Δὲν λησμονούμε το Τάμα του Έθνους Συμπορευόμαστε μὲ τὴν Επικαιρότητα 16.10.21

αναρτήθηκε σε: Εθνικά Θέματα, Κοινωνία | 0

Δὲν λησμονούμε το Τάμα του Έθνους

Συμπορευόμαστε μὲ τὴν Επικαιρότητα

 

16.10.21

 

 

Πλησιάζει νὰ παρέλθῃ τὸ 2021 καὶ μυρίαδες ἄνθρωποι μᾶς μέμφονται διατὶ δὲν πραγματοποιεῖται τὸ Τάμα τοῦ θρυλικοῦ Γέρου Στρατηλάτου μας Θεοδώρου Κολοκοτρώνη, τοῦ ἁγίου τῆς πολιτικῆς Ἰωάννου Καποδίστρια καὶ τῶν ἄλλων ἡρώων τοῦ 21.

Μᾶς ἐρωτοῦν οἱ φίλοι, λαμβάνοντες τὰ ἄρθρα ἀπὸ τὰ Μ.Μ.Ε. μὲ ἑκατομμύρια ἡμερησίας ἐπισκεψιμότητος ὅπως π.χ. τὸ Πρῶτο Θέμα, περιερχόμεθα σὲ μεγίστην ἀμηχανία καὶ δὲν γνωρίζομε τὶ νὰ ἀπαντήσωμε.

Διαβεβαιοῦμε τοὺς φίλους ὅτι συνεχίζομε πυρετωδῶς τὸν ἀγῶνα καὶ τὶς προσπάθειες καὶ ἐλπίζομε, μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, ἔχοντες ὡς θούριους μας τά:

 

Α)«Μὴ φοβηθεῖς αὐτόν, ποὺ στήριξε στὴν Πίστη ἐπάνω τὴν ἐλπίδα. Τὸν εἶδα στὴ ζωὴ νὰ μάχεται μὰ πάντα ἀνίκητο τὸν εἶδα» (Ἰωάννης Πολέμης «ΜΗ ΦΟΒΗΘΕΙΣ»).

Β)«Ἐγὼ εἶμαι ὑπὲρ τοῦ παλαιοῦ συστήματος, ἐναντίον τοῦ μονοτονικοῦ καὶ ὑπὲρ τῆς διδασκαλίας τῶν Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν. Εἶναι ἡ βάση γιὰ νὰ ξέρεις τὴν ἐτυμολογία τῶν λέξεων. Ἡ σημερινὴ κακοποίηση τῆς γλώσσας μὲ ἐνοχλεῖ και αἰσθητικά. Θέλω νὰ δῶ γραμμένο  “καφενεῖον” κι ἄς μὴ τὸ προφέρουμε τὸ “ν”. Τώρα, ὅλες οἱ λέξεις ἔχουν μιὰ τρύπα» (Ὁ Νομπελίστας μας Ὀδυσσέας Ἐλύτης)

 

νὰ ἐξέλθωμε νικητές.

 

Γιὰ ἐνίσχυσιν ὅλων μας παραθέτομε τὴν

Παρακαταθήκη τοῦ μακαριστοῦ Ἐπισκόπου Φλωρίνης

π. Αὐγουστίνου Καντιώτη γιὰ τὴν ἐποποιΐα τοῦ 1821

 

https://www.youtube.com/watch?v=r8rEPTfO7uw&t=4s

 

 

Καλοῦμε τοὺς πάντας νὰ συστρατευθοῦν.

 

 

Ἡ Ἑλλάδα μας, ὅμως, σμικρύνεται καθημερινῶς, μὲ τάσιν σὲ πολλὰ μέρη τῆς Ἑλλάδος μας νὰ ὑπερτεροῦν συνεχῶς οἱ ἐπιδρομὲς ἀλλοφύλων, πρᾶγμα τὸ ὁποῖο ἡ ἀκραιφνὴς Ὀρθόδοξη πίστις μας ἀπεύχεται καὶ τὸ θέτει μεταξὺ τῶν περισσότερων ἐπικίνδυνων κακῶν τῆς αἰωνίου Ἑλλάδος, εὐχομένη ὁ Θεὸς νὰ μᾶς φυλάττει ἀπό:

λοιμοῦ (ἀσθένειες), λιμοῦ (πείνα), σεισμοῦ (ἀκραῖα καιρικὰ φαινόμενα), καταποντισμοῦ,………, ἐπιδρομές ἀλλοφύλων.

ἤτοι

α) λοιμοῦ  (ἀσθένειες),

β) λιμοῦ (πείνα-μὴ ἔχοντες τὰ πρὸς τὸ ζεῖν),

 

γ) σεισμοῦ (ἀκραῖα καιρικὰ φαινόμενα, διότι ὀ ἄνθρωπος δὲν διέφθειρε μόνον τὸν ἑαυτόν του ἀλλά, δυστυχῶς, καὶ τὴν φύσιν, καἰ ὅπως στρώνουμε κοιμόμεθα καὶ ὅπως σπέρνουμε θερίζουμε :

ἀδιαφορία σπέρνουμε, ἀνεμοθύελες θὰ θερίζουμε, στραβὰ καὶ ἀνάποδα στρώνουμε, δὲν θὰ ἀναπαυθῇ τὸ σωματάκι μας καὶ δὲν θὰ ξεκουρασθοῦμε μὲ τὸν ὕπνο),

δ) καταποντισμοῦ (ἄν δὲν πραγματοποιήσουμε ἔργα μετανοίας καὶ δὲν ἐπιστρέψουμε εἰς τὶς ρίζες μας, δὲν θὰ λυτρωθοῦμε ἀπὸ τὸ βάραθρο τῆς ἀβύσσου ὅπου μᾶς ὡδήγησαν ἀνεγκέφαλοι ἰθύνοντες – πειθήνια ὄργανα τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων),

ε) ἐπιδρομὲς ἀλλοφύλων. Ὅλοι αὐτοὶ οἱ ἰνστρούκτορες ποὺ κόπτονται ὑπὲρ τῶν τζιχαντιστῶν καὶ σκανδαλοδέστατα τοὺς προωθοῦν παντοῦ, εἶναι τόσον πολὺ ἐπικίνδυνοι γιὰ τὴν ἑλληνικὴ φυλὴ καὶ κόπτονται νὰ κατατρομοκρατοῦν τοὺς πάντας καὶ νὰ εὐφραίνωνται ἐν ὀνόματι τῆς διαβοήτου συνθήκης Ἐλσίνσι.

 

Καὶ πάρα πολλοὺς και ἐπικίνδυνους σεισμοὺς ἔχομε και παντοειδεῖς θεομηνίες – κατολισθήσεις.

 

Δὲν προλαμβάνομε νὰ δοξάζωμε λεκτικῶς τὸν Τρισυπόστατον Θεὸν μας, μετὰ τοῦ Σκεύους Ἐκλογῆς, τὴν Ἀειπάρθενον Θεοτόκον Μαρίαν, ἀναγκαζόμεθα νὰ βροντοφωνοῦμε «Χριστὲ καὶ Παναγιά μου, βοήθα!» Καὶ ὅλα αὐτὰ διὰ τὰς ἀνομίας ἡμῶν.

 

Οἱ περισσότεροι τῶν ἰθυνόντων, διὰ νὰ ριζώνουν καὶ προοδεύουν, προστρέχουν στὶς καταχθόνιες σκοτεινὲς δυνάμεις.

 

Ὡς γνωστόν, ὁ ἀετὸς ἐκράταγε ἕνα σαλιάγκαρο, τὸν ὁποῖο ἐλυπήθηκε καὶ δὲν τὸν καταβρόχθισε. Ὁ σαλιάγκαρος ἀναρριχήθηκε εἰς τὸν ἀετὸν καὶ στὴν κορυφὴν τοῦ ὄρους ὑπῆρχε μία τεράστια βελανιδιὰ καὶ ἕρποντας, γλείφοντας καὶ μὲ τὰ κερατάκια του κατώρθωσε καὶ ἀνῆλθε εἰς τὸ πιὸ ψηλὸ κλαδάκι. Ὅταν τὸν εἶδε ὁ ἀετὸς ἐστέναξε καὶ ἀνεφώνησε: «Βρέ, πῶς τὰ κατάφερες κι εἶσαι ἐκεῖ πέρα;» καὶ τὸ σαλιγκάρι τοῦ ἀπήντησε: «ἕρποντας, γλείφοντας καὶ μὲ τὰ κερατάκια μου».

Τοιουτοτρόπως ἀποκτοῦν δόξαν καὶ τιμὴν καὶ ὅλα τά «παρτσακλά», τὰ ὁποῖα μὲ τὶς πλάτες τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων, θριαμβεύουν.

 

Ὁ ἅγιος τῆς Πολιτικῆς καὶ τὸ ἀντίπαλον δέος τῆς αἰσχίστης καὶ ἀνθελληνικῆς Ἱερᾶς Συμμαχίας, τὸ ἀστέρι τῆς Οἰκουμένης ὁ Ἰωάννης Καποδίστριας ἀπηγόρευε ρητῶς καὶ κατηγορηματικὼς ὄχι μόνον στοὺς Ἀξιωματικοὺς νὰ συμμετέχουν σὲ συναθροίσεις τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων, ἀλλὰ καὶ εἰς τοὺς δημοσίους ὑπαλλήλους. Καὶ διὰ τοῦτο ἐδολοφονήθηκε τὸ ἀγλάϊσμα τῆς Οἰκουμένης καὶ ὁ περιβόητος Μέττερινχ ἦτο εὐτυχέστατος, διότι τέκνα τῆς μεγάλης ἀνὰ τὴν Ὑφήλιον Ἀλβιῶνος εἶχαν ὁπλίσει τοὺς δολοφόνους τοῦ Ἰωάννου Καποδιστρίου.

 

Οἱ «φίλοι» μας… Ἄγγλοι συμπεριφέροντο αἴσχιστα καὶ εἰς τὰ παρασκήνια ἐνεργοῦσαν ἄκρως ἀντίθετα ἀπ’ ὅ,τι ἔλεγαν, ὡς παραδείγματος  χάριν ὁ μεγάλος διπρόσωπος καὶ δίψυχος ἀνήθικος διπλωμάτης, ὁ Ουίνστον Τσώρτσιλ, ὁ ὁποῖος ἔλεγε τὶς ἀσυνείδητες ἐκεῖνες ἐκφράσεις του: «Μέχρι τώρα ἐλέγαμε οἱ Ἕλληνες πολεμοῦν σὰν ἥρωες. Στὸ ἑξῆς θὰ λέγωμε οἱ ἥρωες πολεμοῦν σὰν Ἕλληνες».

Οἱ Illuminati – Πεφωτισμένοι ἀπὸ τὸ Ίγκολστατ τῆς Βαυαρίας ὠργίαζαν μὲ αὐτὴ τὴν πρόστυχον συμπεριφορὰν των ποὺ διέγνωσε ὁ Καρλ Τέοντορ τῆς Βαυαρίας καὶ τοὺς διέλυσε. Αὐτοὶ ὅμως ἐνεργοῦσαν ὑπογείως καὶ κατώρθωσαν νὰ δημιουργήσουν τὴν Ἕνωσιν εἰς τὸ Βερολῖνον καὶ ἐκεῖ εἶχαν διεισδύσει καὶ οἱ Ρότσιλντ, τοκογλύφοι ἀπὸ τὴν Φρανκφούρτην. Εἰς τὴν Ἀθήνα εἶχαν δημιουργήσει καὶ τὴν Ἐθνικὴν Τράπεζαν τῆς Ἑλλάδος, ἡ ὁποία κατέστη ἀντεθνική. Τὰ δάνεια, τὰ ὁποῖα ἐχορηγοῦντο διὰ τὴν Ἑλλάδα μας ἔφθαναν μόνον τὰ μισὰ ἢ καὶ καθόλου, διότι ἐξηφανίζοντο καθ’ ὁδόν. Κατόπιν αὐτοὶ οἱ τοκογλύφοι ἵδρυσαν τὴν ἐπονομαζομένη Τράπεζαν τῆς Ἑλλάδος, ἡ ὁποία οὐσιαστικὰ ἦτο τῶν Ρότσιλντ, καὶ ὅλα τὰ κεφάλαια τῶν μικροαποταμιευτῶν, ὀργανισμῶν, συλλόγων καὶ λοιπῶν κατετίθεντο ὑποχρεωτικὰ εἰς τὴν Τράπεζαν τῶν Ρότσιλντ καὶ αὐτοὶ ἀπεφάσιζαν διὰ ὅλες αὐτὲς τὶς ἀποταμιεύσεις. Οἱ διάφοροι τραπεζῖτες ἐξήγαγον μὲ ἄπειρες διευκολύνσεις τὸν ἱδρῶτα τοῦ βαρύτατα φορολογούμενου ἑλληνικοῦ λαοῦ καὶ μετὰ οἱ ἴδιες αὐτὲς τράπεζες τὶς ἔφεραν καὶ τὶς τοποθετοῦσαν στὴν Ἑλλάδα σὰν ἐπιτεύγματα τῶν τραπεζιτῶν. Ὁ λαὸς ὑποχρεοῦτο νὰ ἐξοφλῇ τὶς ταχυδακτυλουργίες τῶν τραπεζιτῶν. Τοιουτοτρόπως αὐτοὶ οἱ ἀχαρακτήριστοι τραπεζῖτες ἀνακεφαλαίωναν τὶς Τράπεζες συνεχῶς μὲ ἑκατοντάδες δισεκατομμύρια Εὐρὼ εἰς βάρος τοῦ φτωχοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ. Ὡς γνωστόν, τὰ πάντα, κινητὰ καὶ ἀκίνητα καὶ ὁ ὀρυκτὸς πλοῦτος τῆς Ἑλλάδος ἐχρησιμοποιοῦντο διὰ τὴν ἀνακεφαλαιοποίησιν αὐτῶν τῶν «νόμιμων» τραπεζιτῶν.

 

Ὁ ἀείμνηστος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κυρὸς Χριστόδουλος, ὅταν ἔλεγε: «Θὰ ἔρθω στὸ Συμβούλιον τῆς Ἐπικρατείας νὰ κάνω Ἁγιασμόν», ἡ κα Πρόεδρος, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, ἐξηφανίζετο. Τώρα λέγει ὅτι δὲν χρειάζεται οἱ Ἑλληνίδες νὰ γεννοῦν (ἡ δὲ γυνὴ σωθήσεται διὰ τῆς τεκνογονίας) καὶ τώρα αὐτοὶ οἱ ἀλλόφυλοι ἐπιδρομεῖς νὰ λαμβάνουν αὐτομάτως τὴν ἑλληνικὴν ὑπηκοότητα καὶ ἰθαγένεια. Αὐτοὶ οἱ δῆθεν πρόσφυγες, ποὺ προστατεύονται ἀπὸ διεθνεῖς ἀνθελληνικὲς ὀργανώσεις, ἀλλὰ καὶ κατάλοιπα τοῦ Ἐλσίνσκι καὶ ποικίλων ἄλλων ὁμοϊδεατῶν (δῆθεν προστατεύουν τοὺς ἐφήβους, εἰς τὴν οὐσία λυσσομαχοῦν μὲ αὐτοὺς τοὺς ἐφήβους) κατέκτησαν τὴν Ἑλλάδα καὶ τεκνοποιοῦν συνεχῶς.

Περισσότερες λεπτομέρειες εἰς τὸ  ἄρθρον :

Η Ελλάδα «μικραίνει»: Έως και 500.000 λιγότεροι οι κάτοικοι – Ποιοι νομοί έχουν πρόβλημα

Τι γίνεται με τις γεννήσεις και τους θανάτους στην πατρίδα μας.

  • ( ΑΠΕ-ΜΠΕ/Α. Ζώης.

https://www.pontosnews.gr/665072/ellada/i-ellada-mikrainei-eos-kai-500-000-ligoteroi-oi-katoikoi/?fbclid=IwAR3e7sKWVPfSyoy6BruXAOgcyUk5ip1ebXuQ5iwfKHWQybb5nGAWUlLHNLU

 

Ἔμμεσος ἀλλὰ ὑποβόσκων τρόπος ἐπιτυχίας αὐτῶν τῶν τραγικῶν σκοπῶν τῶν ἀνθελλήνων εἶναι καὶ τὰ προετοιμαζόμενα νομοσχέδια ὅπως π.χ. :

μέχρι συμπληρώσεως τοῦ16ου  ἔτους τῆς ἡλικίας των νὰ μὴ δύνανται νὰ ἀποφαίνωνται οἱ  ἔφηβοί μας, ἐὰν εἶναι ἀρσενικοῦ ἢ θηλυκοῦ γένους.

Διὰ τῆς διδασκαλίας δὲ καὶ εἰς τὰ Νηπιαγωγεῖα πῶς γίνεται ἡ ἀναπαραγωγή, οἱ ἀτίθασοι μπόμπιρες θὰ λέγουν στὰ κοριτσάκια: «Ἔλα νὰ σὰ…..». Καὶ τοιουτοτρόπως, θαὰ αὐξάνωνται καὶ πληθύνωνται οἱ ἐκμαυλισμοί!!!!!!!!!!!!

 

Ἰσχυροτάτη ἀντίστασις ἡ ἀπὸ Σεπτέμβριον κίνησις τῶν 160 προσωπικοτήτων (ποὺ πλέον ὑπερβαίνουν τοὺς 300 ) :

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

Υπογεννητικότητα, Διαχρονικές αξίες Ελληνικού Πολιτισμού

και Εξωτερικές Απειλές Υπαρξιακής Σημασίας για τη Χώρα μας

 

 

Τὴν διαδίδουν, δόξα τῷ Θεῷ ὑγιῆ ΜΜΕ, ὅπως π.χ. ἡ PRONEWSTV μὲ τὸ ἄρθρο:

 

«Καταγγέλουν την κυβέρνηση 160 προσωπικότητες –

Για ισοπέδωση της κοινωνίας»

https://www.pronews.gr/elliniki-politiki/kyvernisi/1016138_paremvasi-160-prosopikotiton-kata-ton-kyvernitikon-methodeyseon

 

 

 

καὶ τὶς εἰδήσεις :

https://www.youtube.com/watch?v=66xg1Eiz2TE

ποὺ ἔχει 65.626 προβολές.

 

 

Τὸ Σαββατον 2.10.2021 καὶ ὁ τηλεοπτικὸς Σταθμὸς Kontra Channel

https://www.youtube.com/watch?v=b75tKScmBZ0

ἔκανε ἐκτενῆ ἀναφορά.

 

 

Τοιουτοτρόπως, περισσότεροι τῶν 100.000 ἀτόμων τὴν ἔχουν διαβάσει καὶ ἀκούσει.

 

 

Ἀγώνας πρέπει νὰ γίνῃ καὶ γιὰ νὰ μὴ καθιερωθ ἡ ἀγγλικὴ γλῶσσα ἀπὸ τὸ Νηπιαγωγεῖο, διότι, ὡς γνωστόν, τὰ μυαλὰ τῶν παιδιῶν εἶναι σὰν καθαρότατα ἀμεταχείριστα σφουγγάρια καὶ ἀπορροφώντας τὰ πάντα θὰ τοὺς μείνουν στὸ μυαλὸ τὰ ἀνούσια καὶ εὔκολα ἀγγλικὰ καὶ δὲν θὰ μάθουν ποτὲ τὰ σωστὰ ἑλληνικὰ καὶ ἐδῶ θὰ βασιλεύῃ καὶ ὀργιάζει ἡ μεγίστη λεξιπενία.

Τόσον οἱ φεουδάρχες καὶ κεφαλαιοκράτες ὅσον καὶ οἱ ἔχοντες μαρξιστικὴ νοοτροπία (ἀλλὰ κεφαλαιοκρατικὰ πιστεύω) ὅλοι κόπτονται νὰ μάθουν ἀγγλικά, νὰ ἀποκτοῦν χρήματα καὶ δόξαν εἰς τὸ ἐξωτερικό…

 

Κλείνομε μὲ δύο μέγιστες    «Κραυγὲς ἀγωνίας»  τοῦ ἀγωνιστοῦ Σεβασμιωτάτου π. Καλαβρύτων & Αἰγιαλείας κ.κ. Ἀμβροσίου μὲ τίτλους :

 

ΚΡΑΥΓΗ ΑΓΩΝΙΑΣ ΥΠ ΑΡ. 25 ΜΕΡΟΣ 2ον /11.10.2021

ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ Η ΙΣΟΤΙΜΙΑ

ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΤΕΡΟΦΥΛΟΦΙΛΩΝ,

δηλ. των σεξουαλικά Φυσιολογικών,

ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΩΝ,

δηλ. των σεξουαλικά ανωμάλων!

Το ΚΡΑΥΓΗ  25 – ΜΕΡΟΣ 2ον, σελ. 11-19.docx (6,4 MB) φιλοξενείται στο Plik:

https://plik.root.gg/file/F98mYGTriNyZ3IHD/ufNSRq1LhKR7OrXH/%CE%9A%CE%A1%CE%91%CE%A5%CE%93%CE%97%20%2025%20-%20%CE%9C%CE%95%CE%A1%CE%9F%CE%A3%202%CE%BF%CE%BD%2C%20%CF%83%CE%B5%CE%BB.%2011-19.docx

         

 

καὶ

 

 

+ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

πρ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ & ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ

 

Ἐν Αἰγίῳ τῇ 12η Όκτωβρίου  2021

 

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

 

Πρός

τόν Μακαριώτατον

Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος

κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΝ

 

ΘΕΜΑ: Αἱ περί «ἀποτειχίσεως» προσφάτως γενόμεναι  Δηλώσεις Ὑμῶν.

 

************

Μακαριώτατε ,

 

Ἀπευθύνομαι πρός Ὑμᾶς σήμερον δημοσίως, πειθαρχῶν εἰς τήν προτρο-πήν τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν Ἰωάννου τού Χρυσοστόμου, καθ’ ἥν «τά δημοσίως λεγόμενα καί πραττόμενα, δημοσίως καί νά ἐλέγχωνται» (ΕΠΕ, 23,393), προκειμένου νά καταθέσω πρός τήν Ὑμετέραν Μακαριότητα τήν σφοδράν ἀντίδρασιν τῆς  ἀθλίας μου ψυχῆς διά τάς ὑφ’ Ὑμῶν γενομέ-νας Δηλώσεις τῆς παρελθούσης Κυριακῆς 10ης Ὀκτωβρίου τρ.ἔ., αἵτινες εἶδον τό φῶς τῆς δημοσιότητος! Ἰδού ἕνα ἀπόσπασμα:

 

«Δεν είναι όλα ρόδινα τα πράγματα. Υπάρχουν πολλά αγκάθια, υπάρχουν πολλές δυσκολίες. Και οι αρχιερείς που διάβηκαν αυτόν τον δρόμο και τον περνούν γνωρίζουν από αυτές τις δυσκολίες που προέρχονται από έξω αλλά και δυστυχώς από μέσα από την Εκκλησία. Τότε τι γίνεται; Πού θα στραφείς; …….. Στην Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος. Και επομένως δεν έχεις δικά σου βιώματα; Δεν έχεις δυνατότητα να αμφισβητήσεις κάτι, δεν είναι δυνατόν να έχεις κάτι προσωπικό που πιθανόν να έχεις ερωτηματικά από αυτά που ακούς; Έχεις το δικαίωμα αυτό. Αλλά πάνω από όλα είναι η υπακοή στην Εκκλησία και στη Σύνοδό της, διότι αυτή καθοδηγεί αυτό το σκάφος. Και σε αυτήν θα πειθαρχείς. Πιθανόν όμως η γνώμη σου να είναι ισχυρή, πιθανόν να είναι δυνατή.

Σεβόμαστε την ελευθερία σου και την ελευθερία του καθενός. Αλλά θα πρέπει να έρθει και να πει «πατέρα μου εγώ αυτό είμαι» και να αφήσει τα καθήκοντά του και να αποσυρθεί στο σπίτι του, στο Μοναστήρι του, στο κελί του και από εκεί να έχει τις θέσεις τις δικές του.

Υπάρχει μια φράση, που πολλοί την ακούνε και ανατριχιάζουν: αποτειχίζομαι. Αυτός, λοιπόν, που διαφωνεί και δεν θέλει να τηρήσει την γραμμή της Εκκλησίας, της Ιεράς Συνόδου, έρχεται και λέει αυτά που είναι δικά μου πιστεύω, αλλά όμως οφείλω υπακοή στην Εκκλησία. Επομένως «σας δίνω ένα χαρτί και σας λέω αποτειχίζομαι και από δω και πέρα κάνω ιδιωτική ζωή, κάνω αυτό που θέλω». Η ενότητα της Εκκλησίας είναι πάνω από όλα γιατί στηρίζει την αληθινή πίστη. Αυτές οι σκέψεις πρέπει να επικρατούν και σε αυτούς που ανεβαίνουν σήμερα τα σκαλιά του θυσιαστηρίου, αλλά και αυτούς που υπηρετούμε. Οι ανάγκες των καιρών μας, η πατρίδα μας, η κοινωνία μας, η απο-ιεροποίηση των πάντων γύρω μας, είτε λέγεται οικογένεια, έγινε λέγεται νεότητα, είτε λέγεται παιδεία, είτε λέγεται στρατός. Αυτή η μανία της απο-ιεροποιήσεως δεν απαντιέται, ούτε αντιμετωπίζεται με κανέναν άλλον τρόπο, παρά με την Πίστη μας, τις ρίζες μας, τη βάση μας. Μπορούμε να παρεκκλίνουμε μέσα μας. Δεν βιαζόμαστε. Υπακούομε στο θέλημα της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας».   (Πηγή: www.cnn.gr καί https://www.xronos.gr/koinonia/ieronymos-se-klirikoys-opoios-diafonei-na-paei-spiti-toy-pano-apo-ola-i-ypakoi-stin).

