ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 77- ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΠΟΝΤΕΣ ΤΟ 2018 ΜΕ ΣΚΕΨΕΙΣ ΥΠΟΔΕΧΟΜΕΝΟΙ ΤΟ 2019 ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥΣ

31.12.2019 *

1.Εἰς τὸ ἔτος ποὺ ἔφυγε ἐκυριάρχησε εἰς τὰς εἰδήσεις καὶ εἰς τοὺς βαθεῖς προβληματισμούς μας ἡ συρρίκνωσις τῶν συνόρων μας, κυρίως τὸ Μακεδονικὸν ζήτημα, τὸ ὁποῖον τὸ ἔχουν τελεσιδίκως προδώσει οἱ ἐξωμόται οὐσιαστικῶς ἤδη ἀπὸ τὸ Φθινόπωρον τοῦ 2017, ὅπως ὁ κ. Κοντζιὰς ἠναγκάσθη νὰ μᾶς ἐπιβεβαιώσῃ. Τὸν κυρίαρχον λαὸν τὸν ἔχουν γράψει οἱ ἐξωμόται εἰς τά «παλαιά των ὑποδήματα», διότι εἶναι πειθήνια ὄργανα τῶν σιωνιστικῶν καὶ μαρξιστικῶν κύκλων!!!….
Ἐμεῖς εἴχαμε κακίσει σφόδρα, τὸν Γέροντα κυρὸν Αὐγουστῖνον Καντιώτην, ἀείμνηστον Μητροπολίτην Φλωρίνης, διότι ἐγκατέλειψε τὴν Ἀττικήν, ὅπου διαβιεῖ ἄνω τοῦ 50% τῶν Ἑλλήνων. Τώρα ὅμως βλέπομε, ὅτι τὸν ἀδικούσαμε σφόδρα καὶ πιστεύομε ὅτι ἦτο ὄργανον τῆς Θείας Προνοίας νὰ σωθῇ ἡ Ἑλληνικὴ Μακεδονία. Διότι ἐκεῖ ὼργίαζον οἱ σλαβόφωνοι καὶ ἐὰν δὲν θηριομαχοῦσε ὁ θρυλικὸς Γέρων κυρὸς Αὐγουστῖνος, διὰ τεσσαράκοντα τρία ( 43 ) περίπου ἔτη, ὄχι μόνον τὴν Κεντρικὴν Μακεδονίαν μας, ἀλλὰ καὶ τὴν Χαλκιδικὴν μέχρι τὸν Ἀξιὸν ποταμόν, θὰ τὰ εἴχαμε χάσει. Καὶ ἀνατολικότερα τοῦ Ἀξιοῦ θὰ ὠργιάζον, οἱ ἕτεροι σλαβόφωνοι, οἱ Βουλγαρόφωνοι Ἕλληνες, οἱ Βούλγαροι τοῦ Πυρῆνος. Καὶ ἡ Ἀνατολικὴ Θράκη μας θὰ εἶχε ἑνωθῆ μὲ τὴν Δυτικὴν Θράκην, ὁπότε τὰ ἀνθελληνικὰ σχέδια τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων θὰ εἶχον ὑλοποιηθῆ πρὸ πολλῶν δεκαετιῶν. Τώρα, ἔχουν ἐπικρατήσει ὅλαι αὐταὶ αἱ ἀποφάσεις τοῦ Διεθνοῦς Σιωνισμοῦ καὶ Μαρξισμοῦ, ὅπως μᾶς τὰς προεῖπε, λίαν ἐξωραϊσμένως καὶ διπλωματικῶς, ἡ τότε πρόεδρος τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων, κυρία Ἄννα Ψαρούδα Μπενάκη τὴν 12ην Μαρτίου 2006 κατὰ τὴν ὁρκομωσίαν τοῦ τότε Προέδρου τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας σοσιαλιστοῦ κυρίου Καρόλου Παπούλια καὶ ἔκανε «πλύσιν ἐγκεφάλου» εἰς τοὺς πάντας. Δηλαδή, ὅτι ὅλαι αἱ λαϊκαὶ κατακτήσεις καὶ ὁριοθετήσεις συνόρων, διὰ τὰς ὁποίας ἐχύθησαν ποταμοὶ αἱμάτων διὰ τὴν ἀκεραιότητα τῆς Ἑλλάδος, πηγαίνουν οὐσιαστικῶς χαμέναι. Πειθήνια ὄργανα καὶ γενίτσαροι τοῦ πνεύματος τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων ἐξωμοτοῦν συνεχῶς!!!….

2.Ἐφθάσαμε μέχρι τοῦ σημείου νὰ κυκλοφοροῦν καὶ χάρται συρρικνώσεως τῶν συνόρων τῆς Ἑλλάδος, δυτικῶς ὑπὲρ τῶν φανατισμένων ἀλβανῶν τοῦ Χότζα καὶ τῶν ουτσεκάδων ὑπὲρ τῆς «μεγάλης» Ἀλβανίας μέχρι κάτω ἀπὸ τὸν Ἀμβρακικὸν Κόλπον, εἰς τὴν δυτικήν/κεντρικὴν Μακεδονίαν μας τὸ συνονθύλευμα τῶν Σκοπίων μέχρι καὶ τὴν Θεσσαλονίκην μας, τὸν Ἀξιὸν ποταμὸν καὶ τὴν Χαλκιδικήν, καὶ νὰ ἐμφανίζουν ἡνωμένην τὴν Ἀνατολικὴν μὲ τὴν Δυτικὴν Θράκην μας ὑπὲρ τῶν «ἀδελφῶν», «φίλων» καί «κουμπάρων» Τούρκων. Αἱ Ἑλληνικαὶ νῆσοι ἀκόμη καὶ ἡ Κρήτη νὰ ἔχουν ἐξαφανισθῆ.
Ἀλλὰ τὶ περιμένεις ὅμως, ὅταν ὁ μεγάλος καλλιτέχνης Νταλάρας καὶ ὁ μέγας Γεώργιος Ἀνδρέα Παπανδρέου ὁμιλοῦν ὅτι τὸ Αἰγαῖο μας ἀνήκει εἰς τὰ ψαράκια του καὶ παντοιοτρόπως πασχίζουν νὰ συρρικνωθῇ ἡ ὡραία Ἑλλάς μας καὶ οἱ Ἕλληνες νὰ ἐξουθενωθοῦν!
Ἀφοῦ οἱ πάντες ἐξώπλιζον τοὺς πάντας διὰ νὰ ἐξουθενωθῇ ριζικῶς ἡ Συρία, ἡ κοιτὶς τοῦ Χριστιανισμοῦ, καὶ νὰ ἐξουθενωθοῦν ὅλοι οἱ ὁμόδοξοι Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ Σύριοι, τολμοῦν τώρα οἱ σιωνισταὶ τῆς Ἀμερικῆς νὰ τὸ παίζουν ὅτι δὲν θέλουν νὰ εἶναι περαιτέρω χωροφύλακες τῆς ὑφηλίου, διότι προφανῶς ἔχουν ἄλλα καταχθόνια σχέδια. Νὰ γίνῃ ὁ σχιζοφρενὴς καὶ γενίτσαρος Ἐρντογάν ρυθμιστὴς τῆς Ἐγγὺς καὶ Μέσης Ἀνατολῆς καὶ τοῦ Αἰγαίου καὶ καθημερινῶς ὁ διάδοχος τοῦ Χίτλερ Ἐρντογκάν μᾶς ἀπειλεῖ μὲ τὰς γεωτρήσεις του καὶ εἰς τὸ Αἰγαῖον!!!!!…..
Μακάρι οἱ Ἀμερικανοὶ σιωνισταὶ ἀλλὰ καὶ οἱ Εὐρωπαῖοι νὰ βάλουν μυαλὸν καὶ νὰ μὴ συνασπίζωνται οἱ ἀπαίσιοι αὐτοὶ παγκόσμιοι «χωροφύλακες»ἐναντίον τῶν μικρῶν καὶ ἀδυνάτων χωρῶν τῆς ὑφηλίου καὶ νὰ μὴ ὑποστηρίζουν εἰδεχθέστατα φασιστικὰ καθεστῶτα ντόπιων!!!!….
Εἰς τὴν Ἑλλάδα μας, δυστυχῶς, ἔχουν ἐξασφαλίσει τὴν ὑπερψήφισιν παραδόσεως τῆς Μακεδονίας μας μὲ ἀναγνώρισιν τοῦ ἐκτρώματος τῆς γλώσσης τῶν σλαβοφώνων καὶ τήν «λύτρωσιν» καὶ τῶν ὑπολοίπων σλαβοφώνων!!!!….
Εἰς τὴν Μακεδονίαν μας ἑόρτασαν πανηγυρικῶς μὲ ἄσματα καὶ συνθήματα οἱ «μακεδόνες» τὴν ἀλλαγὴν τοῦ ἔτους!!!!….
Ὅλοι αὐτοί, οἱ ὁποῖοι θὰ ψηφίσουν τὴν κατάπτυστον συνθήκην τῶν Πρεσπῶν δὲν πρέπει νὰ πάρουν οὔτε ἕνα σταυρὸν κατὰ τὰς ἑπομένας ἐκλογάς, ἐθνικάς, εὐρωεκλογάς καὶ τοπικῆς αὐτοδιοικήσεως!!!!!….

3. Ὁ δικτάτωρ Μεταξᾶς κατήργησε τὴν λίαν ἐξοντωτικὴν ἐργασίαν διὰ τοὺς ἐργαζομένους ἀπὸ ἀνατολῆς ἡλίου μέχρι καὶ δύσεως του, καὶ οἱ σοσιαλ-ληστὲς καὶ οἱ δῆθεν ἐθνικόφρονες μασόνοι σιωνισταὶ τὴν ἐπανέφερον, ὑποχρεώνοντες τοὺς ἐργαζομένους νὰ ὑπογράφουν ὅτι δῆθεν ἐργάζονται τετράωρον, ἐνῷ εἰς τὴν οὐσίαν ἐργάζονται ἐπάνω ἀπὸ δεκάωρον, πληρωνόμενοι ὅμως οὐσιαστικῶς μόνον διὰ τὸ τετράωρον!!!… Ἐπίσης ὁ δικτάτωρ Μεταξᾶς ἐθέσπισε τὸ σωτήριον Ι.Κ.Α., ἀπὸ τὸ ὁποῖον ἐλάμβανον οἱ ἐργαζόμενοι κάποιες συντάξεις τῆς προκοπῆς καὶ ἐκαλύπτοντο ὅλαι αἱ ἰατροαφαρμακευτικαὶ τῶν ἀσφαλισμένων ἀνάγκαι. Τώρα οἱ σοσιάλ-ληστὲς καὶ οἱ δῆθεν δεξιοὶ διέλυσαν τὰ ἀσφαλιστικὰ ταμεῖα καὶ οἱ ἐργαζόμενοι λαμβάνουν φιλοδωρήματα καὶ ἐλαχίστας ἰατροφαρμακευτικὰς περιθάλψεις!!!…
Ἀπὸ τὴν ἄκραν ἀσφάλειαν εὑρέθημεν εἰς τὴν ἄκραν παρανομίαν, ἀναρχίαν, ἀνασφάλειαν καὶ ἄγχος. Ἀρχίζεις τὸ πρωϊ τὰς διαφόρους ἐργασίας σου καὶ πρέπει νὰ κάνῃς ἑκατομμυριάκις τὸν Σταυρόν σου, μήπως ὁ Θεὸς σὲ σώσει ἀπὸ τοὺς ἀναρχικούς, οἱ ὁποῖοι ἔφθασαν νὰ τρομοκρατοῦν ὅσους ἀντιστέκονται εἰς τὰ σχέδια των, καὶ νὰ βάζουν βόμβας καὶ εἰς τὰς εἰσόδους τῶν Ἐκκλησιῶν. Δηλαδὴ ἀργότερα θὰ τὰς τοποθετοῦν κάτω ἀπὸ τὰ Δεσποτικὰ ἤ Ψαλτήρια, διὰ νὰ ἔχωμε ἑκατοντάδας νεκροὺς καὶ τραυματίας ἀπὸ εὐλαβεῖς καὶ ταπεινοὺς ἐκ τοῦ χριστεπωνύμου πληρώματος;;;…
Οἱ ἀστυνομικοὶ κατήντησαν ὡς ἀγάλματα καὶ σημάδια ἐξασκήσεως εἰς τὴν σκοποβολὴν τῶν ἀναρχικῶν.
O tempora o mores ποῦ κατηντήσαμε;;;…

4. Κατηντήσαμε εἰς τὴν ἐποχὴν καὶ τὰς συμπεριφορὰς τῆς Πομπήϊας, ὅπου ὠργίαζαν οἱ ἄνθρωποι, ἡμίγυμνοι ἢ γυμνοὶ εἰς τὰ κέντρα πλατειῶν ἢ κεντρικοτάτων ὁδῶν εἰς θέαν πάντων. Ὅταν ἐδιάβαινε κάποιος εὐσεβὴς καὶ σεμνὸς πολίτης καὶ ἐτόλμα νὰ εἰπῇ εἰς τοὺς ἀσχημονοῦντας: «ρὲ παιδιὰ δὲν πηγαίνετε πιὸ πέρα, σὲ κάποιο ἀπόμερο μέρος;;;;… Θὰ τὸ ἀπολαύσετε καλύτερα!!!…», τότε ἐφορμοῦσε ἡ ἀστυνομία καὶ ἔσπαγε εἰς τὸ ξύλον ὄχι τοὺς ἀσχημονοῦντας ἀλλὰ τοὺς ἀνακαλοῦντας τοὺς ἀναισχύντους εἰς τὴν τάξιν καὶ τὴν εὐπρέπειαν!!!…

5. Τὸ 2019 εἶναι ἔτος ἐκλογῶν. Καὶ ἤρχισαν τὰ ὄργια τῶν ὑποσχέσεων καὶ τῶν παροχῶν τῶν πάντων χάριν ψηφοθηρίας. Δεκάδες ἀφισοκολληταὶ καὶ συνδικαλισταὶ τῆς κυβερνώσης κλίκας βολεύονται μὲ κάθε θεμιτὸν καὶ ἀθέμιτον μέσον, ἄνευ ὑποδομῶν καὶ βιωσίμων οἰκονομοτεχνικῶν μελετῶν, ἀλλὰ μὲ ἡμίμετρα ὑπερφορολογήσεως τῆς μεσαίας καὶ ἀνωτέρας τάξεως. Ἀντὶ νὰ βοηθοῦν τὴν μαστιζομένην κατωτέραν τάξιν νὰ ἐξυψωθῇ μὲ τὴν μεσαίαν, προσπαθοῦν νὰ κάνουν καὶ τὰς ἄλλας τάξεις πτωχοτέρας.
Ἐφαρμόζουν πιστὰ τὸ δόγμα τῆς δημοσιονομίας: «Ἅπαξ ἐπιβληθέντες φόροι οὐδέποτε καταργοῦνται, καὶ ἄν καταργηθοῦν, ἐπανέρχονται ὑπὸ ἀγριοτέραν μορφή »!!!….

6.Παραδείγματος χάριν ὁ ἀναίσχυντος καὶ ἀντικοινωνικὸς καὶ ἀπάνθρωπος ΕΝΦΙΑ, τὸν ὁποῖον ἐπέβαλε ὁ κ. Σαμαρὰς καὶ ὁ κ. Τσίπρας ἐξηπάτη τὸν ἑλληνικὸν λαόν, ὡρυόμενος ὅτι θὰ καταργηθῇ ἀμέσως, ὅταν γίνῃ Πρωθυπουργός. Ὅταν ἐγένετο Πρωθυπουργός, ὄχι μόνον δὲν τὸν κατήργησε ἀλλὰ διετήρησε τὰς ἀντικειμενικὰς ἀξίας πολὺ ὑψηλά, παρ’ὅλον τὸ ὅτι ἡ ἀγοραία τιμὴ τῶν ἀκινήτων εἶχε φθάσει μέχρι καὶ 5 – 6 φορὰς χαμηλότερον τῆς ἀντικειμενικῆς ἀξίας. Διότι τοιουτοτρόπως ὑφάρπαζε τὰς ἰδιοκτησίας τῶν βιοπαλαιστῶν, πολλοὶ τῶν ὁποίων εἶχον στερήσει ἀκόμη καὶ τὸ ἄρτον τῶν παιδιῶν των διὰ νὰ ἠμπορέσουν μὲ ἀπεριγράπτους στερήσεις νὰ δημιουργήσουν μίαν ἰδιοκτησίαν καὶ ἀκόμη πληρώνουν τά «θαλάσσοδάνειά» των καὶ τώρα τοὺς τὰ παίρνουν εἰς τὴν σημερινὴν ἀγοραίαν κατάστασιν.
Τοιουτοτρόπως ὁδηγοῦν τοὺς δυστυχεῖς ἰδοκτήτας εἰς πορείας, ὁδομαχίας, ἀκόμη καὶ αὐτοκτονίας!!!…

7. Ἂς σκεφτοῦμε πολὺ πρὶν θέσωμε τὸ σημεῖον τοῦ Σταυροῦ δίπλα εἰς αὐτούς, τοὺς ὁποίους θὰ ἀποφασίσωμε.
Τονίζομε ἐπανειλημμένως ὅτι ὅλοι οἱ Ἕλληνες πρέπει νὰ ξυπνήσουν ἐπιτέλους καὶ νὰ σταματήσουν νὰ βεβηλώνουν τὸ σχῆμα τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, θέτοντες αὐτὸν εἰς ὀνόματα ἀθέων, ἀντιχρίστων, ἀνθελλήνων καὶ ἀπανθρώπων!!!…. Διὰ νὰ μὴ ὠρύονται, μετά, ὅτι θὰ γίνουν «κοψοχέρηδες».
Ἔπρεπε καὶ πρέπει οἱ Ἕλληνες νὰ θέτουν σταυροὺς μόνον εἰς ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖοι πιστεύουν καὶ ἀγωνίζονται διὰ τὰ ἰδανικὰ τῆς φυλῆς μας καὶ εἶναι ἑλληνόψυχοι. Αὐτὸ τὸ μήνυμα ἀγωνιζόμεθα νὰ περάσωμε καὶ εἰς πολλὰς ἄλλας ἱστοσελίδας καὶ ἔντυπα!!!…

8. Χρόνια ὁλόκληρα ἀγωνιζόμεθα ἄνω τῶν 20 ὡρῶν ἡμερησίως νὰ διευκρινίζωμε ὅτι τὸ μεγαλεπήβολον καὶ κολοσσιαῖον μνημεῖον εὐγνωμοσύνης, δοξολογίας, λατρείας καὶ εὐχαριστίας εἰς τὸν ἐλευθερωτὴν Σωτῆρα Χριστὸν εἶναι τὸ μόνον μέσον, τὸ ὁποῖον θὰ τονώσῃ καὶ θὰ ἐνθαρρύνῃ τὸ κατατρωθὲν ἠθικὸν καὶ ἐθνικὸν σθένος τῶν Ἑλλήνων!!!….
Ἐὰν συνειδητοποιήσωμε ἐπιτακτικὴν τὴν ἀνάγκην ἐπιστροφῆς εἰς τὰς ρίζας μας καὶ ἐπικαλεσθῶμε τὸ Θεῖον Ἔλεος, ὄχι μόνο θὰ ρυσθῶμε ἀπὸ τὸν καταποντισμὸν εἰς τὸ βάραθρον τῆς ἀβύσσου, ὅπου μᾶς ὡδήγησαν καταχθόνιαι σκοτειναὶ δυνάμεις τῶν ἐντοπίων φορέων του, ἀλλὰ καὶ θὰ μᾶς βοηθήσῃ ὁ Θεὸς νὰ ἀναγεννηθῶμε πνευματικῶς. Ἡ αἰωνία καὶ ἀθάνατος ἑλληνικὴ γλῶσσα, ὁ ἀθάνατος ἑλληνορθόδοξος πολιτισμός, ἡ ἀλώβητος Ὀρθοδοξία, ἡ ἀδιάφθορος ἑλληνικὴ οἰκογένεια καὶ τὸ ἀθάνατον ἑλληνικὸν πνεῦμα εἶναι ἀκαταμάχητα ὅπλα καὶ συνδράμουν τοὺς Νεοέλληνας νὰ ἀναγεννηθοῦν πνευματικῶς καὶ νὰ συνεχίσουν νὰ ἀγωνίζωνται ὑπὲρ βωμῶν καὶ ἑστιῶν. Ὑπὲρ τῶν αἰωνίων συνδετικῶν κρίκων τῆς φυλῆς μας, χάριν τῶν ὁποίων κατωρθώσαμε νὰ διατηρήσωμε τὸ ὅμαιμον, τὸ ὁμότροπον, τὸ ὁμόθρησκον καὶ τὸ ὁμόγλωσσον!!!…
Διαφορετικῶς θὰ εἴχαμε καὶ ἐμεῖς πολτοποιηθῆ!!!…
Τοιουτοτρόπως θὰ δυνηθῶμε διὰ τοῦ παραδείγματος, ὄχι μόνον νὰ ἐκχριστιανίσωμε τοὺς ἑαυτούς μας ἀλλὰ καὶ τοὺς παλιμβαρβάρους τῶν ἀδυνάτων καὶ τῶν ἰσχυρῶν χωρῶν τῆς ὑφηλίου!!!…
Καὶ θὰ ἐφαρμοσθοῦν οἱ στίχοι τοῦ ποιητοῦ μας Γεωργίου Βερίτη: «Ὅπως ἔδωσες θὰ δώσῃς, θὰ ζητήσουν ὡς ζητεῖς, θὰ γενῇς καἰ πάλι φώτων καὶ πολιτισμοῦ κοιτίς»!!!…
Και δὲν θὰ ἐφαρμόζεται ὁ ἀκροστιθαῖος στίχος τοῦ ποιητοῦ μας Γεωργίου Σουρή, ὡσὰν νὰ τὰ ἔγραψε ἐχθὲς διὰ τὴν σημερινὴν τρισαθλίαν κατάστασιν: « Ὤ Ἑλλὰς ἡρώων χώρα τὶ γαϊδάρους βγάζεις τώρα;;;…». .
Ἐπειδὴ δυστυχέστατα ὑπάρχουν καὶ σήμερον ἄνθρωποι καὶ μάλιστα, δυστυχῶς, καὶ τῆς πνευματικῆς καὶ θρησκευτικῆς ἡγεσίας, οἱ ὁποῖοι, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, δὲν ἀνέρχονται διὰ τῆς ἀξιοκρατίας ἀλλὰ διὰ τῆς ἀναξιοκρατίας, τῆς φαυλοκρατίας, ἕρποντας, γλείφοντας καί «μὲ τὰ κερατάκια των», καὶ εἶναι ἕτοιμοι νὰ ἀναφωνήσουν: «Ὄχι μόνον πετάει ὁ γάϊδαρος, ἀλλὰ και ὅποιος τολμήσει νὰ ἔχῃ τὸ σθένος νὰ τονίσῃ ὅτι δὲν πετάει, εἶναι ἕνας γάϊδαρος»!!!…

9. Κάθε τόσον ψηφίζονται ἀναίσχυντοι, ἀπάνθρωποι, ἀντιχριστιανικοὶ καὶ ἀντεθνικοὶ νόμοι, ὅπως παραδείγματος χάριν ὁ τρομονόμος. Μέχρι καὶ τὸ δεκανίκι, ὁ στυλοβάτης καὶ φερέφωνον τοῦ Μακαριωτάτου διετυμπάνιζε: «οὐδὲν τρωτὸν εὑρίσκει ἡ Ἐκκλησία εἰς τὸν τρομονόμον», τὸ ὁποῖον σημαίνει: «μὴ τολμήσεις ἄγριο-καλόγερε ἢ ἄγριο-χρίστιανε, ἢ ἡγούμενε, ἢ δεσπότη, ἤ ἁπλὲ πολίτη, νὰ πῇς κάτι τὸ ἀντίθετον, ἡ δαμόκλειος σπάθη αἰωρεῖται πάνω ἀπὸ τοὺς ὤμους σου!!!…». Καὶ γίνεται τοιουτοτρόπως: «γιατὶ τὰ σκιαζε ἡ φοβέρα καὶ τὰ πλάκωνε ἡ σκλαβιά» (Δόξα τῇ μακροθυμίᾳ Σου Κύριε)!!!….

10. Ὁ Κύριος μᾶς ἔχει σαφέστατα προειδοποιήσει:
α) ὅτι οὐκ ἔστιν ἡμῖν ἡ πάλη πρὸς αἷμα καὶ σάρκα, ἀλλὰ πρὸς τὰς ἀρχάς, πρὸς τὰς ἐξουσίας, πρὸς τοὺς κοσμοκράτορας τοῦ σκότους τοῦ αἰῶνος τούτου, πρὸς τὰ πνευματικὰ τῆς πονηρίας ἐν τοῖς ἐπουρανίοις (Ἔφ. στ, 12).
β) τετύφλωκεν αὐτῶν τοὺς ὀφθαλμοὺς καὶ πεπώρωκεν αὐτῶν τὴν καρδίαν, ἳνα μὴ ἴδωσι τοῖς ὀφθαλμοῖς καὶ νοήσωσι τῇ καρδίᾳ καὶ ἐπιστραφῶσι καὶ ἰάσομαι αὐτούς (Ἰωάννης ιβ, 40).
γ) ἐγώ εἰμι ἡ ὁδὸς καὶ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή (Ἰωάν. ιδ, 6).
δ) γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς (Ἰωάν, η, 32).
ε) ἐρευνᾶτε τὰς γραφάς, ὅτι ὑμεῖς δοκεῖτε ἐν αὐταῖς ζωὴν αἰώνιον ἔχειν· καὶ ἐκεῖναί εἰσιν αἱ μαρτυροῦσαι περὶ ἐμοῦ· (Ἰωάν. ε, 39).

11.Ἐξ ὅλων αὐτῶν συμπεραίνεται ὅτι ἡ ἀπόκρυψις τῆς ἀληθείας, ἡ παράλειψις τῆς ἀληθείας, ἡ ἐπὶ μέρους προβολὴ τῆς ἀληθείας καὶ ὄχι τῆς ὅλης ἀληθείας εἶναι μία Θεομαχία. Θὰ εἴμεθα ἄκρως ἀναπολόγητοι ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ.
Ἕκαστος ἐξ ἡμῶν ἄς πράξει τὸ καθῆκον του. Διὰ νὰ μὴ ἀκούσωμε ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρα: «κατασυκοφαντούμενος, κατατρεχόμενος, διασυρόμενος καὶ βαναύσως τυραννούμενος ὑπῆρξα καὶ δὲν μὲ ὑπερασπισθήκατε καὶ ἀδιαφορούσατε παντελῶς. Ἀποκρύπτατε τὴν ἀλήθεια ἢ τὴν διεστρεβλώνατε, ἢ τὴν περικόπτατε καὶ δὲν ἐφαρμόζατε οὔτε αὐτά, τὰ ὁποῖα σᾶς ἔλεγαν οἱ σοφοὶ προγονοί σας», δηλαδὴ τό «Μηδενὶ δίκην δικάσῃς, πρὶν ἄν ἀμφοῖν μῦθον ἀκούσῃς» (Πλάτων).
Λόγῳ πονηρίας, τρισαθλίας διπλωματίας καὶ αἰσχροτάτης συμπεριφορᾶς τῶν πολιτικάντηδων καὶ ἀπὸ ἰδιοτέλειαν ἐσταματήσατε εἰς τὴν ἀδράνειαν, δηλαδὴ μέχρι τό: «δικάσῃς».
Καὶ ἀδιαφορήσατε διὰ τὴν οὐσίαν δηλαδὴ διὰ τό: «πρὶν ἄν ἀμφοῖν μῦθον ἀκούσῃς».
«Πορεύεσθε ἀπ΄ἐμοῦ, οἱ ἐργαζόμενοι τὴν ἀνομίαν»!!!…

12. Καταδικάζομε τὴν συμπεριφορὰν τῶν κληρικῶν καὶ γραμματέων καὶ φαρισαίων, ἐπαινῶντες τὸν φιλεύσπλαχνον Σαμαρείτη.
Λοιπόν, ἰδοὺ νῦν καιρὸς εὐπρόσδεκτος, ἰδοὺ νῦν ἡμέρα σωτηρίας (Β’ Κορινθίους, ΣΤ, 2), τὸ ὁποῖον ἐξεμεταλλεύθη καὶ ἠλλοίωσε ὁ μέγας Ἀνδρέας καὶ τὸ ἔκανε «ἐδῶ καὶ τώρα».
Καὶ προσεπάθησε νὰ τὸ ἰδιωποιηθῇ ὁ μέγας λάγνος τῆς ἐφαμάρτου ἡδονῆς, ὁ ὁποῖος κατήργησε καὶ τὴν μαθητικὴν ποδιὰν καὶ προήγαγε τὰς μαθητρίας νὰ ἀνταγωνίζωνται, ὄχι νὰ γίνουν ἀθλήτριαι καὶ πρωταθλήτριαι τοῦ πνεύματος, τῆς ἐνσυνειδήτου συμπεριφορᾶς, τῆς εὐπρεπείας, τοῦ ἀλτρουϊσμοῦ καὶ τῆς εὐποιϊας, ἀλλὰ νὰ «χαζεύουν τὶς βιτρίνες», νὰ μαγεύωνται ἀπὸ τὴν λάμψιν (εἰς τὴν πραγματικότητα ἀπὸ τὸ σκότος) τῆς ἁμαρτίας, νὰ γίνωνται βορὰ νέων ἀλλά, κυρίως, καὶ γέρων πόρνων. Οὕτω ἀντὶ πρωταθλήτριαι τοῦ πνεύματος καταντοῦν τὰ περισσότερα δυστυχισμένα κοριτσάκια σέ «πορνοστάρ» …

13. Διὰ αὐτὸ οἱ νέοι ἄνθρωποι σήμερον κατήντησαν νὰ μὴ γνωρίζουν τίποτε, οὔτε τὴν μητρικήν των γλῶσσαν, ἀκόμη καὶ ἐὰν ἔχουν σπουδάσει γλωσσολογίαν: ὀρθογραφία μηδέν, συντακτικὸν μηδέν, παρουσίασις ἐγγράφου μηδέν.

14. Βλέποντες αὐτὸ τὸ τρισάθλιον κατάντημα καὶ οἱ Ὑπουργοὶ Παιδείας καταργοῦν τὴν πνευματικὴν ἅμιλλαν καὶ ἀμέσως ἢ ἐμμέσως καταντοῦν τὸ Ὑπουργεῖον Παιδείας εἰς Α-παιδείας γινόμενοι πειθήνια ὄργανα τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων. Αὐτοὶ οἱ γενίτσαροι τοῦ πνεύματος, οἱ ὁποῖοι ἰσοπεδώνουν τὰ πάντα!!!…

15. Περὶ αὐτῶν ὅμως, πρέπει νὰ ἔχῃ κάποιος χρόνον, χῶρον καὶ χρῆμα καὶ μὲ τὰ μελανότερα γράμματα νὰ γραφθοῦν πολλοὶ τόμοι διὰ τὴν ἐπερχομένην συμφορὰν τοῦ Ἑλληνικοῦ Γένους!!!….
Ἂν ἔζη ὁ ποιητής μας Γεώργιος Σουρὴς, τὶ θὰ ἔγραφε διὰ τὸ σημερινὸν κατάντημα;;;;;……

16. Πρέπει νὰ εἴμεθα ἀκριβοδίκαιοι καὶ νὰ μὴ εἴμεθα λήσμονες τῆς ἱστορίας μας καὶ νὰ ἐνθυμούμεθα, τὶ ἔλεγε ὁ ἀείμνηστος Εὐάγγελος Ἀβέρωφ: «τὶ καυχᾶτε τὸ ΠΑΣΟΚ, διὰ τὰ αὐτόματα διαζύγια, συναινετικὰ διαζύγια, μοιχείαν, ἐκτρώσεις, οἰκογενειακὸν δίκαιον καὶ λοιπά;Ὅλα αὐτὰ ἦταν σχέδιον ἰδικόν μας»– σχέδιον Γαζή (Ἀνδρέας Γαζὴς 1909-2000, καθηγητὴς Ἀστικοῦ Δικαίου Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, μεγαλοδικηγόρος κλπ. κλπ, δηλαδὴ πιὸ θηριώδης ἀπὸ τὸν Ἡρώδη. Διότι ὁ Ἡρώδης ἐφόνευσε ἅπαξ 12.000 νήπια, ἐνῷ αὐτοὶ ψηφίζουν εἰδεχθεστάτους, ἀπανθρώπους, ἀντιχριστιανικοὺς καὶ ἀνθελληνικοὺς νόμους καὶ βάσει αὐτῶν δολοφονοῦνται κάθε ἔτος περίπου 600.000 ἀθώα ἔμβρυα (ἴδ. βιογραφικόν του ἀπὸ τὴν ἐπίκουρον καθηγήτριαν, κυρίαν Ἰωάνναν Κονδύλη, ὅταν ἐβραβεύθη ὁ ἀείμνηστος Γαζὴς ἀπὸ τὸ Ἵδρυμα Ὠνάση. (https://www.onassis.org/enim_deltio/14_00/p8_1.html).
Καὶ ἐσυνέχιζε ὁ ἀείμνηστος Εὐάγγελος Ἀβέρωφ «δὲν προλάβαμε νὰ τὸ ὑλοποιήσουμε και τώρα τὸ ὑλοποιεῖ τὸ ΠΑΣΟΚ».

17. Ἄρα πολὺ σωστὰ μᾶς λέγει ἡ Ἁγία Γραφή, τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ: «μὴ πεποίθατε ἐπ᾿ ἄρχοντας, ἐπὶ υἱοὺς ἀνθρώπων, οἷς οὐκ ἔστι σωτηρία» (Ψαλμὸς 145, 3) καί «Ἐπικατάρατος ὁ ἄνθρωπος, ὅστις ἐλπίζει ἐπὶ ἄνθρωπον καὶ κάμνει σάρκα βραχίονα αὐτοῦ καὶ τοῦ ὁποίου ἡ καρδία ἀπομακρύνεται ἀπὸ τοῦ Κυρίου» (Ἱερεμ. 5).
Δυστυχῶς, ὅμως οἱ δῆθεν ἐθνικόφρονες ἀλλὰ καὶ σοσιαλ-ληστὲς ἑνώνονται καὶ ἀπὸ κοινοῦ κατατρέχουν ἐνσυνειδήτους καὶ ταπεινοὺς Ὀρθοδόξους, οἱ ὁποῖοι ἔχουν θάρρος καὶ παρρησίαν νὰ πηγαίνουν ἀντιθέτως πρὸς τὰ ρεύματα τῆς ἐποχῆς, τὰ ὁποῖα ἀκολουθοῦν οἱ φελλοί, οἱ ἀνώμαλοι, τὰ πτώματα καὶ περιττώματα.
Ὁ Θεάνθρωπος μᾶς προειδοποιεῖ καὶ μὲ τό:
«…οἱ υἱοὶ τοῦ αἰῶνος τούτου φρονιμώτεροι ὑπὲρ τοὺς υἱοὺς τοῦ φωτὸς εἰς τὴν γενεὰν τὴν ἑαυτῶν εἰσι» (Λουκ. 16, 8).
Μὴ γένοιτο, νὰ παραμείνωμε ἀναπολόγητοι ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρα.
Μὲ τὸ ἀναλυτικὸ αὐτὸ ἄρθρο (σὰν ἀπολογισμὸ τοῦ 2018) εὐχόμεθα
ΚΑΛΟ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟ
ΤΟ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΝ 12 ΗΜΕΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ 2019

ΟΙ ΕΥΓΕΝΕΙΣ ΕΠΙΘΥΜΙΕΣ ΟΛΩΝ
ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ

* ΑΝΗΡΤΗΘΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ 31.12.2018 :
http://www.fotgrammi.gr/uncategorized/%cf%84%ce%b1%ce%bc%ce%b1-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b5%ce%b8%ce%bd%ce%bf%cf%85%cf%83-%cf%86%cf%89%cf%84%ce%b5%ce%b9%ce%bd%ce%b7-%ce%b3%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%bc%ce%b7-%ce%b5%ce%b3%ce%ba/

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *