄνοιξε…

Ὁ δημοσιογράφος Χατζάρας, ποὺ ἔφερε στὸ φῶς τὸ ἐν λόγῳ θέμα, ἀπελύθη τὴν ἑπομένη ἡμέρα…

Ἡ ἀνεκτίμητη διοικητική του ἱκανότης στὰ Ἑπτάνησσα καὶ ἐν συνεχείᾳ στὴν Ἑλβετία προεκάλεσαν τὸν θαυμασμὸ τοῦ Τσάρου, ὁ ὁποῖος τὸν ἐπεστράτευσεν ὡς Ὑπουργό του ἐπὶ τῶν Ἐξωτερικῶν. Ἐκτενέστερον περὶ Καποδίστρια δύνασθε νὰ δῆτε στὴ «Φωτεινὴ Γραμμή». τεύχη 13 (σελ. 10-34) καὶ 42 (σελ. 38-65).

Ἀπόψε ρίχνομε τὸ σύνθημα: σ’ ὅλες τὶς Σχολὲς Πολιτικῶν Ἐπιστημῶν νὰ ἱδρυθοῦν ἕδρες ἐπ’ὀνόματι ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ, κατ’ἀρχὴν στὴν Ἑλλάδα καὶ μετὰ σ’ ὅλα τὰ Πανεπιστήμια τῆς Ὑφηλίου.

Αὐτὲς οἱ ἕδρες ἀρχικῶς, καὶ κατόπιν οἱ Σχολές, πρέπει νὰ ἀναδειχθοῦν πρότυπα ἀνὰ τὴν Ὑφήλιο. Εἶναι μέγιστον αἶσχος διὰ τῆς ἐπικρατούσης ἀναξιοκρατίας καὶ φαυλοκρατίας νὰ μὴ πρωτεύῃ οὔτε μία Φιλοσοφικὴ ἤ μία Θεολογικὴ Σχολὴ τῆς Ἑλλάδος, παρ’ὅλον ποὺ ἐμεῖς ἔχομε τὶς ἀνεκτίμητες πηγές-ἀνεξάντλητες δεξαμενὲς τῶν ἀρχαίων ἑλλήνων φιλοσόφων, τῆς Θεολογίας, τῶν ἁγίων Πατέρων, τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καὶ τὴν εὐλογία τοῦ Θεοῦ, δηλαδὴ τὴν συγγραφὴ τῆς Καινῆς Διαθήκης στὴν ἑλληνική, καθὼς καὶ τὴν μετάφρασι τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ὑπὸ τῶν ἑβδομήκοντα σοφῶν στὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα, γιὰ τοὺς Ἑβραίους τῆς διασπορᾶς.

Τὸ ἐπικρατοῦν αὐτὸ ἁμαρτωλὸ κατεστημένο ἀναγκάζει πληθώρα ἀξίων νέων ἐπιστημόνων νὰ «παίρνουν τὰ μάτια τους», νὰ μεταναστεύουν καὶ νὰ ἀναδεικνύωνται στὸ Ἐξωτερικό.

Ἄς ἀγωνισθοῦμε, λοιπόν, παντοιοτρόπως γιὰ τὴ κατάργησι τῆς ἀναξιοκρατίας καὶ φαυλοκρατίας, γιὰ νὰ ἀναδειχθοῦν στὴν Ἑλλάδα μας πρωταθλητὲς καὶ ἀθλητὲς τοῦ πνεύματος καὶ νὰ μᾶς ἐκτιμήσουν οἱ ξένοι γι’αὐτὲς τὶς ἀρετὲς καὶ νὰ μὴ μᾶς θεωροῦν ὡς πρώτους στὴ διαφθορά.

ΤΡΙΤΟΝ

Τὸ Σωματεῖον «οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοἜθνους» ἀγωνίζεται νὰ συνειδητοποιήσωμε ὅλοι οἱ Ἕλληνες καὶ νὰ πραγματοποιήσωμε τὴν ἱερὰ ὑπόσχεσι τοῦ Γέρου τοῦ Μοριᾶ καὶ τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας, οἱ ὁποῖοι συνησπίσθησαν καὶ ὠργανώθησαν νὰ ἀγωνισθοῦν γιὰ τὴν ἀποτίναξι τοῦ ἀνυποφόρου μωαμεθανικοῦ ζυγοῦ, ἔχοντες ὡς κύριον ὅπλον των τὴν ἀκράδαντη πίστι των στὸν Σωτῆρα Χριστὸ καὶ ὡς δόγμα των, «γιὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστι τὴν ἁγία καὶ τῆς πατρίδος τὴν ἐλευθερία, γι’ αὐτὰ τὰ δύο πολεμῶ καὶ ἄν δὲν τὰ ἀποκτήσω, τὶ μὲ ὠφελεῖ καί ἄν ζήσω;».

Κατὰ τὴν εἴσοδόν σας σᾶς ἐδωρήσαμε, ἐκτὸς ἀπὸ τὰ περιοδικὰ καὶ βιβλία μας, ὅπου ἀναφέρονται καὶ οἱ διάφορες δραστηριότητες καὶ προοπτικές μας, καὶ ἕνα Προσχέδιον γιὰ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους μὲ σύντομο ἱστορικό.

Ὁ θαρραλέος Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κ. Ἀμβρόσιος ἀπέστειλε προσφάτως ἐγκύκλιο ἐπιστολή του καὶ ὑπόμνημα πρὸς ὅλους τοὺς Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτας καὶ τοὺς προτρέπει ὅλοι νὰ ἀπευθύνουν ἔκκλησι πρὸς τὴν Διαρκῆ Ἱερὰ Σύνοδο καὶ τὸν Μακαριώτατο νὰ πρωτοστατήσῃ ἡ Ἐκκλησία, γιὰ νὰ πραγματοποιηθῇ ἐπιτέλους ἡ ἱερὴ ὑπόσχεσις τῶν ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας. Ἱδρυόμενος ὁ Ναὸς τοῦ Τάματος στὸ Ἀττικὸ Ἄλσος θὰ δεσπόζῃ ὅλων τῶν λόφων τῆς Ἀττικῆς καὶ θὰ εἶναι μία νέα «Ἁγία Σοφία», μνημεῖο δοξολογίας, εὐχαριστίας καὶ εὐγνωμοσύνης στὸν Σωτῆρα Χριστό.

Ἤδη τὰ ὀστὰ τοῦ Γέρου τοῦ Μοριᾶ καὶ ὅλων τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας «θὰ τρίζουν», διότι ἐπὶ 180 ἔτη ὑπήρξαμε ἐπιλήσμονες τῆς ἱερᾶς ὑποσχέσεως τῶν ἀξἰων προγόνων μας καὶ θὰ βοοῦν: «Ἀνάθεμα στοὺς ἀναξίους ἀπογόνους μας, διότι ἐμεῖς ἐκάναμε τὰ κορμιά μας ,,κόσκινο,, ἀπὸ τὰ βόλια τῶν ἐχθρῶν γιὰ νὰ ἐκδιώξωμε μερικὲς ἑκατοντάδες χιλιάδες μωαμεθανῶν ἀπὸ τὴ πατρίδα μας, καὶ οἱ ἀπόγονοί μας ἔπεσαν θύματα τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων καὶ ἐπέτρεψαν τὴν εἰσβολή-ἐπιδρομὴ ἀλλοφύλων, κυρίως Μωαμεθανῶν, πολλαπλασίων ἀπὸ ὅσους ἐμεῖς ἐδιώξαμε»…

Ὅλοι αὐτοὶ οἱ παράνομοι ἀλλόφυλοι εἰσβολεῖς, ποὺ τὴν εἴσοδο τους ὀργανώνουν «οἱ φίλοι» μας Τοῦρκοι, νομιμοποιοῦνται καὶ ἑλληνοποιοῦνται γιὰ νὰ ἐπιτευχθοῦν τὰ καταχθόνια σχέδια τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων, ποὺ εἶναι: «Μόνον ἐὰν ἀφελληνίσωμε καὶ ἀποχριστιανίσωμε τοὺς Ἕλληνες, θὰ ἐπιτύχωμε τὸν σκοπό μας, ἀρχικῶς εἰς τὴν Ἑλλάδα καὶ ἐν συνεχείᾳ στὰ λοιπὰ ἔθνη»…

ΤΕΤΑΡΤΟΝ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ εἶναι, ὡς γνωστόν, τὸ ὄνομα τοῦ αἰτηθέντος Ραδιοφωνικοῦ καὶ Τηλεοπτικοῦ Σταθμοῦ, ποὺ ἐδῶ καὶ 22 ὁλόκληρα ἔτη ἀγωνισθήκαμε νὰ ἔχωμε, ἀλλὰ τὰ ὄργανα τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων, ὅπως ἐγράψαμε καὶ εἰς τὸ περιοδικό μας «ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ», τεῦχος 38, σελ. 10 δὲν μᾶς ἔδωσαν συχνότητες, γιὰ νὰ ἐκπέμπωμε καὶ νὰ ἀναφερώμεθα σ’ ὅλα τὰ ἐνδιαφέροντα τῆς ζωῆς, νὰ ἐπαινοῦμε τὸ καλὸ καὶ νὰ στηλιτεύωμε τὸ κακό, νὰ ἀφυπνίζωμε καὶ νὰ μὴ «ἀφιονίζωμε» τοὺς Ἕλληνες, νὰ ψυχαγωγοῦμε καὶ νὰ μὴ ἐκμαυλίζωμε ἰδίως τὴ νεολαία. Ἔτσι τὰ ἀγορασθέντα μηχανήματά μας «σαπίζουν» ἐπὶ 22 συναπτὰ ἔτη, διότι τὸ κατεστημένο ἔχει ἐντολὴ νὰ ὑπάρχουν μόνον «χαζοκούτια», νὰ ἐκμαυλίζουν καὶ νὰ μὴ καλλιεργοῦν τὴν πνευματικὴ ἀναγέννησι τῆς κοινωνίας.

Τ περιοδικό μας «Φωτεινὴ Γραμμή» ἀποστέλλομε σὲ 30.000 δημόσιες καὶ ἰδιωτικὲς βιβλιοθῆκες ἀνὰ τὴν ὑφήλιο καὶ ἔχει προκαλέσει τὸν θαυμασμὸ καὶ τὸν ἔπαινο ὄχι μόνον τῶν Ἑλληνοφώνων Πατριαρχῶν, ἀλλὰ καὶ αὐτοῦ τοῦ μακαριστοῦ Πατριάρχου Μόσχας κυροῦ Ἀλεξίου, καθὼς καὶ χιλιάδων ἄλλων προσωπικοτήτων τοῦ Ἐσωτερικοῦ καὶ τοῦ Ἐξωτερικοῦ.

ΠΕΜΠΤΟΝ

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ www.fotgrammi.gr

Ἐκτὸς τῶν κειμένων τοῦ περιοδικοῦ μας «Φωτεινὴ Γραμμή», ποὺ ἀναρτοῦμε στὸ διαδίκτυο, ἀγωνιζόμεθα νὰ ἀναρτοῦμε καὶ ἄλλα θέματα ἐνδιαμέσως. Πρέπει τὴν ἱστοσελίδα μας νὰ τὴν διαδίδωμε παντοῦ, ἰδίως στοὺς νέους ἀνθρώπους, γιὰ νὰ «ἀποτοξινώνωνται» ἀπὸ τὰ «χαζοκούτια» καὶ τὶς αἰσχρὲς ἱστοσελίδες.

Πολλὰ θέματα τῆς ἱστοσελίδος μας τυγχάνουν εὐρείας δημοσιότητος. Παραδείγματος χάριν εἴχαμε κοινοποιήσει πρὸ διετίας στὸ περιοδικό μας (τεῦχος 33, Δεκέμβριος 2008, σελ. 79) τὴν ἰδέα νὰ μὴ μετατραπῇ τὸ πρώην Ἀερόδρομιο τοῦ Ἑλληνικοῦ, ἡ βάσις Ἀεροπορίας καὶ ἡ Ἀμερικανικὴ βάσι εἰς «Μητροπολιτικὸ Πάρκο», ἀλλὰ ἕνα μέρος τῆς πανάκριβης αὐτῆς ἐκτάσεως νὰ ἐκποιηθῇ ἀπὸ μία ἀδέκαστη ἐκλεγομένη ἐπιτροπὴ διὰ κληρώσεως μεταξὺ ἐντίμων ἀνθρώπων ἀπὸ ὅλα τὰ ἐπαγγέλματα, ὥστε νὰ μὴ εἶναι ὄργανα τῶν κομματικῶν παρατάξεων τῆς ἑκάστοτε κυβερνώσης «κλίκας». Μὲ τὰ τεράστια ἔσοδα, ποὺ θὰ προέκυπταν, θὰ ἐγίνοντο ὑποδομὲς σ’ὅλη τὴν Ἑλλάδα ἰδίως στὴν δυτικὴν Ἀττική. Αὐτὸ ὅμως δὲν εὑρῆκε καμμία ἀνταπόκρισι καὶ δὲν εὐδοκίμησε. Ἀκόμη καὶ οἱ Δήμαρχοι καὶ ὁ Νομάρχης Δυτικῆς Ἀττικῆς δὲν ἐτόλμησαν νὰ δείξουν ἐνδιαφέρον, διότι εἶχαν κομματικὴ πειθαρχία, οὔτε καὶ οἱ «ψευτοδιανοούμενοι» καὶ δημοσιογραφίσκοι «Μέσων Μαζικῆς Ἐνημερώσεως (Παραπληροφορήσεως)». Ὁ σημερινὸς ὅμως Πρωθυπουργὸς ἠναγκάσθη νὰ υἱοθετήσῃ τὴν πρότασί μας, μὲ τὴν μόνη διαφορά, ὅτι, ἐνῷ ἐμεῖς ζητούσαμε ἀπόλυτη διαφάνεια, ὁ κ. Πρωθυπουργὸς καὶ οἱ συνεργάτες του προχωροῦν μὲ ἀπόλυτη ἀδιαφάνεια, γιὰ νὰ θησαυρίσουν περαιτέρω «τρωκτικά», ποὺ δὲν ἐχόρτασαν τὶς τελευταῖες δεκαετίες…

Τοιουτοτρόπως, ἐὰν πληκτρολογήσῃ κανένας στὸ διαδίκτυον «Μητροπολιτικὸ Πάρκο» θὰ ἰδῇ πρῶτον θέμα: «Ἡ Φωτεινὴ Γραμμή» καὶ τὸ  Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν».

Δεκάδες σοβαρὲς ἱστοσελίδες ἀντιγράφουν καὶ ἄλλα θέματά μας καὶ τὰ ἀναρτοῦν στὶς ἱστοσελίδες τους, ὅπως ἐκτενῶς ἀναφέρομε καὶ στὸ περιοδικόν μας, τεῦχος 45, σελ. 53.

Γιὰ νὰ μὴ σᾶς κουράζωμε καὶ γιὰ νὰ ἔχουν χρόνο καὶ οἱ ἑπόμενοι ὁμιλητές, σᾶς παραπέμπομε γιὰ περισσότερες λεπτομέρειες ὡς πρὸς τοὺς σκοπούς, δραστηριότητες καὶ προοπτικὲς τῶν διαφόρων φορέων μας στὸ συνοπτικὸ πόνημα ἐκ 32 σελίδων, τὸ ὁποῖο ἐλάβατε ἤδη κατὰ τὴν εἴσοδό σας.

Ἐπίσης, γιὰ ποίους λόγους ἐπιβάλλεται νὰ γίνωνται βραβεύσεις πρὸς παραδειγματισμὸ τῶν ἐπερχομένων γενεῶν, λόγῳ περιωρισμένου χρόνου, δὲν ἀναπτύσσομε περισσότερο. Ἀνατρέξατε, παρακαλοῦμε, στὴ Φωτεινὴ Γραμμὴ τεῦχος 41, σελ. 135 καὶ τεῦχος 45, σελ. 126.

Ὁποιανδήποτε ἀπορία καί ἄν ἔχετε, τηλεφωνήσετέ μας

στὸ τηλέφωνο 210-3254321.

Παρὰ τὴν λίαν ἐπισφαλῆ ὑγείαν μας καὶ παρ᾿ ὅλον ὅτι ἔχομε νὰ ἀντιμετωπίζωμε καθημερινῶς πληθώρα ἄλλων κοινωνικῶν καὶ πνευματικῶν ζητημάτων, ἰδιαιτέρως τὶς σατανικὲς ἀντιξοότητες, ἐν τούτοις εἴμεθα ἀπὸ τὴν 5ην πρωινὴ ὥρα μέχρι καὶ τὶς πρῶτες μεταμεσονύκτιες ὧρες στὴ διάθεσί σας.

Στενάζοντες, ὅμως, κάτω ἀπὸ τοὺς λίαν δυσβαστάκτους ὄγκους ἐργασίας καὶ ἐξόδων, ἀναγκαζόμεθα νὰ σᾶς ὑπενθυμίσωμε τὴν ἀνάγκη νέων συνεργατῶν καὶ ἐθελοντῶν, γιὰ νὰ ὀργανώσωμε ἕνα ἀδιάρρηκτο πυρῆνα ἐναντίον τοῦ πολυωνύμου ὀργανωμένου κακοῦ, γιὰ νὰ δυνάμεθα, μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, νὰ ἀναχαιτίζωμε τὸ κακὸ καὶ νὰ μὴ πολλαπλασιάζεται τοῦτο περαιτέρω.

Εὐελπιστοῦμε αὐτὴ τὴν φορὰ ἡ ἀπεγνωσμένη ἔκκλησί μας γιὰ συναντιλήπτορες νὰ εὕρῃ εὐήκοα ὦτα καὶ νὰ σπεύσουν πολλοὶ «Σαμαρεῖται» καὶ «Κυρηναῖοι» νὰ μᾶς συνδράμουν, προτοῦ αὔριον εἶναι ἀργά. Μὴ περιμένετε νὰ ἐξαντληθοῦμε πλήρως, γιὰ νὰ συνειδητοποιήσετε τὸ καθῆκον σας. Εἶναι πολλοί, ποὺ πραγματικὰ δύνανται, ἀλλὰ δυστυχῶς δὲν θέλουν καὶ «γλυστροῦν σὰν τὰ χέλια», ἐφαρμόζοντες τὸ Γραφικόν: «γρὸν ἠγόρασα …, ζεύγη βοῶν ἠγόρασα πέντε…, γυναῖκα ἔγημα…, ἐρωτῶ σε, ἔχε με παρῃτημένον» (Λουκ. 14, 18).

Ἐὰν προσέλθουν πολλοὶ ἐθελοντές, τότε θὰ ἐλαφρύνουν καὶ τὸν σταυρὸ τῶν ἐλαχίστων ἐθελοντῶν μας. Ὅλοι μαζί, μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ, δυνάμεθα νὰ κάνωμε θαύματα.

μόνοια, σύμπνοια, συνεργασία θὰ μᾶς σώσουν.

Ὁπότε θὰ ἐπιτευχθῆ αὐτὸ ποὺ εἶπε ὁ ἀείμνηστος Χαρίλαος Τρικούπης: «Ἡ Ἑλλὰς προώρισται νὰ ζήσῃ καὶ θὰ ζήσῃ».

Ἐπ’εὐκαιρίᾳ σᾶς ἀνακοινώνομε ὅτι ἡ προσκυνηματικὴ ἐκδρομὴ στὴ μνήμη τοῦ  Ἁγίου Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου στὴν Ἀροανία Καλαβρύτων θὰ πραγματοποιηθῇ ἐφέτος τὴν 22α Μαΐου συλλειτουργούντων τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κ. Ἀμβροσίου, Κυθήρων κ. Σεραφείμ καὶ Γόρτυνος καὶ Μεγαλοπόλεως κ. Ἱερεμία.

Καὶ πἀλι, ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ, ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ καὶ ΕΙΡΗΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *