Εθνικά Θέματα

Τάμα του Έθνους Οι 160 προσωπικότητες συνεχίζουν ακάθεκτες για την διατήρησιν της γλώσσης μας και των πατροπαράδοτων παραδόσεων-150 νέες προστίθενται. Και άλλα Επίκαιρα 8.10.2021

Τάμα του Έθνους

Οι 160 προσωπικότητες συνεχίζουν ακάθεκτες

για την διατήρησιν

της γλώσσης μας και των πατροπαράδοτων παραδόσεων-150 νέες προστίθενται.

Και άλλα Επίκαιρα                               

 

8.10.2021

 

 

Μεμονωμένως ἤ ὁμαδικῶς, ἡ δράσις γίνεται αἰσθητή.

«Σείονται» πολλοί.

 

ΠΡΩΤΟΝ

Ὁ ἀξιοσέβαστος πρώην Πρόεδρος τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, ὁμ. Καθηγητὴς τοῦ Ε.Μ.Π. κ. Ἀντώνιος Κουνάδης, ἐμπνευστὴς ἐθνωφελῶν κινήσεων – διακηρύξεων, εἰσπράττει, ἀντὶ συγχαρητηρίων, προσβολὲς καὶ συκοφαντίες.

 

Εὐτυχῶς ἄμεση ὑπῆρξε ἡ ἀντίδρασις τοῦ διεθνῶς ἀνεγνωρισμένου ἐπιστήμονος μὲ τὴν ἀπὸ 6.10.2021 ἐπιστολήν του πρὸς τὴν Ἐφημερίδα «Καθημερινή» μὲ τίτλον «Η ομιλία μου στην Ακαδημία» (1).

 

https://www.kathimerini.gr/opinion/readers/561526897/i-omilia-moy-stin-akadimia/

 

 

ΔΕΥΤΕΡΟΝ

Συγχαίρουμε τὸν Πρόεδρόν μας κ. Πρόδρομον Ἐμφιετζόγλου γιὰ μία ἀκόμη ἐμπνευσμένη ἐπέμβασίν του μὲ τὸ ἄρθρο του ἀπὸ 27.9.2021

 

«Αγγλικά στο νηπιαγωγείο ή σωστά ελληνικά;» (2)

 

ἐναντιούμενος εἰς τὴν ἀνακοίνωσιν τοῦ Πρωθυπουργοῦ τῆς Ἑλλάδος εἰς τὴν Δ.Ε.Θ. ὅτι θὰ καθιερωθοῦν τὰ ἀγγλικὰ ἀπὸ τὸ Νηπιαγωγεῖο, τοὐτέστιν θὰ ὁδηγηθοῦμε εἰς τὴν ἐκπαραθύρωσιν τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης καὶ εἰς τὸν πολλαπλασιασμὸν τῆς λεξιπενίας.

 

https://ardin-rixi.gr/archives/238802

 

 

Συνειρμικῶς θυμόμαστε τὸν μεγάλο νομπελίστα μας ΟΔΥΣΣΕΑ ΕΛΥΤΗ:

 

«Ἐγὼ εἶμαι ὑπὲρ τοῦ παλαιοῦ συστήματος, ἐναντίον τοῦ μονοτονικοῦ καὶ ὑπὲρ τῆς διδασκαλίας τῶν Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν. Εἶναι ἡ βάση γιὰ νὰ ξέρεις τὴν ἐτυμολογία τῶν λέξεων. Ἡ σημερινὴ κακοποίηση τῆς γλώσσας μὲ ἐνοχλεῖ και αἰσθητικά. Θέλω νὰ δῶ γραμμένο  “καφενεῖον” κι ἄς μὴ τὸ προφέρουμε τὸ “ν”. Τώρα, ὅλες οἱ λέξεις ἔχουν μιὰ τρύπα».

 

Παρόμοια εἶχε ἐκφρασθῆ καὶ ὁ θεμελιωτὴς τῆς ἐκπαιδευτικῆς μεταρρυθμίσεως Εὐάγγελος Παπανοῦτσος, ὁ ὁποῖος ἐξομολογήθηκε εἰς τὸν φίλον μας, τότε Πρόεδρον τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν ἀείμνηστον Σόλωνα Κυδωνιάτην (ἴδ. «Ὁμολογία ἑνὸς ἀθέου» (Ἐπετηρὶς Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν , 1999 σελ. 122 – 123) (3).

 

 

ΤΡΙΤΟΝ

https://www.youtube.com/watch?v=ddRMMg-2nqY

 

Συγχαίρομε ἐκ μέσης καρδίας τοὺς ἑκατοντάδες φίλους καὶ συνεργάτες μας ποὺ καθημερινῶς προστρέχουν νὰ πλαισιώσουν καὶ νὰ συμφωνήσουν μὲ τήν:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

«Υπογεννητικότητα, Διαχρονικές αξίες Ελληνικού Πολιτισμού

και Εξωτερικές Απειλές Υπαρξιακής Σημασίας για τη Χώρα μας»

 

τῶν 160 προσωπικοτήτων ἀπὸ Σεπτέμβριο 2021,

 

ὡς π.χ τὸν Πρωτοπρεσβύτερον π. Ἀναστάσιον Γκοτσόπουλον (4) φωτογραφία ἀπὸ τὸ προσκύνημα τοῦ π. Ἀναστασίου εἰς τὸν Ἅγ. Νέον Ὁσιομάρτυρα Παῦλον εἰς τὴν Ἀροανία Καλαβρύτων) τοῦ Ἱ.Ναοῦ Ἁγ. Νικολάου Πατρῶν (ὁ ὁποῖος μᾶς ἔστειλε καὶ τὸ μήνυμα ὅτι δικάζεται τὴν Δευτέρα 11.10.2021 εἰς τὸ Μονομελὲς Πλημμελειοδικεῖο Πατρῶν, διότι… ἐλειτούργησε τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τὸ 2020… καὶ ζητᾶ τὶς προσευχές μας), τὸν Καθηγητὴν Θεολογίας κ. Δημήτριον Κυπριώτην καὶ ἄλλους.

 

Ἡ διακήρυξις μετὰ τῶν ὀνομάτων ἔχει διαδοθῆ εὑρύτατα, τυγχάνει θετικοτάτων σχολίων καὶ ἤδη μετὰ τὶς 160 πρῶτες προσωπικότητες συμφωνοῦν καὶ οἱ κατωτέρω 150, μὲ τάσιν νὰ ὑπερτεροῦν οἱ γυναῖκες καὶ ἡ κατάστασις καθημερινῶς αὐξάνει (5).

 

Προσκαλοῦμε τοὺς χιλιάδες φίλους ποὺ ἐνημερώσαμε, νὰ δώσουν τὸ παρὸν καὶ νὰ πλαισιώσουν τὶς φωνές, ἰδίως γυναῖκες, διὰ νὰ μὴ κακολογοῦν οἱ κακοθελητὲς τὴν Διακήρυξιν, ὅτι δῆθεν μόνον ἄνδρες ὑπογράφουν, ἐνῷ ἡ πραγματικότητα εἶναι ὅτι καὶ οἱ Ὀρθόδοξες ἀδελφὲς εἶναι λίαν εὐπρόσδεκτες καὶ σὺν τῷ χρόνῳ πρέπει νὰ ὑπερτεροῦν τῶν ἀνδρῶν.

 

Ἐπ’αὐτοῦ θὰ ἐπανέλθωμε ὁπωσδήποτε μὲ λεπτομέρειες.

 

Τῶν 160 προσωπικοτήτων οἱ ἄρρενες ὀφείλουν νὰ ἐφαρμόζουν τὰ γραφικά:

 

Α) «Οὐκ ἔνι Ἰουδαῖος οὐδὲ Ἕλλην, οὐκ ἔνι δοῦλος οὐδὲ ἐλεύθερος, οὐκ ἔνι ἄρσεν καὶ θῆλυ· πάντες γὰρ ὑμεῖς εἷς ἐστε ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ» (Γαλάτας 3, 28).

 

Β) «οἱ ἄνδρες ἀγαπᾶτε τὰς γυναῖκας ἑαυτῶν, καθὼς καὶ ὁ Χριστὸς ἠγάπησε τὴν ἐκκλησίαν καὶ ἑαυτὸν παρέδωκεν ὑπὲρ αὐτῆς» (Ἐφεσίους 5, 25).

 

Γ) «πλὴν καὶ ὑμεῖς οἱ καθ’ ἕνα ἕκαστος τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα οὕτως ἀγαπάτω ὡς ἑαυτόν, ἡ δὲ γυνὴ ἵνα φοβῆται (τουτέστιν νὰ σέβεται) τὸν ἄνδρα» (Εφεσίους 5, 33).

 

Σημειωτέον ὅτι ἡ Ἁγία Γραφὴ καθὼς καὶ οἱ ἀκραιφνεῖς Ὀρθόδοξοι πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, ὅταν μιλοῦν γιὰ τὸν ἄνθρωπον, ἐννοοῦν καὶ συμπεριλαμβάνουν καὶ τὴν γυναίκα.

 

Ἐνῷ οἱ ἄνδρες, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, λειτουργοῦν μὲ τὸν ὀρθολογισμόν, ἀντιθέτως οἱ γυναῖκες, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, μὲ τὸ συναίσθημα. Καὶ τοιουτοτρόπως νὰ γίνωνται συμπλήρωμα ὁ εἷς τοῦ ἑτέρου τῶν ζευγῶν. Ἡ ἱστορία μᾶς ἀναφέρει ἄπειρα παραδείγματα τέτοιων γυναικῶν, εἴτε σὰν συζύγους εἴτε σὰν γιαγιάδες, εἴτε σὰν μητέρες, εἴτε σὰν ἀδελφές, εἴτε σὰν ἱεραποστόλους/ἰσαποστόλους, ὅπως ἔπραταν καὶ οἱ Ἀπόστολοι, πλὴν τοῦ σκεύους ἐκλογῆς, τοῦ Ἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν Παύλου, ὁ ὁποῖος ὑφίστατο μετὰ τῶν συνεργατῶν του καὶ αὐτὴν τὴν ταλαιπωρία κατὰ τὴν διάρκεια τῆς βιωτῆς των γιὰ νὰ μὴ δώσουν πρόσκομμα εἰς τὸ Εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ, « ἀλλ΄οὐκ ἐχρησάμεθα τῇ ἐξουσίᾳ ταύτῃ, ἀλλὰ πάντα στέγομεν, ἵνα μὴ ἐγκοπήν τινα δῶμεν τῶ εὐαγγελίῳ τοῦ Χριστοῦ» (Ἀπόστολος Παῦλος, Α΄ Κορινθίους, 9, 12).

 

 

Ἐπικαιρότατη ἡ «Κραυγὴ ἀγωνίας» ὑπ’ ἀρ. 25 τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρ. Καλαβρύτων & Αἰγιαλείας κ.κ. Ἀμβροσίου ἀπὸ 1.10.2021 :

 

https://plik.root.gg/file/HH2jbVWOtm5taPAP/H7ujQ1PahbtdHpAR/%CE%9A%CE%A1%CE%91%CE%A5%CE%93%CE%97%2025%20-%20%CE%9C%CE%95%CE%A1%CE%9F%CE%A3%201%CE%BF%CE%BD%2C%20%CF%83%CE%B5%CE%BB.%201-10.docx

 

καθὼς καὶ τὸ ἄρθρο «Τι κρύβει το δαιμονικό ξόανο της ΑΜΑΛ;;; Τέσσερεις αναρτήσεις, δείχνουν τις ΑΝΘΡΩΠΟΘΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.

https://attikanea.info/Τέσσερεις-αναρτήσεις-δείχνουν-τις-ΑΝΘΡΩΠΟΘΥΣΙΕΣ-ΠΟΥ-ΕΡΧΟΝΤΑΙ-ΣΤΗΝ-ΕΛΛΑΔΑ/

Μάγοι ἱερεῖς (ὁπαδοὶ τοῦ Δρυιδισμοῦ, ποὺ ἦταν ἱερατικὴ τάξις στὶς χῶρες τῆς Δυτ.Εὐρώπης, τὸ 200 π.Χ., ὅταν ἐπρόκειτο νὰ ξεκινήσουν κάποιο πόλεμο, έκαναν μέσα σὲ ἕνα τέτοιο ξόανο τελετὲς ανθρωποθυσίας γιὰ νὰ ἔχουν ἐπιτυχίες οἱ μελλοντικὲς πολεμικές τους συρράξεις.

 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ τηλ. 210-3254321

(1) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΥΝΑΔΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ,,ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ,, ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ 6-10-21

 

(2) ΕΜΦΙΕΤΖΟΛΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ἤ ΣΩΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 27.9.21

27 Σεπ 2021

Του Πρόδρομου

Εμφιετζόγλου Αγγλικά στο νηπιαγωγείο ή σωστά ελληνικά;

 

Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο Πρωθυπουργός μεταξύ των εξαγγελιών του ανακοίνωσε και την εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας από το νηπιαγωγείο.

Αρκετοί χειροκρότησαν. Προσωπικά προβληματίστηκα. Είναι σωστό τα παιδάκια των 5 ετών να μαθαίνουν στο νηπιαγωγείο αγγλικά; Μήπως είναι πολύ νωρίς; Δεν θα μπορούσαν να τα μάθουν αργότερα; Ή μήπως θα πρέπει από το νηπιαγωγείο και αργότερα στο δημοτικό, στο γυμνάσιο αλλά και στο λύκειο, επιτέλους τα Ελληνόπουλα να μάθουν σωστά την ελληνική γλώσσα; Την υπέροχη αυτή γλώσσα, που μας κληροδότησαν οι Αρχαίοι Έλληνες με τα βαθιά νοήματα, την μαθηματική της δομή, τη φιλοσοφική της ανάλυση και σύνθεση;

Με λύπη μου παρατηρώ ότι δεν ξέρουμε καλά ελληνικά. Αδυνατούμε να αρθρώσουμε έναν μεστό Ελληνικό λόγο. Υπάρχει δραματική αδυναμία αλληλοσυνεννόησης. Άλλα σκέπτεται, άλλα εκφράζει ο ομιλών, άλλα αντιλαμβάνεται ο συνομιλητής του, άλλα ανταπαντά. Αδυνατούμε να διαλεχθούμε εις την Ελληνική Γλώσσα. Θλιβερό και απογοητευτικό.

Δεν είμαι ειδικός, ούτε παιδαγωγός, ούτε νηπιαγωγός. Γι’ αυτό ερώτησα  διδασκάλους, παιδαγωγούς, άτομα τα οποία έχουν ασχοληθεί με την παιδεία, διάβασα και ορισμένα βιβλία για να αποκτήσω μία καλύτερη πληροφόρηση και γνώση επί του θέματος. Οι περισσότεροι ισχυρίζονται ή προτείνουν, να μην ξεκινάμε την εκμάθηση των αγγλικών από το νηπιαγωγείο. Αλλά να μάθουμε στα παιδιά καλά την ελληνική γλώσσα, διότι η μητρική γλώσσα, εάν την μάθει κανείς καλά, δημιουργεί μία σταθερή βάση και για την γενικότερη νοητική και πνευματική ανάπτυξη των νέων παιδιών, αλλά και υποβοηθεί την εκμάθηση ξένων γλωσσών!

 Ακόμη, στο νεαρό παιδικό μυαλό, το οποίο είναι σφουγγάρι και ρουφάει όλες τις γνώσεις, ιδιαίτερα στην εποχή μας με τις τόσες δυνατότητες εμπειριών, δεν θα είναι καλό να μαθαίνει και να αναμιγνύει την βασική ελληνική γλώσσα με μία άλλη. Γιατί η ελληνική γλώσσα, σαν μια αναπτυγμένη γλώσσα, δεν είναι και εύκολη! Η αγγλική γλώσσα, η οποία είναι μία απλή γλώσσα, είναι ευκολότερη. Άρα, το νήπιο θα προτιμήσει την πιο εύκολη οδό. Δεν θα εντρυφήσει στην πιο δύσκολη που είναι η ελληνική. Ισχυρίζονται πολλοί παιδαγωγοί ότι είναι καλύτερο η αγγλική γλώσσα, ή οποιαδήποτε άλλη γλώσσα να διδάσκεται αργότερα. Από την Τετάρτη Δημοτικού ή και αργότερα. Και τείνω και εγώ να ασπαστώ αυτή την γνώμη.

Υπάρχουν, όπως πληροφορήθηκα, και ορισμένα νηπιαγωγεία ιδιωτικά, τα οποία ήδη μαθαίνουν στα παιδάκια και την αγγλική γλώσσα. Και μάλιστα οι γονείς των, ιδιαιτέρως προτιμούν αυτά τα ιδιωτικά νηπιαγωγεία. Εδώ τίθεται ένα θέμα: Για ποιο λόγο προτιμούν αυτοί οι γονείς, τα νηπιαγωγεία αυτά και έχουν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την εκμάθηση της αγγλικής από τόσο νεαρή ηλικία; Μια άποψη είναι ότι οι γονείς πλέον χρησιμοποιούν τα παιδιά τους σαν ανταγωνιστές σε έναν αγώνα πρωταθλήματος! Δηλαδή, «το δικό μου το παιδί ξέρει και αγγλικά, ξέρει και τένις, ξέρει το ένα, ξέρει το άλλο… είναι καλύτερο από το δικό σου».

Υπάρχει όμως και μια άλλη άποψη. Προετοιμάζουν κάπως τα παιδιά τους για ένα μέλλον εκτός Ελλάδος. Δηλαδή, ύστερα από λίγο, όταν μεγαλώσει το παιδί, θα πάει σε ξένα πανεπιστήμια, διότι εδώ δεν επιτρέπουν οι συνδικαλιστές και το όλο σύστημα την αυστηρή προσήλωση στα μαθήματα, μετά να κάνουν τις μεταπτυχιακές σπουδές, πιθανότατα να μην έρθουν να υπηρετήσουν στον στρατό, ως έχουν Εθνική Υποχρέωση, και τελικά να μείνουν έξω, να προκόψουν ή να μην προκόψουν και τελικά χαθούν για την Πατρίδα.

            Αυτό θέλουμε για τα παιδιά μας; Ας το πούμε καθαρά. Τα προετοιμάζουμε για να φύγουν έξω; Και τί θα γίνει αυτή η Πατρίδα; Ποιος θα μείνει τελικά σε αυτή την Πατρίδα;

            Θα συνιστούσα στο Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδος, της Πατρίδος μου, θα συνιστούσα στον Πρωθυπουργό της Ελλάδος της Πατρίδος μου, να φροντίσουν και να επιδιώξουν να μάθουν τα παιδιά μας σωστά ελληνικά, νέα και αρχαία, σωστά την Ιστορία μας, σωστά τον Πολιτισμό μας. Είναι το πρώτιστο χρέος στην νέα γενιά, στην Πατρίδα μας.

Πηγη   https://ardin-rixi.gr/archives/238802 

 

(3) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΝΟΥΤΣΟΣ ,,ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΝΟΣ ΑΘΕΟΥ,, ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΣΟΛΩΝΑ ΚΥΔΩΝΙΑΤΗ , ΕΠΕΤΗΡΙΣ Ι.Π.Η.Π.Α. 1999

 

(4) ΠΑΤΗΡ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ,ΠΑΤΡΑ

(5) ΝΕΕΣ 150 ΠΡΟΣΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

1.Σεβασμιώτατος  πρώην Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ.κ. Αμβρόσιος
2.π. Θεόκλητος Τσίρκας Αρχιμανδρίτης
3.π.Νεκτάριος Ζόμπολας Αρχιμανδρίτης
4.π.Αντώνιος Κουλούρης
5.π.Βασίλειος Σπηλιόπουλος
6.π.Αναστάσιος Γκοτσόπουλος Πρωτοπρεσβύτερος Ι.Ν. Αγ. Νικολάου
7.π.Πέτρος Βαφέας
8.Ἀγγελόπουλος Κων/νος Αρχιτέκτων μηχανικος ,

Οικοδομικές επιχειρήσεις

9.Αλεξίου Ελένη Ιατρός Βιοπαθολόγος
10.Αναγνώστου Κλεάνθης Συνταξιούχος Εκπαιδευτικός
11Ανδρεάτος Αντώνιος Καθηγητής Σχολής Ικάρων
12.Αράπογλου Γεώργιος
13.Αρβανίτη Νικολέττα Πρόεδρος Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων

Ακρωτηρίου Θήρας

14.Αρωνιάδου-Anderjaska Βασιλική Ερευνήτρια-Καθηγήτρια Νευροεπιστημών,

Bethesda, Maryland

15.Ασλανίδης Δημήτριος Ιατρός Αναισθησιολόγος
16.Βαγενάς Φώτιος Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω
17.Βαρνάκου Παναγιώτα Οικονομολόγος
18.Βέννης Χρῆστος Συνταξιούχος Δικηγόρος
19.Βιδάλης Μιχαήλ Διδάκτωρ Κοινωνιολογίας
20.Βομβέλλης Χαράλαμπος Αξιωματικός ΕΛ.ΑΣ.
21.Γεννάδιος Γιώργος
22.Γεωργιάδου Πολυξένη
23.Γιακουμάτος Αλέξιος Ηλεκ/γος  Μηχανικός/Δημ.Υπάλληλος

Δήμου Πατρέων

24.Γκίκας Τριαντάφυλλος Αξιωματικός ε.α, μηχανολόγος ηλεκτρολόγος
25.Γκινοσάτη Μαρία Συνταξιούχος ΥΕΘΑ
26.Γκιόλια Ραφαέλα Τεχνικός Υπάλληλος ΔΕΗ
27.Γούναρης Βασίλειος
28.Δαπέργολας Νεκτάριος Διδάκτωρ Ιστορίας
29.Δελημιχάλη Δήμητρα Συγγραφεύς
30.Διαμαντάκης Νίκος
31.Έξαρχος Πέτρος Ειδικός Πληροφορικής
32.Ερμείδης Χαρίλαος Τοπογράφος Γεωμέτρης Μηχανικός
33.Ζαμπέλης Ευάγγελος Συνταξιούχος Φαρμακοποιός
34.Ζαρογιάννη Χρυσούλα Δικαστική Επιμελήτρια Εφετείου Θεσ/νίκης

διορισμένη στο Πρωτοδικείο Κατερίνης

35.Ζαχαρόπουλος Ευάγγελος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ
36.Ζερβός Στέλιος
37.Θέμελης Βασίλειος
38.Θεοδωρίδης Ραφαήλ Εκπαιδευτικός
39.Ιβάντσος Στέφανος Πολύτεκνος Εκπαιδευτικός Τεχνολόγος

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

40.Κακαρδάκος Δημήτρης
41.Καλαϊτζάκη Αθηνά Ιδιωτικός Υπάλληλος
42.Καλαμίδας Χρήστος Πυροσβέστης
43.Καλογήρου Ζαννής
44.Καλογήρου Θεόδωρος Υπάλληλος ΕΦΚΑ
45.Καμπάνης Κυριάκος Αξιωματικός Ελληνικής Αστυνομίας
46.Καμπουράκη Παρθενόπη Συνταξιούχος ιδιωτική υπάλληλος
47.Κανταρίδης Χρήστος Συνταξιούχος σχεδιαστής μηχανολόγος
48.Καραγεώργου Θεοδώρα
49.Καραΐσκος Κων/νος Μαθηματικός Καθηγητής
50.Καραμανώλη Άννα Ελεύθερη επαγγελματίας
51.Καραπατή Βιργινία – Μαρία
52.Κατσανέβα Ελένη Εκπαιδευτικός – Θεολόγος
53.Καραχάλιος Ευάγγελος Γεωργός
54.Καρκάνης Αναστάσιος PhD Μηχανολόγος Μηχανικός
55.Κατσιβαρδάς Χαράλαμπος Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω
56.Κατσιδήμας  Ἰωάννης Φωτεινές επιγραφές
57.Κερμελίδης Γεώργιος
58.Κετίκογλου Ιωάννης Ηπατολόγος Παθολόγος, τ.Δ/ντης Ιπποκρατείου

Νοσ. Αθήνας

59.Κοζανίτας Άγγελος
60.Κόκκινος Αθανάσιος -Μιλτιάδης Δρ.Δικηγόρος  παρ’Αρείῳ Πάγῳ ,

Οικονομολόγος

61.Κόλλιας Σωτήρης Αγρότης, Πρόεδρος Ελαιουργικού Αγροτικού

Συνεταιρισμού Αρχαίας Κορίνθου

62.Κονιστής Νικόλαος Λογιστής – Φοροτεχνικός
63.Κορκοντίνου Μαρία
64.Κουγιαγκάς Γεώργιος Χρυσοβαλάντης Φοιτητής Ἀρχιτεκτονικής
65.Κούλης Ευθύμιος Νεκτάριος Ιατρός Μικροβιολόγος
66.Κουραντής Μιχάλης
67.Κουσκούτη Κατερίνα Ιστορικός Αρχαιολόγος
68.Κουσουνής Γεράσιμος Δρ.Γεωπόνος
69.Κράτσα Μαρία
70.Κυπριώτης Δημήτριος Θεολόγος
71.Κωτσοβίνη Δέσποινα Πολιτ.μηχανικός, πρώην Διευθύντια ΥΠΕΧΩΔΕ
72.Λεοπούλου Παναγούλα
73.Λουκάς Γεώργιος Ψυχίατρος
74.Μακαρούνης Ιωάννης Οικονομολόγος Λογιστής
75.Μακράκης Ευάγγελος Συνταξιούχος Έμπορος
76.Μακρίδης Ιωάννης Αξιωματικός Πυροσβεστικού Σώματος
77.Ματθαίου Θεόφιλος Πολιτικός Επιστήμονας, κοινωνιολόγος,

στιχουργός – συνθέτης

78.Μπαστογιάννη Σπυριδούλα Καθηγήτρια Διοίκησης και Οικονομίας
79.Μεϊντάνης Δημήτριος Συνταξιούχος
80.Μεσηνιώτης Σπυρίδων Θεολόγος
81.Μητρούδη Χαρίκλεια Φυσικοθεραπεύτρια
82.Μίχας Δημήτριος Φιλόλογος
83.Μονογιός Γεώργιος  Ηλεκτρονικός, Πρόεδρος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ

ΕΚΣΤΡΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ

ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ, ΡΙΜΙΝΙΩΤΩΝ,

ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ

84.Μουζόπουλος Ανδρέας
85.Μουσούρης Νικόλαος Μηχανολόγος Μηχανικός
86.Μπεληγιάννης Στέφανος Συνταξιούχος Τοπογράφος Μηχανικός
87.Μπισιάδης Ιωάννης Ιατρός Χειρούργος Εντατικολόγος
88.Μπούγιας Χρήστος Νομικός – Θεολόγος
89.Νικολαϊδης Αθανάσιος  Θεολόγος
90.Νικολάου Ναταλία πρώην Καθηγήτρια Παν/μίου Lomonosov,

Διευθύντρια Σχολείου Ἑλληνικῆς Γλώσσης

Συλ.Ἑλλήνων Μόσχας

91.Ξανθούλη Φανή
92.Ξανθούλης Ευγένιος
93.Ομουρλόγλου Δημήτριος Αξιωματικός στο Πυροσβεστικό Σώμα
94.Παναγοπούλου Αιμιλία
95.Παπαγεωργίου Αθανάσιος Χειρουργός, Διδάκτωρ

Πανεπιστημίου Αθηνών

96.Παπαγεωργίου Κων/νος Θεολόγος, Φιλόλογος
97.Παπαδημητρίου Βερδελή Αικατερίνα Συνταξιούχος
98.Παπαθεμελής Στυλιανός πρώην Ὑπουργός
99.Παπαθωμάς Μηνάς Ιδιωτικός Υπάλληλος
100.Παπαμάρκος Γρηγόρης
101.Παπανικολόπουλος Ηλίας Συντ/χος Πλοίαρχος Ε.Ν.
102.Παππάς Αλέκος Πολιτικός Μηχανικός
103.Παπασωτηρίου Χρήστος Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω
104.Πατσούρη Βασιλική Αρχαιολόγος- Ιστορικός Τέχνης
105.Πατσούρη Κωνσταντίνα
106.Πατσούρης Αλέξανδρος Εκπαιδευτής οδηγών
107.Παυλάκη Περσεφόνη
107.Παύλου Ησαίτσα – Λεμονιά Συνταξιούχος Εκπαιδευτικός
109.Περπατουλάκη Ἑλένη Εκπαιδευτικός Αγγλικής Γλώσσας
110.Πέττας Παναγιώτης Απόστρατος Αρχιπλοίαρχος Μηχανικός Π.Ν.
111.Πηνιώτη Χρυσούλα Δικηγόρος παρ Εφέταις
112.Πηνιώτης Δημήτριος Ιδιωτικός υπάλληλος
113.Πιπερίδης Δημήτριος Εργοδηγός – Τοπογράφος ΙΝΤΡΑΚΑΤ
114.Πνευματικός Αντώνης Αρχιφύλακας ΕΛ.ΑΣ
115.Ποδαράς Γεώργιος Πυροσβέστης
116.Πρεβυζής Κωνσταντίνος Πρακτορείο Γενικής Ταχυδρομικής
117.Ρέππας Παναγιώτης Συνταξιούχος Δικηγόρος
118.Σαββόπουλος Νικόλαος Θεολόγος Καθηγητής
119.Σαββουλίδης Δημήτρης Πολύτεκνος Εκπαιδευτικός
120.Σανίδας Κων/νος Γραφικές τέχνες
121.Σιαφάκας Χαράλαμπος Μεταλλειολόγος Μηχανικός
122.Σκουργιά – Τσιακοβή Ελένη Εκπαιδευτικός Α/θμιας,

Πανεπιστήμιο Αθηνών

123.Σούσου Μόνα Οικονομολόγος Λογίστρια
124.Σπαθάτου Αδαμαντία Ιστορικός Αρχαιολόγος
125.Σπανδωνίδης Αναστάσιος Εκπαιδευτής υποψηφίων οδηγών
126.Σπανδωνίδης Βασίλειος Συνταξιούχος αστυνομικός
127.Στασινού Ιωάννα Κοινωνιολόγος (Παν/μίου Γιοχάνεσμπουργκ)
128.Στεφανής Ν.
129.Στεφανίδης Άρης Πολιτικός Μηχανικός
130.Στρατιωτικός Δημήτριος
131.Σχοινά Ασπασία Φιλόλογος
132.Σωτηροπούλου Ασπασία Συνταξιούχος  δασκάλα
133.Τάσης Κώστας Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ
134.Τασόπουλος Τριαντάφυλλος Εκδότης Εφημερίδας ,,Αγών,, Λαρίσσης
135.Ταχτσόγλου Καλλιόπη Ηθοποιός
136.Τελεβάντος Παναγιώτης Θεολόγος, Κύπρος
137.Τσακλίδης Κώστας Εκπαιδευτικός 1ο ΓΕΛ Παλλήνης
138.Τσεκερίδης Απόστολος Σπουδαστής και εργαζόμενος
139.Τσιριντάνης Δημήτρης
140.Τσόμπανος Χρήστος δάσκαλος
141.Τύρος Ευστάθιος Συνταξιούχος Ηλεκτρολόγος/ Ηλεκτρονικός
142.Υδράς Σταμάτιος Συνταξιούχος Στρατιωτικός Ναυτικού
143.Φιολάκη Ειρήνη Λιμενικός
144.Φραγκουλίδης Χαράλαμπος Εμπόριο ζωοτροφών
145.Χαιρόπουλος Γεώργιος
146.Χασιώτη Άννα
147.Χατσηπαναγιώτης Χριστόφορος
148.Χολέβα Ἑλένη Φιλόλογος, συγγραφεύς, εκπαιδευτικός
149.Χριστοδουλιάς Γεώργιος
150.Χριστοφορίδης Κυριάκος Ιδιωτικός Υπάλληλος

 

(6) ΟΛΑ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

των 160 + 150 προσωπικοτήτων

 

Το Τάμα του Έθνους παρουσιάζει

σε αφήγηση από τον μεγάλο

πατριώτη και αγωνιστή κ. Πρόδρομο Εμφιετζόγλου

την

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ :

 

«Υπογεννητικότητα, Διαχρονικές αξίες Ελληνικού Πολιτισμού

και Εξωτερικές Απειλές Υπαρξιακής Σημασίας για τη Χώρα μας»

VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=ddRMMg-2nqY

 

    Στὶς 24.9.21 προβλέπαμε ὅτι μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου 2021 θὰ ὑπερδιπλασιασθῇ ὁ ἀριθμὸς τῶν 160 προσωπικοτήτων, ὑπερτερώντας μάλιστα ἐπιστήμονες γυναῖκες.

Καὶ αὐτὸ ἔγινε !

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

Υπογεννητικότητα, Διαχρονικές αξίες Ελληνικού Πολιτισμού

και Εξωτερικές Απειλές Υπαρξιακής Σημασίας για τη Χώρα μας

 

Η χώρα μας αντιμετωπίζει οξύτατο δημογραφικό πρόβλημα και θα έπρεπε να έχει ως πρώτη της μέριμνα την ενίσχυση της Ελληνικής οικογένειας  και την αύξηση των  γεννήσεων. Αντ’ αυτού όμως, παρατηρούμε  με ανησυχία  να εξαγγέλλονται και να προωθούνται νομοθετικές πρωτοβουλίες στο όνομα ενός αμφιλεγόμενου και καταχρηστικού  δικαιωματισμού, που έρχονται σε αντίθεση με το δημόσιο αίσθημα, τα ήθη και τις Εθνικές  μας παραδόσεις που διαχρονικά αποτελούν τα κραταιά θεμέλια της συνέχειας, επιβίωσης και προοπτικής  του Ελληνισμού. Τελευταία, μάλιστα, συγκροτήθηκε Επιτροπή για τη διαμόρφωση Εθνικής Στρατηγικής  Ισότητας μεταξύ ετεροφύλων και ομοφύλων. Σε τί ακριβώς θα συνίσταται αυτή η ισότητα μεταξύ αφ’ ενός ανδρός και γυναικός που οδηγεί στη δημιουργία (του βασικού κοινωνικού πυρήνα) της οικογένειας και στη φυσική αναπαραγωγή, αφ’ ετέρου δε μιας σχέσεως μεταξύ ομοφύλων ατόμων ; Η κοινωνική αποδοχή  ομοφύλων προτιμήσεων είναι δεδομένη «εν ελευθερία βουλήσεως»  του ατόμου και όχι θέμα πολιτικής  ή διαπαιδαγώγησης.  Τίθεται επίσης το ερώτημα: ποιές θα είναι οι επιπτώσεις  στην  οικογένεια και στην κοινωνία από την εφαρμογή πολιτικών του είδους αυτού;.                                             

                      Και όλα αυτά εξαγγέλλονται σε μια πρωτόγνωρη περίοδο, όχι μόνο λόγω της πανδημίας COVID- 19 και της περαιτέρω επιδείνωσης της ήδη βεβαρυμένης από τα μνημόνια οικονομίας μας, αλλά και μιας βαθειάς και πολύπλευρης κοινωνικής κρίσεως (με την αύξηση της εγκληματικότητας, των κρουσμάτων σεξουαλικής βίας και διαστροφής, τον διαχωρισμό σε εμβολιασθέντες και ανεμβολίαστους, τις πρωτόγνωρες καταστροφικές πυρκαγιές κ.λπ.).  Μιάς  κρίσεως θεσμών και αξιών, οφειλομένης, κατά κύριο λόγο, στο σοβαρό έλλειμμα Ανθρωπιστικής Παιδείας (που παρατηρείται εδώ και δεκαετίες) σε συνδυασμό με την υπαρξιακή κρίση , που διέρχεται η χώρα μας ως αποτέλεσμα των συνεχιζόμενων και εντεινόμενων ασύμμετρων απειλών από τη γείτονα χώρα.    

                      Προβάλλεται, μάλιστα, ως επιχείρημα ο ισχυρισμός ότι οι ρυθμίσεις αυτές αναφέρονται σε δήθεν κοινές Ευρωπαϊκές αξίες, που κατοχυρώνονται από Ευρωπαϊκές Συνθήκες και  κοινές Ευρωπαϊκές πολιτικές και στρατηγικές στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι τραγικό η Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε), ενώ δεν  κατοχυρώνει τα πιο καίρια και θεμελιώδη ζητήματα (όπως είναι η άμυνα και η ασφάλεια των χωρών – μελών της ), να παρουσιάζεται ως δήθεν αρμόδια να ρυθμίζει, ουσιαστικά παρά την θέληση Ευρωπαϊκών λαών, θέματα ιδιωτικού δικαίου, κοινωνικών σχέσεων, φύλου, γάμου και τεκνοθεσίας ομοφύλων, διαπαιδαγωγήσεως των νέων κ.λπ. Δεν είναι έργο των Βρυξελλών και της ΕΕ η επιβολή στην Ελληνική κοινωνία  από μικρές μειοψηφίες τέτοιων απαράδεκτων ρυθμίσεων με τις οποίες μάλιστα προβάλλονται ακόμη και πρότυπα  διαφορετικότητας (τραυματίζοντας τις ευαίσθητες παιδικές ηλικίες ),  καθ ‘ υπέρβαση της κοινής Ευρωπαϊκής αξίας της ανοχής.                                               

                      Αλλά, οι Πατέρες και εμπνευστές της Ευρωπαϊκής  Ιδέας και της Ευρωπαϊκής Ενώσεως  (τότε Ε.Ο.Κ.), κατέστησαν σαφές και διεκήρυξαν— όπως αναφέρεται  στη Συνθήκη  της Ρώμης του 1957—ότι η Ενωμένη Ευρώπηθα σεβαστεί την πλούσια πολιτιστική και γλωσσική της ποικιλομορφία και θα διασφαλίσει και θα  προωθήσει την Ευρωπαϊκή  πολιτιστική κληρονομιά” (άρθρο 2  Συνθήκης της Ρώμης).

Η παρουσίαση ως δήθεν “κοινής Ευρωπαϊκής αξίας” θεμάτων που δεν αφορούν  ούτε τις σαφώς καθορισμένες κοινές Ευρωπαϊκές αξίες (όπως  ελευθερία,  δημοκρατία,  κράτος δικαίου,  ανεκτικότητα κ.λπ.) ούτε τα σαφώς καθορισμένα ανθρώπινα δικαιώματα, αποτελεί κατάχρηση, υπέρβαση της αρχής της ανοχής και απόπειρα επιβολής στην κοινωνία προτύπων,  ρυθμίσεων και πρακτικών που είναι άκρως μειοψηφικές, ξένες και απαράδεκτες σε  μεγάλες  κοινωνικές πλειοψηφίες  χωρών-μελών της ΕΕ.

                    Το γεγονός ότι δεν αποκρύπτεται η πρόθεση το πνεύμα αυτό να μεταφερθεί και στον ευαίσθητο χώρο της Παιδείας και μάλιστα από το Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό, για λόγους υποτιθέμενης διαπαιδαγωγήσεως (σεξουαλικής) προκαλεί  ακόμα μεγαλύτερη ανησυχία.

Η Παιδεία μας αντιμετωπίζει ήδη μεγάλα προβλήματα, όπως  το πρόβλημα της επαρκούς και αποτελεσματικής διδασκαλίας της γλώσσας, της ιστορίας και της κλασσικής παιδείας. Τα τελευταία μάλιστα  χρόνια γίνονται  απόπειρες επιβολής ιδεολογημάτων, που παραποιούν την ιστορία, κακοποιούν τη γλώσσα και  αλλοιώνουν την εθνική μας ταυτότητα.  Θα ήταν ιδιαιτέρως καταστροφικό για την Ελληνική Παιδεία, αντί της καταρτίσεως καταλλήλων αναλυτικών προγραμμάτων για την ανάταξή της, να επιβαρύνεται  με περαιτέρω σύγχυση, ακραίους και άκριτους πειραματισμούς και κακώς νοούμενους νεωτερισμούς, ερήμην μάλιστα των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών.              

Καλούμε όλους τους υπευθύνους, όπως :                                                                                          

  • Στρέψουν, κατά προτεραιότητα, το ενδιαφέρον τους στο οξύτατο δημογραφικό πρόβλημα,  που αντιμετωπίζει η χώρα. Είναι ασέβεια προς τον Ελληνικό λαό και την ιστορία του να υποβάλλονται ιδέες ότι αυτό δήθεν πρέπει να αντιμετωπισθεί με τη νομιμοποίηση και τη μόνιμη εγκατάσταση στη χώρα μας  παρανόμων αλλοεθνών και αλλοθρήσκων μεταναστών.

 

  • Παύσουν να επικαλούνται δήθεν «κοινές Ευρωπαϊκές αξίες» για να δικαιολογήσουν καταχρηστικές πολιτικές και νομοθετήματα που είναι αντίθετα με τα αισθήματα της μεγάλης πλειοψηφίας του Ελληνικού λαού , υπονομεύοντας την οικογένεια ως κοινωνικό θεσμό και πλήττοντας  τα ήθη και τις παραδόσεις του Ελληνικού λαού.

 

  • Εστιάσουν την προσοχή τους σε θέματα Παιδείας, κυρίως της Ανθρωπιστικής, σύμφωνα με το πνεύμα του άρθρου 16 του Συντάγματος, διασφαλίζοντας την επαρκή διδασκαλία της Ελληνικής γλώσσας, ιστορίας  και κλασσικής Παιδείας. Η Ελλάδα δεν είναι μιά  οποιαδήποτε χώρα. Είναι η χώρα που έδωσε ως  κληρονομιά στην ανθρωπότητα τον Οικουμενικό Ανθρωπιστικό Πολιτισμό. Τις διαχρονικές και ακατάλυτες αξίες αυτού του Πολιτισμού και  Παιδείας, οι ΄Ελληνες έχουν διπλό χρέος όχι μόνο να μελετούν, να διδάσκονται και να εμπνέονται, αλλά και να τις προβάλλουν  στις χώρες- μέλη της Ε.Ε.           

 

Κάνουμε έκκληση για την απόσυρση των προκλητικών αυτών ρυθμίσεων, οι οποίες διχάζουν επικίνδυνα την κοινωνία μας, σε μιά μάλιστα περίοδο πολυδιάστατης υπαρξιακής κρίσεως, η αντιμετώπιση της οποίας  επιβάλλει: ενότητα,  ομοψυχία και  συστράτευση όλων των δυνάμεων  του Ελληνισμού.                                                                                                                    Αθήνα, Σεπτέμβριος 2021

ΟΙ  ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

[Σημ.: Περιλαμβάνονται Ακαδημαϊκοί, Ανώτατοι Κρατικοί Λειτουργοί, Δικαστικοί, Στρατιωτικοί, Πρέσβεις, Καθηγητές ΑΕΙ, Εκπαιδευτικοί, Επιχειρηματίες, άνθρωποι των Γραμμάτων, Επιστημών και Τεχνών κ.λπ. Πολιτικά Πρόσωπα καθώς και Επιστημονικοί και Πολιτιστικοί Σύλλογοι, Σωματεία, Ιδρύματα κ.λπ.–με χιλιάδες μέλη —  που στηρίζουν ενθέρμως την παρούσα Διακήρυξη, παρελείφθησαν για ευνοήτους λόγους, γι αυτό και η αναφορά, όλως ενδεικτική, περιορίζεται στους παρακάτω υπογράφοντες].

Κονομής Νικόλαος, Ομ. Καθηγητής Παν/μίου ΑΠΘ, πρώην Πρόεδρος  Ακαδημίας Αθηνών. και Υπουργός Παιδείας της Κύπρου.

Κοντόπουλος Γεώργιος, Ομ. Καθηγητής Παν/μίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), πρώην Πρόεδρος

     Ακαδημίας Αθηνών.

Κουνάδης Αντώνιος, Ομ. Καθηγητής ΕΜΠ, πρώην Πρόεδρος  Ακαδημίας Αθηνών.

Σκαρβέλης Δημήτριος, Στρατηγός ε.α., Επίτ. Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Ακαδημαϊκός..

΄Ημελλος Στέφανος, Ομ. Καθηγητής Φιλοσοφικής Παν/μίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), πρώην Πρόεδρος Ακαδημίας Αθηνών.

Γδούτος Εμμανουήλ, Ομ. Καθηγητής Παν/μίου ΔΠΘ, Ακαδημαϊκός..

Μπέσκος Δημήτριος, Ομ. Καθηγητής Παν/μίου Πατρών, Αντεπιστέλλον μέλος Ακαδημίας Αθηνών.

Δάσιος Γεώργιος, Ομ. Καθηγητής Παν/μίου Πατρών, Αντεπιστέλλον Μέλος  Ακαδημίας Αθηνών

Βιτσαξής Βασίλειος, Πρέσβυς ε.τ., Συγγραφέας, Δρ. Νομικής Παν/μίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), Επίτιμος  Διδάκτωρ Ελληνικών και Ξένων Παν/μίων, μέλος ξένων Ακαδημιών.

Βάσσης Κωνσταντίνος, Πρέσβυς ε.τ., Συγγραφέας..

Πουκαμισάς Γεώργιος, Πρέσβυς ε.τ., Δρ. Παν/μίου Αιγαίου, Πρόεδρος «Εταιρίας Φίλων του Λαού».

Νεάρχου Περικλής, Πρέσβυς ε.τ. , Συγγραφέας..

Γούναρης Μανώλης, Πρεσβευτής ε.τ.

Φραγκούλης Φράγκος, Στρατηγός ε.α.,  Επίτ. Αρχηγός ΓΕΣ, πρώην Υπουργός Εθνικής Αμύνης.

Καραμάνος Ανδρέας, Ομ. Καθηγητής και πρώην Πρύτανης Γεωπονικού Παν/μίου Αθηνών, πρώην Γεν. Γραμματέας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Κούρτης Γεώργιος, Επίτ. Πρόεδρος  Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Ρακιντζής Λέανδρος,  Αεροπαγίτης ε.τ., πρώην Γεν. Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης..

Κρόμπας Γρηγόρης, Επίτ. Αντιπρόεδρος του  Νομικού Συμβουλίου του Κράτους..

Μακρής Φώτιος,  Επίτ.Αντεισαγγελέας   Αρείου Πάγου.

Κότσιφας Χαράλαμπος, Δικηγόρος, πρώην Πρόεδρος του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.

Ανδριανός Ευάγγελος, Αεροπαγίτης ε.τ.

Βλάχος Απόστολος, Επίτ. Πρόεδρος Εφετών.

Σακκάς Ιωάννης, Πρώην Εισαγγελέας Πρωτοδικών.

Γαρούφας Δημήτριος, πρώην Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης..

Βεργίνης  Ξενοφών, Πανεπιστημιακός, πρώην Διοικητής ΟΓΑ.

Κουνάδης Διονύσιος, Νομικός-Οικονομολόγος, πρώην Γεν. Διευθυντής Υπουργείου Οικονομικών.

Χαϊτίδης Ευγένιος, πρώην Περιφερειάρχης  Ηπείρου, πρώην Νομάρχης Θεσσαλονίκης.

Πολίτης Στυλιανός, πρώην Νομάρχης Κεφαλληνίας..

Μαρτίνης Χρήστος, πρώην Νομάρχης Ιωαννίνων, Πρόεδρος Συνταξιούχων Δικηγόρων Ελλάδος.

Κατσαρός Νίκος, Χημικός, πρώην Ειδικός Γραμματέας Υπουργείου ΄Ερευνας και Τεχνολογίας..

Θεοδωρόπουλος Κων/ντίνος, πρώην Γεν. Διευθυντής Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων .

Τσουλάρη Βαλεντίνη, πρώην Διευθύντρια Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας.

Μαριδάκης Σπυρίδων, Συγκοινωνιολόγος, πρώην Προϊστάμενος Διεύθυνσης Μελετών Δημοσίων ΄Εργων Υπουργείου Μεταφορών.

Σινόπουλος Βασίλειος, πρώην Διευθυντής Τραπέζης Εργασίας..

Γκατζούλη Νίνα, Ομ. Καθηγήτρια Παν/μίου New Hampshire, πρώην Συντονίστρια  Παμμακεδονικών Ενώσεων Υφηλίου.

Παπαχρυσός Δημήτριος, Πρόεδρος Συλλόγου Μικρασιατών Σκάλας Λουτρών «Το Δελδίνι».

Ρήγος  Ευάγγελος, Πρόεδρος Διεθνούς Ελληνικής Ενώσεως (Inter. Ηellenic Association,IHA). Καρκανιάς Κωνσταντίνος, Διευθυντής Κέντρου  Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού, Επίτ.

     Πρόεδρος Συνδέσμου Κολλεγίων Ελλάδος.

Γράψας Δημήτριος, Στρατηγός ε.α. , Επίτ. Αρχηγός ΓΕΕΘΑ.

Ζιαζιάς Κωνσταντίνος, Στρατηγός ε.α., Επίτ. Αρχηγός ΓΕΣ    .

Μανίας Γεώργιος, Αντιστράτηγος ε.α., πρώην  Α΄ Υπαρχηγός ΓΕΕΘΑ.

Τσιτσιμπίκος Χαράλαμπος, Αντιστράτηγος ε.α., Β΄  Υπαρχηγός ΓΕΕΘΑ.

Χρηστίδης Κοσμάς, Ναύαρχος ε. α., Επίτ. Αρχηγός ΓΕΝ.

Μαρτζούκος Βασίλειος, Αντιναύαρχος ε.α. ,Επίτιμος Διοικητής ΣΝΔ, Αντιπρόεδρος ΕΛΙΣΜΕ.

Παλουμπής Ιωάννης, Αντιναύαρχος ε.α.

Δημητρακόπουλος Αναστάσιος, Αντιναύαρχος ε.α.                                                     .

Πατσαντάρας Ιωάννης,  Αντιπτέραρχος ε.α., Επίτ. Αρχηγός Τακτικής Αεροπορίας ( ΑΤΑ)

Γιαννιτσόπουλος Θεόδωρος, Αντιπτέραρχος ε.α., Επίτ. Διευθυντής Γ΄Κλάδου ΓΕΑ.

Σκαρλάτος Γεώργιος, Αντιπτέραρχος ε.α.

Τσούφης  Βασίλειος, Αντιπτέραρχος ε.α.

Ιατρίδης Κώστας,  Αντιπτέραρχος ε.α.

Ιωαννίδης Ιωάννης, Υποπτέραρχος ε.α.

Πουγκιάλης  Χρήστος  Μετεωρολόγος , Υποπτέραρχος ε.α.

Μπαλτζώης Ιωάννης, Αντιστράτηγος ε.α., Πρόεδρος Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών

(ΕΛΙΣΜΕ).

Μουστάκης Χρήστος, Αντιστράτηγος ε.α., Επίτ. Διοικητής Στρατιάς.

Σαμψών Νικόλαος, Αντιστράτηγος ε.α.,

Μπουρδάκος Μάριος, Αντιστράτηγος ε.α.

Ρούτσης Νικόλαος, Αντιστράτηγος ε.α.

Πελεγράτης Σπυρίδων, Αντιστράτηγος ε.α.

Παπαδόπουλος Σταύρος, Αντιστράτηγος ε.α.

Κεβεντζίδης Συμεών, Αντιστράτηγος ε.α.

Γούρμος Ευδόξιος, Αντιστράτηγος ε.α.

Χατζάκης Κων/νος, Αντιστράτηγος Ελληνικής Αστυνομίας ε.α.

Καλεντερίδης Σάββαs, Ανώτ. Αξ/κος ε.α., Εκδότης-Συγγραφέας.

Σπυράκος Χαράλαμπος, Υποστράτηγος ε.α.

Δελλής Σπυρίδων, Υποστράτηγος ε.α.

Παρίσης Ιωάννης, Υποστράτηγος ε.α.

Βόγγολης Δημήτριος, Υποστράτηγος ε.α.

Πλαγιαννάκος Γεώργιος, Υποστράτηγος ε.α.

Βασίλας Βασίλειος, Ταξίαρχος ε.α.

Κουκουλομάτης Κυριάκος, Σμήναρχος ε.α.

Κωνσταντινόπουλος Βασίλειος, Καθηγητής Παν /μίου Πελοποννήσου, Πρόεδρος Φιλολογικού  Συλλόγου «Παρνασσός».

Γρίβας Κώστας, Καθηγητής Γεωπολιτικής Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων.

Δαββέτας Δημοσθένης, Καθηγητής Παν /μίου Σορβόννης, Συγγραφέας- Εικαστικός.

Ρωμανός Γεώργιος, Συγγραφέας – Αναλυτής, Ιστορικός Ερευνητής.

Εμφιετζόγλου Πρόδρομος, Επίτ. Διδάκτωρ ΑΠΘ, Πρόεδρος Δ.Σ. Ομίλου Εταιριών «Μηχανικής ΑΕ».

Λεβαντής Κων/νος, πρώην Πρόεδρος Τράπεζας Επενδύσεων.

Παντελάκης Δημήτριος, Βιομήχανος, Πρόεδρος Κυνηγετικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης.

Αλιφιεράκης Εμμανουήλ, Ιατρός, Πρώην Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Χανίων

Λανάρα.Ουρανία, Φιλόλογος, πρώην Γενική Επιθεωρήτρια Β/θμια Εκπαίδευση.

Τζελέπης Χαράλαμπος,  Λυκειάρχης.

Σηφακάκης Βασίλειος, Φιλόλογος- Θεολόγος, πρώην Λυκειάρχης..

Νατσιός Δημήτριος, Δάσκαλος, συγγραφέας..

Αντωνόπουλος Νικόλαος, Δάσκαλος..

Παπαδοπούλου Ελένη,  Φιλόλογος, Εκπαιδευτικός.

Καλογερόπουλος Βασίλειος, Καθηγητής Βυζαντινής Μουσικής.

Τζανουλίνος  Πραξιτέλης, Γλύπτης, Εκπαιδευτικός.

Νικολόπουλος Φίλιππος, Πανεπιστημιακός, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω.

Πηνιώτης Αλέξανδρος, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, εκδότης Δελτίου Εργατικής Νομοθεσίας.

Καρβουνιάρης Βασίλειος,  Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω.

Ιωαννίδης Θεόφιλος, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, Δρ Νομικής Παν/μίου Σορβόννης.

Παπαγγελής Λουκάς, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω.

Νευράκης  Νικόλαος, σ. Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω.

Σφήκας Κωνσταντίνος, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω.

Δημακοπούλου- Κοτζαμάνη Ζωή, Δικηγόρος.

Αυγέρης Κώστας, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω.         .

Παπαμαρινόπουλος Σταύρος, Ομ. Καθηγητής Παν/μίου   Πατρών.

Δρακάτος Παναγιώτης, Ομ. Καθηγητής Παν/μίου Πατρών.

Παπαθανασόπουλος Παναγιώτης, Ομ. Καθηγητής Ιατρικής   Παν/μίου   Πατρών.

Θεοδωρακόπουλος Δημήτριος, Καθηγητής Παν/μίου  Πατρών.

Δημητρακόπουλος Αλέξανδρος, Ομ. Καθηγητής Παν/μίου Πατρών.

Δρίτσος Στέφανος, Ομ. Καθηγητής Παν/μίου Πατρών.

Ρεράκης Ηρακλής, Καθηγητής Θεολογίας,  Παν/μίου ΑΠΘ.

Καραθανάσης Αθανάσιος, Ομ. Καθηγητής  Παν/μίου ΑΠΘ., πρώην Πρόεδρος της «Εταιρίας Μακεδονικών Σπουδών»..

Βαχαντίδης Επαμεινώνδας, Ομ. Καθηγητής Ιατρικής  Παν/μίου ΑΠΘ.

Ταντανάσης Θεοχάρης, Καθηγητής Ιατρικής Παν/μίου ΑΠΘ.

Μανώλης Γεώργιος, Καθηγητής Πολυτεχνικής Σχολής  Παν/μίου ΑΠΘ.

Αλεξανδρίδης Αλέξανδρος, Ομ. Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Παν/μίου  ΑΠΘ.

Κώστα- Τσολάκη Μαγδαληνή, Ομ. Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Παν/μίου  ΑΠΘ.

Νόνας Πέτρος, Νομικός, πρώην Γεν. Γραμματέας  Παν/μίου ΑΠΘ.

Κατσικαδέλης Ιωάννης, Ομ. Καθηγητής ΕΜΠ, μέλος ξένων Ακαδημιών.

Τσανάκας Παναγιώτης, Ηλεκτρολόγος  -Μηχανικός, Καθηγητής ΕΜΠ.

Βασιλείου Παναγιώτα, Καθηγήτρια  Ε.Μ.Π.

Ιωαννίδης Γεώργιος, Ομ. Καθηγητής ΕΜΠ.

Αναγνωστόπουλος Ανδρέας, Ομ. Καθηγητής ΕΜΠ.

Ανδρεόπουλος Ανδρέας, Ομ. Καθηγητής ΕΜΠ, πρώην Πρύτανης ΕΜΠ.

Χαΐνης Ιωάννης, Ομ. Καθηγητής ΕΜΠ.

Κατσούφης Ηλίας, Ομ. Καθηγητής ΕΜΠ.

Σάνδρης Κωνσταντίνος, Ομ. Καθηγητής ΕΜΠ.

Κυριακόπουλος Ευθύμης, Ομ. Καθηγητής ΕΜΠ.

Ανδριανόπουλος Νικόλαος, Ομ. Καθηγητής ΕΜΠ.

Θεοτόκογλου Ευστάθιος, Καθηγητής ΕΜΠ.

Κουλούρης Ιωάννης, , Δρ. Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος  Ε.Μ.Π., πρώην Δ/ντής ΟΤΕ.

Γιώτης Αριστοφάνης, Δρ. Πολ. Μηχανικός Ε.Μ.Π.

Νεγρεπόντη- Δεληβάνη Μαρία, Ομ,. Καθηγήτρια και πρώην Πρύτανης Παν/μίου Μακεδονίας.

Ξανθάκη- Καραμάνου Γεωργία, Ομ. Καθηγήτρια Παν/μίου Πελοποννήσου, Πρόεδρος της Εταιρίας Ελλήνων Φιλολόγων.

Τόλια Αριστέα, Ομ. Καθηγήτρια  Παν/μίου Πελοποννήσου, Πρόεδρος ΟΔΕΓ.

Λιώλος Αστέριος, Καθηγητής  Πολυτεχνικής Σχολής  Παν/μίου  ΔΠΘ.

Τσίγγα–Παπαργύρη Μαρία, Καθηγήτρια  Παν/μίου Κεντρικής Μακεδονίας.

Χατζόπουλος Ιωάννης, Ομ. Καθηγητής  Παν/μίου Αιγαίου.

Παυλάκος Γεώργιος, Γεν. Γραμματέας του Οργανισμού Διάδοσης Ελληνικής Γλώσσας (ΟΔΕΓ).

Κοντογιαννίδης Αναστάσιος, Δημοσιογράφος, Συγγραφέας.

Γιαννάκενας Ιωάννης Εκδότης του Οίκου «ΠΕΛΑΣΓΟΣ».

Κοσκινάς Σοφοκλής, Δημοσιογράφος – Αρχισυντάκτης «Κυνηγετικά Νέα», «Κυνηγεσία και Κυνοφιλία».

Γεωργίου Σταμάτης, Δημοσιογράφος, πρώην εκδότης εφημερίδος «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ».         

Παπαναστασίου Νικόλαος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ).

Νιάρχος Κωνσταντίνος, Ομ. Καθηγητής  Παν/μίου Αθηνών(ΕΚΠΑ).

Ανδρούτσος Γεώργιος, Ομ. Καθηγητής Ιατρικής  Παν/μίου Αθηνών (ΕΚΠΑ).

Αδάμ Αδάμ, Ομ. Καθηγητής Φιλοσοφικής Παν/μίου  Αθηνών (ΕΚΠΑ).

Χασάπης Ντίνος, Καθηγητής Τμήματος Χημείας  Παν/μίου Αθηνών (ΕΚΠΑ).

Παπαδόπουλος Γεώργιος, Ομ. Καθηγητής  Παν/μίου Αθηνών (ΕΚΠΑ).

Καρατζάς Γαβριήλ, Ομ. Καθηγητής Ιατρικής  Παν/μίου Αθηνών (ΕΚΠΑ)..

Κοκόλας Σπυρίδων , Ιατρός, πρώην Διευθυντής ΝΙΜΤΣ.

Μαυραγάνης Διαμαντής, Ομ. Καθηγητής Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων.

Αλεξόπουλος Ιωάννης, Ομ. Καθηγητής Σχολής Ικάρων.

Δασκόπουλος Αντώνιος, Πρόεδρος Πατριωτικής Οργανώσεως ’21.

Καρελάς Μιχαήλ, πρώην Ληξίαρχος Αθηνών.

Αντωνάκος Αντώνιος, Συγγραφέας – Ιστορικός, Φιλόλογος.

Πασχαλίδης Νικόλαος, Συγγραφέας.

Τσικοπούλου Χαρά, Συγγραφέας-  Εκπαιδευτικός, Φιλόλογος.

Κουζέλης Ιωάννης, Εργολάβος- Κατασκευαστής.

Παππάς Κωνσταντίνος, Επιχειρηματίας.

Παπαργύρης Ευάγγελος, πρώην Σύμβουλος Τηλεπικοινωνιών Εθνικής Τραπέζης Ελλάδος (ΕΤΕ).

Χαλόφτης Κωνσταντίνος Σύμβουλος Επιχειρήσεων.

Παντζαρτζής Παρασκευάς, Δρ. Γεωπόνος

Γιαννόπουλος Γεώργιος , Βιολόγος- Βιοχημικός.

Σταθόπουλος Νικόλαος , Φυσικός  Παν/μίου  Αθηνών (ΕΚΠΑ).

Αναγνωστόπουλος Ιωάννης, Οικονομολόγος (Παν/μίου Βόννης), Πρόεδρος Κοινωφελούς Ιδρύματος  ΙΠΗΠΑ.

Αναγνωστοπούλου Αικατερίνη, Βιολόγος  Παν/μίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), Γεν. Γραμματέας Σωματείου «Φίλοι Τάματος του ΄Εθνους».

Φλωράκης Αλέκος, Δρ Εθνολόγος- Λαογράφος, Ποιητής.

Τσουτσουλόπουλος Χρήστος, Πολ. Μηχανικός, Επίτ. Πρόεδρος Δομοκιτών Αθηνών.

 

 

 

ΤΑ 150 ΝΕΑ ΟΝΟΜΑΤΑ

1.Σεβασμιώτατος  πρώην Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ.κ. Αμβρόσιος
2.π. Θεόκλητος Τσίρκας Αρχιμανδρίτης
3.π.Νεκτάριος Ζόμπολας Αρχιμανδρίτης
4.π.Αντώνιος Κουλούρης
5.π.Βασίλειος Σπηλιόπουλος
6.π.Αναστάσιος Γκοτσόπουλος Πρωτοπρεσβύτερος Ι.Ν. Αγ. Νικολάου
7.π.Πέτρος Βαφέας
8.Ἀγγελόπουλος Κων/νος Αρχιτέκτων μηχανικος ,

Οικοδομικές επιχειρήσεις

9.Αλεξίου Ελένη Ιατρός Βιοπαθολόγος
10.Αναγνώστου Κλεάνθης Συνταξιούχος Εκπαιδευτικός
11Ανδρεάτος Αντώνιος Καθηγητής Σχολής Ικάρων
12.Αράπογλου Γεώργιος
13.Αρβανίτη Νικολέττα Πρόεδρος Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων

Ακρωτηρίου Θήρας

14.Αρωνιάδου-Anderjaska Βασιλική Ερευνήτρια-Καθηγήτρια Νευροεπιστημών,

Bethesda, Maryland

15.Ασλανίδης Δημήτριος Ιατρός Αναισθησιολόγος
16.Βαγενάς Φώτιος Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω
17.Βαρνάκου Παναγιώτα Οικονομολόγος
18.Βέννης Χρῆστος Συνταξιούχος Δικηγόρος
19.Βιδάλης Μιχαήλ Διδάκτωρ Κοινωνιολογίας
20.Βομβέλλης Χαράλαμπος Αξιωματικός ΕΛ.ΑΣ.
21.Γεννάδιος Γιώργος
22.Γεωργιάδου Πολυξένη
23.Γιακουμάτος Αλέξιος Ηλεκ/γος  Μηχανικός/Δημ.Υπάλληλος

Δήμου Πατρέων

24.Γκίκας Τριαντάφυλλος Αξιωματικός ε.α, μηχανολόγος ηλεκτρολόγος
25.Γκινοσάτη Μαρία Συνταξιούχος ΥΕΘΑ
26.Γκιόλια Ραφαέλα Τεχνικός Υπάλληλος ΔΕΗ
27.Γούναρης Βασίλειος
28.Δαπέργολας Νεκτάριος Διδάκτωρ Ιστορίας
29.Δελημιχάλη Δήμητρα Συγγραφεύς
30.Διαμαντάκης Νίκος
31.Έξαρχος Πέτρος Ειδικός Πληροφορικής
32.Ερμείδης Χαρίλαος Τοπογράφος Γεωμέτρης Μηχανικός
33.Ζαμπέλης Ευάγγελος Συνταξιούχος Φαρμακοποιός
34.Ζαρογιάννη Χρυσούλα Δικαστική Επιμελήτρια Εφετείου Θεσ/νίκης

διορισμένη στο Πρωτοδικείο Κατερίνης

35.Ζαχαρόπουλος Ευάγγελος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ
36.Ζερβός Στέλιος
37.Θέμελης Βασίλειος
38.Θεοδωρίδης Ραφαήλ Εκπαιδευτικός
39.Ιβάντσος Στέφανος Πολύτεκνος Εκπαιδευτικός Τεχνολόγος

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

40.Κακαρδάκος Δημήτρης
41.Καλαϊτζάκη Αθηνά Ιδιωτικός Υπάλληλος
42.Καλαμίδας Χρήστος Πυροσβέστης
43.Καλογήρου Ζαννής
44.Καλογήρου Θεόδωρος Υπάλληλος ΕΦΚΑ
45.Καμπάνης Κυριάκος Αξιωματικός Ελληνικής Αστυνομίας
46.Καμπουράκη Παρθενόπη Συνταξιούχος ιδιωτική υπάλληλος
47.Κανταρίδης Χρήστος Συνταξιούχος σχεδιαστής μηχανολόγος
48.Καραγεώργου Θεοδώρα
49.Καραΐσκος Κων/νος Μαθηματικός Καθηγητής
50.Καραμανώλη Άννα Ελεύθερη επαγγελματίας
51.Καραπατή Βιργινία – Μαρία
52.Κατσανέβα Ελένη Εκπαιδευτικός – Θεολόγος
53.Καραχάλιος Ευάγγελος Γεωργός
54.Καρκάνης Αναστάσιος PhD Μηχανολόγος Μηχανικός
55.Κατσιβαρδάς Χαράλαμπος Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω
56.Κατσιδήμας  Ἰωάννης Φωτεινές επιγραφές
57.Κερμελίδης Γεώργιος
58.Κετίκογλου Ιωάννης Ηπατολόγος Παθολόγος, τ.Δ/ντης Ιπποκρατείου

Νοσ. Αθήνας

59.Κοζανίτας Άγγελος
60.Κόκκινος Αθανάσιος -Μιλτιάδης Δρ.Δικηγόρος  παρ’Αρείῳ Πάγῳ ,

Οικονομολόγος

61.Κόλλιας Σωτήρης Αγρότης, Πρόεδρος Ελαιουργικού Αγροτικού

Συνεταιρισμού Αρχαίας Κορίνθου

62.Κονιστής Νικόλαος Λογιστής – Φοροτεχνικός
63.Κορκοντίνου Μαρία
64.Κουγιαγκάς Γεώργιος Χρυσοβαλάντης Φοιτητής Ἀρχιτεκτονικής
65.Κούλης Ευθύμιος Νεκτάριος Ιατρός Μικροβιολόγος
66.Κουραντής Μιχάλης
67.Κουσκούτη Κατερίνα Ιστορικός Αρχαιολόγος
68.Κουσουνής Γεράσιμος Δρ.Γεωπόνος
69.Κράτσα Μαρία
70.Κυπριώτης Δημήτριος Θεολόγος
71.Κωτσοβίνη Δέσποινα Πολιτ.μηχανικός, πρώην Διευθύντια ΥΠΕΧΩΔΕ
72.Λεοπούλου Παναγούλα
73.Λουκάς Γεώργιος Ψυχίατρος
74.Μακαρούνης Ιωάννης Οικονομολόγος Λογιστής
75.Μακράκης Ευάγγελος Συνταξιούχος Έμπορος
76.Μακρίδης Ιωάννης Αξιωματικός Πυροσβεστικού Σώματος
77.Ματθαίου Θεόφιλος Πολιτικός Επιστήμονας, κοινωνιολόγος,

στιχουργός – συνθέτης

78.Μπαστογιάννη Σπυριδούλα Καθηγήτρια Διοίκησης και Οικονομίας
79.Μεϊντάνης Δημήτριος Συνταξιούχος
80.Μεσηνιώτης Σπυρίδων Θεολόγος
81.Μητρούδη Χαρίκλεια Φυσικοθεραπεύτρια
82.Μίχας Δημήτριος Φιλόλογος
83.Μονογιός Γεώργιος  Ηλεκτρονικός, Πρόεδρος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ

ΕΚΣΤΡΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ

ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ, ΡΙΜΙΝΙΩΤΩΝ,

ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΩΝ

84.Μουζόπουλος Ανδρέας
85.Μουσούρης Νικόλαος Μηχανολόγος Μηχανικός
86.Μπεληγιάννης Στέφανος Συνταξιούχος Τοπογράφος Μηχανικός
87.Μπισιάδης Ιωάννης Ιατρός Χειρούργος Εντατικολόγος
88.Μπούγιας Χρήστος Νομικός – Θεολόγος
89.Νικολαϊδης Αθανάσιος  Θεολόγος
90.Νικολάου Ναταλία πρώην Καθηγήτρια Παν/μίου Lomonosov,

Διευθύντρια Σχολείου Ἑλληνικῆς Γλώσσης

Συλ.Ἑλλήνων Μόσχας

91.Ξανθούλη Φανή
92.Ξανθούλης Ευγένιος
93.Ομουρλόγλου Δημήτριος Αξιωματικός στο Πυροσβεστικό Σώμα
94.Παναγοπούλου Αιμιλία
95.Παπαγεωργίου Αθανάσιος Χειρουργός, Διδάκτωρ

Πανεπιστημίου Αθηνών

96.Παπαγεωργίου Κων/νος Θεολόγος, Φιλόλογος
97.Παπαδημητρίου Βερδελή Αικατερίνα Συνταξιούχος
98.Παπαθεμελής Στυλιανός πρώην Ὑπουργός
99.Παπαθωμάς Μηνάς Ιδιωτικός Υπάλληλος
100.Παπαμάρκος Γρηγόρης
101.Παπανικολόπουλος Ηλίας Συντ/χος Πλοίαρχος Ε.Ν.
102.Παππάς Αλέκος Πολιτικός Μηχανικός
103.Παπασωτηρίου Χρήστος Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω
104.Πατσούρη Βασιλική Αρχαιολόγος- Ιστορικός Τέχνης
105.Πατσούρη Κωνσταντίνα
106.Πατσούρης Αλέξανδρος Εκπαιδευτής οδηγών
107.Παυλάκη Περσεφόνη
107.Παύλου Ησαίτσα – Λεμονιά Συνταξιούχος Εκπαιδευτικός
109.Περπατουλάκη Ἑλένη Εκπαιδευτικός Αγγλικής Γλώσσας
110.Πέττας Παναγιώτης Απόστρατος Αρχιπλοίαρχος Μηχανικός Π.Ν.
111.Πηνιώτη Χρυσούλα Δικηγόρος παρ Εφέταις
112.Πηνιώτης Δημήτριος Ιδιωτικός υπάλληλος
113.Πιπερίδης Δημήτριος Εργοδηγός – Τοπογράφος ΙΝΤΡΑΚΑΤ
114.Πνευματικός Αντώνης Αρχιφύλακας ΕΛ.ΑΣ
115.Ποδαράς Γεώργιος Πυροσβέστης
116.Πρεβυζής Κωνσταντίνος Πρακτορείο Γενικής Ταχυδρομικής
117.Ρέππας Παναγιώτης Συνταξιούχος Δικηγόρος
118.Σαββόπουλος Νικόλαος Θεολόγος Καθηγητής
119.Σαββουλίδης Δημήτρης Πολύτεκνος Εκπαιδευτικός
120.Σανίδας Κων/νος Γραφικές τέχνες
121.Σιαφάκας Χαράλαμπος Μεταλλειολόγος Μηχανικός
122.Σκουργιά – Τσιακοβή Ελένη Εκπαιδευτικός Α/θμιας,

Πανεπιστήμιο Αθηνών

123.Σούσου Μόνα Οικονομολόγος Λογίστρια
124.Σπαθάτου Αδαμαντία Ιστορικός Αρχαιολόγος
125.Σπανδωνίδης Αναστάσιος Εκπαιδευτής υποψηφίων οδηγών
126.Σπανδωνίδης Βασίλειος Συνταξιούχος αστυνομικός
127.Στασινού Ιωάννα Κοινωνιολόγος (Παν/μίου Γιοχάνεσμπουργκ)
128.Στεφανής Ν.
129.Στεφανίδης Άρης Πολιτικός Μηχανικός
130.Στρατιωτικός Δημήτριος
131.Σχοινά Ασπασία Φιλόλογος
132.Σωτηροπούλου Ασπασία Συνταξιούχος  δασκάλα
133.Τάσης Κώστας Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ
134.Τασόπουλος Τριαντάφυλλος Εκδότης Εφημερίδας ,,Αγών,, Λαρίσσης
135.Ταχτσόγλου Καλλιόπη Ηθοποιός
136.Τελεβάντος Παναγιώτης Θεολόγος, Κύπρος
137.Τσακλίδης Κώστας Εκπαιδευτικός 1ο ΓΕΛ Παλλήνης
138.Τσεκερίδης Απόστολος Σπουδαστής και εργαζόμενος
139.Τσιριντάνης Δημήτρης
140.Τσόμπανος Χρήστος δάσκαλος
141.Τύρος Ευστάθιος Συνταξιούχος Ηλεκτρολόγος/ Ηλεκτρονικός
142.Υδράς Σταμάτιος Συνταξιούχος Στρατιωτικός Ναυτικού
143.Φιολάκη Ειρήνη Λιμενικός
144.Φραγκουλίδης Χαράλαμπος Εμπόριο ζωοτροφών
145.Χαιρόπουλος Γεώργιος
146.Χασιώτη Άννα
147.Χατσηπαναγιώτης Χριστόφορος
148.Χολέβα Ἑλένη Φιλόλογος, συγγραφεύς, εκπαιδευτικός
149.Χριστοδουλιάς Γεώργιος
150.Χριστοφορίδης Κυριάκος Ιδιωτικός Υπάλληλος

 

 

 

 

ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ  τηλ. 210 – 3254321

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *