ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 80- ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΝ ΑΡΧΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΡΟΑΝΙΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

αναρτήθηκε σε: Αροάνια, Κοινωνικά | 0

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2019

«ἕως τοῦ θανάτου ἀγώνισαι περὶ τῆς ἀληθείας, καὶ Κύριος ὁ Θεὸς πολεμήσει ὑπὲρ σοῦ» (Σοφία Σειρὰχ 4, 28)

«Ἐγὼ εἶμαι ὑπὲρ τοῦ παλαιοῦ συστήματος, ἐναντίον τοῦ μονοτονικοῦ καὶ ὑπὲρ τῆς διδασκαλίας τῶν Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν. Εἶναι ἡ βάση γιὰ νὰ ξέρεις τὴν ἐτυμολογία τῶν λέξεων. Ἡ σημερινὴ κακοποίηση τῆς γλώσσας μὲ ἐνοχλεῖ και αἰσθητικά. Θέλω νὰ δῶ γραμμένο “καφενεῖον” κι ἄς μὴ τὸ προφέρουμε τὸ “ν”. Τώρα, ὅλες οἱ λέξεις ἔχουν μιὰ τρύπα» (Ὀδυσσέας Ἐλύτης)!!!!!…..

ΘΕΜΑ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΣ ΣΑΣ ΕΠΙ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ANΑΠΤΥΞΙΝ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ / ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ἐν πρώτοις δεχθῆτε τὰ ἐγκάρδια συγχαρητήρια μας γιὰ τὴν ἐκλογήν σας!!!!!…..

Εὐχόμεθα, ὑγείαν καὶ εὐόδωσιν προσπαθειῶν καὶ στόχων σας καὶ προσευχόμεθα νὰ εἶσθε πάντοτε καλά. Ὁ μέγιστος Δωροδότης Θεάνθρωπος Χριστός μας νὰ εἶναι πάντοτε συναντιλήπτωρ σας γιὰ νὰ κατορθώσετε νὰ ἐργάζεσθε διὰ τὴν ἀνακούφισιν τῶν ἀναξιοπαθούντων συνανθρώπων μας, πρὸς δόξα Θεοῦ !!!!!…..

Ἐμεῖς παραμένομε σταθεροὶ καὶ παρ’ὅλον τὸ λίαν πεπερασμένον τῆς ἡλικίας μας ἀλλὰ καὶ τὴν ἄκρως ἐπισφαλῆ ὑγείαν μας, ἐν τούτοις δὲν τὸ βάζομε κάτω καὶ ἀγωνιζόμεθα μὲ νύχια καὶ μὲ δόντια, ὄχι μόνο νὰ πασχίζωμε ὑπὲρ βωμῶν καὶ ἑστιῶν ἀλλὰ καὶ νὰ διατηρηθοῦν οἱ λαϊκὲς κατακτήσεις καὶ νὰ παραμείνῃ ἡ ὡραία Ἑλλάδα μας ἀκεραία!!!!!…..

Διαφωνοῦμε ἐκ διαμέτρου πρὸς αὐτὰ ποὺ διεμήνυσε τόσον διὰ τὴν ἀκέραιαν πατρίδα ὅσον καὶ διὰ τὶς λαϊκὲς κατακτήσεις (γιὰ τὶς ὁποῖες ἔχουν χυθῆ ἀμέτρητοι ποταμοὶ αἱμάτων) τὴν 12η Μαρτίου 2006 ἡ τότε Πρόεδρος τῆς Βουλῆς κα Ἄννα Ψαρούδα Μπενάκη πρὸς τὸν Κάρολον Παπούλια, ὁ ὁποῖος ὡρκίζετο γιὰ πρώτη φορὰ ὡς Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας. !!!!!…..
Ἀνέφερε ἕνα ἐλαχιστότατον ἀπὸ ὅσα γίνονται ἐν κρυπτῷ καὶ παραβύστῳ ἀλλὰ δὲν λέγονται δημοσίως, ἐνῷ συνήθως γίνονται αὐτὰ ποὺ δὲν λέγονται (https://www.youtube.com/watch?v=fhMxXhrzQ4c)!!!!!…

Ἀκόμη καὶ ὁ ἀκραῖος Ντόναλτ Τράμπ ἐπανέρχεται καὶ προτείνει ἐκ νέου εἰς τὴν Δανίαν νὰ τοῦ πωλήσῃ τὴν ἔρημον Γροιλανδίαν ἔναντι 100.000.000 δολλαρίων καὶ οἱ ποδηγέτες μας, καταχθόνιες σκοτεινὲς δυνάμεις, νὰ ἀποφασίζουν καὶ διατάσσουν γιὰ τὴν συρρίκνωσιν τῶν λαϊκῶν κατακτήσεων καὶ τῶν ἐθνικῶν συνόρων τῆς Ἑλλάδος μας «χάριν τῆς εἰρήνης»!!!!!…..
Καὶ ἐμεῖς ὡσὰν πειθήνια ὄργανά των νὰ ἀναφωνοῦμε ὄχι μόνον πετάει ὁ γάϊδαρος ἀλλὰ καὶ ὅποιος τολμήσῃ νὰ διανοηθῇ ὅτι δὲν πετάει, καὶ νὰ ὑπεραμύνεται τῶν αἰωνίων ἰδανικῶν μας καὶ τῆς ἀκεραίας πατρίδος μας, νὰ θεωρεῖται γάϊδαρος!!!!!…..

ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ, ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΗΡΩΩΝ
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΑΣ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑΣ
Τὸ Ἵδρυμά μας ἐπαναλαμβάνει τὰ ὅσα ἔχομε τονίσει χιλιάδες φορὲς ἐδῶ καὶ 10 ἔτη, ὅτι δηλαδὴ γιὰ τὴν πραγματοποίησιν αὐτοῦ, ὅλα τὰ ἀναλαμβάνομε ἐμεῖς ἐξ ὁλοκλήρου, μὲ ἔξοδα ἰδικά μας, καὶ οὔτε μία «τρύπια πεντάρα» νὰ μὴ δώσῃ ἡ Ἐκκλησία καὶ ἡ Πολιτεία. Ὅλα θὰ τὰ προσφέρωμε δωρεὰν πρὸς τοὺς πάντας!!!!!…..
Ἀλλὰ ἀπαιτοῦμε ἡ μὲν Ἐκκλησία νὰ πρωτοστατῇ εὐλογοῦσα ἡ δὲ Πολιτεία νὰ νομοθετῇ διευκολύνουσα!!!…

Τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους πρέπει νὰ πραγματοποιηθῇ εἰς κεντρικὸ σημεῖο τῶν Ἀθηνῶν, γιὰ νὰ διευκολύνωνται μὲ συγκοινωνίες σταθερᾶς τροχιᾶς καὶ νὰ προσέρχωνται ὄχι μόνον οἱ ἔχοντες καὶ κατέχοντες ἀλλὰ καὶ οἱ πτωχοί!!!!!…..

Δυστυχῶς, ὅμως, μέχρι τώρα δὲν ἐγίναμε εἰσακουστοὶ καὶ μόνον γιὰ μωαμεθανικὰ τεμένη παραχωροῦνται κρατικοὶ καὶ ἐκκλησιαστικοὶ χῶροι – ἐκτάσεις!!!!!…..

Εἶναι ἀναγκαῖον μὲ τὴν μεγάλην εὐκαρίαν τῆς ἐπερχόμενης 200ης ἐπετείου τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας νὰ δοθῇ ἰδιαίτερη σημασία στὴν πραγματοποίησιν αὐτοῦ τοῦ μεγαλεπηβόλου σχεδίου!!!!!…..
Καὶ ὄχι νὰ περιορίζωνται τὰ ἐνδιαφέροντα τῆς Πατρίδος μας μόνον σὲ φιέστες, γιὰ νὰ διευκολυνθοῦν συνδικαλιστὲς καὶ ἀφισοκολλητὲς τῶν κυβερνώντων κομμάτων καὶ νὰ μὴ πραγματοποιεῖται τὸ Τάμα τοῦ Κολοκοτρώνη!!!!!!…..
Παρακαλοῦμε θερμὰ ὅλους νὰ μελετήσουν ἐπισταμένως τὴν πρότασίν μας.

ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΝ
ΜΙΚΡΟΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
Συνημμένως σᾶς ἀποστέλλομε σχετικὸν ἔγγραφόν μας ἀπὸ Αὔγουστον 2019 γιὰ τὴν ἀνάπτυξιν τῶν ὀρεινῶν ὄγκων Πελοποννήσου καὶ Δυτικῆς Ἑλλάδος, καθὼς καὶ ἀντίγραφον δημοσιευμάτων τοῦ Μεσσηνιακοῦ Λόγου ἀπὸ 25.7.19 καὶ 22.8.2019, ἐκδόσεως τῆς ἀνηψιᾶς τοῦ ἀειμνήστου Ἀντιπροέδρου τῶν ΗΠΑ John Bredimas!!!!!…..

Ὅλοι οἱ νοῦν ἔχοντες Βουλευτὲς Πελοποννήσου καὶ Στερεᾶς Ἑλλάδος, ὅλων τῶν κομματικῶν ἀποχρώσεων, καλοῦνται νὰ ἀφήσουν, τουλάχιστον ἐπὶ αὐτῶν τῶν δύο σπουδαίων θεμάτων, τὶς ἰδεολογικές τους διαφορὲς εἰς τὴν ἂκρη (!!!!!) καί, ὅλοι μαζί, δεξιοὶ καὶ ἀριστεροί, νὰ ἀγωνισθοῦμε γιὰ τὴν πραγματοποίησιν τοῦ μνημείου δοξολογίας, εὐχαριστίας καὶ εὐγνωμοσύνης εἰς τὸν Ἐλευθερωτὴ Σωτῆρα Χριστόν καὶ τοῦ θερμαινομένου Ἀεροδρομίου Καλαβρύτων, ὅπου οἱ νόμιμοι ἰδιοκτῆτες τῶν ἐκτάσεων τῆς Κοιλάδος τῶν Καλαβρύτων νὰ ἀποζημιώνωνται ἀπὸ τὰ ἔσοδα τοῦ Ἀεροδρομίου!!!!!..Φιλικώτατα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ
Ι.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΙΚ.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
Υ.Γ. Γιὰ ὁποιαδήποτε ἀπορίαν σας εἴμαστε ἀνὰ πᾶσαν στιγμὴν εἰς τὴν διάθεσίν σας.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *