Το Τάμα του Έθνους ενημερώνεται και ενημερώνει – Τάσος Κατοπόδης – 200 Χρόνια από την Επανάσταση- 13.1.2022

αναρτήθηκε σε: Εθνικά Θέματα | 0

Παρῆλθε τὸ 2021.

Γιὰ τὸ Τάμα τοῦ Κολοκοτρώνη καὶ τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας δὲν ἔγινε τίποτα.

Τὰ ἐπείγοντα γεγονότα ποὺ καθημερινῶς διαδραματίζονται, καὶ πού, δυστυχῶς, οὔτε καὶ αὐτὰ τὰ προλαβαίνουμε, δὲν μᾶς ἐπέτρεψαν νὰ γράψουμε περισσότερα γιὰ τὸ Τάμα.

Ὑλικὸ ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ ἀποδείξῃ καὶ στοὺς πιὸ δύσπιστους τὴν ἱστορικὴ ἀνάγκη πραγματοποιήσεως τοῦ Τάματος ὑπάρχει ἀφθονώτατο καὶ ἐπίσημο καὶ πλῆρες ἀδιάσειστων στοιχείων.
Καὶ ὁ πλέον ἀσυγκίνητος καὶ ὁ πλέον δύσπιστος εἶναι ἀδύνατον νὰ μὴ τὸ ἀντιληφθῇ.

Μακάρι νὰ εὑρεθοῦν ἄνθρωποι νὰ μᾶς συντρέξουν νὰ ἐπεξεργασθοῦμε τὰ στοιχεῖα αὐτὰ ὥστε νὰ γίνῃ ἡλίου φαεινώτερον ἡ ἀναγκαιότης τῆς πραγματοποιήσεως τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.

Εὐτυχῶς, πάρα πολλὰ φωτεινὰ πνεύματα ἐμφανίζονται ξαφνικὰ καὶ διακηρύττουν περίτρανα τὴν ἀναγκαιότητα τῆς πραγματοποιήσεως τοῦ Πανελληνίου Ἱεροῦ Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, δηλαδὴ τὸ μεγαλεπήβολον καὶ κολοσσιαῖον μνημεῖον εὐγνωμοσύνης, δοξολογίας, λατρείας καὶ εὐχαριστίας εἰς τὸν ἐλευθερωτὴν Σωτῆρα Χριστόν, τὸ μόνον μέσον, τὸ ὁποῖον θὰ τονώσῃ καὶ θὰ ἐνθαρρύνῃ τὸ κατατρωθὲν ἠθικὸν καὶ ἐθνικὸν σθένος τῶν Ἑλλήνων.
Τέτοιες εὐχάριστες ἐκπλήξεις συναντᾶμε εὐτυχῶς κάθε ἡμέρα.

Δύναμι, σύμπνοια, συνεργασία ὅλων τῶν ὁμοϊδεατῶν γιὰ τὸν σκοπό αὐτό!!!!!

Θὰ προσπαθοῦμε κάθε ἡμέρα νὰ ἐμφανίζουμε καὶ ἕνα τέτοιο ἐλπιδοφόρο σάλπισμα.

Σήμερα ἀνακαλύψαμε καὶ δημοσιεύουμε μία ταινία μικροῦ μήκους μὲ τίτλο:

ΤΑΣΟΣ ΚΑΤΟΠΟΔΗΣ – 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ-

ΑΙΤΙΟΝ τῆς μὴ μέχρι τώρα πραγματοποιήσεως τοῦ Τάματος ὑπὸ τοῦ μὴ κερδοσκοπικοῦ χαρακτῆρος Ὁμίλου τῶν κοινωφελῶν φορέων μας :
Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν,
τοῦ Σωματείου «οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους» καὶ
τοῦ Διορθοδόξου Συνδέσμου «Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος»,
ὅπως τὸ ἔχομε διακηρυξει σὲ κάθε ἰθύνοντα, εἶναι προφανῶς τὸ ἑλληνικὸ σαράκι τῆς διχόνοιας καὶ ἡ λασπολογία.

Γιὰ νὰ σταματήσῃ ἐπὶ τέλους ἡ ἀναίσχυντος λασπολογία, ἀναγκαζόμαστε νὰ δημοσιοποιοῦμε ὀλίγον κατ’ ὀλίγον τὶς δεθνεῖς ἀναγνωρίσεις τῶν φορέων μας.

Ὁ ΛΕΩΝΙΔ ΚΟΥΤΣΜΑΝ, Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας τῆς Οὐκρανίας μᾶς εὐχαρίστησε γιὰ τὴν ἀποστολὴ τῶν ἑπτά (7) ἐμπορευματοκιβωτίων (container) (ποὺ περιεῖχαν 7.000.000 Εὐαγγέλια εἰς τὴν Ρωσικὴ γλῶσσα), ἀνακοινώνοντας στὸ Χριστουγεννιάτικο μήνυμά του (ἔτος 2003) στὴν ρωσικὴ γλῶσσα ποὺ ἀκούσθηκε σὲ ὅλες τὶς χῶρες τῆς πρώην Σοβιετικῆς Ἑνώσεως : « Εὐχαριστοῦμε τὸν ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΝ Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ἀπὸ τὴν Ἀθήνα ποὺ μᾶς ἔστειλε 7.000.000 Εὐαγγέλια στὴν Ρωσικὴ γλῶσσα νὰ ἀναγεννηθοῦμε πνευματικὰ».
Οὐδεὶς μέχρι τώρα Πρόεδρος Δημοκρατίας ἢ Ἀρχηγὸς Κράτους δὲν ἀκούσθηκε νὰ λέει κάτι παρόμοιο.
Εἰς ἔνδειξιν εὐγνωμοσύνης δέ, μᾶς ἀπέστειλε τὸ παιδικὸ χορευτικὸ συγκρότημα «Dzerelets» ὡς προπομπό του καὶ ἔδωσε παραστάσεις στὰ ἔργα τοῦ Ἱδρύματός μας εἰς μνήμην τοῦ Ἁγίου Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου εἰς τὴν Ἀροανία Καλαβρύτων καὶ εἰς τὴν πόλιν τῶν Καλαβρύτων. Δυστυχῶς διάφορα γεγονότα δὲν τοῦ ἐπέτρεψαν νὰ ἔρθῃ ἐκεῖ καὶ ὁ ἴδιος, διότι ὁ τότε Πρωθυπουργός, κος Κώστας Καραμανλής, ἀνεχώρησε ἐκτάκτως γιὰ τὶς Η.Π.Α., καὶ τοιουτοτρόπως ἐματαιώθη ἡ ἐπίσκεψις τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας τῆς Οὐκρανίας κου Λεωνίδ Κουτσμάν στὴν Ἑλλάδα.

Ὁ ἅγιος Πατριάρχης τῆς Σερβίας κυρὸς Παῦλος μᾶς δώρισε ὀνομαστικὰ τὸν Σταυρὸ τοῦ Ἁγίου Σάββα ἐπωνύμως, γιὰ τὶς δεκάδες νταλίκες ἀνθρωπιστικὲς βοήθειες ποὺ ἀποστέλαμε ἡμερησίως στὸν πόλεμο τῆς διαλύσεως τῆς πρώην Γιουγκοσλαβίας.

Ἐπὶ τοῦ παρόντος θὰ ἀποφύγουμε ἀκραῖες ἀναφορὲς καὶ θὰ περιορισθοῦμε μόνον εἰς τὰ συντομώτατα περιγράμματα σὰν τηλεγραφήματα.

Οἱ φίλοι καὶ ἀδελφοὶ παρακαλοῦνται νὰ εὐχηθοῦν καὶ προσευχηθοῦν, ὁ Θεὸς νὰ μᾶς ἐλεήσῃ νὰ ἀποκτήσουμε πάλι πολλοὺς ἐθελοντές (οἱ ἑκατοντάδες, ποὺ ἦταν ἀνὰ πᾶσαν στιγμὴ ἕτοιμοι, ἐφ ὅπλου λόγχης καὶ παρόντες, ἀποχωροῦν ἀπὸ τὴν ἐνεργὸν δράσιν καὶ σιγά – σιγὰ καὶ ἀπὸ τὴν ζωή) ἐθελοντὲς γιὰ νὰ ἀφοσιώνωνται καὶ νὰ μὴ στηριζώμεθα εἰς τοὺς ἐργαζομένους μισθοφορικὰ καὶ ὄχι ἰδεολογικά, οἱ ὁποῖοι προετοιμάζονται νὰ εἶναι ἕτοιμοι πολὺ πρὸ τῆς λήξεως τοῦ ὡραρίου καὶ σὲ κλάσματα δευτερολέπτου, ὅταν πεταχθῆ ἡ βελόνα τῆς συμπληρώσεως τοῦ ὡραρίου, ἐκτοξεύονται ὡς ἐλατήριο πρὸς τὴν ἔξοδο…

Ἐκπέμποντες μηνύματα καὶ εὐχὲς γιὰ Δύναμι, Σύμπνοια, Συνεργασία ὅλων τῶν ὁμοϊδεατῶν γιὰ τὸν σκοπό αὐτό εὐχόμαστε καὶ πάλι

ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 2022!!!!!

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ
ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
τηλ. 210 3254321

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *