Ιδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών Εορτή Αγ. Νέου Οσιομάρτυρος Παύλου Βραβεύσεις Πρέσβεων Καλής Θελήσεως υπέρ του Τάματος του Έθνους 3.7.2021

αναρτήθηκε σε: Αροάνια, Βραβεύσεις | 1

Κατά τὴν ἐφετεινὴ Ἱερὰ Πανήγυριν, μεταξὺ τῶν ἄλλων ἐκδηλώσεων, ἐγένοντο καὶ οἱ βραβεύσεις τῶν Πρέσβεων Καλῆς Θελήσεως ὑπὲρ τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.

ΛΟΓΟΙ ΒΡΑΒΕΥΣΕΩΝ
1. Ἐπειδὴ δυστυχῶς, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, σήμερα ἐπιπλέουν καὶ βασιλεύουν οἱ φελλοί, οἱ παλλακίδες, οἱ ἀνώμαλοι, οἱ «πατριάρχες» τῆς διαπλοκῆς, τα εκκρεμή τα «παρτσακλά» και οἱ «ἀετονύχηδες», οἱ φορεῖς μας :
Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν,
Σωματεῖο οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους,
Διορθόδοξος Σύνδεσμος ὁ Ἀπόστολος Παῦλος,
αἰσθάνονται τὴν ἠθικὴ ὑποχρέωσι νὰ τιμοῦν καὶ προβάλλουν ἥρωες καρτερίας, ἤθους, ἀρετῆς, εὐπρέπειας καὶ εὐποιΐας, ὄχι διότι τὸ ἐπιδιώκουν ὅλοι αὐτοὶ οἱ ἐποικοδομητικῶς δρῶντες, ἀλλὰ γιὰ να δημιουργοῦμε πρότυπα γιὰ τὶς ἐπερχόμενες γενεές.

2. Οἱ Ἐθνομάρτυρες τῆς Παλιγγενεσίας μας ἔχυσαν τὸ πανάγιο αἵμα τους, γιὰ νὰ μᾶς ἐλευθερώσουν ἀπὸ τὸν βαρύτατο τουρκικὸ ζυγό, πλὴν ὅμως δὲν προσέξαμε καὶ σκλαβωθήκαμε ἀπὸ τὴν φραγκιὰ τῶν παπικῶν καὶ προτεσταντῶν, τὸν σιωνισμὸ διὰ τῆς μασωνίας καὶ τῶν παρακλάδων της, Rotary, Lions, προσκοπισμό.

3. Ὅπως προεῖπα ὁ «Ἅγιος» τῆς πολιτικῆς ἀνεπανάληπτος Ἐθνάρχης – Κυβερνήτης Ἰωάννης Καποδίστριας πλήρωσε πολὺ ἀκριβά, ὅταν προέβλεψε τὸν κίνδυνο καὶ ἐξέδωσε τὴν ἐγκύκλιό του, ὅτι ἡ ἰδιότητα τοῦ δημοσίου ὑπαλλήλου εἶναι ἀσυμβίβαστος πρὸς τὶς σκοτεινὲς δυνάμεις.

4. Οἱ περισσότεροι, ποὺ σπούδασαν στὴν Ἑσπερία μυήθηκαν στὶς σκοτεινὲς δυνάμεις καὶ προσέφεραν γῆ καὶ ὕδωρ, γιὰ νὰ ἀνέλθουν καὶ νὰ διατηρηθοῦν στὶς ὑψηλὲς θέσεις τους.

5. Τοιουτοτρόπως ἐπικράτησαν οἱ φιλοπαπικοί, οἱ προτεσταντίζοντες, οἱ μασῶνοι, οἱ μαρξιστές, οἱ κίναιδοι, οἱ οἰκουμενιστές, οἱ ὁπαδοὶ τῆς νέας τάξεως πραγμάτων καὶ τῆς νέας ἐποχῆς, ἡ παγκοσμιοποίησις καὶ ὅλοι οἱ ἱκανοί, οἱ φιλότιμοι, οἱ εὐσεβεῖς, οἱ ἠθικοί, οἱ ἐνάρετοι, παραγκωνίζονται ἀπὸ τοὺς ἀντιορθοδόξους καὶ ἀντεθνικῶς σκεπτομένους, βιοῦντες, ἐνεργοῦντες καὶ διακηρρύτοντες…

6. Τὸ μαρτύριο τῆς συνειδήσεως τῶν εὐλαβῶν, ταπεινῶν, ἐνσυνειδήτων Χριστιανῶν, ποὺ παραγκωνίζονται, γελοιοποιοῦνται καὶ διασύρονται ἀπὸ τοὺς ἀντίχριστους, ἀνώμαλους καὶ ψευδοδιανοούμενους εἶναι ἀπερίγραπτο καὶ διηνεκές, ἐφαρμοζομένων τῶν Γραφικῶν: «καὶ πάντες δὲ οἱ θέλοντες εὐσεβῶς ζῆν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ διωχθήσονται· πονηροὶ δὲ ἄνθρωποι καὶ γόητες προκόψουσι ἐπὶ τὸ χεῖρον, πλανῶντες καὶ πλανώμενοι» (Β’ Τιμ. 3, 12-13), καθὼς καὶ : «… ὅτι οὐκ ἔστιν ἡμῖν ἡ πάλη πρὸς αἷμα καὶ σάρκα, ἀλλὰ πρὸς τὰς ἀρχάς, πρὸς τὰς ἐξουσίας, πρὸς τοὺς κοσμοκράτορας τοῦ σκότους τοῦ αἰῶνος τούτου, πρὸς τὰ πνευματικὰ τῆς πονηρίας ἐν τοῖς ἐπουρανίοις.» (Ἐφεσ. 6, 12).

7. Ὁ ἐν λόγῳ διωγμὸς προέρχεται γενικῶς ἀπὸ τὴν κακόβουλον κοινωνίαν, δηλαδὴ τὸ αἰσχρὸν κατεστημένον καὶ ἐκφράζεται καὶ πολλαπλασιάζεται καὶ δημοσιοποεῖται εὐρέως ἀπὸ τὰ Μ.Μ.Ε., τὰ ὁποῖα κατήντησαν «Μέσα Μαζικῆς Παραπληροφορήσεως», διαστροφῆς τῆς ἀληθείας, ἐκμαυλισμοῦ καὶ ἀποβλακώσεως. Οἱ δὲ «ἀνεξάρτητες ἀρχές», ὡς τὰ γεγονότα βοοῦν, εἶναι οὐσιαστικὰ πειθήνια ὄργανα τῆς ἑκάστοτε καθεστηκυίας τάξεως καὶ τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων…

8. Τοιουτρόπως μετατρέπεται ἡ πολιτεία, ἡ κοινωνία καὶ ἡ καθ᾿ ὅλου δημοκρατία σὲ «μπανανία» τῶν «μάο-μάο» καὶ «τάμ-τάμ».

9. Ἀντὶ ὁ κυρίαρχος λαὸς νὰ ἀποφαίνεται γιὰ τὰ σπουδαιότατα θέματα διὰ δημοψηφισμάτων, κατόπιν ἀντικειμενικῆς διαφωτίσεως, κάμνουν μόνον δημοσκοπήσεις, τὰ λεγόμενα «γκάλοπ», ἀναλόγως τῶν ἀποτελεσμάτων, ποὺ θέλουν νὰ ἐπιτύχουν…

10. Ἀντὶ λοιπὸν δι᾿ ὅλα τὰ ζωτικῆς σημασίας ἐθνικὰ καὶ κοινωνικὰ θέματα νὰ ἀποφαίνεται μόνο ὁ κυρίαρχος λαός, δυστυχῶς, ἐπιβάλλεται καὶ ἀποφαίνεται μία στενὴ ὀλιγαρχία τῆς ἑκάστοτε κυβερνώσης «κλίκας».

11. Ἀπαύγασμα καὶ ἀποτέλεσμα τῆς ἠθικῆς σήψεως, ποὺ ἐπικρατεῖ, εἶναι καὶ ἡ οἰκονομικὴ κρίσι, ἡ μάστιγα τῆς ἀνεργίας, τῆς ἐκλύσεως τῶν ἠθῶν καὶ τῆς κυριαρχίας τῶν σοδομιτῶν, ποὺ ἀκολουθοῦν σὰν πτώματα, περιττώματα, σκουπίδια καὶ φελλοί, οἱ ἀναίσχυντοι, οἱ ἀλαζόνες, οἱ δοκησίσοφοι, οἱ ραδιοῦργοι, οἱ καυχησιολόγοι καὶ ἐν γένει οἱ διεστραμμένως ὀρθόδοξα καὶ ἐθνικὰ σκεπτόμενοι καὶ ἐνεργοῦντες.

12. Μόνο οἱ ζωντανοὶ ὀργανισμοὶ ἔχουν τὸ σθένος νὰ πλέουν ἀντίθετα πρὸς τὰ ρεύματα. Αὐτοὺς πρέπει νὰ βραβεύουμε καὶ τιμοῦμε, παρ᾿ ὅλον ὅτι αὐτοὶ εἶναι ταπεινοὶ καὶ δὲν ἐπιδιώκουν τέτοια πράγματα, ἀλλὰ ἐπαναλαμβάνουν τὸ Παύλειον:
«ἐγὼ γὰρ ἤδη σπένδομαι, καὶ ὁ καιρὸς τῆς ἑμῆς ἀναλύσεως ἐφέστηκε. τὸν ἀγῶνα τὸν καλὸν ἠγώνισμαι, τὸν δρόμον τελέλεκα, τὴν πίστιν τετήρηκα·, λοιπὸν ἀπόκειταί μοι ὁ τῆς δικαιοσύνης στέφανος, ὅν ἀποδώσει μοι ὁ Κύριος ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, ὁ δίκαιος κριτής, οὐ μόνον δὲ ἐμοί, ἀλλὰ καὶ πᾶσι τοῖς ἠγαπηκόσι τὴν ἐπιφάνειαν αὐτοῦ» (Τιμ. Β΄ 4, 7-8).

13. Αὐτὰ τὰ λίγα λόγια εἶχα νὰ πῶ γιὰ τὶς σήμερα βραβευόμενες προσωπικότητες γενικῶς. Περισσότερα δύνασθε νὰ δῆτε στὸ περιοδικό μας «Φωτεινὴ Γραμμή».
Τηλεφωνήσατέ μας στὰ 210-3254321 ἕως 2 γιὰ νὰ σᾶς στέλνουμε δωρεὰν τὸ περιοδικό μας «Φωτεινὴ Γραμμή»

14. Θὰ ἀκολουθήσουν σύντομες παρουσιάσεις χωριστὰ γιὰ κάθε βραβευόμενο πρόσωπο.

Οἱ προσωπικότητες ποὺ ἐβραβεύθησαν καὶ οἱ παραδώσαντες :

1.ΤΖΟΥΜΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ, Στρατηγὸς ἐ.ἀ., ΥΠΟ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΙΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΓΕΣ Κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΛΑΛΟΥΣΗ.
ΤΟ «ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ»

ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΝ
«ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ»

Ο ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
«Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»

Καὶ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ «ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ»

Εὐγνωμοσύνης καὶ Ἀπείρου Ἐκτιμήσεως
Ἕνεκεν

ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΟΥΝ

ΠΡΕΣΒΥΝ ΚΑΛΗΣ ΘΕΛΗΣΕΩΣ ΥΠΕΡ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ
ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

τὸν Ἀντιστράτηγον ἐ.ἀ. κ. Λάμπρον Τζούμην
ἐκ χωρίου Χατζή Μεσσηνίας, ἀπόφοιτον τῆς Στρατιωτικῆς Σχολῆς Εὐελπίδων, τῆς Σχολῆς Διοικήσεως Ἐπιτελῶν τοῦ Στρατοῦ Ξηρᾶς, τῆς Ἀνωτάτης Διακλαδικῆς Σχολῆς Πολέμου καὶ τῆς Σχολῆς Ἐθνικῆς Ἀμύνης, ὑπηρετήσαντα ὡς Ἄξιος Ἕλλην Ἀξιωματικὸς εἰς διάφορες τοποθεσίες τῆς Ἑλλάδος καὶ τοῦ ἐξωτερικοῦ, τιμηθέντα ὑπὸ τῆς πατρίδος μὲ ὅλα τὰ προβλεπόμενα παράσημα, μετάλλια καὶ διαμνημονεύσεις. Μετὰ τὴν ἀποστρατείαν του ἔχει γράψει πολύ μεγάλον ἀριθμὸν ἄρθρων σχετικῶς μὲ τὶς ἑλληνοτουρκικὲς σχέσεις, ταυτοχρόνως δὲ μὲ τὸν προφορικὸν καὶ τὸν γραπτὸν λόγον ἀγωνίζεται καὶ
διὰ τὴν πραγματοποίησιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.
Ἐν Ἀροανίᾳ Καλαβρύτων τῇ 3ῃ Ἰουλίου 2021
Διὰ τοὺς ἀνωτέρω φορεῖς
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ
Ι. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΙΚ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

2.ΖΕΠΠΟΥ – ΧΑΡΛΑΥΤΗ ΕΛΕΝΗ, δικηγόρος, Ἀντιδήμαρχος Φιλοθέης – Ψυχικοῦ Θεμάτων Φυσικοῦ Περιβάλλοντος, ΥΠΟ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ.
ΤΟ «ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ»

ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΝ
«ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ»

Ο ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
«Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»

Καὶ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ «ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ»

Εὐγνωμοσύνης καὶ Ἀπείρου Ἐκτιμήσεως
Ἕνεκεν

ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΟΥΝ

ΠΡΕΣΒΥΝ ΚΑΛΗΣ ΘΕΛΗΣΕΩΣ ΥΠΕΡ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ
ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

τὴν κ. Ἑλένην Ζέππου-Χαρλαύτη ἐξ Ἀρκαδίας καταγομένην, νομικόν, ὑπηρετούσαν τὴν ἐνεργὸν καὶ ἐπιτυχῆ δικηγορίαν, ἀλλὰ καὶ λίαν δραστηρίαν ἄνω τῆς 20 ετίας εἰς τοὺς κοινωνικοὺς καὶ πολιτιστικούς, ἰδιατέρως δὲ τοὺς περιβαλλοντολογικοὺς τομεῖς, δρῶσαν μὲ εὐαισθησίαν καὶ σύνεσιν καὶ προσφάτως ὡς Ἀντιδήμαρχος Θεμάτων Φυσικοῦ Περιβάλλοντος τοῦ Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικοῦ, μὴ παραλείπουσα νὰ βοηθᾶ ἐνεργῶς καὶ τοὺς σκοποὺς τῆς πραγματοποιήσεως τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.

Ἐν Ἀροανίᾳ Καλαβρύτων τῇ 3ῃ Ἰουλίου 2021
Διὰ τοὺς ἀνωτέρω φορεῖς
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ
Ι. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΙΚ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

3.ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Ἰατρός – Καρδιολόγος, ΥΠΟ ΤΩΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΣΚΑΛΩΝΟΣ Κ.Κ. ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ & ΠΡΩΤΟΣΥΓΚΕΛΟΥ Ι.Μ.ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΠΑΝΟΣΙΟΛ.ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ Π.ΙΩΑΚΕΙΜ ΒΕΝΙΑΝΑΚΗ.
ΤΟ «ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ»

ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΝ
«ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ»

Ο ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
«Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»

Καὶ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ «ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ»

Εὐγνωμοσύνης καὶ Ἀπείρου Ἐκτιμήσεως
Ἕνεκεν

ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΟΥΝ

ΠΡΕΣΒΥΝ ΚΑΛΗΣ ΘΕΛΗΣΕΩΣ ΥΠΕΡ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ
ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

Τὸν κύριον ΙΩΑΝΝΗΝ ΒΟΓΙΑΤΖΗΝ, ΙΑΤΡΟΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΝ,
διεθνῶς ἀνεγνωρισμένον ὡς σπουδαῖον ἐπιστήμονα,
ταυτοχρόνως δὲ ὡς ταπεινὸν καὶ εὐλαβῆ ἐσυνείδητον χριστιανὸν καὶ πατριώτην, θερμῶς ἐνδιαφερόμενον καὶ ἀγωνιζόμενον διὰ
τὴν πραγματοποίησιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.

Ἐν Ἀροανίᾳ Καλαβρύτων τῇ 3ῃ Ἰουλίου 2021

Διὰ τοὺς ἀνωτέρω φορεῖς

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ

Ι. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΙΚ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

4.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ἀρχιτέκτων μηχανικὸς μετὰ τῶν υἱῶν του Ἰωάννη πολ. μηχανικοῦ καὶ Στυλιανοῦ περιβαλλοντολόγου,
ΥΠΟ ΤΟΥ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΕΡΜΕΙΔΗ, Προέδρου Ἕνωσης Θυμάτων Καλαβρυτινοῦ Ὁλοκαυτώματος καὶ ἐκλεγμένου μέλους τῆς Συντονιστικῆς Ἐπιτροπῆς καὶ τῆς Γραμματείας τοῦ Ἐθνικοῦ Συμβουλίου
γιὰ τὴν διεκδίκηση τῶν Γερμανικῶν ὀφειλῶν πρὸς τὴν Ἑλλάδα
καὶ ἐκπροσώπου του διὰ τὰ Καλάβρυτα καὶ τὴν εὐρύτερη περιοχή.

Ὁ κ. Κων/νος Ἀγγελόπουλος ἐπ΄εὐκαιρίᾳ παρέδωσε τὸν ὀγκώδη φάκελο μὲ τὰ σχέδια ποὺ εἶχε καταθέσει γιὰ τὴν ἀνέγερσιν τοῦ Τάματος ἐπὶ ἑπταετίας, ἕνα ὅραμα ποὺ καὶ τότε κατέπεσε εἰς τὸ κενόν.

ΤΟ «ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ»

ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΝ
«ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ»

Ο ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
«Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»

Καὶ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ «ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ»

Εὐγνωμοσύνης καὶ Ἀπείρου Ἐκτιμήσεως
Ἕνεκεν

ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΟΥΝ

ΠΡΕΣΒΥΝ ΚΑΛΗΣ ΘΕΛΗΣΕΩΣ ΥΠΕΡ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ
ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

Τόν κύριον
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΝ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΝ καὶ τὰ τέκνα αὐτοῦ Ἰωάννην καὶ Στυλιανόν,
ἐκ Βυτίνης Ἀρκαδίας, ἑλληνορθοδόξα τέκνα,
ἀναδειχθέντα εἰς
λαμπροὺς ἐπιστημόνας, μὲ παράδοσιν εἰς τὴν προσπάθειαν πραγματοποιήσεως τοῦ Τάματος τῶν ἡρώων τοῦ 1821,
ἐπιμένοντα καί ἐπιβοηθοῦντα κάθε σχετικὴν προσπάθειαν πρὸς πραγμάτωσιν τοῦ ὡς ἄνω σκοποῦ.

Ἐν Ἀροανίᾳ Καλαβρύτων τῇ 3ῃ Ἰουλίου 2021

Διὰ τοὺς ἀνωτέρω φορεῖς

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ

5.ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, Δημοσιογράφος, ΥΠΟ ΤΟΥ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΕΡΜΕΙΔΗ, Προέδρου Ἕνωσης Θυμάτων Καλαβρυτινοῦ Ὁλοκαυτώματος καὶ ἐκλεγμένου μέλους τῆς Συντονιστικῆς Ἐπιτροπῆς καὶ τῆς Γραμματείας τοῦ Ἐθνικοῦ Συμβουλίου
γιὰ τὴν διεκδίκηση τῶν Γερμανικῶν ὀφειλῶν πρὸς τὴν Ἑλλάδα
καὶ ἐκπροσώπου του διὰ τὰ Καλάβρυτα καὶ τὴν εὐρύτερη περιοχή.

ΤΟ «ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ»

ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΝ
«ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ»

Ο ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
«Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»

Καὶ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ «ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ»

Εὐγνωμοσύνης καὶ Ἀπείρου Ἐκτιμήσεως
Ἕνεκεν

ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΟΥΝ

ΠΡΕΣΒΥΝ ΚΑΛΗΣ ΘΕΛΗΣΕΩΣ ΥΠΕΡ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ
ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

τὸν κ. Θεόδωρον Ἀσβεστόπουλον, ἄνδρα ἑλληνόψυχον,
μὲ ρίζες ἀπὸ Πόντον καὶ Ἤπειρον,
ἀντικειμενικὸν Δημοσιογράφον, μὲ ἔντονον δραστηριότητα καὶ ἀρθρογραφία διὰ τὰ ἐθνικὰ θέματα,
διοχετεύοντα τὴν πατριωτικήν του δράσιν ὡς
ὑπεύθυνος Τύπου καὶ δημοσίων σχέσεων τῆς Κινήσεως διὰ τὴν Ἀναγέννησιν τῆς Βορείου Ἠπείρου καὶ ὡς
μέλος τῆς Ἑνώσεως Ποντίων Πειραιῶς – Κερατσινίου – Δραπετσώνας
καὶ θέτοντα τὰς δυνάμεις του εἰς τὴν διάθεσιν τοῦ ἀγῶνος ὑπὲρ τῆς
πραγματοποιήσεως τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.

Διὰ τοὺς ἀνωτέρω φορεῖς
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ

Ι. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΙΚ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

6.ΔΡΟΓΚΑΡΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Εἰκονολήπτης, ΥΠΟ ΤΟΥ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΕΡΜΕΙΔΗ, Προέδρου Ἕνωσης Θυμάτων Καλαβρυτινοῦ Ὁλοκαυτώματος καὶ ἐκλεγμένου μέλους τῆς Συντονιστικῆς Ἐπιτροπῆς καὶ τῆς Γραμματείας τοῦ Ἐθνικοῦ Συμβουλίου
γιὰ τὴν διεκδίκηση τῶν Γερμανικῶν ὀφειλῶν πρὸς τὴν Ἑλλάδα
καὶ ἐκπροσώπου του διὰ τὰ Καλάβρυτα καὶ τὴν εὐρύτερη περιοχή.

ΤΟ «ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ»

ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΝ
«ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ»

Ο ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
«Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»

Καὶ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ «ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ»

Εὐγνωμοσύνης καὶ Ἀπείρου Ἐκτιμήσεως
Ἕνεκεν

ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΟΥΝ

ΠΡΕΣΒΥΝ ΚΑΛΗΣ ΘΕΛΗΣΕΩΣ ΥΠΕΡ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ
ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

τὸν ἐκ Μάνης καταγόμενον κ. Λεωνίδαν Δρογκάρην, ἠλεκτρονικὸν, ἐργαζόμενον λίαν ἐπιτυχῶς εἰς διαφόρους τομεῖς τῆς τηλεοράσεως, κινηματογράφου, πολιτισμοῦ, τοπικῆς αὐτοδιοικήσεως, ἀσχοληθέντα ἰδιαιτέρως μὲ ἱστορικά, ἀρχαιολογικὰ καὶ ἐκπαιδευτικά θέματα, συμμετέχοντα καὶ εἰς διεθνεῖς σχετικὲς ἐκδηλώσεις, ταυτοχρόνως δὲ προσφέροντα ἀφειδῶς τὶς πολύτιμες ἐθελοντικὲς ὑπηρεσίες του διὰ
τὴν πραγματοποίησιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.

Ἐν Ἀροανίᾳ Καλαβρύτων τῇ 3ῃ Ἰουλίου 2021
Διὰ τοὺς ἀνωτέρω φορεῖς
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ
Ι. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΙΚ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

7.ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Καλλιτέχνης Μουσικός, ΥΠΟ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΤΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ Κ.ΚΩΝ.ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ

ΤΟ «ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ»

ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΝ
«ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ»

Ο ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
«Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»

Καὶ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ «ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ»

Εὐγνωμοσύνης καὶ Ἀπείρου Ἐκτιμήσεως
Ἕνεκεν

ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΟΥΝ

ΠΡΕΣΒΥΝ ΚΑΛΗΣ ΘΕΛΗΣΕΩΣ ΥΠΕΡ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ
ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

Τὸν κύριον ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΝ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΝ, καταγόμενον ἀπὸ τὸ Καρδαρίτσι Γορτυνίας/Ἀρκαδία, πολυτάλαντον μουσικόν, πραγματικὸν Καλλιτέχνην, λάτριν τοῦ ὡραίου καὶ τοῦ ἀληθινοῦ, τοῦ εὐπρεποῦς καὶ
τοῦ σεμνοῦ, ψυχῇ τε καὶ σώματι ἀφωσιωμένον εἰς τὴν συμβολὴν διὰ τὴν πραγματοποίησιν
τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.
Τὸν βραβευόμενον κοσμεἰ πλῆθος ἐπαίνων ἀπὸ ὅλην τὴν Ὑφήλιον , τὴν ὁποία ἔχει ἐπισκεφθῆ πλειστάκις, μεταλαμπαδεύων τὴν ἑλληνικὴν ψυχικὴν δύναμιν
εἰς κάθε γωνιὰ τῆς γῆς.

Ἐν Ἀροανίᾳ Καλαβρύτων τῇ 3ῃ Ἰουλίου 2021

Διὰ τοὺς ἀνωτέρω φορεῖς
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ
Ι. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΙΚ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

8. ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΑΡΗΣ, Γραφεῖο Ταξιδίων, ΥΠΟ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΤΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ Κ.ΚΩΝ.ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ

ΤΟ «ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ»

ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΝ
«ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ»

Ο ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
«Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»

Καὶ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ «ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ»

Εὐγνωμοσύνης καὶ Ἀπείρου Ἐκτιμήσεως
Ἕνεκεν

ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΟΥΝ

ΠΡΕΣΒΥΝ ΚΑΛΗΣ ΘΕΛΗΣΕΩΣ ΥΠΕΡ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ
ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

Τὸν κύριον Ἀριστείδην (Ἄρη) Μαρούλη τοῦ Μιλτιάδου, πολυτάλαντον λάτριν τῆς ἑλληνικῆς φύσεως καὶ ἱστορίας, διοχετεύοντα τὴν πρὸς αὐτὰς ἀγάπην του μέσῳ τῆς διεθνοῦς ἐπιτυχοῦς ἐπαγγελματικῆς σταδιοδρομίας του εἰς τὸν χῶρον τῆς περιηγήσεως, ἐξυψώνοντα τὸν ἐν λόγῳ χῶρον εἰς πανεπιστημιακὰ ὕψη καὶ ἐκπολιτισμὸν ὑφίστου ἐπιπέδου, συνδιάζοντα ἐπίσης τὴν γνῶσιν καὶ τὴν ἄοκνον προσπάθεια διὰ τὴν πραγματοποίησιν τοῦ Τάματος τοῦ Έθνους.

Ἐν Ἀροανίᾳ Καλαβρύτων τῇ 3ῃ Ἰουλίου 2021

Διὰ τοὺς ἀνωτέρω φορεῖς

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ

Ι. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΙΚ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

9.ΜΑΝΤΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, ἠλεκτρολόγος ΥΠΟ ΤΟΥ ΕΞ ΑΡΟΑΝΙΑΣ ΙΑΤΡΟΥ ΚΩΝ.ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ.

ΤΟ «ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ»

ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΝ
«ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ»

Ο ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
«Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»

Καὶ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ «ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ»

Εὐγνωμοσύνης καὶ Ἀπείρου Ἐκτιμήσεως
Ἕνεκεν

ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΟΥΝ

ΠΡΕΣΒΥΝ ΚΑΛΗΣ ΘΕΛΗΣΕΩΣ ΥΠΕΡ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ
ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
ΚΑΙ ΙΔΙΑΤΕΡΩΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΟΥ
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ

Τὸν κύριον ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΜΑΝΤΗΝ ἐκ Λειβαρτζίου Καλαβρύτων, ἔμπειρον διπλωματοῦχον ἠλεκτρολόγον, φιλομαθῶς μαθητεύσαντα πλησίον
τῶν τεχνικῶν συμβούλων τῶν ἔργων τοῦ
Ἁγίου Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου
τοῦ ἐξ Ἀροανίας Καλαβρύτων
καὶ οὕτω ἀναδειχθέντα εἰς ἕνα ἔμπειρον, περιζήτητον τεχνίτην, βοηθὸν εἰς κάθε ἀνάγκην τοῦ ἔργου
τοῦ Ἁγίου Παύλου.

Ἐν Ἀροανίᾳ Καλαβρύτων τῇ 3ῃ Ἰουλίου 2021

Διὰ τοὺς ἀνωτέρω φορεῖς
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ
Ι. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΙΚ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

10.ΔΕΛΛΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ , Καθηγήτρια Γαλλικῆς Φιλολογίας, ΥΠΟ ΤΗΣ ΠΑΥΛΙΝΑΣ ΞΑΝΘΑΚΟΥ

ΤΟ «ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ»

ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΝ
«ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ»

Ο ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
«Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»

Καὶ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ «ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ»

Εὐγνωμοσύνης καὶ Ἀπείρου Ἐκτιμήσεως
Ἕνεκεν

ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΟΥΝ

ΠΡΕΣΒΥΝ ΚΑΛΗΣ ΘΕΛΗΣΕΩΣ ΥΠΕΡ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ
ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

Τὴν κυρίαν ΜΑΡΙΑΝΝΑΝ ΔΕΛΛΑ ἐκ Χίου, καθηγήτριαν τῆς Γαλλικῆς Φιλολογίας, ἄνθρωπον προσφορᾶς πρὸς πᾶσαν ζῶσαν ὕπαρξιν, ἰδιαιτέρας ὅμως προσφορᾶς πρὸς πᾶν Ὀρθόδοξον καὶ Ἐθνικόν.
Υπόθεσις δὲ μεγίστης σημασίας καὶ ἔργον ζωῆς διὰ τὴν βραβευομένην εἶναι ἡ πραγματοποίησις τοῦ Τάματος τοῦ Έθνους, ὅπου καταθέτει, μετὰ ἐπιμονῆς καὶ ὑπομονῆς κάθε δύναμίν της.

Ἐν Ἀροανίᾳ Καλαβρύτων τῇ 3ῃ Ἰουλίου 2021

Διὰ τοὺς ἀνωτέρω φορεῖς

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ

Ι. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΙΚ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ


Παρούσα βοηθᾶ ἡ μακροχρονίως πιστὴ ἐθελόντρια κ. Μαρία Καραγιάννη,η οποία τρέχει παντού σαν καλή σαμαρείτης και βοηθάει παντού.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ τηλ. 210 3254321
www.fotgrammi.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *