Τάμα του Έθνους, Επίκαιροι Προβληματισμοί, Επέτειος κοιμήσεως Γέροντος Αυγουστίνου Καντιώτη, Πυρκαϊές, Σεισμός στην Αϊτή, Η «προσφυγοπούλα» Αμάλ, Όλως περίεργη «παραίτησις» Σεβασμιωτάτου Θήρας κ. κ. Επιφανίου

αναρτήθηκε σε: Εθνικά Θέματα | 0

28.8.2021
ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΓΕΡΟΝΤΟΣ
ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΗ
+28.8.2010

ΙΔ. ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ

ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΣ ΠΡΩΗΝ ΦΛΩΡΙΝΗΣ
ΚΥΡΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ

ΣΤΑΧΥΟΛΟΓΗΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΒΙΟΝ ΤΟΥ

Ο ΑΝΕΠΑΝΑΛΗΤΟΣ ΙΔΑΝΙΚΟΣ
ΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΚΑΙ
ΘΕΡΜΟΤΑΤΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ ΤΟΥ
ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΗΡΩΩΝ ΤΟΥ ΄21
ΣΠΑΝΙΟ VIDEO 18.3.1964

1.Ἀκολουθοῦμε τὸν ἀετὸν τῆς ἀντικειμενικότητος Ἰωάννη Χρυσόστομο: «Τὰ δημοσίως γενόμενα καὶ τὸν λαὸν σκανδαλίζοντα ταῦτα καὶ ἐλέγχομε» ἤ τὸν πιστὸν μιμητὴ αὐτοῦ σύγχρονο Γέροντα πρώην Μητροπολίτη Φλωρίνης, ἰδανικὸ ἐργάτη τοῦ Εὐαγγελίου κυρὸν Αὐγουστῖνον Καντιώτη, ὁ ὁποῖος ἐπαναλάμβανε τὰ τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου θέτοντας κάποιον περιορισμόν:«ἐλεγκταὶ μὲν ἀλλὰ ὄχι ἐκπωματισταί», διότι ἀπὸ τὶς ἄπειρες ταλαιπωρίες καὶ γελοιοποιήσεις ποὺ ὑφίστατο ὁ ἐν λόγῳ ἅγιος τῆς ἐποχῆς μας εἶχε τρομερώτατες καταπογοητεύσειςἀπὸ ὅλους τοὺς ἰθύνοντας, ἰδιατέρως δὲ ἀπὸ τοὺς ταγοὺς τῆς Ἐκκλησίας!!!!!……

2.Ἐπὶ τοῦ παρόντος δὲν θέλομε νὰ δημοσιεύσωμε καὶ τὰ ὅσα τελικῶς ἀναγκάσθηκε νὰ πῆ ὁ Γέρων Αὐγουστῖνος Καντιώτης εἰς τὸ θέατρον «Ἀκροπόλ», ὅπου εἶχαν «σαρδελοποιηθῆ» ἀπὸ τὴν κεντρικὴ εἴσοδο τοῦ Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας μέχρι τὴν ὁδὸ Κοραῆ, ἔμπροσθεν τῆς Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης μέχρι καὶ Ἀκαδημίας – στὸ ἄνω μέρος ἐπὶ τῆς Ἱπποκράτους πολλὲς δεκάδες χιλιάδες ἀκροατῶν!!!!!……

3. Δὲν θέλομε νὰ ρίχνωμε λάδι στὴ φωτιὰ καὶ νὰ τὰ ἐκμεταλλεύωνται ὁ συρφετὸς τῶν ἀντιχρίστων δυνάμεων ποὺ συνεργάζονται στενώτατα μὲ ἰθύνοντας τῆς Ἐκκλησίας, «…., ἒχοντες μόρφωσιν εὐσεβείας, τὴν δὲ δύναμιν αὐτῆς ἠρνήμενοι· καὶ τούτους ἀποτρέπου». (Β’ Τιμόθεον 3, 1-5), διότι ἀργὰ ἤ γρήγορα ἡ Ἐκκλησία θὰ ἀρχίσῃ νὰ ἐξυγιαίνεται καὶ θὰ ἀπομακρύνωνται αὐτὰ τὰ τρισάθλια ὑποκείμενα ποὺ ἀνήκουν σὲ ἐκκλησιαστικὲς φατρίες καὶ θὰ δοξασθῇ οὐσιαστικὰ ἡ Ὀρθοδοξία μας!!!!!……

ΑΝΑΒΛΑΣΤΗΣΗ ΚΟΡΜΟΥ 14.8.2018
1.Ὅπως ἔχομε ἀνακοινώσει σὲ ἑκατοντάδες Μητροπολίτας, Σεβασμιωτάτους, Πανοσιολογιωτάτους, Θεοφιλεστάτους, Ἡγουμένους – Ἡγουμένας, Ἀρχιερατικοὺς Ἐπιτρόπους, Πρωτοσυγκέλους, Πρωτοπρεσβυτέρους καὶ λοιποὺς καὶ λοιπούς, ἀπὸ 1ης Ἰουλίου 2018 μέχρι καὶ 14 Αὐγούστου 2018 ἐμφανιζόταν ὁ εἰς πάντα διαπρέψας ἰδανικὸς ἐργάτης τοῦ Εὐαγγελίου, ἀείμνηστος πρώην Μητροπολίτης Φλωρίνης κυρὸς Αὐγουστίνος Καντιώτης καὶ μᾶς ἐτόνιζε κατηγορηματικῶς κάθε ἡμέρα: «Μὴ ἀποκάμετε, μὴ ἀποθαρρύνεσθε, νὰ ἐπιμείνετε, μὴ πτοεῖσθε, μὴ σᾶς κυριεύσει ἀβελτηρία καὶ ἀκηδία, ὁ Θεὸς θὰ κάνῃ τὸ θαῦμα του, θὰ νικήσετε».

2. Τὴν 14.8.2018 βιώσαμε τὴν ἀναβλάστησιν ἑνὸς κορμοῦ κούφιου καὶ πλήρως ἀπεξηραμένου, ὁ ὁποῖος εὑρίσκετο εἰς τὴν ἕδρα τοῦ Σωματείου «Οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους», τοποθετημένος παραπλεύρως τῆς εἰκόνας τῆς Παναγίας τῆς Γιάτρισσας, δωρεᾶς τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιῶς κ. Σεραφεὶμ εἰς τὸ Σωματεῖο τὸ ἒτους 2011.

3. Γνωρίζοντες, αὐτὸν τὸν ἀνεπανάληπτον ἰδανικὸν ἐργάτην τοῦ Εὐαγγελίου ἀπὸ ὅλες τὶς ὄψεις, ἀναμένομε νὰ ὁλοκληρωθῇ τὸ θαῦμα του, διότι τὴν βλάστησιν τοῦ κούφιου καὶ θεόξερου ξύλου, τὴν εἴδαμε ὅλοι.

4. Δυστυχῶς ὅμως, οἱ ἑκατοντάδες ρασοφόροι πρὸς τοὺς ὁποίους ἐμεῖς ἀπευθυνθήκαμε, ἵδρωναν τὰ αὐτιά τους τόσο πολὺ καὶ δὲν καταδέχθηκε οὔτε ἕνας – ἐφαρμόζοντες τά: «…ἀγρὸν ἠγόρασα….» – νὰ προσέλθῃ νὰ βεβαιωθῇ περὶ τοῦ λόγου τὸ ἀληθές. Φοβήθηκαν μήπως τὰ ἱδρωμένα αὐτιά τους πάθουν ψύξιν καὶ ὁ ἕνας μετὰ τὸν ἄλλον ἐπαναλάμβανε: «….ἐρωτῶ σέ, ἔχε μὲ παρητημένο…»!!!.

5. Τὸ ΑΝΕΞΗΓΗΤΟ αὐτὸ ΓΕΓΟΝΟΣ δημοσιεύθηκε, κατόπιν εὐλογίας τοῦ Ἁγ. Ὄρους, εἰς τὸ περιοδικόν μας Φωτεινὴ Γραμμὴ τεῦχος 76 σελίδες 59 – 62, ὀπισθόφυλλον καὶ ἐξώφυλλον, ὡς συνημμένως .

ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ – ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
1.Οἱ γράφοντες αὐτὲς τὶς πενιχρὲς γραμμὲς ἐκάκιζαν σφόδρα τὸν ἰδανικὸ ἐργάτη τοῦ Εὐαγγελίου πρώην Μητροπολίτην Φλωρίνης κυρὸν Αὐγουστῖνον Καντιώτη, διότι ἐγκατέλειψε τὴν Ἀττική, ὅπου διαβιεῖ ἄνω τοῦ 50% τῶν Ἑλλήνων καὶ μετέβει εἰς τὴν ἄγονη περιοχὴ γύρω ἀπὸ τὴν Φλώρινα, τὴν Πτολεμαΐδα καὶ μικρὲς πόλεις, ὅπου ὠργίαζε ἡ σλαβικὴ ποδηγεσία.

Εἰς τὴν Ἀττικὴν εἶχε ἐγκαθιδρυθῆ εἰς τὶς καρδιὲς ὅλων τῶν εὐλαβῶν, ταπεινῶν Ὀρθοδόξων χριστιανῶν ὡς Πατριάρχης, Ἀρχιεπίσκοπος καὶ Ἐθνάρχης καὶ οἱ περισσότεροι τῶν εὐλαβῶν ἦσαν διατεθειμένοι νὰ θυσιασθοῦν γιά «τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστιν τὴν ἁγίαν καὶ τῆς πατρίδος τὴν ἐλευθερία».

2. Τώρα ὅμως βλέπομε, ὅτι τὸν ἀδικούσαμε σφόδρα καὶ πιστεύομε ὅτι ἦταν ὄργανο τῆς Θείας Προνοίας νὰ σωθῇ ἡ Ἑλληνικὴ Μακεδονία. Διότι ἐκεῖ ὠργίαζαν οἱ σλαβόφωνοι και ἐὰν δὲν ἐθηριομαχοῦσε ὁ θρυλικὸς Γέρων Αὐγουστῖνος, διὰ 43 περίπου χρόνια, ὄχι μόνον τὴν Κεντρικὴν Μακεδονίαν, ἀλλὰ καὶ τὴν Χαλκιδικὴν μέχρι τὸν Ἀξιὸν ποταμόν, θὰ τὰ εἴχαμε χάσει. Καὶ ἀνατολικότερα τοῦ Ἀξιοῦ θὰ ὠργιάζαν, οἱ ἕτεροι σλαβόφωνοι, οἱ Βουλγαρόφωνοι – Βούλγαροι τοῦ Πυρῆνος. Καί ἡ Ἀνατολικὴ Θράκη θὰ εἶχε ἑνωθῆ μὲ τὴν Δυτικὴ Θράκη, ὁπότε τὰ ἀνθελληνικὰ σχέδια τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων θὰ εἶχαν ὑλοποιηθῆ πρὸ πολλῶν δεκαετιῶν. Θὰ εἴχαμε τεράστια προβλήματα, θὰ ἀφηνίαζαν οἱ πολιτικοί μας μὲ τὶς ἀκραῖες ἀπάτριδες συμπεριφορές τους. Εὐχαρίστως θὰ ἐδέχοντο ὄχι μόνον τὶς συρρικνώσεις τῶν κοινωνικῶν κατακτήσεων ἀλλὰ καὶ τῆς πατρίδος μας.

3. Τώρα ἔχουν ἐπικρατήσει ὅλες αὐτὲς οἱ ἀποφάσεις τοῦ Διεθνοῦς Σιωνισμοῦ καὶ Μαρξισμοῦ, ὅπως μᾶς τὶς προεῖπε ἡ τότε πρόεδρος τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων, κυρία Ἄννα Ψαρούδα Μπενάκη τὴν 12η Μαρτίου τοῦ 2006 κατὰ τὴν ὁρκομωσία τοῦ τότε Προέδρου τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας Καρόλου Παπούλια. Δηλαδή, ὅτι ὅλες οἱ λαϊκὲς κατακτήσεις διὰ τὶς ὁποῖες ἐχύθησαν ποταμοὶ αἱμάτων διὰ τὴν ἀκεραιότητα τῆς Ἑλλάδος πᾶνε χαμένες. Πειθήνια ὄργανα καὶ γενίτσαροι τοῦ πνεύματος τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων ἐξωμοτοῦν συνεχῶς.
(ἴδ. https://www.youtube.com/watch?v=VCuxEGKJXRQ)

4. Ὅπως ἐγράψαμε στὸ περιοδικό μας «Φωτεινὴ Γραμμή», θὰ ἔπρεπε ἤδη οἱ Περιφερειάρχες, αἱρετοὶ καὶ ὑπὸ τῆς πολιτείας διοριζόμενοι, τὸ Ὑπουργεῖον Συγκοινωνιῶν καὶ ὅλοι οἱ Δήμαρχοι νὰ ἀνεγείρουν ἀδριάντες τοῦ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΗ σὲ κάθε ὁδικὸν κόμβον ποὺ ὁδηγεῖ πρὸς τὴν Φλώρινα καὶ νὰ τὸν ἀνακηρύξουν ὡς ἀνεξίτηλον ὁλοκαύτωμα καὶ σωτῆρα τῆς Δυτικῆς καὶ Κεντρικῆς Μακεδονίας.

ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ,
ΟΙ ΚΑΤΑΤΡΕΓΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΡΟΜΑ
1.Μὲ τὴν εἴδησιν ὅτι ὁ ἐν λόγῳ ἀκάματος ἐργάτης τοῦ Εὐαγγελίου θὰ μετέβαινε νὰ ἐνθρονισθῇ εἰς τὴν Φλώρινα, εὐλαβεῖς καὶ ταπεινοὶ Χριστιανοὶ μετέφεραν εἰς ἔμπρακτον ἐκδήλωσιν τῆς ἀγάπης καὶ τῆς εὐγνωμοσύνης των τάπητες καὶ ἑκατέρωθεν ἑκατοντάδες χιλιάδες ἀνθοδέσμες παραπλεύρως τῶν ὁδῶν ποὺ θὰ διήρχετο, ὅπως τὸ Εὐαγγέλιον διηγεῖται γιὰ τὸν Θεάνθρωπον Χριστόν, ὅτι ἀπὸ μικροὺς καὶ μεγάλους ἀνθρώπους τοῦ Θεοῦ ἀντηχοῦσε ὁ αἶνος : «Ὠσαννά, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου, ὁ βασιλεὺς τοῦ Ἰσραήλ»!!!!….

2. Ἄλλους, ὅμως, χαιρέκακους καὶ ἀνθρώπους τοῦ Σατανᾶ, ὅπως οἱ γραμματεῖς, οἱ φαρισσαῖοι καὶ οἱ ὑποκριτὲς καὶ οἱ σύχρονοι Ἰοῦδες, τοὺς εἶχε τόσον πολὺ κατακυριεύσει ὁ ἀντικείμενος ἡμῶν Διάβολος καὶ οἱ λεγεῶνες αὐτοῦ, ὥστε βυσσοδομοῦσαν ἐναντίον του, ὅπως μὲ τὸ νά, «ψοφήσῃ ἡ γίδα τοῦ γείτονα»!!!!!…..
Ἀντὶ νὰ παρακαλέσουν τὸν μέγιστον δωροδότην, φιλάνθρωπον καὶ φιλεύσπλαχνον Θεὸν νὰ τοὺς δώσῃ καὶ εἰς αὐτοὺς κάποια δυνατότητα νὰ μιμοῦνται τὸν Αὐγουστῖνο, ἀπεναντίας τὸν ἐσπίλωναν παντοιοτρόπως:

Α) «Ἀοῦ δὲν τὸ κάνω ἐγώ, νὰ μὴ τὸ κάνει κανένας»,

Β) «…ὑμεῖς γὰρ οὐκ εἰσέρχεσθε, οὐδὲ τοὺς εἰσερχομένους ἀφίετε εἰσελθεῖν.» (Ματθ. 23, 14),

Γ) «ὅτι χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν» (Ἰωάν. 15, 5),

Δ) «μὴ ἐκ λύπης ἤ ἐξ ἀνάγκης· ἱλαρὸν γὰρ δότην ἀγαπᾷ ὁ Θεός.» (Β΄ Κορινθ. 9, 7).

3. Μετὰ τὴν ἐνθρόνισίν του δὲν κατακυριεύθηκε ἀπὸ τοὺς πειρασμοὺς τοῦ Σατανᾶ γιὰ νὰ λέγῃ καὶ πιστεύει ὅτι εἶναι ἴσος μὲ τὸν Θεό, ὡς εἴθισται, ἀλλὰ ἀπεναντίας ἀμέσως ἐπώλησε τὸ αὐτοκίνητο τῆς Μητροπόλεως. Ἀγόρασε ἕνα φορτηγό, εἰς τὸ ὁποῖον ἐφόρτωνε τρόφιμα, ὀπωροκηπευτικά, ξύλα κλπ ἀγαθὰ καὶ περιόδευε καὶ τὰ δώριζε, ὄσπρια, παντὸς εἴδους τρόφιμα, ὑποδήματα, ἱματισμὸν καὶ ὅ,τιδήποτε ἄλλο χρειάζονταν οἱ ἄνθρωποι, ἰδίως στὸν βορράν, ὅπου τὸ ψύχος εἶναι δριμύτατον καὶ διένειμε σὲ ὅλους τοὺς ἔχοντας ἀνάγκη, ἀκόμη καὶ στοὺς συμπαθέστατους ΡΟΜΑ, παρὰ τὶς τεράστιες καὶ δισεπίλυτες ἀντιξοότητες καὶ προβλήματα τῶν ἄγονων περιοχῶν τῶν γεμάτων ἐκ τῆς πανσλαβικῆς προπαγάνδας τοῦ συνονθυλεύματος τῶν Σκοπίων!!!!!…..

4. Ἀντὶ νὰ τὸν συγχαροῦν καὶ νὰ τοῦ τείνουν χείρα συνεργασίας ἢ συμπαραστάσεως οἱ διάφοροι Πατριάρχες, Μητροπολίτες, Ἐπίσκοποι – κληρικοὶ καὶ φορεῖς τῆς πολιτείας, ἀπεναντίας τὸν κατέτρεχον!!!!!……
Παραδείγματος χάριν, τοῦ ὑφάρπαζαν τὶς ἐκκλησιαστικὲς ἐκτάσεις ὡς δῆθεν κρατικές.
Προσέφυγε στὰ δικαστήρια καὶ τοῦ ἐπεδικάσθησαν οἱ ἐκτάσεις!!!!!……

5. Τὸν κατέτρεχον γιὰ νὰ μὴ δύναται νὰ δωρήση τὰ πτωχὰ σπιτάκια εἰς τοὺς ΡΟΜΑ, ἐπειδὴ δὲν ἦταν ἑλληνικῆς ἰθαγενίας. Ἐφεῦρε τρόπους νὰ τοὺς τὰ ἐνοικιάζῃ. Τὸ ποσὸν τοῦ ἐνοικίου τὸ ἒκανε ὡσὰν δωρεὰ καὶ μάλιστα τὸ ἐπιδοτοῦσε. Τοιουτοτρόπως οἱ ἐν λόγῳ ἐπιδοτήσεις ἐχρησιμοποιοῦντο ἀπὸ τοὺς ΡΟΜΑ γιὰ νὰ πληρώνουν τὸ ἐνοίκιο καὶ ἔμεναν δωρεάν!!!!!…..

6. Ἐφρόντισε νὰ τοὺς κατηχήσῃ καὶ τοὺς ἐβάπτισε, 101 ΡΟΜΑ, ὁμαδικῶς στὸ ποταμὸ Σακουλέβα τῆς Φλώρινας τὴν 5.5.1968.

Σύμφωνα μὲ τὸν Σωκράτη, εἶχε νοῦν και δὲν ἤθελε νὰ ἰδιοποιηθῇ τὴν ἰδιότητα τοῦ χωροφύλακος ἢ τοῦ μαστιγοφόρου!!!!…..

Αὐτὲς τὶς ἰδιότητες τὶς παραχώρησε εἰς τοὺς ὑπευθύνους τῶν ὁμάδων καὶ τοιουτοτρόπως ἐπειθάρχησαν ἀκόμη καὶ οἱ πλέον ἀτίθασοι. Ὁ νοῦν ἔχων Αὐγουστῖνος ἐφήρμοσε τό «dirigieren und regieren» (δηλαδὴ νὰ διοικῇς καὶ νὰ κυβερνᾶς)!!!!!……

Τοιουτοτρόπως τοὺς μετέτρεψε εἰς πρότυπα πειθαρχείας, τάξεως, ἡσυχίας, εὐλάβειας καθαριότητος, εὐποιΐας, κοινωφελῶν ἒργων, διὰ τὴν πρόοδον καὶ τὴν εὐημερία ἐν γένει τῆς κοινωνίας!!!!!!……
Τοὺς ἔκανε ἑλληνόψυχους, παρ’ ὅλον τὸ ὅτι ἡ δικτατορία καὶ ὅλοι οἱ «χαραμοφάηδες» ἰθύνοντες, τὸν ἐμπόδιζαν καὶ τὸν κατεδίωκον.

7. Ὅλοι οἱ ἄλλοι Μητροπολίτες καὶ ἡ Ἱερὰ Σύνοδος πρέπει νὰ αἰσχύνωνται, διότι δὲν ἐμιμήθησαν τὸ κοινωνικὸν καὶ ἐθνικὸν ἒργον τοῦ κυροῦ Αὐγουστίνου.

8. Ἀπηγόρευε δέ, σὲ ὅλους τοὺς εὐλαβεῖς, ταπεινοὺς καὶ ἑλληνόψυχους νὰ ἀποκαλοῦν τοὺς πειθαρχημένους ΡΟΜΑ μὲ τὰ γνωστὰ ρατσιστικὰ ὀνόματα, ὅπως παραδείγματος χάριν: «τσιγγάνοι», «γύφτοι», «τουρκόγυφτοι» καὶ τὰ τοιαῦτα καὶ ἐπέβαλε νὰ προσφωνοῦνται ὡς «Νεοφώτιστοι».

9. Ἀξιοσημείωτον εἶναι ὅτι αὐτὸ ἔγινε εἰς αὐτὲς τὶς πτωχότατες στέπες τῆς Ἑλλάδος, ὅπου δὲν ἔχει ἑκατοντάδες πάμπλουτους ἤ ζάμπλουτους ἐφοπλιστάς καὶ ἀποκατεστημένους δημότας μὲ τὰ πλούσια ἀρχοντικά, ἀλλά, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, πάμπτωχες τρῶγλες.
Κατὰ τὴν κοίμησίν του οἱ συμπαθεῖς ΡΟΜΑ ἔκλαιγαν λέγοντας : «χάσαμε τὸν πατερούλη μας».
(ἴδ. video https://www.youtube.com/watch?v=hYsonTxQKGs&feature=emb_rel_pause).

ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ «ΜΑΣΚΑΡΕΜΑΤΩΝ» ΚΑΙ ΤΩΝ «ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΙΩΝ»
ποὺ εἶναι, ὡς γνωστόν, ὅ,τι αἰσχρὸν ἐστὶν καὶ λέγειν.
Μπουρμπούλι εἶναι τὸ αἴσχστο ἔθιμο, οἱ μασκαρεμένοι νὰ συνέρχωνται καὶ νὰ συνουσιάζωνται μὲ οἱονδήποτε ἤ οἱανδήποτε τὸ ζητήσει. Στὸ τέλος ὑποχρεοῦντο νὰ πετᾶν τὶς μάσκες καὶ νὰ ἀλληλοαποκαλύπτωνται, ποῖος ἤ ποία ἦτο ὁ συνουσιαζόμενος. Τοιουτοτρόπως κόρες ἔβλεπαν ὅτι ὁ δεινὸς ἐραστής των ἦτο ὁ πατέρας των καὶ πατεράδες ἔβλεπαν ὅτι ἡ θερμόαιμη σεξουαλική των σύντροφος ἦτο ἡ ἴδια ἡ θυγατέρα των,
« καὶ ἄνθρωπος ἐν τιμῇ ὤν οὐ συνῆκε, παρασυνεβλήθη τοῖς κτήνεσι τοῖς ἀνοήτοις καὶ ὡμοιώθη αὐτοῖς » (ΨΑΛΜ. 48, 21).

1.Ὁ ἴδιος ἐτόνιζε κατηγορηματικῶς ὅτι ἄν ἦτο ὄντως κάποια πραγματικὴ ψυχαγωγία γιὰ τοὺς ἀνθρώπους, ὁ ἴδιος θὰ τὸ ὑπεστήριζε ἐνθέρμως καὶ θὰ παρεκίνη τὸν κόσμο πρὸς τοῦτο.

Πολλοὶ ἄνθρωποι διερωτῶνται, ἔπρεπε νὰ ἐνσκήψῃ ὁ κορωνοϊός γιὰ νὰ σταματήσουν τά «μασκαριλίκια»;

2. Αὐτὸς ὁ ἰδανικὸς ἐργάτης τοῦ Εὐαγγελίου κυρὸς Αὐγουστῖνος, πρώην Μητροπολίτης Φλωρίνης διαπιστώνοντας ὄργια τῶν ὀργίων ἐθλίβετο ἀφαντάστως καὶ ἐτόνιζε προσευχόμενος θερμότατα μετὰ δακρύων: «Μακάρι, νὰ ἦταν ἐργάσιμη ἡμέρα ἡ Κυριακή, ὁπότε δὲν θὰ διεπράττοντο ὅλα αὐτὰ τὰ τρισάθλια ὄργια ποὺ λαμβάνουν χώρα τὶς Κυριακές».

3. Παρατηρώντας δὲ τὴν μεγίστη πρόκλησιν τῶν ἐχόντων καὶ κατεχόντων, νὰ κατασπαταλοῦν χιλιαπλάσια ἀπὸ ὅ,τι χρειάζεται ἕνας ἄνθρωπος γιὰ νὰ ἐπιβιώνῃ ὑγιεινῶς καὶ θεαρέστως, στηλίτευε δριμύτατα αὐτὴ τὴν φρικτοτάτη ἐξοργιστικὴ ἀνισότητα ποὺ περιγράφει ὁ οὐρανοβάμων Παῦλος μὲ τό «Ὅς μὲν πεινᾶ ὅς δὲ μεθύει»(Α΄ Κορινθ. 11, 21).

ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ,
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΖΙΝΟ
1.Ἐνίκησε ἀκόμη καὶ τοὺς ἀριστερίζοντες κρυπτοκεφαλαιοκράτες -μαρξιστάς, τοὺς ἔχοντας καπιταλιστικὲς νοοτροπίες καὶ καταθέσεις, ἀλλὰ καὶ αὐτοὺς ἀκόμη τοὺς συνταγματάρχες, οἱ ὁποῖοι παρεδέχοντο ὅτι «παντοῦ ἐπικρατήσαμε ἐκτός τῶν περιοχῶν γύρω ἀπὸ τὴν Φλώρινα. Ἐκεῖ θριαμβεύει μόνο ὁ Αὐγουστῖνος».

2.Καὶ ὄντως ἐπὶ τῶν ἡμερῶν του δὲν ἐπέτρεψε νὰ τολμήσουν οἱ συνταγματάρχες τὴν ἐγκατάστασιν καζίνο εἰς τὴν Φλώρινα. Ὡς ἐκ τούτου ἀκόμη τὸ Ἑλληνικὸ Κράτος πληρώνει στοὺς Κοὲν καὶ σὲ λοιποὺς ἰσραηλινῶν συμφερόντων πρόστιμο, διότι ἀκόμη δὲν τοὺς ἐπετράπη ἡ ὡριστικὴ ἐγκατάστασις εἰς τὴν Φλώριναν.

3. Παντοῦ ἀλλοῦ ἐγκατέστησαν οἱ Ἰσραηλινοί, ἴσως καὶ μὲ τὴν συμμετοχὴ ἑλληνικῶν «τρωκτικῶν», τὰ οὐσιαστικὰ λησταρχεῖα, τὰ ὁποῖα κατ’εὐφημισμὸν ὀνομάζονται «καζινό».

4. Σήμερα ὅμως μετὰ μεγίστης προθυμίας σπεύδει τὸ ἑλληνικὸ κράτος νὰ ἀνεγείρῃ τὸ συντομώτατον Καζίνο στὴν πρώην ἔκτασιν τοῦ Ἑλληνικοῦ.
Φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ ὑπῆρξε ἡ ἐντονώτατη ἔκκλισις καὶ παράκλησίς μας νὰ ἀξιοποιηθοῦν τὰ ἀκίνητα τοῦ Ἑλληνικοῦ καὶ μὲ τὰ χρήματα αὐτὰ νὰ γίνουν ἀξιόλογα ἔργα ἀναπλάσεως εἰς τὶς δυτικὲς περιοχὲς τῆς Ἀττικῆς καὶ σὲ ὅλην τὴν Ἑλλάδα, ὅπου οἱ πτωχοὶ ἄνθρωποι πνίγονται ἀπὸ τὶς πλημμύρες τὸν χειμῶνα καὶ καίγονται ἀπὸ τὶς πυρκαγιὲς τὸ θέρος.

5. Κληρικοὶ καὶ λαϊκοὶ ἐμφορούμενοι ἀπὸ πνεῦμα κακοήθειας, ἀλαζονείας καὶ κατατρεγμοῦ, ἔπεισαν τοὺς συνταγματάρχες ὅτι ὁ θρυλικὸς Γέρων Αὐγουστίνος ἦτο τρελλὸς γιὰ νὰ ἀπαλλαγοῦν. Ὅπως προείπαμε, εἰς τὴν Φλώρινα καὶ εἰς τὶς ἄλλες περιοχὲς τῆς βορειοδυτικῆς Ἑλλάδος δὲν κυριαρχοῦσαν οἱ στρατιωτικοί, ἀλλὰ ὀμολογοῦσαν ὅτι ἐκεῖ κυριαρχεῖ ὁ Αὐγουστῖνος. Γιὰ νὰ ἀπαλλαγοῦν ἀπὸ αὐτό, ἔστειλαν τὴν 6.4.1968 τριμελῆ ἰατρικὴ ἐπιτροπή, ὅπως ὁ νόμος 671/ἄρθρ. 37/ΦΕΚ 324/27.9.1943 ὥριζε, ἐφαρμόζοντας τὰ τρισάθλια σχέδια τῶν καταχθόνιων σκοτεινῶν δυνάμεων, διὰ νὰ τὸν χαρακτηρίσουν ὡς τρελλὸν, νὰ τὸν ἐκθρονίσουν καὶ νὰ τὸν ἐγκλείσουν εἰς δημόσια ψυχιατρεῖα καὶ τρελλοκομεῖα.

Ὁ Θεὸς ὅμως ἔκανε τὸ θαῦμα του: Ὁ Γέρων Μητροπολίτης ἀνέβηκε στὸ ὑπερῶον καὶ ἠργάζετο. Εἶχε δώσει ὅμως καὶ ρητὴ ἐντολὴ εἰς τοὺς συνεργάτες του νὰ ὑποδεχθοῦν μὲ εὐγένεια τοὺς τρεῖς καθηγητὰς, νὰ τοὺς φιλοξενήσουν καὶ νὰ τοὺς στείλουν στὴν εὐχὴ τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς Παναγίας. Κατὰ πληροφορίες, οἱ δύο καθηγητὲς αὐτοκτόνησαν καὶ ὁ ἕνας ἐκλείσθη εἰς τὸ Δρομοκαΐτειο…

ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΦΑΤΡΙΕΣ
Ὡς γνωστόν, ὁ Γέρων Αὐγουστῖνος κατατρέχετο ἀπὸ τοὺς πάντας, ἰδίως ἀπὸ τὶς ἐκκλησιαστικὲς φατρίες, ὅπως ἡ ἄκρως καταστρεπτικὴ φατρία τοῦ Φωστίνης, τὸ τάγμα τοῦ μακαρίτου Παντελεήμονος Χίου Φωστίνης, ὁ ὁποῖος εἶχε γίνει μέχρι καὶ τυμβωρύχος καὶ τόνιζε ὅτι ὁ Αὐγουστῖνος ἦταν δῆθεν γόνος μὲ ἀφροδισιακὰ νοσήματα καὶ δὲν θὰ ζοῦσε οὔτε 60 χρόνια. Ὅμως ὅλα αὐτὰ τὰ σατανικὰ φληναφήματα ὁ Θεὸς τὰ διέψευσε καὶ ἐκοιμήθη πλήρης ἡμερῶν, 104 ἐτῶν.

Ὁ πρώην πρωτεπιστάτης τοῦ Ἁγίου Ὄρους Γέρων Μάξιμος Ἰβηρίτης μᾶς διηγεῖτο:

Α) Σαράντα ὀκτώ (48) ὧρες μετὰ τὴν κοίμησίν του τὰ χέρια του ἦσαν τόσον ζεστά, ὡσὰν νὰ μὴ εἶχε ἀποθάνει,

Β) τοῦ ἐσταύρωναν τὰ ζεστὰ χέρια, ὡς εἴθισται εἰς κεκοιμημένους, ἐκεῖνος ἐσήκωνε τὴν δεξιὰν χείρα καὶ εὐλογοῦσε τὰ πλήθη,

Γ) τοῦ τὰ κατέβαζαν καὶ πάλι τὰ ἐσήκωνε καὶ εὐλογοῦσε τὰ πλήθη συνεχῶς.

Ὤ τὶ ἐκπλήξεις ἔχομε νὰ δοῦμε ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ. Πόσοι Πατριάρχες, Ἀρχιεπίσκοποι καὶ Μητροπολίτες ψευτοάγιοι θὰ κριθοῦν ἀπὸ ρακένδυτους ἀλλὰ ταπεινοὺς καὶ εὐλαβεῖς ἐπισκόπους καὶ μοναχούς!

ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ – ΕΙΡΩΝΕΣ ΚΑΙ ΣΑΔΙΣΤΕΣ
1.Λόγῳ τοῦ ἄμετρου ἐγωϊσμοῦ, τῆς φιλαυτίας, τῆς ζήλιας, τοῦ φθόνου, ὄχι μόνον δὲν τὸν προέβαλαν ὡς διεθνὲς πρότυπο καὶ παράδειγμα, ἀλλὰ ἀπεναντίας τὸν κατέτρεχαν οἱ πάντες μὲ ἄπειρες λασπολογίες, συκοφαντίες, διασυρμοὺς καὶ τὸν ἔσερναν στὰ Δικαστήρια μὲ ἀπίθανες δολοπλοκίες.
Ὁ μόνος ποὺ δὲν τὸν κατέτρεξε, ἀλλὰ τὸν ἀνεγνώριζε καὶ τὸν ὑπεστήριζε, ἦταν ὁ ἐξ Ἰωαννίνων Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κυρὸς Σπυρίδων Βλάχος.

2.Ὅταν ἡ «κοπροκρατία» (ἀριστοκρατία!!!!) ἐπραγματοποίησε εἰς τὸν Κῆπο τῶν Ἀνακτόρων κάποια δεξίωσιν, παρεκάλεσαν τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν Σπυρίδωνα Βλάχο νὰ πάρῃ μαζί του καὶ τὸν ἱεροκήρυκά του Αὐγουστῖνο. Ἐκεῖ ἡ «ἀφρόκρεμα» τῶν κυριῶν τοῦ προσέφερε τσιγάρο καὶ ὅταν αὐτὸς ἀρνήθηκε, τὸν ἐρώτησαν:
« Πανοσιολογιώτατε, εἶναι ἁμαρτία τὸ τσιγάρο;».
Τότε ὁ λίαν ἑτοιμόλογος καὶ θαρραλέος Αὐγουστῖνος τοὺς ἀπήντησε:
«Ἂν σᾶς ὁμιλήσω τὴν γλῶσσα τοῦ Εὐαγγελίου, θὰ ἁμαρτήσω διότι ὁ Θεάνθρωπος καὶ Κύριός μου μοῦ τονίζει:
‘’Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσὶ μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων, μήποτε καταπατήσωσιν αὐτοὺς ἐν τοῖς ποσὶν αὐτῶν καὶ στραφέντες ρήξωσιν ὑμᾶς…,, (Ματθ. 7, 6)
Ὅμως θὰ σᾶς ἀπαντήσω μὲ τὴν γλῶσσα τοῦ Σωκράτους:
‘’Ὅσας ὀλιγοτέρας ἀνάγκας ἔχει ὁ ἄνθρωπος, τόσον πλησιέστερον πρὸς τὸ Θεῖον ἐστί, τὸ γὰρ Θεῖον ἀνενδεές ἐστί,,.
Εἶμαι βέβαιος ὅτι κανένας δὲν θὰ ἔχῃ τὸ θράσος νὰ καταφερθῇ ἐναντίον τοῦ ἀρχαίου προγόνου μας, πατέρα ὅλων τῶν φιλοσόφων τῆς ὑφηλίου».

Ὁ τότε Ἀρχιεπίσκοπος Σπυρίδων Βλάχος δὲν ἐταπείνωσε τὸν ἰδανικὸν ἐργάτη τοῦ Εὐαγγελίου, ὅπως σήμερα, δυστυχέστατα εἴθισται, ἀλλὰ εἶπε στὴν κοπροκρατία:
«Πάρτε την ρε, εἴδατε τί «μαντρόσκυλο» ἔχω ἐγὼ;
Ἂν τολμᾶτε θέστε του καὶ ἄλλες ἐρωτήσεις καὶ θὰ σᾶς κολλήση τὸ κεφάλι στὸν τοῖχο».

ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ
Οὔτε ἡ Φρειδερίκη κατώρθωσε νὰ πείσῃ τὸν Ἀρχιεπίσκοπον Σπυρίδωνα Βλάχον νὰ τὸν κατατρέξῃ. Ἀπεναντίας δὲ ὁ Σπυρίδων Βλάχος, πανέξυπνος καὶ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ ὤν, εἶπε εἰς τὴν βασίλισσα :
«Μεγαλειοτάτη, ἔχω λίαν δυσάρεστα νέα. Τὸ Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας καὶ πολλοὶ πνευματικοὶ καὶ κοινωνικοὶ φορεῖς τάσσεται ἀναφανδὸν ὑπὲρ τοῦ Αὐγουστίνου καὶ κινδυνεύει ὄχι μόνον ὁ θρόνος τῆς Βασιλείας ἀλλὰ καὶ ὁ δικός μου. Πρὸς τοῦτο, παρακαλῶ νὰ σπεύσετε νὰ ζητήσετε συγνώμην ἀπὸ τὸν Αὐγουστῖνο, γιὰ νὰ μὴ χάσετε καὶ σεῖς καὶ ἐγὼ τὸν θρόνον μας».
Ἐθορυβήθη τόσον πολὺ μὴ χάσῃ τὴν βασιλεία καὶ ἡ Φρειδερίκη – ἡ φρίκη καὶ ἡ συμφορά – καὶ μετέβη καὶ ἐζήτησε συγνώμην ἀπὸ τὸν Αὐγουστῖνο.

ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΙ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΡΑΚΙΝΤΖΗΣ ΑΣΤΥΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Θὰ ἦτο ὅμως μεγίστη παράλειψις νὰ μὴ ἀναφέρωμε τὸ περιστατικὸ μὲ τὸν τότε Ἀστυνομικὸ Διευθυντὴν καὶ μετέπειτα Γεν. Ἀστυνομικὸν Διευθυντὴν καὶ στὸ τέλος Ἀρχηγὸν τῆς Ἀστυνομίας Πόλεων Θεόδωρο Ρακιντζή, ὁ ὁποῖος κάλεσε τὸν ἡρωικὸν Αὐγουστῖνον, γιὰ νὰ τὸν κατατροπώσῃ καὶ ἐξευτελίσῃ.

Τὸν σκληροπυρηνικὸν καὶ κέρβερον Ἀστυνομικὸν Διευθυντὴν Θεόδωρον Ρακιντζὴ τὸν ἔτρεμον ἀκόμη καὶ οἱ ὑπουργοί.
Ὁ Ἀστ. Διευθυντὴς συνεκάλεσε ὅλους τοὺς διοικητὲς ἀστυνομικῶν Τμημάτων Ἀττικῆς, διὰ νὰ κατατρομοκρατήσῃ καὶ νὰ ρεζιλεύσῃ τὸν θαρραλέον καὶ γενναῖον θρυλικὸν Αὐγουστῖνον, τὸν ὁποῖον ἐπίσης εἶχε καλέσει εἰς τὴν Γενικὴν Ἀστυνομικὴν Διεύθυνσιν Ἀθηνῶν.
Εἶπε εἰς αὐτόν : «Πρόσεξε καλὰ ἀγριοκαλόγερε Αὐγουστῖνε, νὰ συμμορφωθῇς καὶ νὰ μὴ εἶσαι ἀντάρτης, διαφορετικὰ θὰ σὲ στείλω στὴν ἐξορία καὶ θὰ σὲ βασανίσω».
Τότε ὁ μικρὸς τὸ δέμας ἀλλὰ μαχητὴς Αὐγουστῖνος εἰς μίαν αἰφνιδιαστικὴν κίνησιν πετᾶ ἀστραπιαίως τὸ πηλίκιον τοῦ Γενικοῦ Ἀστυνομικοῦ Διευθυντοῦ Θεοδώρου Ρακιντζῆ εἰς τὸ δάπεδον καὶ λέει εἰς αὐτόν : «φτούσου μασκαρά, εἶσαι ἀνάξιος νὰ φέρῃς τὸν Τίμιον Σταυρόν, ἐπὶ τῆς κεφαλῆς σου»!!!…
Ἀντὶ νὰ ἐξευτελισθῇ καὶ νὰ τρομοκρατηθῇ ὁ μικρόσωμος Αὐγουστῖνος, ἔμειναν οἱ διοικηταὶ τῆς Ἀττικῆς ἄναυδοι καὶ ὁ Ρακιντζής, τὸν ὁποῖον εἶχαν φοβηθῆ ἑκατοντάδες χιλιάδες κοινῶν πολιτῶν, ἐκιτρίνισε ἐξ αἰτίας τοῦ ἀδιανοήτου ἐξευτελισμοῦ, τὸν ὁποῖον τοῦ προεκάλεσε ὁ ἀείμνηστος Αὐγουστῖνος. Ἔκτοτε οὔτε εἰς τὰ στρατοδικεῖα δὲν ἐτόλμησαν τελικῶς νὰ τοὺς παραπέμψουν γιὰ νὰ τὸν δικάσουν.

ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ , ΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΟΙ
ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΟΙ ΝΟΥΝ ΕΧΟΝΤΕΣ
1. Ἀκόμη καὶ οἱ ἄσπονδοι ἐχθροὶ τοῦ ἰδανικοῦ ἐργάτη τοῦ Εὐαγγελίου Γέροντος Αὐγουστίνου ἄρχισαν νὰ τονίζουν:«ἂν ὑπῆρχε σήμερα ὁ Αὐγουστίνος, δὲν θὰ συνέβαιναν τέτοια παρατράγουδα»!!!!!…..

Ἐνθυμούμεθα ὅτι εἰς τὸν στρατὸν οἱ διὰ ἀνδραγαθημάτων εἰς τὶς μάχες ἀναδειχθέντες στρατηγοί, διὰ τῶν παρασήμων τῆς ἀξιοκρατίας καὶ ὄχι τῆς ἀναξιοκρατίας καὶ φαυλοκρατίας, ὄχι διὰ τοῦ σιωνισμοῦ καὶ τῆς μασονίας (ὅπως νεώτεροι ἀξιωματικοί μας διὰ τῶν σχολῶν τῆς ἀναξιοκρατίας καὶ τῶν μέσων τῶν διαφόρων κομμάτων), ἀείμνηστοι Βασίλειος Βασίλαρος καὶ Παναγιώτης Μπενηψάλτης , μᾶς ἔλεγαν στὶς μονάδες ποὺ ὑπηρετούσαμε: «Πρῶτα νὰ πλένουμε τὸ στόμα μας μὲ aquaforte καὶ μετὰ νὰ πιάνουμε στὸ στόμα μας τὸν ἑλληνόψυχο Αὐγουστίνο Καντιώτη».
Ὅλοι αὐτοὶ οἱ παλαιοὶ ἀξιωματικοί μας δὲν ἀνῆκαν σὲ κόμματα καὶ δὲν κομμάτιαζαν ὅπως σημερινοί.

ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟ
ΠΡΟΦΗΤΙΚΟ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
ΓΙΑ ΚΟΡΩΝΟΪΟ,
ΤΑ ΔΕΙΝΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΑ
1.Ὁ ἀνεπανάληπτος ἰδανικὸς ἐργάτης τοῦ Εὐαγγελίου, πρώην ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ θρυλικὸς Γέρων ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ πρὸ 30 ἐτῶν (τὸ 1990) ὡμίλησε προφητικῶς καὶ σαφέστατα διὰ τὴν φρικτοτάτη ἐπιδημία ποὺ θὰ εἶναι ἀπείρως χειρότερη τῆς κοινῆς γρίπης καὶ θὰ ἔρθῃ «ἐξ ἀνατολὼν».

«ΘΑ ΕΡΘΕΙ ΕΠΙΔΗΜΙΑ»
Ἀκούσατέ το:

α) https://www.youtube.com/watch?v=fzQLDUv_U0c

β) ΟΛΟΚΛΗΡΗ H ΟΜΙΛΙΑ :
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1968&v=Delpcxi5Y10&feature=emb_logo

γ) Τόνιζε ΠΡΟΤΙΜΟΤΕΡΟΝ ΠΤΩΧΟΙ ΜΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟΝ, ΠΑΡΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΟΙ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΒΟΛΟΝ (ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ, ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΠΙΘΑ 1977 τεῦχος 386, δημοσιευθεῖσα καὶ εἰς τὸ περισπούδαστον πόνημα του «ΒΑΣΙΛΕΥΕΙ ΤΟ ΑΓΚΑΘΙ» (1994, σελ. 337) :
https://www.fotgrammi.gr/ι-π-η-π-α/μητροπολιτου-φλωρινησ-αειμνειστου-α/

2.Εἰς ἄλλη ὁμιλία του ἐτόνιζε – «ΞΕΦΡΑΓΟ ΑΜΠΕΛΙ Η ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ ΠΟΥ AΛΩNIZOYΝ ΟΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ» (Ἀθήνα 14.10.1962)!!!!!…..

3.Εἰς τὴν μοναδικὴ καὶ ἐμνευσμένη ὁμιλία του τὴν 18.3.1964 εἰς τὴν Ἀθήνα, ἀπὸ θεῖον πὺρ ἐμπενόμενος, ἀναφέρθηκε μὲ ἀδιάσειστα στοιχεῖα εἰς τὴν ὑποχρέωσιν τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους νὰ πραγματοποιήσῃ τὸ ΤΑΜΑ ΤΩΝ ΗΡΩΩΝ ΤΟΥ 1821.
https://www.youtube.com/watch?v=G-i_07XHBZk&feature=youtu.be
καὶ
https://youtu.be/G-i_07XHBZk

Τὸ ἐν λόγῳ Video ἀνέδειξε ἡ ἀδελφὴ Ἀνδρονίκη Καπλάνογλου (http://www.augoustinos-kantiotis.gr/).

ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΙ
ΒΡΑΒΕΙΟ ΝΟΜΠΕΛ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
1.Φρονοῦμε ὅτι ὁ ἰδανικὸς ἐργάτης τοῦ Εὐαγγελίου, πρώην Μητροπολίτης Φλωρίνης κυρὸς Αὐγουστῖνος Καντιώτης, πρέπει νὰ ὑποστηριχθῇ ἀπὸ ὅλους τοὺς νοῦν ἔχοντας ἁπανταχοῦ Ἕλληνες, Φιλέλληνες καὶ ὁμοδόξους Χριστιανοὺς τῆς Ὑφηλίου γιὰ τὸ Βραβεῖον Νόμπελ, γιὰ τὰ ἔργα του εὐποιΐας, Ὀρθοδόξου φρονήματος, προόδου, εὐημερίας, εἰρηνικῆς συνυπάρξεως, ἀγάπης καὶ συμφιλιώσεως τῶν λαῶν!!!!!……

2.Ὄχι μόνο ἡ Ἐκκλησία ἀλλὰ καὶ ἡ Πολιτεία θὰ ἔπρεπε τὸν εἰς πάντα διαπρέψαντα ἰδανικὸν ἐργάτην τοῦ Εὐαγγελίου κυρὸν Αὐγουστῖνον ἀκόμη ἐν ζωῇ νὰ τὸν προβάλλουν διεθνῶς ὡς παράδειγμα πρὸς μίμησιν καὶ νὰ ἀπαιτήσουν νὰ τοῦ χορηγηθοῦν τὰ ἑξῆς βραβεῖα:

Α) Εἰρήνης,
Β) Φιλανθρωπίας,
Γ) Ἀνθρωπισμοῦ,
Δ) διαφόρων Ἀκαδημιῶν τῆς Ὑφηλίου,
Ε) Νόμπελ,
ΣΤ) Διεθνοῦς διαφανείας
Ζ) Οὐνέσκο
Η) Συμβουλίου τῆς Εὐρώπης.

3. Ὁ γράφων αὐτὲς τὶς πτωχότατες γραμμὲς εἶχε ἐγκαταλείψει τὶς δουλειές του καὶ τὸ ἔτος 1992, γιορτὲς καὶ καθημερινές, ἐπικοινωνοῦσε μὲ ὅλους τοὺς Ἀκαδημαϊκοὺς διαφωτίζων αὐτοὺς νὰ βραβευθῇ ὁ θρυλικὸς Γέρων Αὐγουστῖνος Καντιώτης. Ὅλοι ἐξεπλήτοντο διὰ τὸ ἀνεπανάληπτον κοινωνικόν, ἀνθρωπιστικὸν καὶ ἐθνικόν του ἔργον.

Ἐπίσης ὅλοι ἐξεπλήτοντο γιὰ τὸ θάρρος καὶ τὴν παρρησία ποὺ εἶχα νὰ τοὺς ἐνημερώνω λεπτομερῶς πρὸς τοῦτο.

Ἄλλοι μὲν ὑλιστικῆς, μαρξιστικῆς, σιωνιστικῆς καὶ ἀντεθνικῆς νοοτροπίας, ἀντεπιχειροῦσαν, ἄλλοι δὲ μοῦ τὸ ἀπεκλειον, μὲ τὸ ἐπιχείρημα, ὅτι δὲν ἦτο δυνατὸν νὰ βραβευθῇ ὁ Αὐγουστῖνος, ἐὰν δὲν ἔχει προηγουμένως βραβευθῇ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Σεραφείμ. Τοὺς ἐτόνιζα ὅτι ὁ Αὐγουστῖνος δὲν θὰ ἐβραβεύετο διὰ τὸ θρησκευτικὸν ἔργον του ἀλλὰ γιὰ τὸ ἀνθρωπιστικόν, κοινωνικόν, φιλανθρωπικὸν καὶ ἐθνικὸν ἔργον του. Ἄς ἔπραττε καὶ ὁ Μακαριώτατος κυρὸς Σεραφεὶμ παρόμοια ἔργα καὶ ἄς ἐβραβεύετο καὶ αὐτός. Κυρία, σύζυγος κάποιου «ἀθανάτου» ἀπαιτοῦσε νὰ τῆς κτίσω τὸν Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίας Ἄννης εἰς τὴν Πολιτεία καὶ θὰ μοῦ ἐξεπλήρωνε τὴν ἐπιθυμίαν μου. Μάλιστα δὲ εἶχα γράψει εἰς τὴν Ἀκαδημίαν ὅτι τὸ βραβεῖον πρὸς τὸν θρυλικὸν Γέροντα Αὐγουστῖνον θὰ ἐσυνοδεύετο μὲ 10.000.000 δραχμὲς ποὺ θὰ ἔδιδα ἐγώ.
Μὴ πραγματοποιηθείσης τῆς βραβεύσεως ἀπὸ τὴν Ἀκαδημίαν, ἀπέστειλα τὸ συνημμένον ἀπὸ 31.5.1993 ἔγγραφον πρὸς τὴν Ἀκαδημίαν Ἀθηνῶν.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Ὁ χῶρος ὅμως καὶ ὁ χρόνος δὲν μᾶς ἐπιτρέπουν νὰ ἀναπτύξωμε ἐκτενῶς τὸ τεράστιον κοινωνικόν, ἀνθρωπιστικόν, φιλανθρωπικὸν καὶ ἐθνικὸν ἔργον τοῦ εἰς πάντα διαπρέψαντος ἰδανικοῦ ἐργάτου τοῦ Εὐαγγελίου κυροῦ Γέροντος Αὐγουστίνου Καντιώτη. Ἄλλοι εἰδήμονες τῆς στρατευομένης ἐκκλησίας, κληρικοὶ καὶ λαϊκοὶ δύνανται νὰ τὰ ἐξιστορήσουν μὲ ἄφθαστον γλαφυρότητα καὶ νὰ μαγνητίζουν τοὺς ἀναγνῶστες των.
Πρέπει ὅμως νὰ τονίζουν καὶ τοὺς κατατρεγμούς, φυγαδεύσεις καὶ λυτρώσεις του ἀπὸ τὶς μπότες τοῦ φασίστα Μουσολίνι καὶ τοῦ σχιζοφρενοῦς Χίτλερ.

Ἰδιαιτέρως σπουδαιότατη ἦταν ἡ δράσις του ἐπὶ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ μὲ τὶς 8.000 μερίδες φαγητοῦ καθημερινῶς εἰς τὴν Κοζάνη, τότε ποὺ μὲ ἕνα τενεκὲ λάδι ἢ μὲ δύο σάκους ἀλεύρι, ἀντάλλασες ὁλόκληρη πολυκατοικία.
Καὶ ὄχι τώρα ποὺ εἰς τὴν ὑπερκαταναλωτικὴ κοινωνία μέσῳ τῶν Ἐρζιανῶν μὲ τὸ σύνθημα «ὅλοι μαζὶ μποροῦμε», νὰ συγκεντρώνῃς πολλαπλάσια ἀγαθά, ὄχι μόνον διὰ τοὺς οἰκείους τῆς πίστεως, ἀλλὰ καὶ διὰ τοὺς τζιχαντιστὲς καὶ ἐν γένει ἀλληλοσπαρασσομένους μωαμεθανούς. Τὸ μόνον ποὺ ἔχεις νὰ φροντίζῃς εἶναι νὰ μὴ σοῦ δώσουν κατὰ λάθος φιλεύσπλαχνοι χριστιανοὶ στὰ δέματα ἀγάπης προϊόντα χοίρου!!!!!
Ἀφήσαμε τελευταῖον τὸ ἀπαύγασμα τῆς δράσεως τοῦ ἀειμνήστου κυροῦ Αὐγουστίνου Καντιώτου:
Τὴν ἡμέρα τῆς ἐνθρονίσεως του εἶχαν ἐπιστρώσει πεζοδρόμια καὶ δρόμους μὲ χιλιάδες ἀγκαλιὲς ἀνθέων καὶ τὸν ὑπεδέχοντο ὡσὰν τὸν Θεάνθρωπον ἐπὶ πώλου ὄνου καθήμενον ὅπως τὴν Κυριακὴ τῶν Βαΐων ὑπεδέχοντο τὸν Θεάνθρωπον.
Ὅλες αὐτὲς τὶς ἑκατομμύρια ἀνθοδέσμες δὲν τὶς ἐξέλαβεν ὡς ἀποθέωσιν καὶ νὰ καυχησιολογᾶται ὅτι ἦτο ἴσα μὲ τὸν Θεόν, ἀλλὰ τὴν ἑπομένη ἡμέρα πρώτη του πρᾶξις ἦτο νὰ πωλήσῃ τὴν πολυτελείας λιμουζίνα τῆς Μητροπόλεως του, νὰ ἀγοράσῃ ἕνα φορτηγό, νὰ τὸ γεμίζῃ μὲ τρόφιμα, καυσόξυλα καὶ ὁ,τιδήποτε ἄλλο ὑλικὸ εἶχον ἀνάγκη οἱ νεοφώτιστοι ρομὰ καὶ γενικῶς οἱ ἔχοντες ἀνάγκη ἄνθρωποι τῆς Μητροπόλεως του, καὶ νὰ κάνῃ περιοδεία σὲ ὅλη τὴν περιφέρεια του καὶ νὰ τοὺς τὰ δωρίζῃ. Εἰς τοὺς Ρομά, νὰ συμπεριφέρεται ὡσὰν πραγματικὸς στοργικὸς πατέρας, νὰ ἐπισκέπτεται τοὺς καταυλισμούς τους καὶ νὰ τοὺς συμβουλεύῃ καὶ παρακινῇ νὰ γίνουν πρότυπα τάξεως, πειθαρχίας, καθαριότητας, εὐπρέπειας, εὐποιίας, ὥστε ἠγωίζοντο, ποιὸς θὰ πρωτοστατήσῃ νὰ τὸν σέβεται καὶ τὸν ἀποκαλοῦσαν πατέρα τους.
Καὶ ἔχυναν μαῦρο δάκρυ, ὅταν εἰς ἡλικίαν 104 ἐτῶν ἐξεδήμησεν εἰς κύριον ὁ «πατερούλης των».

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ ΙΔΑΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΤΟΥ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ
ΠΡΩΗΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΚΥΡΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΗ
ΕΧΟΜΕ ΑΝΑΦΕΡΘΗ ΕΚΤΕΝΩΣ ΕΙΣ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΜΑΣ «ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ»:

ΤΕΥΧΗ
44ον ΙΟΥΛΙΟΣ, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010
49ον ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011
52ον ΙΟΥΛΙΟΣ, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012
53ον ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012
56ον ΙΟΥΛΙΟΣ, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013
57ον ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013
60ον ΙΟΥΛΙΟΣ, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014
65ον ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015
69ον ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016
75ον ΑΠΡΙΛΙΟΣ, ΜΑΪΟΣ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2018
76ον ΙΟΥΛΙΟΣ, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018
77ον ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ τηλ. 210-3254321
https://www.fotgrammi.gr/work/σεβασμιωτατοσ-πρωην-φλωρινησ-κυροσ-α/

ΠΥΡΚΑΪΕΣ (ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2021)
Παλαιότερα οἱ πρωθυπουργοὶ τῆς Τουρκίας, ὑπουργοὶ καὶ ἁρμόδιοι καὶ ἐξ ὅλων τῶν κρατικῶν μηχανισμῶν ἐτόνιζον ἐπισήμως ρητῶς καὶ κατηγορηματικῶς ὅτι ἠγωνίζοντο νὰ κατακαύσουν – ἐξουθενώσουν τὴν Ἑλλάδα μας – ἄριστα ἐκπαιδευμένοι διὰ τὰς πορείας καὶ κατευθύνσεις ἀνέμων. Οὐδενὸς τῶν ἑλλήνων ἰθυνόντων δέν «ἵδρωσε τὸ αὐτί των» γιὰ νὰ ἐκμεταλλευθοῦν τὴν ἐν λόγῳ περίπτωσιν καὶ νὰ ἀρχίσουν ἔρευνες καὶ καταλήξουν εἰς πορίσματα καὶ νὰ τὰ ἀποστέλλουν εἰς ὅλους τοὺς διεθνεῖς ἰδιωτικοὺς καὶ δημοσίους ὀργανισμούς, ἐπιτροπές, ὀργανώσεις καὶ ἑνότητας γιὰ νὰ καταδικάζεται ἡ Τουρκία καὶ νὰ ἀποβάλλεται. Νὰ ἀπαιτοῦμε δὲ δισεκατομμύρια χρυσὲς λίρες ἤ τρισεκατομμύρια εὐρὼ ἀπὸ τὴν Τουρκία ὄχι μόνο διὰ τὶς κραυγαλέες παντοειδεῖς ὑλικὲς ζημίες, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὰ εἰδεχθῆ κακουργήματα καὶ διὰ τὶς ἀνθρωποκτονίες, ζωοκτονίες, καταστροφὴν τῆς φύσεως, πανίδος, χλωρίδος καὶ διαφόρων οἰκοσυστημάτων σὲ ἐποχὲς μεγίστης ξηρασίας καὶ ἄλλων ἀκραίων καιρικῶν φαινομένων!!!!.

Συλλυπούμεθα τοὺς συναθρώπους μας ποὺ ἐβίωσαν ἀπώλειες συγγενῶν καὶ φίλων ἀλλὰ καὶ περιουσιῶν.

Ἐπαναστατεῖ ἡ σκέψις μας, ὅταν περνᾶ ἀπὸ τὸν νοῦν μας ἡ ἰδέα ὅτι μπορεῖ νὰ μὴ ἐνήργησαν σωστὰ οἱ ἁρμόδιοι καὶ ἐφθάσαμε ἐδῶ ποὺ φθάσαμε / παραδείγματος χάριν ὅτι δὲν ἔρριξαν «πυροσβεστικὸ ἀφρό» στὸ ἀεροδρόμιο Τατοΐου καὶ ἄφησαν τὴν φωτιὰ νὰ διἐλθῃ μέσα!!!!!!!!!…

Καταδικάζομε μὲ ὅλην τὴν δύναμιν τῆς ψυχῆς μας τὶς ἀποφάσεις τῶν ἁρμοδίων ἐπιτροπῶν, ὅτι καὶ οἱ ἔχοντες κάποιο προβληματάκι – «μουτζούρα» εἰς τὰ ταβάνια καὶ τοὺς τοίχους καθιστικῶν χώρων, νὰ λαμβάνουν τὰ ἴδια ποσὰ ἀποζημιώσεων μὲ αὐτοὺς ποὺ ὑπέστησαν μεγάλες -ὁλοσχερεῖς ζημιές.
Θὰ παρουσιάζεται τοιουτοτρόπως τὸ φαινόμενον νὰ μαυρίζουν οἱ ἴδιοι μερικὰ ταβάνια καὶ τοίχους τους καὶ θὰ λέγουν εἰς τοὺς ἰθύνοντας: «δήλωσε καὶ τὸ δικό μου σπίτι ὡς κατεστραμμένο γιὰ νὰ λάβω ἀποζημίωσιν καὶ ἐγώ»!!!!!!!!!
«O tempora o mores» – Φεῦ ποῦ καταντήσαμε;;;;;;;;;;

Συγχαίρουμε τὶς μοναχὲς τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Νικολάου Γαλατάκη Λίμνης Εὐβοίας, οἱ ὁποῖες μὲ τὴν ἔγκρισιν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χαλκίδος κατέθεσαν αἴτησιν ἀναθεωρήσεως κατὰ τῆς ὑπ’ ἀριθμ. 507/2021 ἀποφάσεως τῆς Ρυθμιστικῆς Ἀρχῆς Ἐνέργειας (Ρ.Α.Ε.) γιὰ χορήγησιν ἀδείας παραγωγῆς ἀπὸ αἰολικὸ πάρκο ἰσχύος 34 MW εἰς τὴν ἰδιοκτησία τῆς Μονῆς εἰς τὴν θέσιν Μπαρδάκος Σούληνο τοῦ Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Ἁγίας Ἄννας εἰς τὴν Ἑταιρεία «ΤΕΡΝΑ Ἐνεργειακή, Ἀνώνυμη, Βιομηχανική, Ἐμπορική, Τεχνική, Ἐταιρεία».
Τὸ Περιβάλλον πρέπει νὰ διατηρηθῇ. Κάτι τέτοιες ἐνέργειες ἐνισχύουν τὶς διαδόσεις ὅτι οἱ φωτιὲς δὲν εἶναι τυχαῖες.

Παρακαλοῦμε θερμῶς τὶς μοναχὲς νὰ μὴ ὑποκύψουν καὶ τὶς συμπαριστάμεθα μὲ τὶς πτωχές μας δυνάμεις.

Μὲ τὶς πτωχές δυνάμεις βοηθοῦμε καὶ τοὺς πυρόπληκτους.

ΣΕΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΪΤΗ (14.8.2021)
Ὡς γνωστόν, τὸ Σάββατον 14.8.2021 σεισμὸς 7,2 βαθμῶν ἔπληξε τὴν χώρα.

Οἱ νεκροὶ ξεπερνοῦν τοὺς 1.500 καὶ οἱ τραυματίες τοὺς 7.000.

Συλλυπούμεθα τοὺς συνανθρώπους μας μὲ μία ἰδιαίτερη συγκίνησιν, διότι καὶ ἐκεῖνοι μᾶς συμπαραστάθησαν στοὺς ἀγῶνες τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας τὸ 1821. Ἡ Ἀϊτὴ τὴν 15.1.1822 ἦταν ἡ πρώτη χώρα ποὺ ἀνεγνώρισε τὴν Ἑλλάδα ὡς ἀνεξάρτητο Κράτος. Παρ’ὅτι ἦτο πτωχοτάτη χώρα, ἔσπευσε καὶ μᾶς ἀπέστειλε μόνον μία θερμὴ ἐπιστολὴ μαζὶ μὲ 45 τόνους καφέ, γιὰ νὰ ἀγορασθοῦν μὲ τὴν ἀξία τους ὅπλα, καὶ 100 στρατιωτικοὺς νὰ πολεμήσουν, οἱ ὁποῖοι δυστυχῶς πέθαναν κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ ταξιδίου / αἰωνία ἡ μνήμη τῶν γενναίων ἡρώων αὐτῶν στρατιωτικῶν, οἱ ὁποῖοι ἤρχοντο νὰ θυσιασθοῦν νὰ μᾶς ἐλευθερώσουν ἀπὸ τὸν ἀφόρητον – δυσβάστακτον μωαμεθανικόν – τουρκικὸν ζυγὸν τῶν χριστιανικῶν λαῶν, βαλκανικῶν χωρῶν, Αἰγαίου, Μικρᾶς Ἀσίας καὶ ἀνατολικῶν χριστιανικῶν χωρῶν.

Ἐὰν τὸ πλοῖο ἐβυθίσθη, θὰ ἔπρεπε ἡ Ἑλλὰς εὐγνωμονοῦσα νὰ ζητήσῃ ἀπὸ τὴν ἕνωσιν ἐφοπλιστῶν προσφορὲς διὰ νὰ βοηθηθοῦν δύτες νὰ ἀνακαλύψουν τὸ βυθισμὲνο πλοῖον, νὰ κινηματογραφηθῇ μὲ μεγίστη ἐπιμέλεια καὶ νὰ ἀναζητηθοῦν τὰ αἴτια.

(ἴδ.https://www.fotgrammi.gr/uncategorized/το-ταμα-του-εθνουσ-θυμαται-h-aϊτη-την-15-ια/).

Μὲ βαθειὰ ἐπίγνωσιν ἀπεφασίσαμε νὰ προσφέρωμε βοήθεια στοὺς δυστυχεῖς κατοίκους τῆς Ἀϊτῆς καὶ πρὸς τοῦτο ἐγράψαμε εἰς τὸ Ὑπουργεῖον Ἐξωτερικῶν τῆς Ἀϊτῆς καὶ εἰς τὴν Πρεσβείαν μας εἰς τὴν Βενεζουέλα, ἡ ὁποία ἐξυπηρετεῖ καὶ τὴν Ἀϊτή, διότι ἐκεῖ δὲν ἔχει ἡ Ἑλλάδα Πρεσβεία ἤ Προξενεῖο, οὔτε ἡ Ἀϊτὴ ἔχει Πρεσβεία ἤ Προξενεῖο εἰς τὴν Ἑλλάδα.

Η «ΠΡΟΣΦΥΓΟΠΟΥΛΑ» ΑΜΑΛ
Ἡ μαριονέττα ὕψους 3,5 μέτρων ποὺ συμβολίζει τὴν πορεία τῶν προσφύγων δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο ἀπὸ ἕνα δημιούργημα τῆς ΜΚΟ τοῦ Τζορτζ Σόρος καὶ λοιπῶν παρόμοιων ΜΚΟ.
Θέλουν νὰ κάνουν τοὺς λαοὺς νὰ πιστέψουν στὴν ἀναγκαιότητα εἰσδοχῆς τῶν προσφύγων στὴ Εὐρώπη, ἐν ὄψει καὶ τῶν τελευταίων γεγονότων στὸ Ἀφγανιστὰν καὶ στέλνουν τὴν Αμάλ σὰν προπομπό!!!!

Στὴν Χίο, τὴν ὑπεδέχθησαν (προφανῶς πίσω ἀπὸ τὴν πλάτη τῆς θρησκευτικῆς καὶ πολιτικῆς ἡγεσίας) μέ «λαμπρότητα» καὶ ἐπετράπη τὴν 14.8.2021 ἡ πορεία της στὸ νησί, μὲ συνωστισμό, καθ’ ἥν στιγμὴν ἀπαγορεύθησαν οἱ λιτανεῖες γιὰ τὴν Παναγία τὸν Δεκαπενταύγουστο!!!!!
(Ἴδ. Video https://www.youtube.com/watch?v=8DDUlnWtcUs).

Συγχαίρουμε τὸν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Σταγῶν καὶ Μετεώρων κ.κ. Θεόκλητον , ὁ ὁποῖος μὲ τὸ ἔγγραφόν του ὑπ’ἀριθμ. 427/2021 πρὸς τὸν Δήμαρχον Μετεώρων κ. Θεόδωρον Ἀλέκον καὶ τὴν Προϊσταμένην ΕΦΑ (Ἐφορίας Ἀρχαιοτήτων) Τρικάλλων κ. Κρυσταλλία Μαντζανᾶ ἐζήτησε νὰ μὴ ἐπιτραπῇ νὰ διέλθῃ ἡ Αμάλ ἀπὸ τὰ Μετέωρα.
Συγχαίρομε ἐπίσης τὸν Δήμαρχο, τὸ Δημοτικὸν Συμβούλιο (παρ’ὅλον ποὺ ἡ πλειοψηφία αὐτῶν ἐμφορεῖται ἀπὸ ἀριστερὲς ἰδέες) καὶ τοπικοὺς φορεῖς ποὺ συνεφώνησαν μὲ τὸν Σεβασμιώτατον καὶ ἀπετρέπη ἡ πορεία αὐτὴ στὰ Μετέωρα.

Τώρα στὰ ἀγοράκια τῶν φανατικῶν Μουσουλμάνων τῆς δυστυχισμένης χώρας Ἀφγανιστὰν τοὺς ἔχουν κάνει τόση μεγίστη πλύσιν ἐγκεφάλου ὑπὲρ τοῦ ψευδοπροφήτη των Μωάμεθ, τοῦ ὁποίου ἡ μικρότερη γυναίκα αὐτοῦ τοῦ λάγνου γυναικᾶ ἦτο 8 ἐτῶν!!!!!.
Καὶ εἰς τὴν σύγχρονη ἐποχὴ γίνονται τέτοιοι γάμοι, μιμούμενοι τὸν ψευδοπροφήτη των ( ἴδ. δημοσίευμα ἀπὸ τὸ 2005 : https://www.in.gr/2021/08/24/world/afganistan-grothia-sto-stomaxi-fotografia-11xronou-koritsiou-ton-40ari-mellonta-syzygo-tis/)

Τώρα δὲ τοὺς κάνουν προσωρινὴ πλύσιν ἐγκεφάλου ὅτι εἶναι «κρυπτοχριστιανοί», διότι γνωρίζουν τὴν ἀπεριόριστο καὶ ἄκρα φιλανθρωπία καὶ φιλοξενία τῶν Ἑλλήνων. Τοιουτοτρόπως θὰ μᾶς φορτώσουν χιλιάδες τέτοια δυστυχισμένα πλάσματα σὰν δῆθεν κρυπτοχριστιανούς, θὰ λάβουν ἀμέσως τὴν ἑλληνικὴ ὑπηκοότητα καὶ ἰθαγένεια καὶ μετὰ θὰ τούς «σερβίρουν» – θὰ τοὺς ὁλοκληρώνουν τὴν κατήχησιν γιὰ τὸν λάγνο Μωάμεθ.

Περισσότερα εἰς :
https://www.stagonnews.gr/anthropi-piso-apo-tin-koukla-ti-kryvi-sto-foustani-tis-mikri-amal-part1/

https://meteoronlithopolis.gr/gr/7-society-activities/1289

https://meteoronlithopolis.gr/gr/7-society-activities/1292

Πρέπει νὰ ἀντιδράσωμε καὶ ὡς πρὸς τοῦτο ἐγκαίρως καὶ εὐκαίρως, διότι ἀργότερα θὰ εἶναι πάρα πολὺ ἀργά.

ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΘΗΡΑΣ, ΑΜΟΡΓΟΥ & ΝΗΣΩΝ κ.κ.ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ
Τὶς τελευταῖες ἡμέρες κυκλοφόρησαν κάποιες τρισάθλιες ψευδολογίες καὶ διαστροφὲς τῆς ἀληθείας ποὺ δὲν τιμοῦν καθόλου τὴν Ἐκκλησία μας.

Ἀνακοινώθηκε ὅτι ὁ Μακαριώτατος κ. κ. Ἱερώνυμος εἶχε «στὸ συρτάρι του τὴν παραίτησιν γιὰ λόγους ὑγείας τοῦ Σεβασμιωτάτου Θήρας» καὶ ὅτι τὴν παρουσίασε εἰς τὴν συνεδρία τῆς ΔΙΣ τῆς 25.8.21.
Τὴν ἑπομένη ἡμέρα 26.8.21 ἐγνωστοποιήθη ὅτι κάποιοι Ἱεράρχες ἀπὸ τὴν ΔΙΣ ὑπωψιάσθησαν ὅτι κάτι δὲν πάει καλά, ἀνεκίνησαν τὸ θέμα, καὶ τότε……ἀπεκαλύφθη ὅτι ἡ παραίτησις τοῦ Θήρας ἦταν…….πλαστογραφημένη καὶ ὅτι σὲ ἐπικοινωνία μὲ τὸν Ἀρχιεπίσκοπον ὁ Θήρας εἶπε ὅτι ποτὲ δὲν τὴν ἔστειλε καὶ ὅτι δὲν ἔχει λόγους καὶ δὲν θέλει νὰ παραιτηθῇ…

Εὐχόμεθα νὰ μὴ ὑπάρχουν ἄλλες περιπλοκὲς εἰς βάρος τοῦ κύρους τῆς Ἐκκλησίας.

Ὁ Σεβασμιώτατος κ.κ. Ἐπιφάνιος εἶναι ἕνας εὐσεβὴς και συνετὸς Ἱεράρχης.

Ἐνθυμούμεθα τὴν πρόσφατην ἀντίδρασιν του (21.6.2021 https://www.vimaorthodoxias.gr/mitropoleis/o-thiras-epifanios-gia-tin-diethni-leschi-rotary/) εἰς τὴν ἵδρυσιν ροταριανοῦ ὁμίλου μὲ τὴν ἐπωνυμία «Ροταριανὸς Ὅμιλος Σαντορίνη – Οἴα» εἰς τὴν Θήραν.

Μήπως ἀρχὴ κάθε βρώμικης συμπεριφορᾶς εἶναι αὐτὸς ὁ λόγος ;

Ὁ τότε Συνοδικὸς Σεβασμιώτατος Θήρας, Ἀμοργοῦ καὶ Νήσων κ.κ. Ἐπιφάνιος εἰς τὴν Γεν.Συνέλευσιν τοῦ Σωματείου «Οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους» (5.7.2012), μᾶς μετέφερες τὴν ἀπόφασιν τῆς ΔΙΣ διὰ τὴν πραγματοποίησιν τοῦ Τάματος τοῦ ἜΘνους.
Τὶ μεσολάβησε ἔκτοτε καὶ δὲν ἐπροχώρησε ἡ ὑπόθεσις ;
(ἴδ. video https://www.youtube.com/watch?v=VB3cSC3_c54&t=3s
ἀπὸ τὸ 8.10 λεπτό)

Ο ΣΕΒΑΣΜ.ΘΗΡΑΣ Κ.ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ (ΑΡΤΕΜΗΣ) ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΙ ΣΤΟ ΠΡ.Ι.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟ ΟΤΙ ΥΠΗΡΞΑΝ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ ΣΤΟ 7ο ΝΥΚΤΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝAΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (5.7.2012).
Ὅλη ἡ Γεν. Συνέλευσις τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους τῆς 5.7.2012 περιέχεται εἰς τὰ 9 κατωτέρω video, τὰ ὁποῖα «ἁλιεύσαμε» ἀπὸ τὴν ἔγκριτη ἱστοσελίδα http://aktines.blogspot.com, διότι ἐμεῖς, μεταξὺ τῶν ἄλλων ἀτυχιῶν, εἶναι ὅτι κατεστράφη κάποτε ἡ ἱστοσελίδα μας καὶ χάσαμε πολλά ἀρχεῖα.

Τὰ παραθέτομε διὰ ὅσους ἐνδιαφέρονται πραγματικά :
(Μέρη 1 – 9).mp4

ΚΛΕΙΝΟΜΕ ΜΕ ΜΙΑ ΦΡΑΣΙΝ ΠΟΥ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΝΑ ΜΗ ΙΣΧΥΣΗ ΠΟΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ,
ΔΗΛΑΔΗ ΑΥΤΗΝ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΟΙ ΝΑΖΙ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΤΙΣ ΚΑΤΑΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ :
«Fuer Ihre Sicherheit» (εἶναι γιὰ τὴν ἀσφάλεια σου- γιὰ τὸ καλό σου)!!!!
ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ τηλ 210 3254321

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *