ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ «Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ-ΣΚΟΠΟΙ

Παρασκευή, 31 Ιούλιος 2009 09:40

Οἱ διευρυμένοι σκοποὶ τοῦ Συνδέσμου μας (μετὰ τὴν μετονομασία του ἀπὸ «ΕΛΛΗΝΟΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ ΠΑΥΛΟΣ» εἰς «ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ», μεταξὺ τῶν πολλῶν ἄλλων, οἱ ὁποῖοι λεπτομερῶς ἀναφέρονται εἰς τὸ Καταστατικόν μας (ὅσοι ἐπιθυμοῦν νὰ ἐνημερωθοῦν λεπτομερῶς, δύνανται νὰ ἐπικοινωνοῦν μαζί μας εἰς τὸ τηλεφωνον 210-3254321), εἶναι παραδείγματος χάριν καὶ οἱ ἀκόλουθοι:

«1. Τὸ Σωματεῖον ὡς Νομικὸν Πρόσωπον ᾿Ιδιωτικοῦ Δικαίου μὴ κερδοσκοπικοῦ χαρακτῆρος, ἀναλαμβάνει δραστηριότητες ποὺ ἀποβλέπουν εἰς ἀναπτυξιακοὺς σκοποὺς ἤ εἰς τὴν παροχὴν ἐπείγουσας ἀνθρωπιστικῆς ἤ ἐπισιτιστικῆς καὶ ἀναπτυξιακῆς βοηθείας εἰς περίπτωσιν φυσικῶν καταστροφῶν ἤ ἄλλων ἐκτάκτων καταστάσεων,…κυρίως πρὸς τοὺς πληθυσμοὺς ἀναπτυσσομένων χωρῶν, προκειμένου νὰ συντελέσουν εἰς τὴν οἰκονομικὴν καὶ κοινωνικὴν ἀνάπτυξιν αὐτῶν τῶν χωρῶν, ἰδίᾳ ἐπ᾿ ὠφελείᾳ τῶν μειονεκτούντων προσώπων καὶ ὁμάδων τοῦ πληθυσμοῦ καὶ ἰδιαιτέρως τῶν παιδιῶν καὶ τῶν γυναικῶν…

Τὰ οὕτω συγκεντρωνόμενα ἀγαθὰ δύναται νὰ διαθέτῃ καὶ εἰς ῾Ιερὰς Μητροπόλεις, ᾿Ορφανοτροφεῖα, Γηροκομεῖα, ἀπόρους πολύτεκνες ἤ μή οἰκογένειες καὶ εἰς λοιποὺς δεινοπαθοῦντας συνανθρώπους μας εἰς τὸ ἐξωτερικὸν καὶ εἰς τὸ ἐσωτερικόν…

  1. Τὸ Σωματεῖον θὰ ἀγωνίζεται διὰ τὴν ἀντικειμενικὴν πληροφόρησιν τῆς Διεθνοῦς  Κοινῆς Γνώμης καὶ τὴν δημιουργίαν ἀμεροληψίας καὶ συμπαθείας ὑπὲρ τῶν ἀπανταχοῦ ᾿Ορθοδόξων, ἀποκαλύπτοντας τυχὸν παραπληροφορήσεις καὶ διασυρμοὺς αὐτῶν …

Θὰ βοηθῇ ᾿Ορθοδόξους νέους τῶν Βαλκανίων κ.λ.π. Χωρῶν νὰ σπουδάζουν εἰς τὴν ῾Ελλάδα καὶ νὰ μελετοῦν τὸν ῾Ελληνοχριστιανικὸν πολιτισμόν…

Θὰ ἐπιδιώξῃ στενὴν συνεργασίαν μὲ ὅλους τοὺς ἀνὰ τὸν Κόσμον ᾿Ορθοδόξους λαούς…»