 

Μακαριώτατε,

Συμφωνῶ ἀπολύτως μέ τήν διδαχήν Σας περί  ὑπακοῆς πρός τήν Ἱεράν Σύνοδον, πλήν ὅμως ὑπό τόν ὅρον, ὅτι καί ἡ Ἱερά Σύνοδος θά «ὀρθοτομῇ τόν λόγον τῆς ἀληθείας»! Συνεπῶς αἱ Ὑμέτεραι ἐκφράσεις περί «ᾀποτειχίσεως», περί ἀποσύρσεως κάποιου διαφωνοῦντος Ἀρχιερέως «στό σπίτι του, στο Μοναστήρι του, στό κελλί του» καί, τέλος,  περί «απο-ιεροποιήσεως» μᾶς ἐσκανδάλισαν ἀφαντάστως!  Μᾶς ἐσκανδάλισαν δέ, διότι προϋποθέτουν, ὅτι ἡ Ἱερά Σύνοδος ἔχει ὡς προνόμιόν της τό ΑΛΑΘΗΤΟΝ!  Πλήν ὅμως αὐτό εἶναι καί τό ζητούμενον διά τήν σήμερον ἡμέραν!  Ἡ ὑφ’ Ὑμᾶς Ἱερά Σύνοδος τῶν Ἀρχιε-ρέων ὑπηρετεῖ πάντοτε τήν ἀλήθειαν ἤ μήπως ἐνίοτε ὑπηρετεῖ καί τήν πλάνην;

Μέχρι τῆς σήμερον ἡμέρας ἐγνωρίζομεν, ὅτι ὁ Πάπας, πεπλανημένος βέβαια, ἰσχυρίζετο, ὅτι κατέχει τό «ἀλάθητον»! Σήμερον πληροφορούμεθα, ὅτι καί ἡ Ἱερά Σύνοδος ἐμφανίζεται ὡς  ἀλάθητος!

 

Πλανᾶσθε, ὅμως, Μακαριώτατε, καί μάλιστα πλανᾶσθε πλάνην οἰκτράν, ἰσχυριζόμενος τά τοιαῦτα!  Καθ’ ὅσον τόσον ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος, ὅσον καί ἡ προσφάτως συγκληθεῖσα Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας, ἀμφότεραι τελοῦσαι ὑπό τήν Προεδρείαν Ὑμῶν,  ἔχουν προδόσει τόν Σωτῆρα μας Χριστόν, ἔχουν προδόσει τήν Ὀρθόδοξον Πίστιν τῶν προγόνων μας, ἔχουν ἐκκοσμικεύσει – καί ἑπομένως ἔχουν διαλύσει- τήν Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος, διότι ἅπαντες οἱ Σεβασμιώτατοι Ἀρχιερεῖς, πλήν ἐλαχίοστων,  ὑπετάγητε ὁλοκληρωτικῶς εἰς τόν Καίσαρα, δηλ. εἰς τόν μή διακρινόμενον διά τήν πρός τόν Χριστόν  πίστιν του καί εὐλάβειάν του, τόν Πρωθυπουργόν τῆς Ἑλλάδος, τόν ἀφωρι-σμένον κ. Κυριάκον Μητσοτάκην!

Μέ ἀφορμήν τόν Κορωνοϊόν, δηλ. ἕνα κατασκεύασμα τῶν σκοτεινῶν καί  σατανικῶν Δυνάμεων τῆς Παγκοσμιοποιήσεως, ἐγκατελείψατε τήν διδαχήν τοῦ Χριστοῦ διά τήν  σωτηρίαν τῆς ψυχῆς μας καί, θεοποιήσαντες τό ἀνθρώπινον σῶμα, τώρα πλέον  ἐκδαπανᾶσθε συνεχώς διά τήν προστασίαν τῆςς σωματικῆς ὑγείας, ἤτοι διά τήν ἐκ μέρους τῶν πιστών τῆς Ἐκκλησίας τέκνων ἀποδοχήν τοῦ ἐμβολίου κατά του Κορωνοϊοῦ, παραβλέποντες τό γεγονός, ὅτι τό ἐμβό-λιον προκαλεῖ ἀκόμη καί τόν θάνατον εἴς τινας περιπτώσεις!

 

Ἐφαρμόζοντες τυφλῶς τάς ὁδηγίας τοῦ κ. Μητσοτάκη, διελύσατε τήν Ἐκκλησίαν!  Κατ’οὐσίαν κατά τό παρελθόν ἔτος κατηργήσατε τήν  ἑορτήν τοῦ Πάσχα, ὑποτασσόμενοι ἀναντιρρήτως εἰς τήν Πολιτικήν Ἐξουσίαν καί ἐφαρ-μόζοντες τυφλῶς τάς ἐντολάς τοῦ κ. Μητσοτάκη, αἵτινες τήν 16ην Μαρτίου 2020 ἐδόθησαν πρός Ὑμᾶς οὐχί διά τινός ὑπηρεσιακῆς συνεργασίας, ἀλλά διαδικτυ-ακά διά τινος ἀναρτήσεως εἰς τό προσωπικόν του Twitter!

Ὥστε, λοιπόν, ὁ Πρωθυπουργός αὐτοδιορίζεται καί …..Ἀρχιεπίσκοπος πάσης Ἑλλάδος!  Συνεπῶς ἔχετε προδόσει τήν ἀποστολήν Σας, οὐχί ὡς ἄτομα, ἀλλ’ ὡς Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος!

Ἰδού μία εἰσέτι ἀπόδειξις: Τήν 20ήν Ἀπριλίου π.ἔ. διά τινος ἑτέρας ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ μου προέβην δημοσίως εἰς τήν καταγγελίαν, ὅτι τά Μέλη τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 164ης Συνοδικῆς Περιόδου διά τῆς ληφθεί-σης Ἀποφάσεώς των «περί τῆς ὥρας τελέσεως τῆς θείας λειτουργίας τῆς Ἀναστάσεως κατά τό  ἑσπέρας τοῦ Μεγάλου  Σαββάτου παραβιάζουν καί καταπατοῡν τήν κανονικήν τάξιν τῆς Όρθοδόξου Ἐκκλησίας», παρέθετα δέ καί τό κατωτέρω ἐπισυναπτόμενον σχετικόν ἀπόσπασμα της Ἐγκυκλίου:

«Ὡς πρός τήν Ἀκολουθία τῆς Ἀναστάσεως ἡ Ἱερά Σύνοδος…… ἀπεφάσισε ὁμόφωνα, κάνοντας χρήση τῆς Οἰκονομίας τῆς Ἐκκλη-σίας, …..τήν προσαρμογή τῆς ὥρας τελετῆς τῆς Ἀναστασεω στίς 9.00’ μ.μ. τοῦ Μεγάλου Σαββάτου. Ἡ Τελετή θά πραγματοποιηθεί στό προαύλιο τῶν Ἱερῶν Ναῶν…..καί θά ἀκολουθήσει ἡ Ἀναστάσιμη Θεία Λειτουργία ἐντός τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ».

 

«Ὅθεν μέ βαθυτάτην ὀδύνην ψυχῆς,ἔγραφον τότε, γονυκλινής προσπί-πτω ἐνώπιόν Σας καί ἔνδακρυς ἀποτολμῶ νά καταγγείλω πρός Ὑμᾶς, ὅτι διά τῆς Ἀποφάσεως ταύτης ἀκυροῦται καί ποδοπατεῖται ἡ ἐκκλησιαστική πρᾶξις καί Παράδοσις, ἥτις, ὡς γνωστόν, ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΛΗΡΙΚΟΝ ΝΑ ΤΕΛΕΣΗ ΤΗΝ ΘΕΙΑΝ ΜΥΣΤΑΓΩΓΙΑΝ ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ 24ώρου!».

Ἐπί πλέον δέ ὑπέμνησα τότε καί πρός Ὑμᾶς καί πρός τούς Συνοδικούς Ἀρχιερεῖς τά κάτωθι λόγια ἐκ του ἱεροῦ Πηδαλίου:

 

«…. Πλήν τῆς προφορικῆς  Παραδόσεως, εἰς τό ΠΗΔΑΛΙΟΝ καταχωρίζον-ται ἐπί λέξει τά ἑξῆς:

«Νά μή γίνωνται δύο λειτουργίαι ν μι μέρ ες μίαν καί τήν ατήν τράπεζαν. “Οκ ξεστιν ν μι τραπέζ κατά τήν ατήν δύο λειτουργίας επεν, οδέ ν τ ατ τραπέζ, ν πίσκοπος λειτούργησε, τόν Πρεσβύτερον ν κείν τ μέρ λειτουργσαι”. λλά καί ο μέτεροι ερες, ο δύο φορας λειτουργοντες, τάχα δι παρρησίαν, βαρέως μαρτάνουν, καί ς παύσουν ες τό ξς τό τοπον τοτο» (Βλ. ΠΗΔΑΛΙΟΝ, Εκδόσεις Βασ. Ρηγοπούλου, σελ. 90).

 

Παρά ταῦτα ἀπηυθυνόμην εἰς ὦτα «μή ἀκουόντων»! Διά τῶν μέτρων, τά ὁποῖα ἐφηρμόσατε, παρεδόθητε εἰς τήν τυραννείαν μιᾶς διαβολικῆς ἀπάτης, ἥτις ἀκούει εἰς τό ὄνομα “προστασία ἀπό τόν Κορωνοΐόν” καί διελύσατε τήν Ἐκκλησίαν! Ἐξεδιώξατε τούς πιστούς ἐκ τοῦ Οἴκου τοῦ Κυρίου!  Ἰδού μία ἀπό-δειξις:

 

Διά τῶν ἀνωτέρω πτωχῶν ἐπιχειρημάτων καί ἀποδείξεων, Μακαριώτατε, ἀπο-δεικνύεται περιτράνως, ὅτι ἡ παροῦσα Ἱερά Σύνοδος ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΛΑΘΗΤΟΣ! Πῶς, λοιπόν, νά ὑπακούσωμεν εἰς τά κελεύσματά της; Ὅθεν ἡ  Ὑμετέρα προτροπή περί «ἀποσύρσεως εἰς τό κελλίον μας» καί περί «ἀποτειχίσεως» ἐξυπηρετεῖ μόνον καί μόνον τό προδοτικόν ἔργον τῆς Ἱερᾶς Συνόδου! Δέν ἐπιθυμεῖτε νά ὑπάρχουν ἀντιδρά-σεις εἰς  ὅσα ἡ Ἱερά Σύνοδος ἀποφασίζει, ὥστε νά …διευκολύνεται τό ἔργον Σας, διότι ἐπιθυμεῖτε νά εὐαρεστήσετε πρός  τόν κ. Μητσοτάκην, τόν καί χρηματοδοτήσαντα  τήν Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος μέ ἕνα μέρος ἐκ τοῦ ποσοῦ τῶν 4.500.0000 €, τό ὁποῖον παρεσχέθη ὡς οἰκονομική ἐνίσχυσις «πρός τούς θρησκευτικούς φορεῖς», δηλ. τούς Ὀρθοδόξους, τούς Μουσουλμάνους κλπ. (βλ. ἄρθρον 104, παράγρ. 1 τοῦ Νόμου 4790/2021/Α΄48).

 

Ἀνατρέχοντες τώρα εἰς τήν ἐκκλησιαστικήν ἱστορίαν θά μᾶς ἐπιτρέψετε νά Σᾶς ὑπομνήσωμεν, ὅτι ἐνίοτε, σπανίως βέβαια, ἀκόμη καί μία Οἰκουμενική Σύνοδος εἶναι δυνατόν νά ὑπηρετῇ τήν πλάνην! Ὁπότε τήν ἀλήθειαν ὑπηρετοῦν καί ἐκφράζουν κάποια ἀντιδραστικά Συνοδικά Πρόσωπα!

Θά Σας ὑπομνήσω, λοιπόν, δύο  Συνόδους τῆς Ἐκκλησίας, αἵτινες, συνερ-γείᾳ τοῦ Διαβόλου,  ὑπηρέτησαν τήν …..πλάνην, τήν μίαν ἐκ τοῦ ἀπωτάτου ἱστορικοῦ παρελθόντος καί τήν ἄλλην ἐκ τῆς συγχρόνου ἐκκλησιαστικῆς ἱστορίας!

Κατά τό ἔτος 449 μ.Χ. εἰς τήν Ἔφεσον συνεκλήθη μία μεγάλη Σύνοδος. Συμμετεῖχον 127 (σημ: ίσως 135 κατά τινα ἄλλην ἐκδοχήν) Ἐπίσκοποι μέ Πρόεδρον τόν Πατριάρχην Ἀλεξανδρείας Διόσκορον καί μέ θέμα τήν καταδίκην τοῦ Εὐτυχοῦς, ὁ ὁποῖος, κατά τήν γνώμην των,  ἐδίδασκε τήν κακοδοξίαν καί την αἵρεσιν! «Ο Διόσκορος …επέβαλε στους 104 Επισκόπους να υπογράψουν την καθαίρεσιν του Φλαβιανού Κωνσταντινουπόλεως και του Ευσεβίου Δορυλαίου, οι οποίοι είχαν καταδικάσει  τον Εὐτυχῆ…» (βλ. www. peripatitis. net/news/449-m-ch-i-listriki-synodos-stin-efeso/).

Ἡ «Ἱερά» (;;;) ἐκείνη Σύνοδος ἀπό τήν Μητέρα Ἐκκλησίαν ὠνομάσθη «ΛΗΣΤΡΙΚΗ»! Ἄρα ὑπάρχει τό ἐνδεχόμενον μία Σύνοδος νά μή θεωρηθῇ «Ἱερά»  καί συνεπῶς οἱ -κατά καιρούς ὀρθῶς σκεπτόμενοι καί «ὀρθοδόξως» ἐκφραζόμε-νοι καί συμπεριφερόμενοι Ἀρχιερεῖς, δηλ. οἱ ἐναντιούμενοι καί κατακρίνοντες Ἀποφάσεις καί Ἐνεργείας μιᾶς τοιαύτης Συνόδου των, νά μή εἶναι ἄξιοι τῆς περιφρονήσεως καί τοῦ ἐγκλεισμοῦ των «στο σπίτι τους, στο Μοναστήρι τους, στο κελλί τους»,  ὅπως Ὑμεῖς, Μακαριώτατε, ἰσχυρίζεσθε, ἀλλ’ ἀντιθέτως γνήσιοι Δοῦλοι τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ!

 

Πρός ἐπιστήριξιν καί ὑποστήριξιν τῶν σκέψεων καί τῶν συλλογισμῶν μου  ἐπιτρέψατέ μοι νά ἐπικαλεσθῶ τά λόγια τοῦ Μεγάλου Θεολόγου καί Καθηγητοῦ μας, τοῦ ἀειμνήστου  Παν. Ν. Τρεμπέλα:

 

«Η ίδια η μακραίων ιστορία της Εκκλησίας μαρτυρεί αδιαμφισβήτητα, ότι δεν εγγυάται και κάθε σύνοδος επισκόπων για την αλήθεια ή είναι απαλλαγμένη κάθε πλάνης. Το γεγονός, ότι άγιοι και μεγάλοι άνδρες της Εκκλησίας, όπως ο Μέγας Αθανάσιος και ο θείος Χρυσόστομος καθαιρέθηκαν από επισκοπικές συνόδους, δικαιολογεί πληρέστατα το παράπονο Γρηγορίου του Θεολόγου … (…)  Είναι ιστορικό γεγονός πολλαπλά μαρτυρημένο, ότι ούτε το πλήθος των παρακαθημένων Επισκόπων, ούτε η προέλευσή τους από κάθε μέρος της οικουμένης και από τις Εκκλησίες, οι οποίες ευρίσκονται σε κάθε μέρος, ούτε η συμμετοχή όλων των κεντρικών θρόνων και Αρχιεπισκόπων, αρκούν για τη συγκρότηση Οικουμενικής Συνόδου. Έτσι, στη δικαίως ονομασθείσα ληστρική σύνοδο της Εφέσου (το 449) παρεκάθησαν 135 επίσκοποι, ανάμεσα στους οποίους ο Διόσκορος [Πατριάρχης] Αλεξανδρείας και ο [Αρχιεπίσκοπος] Ιεροσολύμων Ιουβενάλιος και ο Θαλάσσιος [Αρχιεπίσκοπος] της Καισαρείας της Καππαδοκίας» (βλ. Π.Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑΔογματική, τόμ. Β΄, Ἔκδ. «Σωτήρ», Ἀθῆναι 2003, σελ. 403-404.) (https://www.impantokratoros.gr/2A3CCD56.el.aspx).

 

Ἄς παρακάμψωμεν τώρα τήν ἄλλην ἐκείνην Σύνοδον τῶν Ἐπισκόπων, τήν ἑνωτικήν (ψευδο)-Σύνοδον τῆς Φερράρας-Φλωρεντίας (1438-1439), διά νά ἔλθω-μεν εἰς τήν Ληστρικήν Σύνοδον τῶν ἡμερῶν μας (τῆς 23ης.12.2016), τήν Σύνοδον  τοῦ Κολυμπαρίου τῆς Κρήτης, τῆς Ὁποίας, δυστυχῶς, Μέλος ὑπήρξατε καί Ὑμεῖς, Μακαριώτατε!

 

 

Διά τήν Σύνοδον ταύτην, ἡ ὁποία ἀνεγνώρισε τούς καθηρῃμένους καί σχισματικούς ἐκκλησιαστικούς παράγοντες  τῆς Οὐκρανίας, ἐνῶ συγχρόνως  προὐκάλεσε καί  ἕνα νέον Σχίσμα εἰς τήν Ὀρθόδοξον Κοινότητα, ἔχουν σημειωθῆ καί τά ἑξής:

 

«Τό συμπέρασμα πού ἀβίαστα ἐξάγεται ἐκ τῆς μελέτης των κοινοποιηθέν-των τελικῶν κειμένων τῆς λεγομένης Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου, καθώς καί ἀπό τίς ἀπαντήσεις καί ἀναλύσεις ἐγκρίτων Θεολόγων καί Μητροπολι-τῶν εἶναι ὅτι τελικῶς ἡ σύνοδος αὐτή ἀποδεικνύεται ἀντορθόδοξη, ληστρική καί αἱρετική, διότι:

  1. Ἐπετεύχθη τελικά ὁ στόχος τῆς ἐκκλησιαστικοποιήσεως τῶν αἱρέσεων, δηλαδή ἔγινε δεκτό, ὅτι ὁ Παπισμός καθώς καί λοιποί αἱρετικοί εἶναι Ἐκκλησίες καί ὄχι αἱρέσεις, καθώς ἀναγνωρίζει τό Προτεσταντικό λεγόμενο Παγκόσμιο Συμβούλιο ᾽Εκκλησιῶν ἤ μᾶλλον αἱρέσεων.
  2. Καταλύει ἀποφάσεις Οἰκουμενικῶν Συνόδων.
  3. Παραποιεῖ τήν Ὀρθόδοξη Πνευματικότητα.
  4. Ἀπέκλεισε τούς Ἐπισκόπους καί κατέλυσε τήν Ὀρθόδοξη Συνοδι-κότητα καί ἐν γένει χρησιμοποιήθηκαν ἀντορθόδοξοι μέθοδοι στόν τρόπο λειτουργίας της.
  5. Κατέστησεν ὑποχρεωτικές τίς ἀποφάσεις τῆς Συνόδου,ἐπί προφά-σει τηρήσεως ἤ δῆθεν προασπίσεως τῆς γνησίας Ὀρθοδο-ξίας καταλύοντας ὅμως τόν ρόλο τῶν λαϊκῶν καί κατωτέρων κληρικῶν, οἱ ὁποῖοι ἔχουν τήν εὐθύνην διά τήν διατήρησιν ἀνοθεύ-του τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως».

Καί ὁ συντάσσων τά ἀνωτέρω τραγικά γεγονότα τά ἐπισφραγίζει μέ τά ἑξής: «Αὐτά λοιπόν τά σημεῖα θά ἀναλύσουμε, γιά νά καταδείξουμε ὅτι τελι-κῶς ἡ Σύνοδος αὐτή εἶναι ὄντως ληστρική, αἱρετική καί ἀντορθόδοξη» (https://www.agioritespateres.com/i-synodos-tou-kolympariou-gia-kai-megali-i-airetiki-kai-listriki/).

Μακαριώτατε καί παμφίλτατε ἐν Χριστῷ Ἀδελφέ μου,

Ἐπισφραγίζων, τήν μακράν ταύτην ἀναφοράν μου πρός Ὑμᾶς, ἐπιτρέψατέ μοι νά Σᾶς ὑπενθυμίσω, ὅτι ἡ Ὑμετέρα συμπεριφορά ἔναντι τοῦ ἀειμνήστου Προκατόχου Σας Ἀρχιεπισκόπου Χριστοδούλου δέν ἦτο σύμφωνος μέ τά ὅσα σήμερον γυμνῇ τῇ κεφαλῇ ὑποστηρίζετε! Διότι, ἐνῶ Ὑμεῖς ἤσασταν ἐνίοτε σφό-δρα ἀντίθετος μέ τά ὑπό Χριστοδούλου ὑποστηριζόμενα, δέν ἀπεσύρθητε «στό σπίτι Σας, στό Μοναστήρι Σας ή στό κελλί Σας»,  ἀλλ’ ἀντιθέτως, πλήρης ὀργῆς καί θυμοῦ, ἐξήρχεσθο τῆς Αἰθούσης τῶν Συνεδριῶν, σκορπίζοντας μάλιστα ἐνίοτε καί τά Συνοδικά ἔγγραφα εἰς τόν ἀέρα!

Λυπούμαι βαθύτατα, διότι ἠναγκάσθην νά Σᾶς ὑπομνήσω ταῦτα πάντα, ἀλλά τό πράττω, ἐπικαλούμενος πρῶτόν μεν τήν ἐγκάρδιον φιλικήν μας σχέσιν τῶν φοιτητικῶν μας χρόνων εἰς τό Φοιτητικόν Οἰκοτροφειον «Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» τῶν Ἀθηνῶν, δεύτερον δέ καί τό γεγονός, ὅτι ἐγώ ὁ ταλαίπωρος συνέβαλον ἀποφασιστικῶς εἰς τήν ἐκλογήν Σας ὡς Μητροπολίτου Θηβῶν  καί Λεβαδείας, εἰσηγούμενος περί Ὑμῶν καί ἐκλιπαρῶν τόν ἀείμνηστον καί Μεγά-λον Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν, τόν Μακαριστόν Σεραφείμ, ὁ Ὁποῖος τελικῶς καί ἀπεδέχθη τήν θερμοτάτην περί Ὑμῶν ἱκεσίαν μου!

Ὑποκλίνομαι, λοιπόν , σήμερον ἐνώπιόν Σας και ἐξαιτοῦμαι τήνὙμετέραν συγκατάβασιν διά τόν σκληρόν λόγον μου, ὅνπερ ἔγραψα, οὐχί ἀντιτιθέμενος πρός Ὑμᾶς, ἀλλά διά τήν ἀποκατάστασιν τῆς ἀληθείας καί ἀπόρριψιν τῶν κατακριτέων θέσεων καί ὁδηγιῶν Σας, αἵτινες ἠκούσθησαν κατά τήν εἰς Ἐπίσκοπον χειροτονίαν τοῦ νέου Μητροπολίτου Καστορίας κ. Καλλινίκου! Λόγια, τα ὁποῖα, δυστυχώς, ἀλλοιώνουν τό περιεχόμενον τῆς ἀμωμήτου ἡμῶν Πίστεως!  Ἄλλωστε ὁ ὑπογράφων τήν παροῦσαν προσωπικῶς δέν θίγεται, ἐφ’ ὅσον ἐπέλεξεν αὐτοβούλως καί ἔχει ἤδη ἀποσυρθῆ «στό σπίτι του, στο Μοναστήρι του, στό κελλί του»,  τό γνωστόν ἄλλωστε καί ὡς «ΧΑΝΙ ΤΗΣ ΒΟΣΤΙΤΣΑΣ»!

Ἐπί δέ τούτοις, ἀσπαζόμενος Ὑμᾶς ἐν Κυρίῳ, διατελῶ

Ἐλάχιστος ἐν Χριστῷ Ἀδελφός

+ Ὁ πρ. Καλαβρύτων καί Αἰγιαλείας Ἀμβρόσιος

 

Υ.Γ.  Ο Τύπος ἔγραψε:

(Πηγή:Ἐφημερίδα ΜΑΚΕΛΕΙΟ, 11.10.2021, σελ. 16)

 

 

                                                          ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ τηλ. 210-3254321

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *