ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ – ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΙ

 

1. Παρ᾿ ὅλον ὅτι οἱ φορεῖς μας δὲν ἔλαβαν οὐδὲ τὴν παραμικρὰν χορηγίαν ἢ βοήθειαν ἀπὸ τὸ Κράτος, κρατικοὺς φορεῖς, κ.λπ., ἐν τούτοις ἐμεῖς χάριν τῆς ἀπολύτου διαφανείας καὶ ἀνιδιοτελοῦς ἀναλώσεώς μας ἀπὸ βαθυτάτων χαραμάτων μέχρι καὶ τὰς πρώτας μεταμεσονυκτίους ὥρας καὶ μὲ τὴν βοήθειαν μερικῶν ἐθελοντῶν, κατωρθώσαμε νὰ ἀποστείλωμεν μέχρι τοῦδε ἄνω τῶν 70.000 τόννων ἀνθρωπιστικῶν βοηθειῶν ἀνὰ τὴν ὑφήλιον.

2. Τὰ τελευταῖα πέντε (5) ἔτη πασχίζομεν νὰ περιθάλπωμεν πολυτέκνους καὶ ἄλλους ἐνδεεῖς ἀνθρώπους μας εἰς τὴν Ἑλλάδα μας, διότι καὶ εἰς τὴν Ἑλλάδα μας, δυστυχῶς, ὑπάρχουν ἑκατοντάδες χιλιάδες συνανθρώπων μας, ποὺ ὑποφέρουν κυριολεκτικῶς καὶ εἰς τὴν προκειμένην περίπτωσιν ἐπιβάλλεται νὰ ἔχωμεν ὡσὰν ἀρχήν μας τὸ Εὐγγελικόν: «εἰ δέ τις τῶν ἰδίων καὶ μάλιστα τῶν οἰκείων οὐ προνοεῖ, τὴν πίστιν ἤρνηται καὶ ἔστιν ἀπίστου χείρων». (Τιμ.Α 5,8).

3. Αἱ ἀνάγκαι μας καθημερινῶς πολλαπλασιάζονται, διότι καὶ αὐτοί, ποὺ παλαιότερον μᾶς προσέφεραν κάτι διὰ τοὺς ἐνδεεῖς συνανθρώπους μας ἀνὰ τὴν ὑφήλιον, τώρα ἔχουν οἱ ἴδιοι ἀνάγκην καὶ ἐντρεπόμεθα, διότι δὲν ἔχομεν τὴν δυνατότητα νὰ τοὺς βοηθᾶμε γενναίως.

4. Καθημερινῶς αἱ προσφοραί, ποὺ ἔχομεν, περιορίζονται εἰς τὸ ἄκρον ἄωτον, διότι ἐπὶ πλέον ἀνεγκέφαλοι ἀλλὰ καὶ κοινωνικῶς ἀνάλγητοι ἰθύνοντες ἔχουν ἐπιβάλλει 23% Φ.Π.Α., ἀκόμη καὶ διὰ τὰ πρὸς λῆξιν ἀγαθὰ καὶ δυστυχῶς αἱ περισσότεραι ἑταιρεῖαι προτιμοῦν νὰ τὰ καταστρέφουν, παρὰ νὰ μᾶς τὰ δωρήζουν καὶ νὰ πληρώνουν 23% Φ.Π.Α. Αὐτοὶ οἱ ἀνεγκέφαλοι καὶ φαῦλοι πολιτικοὶ ἐνόμιζαν ὅτι θὰ ἔχουν εἰσροὴ φόρων, πλὴν ὅμως ἐπιτυγχάνουν τελείως τὸ ἀντίθετον. Διότι οἱ βιομήχανοι τροφίμων, διὰ νὰ κάνουν ὑγειονομικὴν ταφὴν ἔχουν τεράστια ἔξοδα καὶ αὐτὰ τὰ ἔξοδά των τὰ ἀφαιροῦν ἀπὸ τὰ κέρδη των καὶ τελικῶς δὲν εἰσπράττουν, ὄχι μόνον Φ.Π.Α., ἀλλὰ οὔτε κἄν φόρους εἰσοδημάτων, διότι τὰ ἔξοδα καταστροφῆς ἀφαιροῦνται ἀπὸ τὰ ἔσοδα καὶ μηδενίζονται τὰ ἔσοδα, ἄρα μηδενίζονται καὶ οἱ φόροι.

5. Πασχίζομεν νὰ διαφωτίσωμεν τοὺς ἰθύνοντας καὶ ἐὰν τελικῶς τὸ ἐπιτύχωμεν, φοβούμεθα ὅτι θὰ «θερίζουν» ἄλλοι φορεῖς καὶ ὄχι ὁ «Διορθόδοξος Σύνδεσμος ὁ Ἀπόστολος Παῦλος». Ὅλοι αὐτοὶ οἱ μισθοδοτούμενοι ἐργαζόμενοι μόνον 8ωρον, οἱ «κουρασμένοι», παίρνουν καὶ ἀδείας καὶ πηγαίνουν νὰ ξεκουρασθοῦν κάμνοντες καὶ τὰ θαλάσσια εὐεργετικά των «μπανάκια». Ἐμεῖς, ἀνιδιοτελέστατοι ὄντες, ὄχι μόνον δὲν βάζομεν εἰς τὰ θυλάκιά μας, ἀλλὰ προσθέτομεν ποσὰ πρὸς τοῦτο καὶ κυριολεκτικῶς μοχθοῦμε ἀπὸ βαθέων χαραμάτων μέχρι καὶ μετὰ τὰ μεσάνυκτα, ἐργαζόμενοι ἀκόμη καὶ μὲ 40 πυρετόν, κολυμβῶντες ἀνὰ πᾶσαν στιγμὴν εἰς τὸν ἱδρῶτα.

6. Διάφορα δὲ χαμαιτυπεῖα Μ.Μ.Ε., ποὺ πασχίζουν νὰ ἐκμαυλίζουν τὸν ἑλληνικὸν λαόν, ἰδίως τὴν νεολαίαν μὲ ἀφθονώτατα αἰσχρότατα θεάματα καὶ ἀκούσματα, ἰησουιτικῷ τῷ τρόπῳ προσποιοῦνται τὰ φιλανθρωπικά, προσεταιριζόμενα ἀκόμη καὶ τὴν Ἐκκλησίαν καὶ νυχθημερὸν προπαγανδίζουν νὰ τοὺς δίδουν οἱ φιλεύσπλαχνοι τρόφιμα, ἱματισμόν, κλινοσκεπάσματα, φάρμακα, σχολικὰ εἴδη καὶ τοιουτοτρόπως μᾶς δυσχεραίνουν τὰς προσπαθείας μας περαιτέρω, εἰς τὸ ἄκρως ἄωτον…

7. Διότι ἐμεῖς δὲν εἴμεθα τέρατα νὰ ἔχωμεν χιλιάδας στόματα, διὰ νὰ ὁμιλῶμεν ταυτοχρόνως μὲ χιλιάδας συνανθρώπους μας, ἐνῷ οἱ ἄλλοι μέσῳ τῶν ἠλεκτρονικῶν Μ.Μ.Ε. μᾶς κάμνουν ἀντίπραξιν.
Ἐμεῖς προσπαθοῦμε νὰ πολεμᾶμε μὲ δίκανα καὶ μὲ καριοφίλια, ἐνῷ αὐτοὶπολεμοῦν μὲ διηπειρωτικοὺς πυραύλους καὶ μὲ ἀτομικὰς καὶ ὑδρογονικὰς βόμβας.

8. Παρ᾿ ὅλα ταῦτα, δὲν τὸ βάζομεν κάτω καὶ θὰ συνεχίσωμεν μέχρι τελευταίας ἀναπνοῆς μας.

 

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *