Πρόσκλησις εις Ιεράν Πανήγυριν Αγ. Νέου Οσιομάρτυρος Παύλου Αροάνια Καλαβρύτων 27.5.23. Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών & Πνευματικών Αξιών – I.N. Αγ. Νέου Οσιομάρτυρος Παύλου Αροανία Καλαβρύτων Ιστορικόν Εκδηλώσεων

Πρόσκλησις εις Ιεράν Πανήγυριν Αγ. Νέου Οσιομάρτυρος Παύλου Αροάνια Καλαβρύτων 27.5.23. Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών & Πνευματικών Αξιών

Χριστὸς Ἀνέστη καὶ Καλὴ Ἀνάστασιν εἰς τὶς ψυχές μας, τοὺς πλησίον μας, τὸ Ἔθνος μας, τὴν Ὀρθοδοξία μας καὶ εἰς τὸν κόσμον ἅπαντα !

 

Εὑρισκόμεθα εἰς τὴν εὐχάριστον θέσιν νὰ σᾶς ἐνημερώσωμεν ὅτι ὁ Συνοδικὸς Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κ. κ. Ἱερώνυμος ὥρισε τὴν ἡμερομηνία τῆς Πολυαρχιερατικῆς Ἱερᾶς Πανηγύρεως εἰς μνήμην τοῦ Ἁγίου Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου τοῦ ἐξ Ἀροανίας Καλαβρύτων (Πολιούχου Ἁγίου Ἀροανίας – Ἀχαΐας καὶ Τριπόλεως – Μαντινείας καὶ Κυνουρίας), εἰς τὰ ἔργα τοῦ Ἱδρύματός μας, εἰς τὴν γενέτειρα τοῦ Ἁγίου,

 

Εἰς τὴν ΑΡΟΑΝΙΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

διὰ τὴν 27ην Μαΐου 2023!!!!!!!!!

 

Σᾶς προσκαλοῦμε νὰ ὀργανώσετε ἄλλες ὑποχρεώσεις σας καὶ νὰ προσέλθετε εἰς τὴν ἐν λόγῳ Πολυαρχιερατικὴν Ἱερὰν Πανήγυριν. Θὰ προσπαθήσωμεν οἱ χαιρετισμοί, τὸ καλλιτεχνικὸν πρόγραμμα, οἱ βραβεύσεις καὶ τὸ γεῦμα νὰ εἶναι σύντομα, οὕτως ὥστε μετὰ τὴν 15:30 ὥρα νὰ δύνανται νὰ ἀναχωρήσουν τόσον οἱ ἔχοντες ἴδιον μεταφορικὸν μέσον, ὅσον καὶ τὰ μισθωμένα λεωφορεῖα μέσῳ τῶν ἀξιοθεάτων, Ἁγίας Λαύρας, Μνημείου Θυσιασθέντων Καλαβρυτινῶν καὶ Μεγάλου Σπηλαίου. Οἱ ἔχοντες κινητικὲς δυσκολίες νὰ μὴ ἀνέρχωνται εἰς τὶς ὑψομετρικὲς ἀναβάσεις καὶ εἰς τὶς ἐν γένει δύσκολες – ἐπικίνδυνες προσβάσεις, διὰ νὰ ἀποφεύγωνται ἀτυχήματα. Εἶσθε προσκεκλημένοι μας.

 

Μετ’ἐξαιρέτου τιμῆς καὶ ἀγάπης

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                  Η ΓΕΝ.ΓΡΑΜΑΤΕΥΣ

Ι.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΙΚ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

 

 

 

 

Ίδρυμα Ηθικών & Πνευματικών Αξιών- I.N. Αγ. Νέου Οσιομάρτυρος Παύλου Αροανία Καλαβρύτων Ιστορικόν Εκδηλώσεων

 

 

Μάϊος 2023

 

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΠΑΝΗΓΥΡΕΩΣ

 

τοῦ Ἁγ.Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου τοῦ ἐξ Ἀροανίας, πολιούχου Τριπόλεως καὶ προστάτου Ἀρκαδίας καὶ Ἀχαΐας εἰς τὸν περικαλλέστατον Ἱερὸν Ναόν, τὸ ὁποῖον ἀνήγειρε ἐκ θεμελίων τὸ Ἵδρυμά μας (1).

                                                                          ΕΝΘΥΜΙΟ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ ΑΓ.ΠΑΥΛΟΥ Σ.4 ΑΡΟΑΝΙΑ ΙΠΗΠΑ

 

1.Καλοῦμε τὸν Μακαριώτατόν μας Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καὶ πάσης κ.κ.Ἱερώνυμον τὸν Β΄, τοὺς Ἁγίους Συνοδικοὺς καὶ λοιποὺς Ἀρχιερεῖς καὶ γενικὰ κληρικοὺς καὶ λαϊκοὺς φίλους καὶ προσωπικότητες ἀνὰ τὴν Ὑφήλιον, ὥστε ὅλοι μαζὶ νὰ πανηγυρίσωμε τὴν μνήμη τοῦ Ἁγίου Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου, Πολιούχου Ἀρκαδίας καὶ Ἀχαΐας.

 

Ἐξεδήλωσαν μέγιστον ἐνδιαφέρον νὰ προσέλθουν καὶ νὰ συλλειτουργήσουν εἰς τὸν περικαλλῆ Ἱερὸν Ναὸν τοῦ Ἁγίου Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου, μέχρι καὶ ὁ Ἐπίσκοπος BUKOBA Δυτικῆς Τανζανίας κ. κ Χρυσόστομος. Ἐὰν προσέλθῃ καὶ ὁ Πατριάρχης Ἀφρικῆς, τότε θὰ συνοδεύσῃ τὸν Πατριάρχην καὶ ὁ κ. κ Χρυσόστομος, ὁπότε θὰ συλλειτουργήσουν!!!!!!!!!!

 

 

2.Μὲ τὴν Πρώην Γιουγκοσλαβία ἔχομεν ἰσχυρότατον σύνδεσμον, λόγῳ τῶν ἀνθρωπιστικῶν βοηθειῶν ποὺ ἔχομε ἀποστείλει (τὸ 70 % ἐκ τῶν 100.000 τόνων ἀνθρωπιστικῶν βοηθειῶν ποὺ ἔχομεν ἀποστείλει ὡς Διορθόδοξος Σύνδεσμος  «Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος» εἶχε προορισμὸν τὴν πρώην Γιουγκοσλαβία κατὰ τὴν διάρκεια τῶν συρράξεων (πολέμων 1992-2000).

 

 

                                   Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΣΕΡΒΙΑΣ ΠΑΥΛΟΣ

 

Πρὸς τοῦτο μᾶς ἐτίμησε τὸ Πατριαρχεῖον τῆς Σερβίας καὶ ἀπέστειλε ὁ Ἅγιος Πατριάρχης, ἀείμνηστος κυρὸς Παῦλος (2) τὸ συνημμένον Μεγαλόσταυρον τοῦ Ἁγίου Σάββα τοῦ Πατριαρχείου τῆς Σερβίας (3) διὰ τοῦ ἀειμνήστου Ἐπισκόπου Βοσνίας – Ἑρζεγοβίνης κυροῦ Ἀθανασίου Γέφτιτς (4).

 

 

                                              ΠΑΡΑΣΗΜΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕΡΒΙΑΣ.
ΠΑΡΑΣΗΜΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕΡΒΙΑΣ ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ Ο ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗΣ ΚΥΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΕΦΤΙΤΣ

 

 

Ὁ ἀείμνηστος Πατριάρχης κυρὸς Παῦλος μᾶς εἶχε ἀποστείλει ἐπανειλημμένως Σέρβους Μητροπολίτας καὶ συλλειτουργοῦσαν μὲ Ἕλληνας Ἀρχιερεῖς εἰς διάφορες ἱερὲς τελετὲς εἰς τὴν Ἁγίαν Λαύρα (5), Ἀθήνα (6) καὶ λοιπά.

           ΣΕΡΒΟΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΕΣ ΣΤΟ ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΛΑΥΡΑΣ
ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΟ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΕ ΟΜΟΔΟΞΟΥΣ       ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ

 

3.Τὸν ἐπιβλητικὸν Ἱ. Ναὸν τοῦ Ἁγίου Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου τὸν ἔχει θαυμάσει ἀκόμη καὶ ὁ μακαριστὸς Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας ἀείμνηστος Κωνσταντῖνος Στεφανόπουλος, ὁ ὁποῖος μᾶς εἶχε τιμήσει μὲ τὴν παρουσίαν του κατὰ τὸ ἔτος 2004 ἐπισκεπτόμενος τὸν Ἱ. Ναόν (7), τὸν ὁποῖον περιστοιχίζουν Πνευματικὸν Κέντρον (8), Βιβλιοθήκη, Λαογραφικὸν Μουσεῖον, Ξενῶνες, καὶ λοιπὰ βοηθητικὰ κτίσματα ποὺ ἀποτελοῦν ἕνα μοναδικὸν ὄχι μόνον διὰ τὴν περιοχὴν ἀλλὰ καὶ διὰ ὅλην τὴν ὑφήλιον ἕνα περικαλλέστατον συγκρότημα

 

Ο ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΑΡΟΑΝΙΑΣ
Ο ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ

 

 


Μεταξὺ τῶν προσωπικοτήτων εἶναι καὶ ὁ Δρ. Sam Chekwas (9), ὁ ὁποίος έχει προτείνει νὰ προσέρχωνται γερουσιαστὲς καὶ λοιπὲς προσωπικότητες εἰς τὴν Ἀροανία Καλαβρύτων διὰ συνέδρια πρὸς ἐπίλυσιν τοπικῶν καὶ διεθνῶν προβλημάτων.

 

                                                                       Dr SAM CHEKWAS

 

 

Ἐπίσης καὶ ὁ τέως Πρόεδρος τῶν Ἑλληνορθοδόξων τῆς ἐγγὺς Ἀνατολῆς κ. Δημήτριος El Khoury (10) τὸν ὁποῖον ἡ χώρα του (Λίβανος) ἀπέστειλε ὡς Πρόξενον εἰς τὴν Μόσχαν καὶ ὁ ὁποῖος ὅλες τίς οἰκονομίες του θέλει νὰ τίς ἔχει ἐπενδύσει εἰς τὴν Ἑλλάδα μας καὶ ἄλλοι.

 

 

                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ EL KHOURY
  1. Ὁ δὲ ΛΕΩΝΙΔ ΚΟΥΤΣΜΑΝ, ὁ ἀείμνηστος Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας τῆς Οὐκρανίας μᾶς εὐχαρίστησε διὰ τὴν ἀποστολὴ τῶν 7 ἐμπορευματοκιβωτίων (container 40 κυβ. μέτρων), ποὺ περιεῖχαν 7.000.000 Εὐαγγέλια εἰς τὴν Ρωσικὴ γλῶσσα,ἀνακοινώνων εἰς τὸ Χριστουγεννιάτικον μήνυμά του (τὸ ἔτος 2003) εἰς τὴν ρωσικὴ γλῶσσα ποὺ ἀκούσθηκε εἰς ὅλες τὶς χῶρες τῆς πρώην Σοβιετικῆς Ἑνώσεως:«Εὐχαριστοῦμε τὸν ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΝ Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ἀπὸ τὴν Ἀθήνα ποὺ μᾶς ἔστειλε 7.000.000 Εὐαγγέλια εἰς τὴν Ρωσικὴ γλῶσσα νὰ ἀναγεννηθοῦμε πνευματικά».

 

Εἰς ἔνδειξιν εὐγνωμοσύνης μᾶς ἀπέστειλε τὸ παιδικὸ χορευτικὸ συγκρότημα «Dzerelets» ὡς προπομπόν του καὶ ἔδωσε παραστάσεις εἰς τὰ ἔργα τοῦ Ἱδρύματός μας εἰς μνήμην τοῦ Ἁγίου Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου εἰς τὴν Ἀροανία Καλαβρύτων (11)  καὶ εἰς τὴν πόλιν τῶν Καλαβρύτων(12).

ΤΟ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΠΑΥΛΟ ΑΡΟΑΝΙΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
ΤΟ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                   Η ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ

Ἰ. Ἀναγνωστόπουλος    Αἰκ. Ἀναγνωστοπούλου   

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *