Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών Παρουσίασις Πονήματος Νικ. Κλέντου για τους Θρήνους και Κοπετούς της Πτώσεως της Κωνσταντινουπόλεως 5.9.22 Εταιρεία Φίλων του Λαού Δελτίο Τύπου και Video: https://www.youtube.com/watch?v=0VkZ37L4FzM

αναρτήθηκε σε: Εκδηλώσεις | 0

11.9.2022

 

Μὲ μεγάλη ἐπιτυχία πραγματοποιήθηκε εἰς τὴν εὐγενῶς παραχωρηθεῖσα Αἴθουσα τῶν Μεγάλων Εὐεργετῶν τῆς Ἑταιρείας τῶν Φίλων τοῦ Λαοῦ (Λαϊκὸ Πανεπιστήμιο) ἡ παρουσίασις τοῦ πονήματος τοῦ Ἀξιοτίμου κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΑΣΤ. ΚΛΕΝΤΟΥ, Διδασκάλου τῆς Ἐθνικῆς Μουσικῆς, τ. Κοσμήτορος τοῦ Φιλολογικοῦ Συλλόγου «Παρνασσός», τ. Προέδρου τοῦ «Συλλόγου πρὸς Διάδοσιν τῆς Ἐθνικῆς Μουσικῆς» (τοῦ ΣΙΜΩΝΟΣ ΚΑΡΡΑ) – Παλαιογράφου, Συγγραφέως, μὲ τίτλον:

 

«ΤΑΞΙΣ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ ΤΗΣ ΚΘ΄ΜΑΪΟΥ

ΘΡΗΝΟΙ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΑΛΩΣΕΩΣ».

 

Τὴν ἐκδήλωσιν συντόνισε ὁ Θεολόγος – Φιλόλογος – Ἐκπαιδευτικός, κ. Κων/νος Παπαγεωργίου, ὁ ὁποῖος κατέφθασε ἀπὸ τὸν τόπον καταγωγῆς του καὶ διαμονῆς του, τὸ Ναύπλιον, οἰκογενειακῶς, διὰ νὰ συμπαρασταθῇ ἀνιδιοτελῶς εἰς τὴν ὅλην ἐκδήλωσιν.

 

Ὁ κ. Παπαγεωργίου ἔκανε ἔναρξιν τῆς τελετῆς μὲ τὴν ἀνάγνωσιν τοῦ Χαιρετισμοῦ τοῦ ἐκλεκτοῦ Προέδρου τῆς Ἑταιρείας τῶν Φίλων τοῦ Λαοῦ, Δόκτορος  Γεωργίου Πουκαμισά, Πρέσβεως ἐπὶ τιμῇ, εἰς τὸν ὁποῖον εὐγνωμοσύνης ἕνεκεν προσφέραμε ἀναμνηστικὰ δῶρα ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις τοῦ Ἱδρύματός μας μαζὶ μὲ τὴν ἀγάπη μας, τὶς εὐχαριστίες μας καὶ τὶς εὐχές μας.

 

Παρόντες ἐκλεκτοὶ καὶ πιστοὶ φίλοι τοῦ Ὁμίλου τῶν Κοινωφελῶν Φορέων μας :

Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν, Διορθοδόξου Συνδέσμου «Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος», Σωματείου «Οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους» καὶ τοῦ Περιοδικοῦ μας «Φωτεινὴ Γραμμή».

 

Σεβασμιώτατός μας Βελεστίνου κ. κ. Δαμασκηνός, παρὰ τὸ προκεχωρημένον τῆς ἡλικίας του καὶ τὴν ἐπισφαλῆ ὑγεία του, προσῆλθε ἀπὸ τοὺς πρώτους καὶ πρωτοστάτησε μὲ τὴν ὁμιλία του καὶ τὴν ψαλμωδία του. Μᾶς ἐτίμησε ἐπίσης καὶ ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμαδρίτης πατὴρ Ἀμβρόσιος Vesic, συνεργάτης τοῦ Διορθοδόξου Συνδέσμου ἀπὸ τὸν πόλεμο εἰς τὴν πρώην Γιουγκοσλαβία, τότε ποὺ κατωρθώναμε καὶ ἀποστέλαμε τὶς τεράστιες ἀνθρωπιστικὲς βοήθειές μας πρὸς τοὺς ἀδελφοὺς Σέρβους (1994 – 2000).

 

Ἐκτὸς τοῦ συγγραφέως Ἀξιοτίμου κ. Νικολάου Κλέντου καὶ τῶν ἐκλεκτῶν ὁμιλητῶν,  κ. Βασιλείου Κέκη, καθηγητοῦ χειρουργικῆς καὶ ἱστορικοῦ ἐρευνητοῦ, καταγομένου ἐκ τῆς Βασιλευούσης, Ἀνδρέου Ζεάκι – Γλυνιά, Καθηγητοῦ Μουσικῆς καὶ Λάμπρου Σκόντζου, Καθηγητοῦ Θεολογίας μᾶς ἐτίμησαν διὰ τῆς παρουσίας των καὶ ἐκλεκτὰ πνευματικὰ πρόσωπα τῆς Πατρίδος μας :

 

ὁ πρώην Ὑπουργὸς κ. Ἀνδρέας Ζαΐμης, ὁ Ὑποστράτηγος κ. Δημήτριος Βόγγολης, ἡ Καθηγήτρια τῆς Ἰατρικῆς κ. Εἰρήνη Γράψα καὶ ἡ Καθηγήτρια τῆς Φιλοσοφικῆς κ. Ἀριστέα Τόλια, ὁ κ. Θωμᾶς Ἰωαννίδης ὡς ἐκπρόσωπος τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Θεολόγων (Π.Ε.Θ.), ὁ κ. Ἀθανάσιος Δράκος ὡς ἐκπρόσωπος τῆς Οἰκουμενικῆς Ὁμοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτῶν (ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ), ἡ κ. Ἑλένη Κωτούλα ἀπὸ τὴν Πανελληνία Ἕνωσιν Φίλων τῶν Πολυτέκνων (Π.Ε.ΦΙ.Π.) ὁ κ. Κων/νος Καρκανιάς, ἐπ. Πρόεδρος Συνδέσμου Κολλεγίων, ὁ κ. Ἰωάννης Σιδεράκης, πρώην Διευθυντὴς τοῦ ΟΤΕ, καὶ πλῆθος πιστῶν φίλων.   

 

Ἡ ἔναρξις ἔγινε μὲ τό «ΤΗ ΥΠΕΡΜΑΧΩ».

 

Ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἱδρύματος Προασπίσεως Ήθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν κ. Ἰωάννης Ἀναγνωστόπουλος ὑπεδέχθη τοὺς προσελθόντας φίλους  μὲ ἕνα σύντομον χαιρετισμόν.  

 

Ὁ Καθηγητὴς κ. Βασίλειος Κέκης ἔκανε μία σύντομη ἐκ μέσης καρδίας ἀναφορά.

 

Ὁ κ. Ἀνδρέας Ζεάκις – Γλυνιάς παρουσίασε τὸ βιβλίον ἀπὸ ἀπόψεως ἱστορικῆς τῆς μουσικῆς ἐν προβληματισμῷ μὲ τὰ ἐθνικὰ θέματα.

 

Ἡ Χορωδία μας μὲ  Μαΐστορα τὸν κ. Νικόλαον Ἀναγνώστου καὶ μὲ τὴν ἔψαλε ἀντιπροσωπευτικὰ ἄσματα.

 

Σὲ ἔκτακτη ἐμφάνισιν ἐνθουσίασε τὸ ἀκροατήριον ὁ καλλιτέχνης κ. Λάκης Χαλκιάς.

 

Ὁ κ. Λάμπρος Σκόντζος παρουσίασε τὸ βιβλίο ὑπὸ τὴν ἑλληνοχριστιανκὴ ὀπτικὴ γωνία.

 

Ὁ Πρόεδρος κ. Ἰωάννης Ἀναγνωστόπουλος ἔκλεισε τὴν τελετὴν παρουσιάσεως τοῦ βιβλίου μὲ ἕνα συνοπτικὸν Συμπέρασμα καὶ ἀνάπτυξιν τῶν διανοιγομένων Προοπτικῶν, κάμνων μνεία καὶ εἰς τὸν παρόντα ἀνιδιοτελῆ ἱεραπόστολον κ. Γεράσιμον Νικολοβγένη, συγκρίνων τὴν κρατικὴ ἀπάθεια καὶ ἀδιαφορία μὲ τὸν ἁγνὸ ἄοκνο ἀγῶνα τοῦ κ. Νικολοβγένη. Ὁ κ. Ἀναγνωστόπουλος ἀνέπτυξε τὶς δραστηριότητες καὶ ἐξέφρασε τὶς ἐπιθυμίες τοῦ κ. Νικολοβγένη γιὰ μία πραγματικῶς ἀνιδιοτελῆ ἱεραποστολή.

 

Ἀκολούθησαν οἱ  ἀπονομὲς τῶν βραβεύσεων ὡς Πρέσβεων καλῆς Θελήσεως ὑπὲρ τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους:

 

Εἰς τὸν Συγγραφέα κ. Νικόλαον Κλέντον.

 

Εἰς τὸν Καθηγητὴν τῆς Ἰατρικῆς κ. Βασίλειον Κέκην.

 

Εἰς τὸν Καθηγητὴν τῆς Μουσικῆς κ. Ἀνδρέα  Ζεάκιν – Γλυνιά.

 

Εἰς τὸν Καθηγητὴν τῆς Θεολογίας κ. Λάμπρον Σκόντζον.

 

Εἰς τὸν Ὑποστράτηγο κ. Δημήτριο Βόγγολη, τὸν ἀνὰ τὴν Ὑφήλιον ὑπερασπιστὴ καὶ ἀγωνιστὴ ὑπὲρ τῶν Ἑλληνοχριστιανικῶν ἰδεωδῶν.

 

Τέλος προσεφέρθησαν ἀναμνηστικὰ δῶρα εἰς τὴν Χορωδία μας, μέσῳ τοῦ Μαΐστρου κ. Νικολάου Ἀναγνώστου καὶ εἰς τὸν Καλλιτέχνην κ. Λάκη Χαλκιά.

 

Ἀποχωροῦμε μὲ τὸν Ἐθνικό μας Ὕμνον.

 

Εὐχαριστοῦμε τοὺς προσελθόντας.

 

Ἰδιαιτέρως εὐχαριστοῦμε θερμῶς καὶ τὸν Πρέσβυ Καλῆς Θελήσεως ὑπὲρ τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους κ. Λεωνίδα Δρογκάρη διὰ τὴν ἀνιδοτελῶς πραγματοποιηθεῖσα ἐπαγγελματικὴ βιντεοσκόπησιν τῆς ὅλης ἐκδηλώσεως.

 

 

 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=0VkZ37L4FzM

 

Ἀναλυτικῶς οἱ ὁμιλίες και οἱ βραβεύσεις  θὰ ἀναπτυχθοῦν εἰς ἑπόμενα Δελτία Τύπου.

 

 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ – ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ     τηλ. 210 3254321

 

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *