Το Μακροχρόνιο Δημογραφικό πρόβλημα της Ελλάδος οξύτατο και άκρως ανησυχητικό. Αγωνίες για την επιστροφή εις τις ρίζες μας 30.1.2023

αναρτήθηκε σε: Εθνικά Θέματα | 0

Συμφώνως μὲ τὰ ἀποτελέσματα τῆς ἀπογραφῆς πληθυσμοῦ- κατοικιῶν τοῦ ἔτους 2021 τῆς ΕΛ.ΣΤΑΤ. ὁ νόμιμος πληθυσμὸς τῆς χώρας μας ἀνέρχεται εἰς 9.716.889 ἄτομα. Συμφώνως ἐπίσης μὲ τὴν ΕΛ.ΣΤΑΤ. ὁ νόμιμος πληθυσμὸς τῆς χώρας μας εἰς τὴν προηγουμένην ἀπογραφὴν τοῦ ἔτους 2011 ἀνήρχετο εἰς 9.904.286 κατοίκους. Κατὰ συνέπεια, ὁ νόμιμος πληθυσμὸς κατὰ τὴν τελευταία ἀπογραφὴ τοῦ ἔτους 2021 ἐπαρουσίασε μείωσιν κατὰ 187.397 κατοίκους.

Δηλαδὴ ἤδη ἀπὸ τὴν προηγουμένην ἀπογραφὴν εἰς τὴν Ἑλλάδα μας εὑρέθησαν 187.397 ὀλιγώτεροι κάτοικοι. Ἐξ αὐτῶν δὲ πόσοι εἶναι οἱ «ἑλληνοποιηθέντες»;;;;;;

 

Τὰ γραφεῖα τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων, τὰ ὁποῖα ἐπιτελοῦν θέσιν ληξιάρχου ὀφείλουν νὰ μᾶς δώσουν λεπτομερῆ στοιχεῖα διὰ νὰ ἐρευνήσωμε πρὸς ἐπίλυσιν τοῦ μακροχρονίου καὶ ἄκρως δυσεπίλυτου προβλήματος τῆς ὑπογεννητικότητος καὶ τῆς συρρικνώσεως τοῦ ἀμιγοῦς πληθυσμοῦ τῶν Ελλήνων.

 

Τὰ ἐκτιθέμενα ἀποτελοῦν τεράστιο πρόβλημα διὰ τὴν Ἑλλάδα!!!

 

Ἀλλὰ καὶ εἰς τὸ ἐξωτερικόν, ὅπως παραδείγματος χάριν εἰς τὴν Οὐκρανία, ἡ κατάστασις εἶναι ὡσαύτως τραγική.

 

Οἱ εἰδεχθέστατοι «Ἀζόφ» ἐφρόντισαν νὰ ἐξολοθρευθῇ ὁ ἑλληνικὸς πληθυσμὸς γύρω ἀπὸ τὴν Μαριούπολιν καὶ ἐν γένει τὴν Ἀζοφικὴν χώρα καὶ τοιουτοτρόπως ἠναγκάσθη ἀκόμη καὶ ὁ Πρόεδρος τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων νὰ ζητήσῃ συγγνώμην ἀπὸ τὸν ἑλληνικὸν λαόν, διότι ἐξαπατήθη ἀπὸ τὸν εἰδεχθέστατον αὐτὸν Αζόφ!!!!!!!!!

 

Οἱ φίλοι Οὐκρανοὶ καὶ Ρῶσοι δὲν εἶχαν κανένα συμφέρον νὰ ἐξολοθρευθῇ ὁ ἑλληνικὸς πληθυσμὸς τόσον εἰς τὴν Οὐκρανίαν ὅσον καὶ εἰς τὴν Ρωσίαν. Ἄν τολμήσουν νὰ συνεργασθοῦν καὶ μὲ τὸν καθῃρημένον καὶ αἱρετικὸν κ. Ἐπιφάνειον, τότε ὅλοι οἱ Ὀρθόδοξοι χριστιανοὶ τῆς ὑφηλίου δὲν θὰ τοὺς ἀφήσουν νὰ σταθοῦν σέ «χλωρὸ κλαρί»..!!!!!!!!!

 

 

Σήμερα μεγάλο ποσοστὸν τῶν νέων καὶ εἰς τὴν Ἑλλάδα μας συζοῦν μὲ πολιτικὸν γάμον ἤ ἀκόμη καὶ ἄνευ πολιτικοῦ γάμου διὰ δῆθεν γνωριμία, ἡ ὁποία πολλάκις διαρκεῖ ἀκόμη καὶ δεκαετίες….

 

Ἡ λαϊκὴ παροιμία σοβαρῶν οἰκογενειῶν τονίζει: «ἢ μικρὸς μικρὸς παντρέψου ἢ μικρὸς καλογερέψου». Καί: «Ἡ δὲ γυνὴ σωθήσεται διὰ τῆς τεκνογονίας» καὶ ὄχι νὰ συλλέγουν τὰ ἀφροδίσια νοσήματα. Τώρα δὲ κινδυνεύομε νὰ προσφέρουν μητρομανὴ γύναια ὄχι μόνον τὰ προφυλακτικά, ἀλλὰ ἀκόμη καὶ διεγερτικά «ντοῦρο»!!!!!!!

 

 

Οἱ φορεῖς μας, πέραν τῶν παντὸς εἴδους ἀγαθῶν ποὺ προσφέρομε ἀνὰ τὴν ὑφήλιον, ἐσχάτως δὲ κυρίως εἰς τοὺς ἀμιγεῖς Ἕλληνες (διότι «εἰ δέ τις τῶν ἰδίων καὶ μάλιστα τῶν οἰκείων οὐ προνοεῖ, τὴν πίστιν ἤρνηται καὶ ἔστιν ἀπίστου χείρων»), ἔχομε ἀναλάβει καὶ τὴν οἰκονομικήν, ἠθικὴν καὶ ὑλικὴν συμπαράστασιν τῆς πυροπλήκτου Εὐβοίας μας, ἡ ὁποία κατακαίεται πολὺ συχνὰ καὶ οἱ ἰθύνοντες δικαιολογοῦνται ὅτι ἀδυνατοῦν νὰ ἀντιμετωπίζουν αὐτοὺς τοὺς σύγχρονους Νέρωνες, διότι τὰ ἀμύθητα ποσὰ ποὺ εἶναι διὰ τὴν πυρόπληκτη Εὔβοια ἀνετέθησαν εἰς αὐτούς, οἱ ὁποῖοι φέρονται ὅτι ἐνοσφίσθησαν τὰ χρήματα τῶν σεισμοπαθῶν τῆς Μεσσηνίας!!!!!

 

 

Ἀγωνιζόμεθα καὶ γιὰ τὴν ἐπιστροφὴ εἰς τὶς ρίζες μας, εἰς τὸν ἱερὸ θεσμὸν τῆς Οἰκογενείας.

 

Ἐκτὸς τῶν ἄλλων διαθέτομε νυφικὰ εἰς ἀρίστην κατάστασιν διὰ νὰ τὰ δανείσωμε (νὰ τὰ προσφερωμε διὰ τὸν γάμον δωρεάν) εἰς νέες ποὺ θὰ ἤθελαν νὰ νυμφευθοῦν ἀλλὰ στεροῦνται οἰκονομκῆς εὐχέρειας ἀκόμη καὶ διὰ τὴν ἀπόκτησιν νυφικοῦ. Ἕνα νυφικόν, δῶρον μιᾶς ἰατροῦ ἀπὸ τὴν Ἀμερικὴν – φίλης τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, διατίθεται ἐπίσης δωρεάν.

 

Ἐπίσης ὁ Ἱερὸς Ναὸς τοῦ Ἁγ. Παύλου παραχωρεῖται ὑπὸ τοῦ Ἱδρύματός μας δωρεὰν διὰ μυστήρια, γάμους, βαπτίσεις. Ἀλλὰ μυστήρια σοβαρά, Ὀρθόδοξα.

 

Εἰς τὴν σημερινὴν ἐποχήν, ἡ κρίσις τῶν ἀξιῶν παρέσυρε καὶ τὸ μυστήριον τοῦ γάμου. Ἀξία δὲν φαίνεται νὰ ἔχῃ ἡ μὲ ὡριμότητα καὶ κατήχησιν προετοιμασία τῶν μελλονύμφων. Αὐτὸ ποὺ ἐνδιαφέρει εἶναι οἱ ἐξωτερικὲς ἐμφανίσεις, οἱ πολυτέλειες, τὰ δαπανηρὰ «τραπεζώματα». Ὅλα αὐτὰ ὅμως σκανδαλίζουν καὶ φυγαδεύουν τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Διὰ τοῦτο οἱ γάμοι δὲν εὐλογοῦνται καὶ καταντοῦν οἱ οἰκίες ξενοδοχεῖα ὕπνου καὶ φαγητοῦ καὶ σὺν τῷ χρόνῳ διαλύονται οἱ γάμοι, μὲ τὰ παιδιὰ δυστυχῆ, χωρὶς γονεῖς, πού, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, καταντοῦν θύματα τοῦ ὑποκόσμου.

 

Εἰς τὸν Ἅγιον Παῦλον θὰ ἠμποροῦν νὰ ἔρχωνται καὶ Ἕλληνες τῆς διασπορᾶς καὶ Ὀρθόδοξοι Φιλέλληνες νὰ τελοῦν τοὺς γάμους καὶ τὶς βαπτίσεις των δωρεάν.

 

Εἶναι γνωστόν ὅτι εἰς τὴν Σαντορίνην προσέρχονται χιλιάδες ἀλλοδαποί, διὰ νὰ νυμφευθοῦν.

 

Ἀπὸ τὸν Ἅγιον Παῦλον θὰ πρέπῃ νὰ τοὺς κατηχοῦμε μέσῳ διαδικτύου, καὶ ἀφοῦ θὰ γνωρίζουν τὰ τῆς Ὀρθοδοξίας μας, τότε νὰ ὁλοκληρώνεται ἡ κατήχησίς των, νὰ βαπτίζωνται ὀρθοδόξως καὶ νὰ νυμφεύωνται.

 

 

Πλῆθος ἄλλων ἰδεῶν θὰ ἠμποροῦσαν νὰ ἀναπτύξουν εἰδικοὶ συνεργάται καὶ νὰ δημιουργῶμεν εἰς τὸ Ὀρθόδοξον Κέντρον Ἀροανίας βάσεις ἐξορμήσεων, διὰ τὸν ἐπαναχριστιανισμὸν καὶ ἐκπολιτισμὸν τῆς ἀνθρωπότητος. Ὅσοι πιστοὶ προσέλθετε!!!!!.

 

 

Συνειρμικὲς συγκρίσεις :

Εἰς τὴν πάλαι ποτὲ Ὀρθόδοξον, πουριτανὴν Ἰρλανδία ὑπάρχει ἡ οἰκογένεια RADFORD μὲ 22 τέκνα, ὄχι διδύμων καὶ τετραδύμων, ἀλλὰ χωριστὴ γέννησις δι’ ἕκαστον τέκνον.

 

Συνημμένως  φωτογραφία τῆς ἐν λόγῳ εὐλογημένης οἰκογένειας.

 

 

Παρόλον τὸ λίαν δυσεπίλυτον μακροχρόνιον πρόβλημα τοῦ δημογραφικοῦ , οἱ περισσότερες Ἑλληνίδες βαρυγκωμοῦν ἀκόμη  καὶ διὰ τὰ 2 ἢ 3 τέκνα ποὺ ἀποκτοῦν, δίδουσαι σὲ αὐτὰ πολλαπλὰ ὀνόματα διὰ νὰ καλύπτουν τὰ ὀνόματα ὅλων τῶν γιαγιάδων καὶ παππούδων καὶ οἱ ἱερεῖς μας ἀναγκάζονται καὶ ἀποδέχονται καὶ αὐτά…

 

Πολλὰ τὰ ἐμπόδια καὶ ἀπὸ παντοῦ :

Ὀνομαστὸς βιομήχανος ἔχων τήν «βιομηχανία» του κάτω ἀπὸ τὴν γέφυρα τῆς Καλλιθέας κατεσκεύαζε«πιπίλες» ποὺ ἤταν πικρότατες – δηλητήριο καὶ ὅποιος τὶς ἀκουμποῦσε ἔπρεπε νὰ σαπουνίζῃ τὰ χέρια του χιλιάδες φορές.

Τὰ δυστυχισμένα παιδάκια τῶν πτωχῶν ἑλληνικῶν οἰκογενειῶν πῶς ἦταν δυνατὸν νὰ βάλουν στὸ στόμα τους αὐτὲς τίς «πιπίλες» ;

 

Ἐνῷ οἱ πλούσιες γυναῖκες δὲν ἔκαναν παιδιὰ ἤ ἄν ἔκαναν, τὰ τάϊζαν μὲ εἰσαγόμενα ἀρίστης ποιότητος….

 

 

Ἐπ’εὐκαιρίᾳ κυκλοφοροῦμε πάλι τὸ πάντα ἐπίκαιρο βιντεάκι

Τα πλούτη τους …και η φτώχεια μας!

 

https://www.youtube.com/watch?v=UKy44_gdpmA

 

ποὺ ἀρχίζει μὲ τὸν ἀείμνηστον ἀγωνιστὴ Γεώργιο Καίσαρη (+2013), ὁ ὁποῖος, λόγῳ τῆς λίαν λιτῆς ζωῆς του, ἐπωνομάζετο ἀπὸ τοὺς φιλικοὺς κύκλους «σπουργιτάκι». Πολλὰ ἀπὸ τὰ ἔσοδα του τὰ διέθετε διὰ ἀγαθοεργίες καὶ ἐκεῖνος ζοῦσε ἔξω εἰς τοὺς ἀγροὺς καὶ τὰ δένδρα!!!!!!!.

Εἶχε ἀπόλυτον ἐμπιστοσύνη εἰς τὴν Θείαν Πρόνοιαν. Στερούμενος παιδιόθεν 100 δραχμῶν ἡ ὀστεομελύτης τοῦ ἀγκύλωσε τὸ ἕνα του πόδι καὶ ἐβάδιζε μὲ τὶς περίφημες πατερίτσες του τὶς ὁποῖες ἀναζητοῦμε σὲ κανένα πατάρι, διὰ τὸ Μουσεῖο μας.

 

Τώρα πλεόν ἀναπαύεται εἰς τὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίων Νηπίων Οἰνόης.

 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ   τηλ. 210 3254321

 

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *