Τάμα του Έθνους και Διορθόδοξος Σύνδεσμος «Ο Απόστολος Παύλος» Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις την 10.10.2022

Τάμα του Έθνους

και

Διορθόδοξος Σύνδεσμος «Ο Απόστολος Παύλος»

 Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις

την 10.10.2022

 

                                              8.10.2022

 

Οἱ Γενικὲς Συνελεύσεις  

τοῦ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ»

καὶ

τοῦ ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ «Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» 

 

τὸν προηγούμενον Ἰούνιον τοῦ 2022 ἀνεβλήθησαν.

 

Τὰ Δ.Σ. ὥρισαν νὰ γίνουν τελικῶς καὶ ἀνυπερθέτως :

 

Τὴν ΔΕΥΤΕΡΑ  10  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022 ὥρα 18.00

εἰς τὰ γραφεῖα μας ΜΟΥΣΩΝ 14, ΨΥΧΙΚΟ

 

Ἐπαναλαμβάνομε κατωτέρω τὴν ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΝ

 

1.Κατὰ τὰ ἔτη 2020 καὶ 2021, δυστυχῶς, δὲν ἐπραγματοποιήθησαν οἱ Τακτικὲς Γενικὲς Συνελεύσεις, διότι εἶχαν ἀπαγορευθῆ λόγῳ κορωνοϊοῦ, καὶ σύμφωνα μὲ τὸ ἄρθρο 41 τοῦ Νόμου 4807/11.06.2021/ ΦΕΚ 96 Α’/2021 ἐδόθησαν παρατάσεις εἰς τὶς θητεῖες τῶν ὀργάνων Διοικήσεως τῶν Σωματείων.

 

2.Βάσει τοῦ ἄρθρου 6 τοῦ Καταστατικοῦ μας, καλοῦνται ὅλα τὰ μέλη εἰς τὴν

Ἐτησίαν  Γενικὴν Συνέλευσιν

τὴν νέα τελικὴ ἡμερομηνία

Δευτέρα 10ην  Ὀκτωβρίου 2022 καὶ ὥραν 18:00

εἰς τὸ ἀκίνητον τοῦ

Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν

Μουσῶν 14, Ψυχικό.

 

3.Ἐπαναλαμβάνομε, ὅτι ἐπειδὴ δυστυχῶς ἡ ἐποχὴ εἶναι λίαν ἀκατάλληλος καὶ ἐλαχιστότατοι εἶναι ἐκεῖνοι, οἱ ὁποῖοι προσέρχονται, εἴτε λόγῳ ζέστης, εἴτε λόγῳ ἡλικίας, εἴτε λόγῳ ἀδυναμίας νὰ καταβάλλουν τὶς εἰσφορὲς τους καὶ ἐπειδὴ καὶ ἐμεῖς δὲν ἔχουμε χρήματα, γιὰ νὰ ἐνοικιάζουμε αἴθουσες, ἀγωνιζόμενοι νὰ πετύχουμε τὴν μεγάλη κλιματιζομένη αἴθουσα τῆς Ἑταιρείας τῶν Φίλων τοῦ Λαοῦ καὶ μετὰ νὰ ἔρχωνται μόνον ἐλάχιστοι «κοῦκοι», ἀπεφασίσαμε νὰ πραγματοποιηθῇ ἡ Γεν. Συνέλευσίς μας εἰς τοὺς χώρους μας, Μουσῶν 14, Ψυχικό, λίγο πιὸ πάνω ἀπὸ τὸ Μαιευτήριο Λητώ.

 

Ἐκεῖ θὰ βιώσετε καὶ μία ἀνεπανάληπτον ἔκπληξιν.

 

Πλησίον ὑπάρχουν χῶροι σταθμεύσεως. Συγκοινωνίες ἐξυπηρετοῦν: ὅλες οἱ γραμμὲς τρόλλεϋ καὶ λεωφορείων, στάσις «Κατεχάκη» ἐπὶ τῆς Κηφισίας. Καὶ ἐμεῖς εἴμεθα περίπου 70 μέτρα πιὸ πάνω ἀπὸ τὸ Μαιευτήριο Λητώ.

Τὸ Μετρὸ ἐξυπηρετεῖ ἡ γραμμή 3, ποὺ πάει στὸ «Ἀεροδρόμιο», στάσις «Πανόρμου», μετὰ ἀκριβῶς ἐπάνω ἀπὸ τὶς σκάλες ὑπάρχουν οἱ λεωφορειακὲς γραμμές: 651 καὶ 036, γιὰ στάσι 7η Ψυχικοῦ, ὅπου εἶναι ἡ Βαρβάκειος Σχολή, περίπου εἰς τὴν Μουσῶν 22. Ὁ ἀναπαυτικὸς κατήφορος σὲ ὁδηγεῖ στὴ Μουσῶν 14.

 

4.Καλοῦνται, ὅλα τὰ μέλη νὰ παρευρεθοῦν, καὶ νὰ ἀνταποκριθοῦν ὅλοι, διὰ νὰ ἐντατικοποιήσωμε τὶς προσπάθειές μας καὶ νὰ πραγματοποιηθῇ ἐπὶ τέλους τὸ μεγαλεπήβολον καὶ κολοσσιαῖον ἔργον τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους καὶ νὰ συνεχίσῃ νὰ δραστηριοποιεῖται ὁ Διορθόδοξος Σύνδεσμος.

 

5.Κατὰ τὴν διαρεύσασα τριετία, λόγῳ τῆς, γιὰ τοὺς γνωστοὺς λόγους, ἀπομονώσεως, ἡ συνεννόησις τῶν μελῶν τοῦ ΔΣ. ἐγένετο τηλεφωνικῶς – διαδικτυακῶς, καὶ τὸ Ἵδρυμα Προασπίσως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν ἀνελάμβανε νὰ κάνῃ ὅλες τὶς ἐνέργειες καὶ ὅλα τὰ ἔξοδα, τὰ δὲ ἔσοδα ἀποδίδονται εἰς τὸν οἰκεῖον Φορέα.

 

  1. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

 

α. Ἐκλογὴ Προέδρου καὶ Γραμματέως, διὰ τὴν ἡμέραν τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως.

β. Οἰκονομικὸς ἀπολογισμὸς τῶν ἐτῶν 2019, 2020, 2021.

γ. Ἔκθεσις Ἐξελεγκτικῆς Ἐπιτροπῆς, διὰ τὴν διαχειριστικὴν χρῆσιν τῶν ἐτῶν 2019, 2020, 2021.

δ.  Ἔκθεσις πεπραγμένων τῶν ἐτῶν 2019, 2020, 2021.

ε. Ἐγκρίσεις καὶ Ἀπαλλαγὴ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, διὰ τὴν χρῆσιν τῶν ἐτῶν 2019, 2020, 2021.

ε. Ἔγκρισις Προϋπολογισμῶν τοῦ ἔτους 2023.

ζ. Διενέργεια Ἀρχιαιρεσιῶν διὰ τὸ νέον Διοικητικὸν Συμβούλιον καὶ τὴν νέαν Ἐξελεγκτικὴ Ἐπιτροπή.

 

  1. Καλοῦνται οἱ φίλοι ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ συμμετάσχουν εἰς τὸ ψηφοδέλτιο, νὰ τὸ δηλώσουν ἐγκαίρως.

 

  1. Εἶναι αὐτονόητον, ὅτι, ἄν ἐπιθυμοῦμε πραγματικὰ νὰ πραγματοποιηθῇ τὸ Τάμα τῶν ἡρώων τοῦ 1821, πρέπει νὰ ἐνεργοποιηθοῦμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ καὶ ΜΑΛΙΣΤΑ μὲ ἔντονη δραστηριότητα, εὐσυνειδησίαν, ἀγωνιστικότητα, μαχητικότητα καὶ «μεράκι».

Ἡ πείρα τῶν τόσον ἐτῶν ἔχει ἀποδείξει ὅτι στὶς Συνελεύσεις (κυρίως τὰ πρῶτα ἔτη) καὶ στὶς διάφορες ἄλλες ἐκδηλώσεις ἦταν ἀθρόες οἱ προσελεύσεις, ἀλλά, δυστυχῶς, εἰς τὴν πράξιν ὁ ἐνθουσιασμὸς σταματᾶ ἐκεῖ.

 

9.Προτείνομε ἐφέτος νὰ ὑπάρξουν συγκεκριμένες δηλώσεις μελῶν, εἰς ποίους τομεῖς καὶ πῶς δύνανται νὰ ἐνεργοποιηθῇ ἕκαστος!!!!!!!!!!.

 

Καὶ οἱ δηλώσεις αὐτὲς νὰ ἐνεργοποιηθοῦν πραγματικά.

 

10.Ἐπαναλαμβάνομε τὴν πρότασίν μας

Α)τὸ ποσὸν τῆς ἐτησίας συνδρομῆς νὰ ἀνέρχεται εἰς δέκα (10) Εὐρὼ ἐτησίως, ἀντὶ τοῦ μέχρι τώρα πέντε (5) Εὐρὼ καὶ εἴκοσι (20) ἀντιστοίχως διὰ τὸ Σωματεῖον ,,Οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους,, καὶ διὰ τὸν Διορθόδοξον Σύνδεσμον ,,Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος,,.

Β)Ἐπίσης νὰ ἀποφασισθῇ καὶ ἡ ἀπαλλαγὴ ὑποχρεώσεως πληρωμῆς ἐγγραφῆς / συνδρομῆς τῶν ἀποδεδειγμένως ἀδυνατούντων νὰ πληρώσουν καθὼς καὶ τῶν προσφερόντων πάσης φύσεως ἐθελοντικὴ ἐργασία. Πρὸς τοῦτο καλοῦμε τοὺς ἀδυνατοῦντας νὰ πληρώσουν, νὰ ἀποδείξουν τοῦτο.

Γ)Νὰ μειωθοῦν κατὰ 50 % οἱ μέχρι τώρα ὀφειλὲς τῶν μελῶν.

 

Ἐλᾶτε ὅλοι, σᾶς ἀναμένουμε μέ «ἀνοικτὰς ἀγκάλας» καὶ ὅσον ἀφορᾷ στὶς συνδρομές θὰ τὸ ρυθμίσωμε.

Ἡ προσέλευσις ὅλων τῶν μελῶν εἶναι ἀπαραίτητη.

 

Ἡ 25η Μαρτίου 2021 παρῆλθε. Ποτὲ δὲν εἶναι ἀργά, ἀρκεῖ νὰ τὸ πιστέψουμε καὶ νὰ τὸ διαδίδουμε, δίνοντας στοὺς καθ’ ὕλην ἁρμοδίους, Ἐκκλησία καὶ Πολιτεία νὰ ἐννοήσουν νὰ μὴ ἀντιστρατεύωνται ἀλλὰ νὰ συμβάλλουν εἰς τὴν πραγματοποίησιν τοῦ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΗΡΩΩΝ ΤΟΥ 1821.

Καὶ τὸ τελευταῖον κλάσμα δευτερολέπτου εἶναι ἐλάχιστον καὶ πολυτιμότατον.

Μὲ τὶς θερμότερες τῶν εὐχῶν μας.                                       19.9.2022

Μετὰ τιμῆς

Διὰ τὸ Δ.Σ.

Ὁ Πρόεδρος            Ἡ Γενικὴ Γραμματεὺς

Ἰ. Ἀναγνωστόπουλος    Αἰκ. Ἀναγνωστοπούλου

Υ.Γ.

  1. Ἡ παροῦσα πρόσκλησις ἀπευθύνεται καὶ εἰς τοὺς Πρέσβεις Καλῆς Θελήσεως ὑπὲρ τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους καὶ ὅλους τοὺς Φίλους γιὰ νὰ ἐκφράσουν τὴν γνώμην των ἄνευ ψήφου. Εἰς τὶς Ἀρχαιρεσίες δὲν δύνανται νὰ συμμετάσχουν.

Αὐτονόητον εἶναι ὅτι ὅσοι φίλοι ἐπιθυμοῦν νὰ ἐγγραφοῦν δύνανται νὰ κάνουν αἴτησιν, ὁπότε αὐτομάτως θὰ ἔχουν ὄχι μόνον δικαίωμα ὁμιλίας ἀλλὰ καὶ δικαίωμα ψήφου.

 

Πρὸς τοῦτο ἐπισυνάπτουμε καὶ Ἔντυπο ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ.

 

2.Κατὰ τὴν ἐν λόγῳ Συνέλευσιν θὰ βραβευθοῦν ἐκλεκτὲς προσωπικότητες ὡς Πρέσβεις Καλῆς Θελήσεως ὑπὲρ τοῦ Τάματιος τοῦ Ἔθνους.

 

 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ τηλ. 210-3254321

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *