ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΕΥΧΟΣ 72

Αποθήκευση Αρχείου Click
 

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ 2017 - 2018
Αποθήκευση Αρχείου Click

 

ΦΩΕΤΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΕΥΧΟΣ 71

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΕΥΧΟΣ 71

ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

Καταπολεμούμενο λυσσσαλέως  ὑπὸ ἰθυνόντων

6.8.2017

Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ

1.Ἐπ΄ εὐκαιρίᾳ τῆς ἑορτῆς τοῦ Σωματείου μας Οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, θὰ ἔπρεπε νὰ καλέσουμε ὅλα τὰ μέλη, συνεργάτες, ἐθελοντὲς καὶ φίλους τῶν σκοπῶν, προοπτικῶν καὶ δραστηριοτήτων τῶν φορέων μας σὲ πανελλήνιο Θεία Λειτουργία.

2.Ἐπειδὴ ὅμως οἱ περισσότεροι τῶν ἀνθρώπων γινόμεθα καθημερινῶς περισσότερο μαλθακοὶ καὶ λίαν εὐαίσθητοι καὶ ἀποκάμνωμε μὲ τὶς ἀντίξοες καιρικὲς συνθῆκες καὶ ὅλοι οἱ ,,κουρασμένοι,, δραπετεύουν σὰν τὶς ,,ἀκρίδες,, εἰς τὶς ἀμμουδιὲς καὶ τὰ ὄρη καὶ δὲν δύνανται ἤ δὲν θέλουν νὰ ὑφίστανται θυσίες καὶ ταλαιπωρίες, ἀπαλάσσουμε τοὺς φίλους ἀπὸ αὐτὴ τὴν ταλαιπωρία.

ΣΩΣΤΟΣ ΚΑΙ ΛΙΑΝ ΕΠΟΙΚΟΔΟΜΗΤΙΚΟΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ

Ἀντὶ τούτου τοὺς παρακαλοῦμε :

α) νὰ ἐπαναλαμβάνουν τὴν σύντομη προσευχή :

«Παναγία Τριάς, φώτισον ἡμᾶς καὶ τοὺς δαιμονιωδῶς συγχρόνους Ἰοῦδες, τί δεῖ ἡμᾶς ποεῖν καὶ λέγειν».

β) νὰ μελετήσουν τὸ τεῦχος τῆς Φωτεινῆς Γραμμῆς 71, ποὺ πρέπει νὰ παρέλαβαν καὶ νὰ διαδώσουν τὶς ἰδέες παντοῦ.

Ἰδίως τὶς σελίδες 48 καὶ 49.

Τότε ὁ Θεὸς θὰ φωτίσῃ χιλιάδες Μ.Μ.Ε.  ὅπως τὴν ἱστοσελίδα anazhthseis-elenablogspot.gr ἀπὸ Ἰούνιον 2017 (σελ. 48).

Ἐπίσης τὸ περίφημο πνευματικὸ κείμενο τοῦ μεγάλου ὑμνογράφου τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας Δρ. Χαραλάμπους Μ. Μπούσια (σελ.49).

Ἔτσι θὰ βρεθοῦν καὶ πολλοὶ ἄλλοι ἀνιδιοτελεῖς ἰδεολόγοι ποὺ θὰ γράφουν περισσότερο στρωτὰ καὶ περισσότερο καταληπτὰ γιὰ τοὺς ὀλιγογράμματους ὑπὲρ τῆς πραγματοποιήσεως τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.

Η ΚΑΤΑΝΤΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΑΣ S O S

1.Ποῦ μᾶς κατήντησαν οἱ ἰθύνοντες πολιτικῆς, πνευματικῆς καὶ θρησκευτικῆς ἡγεσίας : τὰ  Ἑλληνόπουλα νὰ μὴ γνωρίζουν σωστὰ Ἑλληνικά ! ! ! ! ! . . .

Ὅταν παρακαλέσαμε φίλο ἀρχιμανδρίτη νὰ μᾶς συστήσει κάποιο μὲ ἄριστα ἑλληνικὰ γιὰ ἐργασία, μᾶς ἀπήντησε :

«μὲ ἄριστα ἀγγλικά, γερμανικά, γαλλικά, ρωσικά ἀκόμη καὶ κινέζικα νὰ σᾶς βρῶ, μὲ ἑλληνικὰ ὄχι».

2.Ἀκόμη καὶ φιλόλογοι γλωσσολογίας δὲν γνωρίζουν γραμματική, συντακτικὸ καὶ παρουσίασιν ἑνὸς ἐγγράφου!!!

3. Διότι ἁπλούστατα ἤ οἱ καθηγητές των εἶναι ἡμιμαθεῖς ἤ ἀκολουθοῦντες τὰ ἑκάστοτε ρεύματα πασχίζουν παντοιοτρόπως ὄχι μόνον νὰ διατηρηθοῦν ἀλλά, εἰ δυνατόν, νὰ ἀνέλθουν ἀκόμη πιὸ ψηλά διὰ τῆς ἀναξιοκρατίας καὶ τῆς φαυλοκρατίας, παραγκωνίζοντας ἄλλες ἱκανὲς καὶ μὲ ἦθος ἐργασίας, εὐσυνειδησίας καὶ εὐποιΐας προσωπικότητες.

4. Σὲ μερικὲς δεκαετίες κινδυνεύομε νὰ μετακαλοῦμε Βάσκους, Καταλανούς, Ἱσπανοὺς καὶ Γερμανοὺς Ἑλληνιστὲς γιὰ νὰ διδἀσκωνται οἱ ἑλληνόπαιδες ἑλληνικά.

Καὶ οἱ ἰθύνοντες συμβάλλουν ἀφαντάστως πρὸς τοῦτο.

 

ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ 71 ΤΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ

1.Τὸ λίαν καθυστερημένο τεῦχος 71 τῆς Φωτεινῆς Γραμμῆς θὰ φθάσῃ, δυστυχῶς,  εἰς τὰ χέρια τῶν παραληπτῶν ἀρχὲς Αὐγούστου ἀντὶ τέλος Ἰουνίου 2017.

 

 

Πέραν τῶν ἄλλων σατανικῶν ἀντιξοοτήτων ἀναμέναμε  καὶ τὴν Διοικοῦσα Ἐκκλησία, μήπως συνειδητοποιήσει ὅτι θὰ εἶναι κατ᾽ ἐξοχὴν ἀνήθικο, ἀντιορθόδοξο καὶ ἀντεθνικό, νὰ λάβουν χώρα ἐθνικοὶ πανηγυρισμοί γιὰ τὴν 200ὴ ἐπέτειο τῆς ἐνάρξεως τοῦ ἀπονενοημένου τολμήματος γιὰ τὴν ἀποτίναξι τοῦ ἀφόρητου μωαμεθανικοῦ - τούρκικου ζυγοῦ  (τὴν  25.3.2021) μὲ τὸ μωαμεθανικὸ τέμενος διὰ τὸ ὁποῖο καὶ ἡ Ἐκκλησία, δυστυχῶς, ἔδωσε τὴν εὐλογία της ἐνῶ γιὰ τὸ μεγαλεπήβολο μνημεῖο Δοξολογίας, Εὐχαριστίας, Εὐγνωμοσύνης καὶ Λατρείας εἰς τὸν Ἐλευθερωτὴ Σωτῆρα Χριστὸ  νὰ  «μὴ ἱδρώνῃ τὸ αὐτὶ κανενός» καὶ ἀμέσως ἢ ἐμμέσως νὰ σαμποτάρουν τὸ Τάμα τοῦ θρυλικοῦ Γέρου τοῦ Μοριᾶ – τοῦ Καποδιστρίου καὶ τῶν ἄλλων Ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας. Καὶ τοῦτο διότι ἐμεῖς τονίζομε ὅτι ἡ παραμικρὰ «τρύπια δεκάρα» πρέπει νὰ ἐπενδύεται διὰ τὴν συντήρησι τῶν ἔργων, τὴν μισθοδοσία τοῦ ἀναγκαίου προσωπικοῦ, τὴν  ἀσφάλεια τοῦ προσωπικοῦ, τὴν  δημιουργία πνευμόνων πρασίνου καὶ ἀναλόγως τὰ ἔσοδα καὶ δωρεές, ποὺ θὰ ἔχωμε, νὰ διατίθεται καὶ τὸ «τελευταῖον δίλεπτον τῆς χήρας»  διὰ Ὀρφανοτροφεῖα, Γηροκομεῖα, Στέγες Ἀγάπης, Ἐκπαιδευτήρια κ.τ.λ.,  γιὰ ἀνακούφισι ἀναξιοπαθούντων συνανθρώπων μας πρὸς δόξαν Θεοῦ καὶ νὰ μὴ τὰ διαχειρίζωνται «ἡμέτερα τρωκτικά».

 

ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ – ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΟΥ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

1.Ὁ διαθέτων τὸν μὲ ἀπερίγραπτες στερήσεις, σωματικὲς καὶ ψυχικὲς ἀλγηδόνες μόχθο τοῦ βίου του,  τονίζει νὰ μὴ ἀναφερθῇ τὸ ὄνομά του οὔτε μετὰ θάνατο. Νὰ κλείσῃ τοὺς ὀφθαλμούς του ἀπὸ τὸν μάταιο τοῦτο κόσμο ὡς ἄγνωστος στρατιώτης.

 

2.Τὸ Πανελλήνιο αὐτὸ Προσκύνημα νὰ διοικῆται ἀπὸ μία Ἐπιτροπὴ εἰς τὴν ὁποία θὰ προεδρεύῃ ὁ ἑκάστοτε Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος καὶ κάθε ἔτος ἀπὸ 6 Συνοδικούς, 3 ἀπὸ τὶς νέες χῶρες καὶ 3 ἀπὸ τὶς παλαιές. Ὅμως, εἰς τὴν ἐν λόγῳ Ἐπιτροπὴ θὰ συμμετέχουν καὶ ταπεινές, εὐλαβεῖς προσωπικότητες μὲ ἀρίστη ἔξωθεν καλὴ φήμη.

3.Αὐτὸ τὸ Πανελλήνιον Ἱερὸ Προσκύνημα τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους δὲν θὰ ἀνήκῃ οὔτε εἰς τὸ κράτος, οὔτε εἰς κάποια Ἀρχιεπισκοπή, ἀλλὰ θὰ ἀνήκῃ εἰς τὸ ἑλληνικὸ ἔθνος, τὴν παγκόσμιο Ὀρθοδοξία καὶ τοὺς Πανέλληνες ἀνὰ τὴν ὑφήλιο.

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΙΣ ΧΡΗΣΤΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΔΕΚΑΡΑΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΣΚΟΠΟΥΣ

1.Οἱ  εἰσφορές, δωρεὲς καὶ προσφορὲς θὰ καταμετρῶνται σὲ αἴθουσα, ποὺ  θὰ βιντεοσκοπῆται καὶ 5μελής Ἐπιτροπὴ  θὰ ἐπαγρυπνῇ, νὰ μὴ πέφτῃ κανένας σὲ πειρασμὸ καὶ τὰ «χονδρὰ νομίσματα»  «χώνωνται»  σὲ θυλάκια  ἀδύναμων χαρακτήρων  καὶ  ὅλα τὰ χρήματα νὰ διατίθενται διὰ  ἀγαθοεργεῖς  σκοποὺς   μὲ    ἄ κ ρ α       δ ι α φ ά ν ε ι α        καὶ        ἀ π ό λ υ τ ο       ἀ ν ι δ ι ο τ έ λ ε ι α .

2.Ὅμως, αὐτὸ δὲν ἀρέσει στοὺς ἰθύνοντες, διότι θέλουν νὰ τοποθετοῦν «ἡμέτερα τρωκτικά», ὅπως ἔχουν συνηθίσει!!!...

Ο ΕΙΣ ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΠΡΕΨΑΣ ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΕΡΓΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ , κυρὸς Αὐγουστῖνος Καντιώτης

1.Εἰς τὸ ἐξώφυλλο τοῦ τεύχους 71, ἐγράψαμε :

«ἐὰν ἔζῃ (εἰς τὴν στρατευομένην Ἐκκλησία), ὁ εἰς πάντα διαπρέψας  ἰδανικὸς ἐργάτης τοῦ Εὐαγγελίου,  θρυλικὸς κυρὸς Αὐγουστῖνος Καντιώτης, θὰ ἐχρησιμοποίη τὴν μάχαιρα τοῦ πνεύματος καὶ θὰ κατατρόπωνε ὅλους αὐτούς, ποὺ σαμποτάρουν τὸ ἐν λόγῳ κολοσσιαῖο  ἔργο καὶ θὰ παρουσίαζε τὰ γεγονότα περισσότερο ἐναργῆ ».

 

2. Ἄς εὐχηθοῦμε καὶ προσευχηθοῦμε ὁ ἐν λόγῳ ἀνεπανάληπτος ἐργάτης τοῦ Εὐαγγελίου ἀπὸ τὴν θριαμβεύουσα Ἐκκλησία  νὰ ἔχῃ θάρρος παρρησίας πρὸς τὸν Θεάνθρωπο - Θεό, νὰ φωτίζῃ ὅλους αὐτοὺς τοὺς δαιμονιωδῶς ἀντιδρῶντες γιὰ νὰ πραγματοποιηθῇ ἐπιτέλους τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους. Ἐπαναλαμβάνομεν, μόνον  ἔτσι,  θὰ ἴδωμε πραγματοποιούμενον τὸ Πανελλήνιο Ἱερὸ Προσκύνημα τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους. Διαφορετικὰ θὰ παραμείνῃ καὶ αὐτὸ σὰν  ἕνα τάμα στὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους καὶ ἄς ὄψωνται οἱ Ἰοῦδες διὰ  μέσῳ τῶν αἰώνων.

ΑΛΛΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

Τότε καὶ ἐμεῖς μπορεῖ νὰ ἀποτανθοῦμε ἀλλοῦ, εἰς ἄλλα Πατριαρχεῖανὰ συνεργασθοῦμε καὶ μὲ ἄλλους φορεῖς , ἀναγράφοντες μὲ  σπιθαμιαῖα μελανὰ γράμματα :  «εἰς αἰώνια καταισχύνη καὶ ἐντροπὴ τῶν δαιμονιωδῶς ἀντιδρασάντων συγχρόνων Ἰούδων».

Ἐπαναλαμβάνομε τὴν ἔκκλησίν μας πρὸς ὅλους τοὺς εὐλαβεῖς καὶ ταπεινοὺς Ἑλληνόψυχους Χριστιανοὺς μὲ ὅλη τὴν δύναμι τῆς ψυχῆς μας, ἀδιαλλείπτως νὰ προσευχώμεθα :

«Παναγία Τριάς, φώτισον ἡμᾶς καὶ τοὺς δαιμονιωδῶς συγχρόνους Ἰοῦδες, τί δεῖ ἡμᾶς ποεῖν καὶ λέγειν».

Σᾶς εὐχαριστοῦμε θερμότατα ἐκ τῶν προτέρων διὰ εὐρεῖα μετάδοσι τῶν γραφομένων  μας.

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΛ 210-3254321ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΕΥΧΟΣ 71

ΕΠΙΒΕΒΛΗΜΕΝΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΝ 2017 - 2018

Ὡς γνωστόν, ἐτολμήσαμεν καὶ ἐξεδώσαμεν ἀναλυτικόν, μοναδικὸν Ἑορτολόγιον, διὰ τὸ ὁποῖον ὡρίσαμεν μίαν μικρὰν συμβολικὴν τιμὴν τῶν 2 Εὐρὼ τὸ τεμάχιον.   Ἀπὸ   21 τεμ. θὰ κοστίζουν 1,50 Εὐρώ,    
ἀπὸ    51 τεμ.                       1,00  Εὐρὼ
καὶ      ἀπὸ  101 τεμ.                       0,80  Εὐρὼ/τεμ.
Αἱ τιμαὶ εἶναι συμπεριλαμβανομένων ΦΠΑ, ταχυδρομικῶν καὶ ἐν γένει ἐξόδων ἀποστολῆς.Ἐπειδὴ ὅμως ἡ ἀξία τῶν ταχυδρομικῶν τελῶν εἶναι ἄκρως δυσανάλογος καὶ ὡς ἐκ τούτου ἀσύμφορος καὶ ἐπειδὴ ἐπιβάλλεται νὰ καλύπτωμεν τουλάχιστον τὰ ἔξοδα τοῦ Ἑορτολογίου, θὰ ἀποστέλλωνται μόνον ἀπὸ πέντε (5) τεμάχια καὶ ἄνω.
Θὰ ἔπρεπε τὰ μέλη, οἱ συνεργάται, οἱ φίλοι, οἱ θαυμασταὶ τῶν σκοπῶν, τῶν δραστηριοτήτων καὶ τῶν προοπτικῶν τῶν φορέων μας νὰ εἶχαν δείξει τὴν δέουσαν κατανόησιν καὶ νὰ μᾶς παραγγέλουν δεκάδας Ἑορτολόγια καὶ νὰ κάνουν πνευματικὰ δῶρα, ἀντὶ γλυκῶν, ποὺ βλάπτουν, κλ.π. ὑλικῶν ἀγαθῶν.
Ὅμως, παρὰ τὰ συγχαρητήρια, ἐλάχιστοι ἔδειξαν ἔμπρακτον κατανόησιν νὰ προμηθευθοῦν καὶ νὰ διαδίδουν τὰ Ἑορτολόγιά μας. Δυστυχῶς, δὲν ἔλειψαν καὶ μερικοὶ κακοήθεις νὰ ἐνσπείρουν λασπολογίας καὶ νὰ μᾶς ψέγουν ὅτι «πᾶμε νὰ τὰ οἰκονομήσουμε» ! ! ! . . .
Ὡς γνωστόν, εἴμεθα οἱ μόνοι εἰς τὴν Ἑλλάδα, ἴσως καὶ παγκοσμίως, οἱ ὁποῖοι ἐκδίδομεν τὸ περιοδικόν μας ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ καὶ τὸ ἀποστέλλομεν δωρεὰν ἀνὰ τὴν ὑφήλιον εἰς 60.000 ἀντίτυπα. Σχεδὸν ὅλοι ἀνέστειλαν τὰς ἐκδόσεις των ἤ τὰς περιορίζουν καὶ παραλαμβάνονται τὰ περιοδικὰ εἰς τὰ γραφεῖα τῶν ὀργανώσεων των.
Ἐμεῖς στενάζοντες κάτω ἀπὸ τοὺς λίαν δυσβαστάκτους ὄγκους ἐργασίας καὶ ἐξόδων, συνεχίζομεν νὰ ἐργαζώμεθα, παρὰ τὸ προβεβηκὼς τῆς ἡλικίας μας ἀπὸ τὰ χαράματα μέχρι καὶ τὰς πρώτας μεταμεσονυκτίους ὥρας, στερούμενοι πολλῶν ἀγαθῶν, ὑπολογίζοντες καὶ τὴν τελευταίαν δεκάραν ὡς κόρην ὀθφαλμοῦ.
Ὅσοι ἔχουν τοιαύτην ἀπαράδεκτον νοοτροπίαν, ἄς λαμβάνουν δωρεὰν ἀπὸ ἐμᾶς τὰ περιοδικὰ καὶ ἄς πληρώνουν ἀλλοῦ διὰ μικρὰ καὶ ὀλίγων σελίδων τυποποιημένα ἡμερολόγια.
Ὅσοι ἐπιθυμοῦν τὸ Ἑορτολόγιόν μας, τὸ ὁποῖον θὰ  κυκλοφορήσῃ τὸν Σεπτέμβριον, ἄς ἐπικοινωνήσουν εἰς τὰ τηλέφωνα 210-3254321.
ΕΚΔΟΣΙΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ τεῦχος 71

Δυστυχῶς, καθυστερήσαμεν νὰ ἐκδώσωμεν τὸ τεῦχος 71 διὰ πολλοὺς καὶ διαφόρους λόγους :
1. Εἴμεθα ἄκρως καταπογοητευμένοι, διαπιστώνοντες ὅτι οἱ Ἑλληνόπαιδες ἠμπορεῖ νὰ γνωρίζουν ἄριστα Ἀγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ἱσπανικά, Ἰταλικά, Ρωσικὰ μέχρι καὶ Κινέζικα, πλὴν ὅμως, διὰ νὰ λέγωμεν τὰ πράγματα μὲ τὸ ὄνομά των: Δὲν γνωρίζουν ἑλληνικά !!!... Δὲν εἶναι αἴτιοι οἱ νέοι, ἀλλὰ πταίει τὸ αἰσχρότατον κατεστημένον καὶ οἱ διδάσκαλοί των, οἱ ὁποῖοι, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, δὲν ἀνέρχονται διὰ τῆς ἀξιοκρατίας, ἀλλὰ διὰ τῆς ἀναξιοκρατίας, τῆς φαυλοκρατίας, τῶν πολιτικῶν ἐξαρτήσεων, τοῦ ὁδοστρωτῆρος, δηλαδὴ τοῦ συνδικαλισμοῦ.Ὅλα αὐτὰ δὲν ἐνεργοῦν διὰ τὴν εὐημερίαν τοῦ συνόλου, δι᾽ἕν χρηστὸν κράτος δικαίου, ἀλλὰ διὰ νὰ δημιουργοῦν «μπανανίες» ὡσὰν τῆς Ἀφρικῆς, τῶν  «μάο-μάο» καὶ  «τὰμ –τάμ». Ἐπίσης «οἱ  κλαδικές» συνδράμουν ἀφαντάστως νὰ ἀναρριχῶνται ἡμιμαθεῖς καὶ νὰ γίνωνται καθηγηταί, ὥστε τὰ Πανεπιστήμια νὰ μετατρέπωνται εἰς βιομηχανίας ἡμιμαθῶν. Ἀκόμη καὶ διπλωματοῦχοι τῆς γλωσσολογίας δὲν γνωρίζουν, ὄχι μόνον παρουσίασιν ἑνὸς ἐγγράφου, ἀλλὰ οὔτε κἄν ὀρθογραφίαν καὶ συντακτικόν!!!
2. Ἐντὸς αὐτοῦ τοῦ χάους παραμένουν, ὄχι μόνον οἱ ἰθύνοντες τῆς Πολιτείας, ἀλλὰ δυστυχέστατα καὶ οἱ τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἐμφανίζονται μόνον κατόπιν ἑορτῆς ὡς θηριομάχοι, διὰ νὰ ἀποδείξουν ὅτι ἐμφοροῦνται ὑπὸ Ὀρθοδόξων καὶ Ἐθνικῶν ἰδεῶν καὶ ἀρχῶν, προβαίνουν εἰς λεονταρισμοὺς καὶ σπασμωδικὰς ἐνεργείας, διὰ νὰ πίπτουν, εἰς τὰς συνειδήσεις τῶν εὐλαβῶν Χριστιανῶν καὶ τῶν Ἑλληνοψύχων. Οἱ ἀδαέστατοι αὐτοὶ ἰθύνοντες, «πονηροὶ καὶ γόητες, πλανῶντες καὶ πλανώμενοι» προσεγγίζουν, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον τοὺς ἰθύνοντας, προσφέροντες εἰς αὐτούς «τόννους λιβανωτοῦ» διὰ νὰ τακτοποιῶνται παντοῦ καὶ νὰ γίνωνται «ἐντός, ἐκτὸς καὶ ἐπὶ τὰ αὐτά» καὶ νὰ παραγκωνίζουν τοὺς ἱκανούς, ἐντίμους, ἠθικούς, ἐναρέτους καὶ μὲ ἦθος ἐργασίας καὶ ἀκέραιον χαρακτῆρα.
3.Πρὸς τοῦτο, δίδουν ἐντολὰς εἰς ἡμιμαθεστάτους φοιτητάς των καὶ γράφουν λεξικὰ καὶ λοιπὰ συγγράμματα, τὰ ὁποῖα μάλιστα ἐκδίδει καὶ τὸ Ἀνώτατον Πνευματικὸν Καθίδρυμα, ἡ Ἀκαδημία Ἀθηνῶν εἰς τὸ Ἐθνικὸν Τυπογραφεῖον, δηλαδὴ μὲ τὸν ἱδρῶτα τοῦ βαρύτατα φορολογουμένου πτωχοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ. Τοιουτοτρόπως «βασιλεύει τὸ ἀγκάθι» κατὰ τὸν εἰς πάντα διαπρέψαντα θρυλικὸν γέροντα Αὐγουστῖνον Καντιώτην. Μὲ τὸν ρυθμόν, μὲ τὸν ὁποῖον βαδίζομεν, εἰς ὀλίγας δεκαετίας θὰ πρέπῃ νὰ μετακαλῶμεν Βάσκους, Καταλανούς, Ἱσπανούς, Γερμανοὺς ἑλληνιστὰς διὰ νὰ μάθουν οἱ ἑλληνόπαιδες ἑλληνικά. Ὁποῖον αἶσχος, εἰς καιρίας θέσεις καὶ τοῦ Ὑπ. Παιδείας νὰ βασιλεύουν καὶ θριαμβολογοῦν οἱ συνδικαλισταὶ καὶ ὁ συρφετὸς τῆς ἑκάστοτε κυβερνώσης φατρίας. Διὰ τοῦτο  οὐδόλως ὑπάρχει  σωστὸς ἐπαγγελματικὸς προσανατολισμός. Αἱ σπουδαὶ εἶναι μόνον διὰ νὰ παίρνουν κάποιο δίπλωμα, τὸ ὁποῖον εἶναι ἄκρως ἄχρηστον, διὰ τὴν οἰκονομίαν καὶ τὴν κοινωνίαν καὶ μόνον ὠφέλιμον, διὰ νὰ ἔχουν κάποιο στοιχεῖον οἱ ὀκνηροί, οἱ ἀδαεῖς καὶ οἱ ἄνευ ἤθους ἐργασίας καὶ εὐσυνειδησίας, νὰ διορίζωνται εἰς τὸ δημόσιον  καὶ ὡσὰν λαίμαργοι βδέλλαι νὰ ἀπομυζοῦν τὸν ἱδρῶτα τῶν «ὑποζυγίων», τὰ ὁποῖα ἐργάζονται εἰς τὸν ἰδιωτικὸν τομέα.
4. Τὰ δὲ Μ.Μ.Ε, κάνουν τοιαύτην πλύσιν ἐγκεφάλου εἰς τὰς οἰκογενείας, αἱ ὁποῖαι διαπιστώνουν, ὅτι τὰ τέκνα των εἶναι λίαν μαλθακὰ καὶ ὅτι διακατέχονται ἀπὸ τὴν ἐμετικὴν νοοτροπίαν δημοσιουπαλλήλων! Εἰς τὴν περίπτωσιν αὐτὴν οἱ γονεῖς των πασχίζουν μὲ κάθε θεμιτὸν καὶ ἀθέμιτον μέσον νὰ κατορθώσουν νὰ διορισθοῦν τὰ «παιδάκια» των εἰς τὸ δημόσιον καὶ νὰ γίνωνται καὶ «παχύδερμα» καὶ νὰ μὴ ἔχουν συναίσθησιν καθηκόντων, παρὰ μόνον δικαιωμάτων. Σηκώνουν τὰ τηλέφωνα, μόνον ὅταν θέλουν νὰ κάνουν προσωπικά των τηλεφωνήματα καὶ ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖσον ἀπαξιοῦν νὰ ἐξυπηρετοῦν τὸν πολίτην. Κάμνουν ἕν εἶδος λευκῆς ἀπεργίας, νομίζοντες τοιουτοτρόπως, ὅτι θὰ ἐκδικηθοῦν τοὺς ἰθύνοντας, οἱ ὁποῖοι δὲν τοὺς δίδουν ὡς μισθὸν χιλιάδας εὐρὼ. Ὅσοι δὲν ἔχουν «μπάρμπα στὴν Κορώνη» καὶ δὲν ἠμποροῦν νὰ διορισθοῦν, δὲν θέλουν νὰ ἀλλάξουν νοοτροπίαν καὶ προσπαθοῦν νὰ συμπεριφέρωνται καὶ εἰς τὴν ἰδιωτικὴν πρωτοβουλίαν μὲ τὴν τρισαθλίαν αὐτὴν δημοσιοϋπαλληλικὴν νοοτροπίαν. Μὲ ὀλίγους λόγους δὲν θέλουν νὰ εἶναι ἐργαζόμενοι, ἀλλὰ «περιεργαζόμενοι». Ἂν εἶσαι ἄπειρος καὶ δὲν ἔχῃς τὴν ἐμπειρίαν τῆς «πιάτσας» καὶ προσλάβῃς κάποιον ἐργαζόμενον, «ζήτω ποὺ καήκαμε»! Καταφεύγουν εἰς τὴν Ἐπιθεώρησιν Ἐργασίας, ὅπου συγκεντρώνονται ὅλα τά «συντροφάκια». Ἄν δὲ τολμήσῃ ὁ ἐργοδότης νὰ ὑψώσῃ ἀνάστημα, τότε τὸν κατατρέχουν καὶ μὲ τά «συνηγοράκια-συντροφάκια» τοῦ Συνηγόρου τοῦ Πολίτου καί «ἄντε νὰ ξεμπλέξῃς καὶ νὰ ἀποδείξῃς ὅτι δὲν εἶσαι ἐλέφας». Θὰ σὲ ἀπειλοῦν «ὅλες αὐτὲς οἱ συντρόφισσες» διὰ νὰ ὑποκύψῃς, νὰ καταβάλῃς ἀποζημιώσεις, ἐξαρτόμενος ἀπὸ τὴν «συντροφικὴν ἀλληλεγγύην» ἐπιθεωρητριῶν καὶ τῶν συνηγόρων τοῦ Συνηγόρου τοῦ Πολίτου. Γίνονται διαπρύσιοι συνήγοροι ἀνικάνων καὶ ὀκνηρῶν κακοήθων πρώην συνεργατῶν σου, ἕως ὅτου νὰ ἀναφωνῇς : «ὄχι μόνον πετάει ὁ γαίδαρος, ἀλλὰ καὶ ὅποιος τολμήσει νὰ διανοηθῇ νὰ ἰσχυρισθῇ ὅτι δὲν πετάει, εἶναι ἕνας γαίδαρος»!.
6. Ἐσχάτως, ἀπεκτήσαμεν πικροτάτην ἐμπειρίαν. Διὰ νὰ καταγραφοῦν ὅλα ὅσα ἐζήσαμε, θὰ ἔπρεπε νὰ ἔχωμεν τεράστιον χῶρον καὶ χρόνον, διὰ νὰ τὰ γράψωμεν καὶ νὰ τὰ κυκλοφορήσωμεν ὡς «τυφλοσούρτη» καὶ νὰ μὴ τὰ βιώσουν καὶ ἄλλοι δυστυχεῖς, ἀγαθοπροαίρετοι, μὲ ἀνθρωπιστικὰ καὶ χριστιανικὰ συναισθήματα ἐργοδόται, οἱ ὁποῖοι χάνουν δεκαπλάσιον χρόνον διὰ νὰ ψάχνουν καὶ διορθώνουν τὰ «στραβὰ καὶ ἀνάποδα» τῶν ἡμιμαθῶν «περιεργαζομένων»  καὶ ὄχι ἐργαζομένων των. Πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ προοδεύσῃ ὁ τόπος αὐτὸς μὲ τοιαύτας ἀθλίας νοοτροπίας; ; ; . . .Δηλαδὴ οἱ νέοι ἀντὶ νὰ ἔχουν ὀρθὴν ἐπαγγελματικὴν κατάρτισιν καὶ νὰ ἐργάζωνται ἀξιοπρεπῶς, καταντοῦν ἢ νὰ εἶναι παράσιτα εἰς τὸ δημόσιον ἢ νὰ εἶναι εἰς τὰ διάφορα ταμεῖα ἀνεργίας καὶ νὰ κάνουν καὶ κάποια μαύρη ἐργασία! ! ! . . .
7.Μελλοντικῶς, πρέπει νὰ ἀσχοληθῶμεν ἐκτενῶς καὶ μὲ αὐτὸ τὸ λίαν καυτὸν πρόβλημα τῆς ἀβελτερίας, τῆς νωχελείας καὶ τοῦ παρασιτισμοῦ τῶν ἐργαζομένων.ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
ΚΑΙ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

1.Τὸ ὅτι ἡ ὑπόθεσις καρκινοβατεῖ δὲν ὑπάρχει κανεὶς πλέον, ὁ ὁποῖος νὰ μὴ τὸ ἔχει ἀντιληφθῆ.

2. Ἐφθάσαμεν εἰς τὸ σημεῖον νὰ ἀναγκασθῶμεν νὰ δημοσιοποιήσωμεν μερικὰ ἀναπάντητα ἔγγραφά μας πρὸς τὸν Μακαριώτατον καὶ τὴν Ἱερὰν Σύνοδον.

3. Πληροφορηθέντες ὅμως προσφάτως, ὅτι ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἀνέθεσεν πρὸ μηνῶν εἰς τὸν Συνοδικὸν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Πειραιῶς κ. Σεραφεὶμ νὰ ἔρθῃ εἰς ἐπαφήν μαζί μας, ἀνεστείλαμε τὴν δημοσίευσιν καὶ τῶν ὑπολοίπων ἀναπαντήτων ἐγγράφων μας, διὰ νὰ μὴ δώσωμεν ἀφορμήν νὰ μᾶς κατηγορήσουν, ὡς δῆθεν ἀντιεκκλησιαστικούς, εὐχόμενοι ὁ Θεὸς νὰ κάνῃ κανένα θαῦμα καὶ νὰ πραγματοποιηθῇ ἐπι τέλους τὸ Τάμα καὶ νὰ μὴ κωλυσιεργοῦν περαιτέρω παντοιοτρόπως οἱ ἰθύνοντες Πολιτείας καὶ Ἐκκλησίας.

4.Τὰ ἀναβαλλόμενα δὲν εἶναι καὶ παντελῶς ματαιωνόμενα. Ἐὰν δὲν τύχωμεν τῆς δεούσης κατανοήσεως, τόσον ἀπὸ τὴν Πολιτείαν, ὅσον καὶ κυρίως ἀπὸ τὴν Ἐκκλησίαν, τότε ὄχι μόνον θὰ δημοσιεύσωμεν καὶ τὰ ὑπόλοιπα ἔγγραφά μας, ἀλλὰ καὶ θὰ προσπαθήσωμεν νὰ εὕρωμεν στοιχεῖα διὰ τὸν κύριον Εἰσαγγελέα.  Ἂν τύχη νὰ πέσῃ ἡ ὑπόθεσις εἰς κάποιον δύσμοιρον, χωρὶς ἐμπειρίαν, σθένος, ἰσχυρὰν θέλησιν καὶ παρρησίαν νὰ «βγάλῃ τὸ φίδι ἀπὸ τὴν τρύπα», τότε θὰ ὑποκύψῃ εἰς τὰς πιέσεις. Διαφορετικῶς, θὰ πρέπῃ νὰ ἐργάζωνται μαζὶ μὲ τὸν Εἰσαγγελέα ἀπὸ πρωίας μέχρι νυκτὸς καὶ δεκάδες βοηθοὶ καὶ γραμματεῖς, διὰ νὰ παραπεμφθοῦν δεκάδες ἰθύνοντες, διὰ κατάχρησιν ἐξουσίας - παράβασιν καθήκοντος καὶ ἀτασθαλίας, πασχίζοντες νὰ εὕρουν, ὡς διαδόχους των «ἀνθρωπάκια», τὰ ὁποῖα θὰ τηρήσουν τὸν λόγον των, ποτὲ νὰ μὴ «ἀνασηκώνουν πλάκες» καὶ ἐξέλθουν ἀποπνικτικαὶ δυσωδίαι.

5.Πολλοὶ δὲ φίλοι μας καὶ ἀνιδιοτελεῖς ἰδεολόγοι, οἱ ὁποῖοι εἶναι ἀναφανδὸν ὑπὲρ τῶν σκοπῶν, δραστηριοτήτων καὶ προοπτικῶν τῶν φορέων μας, μᾶς τονίζουν ὅτι εἶναι κρῖμα εἰς τὴν ὑπομονήν μας καὶ εἰς τὴν καρτερίαν μας! Μᾶς ἐφιστοῦν δὲ κατηγορηματικῶς τὴν προσοχήν, διατὶ δὲν ἀπευθυνόμεθα εἰς κάποιο Πρεσβυγενὲς Πατριαρχεῖον, διὰ νὰ πραγματοποιηθῇ τὸ Πανελλήνιον Ἱερὸν Προσκύνημα τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους - τοῦ Τάματος τῶν Κολοκοτρώνη, Καποδιστρίου καὶ τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας.

Ἔχομεν προβληματισθῆ σφόδρα, μὴπως δὲν ἔχουν ἄδικον αὐτοὶ οἱ ἀντικειμενικοὶ καὶ ἀνιδιοτελεῖς φίλοι καὶ πρέπει λίαν προσεχῶς νὰ σπεύσωμεν, πρὸς πᾶσαν κατεύθυνσιν, γεγονὸς τὸ ὁποῖον μᾶς λυπεῖ ἀφαντάστως; ; ; . . .

6.Διαφορετικῶς θὰ μᾶς ἀναγκάζουν οἱ ἰθύνοντες Πολιτείας καὶ Ἐκκλησίας νὰ πράγματοποιήσωμεν ἄλλα κοινωφελῆ ἔργα καὶ ἡ Ἱστορία θὰ ἀναγράψῃ :

εἰς καταισχύνην καὶ αἰώνιον ἐντροπὴν ὅλων τῶν δαιμονιωδῶς ἀντιδρώντων Πολιτείας καὶ Ἐκκλησίας εἰς τὴν πραγματοποίησιν τοῦ Πανελληνίου Ἱεροῦ Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.

7. «Ὁ κόμπος ἔφτασε ἤδη στὸ χτένι» καὶ εἶναι ἀδύνατον νὰ ἀνεχθῶμεν περαιτέρω τὰς σατανικὰς κωλυσιεργίας των καὶ τὰς τρισαθλίας ὑποκρισίας των, νὰ προσπαθοῦν «νὰ βγοῦν καὶ ἐπάνω ἀπὸ τὸ λάδι». Βαβαὶ τῆς ὑποκρισίας των καὶ τοῦ φαρισαϊσμοῦ των.

8. Ἐὰν διῆγον ἔκλυτον βίον, ὅπως πάρα πολλοὶ «ἀετονύχηδες»  καὶ «πατριάρχαι» τῆς διαπλοκῆς, οἱ ὁποῖοι μὲ διαφόρους ἐκδουλεύσεις καὶ ἀνορθοδόξους τρόπους ἐπιπλέουν καὶ ἐπικρατοῦν, ἐνισχυόμενοι πανταχόθεν, καὶ γίνονται ποδηγέται, καθορίζοντες ἀπὸ τὰ παρασκήνια ἀκόμη καὶ τὴν πολιτικὴν τῆς Χώρας, πιθανῶς νὰ μὲ ἀνεκήρυττον, ὄχι μόνον μέγιστον ἐθνικὸν εὐεργέτην τῶν τελευταίων δύο ἑκατονταετιῶν, ἀλλὰ καὶ ἅγιον ! ! ! . . .  
Βαβαὶ τῆς βλασφημίας. Παρακαλοῦμεν ὅπως προβῆτε εἰς τὴν διάδοσιν αὐτοῦ πανταχοῦ, ἐφαρμόζοντες τά :
α) Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδὸς καὶ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή (Ἰωάν. 14, 6)
β) «γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς» (Ἰωάν, 8, 32)
γ) «ἕως θανάτου ἀγωνίσαι ὑπέρ τῆς ἀληθείας καὶ Κύριος ὁ Θεός πολεμήσει ὑπέρ σου» (Σοφία Σειράχ).

Ὁ ἱδρυτὴς τοῦ
Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν
(ΦΕΚ 853 Β /25.9.1997)
Διὰ τὴν «ἀπάντησιν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ.Ἱερωνύμου
διὰ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους»   *   3.4.2017                                                                                    

Περιῆλθον εἰς γνῶσιν μας αἱ δηλώσεις τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν τὴν 8.3.2017 εἰς τὴν Ἱερὰν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, κατὰ τὴν παρουσίασιν τόμου συνεδρίου διὰ τὸ 1821.
Ἐκφράζομεν τὴν βαθυτάτην θλῖψιν καὶ ἀπογοήτευσίν μας διὰ τὸ περιεχόμενον αὐτῶν τῶν ἀτυχῶν δηλώσεων του εἰς ἄσχετον πρὸς τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους ἐκδήλωσιν ! ! ! . . .
Ἐν ὄψει τῶν Ἁγίων ἡμερῶν δὲν ἐπιθυμοῦμεν νὰ ἀπαντήσωμεν δημοσίως ἐπὶ τοῦ θέματος.
Εὐελπιστοῦμεν εἰς μίαν ἄμεσον ἀπ’εὐθείας συνάντησιν μὲ τὸν Μακαριώτατον ἤ τὴν Ἱ. Σύνοδον ἤ καὶ τὴν Ἱεραρχίαν, διὰ νὰ πρυτανεύσῃ ἡ σύνεσις, νὰ προβληθῇ ἡ ἀντικειμενικὴ ἀλήθεια καὶ νὰ ἀρθοῦν παρεξηγήσεις, νίλαι καὶ συμφοραὶ διὰ τὴν Μητέρα Ἐκκλησίαν μας, ὁπότε θὰ ἀποφευχθοῦν αἱ πικρόταται δημοσιεύσεις πρὸς πλήρη ἀποκατάστασιν τῆς βαναύσως διαστρεβλωθείσης ἀληθείας! ! ! . . .
Εἰς ἐνίσχυσιν τῶν ἀνωτέρω ἐπικαλούμεθα τὴν ἀπὸ 24.3.2017 ἀνοικτὴν ἐπιστολὴν τοῦ δικηγόρου / συγγραφέως κ. Χαραλάμπους Ἄνδραλη «Τὸ κοσμικὸν κράτος καὶ τὸ σαμποτάρισμα στὸ Τάμα τοῦ Έθνους» (ἴδ. Φωτεινὴ Γραμμή τεῦχος 70 σελ. 61), ἡ ὁποία ἀπηχεῖ τὰ πιστεύω τῶν ἀνιδιοτελῶν, ἰδεολόγων, ὑγιῶς ὀρθοδόξως καὶ ἐθνικῶς σκεπτομένων καὶ βιούντων Ἑλλήνων ! ! ! . . .
*Ἀνηρτήθη εἰς τὴν ἱστοσελίδα μας :
http://www.fotgrammi.gr/index.php/2009-07-31-01-00-24/2009-07-02-14-53-06/2009-07-31-01-19-02/1187-----q----q-342017ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
«Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΑ ΔΟΝΤΙΑ»
ΑΡΧΙΣΕ Η ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟΣ ΜΕΤΡΗΣΙΣ ; *

23.5.2017
1.Μὲ τὸ ὑπ ἀριθμὸν 204/3.4.2017 ἔγγραφόν μας, εἴχαμε προειδοποιήσει τὸν Μακαριώτατον καὶ τοὺς Ἁγίους Συνοδικούς, ὅτι μέχρι τέλους Ἀπριλίου θὰ ἀναμέναμεν ἀπάντησίν των διὰ τὸ μεγαλεπήβολον καὶ κολοσσιαῖον μνημεῖον δοξολογίας, εὐχαριστίας, εὐγνωμοσύνης καὶ λατρείας εἰς τὸν Ἐλευθερωτὴν Σωτῆρα Χριστόν – τὸ Πανελλήνιον Ἱερὸν Προσκύνημα τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.

2. Παρ᾽ ὅλον ὅτι, δυστυχῶς, καὶ πάλιν δὲν ἐτύχομεν κατανοήσεως ἐκ μέρους τοῦ Μακαριωτάτου καὶ τῶν Ἁγίων Συνοδικῶν, διότι δὲν ἐπικρατεῖ τὸ «δημοκρατικὸν συνοδικὸν σύστημα», ἀλλὰ τὸ «ἀρχιεπισκοπικόν»  - ἡ πλειοψηφία αὐτῶν, πλὴν ἐνίων, ὑπερθεματίζει ὁ,τιδήποτε καὶ ἂν εἰσηγηθῇ  καὶ ἀποφασίζῃ ὁ Μακαριώτατος ! ! ! . . .

καὶ παρ᾽ ὅλον ὅτι αἱ ἄπειραι χιλιάδες τοῦ Χριστεπωνύμου πληρώματος (κλήρου καὶ λαοῦ) καταφέρονται δριμύτατα ἐναντίον μας καὶ μᾶς ρωτοῦν : «διατί μᾶς κοροϊδεύετε καὶ δὲν προχωρεῖτε διὰ τὴν ὑλοποίησιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους  ; ; ; »,

ἐν τούτοις ἐκάναμε ὑπομονὴν μέχρι τώρα, προσευχόμενοι ἡ Παναγία Τριὰς νὰ φωτίσῃ καὶ τὸν Μακαριώτατον νὰ ἀνανήψῃ καὶ ἀπὸ κοινοῦ νὰ ὑπάρξῃ ἕνας καλόπιστος διάλογος. Ὅπου ὑπάρχει καλόπιστος διάλογος φυγαδεύεται ὁ διάβολος καὶ ὅπου δὲν ὑπάρχει διάλογος βασιλεύει ὁ διάβολος! ! ! . . .

3. Βάσει τῆς κειμένης νομοθεσίας (ἄρθρ.5 παράγρ. Ι τοῦ Νόμου 1943/1999), ὅλαι αἱ ὑπηρεσίαι ὑποχρεοῦνται ἐντὸς 60 ἡμερῶν νὰ ἀπαντοῦν εἰς ἀναφορὰς καὶ αἰτήματα πολιτῶν καὶ εἰς περίπτωσιν ἀρνητικήν, πρέπει νὰ εἶναι μὲ ἀδιάσειστα στοιχεῖα ἀπολύτως τεθεμελιωμένη ἡ ἄρνησίς των.

Ἐὰν αὐτό εἶναι ἐπιλήψιμον δι’ ὅλας τὰς ὑπηρεσίας, αἱ ὁποῖαι εἶναι «μπάχαλο» καὶ ἀντὶ νὰ ὑπηρετοῦν, κατατυραννοῦν, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, δὲν θὰ ἔπρεπε ποτὲ ἡ Μήτηρ Ἐκκλησία νὰ κατασκανδαλίζῃ τὸ ποίμνιόν της καὶ νὰ συμπεριφέρεται, ὡσὰν τοὺς  «τεμπέληδες», ἄνευ ἤθους ἐργασίας δημοσίων ὑπηρεσιῶν! ! ! . . .

4. Μὲ τὸ 184/24.3.2017 ἔγγραφόν μας ἀγωνισθήκαμε νὰ ἀνακαλέσωμεν τὸν κ. Αἰμίλιον Πολυγένην, ὑπεύθυνον τῆς ἱστοσελίδος «Ρομφαία» εἰς τὴν τάξιν δι’ αὐτά, τὰ ὁποῖα ἔγραψεν ἐπὶ λέξει τὴν 9.3.2017 {αἱ ὑπογραμμίσεις ἰδικαί μας }:

Γράφτηκε από τον/την Romfea.gr. Πέμπτη, 09 Μαρτίου 2017

Αρχιεπίσκοπος: «Έχει κουράσει το θέμα του Τάματος του Έθνους»
Γράφει ο Αιμίλιος Πολυγένης
Για το θέμα του Τάματος του Έθνους απάντησε σήμερα ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος, στα πλαίσια της παρουσίασης του Τόμου του Δ’ Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου με θέμα «Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Διαφωτισμός» από την Ειδική Συνοδική Επιτροπή Πολιτιστικής Ταυτότητας.
Ο Μακαριώτατος σε δήλωσή του μεταξύ άλλων τόνισε: «Μας έχει κουράσει αυτό το περίφημο θέμα του Τάματος του Έθνους, διότι όσοι ήρθαμε σε επαφή με τον άνθρωπο αυτό, γιατί και η Σύνοδος ασχολήθηκε πάρα πολλές φορές, έχει όλη την καλή διάθεση αλλά είναι εκτός τόπου και χρόνου».
«Δεν μπορούμε τέτοιες μεγάλες ιδέες να τις βάζουμε σε συζήτηση όταν δεν ξέρουμε περί τίνος πρόκειται» - πρόσθεσε χαρακτηριστικά ο Μακαριώτατος ‘’αδειάζοντας’’ έτσι πολλούς Ιεράρχες που ασχολήθηκαν με το θέμα φανερά η εν τω κρυπτώ.
Ο Αρχιεπίσκοπος σε άλλο σημείο ανέφερε: «Ο άνθρωπος αυτός ξεκίνησε και είπε ότι έχει εκατομμύρια ρευστού χρήματος, έχει 70 οικόπεδα περίπου στην Αττική και έχει συγκροτήσει ο ίδιος μια επιτροπή και θέλει παράλληλα την άδεια της Εκκλησίας ώστε να έχει ένα χαρτί.»
«Τον καλέσαμε και τον ρωτήσαμε που είναι και πόσα είναι τα λεφτά, δεν τα ζητάμε άλλα να ξέρουμε πως θα προχωρήσουμε. Σε αυτή την ερώτηση δεν έχουμε λάβει καμία απάντηση. Ζητήσαμε να μας πει πού είναι τα οικόπεδα, αλλά ούτε εδώ λάβαμε κάποια απάντηση. Αντιθέτως έχει μερικές φαντασιώσεις, θέλει οπωσδήποτε να γίνει πάνω στα Τουρκοβούνια, όπως είχε αποφασιστεί παλαιότερα» πρόσθεσε ο Αρχιεπίσκοπος.

Σε άλλο σημείο ο κ. Ιερώνυμος υπογράμμισε ότι «φέρουμε στην πλάτη μας ένα μεγάλο βάρος και οι κατά καιρούς κυβερνήσεις. Συγκεντρώθηκε από έρανο ένα μεγάλο ποσό γι΄ αυτό το θέμα (435 εκατομμύρια δραχμές) και αυτά δεν ξέρουμε αν υπάρχουν, που είναι και αν έχουν δαπανηθεί.»
«Του είπα και απόψε σε μια εκδήλωση που τον συνάντησα, εσύ φταις που δεν προχωράει το θέμα. Του κάναμε πρόταση να υπάρχει μια επιτροπή η οποία θα είναι ανεξάρτητη, αλλά θα συμμετέχει και η Εκκλησία. Όμως όλα αυτά είναι στον αέρα! Είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε, αλλά πάνω σε μια βάση που να είναι σοβαρή ώστε να υπάρξει αποτέλεσμα» - δήλωσε ο Αρχιεπίσκοπος.
Κλείνοντας ο Μακαριώτατος τόνισε: «Πολλοί άνθρωποι καταφέρνουν μ΄ αυτό το σύνθημα που δεν ξέρουν τι γίνεται, να δημιουργούνται τεράστια προβλήματα και να την πληρώνουν άλλοι. Η Εκκλησία το αντιμετώπισε πολλές φορές, και το λέω και επίσημα είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε με τον άνθρωπο που θέλει να διαθέσει όλη του την περιουσία, αλλά να υπάρχει μια σοβαρή βάση.».


(http://www.romfea.gr/epikairotita-xronika/13427-arxiepiskopos-exei-kourasei-to-thema-tou-tamatos-tou-ethnous).

5.Ὁ κ. Πολυγένης χαρακτηρίζεται ἀπὸ τοὺς περισσοτέρους ἀναγνώστας του, ὡς μὴ ἀντικειμενικός, γράφων πάντοτε ὑπὲρ τοῦ Μακαριώτατου, παραβλέπων ἀκόμη καὶ φανερὰ ἀνθρώπινα σφάλματά του, ὅταν παραδείγματος χάριν ἐχρησιμοποίησεν ἀβιάστως ὁ Μακαριώτατος δι’ἡμᾶς τήν φράσιν «εἶναι ἐκτὸς τόπου καὶ χρόνου»!
Ὅλως περιέργως πασχίζει πάντοτε νὰ τὸν προασπίζη καὶ τὸν δικαιολογῇ καὶ εἰς ἐξοφθάλμους λανθασμένας ἐνεργείας τοῦ  Μακαριωτάτου, ὁ ὁποῖος παρασύρεται προφανῶς ἀπὸ κακοὺς συνεργάτας του!!!...

6.  Ἄπειρα ὅμως μέλη, φίλοι, συνεργάται καὶ θαυμασταὶ τῶν σκοπῶν, τῶν δραστηριοτήτων καὶ τῶν προοπτικῶν  τῶν φορέων μας, Σωματείου «οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους», Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν, Διορθοδόξου Συνδέσμου «Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος» μᾶς «ἄνοιξαν τὰ μάτια» ! ! ! . . .

Μᾶς ἔδειξαν  τὸ βίντεο :
http://intv.gr/arxeio/eidiseis/item/apantisi-tou-makariotatou-arxiepiskopou-athinon-kai-pasis-ellados-k-k-ieronymou-gia-to-tama-tou-ethnous

καὶ ἐκεῖ δὲν ἐπιστεύαμε εἰς τὰ μάτια μας. Δυστυχῶς ὅσα ἔγραφεν ὁ κ. Πολυγένης τὴν 9.3.2017 εἶχον λεχθῆ ἀπὸ τὸν Μακαριώτατον τὴν 8.3.2017 !
Διερωτώμεθα, μήπως πρέπει νὰ πᾶμε εἰς τὸν ὀφθαλμίατρον, δὲν ἐπιστεύαμε εἰς τὰ αὐτιά μας καὶ διερωτώμεθα μήπως πρέπει νὰ σπεύσωμεν εἰς τὸν ὠτορρινολαρυγγολόγον, δὲν ἐπιστεύαμε εἰς τὴν λογικήν μας  καὶ διερωτώμεθα, μήπως ὅλα αὐτὰ ποὺ ἀκούγαμε καὶ ἐβλέπαμε ἦσαν ἐφιάλτης εἰς τὸν ὕπνον μας καὶ ὄχι «στὸν ξύπνιο μας» , μήπως ἦσαν σατανικαὶ ἐνυπνιάσεις καὶ φαντασιώσεις, μήπως  ὁ ἀντικείμενος ἡμῶν Σατανᾶς ἔθεσεν σκοπόν του νὰ μᾶς ἐξουθενώσῃ καὶ νὰ μᾶς ρίξῃ εἰς τὰ βάραθρα τῆς καταπογοητεύσεως, τῆς ἀπελπισίας, τῆς ἀπιστίας καὶ νὰ μᾶς ὁδηγήσῃ μὲ μαθηματικὴν ἀκρίβειαν καὶ γεωμετρικὴν πρόοδον εἰς τὴν ἄβυσσον τῆς κολάσεως;;;

Πρὸς τοῦτο ήναγκάσθημεν νὰ δείξωμεν τὸ ἐν λόγω βίντεο καὶ εἰς πολλοὺς ἄλλους ἀνθρώπους τῶν γραμμάτων, τῶν τεχνῶν, τῆς ἐπιστήμης καὶ τῆς θρησκείας. Κατ΄ ἀρχήν, καὶ αὐτοὶ οἱ πανεπιστημιακοὶ καὶ ἄνθρωποι τῆς τέχνης καὶ τῆς ἐπιστήμης, τῆς οἰκονομίας καὶ ἐπιτυχημένοι οἰκογενειάρχαι, ἐπίσης δὲν ἐπίστευαν καὶ μᾶς παρεκάλεσαν νὰ τοὺς δώσωμεν ἀντίγραφο τοῦ βίντεο, γιὰ νὰ τὸ ἴδουν καὶ ἐνώπιον ἄλλων.

Καὶ ὅλα αὐτὰ τὰ καθαρώτατα μυαλά, οἱ ταπεινοὶ καὶ εὐλαβεῖς ὀρθοδόξως καὶ ἐθνικῶς σκεπτόμενοι καὶ βιοῦντες Ἕλληνες, ἔχασαν κάθε ἰδέαν μὲ τὰ λεγόμενα τοῦ Ἀρχιεπισκόπου μας! ! ! . . .

7. Διὰ νὰ μὴ νομίζουν κάποιοι, ὅτι εἴμεθα προκατειλημμένοι,  ἀντιγράψαμε ἀνωτέρω αὐτούσιον τὸ ἀναφερόμενον κείμενον τῆς «Ρομφαίας» μὲ τὰ λεχθέντα ὑπὸ τοῦ Μακαριωτάτου τὴν 8.3.2017  καὶ ἀνηρτήσαμε εἰς τὴν ἱστοσελίδα μας τὸ Video! ! ! . . .
Διαπιστώνουμε, ὅτι δὲν εἶναι γραφόμενα τοῦ κ. Πολυγένη, ἀλλὰ  φεῦ σχεδὸν ὅλα φαρμακερὰ λόγια καὶ χολὴ τοῦ Μακαριωτάτου καὶ ζητοῦμεν συγγνώμη ἀπὸ τὸν κ. Πολυγένη ! ! ! . . .
(σημειωτέον ὅτι ὁ κ. Πολυγένης ποτὲ δὲν ἀπήντησεν εἰς τὸ ὑπ’ἀριθμ. 184/24.3.2017 ἔγγραφόν μας).

8.Παρακαλοῦμεν εὐγενῶς, μελετήσατε τὰ ἀνωτέρω ὅλοι καὶ συναγάγετε δίκαιους χαρακτηρισμοὺς καὶ συμπεράσματα ! ! !

Εὐχηθῆτε καὶ προσευχηθῆτε ὅλοι, ὁ Θεὸς νὰ φωτίζη ὅλους μας, ἰδιαιτέρως τὸν Μακαριώτατόν μας, νὰ ἴδῃ τὴν ἀλήθειαν, δηλαδὴ τὰς ἀγαθὰς προθέσεις μας, τὴν ἀνιδιοτέλειαν μας, τὴν προσφοράν μας.

9.Ὅλη ἡ περιουσία μας καὶ ὅλα ὅσα ἀμφισβητεῖ ὁ Μακαριώτατος εἰς τὴν ἀνωτέρω ὁμιλίαν του εἶναι σαφέστατα εἰς ὑπαρκτὰς συμβολαιογραφικὰς πράξεις, ΦΕΚ, ἀποφάσεις Ὑπουργείων, προτάσεις νομοθετικῶν ρυθμίσεων, λοιπὰ ἐπίσημα ἔγγραφα, καθὼς καὶ εἰς χιλιάδας συγχαρητηρίους ἐπιστολὰς Ἑλλήνων καὶ ξένων Ὀρθοδόξων Πατριαρχῶν, Ἀρχιερέων, ἱερέων καὶ προσωπικοτήτων, τὰ ὁποῖα ἔχουν ἐπανειλημμένως δημοσιευθῆ!!!...

10.Εὐχηθῆτε, ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοί, ὁ Μακαριώτατος νὰ συμπεριφέρεται δικαίως, ἀντικειμενικῶς, πατρικῶς καὶ εἰλικρινῶς, νὰ ὁμιλῇ τὴν Ὀρθόδοξον γλῶσσαν τῆς ἀληθείας καὶ ὄχι τῆς διπλωματίας καὶ τὴν «πολιτικάντικη». Ἄν δὲν ἐπιθυμῇ νὰ βοηθήσῃ ἔστω καὶ κατ’ ἐλάχιστον, τουλάχιστον νὰ μὴ ἐφαρμόζωνται τὰ γραφικά :

α) «…ὑμεῖς γὰρ οὐκ εἰσέρχεσθε, οὐδὲ τοὺς εἰσερχομένους ἀφίετε εἰσελθεῖν...» (Ματθ. 23, 14),
β)«...κινδύνοις., κινδύνοις .., κινδύνοις ἐν ψευδαδέλφοις·...» (Β΄Κορ. 11, 26),
γ) «...οὐκ ἐκ λύπης ἤ ἐξ ἀνάγκης· ἱλαρὸν γὰρ δότην ἀγαπᾷ ὁ Θεός...» (Β΄ Κορινθ. 9, 7),
δ) «...μὴ ψεύδεσθε εἰς ἀλλήλους, ἀπεκδυσάμενοι τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον σὺν ταῖς πράξεσιν αὐτοῦ...» (Πρὸς Κολασσαεῖς, 3, 9),
ἤ ε) τὸ δημῶδες ἀνέκδοτον «νὰ προσευχώμεθα νὰ ψοφήσῃ ἡ κατσίκα τοῦ γείτονα». Ἀντιθέτως πρέπει νὰ προσευχώμεθα νὰ μᾶς ἀξιώσῃ ὁ Θεὸς νὰ ἀποκτήσωμε καὶ μεῖς κατσίκα, διὰ νὰ πίνουν καὶ τὰ ἰδικά μας παιδιά γάλα, καὶ νὰ μὴ ἀγνοῶνται καὶ περιφρονῶνται πληθώρα ἄλλων  θεϊκῶν ἐντολῶν, πατερικῶν συμβουλῶν καὶ λαϊκῶν ρήσεων! ! ! . . .

11. Ἄς πιστεύσωμεν ἀκραδάντως εἰς τὸ ἡ ἰσχὺς ἐν τῇ ἑνώσει, μὲ ἄκραν ἀνιδιοτέλειαν, ἀπόλυτον διαφάνειαν καὶ ἔμπρακτον ταπείνωσιν καὶ ἀγάπην πρὸς ἀλλήλους! ! ! . . .

12. Κατωτέρω δημοσιεύομεν :
τὸ ὑπ’ἀριθμ. 204/3.4.2017 ἔγγραφόν μας πρὸς τὸν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμον καὶ τὴν Ἱερὰν Σύνοδον καὶ

τὴν ἀντίκρουσιν εἰς τὰ ἀπαράδεκτα καὶ ἀχαρακτήριστα λεγόμενα – γραφόμενα εἰς τὴν ἱστοσελίδα «Ρομφαία», ἐπειδὴ διεπιστώσαμεν, δυστυχῶς, ὅτι τὰ περισσότερα ἐξ αὐτῶν εἶναι αὐτούσια λεγόμενα τοῦ Μακαριώτατου, πρὸς ἀποκατάστασιν τῆς ἀληθείας.

Τὸ ἐν λόγῳ ἔγγραφον «ἀντίκρουσις εἰς τὰ ἀπαράδεκτα καὶ ἀχαρακτήριστα λεγόμενα – γραφόμενα εἰς τὴν ἱστοσελίδα ,,Ρομφαία,, δὲν τὸ ἀπεστείλαμεν εἰς τὸν Μακαριώτατον, μήπως ὁ Μακαριώτατος ἔπαυε νὰ λασπολογῇ ἐναντίον μας καὶ νὰ μὴ ἐκφράζεται μὲ τοιούτους χυδαίους λιβέλλους διὰ ἰδεολόγους, οἱ ὁποῖοι μοχθοῦν μὲ ἄκραν ἀνιδιοτέλειαν καὶ ἀπόλυτον διαφάνειαν, χωρὶς νὰ κομπορρημονοῦν. Ἀκόμη καὶ οἱ χειρότεροι ἐπαῖται τῆς ὑφηλίου νὰ εἴμεθα, θὰ ἔπρεπε νὰ μᾶς συμπεριφέρεται μὲ κάποιαν εὐγένειαν, κάποιον σεβασμὸν καὶ κάποιαν ἀξιοπρέπειαν. Καὶ νὰ μᾶς ἔλεγε : «παιδιά μου ἔχουμε μόνον 10 παξιμάδια, πάρτε καὶ σεῖς τὸ 1/10 τὸ παξιμαδιοῦ, δηλαδὴ ἕνα ἀντίδωρον, καὶ ὁ Θεὸς νὰ τὸ εὐλογήσῃ νὰ σᾶς στηρίξῃ μέρες καὶ ἑβδομάδες ὁλόκληρες»! ! ! . . .

Ἐμεῖς ὅμως, δόξα τῷ Θεῷ, δὲν ἐζητήσαμε οὔτε ἕνα ψίχουλο ! ! !

13. Ὅπως ἐπανειλημμένως ἔχομεν τονίσει εἰς ὅλους, καὶ εἰς τὸν Μακαριώτατον,  ὄχι μόνον τὸ Πανελλήνιον Ἱερὸν Προσκύνημα τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους δὲν ἐπιθυμοῦμεν νὰ ἐκμεταλλευθῶμεν –  οὔτε κὰν διανοούμεθα κάτι παρόμοιον σατανικόν - ἀλλὰ οὔτε καὶ τὸν περιβάλλοντα χῶρον, τὸν ὁποῖον φιλοδοξοῦμεν νὰ ἀναδείξωμεν εἰς πρότυπον ἀλσύλλιον, διὰ τὴν δημιουργίαν πρασίνων πνευμόνων, περνᾶ ἀπὸ τὸν νοῦ μας νὰ οἰκειοποιηθῶμεν καὶ νὰ ἀπαθανατίσωμεν τὸ «ὀνοματάκι μας», ὅπως εἴθισται νὰ πράττουν ψοφοδεεῖς καὶ ματαιόδοξοι. . .
Τὸ ἐν λόγω ἀλσύλλιον θὰ ὀνομασθῆ «Ἐπίγειος Παράδεισος – Ἐδέμ».

14. Πρὸς τοῦτο εἴμεθα διατεθειμένοι νὰ ἀφήσωμεν καὶ συμβολαιογραφικὴν πρᾶξιν - διαθήκην καὶ τὴν τελευταίαν δεκάραν μας νὰ τὴν διαθέσωμεν διὰ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους! ! ! . . .

15. Τήν, μὲ ἀπεριγράπτους ψυχικὰς καὶ σωματικὰς ἀλγηδόνας, ἀλλὰ καὶ στερήσεις μιᾶς ζωῆς ὁλοκλήρου, δημιουργηθεῖσαν περιουσίαν μου, δὲν θὰ  τὴν διαχειρίζωμαι ἐγὼ, ἀλλὰ ἡ Διοικοῦσα Ἐπιτροπὴ τοῦ Πανελληνίου Ἱεροῦ Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου καὶ  τεσσάρων (4) ἄλλων Μητροπολιτῶν καθὼς καὶ ταπεινῶν καὶ εὐλαβῶν ὀρθοδόξων Χριστιανῶν καὶ ἑλληνοψύχων, μὲ ἀρίστην ἔξωθεν καλὴν μαρτυρίαν!!!...

16. Ἡ Ἐξελεγκτικὴ Ἐπιτροπὴ θὰ ἐλέγχη αὐστηρότατα μὲ ἄκραν ἀνιδιοτέλειαν καὶ ἀπόλυτον διαφάνειαν μέχρι καὶ τῆς τελευταίας δεκάρας τῶν ἐξόδων καὶ ἐσόδων, τόσον τοῦ Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν & Πνευματικῶν Ἀξιῶν, ὅσον καὶ τὰ ἔσοδα καὶ ἔξοδα τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους! ! !

17. Ὅλα τα ἔσοδα τοῦ χρυσωρυχείου, ποὺ θὰ ὀνομάζεται «παγκάριον» νὰ διατίθενται διά :
α) τὴν συντήρησιν τοῦ μνημείου δοξολογίας, εὐχαριστίας, εὐγνωμοσύνης καὶ λατρείας εἰς τὸν Ἐλευθερωτὴν Σωτῆρα Χριστὸν καὶ τῶν προσκτισμάτων του.
β) τὴν ἀναστήλωσιν ἱστορικῶν ἱερῶν ναῶν καὶ ἱερῶν μονῶν.
γ) ἐξοπλισμὸν σχολείων καὶ συσσίτια ἀπόρων μαθητῶν καὶ φοιτητῶν.
δ) τὴν πραγματοποίησιν προτύπου ἀλσυλλίου, τὸ ὁποῖον δὲν θὰ ὀνομάζεται «Ἀναγνωστοπούλειον » ἀλλά «ἐπίγειος Ἐδέμ».

18. Προτιθέμεθα νὰ δημοσιεύσωμεν  ὅλας τὰς ἐπιστολάς μας πρὸς τὸν Μακαριώτατον, αἱ ὁποῖαι δὲν ἀπηντήθησαν.

19. Ἐὰν ὅμως ὁ Μακαριώτατος καὶ τὴν ὑστάτην αὐτὴν στιγμὴν θελήσῃ νὰ παύσῃ νὰ κατατρέχῃ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους, νὰ λασπολογῇ, νὰ διασύρῃ καὶ νὰ ἐμποδίζῃ τὸ μεγαλεπήβολον τοῦτο ἔργον, τὸ ὁποῖον ἔχομεν, κατ’ἐπανάληψιν, ἐκτενέστατα ἀναπτύξει, τότε εὐχαρίστως νὰ σταματήσωμεν τὰς δημοσιεύσεις τοῦ πλήθους τῶν ἀναπαντήτων ἐπιστολῶν μας πρὸς τὸν Μακαριώτατον καὶ τὴν Ἱερὰν Σύνοδον, διὰ νὰ μὴ βλασφημῆται τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ ἀπὸ τοὺς ἀντιχρίστους καὶ ἐφαρμοσθῆ τὸ γραφικόν : «τὸ γὰρ ὄνομα τοῦ Θεοῦ, δι᾽ὑμᾶς βλασφημεῖται ἐν τοῖς ἔθνεσι» (Ρωμαίους 2, 24) ! ! ! . . .
Ἄς ἐφαρμόσωμεν τὸ «Ἀναστάσεως ἡμέρα καὶ λαμπρυνθῶμεν τῇ Πανηγύρει καὶ ἀλλήλους περιπτυξώμεθα. Εἴπωμεν, ἀδελφοί, καὶ τοῖς μισοῦσιν ἡμᾶς, συγχωρήσωμεν πάντα τῇ Ἀναστάσει, καὶ οὕτω βοήσωμεν Χριστὸς Ἀνέστη…».
ΣΩΜΑΤΕΙΟΝ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ι.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Πρὸς τὴν
Ἱερὰν Ἀρχιεπισκοπὴν Ἀθηνῶν
Εἰς προσοχὴν Μακαριωτάτου  Ἀρχιεπισκόπου
Ἀθηνῶν & πάσης Ἑλλάδος
καὶ Πρόεδρον τῆς Δ.Ι.Σ.  κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΝ Β΄
Φ. 210-3250349 καὶ 210-7272210

Ἐπιστολὴ ὑπ’ ἀριθμ. 204/3.4.2017 Ε.Μ.
Ἀριθμ. Πρωτοκ. Δ.Ι.Σ.  1665/3.4.17                                                                                             καὶ Ἀρχιεπισκοπῆς  3508/4.4.17

Μακαριώτατε Εὐλογεῖτε,

ΘΕΜΑ : ΕΠΑΝΑΛΗΨΙΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΜΑΣ ΔΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΝ  ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΥΜΕΤΕΡΑΣ ΜΑΚΑΡΙΟΤΗΤΟΣ

Ἀναφερόμενοι εἰς τὰς μέχρι τοῦδε ἐπικοινωνίας μας, Σᾶς ἀναφέρομεν καὶ τὰ ἑξῆς :

ΠΡΩΤΟΝ
Πολὺ φοβούμεθα, ὅτι τινές συνεργάται Ὑμῶν δὲν Σᾶς ἐνημερώνουν σωστὰ καὶ διὰ τοῦτο ἀγνοεῖτε τὴν ἀλήθειαν. Ἐπὶ ὀκτὼ συνεχῆ ἔτη, εἰς μάτην παρακαλοῦμεν νὰ συναντηθῶμεν καὶ συνεργασθῶμεν ὀρθόδοξα, ἀλλὰ μόνον τρεῖς φορὰς συνηντήθημεν ἐπὶ πεντάλεπτον.

ΔΕΥΤΕΡΟΝ
1.Κατὰ τὴν πρώτην συνάντησίν μας, μᾶς ἐθέσατε ἀμέσως τὸ ἐρώτημα «τὶ ἔγιναν τὰ χρήματα τῆς ἑπταετίας τῶν συνταγματαρχῶν», ἐνῷ δὲν εἴχομεν καὶ δὲν ἔχομεν καμμίαν σχέσιν μὲ τὴν  χούντα.

2. Παρ’ὅλα αὐτὰ ἡμεῖς, λυπούμενοι πραγματικῶς διὰ τὴν παράλειψιν τῆς Πολιτείας καὶ Ἐκκλησίας νὰ ἐνεργήσουν, ἔχομεν κινήσει εἰς τὸν Ἄρειον Πάγον τὴν διαδικασίαν νὰ γίνουν ἐξονυχιστικαὶ ἀνακρίσεις, διὰ νὰ μὴ «κουκουλλωθῇ» καὶ αὐτὴ ἡ ὑπόθεσις.

ΤΡΙΤΟΝ
1.Σχετικῶς μὲ τὰς ἀναφοράς Σας, διὰ τὴν περιουσίαν μας, Σᾶς εἶναι αὕτη γνωστή, καθ᾽ ὅσον πολλάκις Σᾶς ἔχομεν ἐγχειρίσει τὸ ΦΕΚ 853 Β /25.9.1997 τῆς συστάσεως τοῦ Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν, ὅπου σαφῶς καταγράφεται καὶ ἡ περιουσία του.
2. Εἰς τὸ ἔγγραφον τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ὑπ’ ἀριθμ. 192/321/12.2.2016, τὸ ὁποῖον ἀπεστείλατε εἰς τὸ Ὑπουργεῖον Οἰκονομικῶν, Διεύθυνσιν Δημοσίας Περιουσίας, ἀναφέρεται ἡ συμβολαιογραφικὴ πρᾶξις 4764/5.6.2013 τῆς συμβολαιογράφου Ἀθηνῶν Αἰκατερίνης Μαυρουδῆ, ὅπου περιέχεται λεπτομερέστατα ἡ ἐπιπλέον περιουσία τοῦ Ἱδρύματος (Σᾶς ὑπενθυμίζομεν, ὅτι, διὰ τὸ ἐν λόγῳ ἔγγραφον ἐδηλώσατε κατηγορηματικῶς τὴν 21.3.2016, ὅτε μᾶς ἐπεσκέφθητε εἰς τὰ γραφεῖα μας Μουσῶν 14 εἰς Ψυχικόν, ἐνώπιον τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βελεστίνου κυρίου Δαμασκηνοῦ, τοῦ Στρατηγοῦ κυρίου Ἀνδρέου Μπλάνου, τῆς Γενικῆς Γραμματέως τῶν φορέων μας κυρίας Αἰκατερίνης Ἀναγνωστοπούλου, ἐμοῦ καὶ τοῦ διακόνου σας, ὅτι τὸ ἀγνοούσατε καὶ θὰ τὸ ἀνακαλέσετε ἐντὸς τῶν προσεχῶν ἡμερῶν. Παρὰ τὰς ἐπανειλημμένας ὑπενθυμίσεις, τὰς ὁποίας  Σᾶς ἐκάμαμε, μὲ πληθώραν ἐγγράφων μας, ἀλλὰ καὶ μηνυμάτων μας, ἐν τούτοις μέχρι στιγμῆς οὐδὲν ἐπράξατε).

3. Ὁ Συνοδικὸς Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιῶς καὶ Φαλήρου κ. Σεραφείμ ἀνεκοίνωσε τὴν 21.2.2017, ὅτι ὡς Συνοδικὸς εἶχε καταθέσει εἰς τὴν Δ.Ι.Σ. λεπτομερέστατα καὶ ἀναλυτικώτατα στοιχεῖα τῆς περιουσίας μας μὲ τὴν ὑπ’ ἀριθμ. πρωτ. 621/26.5.2011 εἰσήγησίν του, κατόπιν τῆς μὲ ὑπ’ἀριθμ. πρωτ. 2052/7.4.11 ἀναθέσεως σχετικῆς ἐρεύνης.

ΤΕΤΑΡΤΟΝ
Ὅσον ἀφορᾶ εἰς τὰς Ἐπιτροπὰς διὰ τὸ Τάμα, Σᾶς ὑπενθυμίζομεν ὅτι Ὑμεῖς τὰς ὁρίσατε :
τὴν ὑπ’ἀριθμ.πρωτοκ. 3770/1840/27.9.2012, ἡ ὁποία  οὐδέποτε ἐδραστηριοποιήθη καὶ τὴν ὑπ’ἀριθμ. πρωτοκ. 1445/785/7.4.15, τὴν ὁποίαν οὐσιαστικῶς τὴν ἔχετε ἀφοπλίσει! ! ! . . .

ΠΕΜΠΤΟΝ
Τὴν 1.4.2015 ἐξεδώσατε ἀνακοίνωσιν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ὅτι : μᾶς «δωρίζετε ἐκκλησιαστικὰ οἰκόπεδα καὶ ἐμεῖς τὰ ἀπορρίπτομεν»!!!...

Ἡ ἀλήθεια ὅμως εἶναι, ὅτι ἡμεῖς ἔχομεν μὲν ,,ἐρωτευθῆ,, τὸ Ἀττικὸν Ἄλσος, πλὴν ὅμως οὐδέποτε ἀπερρίψαμεν ἄλλας περιοχάς, ἀπεναντίας ἐκλιπαροῦμεν τοὺς πάντας, διὰ περίοπτον καὶ κεντρικὴν τοποθεσίαν, εἰδικῶς δὲ ὀχλοῦμεν ἐπανειλημμένως συνεχῶς τὴν Ναοδομίαν, τὴν Ἱερὰν Σύνοδον καὶ Ὑμᾶς προσωπικῶς, διὰ νὰ μᾶς δώσετε συγκεκριμένα τοπογραφικά. Δυστυχέστατα ὅμως μέχρι τοῦδε, παρὰ τὰς ἐπανειλημμένας ὑπενθυμίσεις, ὄχι μόνον τοπογραφικὰ δὲν ἐλάβομεν, ἀλλὰ οὐδὲ κἂν μιᾶς ἀπαντήσεώς σας ἐτύχομεν.

ΕΚΤΟΝ
Τοιαύτας διαστρεβλώσεις τῆς ἀληθείας, θὰ ἠθέλομεν νὰ τὰς συζητήσωμεν προσωπικῶς καὶ νὰ μὴ δημοσιεύωνται καὶ δίδωμεν ἀφορμὴν εἰς ἀθέους, ἀμοραλιστάς, καὶ ἀντιχρίστους νὰ καταφέρωνται ἐναντίον τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας. Εἶναι ἐντελῶς σατανικὸν νὰ παραπληροφορῆσθε τόσον ἀναληθῶς, ὅπως παραδείγματος χάριν τὴν ἑσπέραν τῆς 8ης Μαρτίου 2017, εἰς ἄσχετον θέμα, νὰ χύνετε τόσον ἀφθονώτατον δηλητήριον κατὰ τοῦ Τάματος τοῦ Κολοκοτρώνη – Καποδιστρίου – τοῦ Ἔθνους καὶ νὰ γίνεται τοιαύτη διαστροφὴ τῆς ἀληθείας καὶ νὰ τὰ διαδίδουν οἱ καθημερινῶς   ἀπασχολούμενοι νὰ ὑποστηρίζουν τὸ ἔργον σας! ! ! . . .

ΕΒΔΟΟΝ
Εἴμεθα διατεθειμένοι νὰ πίωμεν καὶ αὐτὰ τὰ πικρότατα ποτήρια, ἕως ὅτου συναντηθῶμεν. Καὶ ὅλα τὰ μέλη τῶν Διοικητικῶν μας Συμβουλίων διατίθενται νὰ κάνουν περαιτέρω ἰώβειον ὑπομονὴν μέχρι τῆς Κυριακῆς 30.4.2017, διαφορετικῶς ὑποχρεούμεθα νὰ ἐνεργήσωμεν βάσει τῶν :
α) Ἐγὼ εἰμί ἡ ὁδὸς καὶ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή (Ἰωάν. 14, 6),
β) «γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς» (Ἰωάν, 8, 32),
γ) «ἕως τοῦ θανάτου ἀγώνισαι περὶ τῆς ἀληθείας καὶ Κύριος ὁ Θεὸς πολεμήσει ὑπέρ σου» (Σοφία Σειρὰχ 4, 28)».

Πρέπει ἐπὶ τέλους τὸ Χριστεπώνυμον πλήρωμα νὰ πληροφορηθῇ τὴν ἀλήθειαν.

ΟΓΔΟΟΝ
Ἐὰν δὲν πιστεύητε ἡμᾶς, οὔτε τοὺς ἀνιδιοτελεῖς ἐργάτας τοῦ Εὐαγγελίου, π.χ. τὸν Σεβασμιώτατον Πειραιῶς κύριον Σεραφείμ, τὸν Σεβασμιώτατον Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κύριον Ἀμβρόσιον, τὸν Σεβασμιώτατον Μεσογαίας κύριον Νικόλαον, τὸν Σεβασμιώτατον Βελεστίνου κύριον Δαμασκηνὸν καὶ πληθώραν ἄλλων ἐντίμων, εὐσυνειδήτων καὶ ἀνιδιοτελῶν ἐργατῶν τοῦ Εὐαγγελίου, εἴμεθα διατεθειμένοι ἀκόμη νὰ συντάξωμεν καὶ διαθήκην μὲ συμβολαιογραφικὴν πρᾶξιν, ὅπου θὰ ἀναφέρεται ρητῶς καὶ κατηγορηματικῶς, ὅτι ἁπαξάπασαν τὴν περιουσίαν μου τὴν διαθέτομεν ἀνεπιστρεπτὶ, διὰ τὸ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ ΙΕΡΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ καὶ διὰ κοινωφελῆ ἔργα δι᾽ ἀνακούφισιν δεινοπαθούντων συνανθρώπων μας, πρὸς δόξαν Θεοῦ, ὑπὸ τὴν δεσμευτικὴν προϋπόθεσιν : ὅτι τόσον ἡ περιουσία τοῦ Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν, ὅσον καὶ τὰ ἔσοδα - ἔξοδα τοῦ Πανελληνίου Ἱεροῦ Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους θὰ διαχειρίζωνται μὲν παρὰ τῆς Διοικούσης Ἐπιτροπῆς μὲ Πρόεδρον τὸν ἑκάστοτε Μακαριώτατον, πλὴν ὅμως ἡ αὐστηροτάτη Ἐξελεγκτικὴ Ἐπιτροπὴ θὰ ἐλέγχῃ, ἐὰν ὅλα τελῶνται μὲ ἄκραν ἀνιδιοτέλειαν καὶ ἀπόλυτον διαφάνειαν, οὕτως ὥστε καὶ τὸ τελευταῖον δίλεπτον τῆς χήρας νὰ μὴ σφετερίζεται παρ᾽ «ἡμετέρων», ἀλλὰ νὰ ἀξιοποιῆται διὰ κοινωφελεῖς σκοποὺς – δι᾽ ἀνακούφισιν δεινοπαθούντων συνανθρώπων μας, πρὸς δόξαν Θεοῦ.
Οὐδαμοῦ δὲ νὰ ἀναφερθῇ τὸ ὄνομα τοῦ δωρητοῦ, οὔτε καὶ μετὰ θάνατον.

ΕΝΑΤΟΝ
Κατόπιν τῶν ἀνωτέρω, παρακαλοῦμεν θερμῶς ὁρίσατέ μας μίαν ἡμερομηνίαν καὶ ὥραν συναντήσεως μὲ ἀνώτερον χρονικὸν ὅριον τὴν Κυριακὴν 30.4.2017.

Σᾶς ἀσπαζόμεθα τὴν δεξιὰν
μεθ᾽ υἱικοῦ σεβασμοῦ καὶ τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης
Διὰ τὸ ΙΔΡΥΜΑ
ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ
καὶ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΝ
ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
Ὁ Πρόεδρος
Ἰ. Ἀναγνωστόπουλος


ΑΝΤΙΚΡΟΥΣΙΣ ΣΑΘΡΩΝ -ΤΡΙΣΑΘΛΙΩΝ ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΩΝ
ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ

Ἐν συνεχείᾳ τῆς στιχομυθίας, τὴν ὁποίαν εἴχομεν, κατὰ τὸ τέλος τῆς ἐκδηλώσεως, διὰ τὴν Ἱερὰν Μονὴν Ἁγίων Θεοδώρων Ἀροανίας Καλαβρύτων τὴν 8.3.2017, τὰ ἑξῆς :

1.Ἐμεῖς Μακαριώτατέ μας, εἴμεθα καὶ ἐπιθυμοῦμεν διακαῶς νὰ παραμείνωμεν  (ἀναφωνοῦντες: «...πιστεύω, Κύριε· βοήθει μοι τῇ ἀπιστίᾳ.», Μάρκος 9, 24) ζωντανὰ μέλη τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας. Μάλιστα δὲ ἀγωνιζόμεθα νὰ ἐπιστρέφωμεν εἰς τὴν Μητέρα Ἐκκλησίαν, ὅλους ἐκείνους, τοὺς ὁποίους ἄλλοι ἀπομακρύνουν. Καὶ τοῦτο, ὄχι ἐπαγγελματικῶς, ἀλλὰ ἰδεολογικῶς καὶ ἀνιδιοτελῶς, διότι, ὡς γνωστόν, ὅπου ὑπάρχει καλόπιστος διάλογος, φυγαδεύεται ὁ διάβολος. Ὅπου δέ, δὲν ὑπάρχει ὁ καλόπιστος διάλογος, βασιλεύει ὁ διάβολος!!!...

Μακαριώτατε, ἐμεῖς δὲν εἴμεθα ἐπαγγελματίαι, διότι «ὁ δέ μισθωτός φεύγει, ὅτι μισθωτός ἐστι καὶ οὐ μέλει αὐτῷ περί τῶν προβάτων» (Ἰωάννης 10, 13). Ἐμεῖς, ὄχι μόνον δὲν ἀμειβόμεθα, ἀλλὰ ἀμείβομεν ἐκ τῶν θυλακίων μας καὶ διὰ τὰς ἀνθρωπιστικὰς βοηθείας (ἀποδεδειγμένως 75.000 τόννους) καὶ διὰ τὰς πνευματικὰς καὶ κοινωνικὰς δραστηριότητας καὶ διὰ τὸ προσωπικόν, «αὐτοί γινώσκετε ὃτι ταῖς χρείαις μου καὶ τοῖς οὖσι μετ’ἐμοῦ ὑπηρέτησαν αἱ χεῖρες αὗται» (Πράξεις 20, 34).

Ὅπως καὶ ὁ πρῶτος μετὰ τὸν Ἕνα, ἐπαναλαμβάνομεν καὶ ἡμεῖς... Ἐμεῖς δὲν πιστεύομεν χρυσὸν, ἀλλὰ Χριστόν. Δὲν ζῶμεν ἐκ τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλὰ διὰ τὴν Ἐκκλησίαν - τὸ κοινὸν καλὸν, πρὸς δόξαν Θεοῦ! ! ! . . .

2. Μακαριώτατε, ἐμεῖς πιστεύομεν ἀπολύτως καὶ εἰς τὴν φράσιν ἀποφάσεως τοῦ Ἀρείου Πάγου ἐδῶ καὶ 67 περίπου ἔτη: «ἡ προσπάθεια δημιουργίας φήμης πέριξ τοῦ ἄλφα ἢ τοῦ βήτα προσώπου, εἶναι ἡ ὑψίστη ἰδιοτέλεια». Πρὸς τοῦτο φρονοῦμεν καὶ ἀπαξιοῦμεν εἰς ὁ,τιδήποτε πράττομεν, νὰ ἀναφέρεται τὸ ὄνομά μας ἀκόμη καὶ μετὰ θάνατον. Νὰ κλείσωμεν τοὺς ὀφθαλμούς μας καὶ νὰ ἀπέλθωμεν ἐκ τοῦ ματαίου τούτου κόσμου, ὡς ἄγνωστοι στρατιῶται. Φιλοδοξοῦμεν νὰ διατεθῇ ὁ μετ’ ἀπεριγράπτων  σωματικῶν καὶ ψυχικῶν ἀλγηδόνων, ἀλλὰ καὶ στερήσεων, ὀγδόντα ἐτῶν δημιουργηθεὶς μόχθος τοῦ βίου μου, μετ’ ἄκρας ἀνιδιοτελείας καὶ ἀπολύτου διαφανείας καὶ διὰ τὰ οἱαδήποτε ἔσοδα ἤθελον προκύψει μελλοντικῶς, νὰ ἀξιοποιῆται ἐξ αὐτῶν καὶ τὸ τελευταῖον δίλεπτον τῆς χήρας, διὰ κοινωφελεῖς σκοποὺς μετ’ ἂκρας ἀνιδιοτελείας, ὑπὸ τὴν ἄμισθον Προεδρίαν τῆς Ὑμετέρας Μακαριότητος καὶ τῶν διαδόχων Σας, μετ’ ἂλλων τεσσάρων Μητροπολιτῶν καὶ μετ’ ἰδεολόγων καὶ ἄκρως ἀνιδιοτελῶν προσωπικοτήτων μετά καλῆς ἔξωθεν μαρτυρίας, διὰ νὰ δοξάζεται τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ. Διότι ὁ δύσμοιρος καί,  κατ’ἐξοχὴν, φιλότιμος, ἀλλὰ καὶ βαρύτατα φορολογούμενος πτωχὸς ἑλληνικὸς λαὸς καταπογοητεύεται διὰ τῶν μεθοδειῶν τῶν διαφόρων φορέων...
«...οὕτω λαμψάτω τὸ φῶς ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὅπως ἴδωσιν ὑμῶν τὰ καλὰ ἔργα καὶ δοξάσωσι τὸν πατέρα ὑμῶν τὸν ἐν τοῖς οὐρανοῖς.» (Ματθαῖος 5,16).

Μακαριώτατε, ὅλοι μας ὀφείλομεν νὰ ἔχωμεν συναίσθησιν τῶν λεγομένων μας καὶ νὰ ἀγωνιζώμεθα, νὰ τηρῶμεν τὸν λόγον μας κατὰ τά:

α) «ἔστω δὲ ὁ λόγος ὑμῶν ναὶ ναί, οὔ οὔ· τὸ δὲ περισσὸν τούτων ἐκ τοῦ πονηροῦ ἐστιν.» (Ματθ. 5, 37).
β) «μὴ ἐκ λύπης ἤ ἐξ ἀνάγκης· ἱλαρὸν γὰρ δότην ἀγαπᾷ ὁ Θεός.» (Β΄ Πρὸς Κορινθ. 9, 7).
γ) «...ἐπίστευσα, διὸ ἐλάλησα.» (Β΄ Πρὸς Κορινθ 4, 13).
δ) Διότι: «πᾶν δὲ ὃ οὐκ ἐκ πίστεως, ἁμαρτία ἐστίν.» (Ρωμ. 14, 23).
ε) Πρέπει νὰ ἐνεργῶμεν ἐγκαίρως καὶ εὐκαίρως κατὰ τό : «ἰδοὺ νῦν καιρὸς εὐπρόσδεκτος, ἰδοὺ νῦν ἡμέρα σωτηρίας» (Β΄ Πρὸς Κορινθ. 6, 2), τὸ ὁποῖον ἐξεμεταλλεύθη καὶ ἠλλοίωσεν ὁ μέγας Ἀνδρέας καὶ τὸ ἔκανε «ἐδῶ καὶ τώρα».
στ) Διότι: «…οἱ υἱοὶ τοῦ αἰῶνος τούτου φρονιμώτεροι ὑπὲρ τοὺς υἱοὺς τοῦ φωτὸς εἰς τὴν γενεὰν τὴν ἑαυτῶν εἰσι.» (Λουκ. 16, 8).
Δυστυχῶς ἀναγκάζομαι νὰ ἐπαναλάβω τὸ Παύλειον «τὶς ἀσθενεῖ, καὶ οὐκ ἀσθενῶ; τὶς σκανδαλίζεται καὶ οὐκ ἐγὼ πυροῦμαι;;;» (Β΄ Πρὸς Κορινθ. 11, 29).

Μακαριώτατε, ὅπως σᾶς ἀνεφέραμεν κατ’ἐπανάληψιν, ἡ Μήτηρ Ἐκκλησία πρέπει νὰ ἀκούῃ καὶ τῆς ὑπολοίπου στρατευομένης Ἐκκλησίας, τοῦ βασιλείου ἱερατεύματος, τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ, ἐφαρμόζουσα τὸ τοῦ Χριστοῦ «τίνα μὲ λέγουσιν οἱ ἄνθρωποι εἶναι;;;»... Ὁπωσδήποτε τὰ τέκνα ὀφείλουν νὰ ἀκούουν τῶν γονέων, ἀλλὰ καὶ ἐνίοτε, Μακαριώτατε, καὶ οἱ γονεῖς ὀφείλουν νὰ «ἀφουγκράζωνται» τὸν πόνον, τὴν πικρίαν καὶ τὴν ἀφόρητον δυστυχίαν τῶν τέκνων καὶ νὰ μὴ ἐπαναλαμβάνουν τὸ «ἐν ἁμαρτίαις σὺ ἐγεννήθης ὅλος, καὶ σὺ διδάσκεις ἡμᾶς» ;;;... (Ιωάννην 9, 34).
Μακαριώτατε, «γέγονα ἄφρων καυχώμενος! ὑμεῖς μὲ ἠναγκάσατε. ἐγὼ γὰρ ὤφειλον ὑφ’ὑμῶν συνίστασθαι· οὐδέν γάρ ὑστέρησα τῶν ὑπέρ λίαν ἀποστόλων, εἰ καὶ οὐδέν εἰμι.» ( Β΄ Πρὸς Κορινθ. 12, 11).

3. Μακαριώτατε, ἄπειροι χιλιάδες τέκνων τῆς Ἐκκλησίας ἔχουν κατασκανδαλισθῆ καὶ διὰ τῆς ἀνακοινώσεως τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου ἀπὸ 1/4/2015, διότι ἡ ἀλήθεια εἶναι, ὅπως ἐπανειλημμένως ἐκτενέστατα σᾶς ἔχομεν ἀναπτύξει, ὅτι οὐδέποτε μᾶς προσέφερεν ἡ Μήτηρ Ἐκκλησία «κάτι» τὸ συγκεκριμένον καὶ θετικόν. Ἀπεναντίας, ἐπὶ τόσα ἔτη ἀναμένομεν συγκεκριμένα τοπογραφικὰ, καὶ παρὰ τὰς ἐπανειλημμένας προφορικὰς καὶ γραπτὰς ὑπενθυμίσεις μας, ὄχι μόνον τοπογραφικὰ δὲν ἐλάβομεν, ἀλλὰ οὔτε κἂν μιᾶς ἀπαντήσεώς σας ἐτύχομεν.
Συμφώνως πρὸς τὸ Σύνταγμα (ἄρθρ. 10) καὶ βάσει τῆς κειμένης νομοθεσίας (ἄρθρ.5 παράγρ. Ι τοῦ Νόμου 1943/1999), ὅλαι αἱ ὑπηρεσίαι ὑποχρεοῦνται ἐντὸς 60 ἡμερῶν νὰ ἀπαντοῦν εἰς ἀναφορὰς καὶ αἰτήματα πολιτῶν καὶ εἰς περίπτωσιν ἀρνητικήν, πρέπει νὰ εἶναι ἐπὶ ἀδιασείστων στοιχείων τεθεμελιωμένη ἡ ἄρνησίς των.........
Αἱ ἄπειραι αὐταὶ χιλιάδες ἀναμένουν τὴν ἀπάντησίν σας. Τὶ ὅμως νὰ τοὺς ἀπαντήσωμεν, ἐνῷ καὶ ἡμεῖς οἱ ἴδιοι δὲν ἐτύχομεν κατανοήσεως καὶ οὐδεμίαν ἀπάντησιν ἐλάβομεν παρ’ Ὑμῶν ; ; ;...

4.Ἡμεῖς, ὡς ἐνσυνείδητα, πιστὰ μέλη τῆς Ἐκκλησίας, ἐπ΄οὐδενὶ λόγῳ ἐπιθυμοῦμεν νὰ κυκλοφοροῦν δυσμενεῖς φῆμαι ἐναντίον τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας, ἀκόμη καὶ ὅταν βαναύσως λασπολογώμεθα καὶ διασυρώμεθα ἀκόμη καὶ ἐκ τῆς διοικήσεως τῆς Ἐκκλησίας. Παρακαλοῦμε δὲ τὸν Θεὸν μεθ’ ὅλης τῆς δυνάμεως τῆς ψυχῆς μας νὰ μὴ ἀποθαρρυνώμεθα καὶ νὰ συνεχίσωμεν νὰ κάμνωμεν ἰώβειον ὑπομονὴν περαιτέρω. Ὅμως καὶ ἡμεῖς εἴμεθα ἄνθρωποι καὶ μᾶς «τρώει» τὸ πικρότατον παράπονον. Διότι, ἐνῷ ἡ Ἐκκλησία θὰ ἔπρεπε νὰ πρωτοστατῇ εὐλογοῦσα, ἀντιθέτως δίδει τὸ χείριστον παράδειγμα καὶ εἰς τὰς δημοσίας ὑπηρεσίας, δηλαδὴ, τὸ αἰσχρότατον κατεστημένον νὰ μᾶς περιφρονῇ, νὰ μᾶς ἐμπαίζῃ ἀναισχύντως καὶ ἀνερυθριάστως ...
Νὰ ἑνωθῶμεν. Εἰς τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους χωροῦν δεξιοὶ καὶ ἀριστεροί, οἱ πάντες, διότι δὲν θὰ διαιρῇ, ἀλλὰ θὰ ἑνώνῃ. Ὁσάκις οἱ Ἕλληνες ἦσαν ἡνωμένοι, τῇ βοηθείᾳ τοῦ Θεοῦ, ἐθαυματούργησαν, ὅταν δὲ εἶχαν διχονοίας ἐπήρχοντο συμφοραί. Εἶναι δὲ, διὰ τοὺς ἀπείρους χιλιάδας νοσταλγούς καὶ θαυμαστὰς τῶν θεαρέστων σκοπῶν τῶν φορέων μας ἄκρως ἀπογοητευτικὸν τὸ γεγονὸς, ὃτι καὶ ἡ Ἐκκλησία ἐπιδεικνύει κατανόησιν, διὰ κενοδόξους, ἰδιοτελεῖς, συμφεροντολόγους, «φιλοτομαριστάς» καὶ ἀνθρώπους λατρεύοντας τὴν τριάδα: ἄμετρον ἐγωισμόν, γαστέρα, καὶ ὑπογάστριον καὶ ἐμεῖς, οἱ ὁποῖοι πασχίζομεν, ἀνὰ πᾶσαν στιγμὴν, ἐν λόγοις καὶ ἒργοις νὰ ὁμολογῶμεν Τριάδα ὁμοούσιον καὶ ἀχώριστον καὶ νὰ ὑποβαλλώμεθα εἰς μαρτυρικήν δοκιμασίαν ἀπὸ 5ης πρωινῆς, μέχρι καὶ μετὰ τὰ μεσάνυχτα, ἐπὶ 365 ἡμέρας κατ’ ἔτος, διὰ τὸ κοινὸν καλὸν, πρὸς δόξαν Θεοῦ, ἄκρως ἀνιδιοτελῶς καὶ μετ’ ἀπολύτου διαφανείας, νὰ ἔχωμεν χαριστικὴν βολὴν, νὰ διαπομπευώμεθα καὶ λοιδορώμεθα, τόσον ἀναισχύντως καὶ ἀνερυθριάστως, παρεχομένου οὓτω τοῦ «πρασίνου φωτός» εἰς τοὺς ἀθέους, τοὺς ἀνιστορήτους καὶ τοὺς ἰδιοτελεῖς διαστροφεῖς τῆς ἀληθείας, νὰ μᾶς περιφρονοῦν καὶ παραγκωνίζουν. Μάλιστα δὲ ἰσχυριζομένη ἡ διοικοῦσα ἐκκλησία, ὅτι δῆθεν δὲν γνωρίζει ποίαν περιουσίαν ἔχομεν, παρὰ τὸ γεγονὸς, ὃτι ἐπανειλημμένως, γραπτῶς καὶ προφορικῶς «σᾶς τὸ ἔχομεν διακηρύξει» καὶ ὡς ἀναφέρει εἰς τὴν εἰσήγησίν του ὁ Σεβασμιώτατος Πειραιῶς κ. Σεραφείμ, ἤδη ἀπὸ τοῦ 2011 καὶ συγκεκριμένως εἰς τὸ ὑπ’ ἄρ. πρωτοκόλλου 621/26-5-2011 ἔγγραφόν του ἀναφέρει, ὡς καὶ εἰς τὸ ἀπὸ 21-2-2017 ἀνακοινωθὲν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πειραιῶς!!!...

Δεκάδας φορὰς ἔχομεν ἐγχειρίσει ἢ ἀποστείλει (Ὑμῖν) τὸ ΦΕΚ Β 853, ἐπί τοῦ ὁποίου ἔχει δημοσιευθῆ τὸ Προεδρικὸν Διάταγμα ἀπὸ 17-9-1997. Ἐκεῖ εἰς τὸ ἄρθρον 3 (περιουσία τοῦ Ἱδρύματος) ἀναφέρονται περιληπτικῶς (ὅπως ἔκρινε ἡ Δ/νσις Κληροδοτημάτων τοῦ Ὑπ. Οἰκονομικῶν). Ἐμεῖς εἰς τὰς ἀναφερομένας συμβολαιογραφικὰς πράξεις, πάντα ταῦτα ἀναφέρομεν ἐκτενέστατα, καὶ εἶναι πολὺ λυπηρὸν τὸ γεγονὸς νὰ μᾶς ἐνοχοποιῆτε καὶ πρὸς τοῦτο.
Ἐν τῷ μεταξὺ, ἔχουν προστεθῆ καὶ τὸ ἀκίνητον εἰς τὸ Ψυχικόν, τὸ διαμέρισμα εἰς τὴν Ἀπόλλωνος 23Β, ὁ περίλαμπρος Ἱερὸς Ναὸς καὶ τὰ προσκτίσματά του εἰς τὴν Ἀροανίαν Καλαβρύτων, ὅπου ἔχω ἐπενδύσει ἄνω των 2.500.000.000 δραχμῶν καὶ πολλὰ ἄλλα ἀκίνητα εἰς τὴν Ἀροανίαν!!!...
Καὶ εἰς τὴν  τροποποιητικὴν πρᾶξιν ὑπ’ἀριθμ. 4764/5.6.2013, ἐξ αἰτίας τῆς ὁποίας ἀπεστείλατε τὸν λίβελλον ὑπ’ἀριθμ. πρωτοκ. 192/321/12.12.2016 εἰς τὸ Ὑπ. Οἰκονομικῶν, ἀναφέρονται ἀναλυτικώτατα τὰ ἀκίνητα τοῦ Ἱδρύματος, ἄνω τῶν 100 στρεμμάτων εἰς τὴν Ἀττικήν. Τὸ ἕκτον ἐξ αὐτῶν, ἐκ τεσσάρων (4) στρεμμάτων, ἐξεποιήθη ἔναντι 3.276.000 εὐρώ!!!...

Διατὶ τολμᾶτε, Μακαριώτατε, τόσον βάναυσα νὰ μᾶς διασύρετε πλήρως, ἰσχυριζόμενος  ὅτι : «...Ζητήσαμε νὰ μᾶς πῇ ποῦ εἶναι τὰ οἰκόπεδα, ἀλλὰ οὔτε ἐδῶ λάβαμε κάποια ἀπάντησι...»;;;....
Ἐὰν ἀμφισβητῆτε τὸ Προεδρικὸν Διάταγμα, τὸ ΦΕΚ, τὰ συνημμένα τῆς ἀπὸ 26.5.2011 Εἰσηγήσεως τοῦ Σεβασμιωτάτου Πειραιῶς καὶ τὸν Ἐσωτερικὸν Κανονισμὸν τῆς Διοικούσης Ἐπιτροπῆς, τὸν ὁποῖον ἔχομεν δώσει Ὑμῖν ἐπανειλημμένως, καθὼς καὶ τοὺς Ἰσολογισμούς καὶ Ἀπολογισμοὺς τοῦ Ἱδρύματός μας ποὺ ἐλέγχονται ἀπὸ ἐλεγκτὰς καὶ Ἐπιθεωρητὰς τοῦ Ὑπουργεῖου Οἰκονομικῶν,  θὰ ἠδυνάμεθα νὰ φορτώσωμεν δεκάδας φακέλλων εἰς φορτηγό, διὰ νὰ πεισθῆτε Ὑμεῖς καὶ οἱ συνεργάται σας, ἐὰν δὲν ἔχουν, ὡς δόγμα των τὸ «οὐ μὲ πείσεις, κἂν μὲ πείσῃς»! ! ! . . .

Πέραν ἐνίων ἰδιοτελῶν ἀνθρώπων, οἱ ὁποῖοι σᾶς πλησιάζουν, ὑπάρχουν καὶ ἄπειραι χιλιάδες ὑγιῶς, ὀρθοδόξως καὶ ἐθνικῶς σκεπτόμενοι καὶ ἐνεργοῦντες Ἓλληνες, οἱ ὁποῖοι ἦσαν κριτικοὶ καὶ ἔχουν βεβαιωθῆ διὰ τὴν ἀπόλυτον ἐντιμότητά μας, εἰλικρίνειάν μας, σοβαρότητά μας, εὐθύτητά μας, ἀνιδιοτέλειάν μας καὶ τὴν ἀπόλυτον διαύγειάν μας καὶ λυποῦνται σφόδρα, διὰ τὴν διαστροφὴν τῆς ἀληθείας. Διατὶ νὰ κατασκανδαλίζεται τὸ Χριστεπώνυμον πλήρωμα!!!...

Μακαριώτατε, κατὰ τὴν ἰδίαν ἡμέραν, 8ην Μαρτίου 2017, κατὰ τὴν ὁποίαν συνηντήθημεν εἰς τὴν ἐκδήλωσιν τῆς Παγκαλαβρυτινῆς Ἑνώσεως, μᾶς ἐτηλεφώνησεν καὶ ὁ Σεβασμιώτατός μας Βελεστίνου κύριος Δαμασκηνὸς καὶ μᾶς εἶπεν, ὅτι θέλετε νὰ ἔλθετε νὰ συζητήσωμεν. Μᾶς εἶσθε, ἀνὰ πᾶσαν στιγμὴν, λίαν εὐπρόσδεκτος, τόσον Ὑμεῖς, ὅσον καὶ ἄλλοι Σεβαστοὶ Πατέρες καὶ ἀγαπητοὶ συνεργάται σας. Θέλομεν καὶ πρέπει νὰ διδάσκωμεν, διὰ τοῦ παραδείγματος, ὅτι ὁ λόγος μας δὲν ἐπιτρέπεται νὰ γίνεται νέκρα, πρᾶγμα τὸ ὁποῖον εἶναι ἐκ τοῦ πονηροῦ, ἀλλὰ νὰ ὁμιλῶμεν τὴν ὠμὴν ρεαλιστικὴν γλῶσσαν τῆς ἀληθείας καὶ ὄχι τὰς τρισαθλίας ξυλίνας γλώσσας τῆς εὐτελεστάτης πολιτικῆς καὶ τῆς διπλωματίας! ! ! . . .
Ἂς συναντηθῶμεν λοιπὸν, ὃπου δεῖ, διὰ νὰ ἀρθοῦν παρανοήσεις, παρεξηγήσεις, ἀποκαρδιώσεις καὶ διὰ νὰ ἀποφευχθοῦν τῇ βοηθείᾳ τοῦ Θεοῦ περαιτέρω «νῖλες» καὶ συμφοραί!!!...

5. Ἄν Μακαριώτατε, παρεπέμπετε τὴν ὅλην ὑπόθεσιν τοῦ θέματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους καὶ εἰς τὴν Ἱεραρχίαν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καὶ ἀφήνατε ἐλεύθερα νὰ ὁμιλήσῃ πᾶς Ἱεράρχης, καὶ ὄχι ἐν ριπῇ ὀφθαλμοῦ ὁμοῦ μετά πληθώρας ἄλλων θεμάτων, τότε θὰ εἶχε πρυτανεύσει ἡ σύνεσις καὶ θὰ εἶχε πραγματοποιηθῆ πρὸ πολλοῦ τὸ μνημεῖον δοξολογίας, εὐχαριστίας καὶ εὐγνωμοσύνης εἰς τὸν Ἐλευθερωτὴν  Σωτῆρα Χριστὸν καὶ ἕν μέρος τῶν προσκτισμάτων του, διὰ κοινωφελεῖς σκοπούς. Καὶ δὲν θὰ ἐχαίρετο ὁ ἀντικείμενος ἡμῖν διάβολος καὶ οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ!!!...

6. Ἐπειδή, Μακαριώτατε, ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι ἔχομεν τὴν ἀδυναμίαν νὰ λησμονῶμεν καὶ ὁ διάβολος θολώνει τὸ μυαλό μας, θὰ ἔπρεπε νὰ εἴχομεν ζητήσει ἀπὸ τῆς  πρώτης στιγμῆς νὰ κρατῶνται πρακτικά, κατὰ τὰς συναντήσεις μας, ἤ ἔστω μαγνητοφωνήσεις εἰς διπλοῦν, πρὸς διασφάλισιν τῶν ἑκατέρωθεν δηλώσεων. Σεβόμενοι τὴν προσωπικότητά Σας δὲν ἐζητήσαμεν αὐτὸ. Ὁπότε δὲν θὰ εἴχομεν σήμερον τὰς  μεθοδείας τοῦ σατανᾶ! ! ! . . .  

7. Ἐάν, Μακαριώτατε, εἴχατε Ὑμεῖς καὶ οἱ προκάτοχοί σας ἐνδιαφερθῆ νὰ μὴ «κουκουλλωθῇ» καὶ ὁ σφετερισμὸς τοῦ ἱεροῦ χρήματος, ὁ ὁποῖος συνεκεντρώθη, κατὰ τὴν ἑπταετίαν τῆς χούντας, θὰ εἴχατε διαπιστώσει πόσα χρήματα συνεκεντρώθησαν, ποῦ καὶ ποῦ κατετέθησαν, καὶ ποῖοι ἀπατεῶναι ἐνοσφίσθησαν καὶ αὐτὸ τὸ ΙΕΡΟΝ χρῆμα. Ὅμως, δυστυχῶς, ὄχι μόνον ἡ Πολιτεία ἠδιαφόρησε, ἀλλὰ καὶ ἡ Διοίκησις τῆς Ἐκκλησίας ἐπὶ τέσσαρας ὁλοκλήρους δεκαετίας ἐπεδείξατε πλήρη ἀβελτερίαν, ἀρκούμενοι μόνον νὰ πίπτῃ ἀφθονωτάτη λασπολογία καὶ διασυρμὸς ἐναντίον μας.
Ἐμεῖς, τῇ βοηθείᾳ τοῦ Θεοῦ, προσπαθοῦμεν νὰ διαλάμψῃ ἡ ἀλήθεια καὶ τοῦτο γνωρίζετε πολὺ καλά, ἀφοῦ ἀποστέλλετε συνεργάτας σας εἰς τὸν ἀνακριτήν, εἰς τὴν ὑπόθεσιν ,,τὶ ἔγιναν τὰ χρήματα τῆς Ἑπταετίας, τὴν ὁποίαν ἀνεκινήσαμεν ἡμεῖς, ἀλλὰ τοὺς ἀποστέλλετε διὰ νὰ θολώσουν τὰ νερὰ καὶ νὰ διαστρεβλώνουν πλήρως τὴν ἀλήθειαν!!!...

8. Μακαριώτατε, μὴ προβαίνετε εἰς κατάχρησιν τῆς ἐξουσίας σας. Ἄς ἀρθῶμεν εἰς τὸ ὕψος τῶν περιστάσεων καὶ ἄς συναγωνισθῶμεν νὰ πραγματοποιηθῇ ἀμέσως τὸ Τάμα τοῦ Κολοκοτρώνη πρὸς δόξαν Θεοῦ, διὰ νὰ ἀπαθανατισθῇ τὸ ὄνομα σας εἰς τὸν θεμέλιον λίθον καὶ εἰς τὰ ἐγκαίνια. Τοιουτοτρόπως, ὑπό τὸ πρότυπον χρηστῆς διοικήσεως περὶ τοῦ Τάματος – θαύματος θὰ προβληθῇ διεθνῶς μία τοιαύτη ἀνιδιοτελεστάτη προσπάθεια μετ’ ἀπείρων ὠφελημάτων, διὰ τὴν Ἑλλάδα μας, τὴν ἑλληνικὴν κοινωνίαν καὶ τὴν Ὀρθοδοξίαν μας. Μακάρι, Μακαριώτατε, μυριάκις εἴθε, ὁ Θεὸς νὰ φωτίσῃ ὅλους μας νὰ πρυτανεύσῃ ἡ σύνεσις καὶ νὰ παύσωμεν νὰ εἴμεθα Σαῦλοι καὶ νὰ καταστῶμεν οὓτω Παῦλοι, διὰ νὰ κατατροπωθοῦν οἱ δαίμονες!!!...

9. Ἤ μήπως σᾶς ἐνοχλεῖ ἡ πρωτοβουλία τὴν ὁποίαν ἀνέλαβόν τινες ἄνθρωποι, ἳνα πραγματοποιήσουν τοῦτο τὸ ὁποῖον ἠδύναντο καὶ ὢφειλον νὰ πράξουν, τόσον ἡ Πολιτεία, ὃσον καὶ ἡ Ἐκκλησία ;;;...
Μακαριώτατέ μας, ἐμεῖς, οὔτε κατὰ διάνοιαν, διενοήθημεν νὰ ὑπερσκελίσωμεν τὴν Μητέρα ΄Εκκλησίαν. Ἀλλὰ μελετῶντες ἐπισταμένως τὴν ἱστορίαν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους καὶ πονοῦντες ἀφαντάστως, διὰ τὰς προφάσεις ἐν ἁμαρτίαις ἰθυνόντων, ἠθελήσαμεν νὰ ἄρωμεν τὸν βαρύτατον Σταυρὸν τῆς πραγματοποιήσεως τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, ἀναλαμβάνοντες  πάντα τὰ ἔξοδα ἐμεῖς!!!...

Ἄν λοιπόν, Μακαριώτατε, σᾶς ὀχλῇ ἡ παρουσία μας καὶ μετεβάλετε γνώμην καὶ ἐπιθυμῆτε νὰ ἐπιτελέσετε Ὑμεῖς τὸ μεγαλεπήβολον αὐτὸ ἒργον, ὁπότε θὰ ἔχετε καὶ τὸ χρυσωρυχεῖον, τὸ ὁποῖον ὀνομάζεται παγκάριον, δηλώσατε αὐτὸ ἡμῖν σαφῶς, Μακαριώτατε, διὰ νὰ παραιτηθῶμεν ἐπισήμως! ! ! . . .   

Τῇ βοηθείᾳ τοῦ Θεοῦ ἐμεῖς ἐκάμναμεν μέχρι τοῦδε ἰώβειον ὑπομονὴν καὶ δὲν ἐπιθυμοῦμεν νὰ δώσωμεν τὰς ἐν λόγῳ ὰπαντήσεις μας δημοσίως εἰς τὸ εὐρὺ κοινόν, διὰ νὰ μὴ εὐτελίζεται περαιτέρω ἡ Μήτηρ Ἐκκλησία. Ἐλπίζομεν προσεχῶς  νὰ μὴ ἀναγκασθῶμεν νὰ παύσωμεν νὰ ἀποσιωπῶμεν καὶ αὐτὸ τὸ ἄκρως ἀνυπόφορον μαρτύριον τῆς βαναύσου διαστροφῆς τῆς ἀληθείας καὶ τὰ δηλητήρια, ἃτινα καθημερινῶς ποτιζόμεθα! ! !  . . .

10. Ἡ 25η Μαρτίου ἤγγικεν καὶ τὸ Χριστεπώνυμον πλήρωμα καὶ οἱ ὑγιῶς ἐθνικῶς σκεπτόμενοι Ἕλληνες, ἀνὰ τὴν ὑφήλιον, διερωτῶνται «τί σόι ἑορτασμοὶ θὰ τελεσθοῦν τὴν 25ην Μαρτίου 2021»; ; ;  
«Γιατί δὲν ξεκινᾶμε καὶ κοροϊδεύομεν τὸν λαὸν τοῦ Θεoῦ»;;;
Εὐελπιστοῦντες, ὅτι θὰ τύχωμεν τῆς δεούσης κατανοήσεως καὶ ἐντίμου ἀπαντήσεώς σας, εὐχόμεθα δι’ εὐλογημένην, Ἁγίαν Τεσσαρακοστὴν καὶ καλὴν Ἀνάστασιν εἰς τὰς ψυχάς μας, τοὺς πλησίον μας, τὴν Ἑλλάδα μας καὶ τὸν κόσμο ἅπαντα,
Σᾶς ἀσπαζόμεθα τὴν δεξιὰν
μεθ᾽ υἱικοῦ σεβασμοῦ καὶ τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης
Ὁ Πρόεδρος     Ἡ Γεν. Γραμματεὺς
Ἰ. Ἀναγνωστόπουλος     Αἰκ. Ἀναγνωστοπούλου

ΥΓ. Μακαριώτατε βοᾷ ὅλη ἡ κοινωνία καὶ τὰ 120.000.000 πρώτης, δευτέρας καὶ τρίτης γενεᾶς, παραδείγματος χάριν ἐνημερώθησαν διὰ τὸν λίβελλον τὸν ὁποῖον ἀναγράφει ἡ ἱστοσελὶς ΡΟΜΦΑΙΑ. Ἐμεῖς καθησυχάζομεν τοὺς Πανέλληνας, τονίζοντες εἰς αὐτοὺς, ὅτι θὰ πρόκειται περὶ νοσηρῶν φαντασιώσεων ἢ ἰδιοτελῶν καὶ σκοπίμων διαβολῶν τοῦ δημοσιογράφου, διότι δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ διανοηθῶμεν, ὅτι Ὑμεῖς ἐξεστομήσατε τοιαῦτα φρικτὰ πράγματα...

Οὔτε τὰς ἐπιτροπάς σας ἀπεποιήθημεν. Ἀπεναντίας, ὠχλήσαμεν ἐπανειλημμένως καὶ Ὑμᾶς καὶ συνεργάτας Σας καὶ αὐτὸν τὸν Ἀντιπρόεδρον τῆς Ἐπιτροπῆς Σας, Ἃγιον Μεσογαίας. Ἀλλά, δυστυχῶς δὲν συνεκαλέσατε τὴν ἐν λόγῳ ἐπιτροπήν, οὔτε ἅπαξ ἐδῶ καὶ 7 περίπου ἔτη. Ὁ δὲ θυμόσοφος λαὸς γνωρίζει καὶ τονίζει: «θέλεις νὰ καταχωνιάσεις μίαν ὑπόθεσιν, παράπεμψέ την σὲ ἐπιτροπάς». Ἐμεῖς Μακαριώτατε πασχίζομεν νὰ διδάσκωμεν, διὰ τοῦ παραδείγματος, ὅτι δὲν εἴμεθα διπρόσωποι, ἀλλὰ εὐθεῖς, εἰλικρινεῖς καὶ ἔντιμοι καὶ ἀπαιτοῦμεν καὶ οἱ ἄλλοι νὰ μᾶς συμπεριφέρωνται ἔντιμα, διότι «ἀνήρ δίψυχος, ἀκατάστατος ἐν πάσαις ταῖς ὁδοῖς αὐτοῦ» (Ἰακώβου 1, 8).    

Τὸ παρὸν ἔγγραφον, τὸ ὁποῖον ἀνεγράφη διὰ τὸν Μακαριώτατον, πλὴν ὅμως δὲν τοῦ ἀπεστείλαμεν, διὰ νὰ μὴ τὸ λάβῃ ὡς ἀφορμήν καὶ «σαμποτάρει» παντοῦ τὸ Τάμα τοῦ Κολοκοτρώνη –Καποδίστριου,  ἀναγκαζόμεθα νὰ τὸ δημοσιεύσωμεν, μὴ ἀνεχόμενοι περαιτέρω τὸν παντοειδῆ ἐμπαιγμόn μας καὶ τὴν βάναυσον συμπεριφοράν του! ! ! . . .  * Ἀνηρτήθη είς τὴν ἱστοσελίδα μας :
http://www.fotgrammi.gr/index.php/2009-07-31-01-00-24/2009-07-02-14-53-06/2009-07-31-01-19-02/1197-------------23517


Η  ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ
ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ    *                                                                                                             
15.6.2017

«Ἐὰν δὲ τὸ ἅλας μωρανθῇ, ἐν τίνι ἁλισθήσεται. Εἰς οὐδὲν ἰσχύει ἔτι, εἲ μὴ βληθῆναι ἔξω καὶ καταπατεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων».   (Ματθ. 5, 13)

1.Ἡ ἀνάγκη ἐγκαίρου ἀντιμετωπίσεως σατανικῶν ἀντιξοοτήτων μᾶς ἐμπόδισεν νὰ τηρήσωμεν τὴν ἀνακοίνωσίν μας, ὅτι θὰ ἀρχίζαμε ἀπὸ τῆς προηγουμένης ἑβδομάδος νὰ δημοσιεύωμεν τὰ ἀναπάντητα ἔγγραφά μας πρὸς τὸν Μακαριώτατον καὶ τὴν Ἱερὰν Σύνοδον.

2.Σήμερον, εὐχόμενοι εἰς τὸν Μακαριώτατον κατ’ἀρχὰς ὑγείαν καὶ δύναμιν, ἐπ’εὐκαιρίᾳ τῆς ὀνομαστικῆς ἑορτῆς του, ἰδιαιτέρως παρακαλοῦμεν τὸν Κύριον νὰ τὸν φωτίσῃ νὰ μὴ ἀσχολῆται μὲ εὐτελῆ καὶ νὰ κάνῃ μεταβολὴν 180 μοιρῶν διὰ τὰ σπουδαῖα. Νὰ μὴ μεριμνᾶ καὶ τυρβάζῃ περὶ πολλῶν ἄλλων, ἀλλὰ περὶ σπουδαίων καὶ ζωτικῶν μακροχρονίων πολλῶν προβλημάτων καὶ νὰ μὴ ἐνεργῇ κατόπιν ἑορτῆς διὰ τὰ ζωτικότατα προβλήματα τῆς Κοινωνίας καὶ τοῦ Ἔθνους μας.

Οὐδέποτε νὰ ἐφαρμόζεται διὰ τοὺς ἰθύνοντας τό: «… τῶν οἰκιῶν ὑμῶν ἐμπιπραμένων, αὐτοὶ ᾄδετε….» (ἐνῷ καίγεται τὸ σπίτι σας ἐσεῖς χοροπηδᾶτε).

3.Εἴθε οἱ θρησκευτικοὶ ταγοὶ νὰ ἀλλάξουν ρόλους καὶ νὰ συνευωχῶνται μὲ τοὺς ἁμαρτωλοὺς καὶ ἀθέους ὄχι διὰ νὰ τοὺς στηρίζουν εἰς τὴν ἀπιστίαν των καὶ εἰς τὴν ἀντίχριστον συμπεριφοράν των, ἀλλὰ διὰ νὰ τοὺς ὁδηγήσουν εἰς μετάνοιαν.

4.Ἄς εὐχηθῶμεν καὶ προσευχηθῶμεν πολὺ δυνατά, ἐπαναλαμβάνοντες τό:
Παναγία Τριάς, φώτισον ἡμᾶς τὶ δεῖ ἡμᾶς ποιεῖν καὶ λέγειν.

Ἰδίως τὸν Μακαριώτατόν μας, ὁ ὁποῖος εἴτε ἑκουσίως εἴτε τὸν παρασύρουν κάκιστοι συνεργάται του - δολιοφθορεῖς, οἱ ὁποῖοι τὸν ποδηγετοῦν καὶ ὁδηγοῦν τὴν Ἐκκλησίαν, τὴν Κοινωνίαν, τὴν Ὀρθοδοξίαν καὶ ἐν γένει τὴν Ἑλλάδα μας εἰς τὸ βάραθρον. Οἱ κατόπιν ἑορτῆς σπασμωδικαὶ ἐνέργειαι εἶναι μόνον στάκτη εἰς τὰ μάτια τῶν ἀνθρώπων!!!

Ὁ Ἡρακλὴς πρέπει νὰ ἔχῃ καὶ Ἰολάους, διὰ νὰ καυτηριάζουν ἀμέσως τὰ κεφάλια τῆς  Λερναίας Ὕδρας, πρὶν νὰ πολλαπλασιασθοῦν!!!...

Μακάρι καὶ τώρα ὁ Μακαριώτατος νὰ ἀντιληφθῇ τὰς ἀνιδιοτελεῖς καὶ ἁγνὰς προθέσεις μας, καὶ νὰ σταματήσωμεν νὰ δημοσιεύωμεν ὅλα τὰ ἄλλα ἀναπάντητα ἔγγραφά μας, ὅπως τὰ Δ.Σ. μας ἔχουν ἀποφασίσει.

5.Εἰς τὸ σήμερον δημοσιευόμενον – κοινοποιούμενον ἔγγραφόν μας ὑπ’ἀριθμ. 26/15.1.2016, τὸ ὁποῖον ἔλαβεν ἀριθμ. πρωτοκ. 121/15.1.2016 εἰς τὴν Ἀρχιεπισκοπὴν Ὰθηνῶν καὶ 192/15.1.2016 τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, εἰς τὴν παράγραφον 28 ἐγράφαμε :

«… 28. Πρὸς τοῦτο παρακαλοῦμε θερμῶς ὅπως ἔχητε τὴν εὐγενῆ καλωσύνην καὶ μεριμνήσητε ὥστε μέχρι τῆς 12ην Φεβρουαρίου 2016, νὰ ἔχωμεν λάβει γραπτῶς εἰς χείρας μας τὰς ἀπόψεις σας…».

4.Ἀντὶ ἀπαντήσεως των πρὸς ἡμᾶς, ἐστάλη περιέργως καὶ ἀδιανοήτως τὸ ὑπ’ ἀριθμ. πρωτοκ. 192/321/12.2.2016 ἔγγραφον τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου πρὸς τὸ Ὑπ. Οἰκονομικῶν διὰ νὰ σταματήσῃ  ἡ ἔκδοσις Προεδρικοῦ Διατάγματος διὰ τὴν πραγματοποίησιν τοῦ Πανελληνίου Ἱεροῦ Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.

Εὐελπιστοῦμεν, Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς καὶ ἔντιμοι πολῖται, μὲ ἀκέραιον χαρακτῆρα, οἱ ὁποῖοι πιστεύουν εἰς τὴν ἀκραιφνῆ Ὀρθοδοξίαν καὶ τὴν ἀκεραίαν Ἑλλάδα νὰ ἐνεργοποιηθοῦν καὶ νὰ ἀφυπνίσουν τοὺς ἁρμοδίους μὲ τὸ quo vandis (ποῦ βαδίζομεν ;)  

Εἴμεθα εἰς τὴν διάθεσιν ὅσων ἔχουν ὁιανδήποτε ἀπορίαν.                       

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ
Τηλ. 210-3254321
Ἡ χώρα μας, ἡ Ἑλλάδα Μας χρειάζεται ἐπανεκκίνησιν, διὰ νὰ ἀποτινάξῃ πάλιν τοὺς δυνάστας καὶ τοῦτο προϋποθέτει ΣΧΕΔΙΟΝ – ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΝ ΚΑΙ ΕΝΟΤΗΤΑ Ἑλληνισμοῦ, Φιλελληνισμοῦ καὶ Ὀρθοδοξίας. Διὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν Πίστιν τὴν Ἁγίαν καὶ τῆς Πατρίδος τὴν Ἐλευθερίαν Κληρικοὶ καὶ Λαϊκοὶ Ὀρθόδοξοι ἔχομεν χρέος νὰ διακηρύξωμεν «Στῶμεν καλῶς.Τὸ Εὐαγγέλιον νὰ γίνῃ τὸ Σύνταγμά μας εἰς τὴν Γῆν καὶ τὸν Οὐρανόν».               

Μακαριώτατον  Ἀρχιεπίσκοπον
Ἀθηνῶν & πάσης Ἑλλάδος  καὶ Πρόεδρον τῆς Δ.Ι.Σ.
κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΝ Β΄                                                                       
Ἁγ. Φιλοθέης 21    10556 ΑΘΗΝΑ
Ἐπιστολὴ ὑπ’ἀριθμ. 26/15.1.2016 Γ.Ι. ΕΠΕΙΓΟΝ

Μακαριώτατε Εὐλογεῖτε,

Ὁ σεβασμὸς καὶ ἡ ἐκτίμησίς μας πρὸς τὸ σεπτὸν πρόσωπόν Σας μᾶς διαβεβαιώνει ὅτι τὰ πάρα πολλὰ ἀγαθὰ ἐπιτεύγματα τῆς συνετῆς ποιμαντορίας Σας, ὡς πρώτου τῇ τάξει εἰς τὸ Πηδάλιον τῆς Ἐκκλησίας, θὰ προβληματίσουν τὸν μελλοντικὸν βιογράφον Σας, ὅταν θὰ ἐπιχειρήσῃ τὴν κατάταξίν των ἀπὸ τὸ πρώτιστον, ἕως τὸ ἐλάχιστον!!!

1. Ἐμεῖς ἔχομεν τὴν βεβαιότητα, ὅτι ἡ κορωνὶς τῆς διακονίας Σας, ποὺ θὰ συνδέσῃ ἄρρηκτα τὴν Ἐκκλησίαν μὲ τὴν Ἐλευθέραν Ἑλλάδα καὶ θὰ συντελέσῃ εἰς τὴν ἀναγνώρισιν τοῦ ἱστορικοῦ προσώπου Σας, ὡς ἰσοδυνάμου τῶν ἐλευθερωτῶν μας τοῦ 1821, θὰ εἶναι ἡ πνευματικὴ κάλυψίς Σας, ἡ εὐλογία Σας διὰ τὴν πραγματοποίησιν εἰς τὰς ἡμέρας Σας τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, τὸ ὁποῖον ἔταξαν οἱ γενναῖοι πρόγονοί μας πρὸς τὸν Ἐλευθερωτὴν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν, εἰς τοὺς κρισίμους καιρούς, ποὺ διέρχεται σήμερον τὸ ἐλεύθερον Κράτος μας…
Αὐτὴ ἡ ἐνδόμυχος ἐπιθυμία τῶν ἐλευθερωτῶν μαχητῶν διὰ τὴν ἔκφρασιν τῆς εὐγνωμοσύνης τοῦ Ἔθνους πρὸς τὸν Ὕψιστον, δίχως τὸ θέλημα τοῦ ὁποίου δὲν θὰ εἴχαμε ἐλευθέραν Ἑλλάδα, καθιστᾶ μίαν καὶ μοναδικὴν ἑνότητα, τὴν βούλησιν διὰ τὴν ἐλευθερίαν τῆς Πατρίδος, τοὺς ἀγῶνας τῶν σκλάβων, τὰς θυσίας καὶ τὰς ἐπιτυχίας των, τὸ θέλημα καὶ τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ, καὶ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους, ἡ πραγματοποίησις τοῦ ὁποίου κλείνει τὸν κύκλον καὶ τὴν πνευματικὴν ὑποχρέωσιν, ἐνῷ ἡ συνέχισις τῆς μὴ πραγματοποιήσεως, σχεδὸν 200 χρόνια ἀπὸ τὴν ἀνάληψιν τῆς ἐκφράσεως  τῆς εὐγνωμοσύνης μας, σημαίνει ἀγνωμοσύνη καὶ ἀχαριστία, αἱ ὁποῖαι εἶναι θάνατος, ποὺ ἀναδεικνύεται καὶ γίνεται ὁρατὸς ἀπὸ τὰ σημεῖα τῶν καιρῶν!!!

2. Ἡ Ἐκκλησία μας εἶναι ἡ Ἀλήθεια καὶ ἡ εὐθύνη τῶν Ταγῶν της συνίσταται εἰς τὸ νὰ προβάλλουν τὴν παρέμβασιν τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸ συμφέρον τοῦ Λαοῦ του εἰς τὰς δοκιμασίας του, δι᾿ αὐτὸ καὶ ἡ ὑποχρέωσις αὐτὴ εἶναι ἐπιβεβλημένη δι᾿ ὅσους πιστεύουν εἰς τὴν ζῶσαν Ἐκκλησίαν μας καὶ στηρίζουν τὰς ἐλπίδας τῆς πάσης φύσεως σωτηρίας των εἰς τὸ θέλημα καὶ εἰς τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ.     

3. Ὅπως γνωρίζετε, τὸ Ἵδρυμά μας, διὰ τῆς διαθέσεως μιᾶς μεγάλης περιουσίας, ἀποταμιευθείσης ἐπὶ μίαν ὁλόκληρον ζωήν, ἔχει τὴν δυνατότητα νὰ συντελέσῃ εἰς μείζονα βαθμὸν διὰ τὴν ἔναρξιν καὶ τὴν πρόοδον τοῦ ἔργου καὶ ἡ ἀποπεράτωσις αὐτοῦ θὰ εἶναι ζήτημα ἐπιτεύξιμον, ὅταν ἡ ἀνέγερσις τοῦ μεγαλεπηβόλου Ἱεροῦ Ναοῦ θὰ φανῇ εἰς τὸν οὐρανὸν τῆς πρωτευούσης τοῦ «ἐλευθέρου» μας Κράτους καὶ θὰ συγκινήσῃ πλείστους ἀρωγοὺς καὶ συμπαραστάτας.

4. Πρὸς τοῦτο ὀφείλομεν νὰ Σᾶς ἐπαναλάβωμεν τὰς κατωτέρω διευκρινίσεις:

5.Ἐπειδὴ Ὑμεῖς εἶσθε πολυάσχολος καὶ λόγῳ ἐκτάκτων ἀναγκῶν δυστυχῶς, δὲν ἔχομεν τὴν δυνατότητα νὰ συμπνευματιζώμεθα συχνάκις, ἀναγκαζόμεθα νὰ καταθέτωμεν τὰς ἀπόψεις μας, ἔστω γραπτῶς.

6. Ἡ Στρατευομένη Ἐκκλησία ἀποτελεῖται ἀπὸ λαϊκοὺς καὶ κληρικούς, πλὴν ὅμως οἱ λαϊκοὶ δὲν ἔχουν τὴν Θείαν χάριν νὰ πραγματοποιοῦν τὰ μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας μας.
Ἀλλὰ ἰδεολόγοι λαϊκοὶ μὲ ἀκέραιον χαρακτῆρα, εὐσυνειδησίαν, ἦθος, καλὴν ἔξωθεν μαρτυρίαν, μὲ ἄκραν ἀνιδιοτέλειαν ἀλλὰ καὶ ἀπόλυτον διαφάνειαν καὶ ὄχι «ἡμέτεροι», «περιεργαζόμενοι» και «παρατρεχάμενοι», οἱ ὁποῖοι, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, πασχίζουν νὰ ἐξασφαλίζουν καὶ τὰ τετρασέγγονά των πρέπει νὰ προτιμῶνται διὰ κοινωνικὰ καὶ εὐαγῆ Ἱδρύματα, ὅπως ἐθέσπισεν ἀρχικῶς ἡ Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία, διὰ τῶν 7 διακόνων, διὰ νὰ μὴ ἐγκαταλείπουν ἅγιοι κληρικοὶ «τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ, διακονεῖν τραπέζαις…».
Ὅσοι φρονοῦν ὅτι ἡ ἀφιέρωσις τῶν περιουσιῶν ἐπιβάλλεται νὰ γίνεται εἰς τὸ Κράτος καὶ τὴν Ἐκκλησίαν ἀγνοοῦν προφανῶς τὸ Ἄρθρον 109 τοῦ ἰσχύοντος Συντάγματος, τὸ ὁποῖον ρητῶς ὁρίζει : «Δὲν ἐπιτρέπεται ἡ μεταβολὴ τοῦ περιεχομένου ἢ τῶν ὅρων διαθήκης, κωδικέλλου ἢ δωρεᾶς, ὡς πρὸς τὰς διατάξεις των ὑπὲρ τοῦ Δημοσίου ἢ ὑπὲρ κοινωφελοῦς σκοποῦ…».
Μὲ ἄλλους λόγους ἡ βούλησις τοῦ δωρητοῦ εἶναι ἀναπαλλοτρίωτος.

7. Φρονοῦμεν ὅτι ὅπου ὑπάρχει καλόπιστος καὶ εἰλικρινὴς διάλογος καὶ πρυτανεύει ἡ σύνεσις, ἐκδιώκεται, μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ, ὁ διάβολος. Ἀντιθέτως, ὅπου δὲν ὑπάρχει κἂν διάλογος, τότε βασιλεύει ὁ διάβολος.

8. Οὐδεὶς ἐξ ἡμῶν τῶν λαϊκῶν ἐπιθυμεῖ νὰ ἀπαθανατισθῆ τὸ ὄνομά του. Μόνον Ὑμεῖς, Μακαριώτατε, καὶ οἱ Ἅγιοι Συνοδικοὶ θὰ ἀπαθανατίσετε τὸ ὄνομά Σας, τόσον κατὰ τὸν θεμέλιον λίθον, ὅσον καὶ κατὰ τὰ ἐγκαίνια!!!  

9. Προφανῶς μᾶς ἔχετε παρεξηγήσει. Τὰ ἐλατήριά μας εἶναι ἁγνὰ καὶ δὲν κινούμεθα ἀπὸ ἰδιοτέλειαν καὶ ἀπὸ φιλοδοξίαν. Ὅπως ἐδῶ καὶ 65 περίπου ἔτη ὁ Ἄρειος Πάγος εἶχε ἀποφανθῆ: «Ἡ προσπάθεια δημιουργίας φήμης πέριξ τοῦ α΄ ἢ β΄ προσώπου εἶναι ἡ ὑψίστη ἰδιοτέλεια».

10. Ἐγώ, ἡ σύζυγός μου καὶ ὅλα τὰ μέλη τῆς ἐπιτροπῆς, τὴν ὁποίαν ἐξουσιοδοτήσατε τὴν 7.4.2015, ἀγωνιζόμεθα καὶ προσευχόμεθα, ὁ Θεὸς νὰ μᾶς προσθέτῃ εὐλάβειαν, ταπείνωσιν, αὐτοθυσίαν, ἀλτρουϊσμὸν καὶ μὲ ἄκραν ἀνιδιοτέλειαν καὶ ἀπόλυτον διαφάνειαν νὰ διαχειρισθῶμεν τὸν μὲ ἀπεριγράπτους στερήσεις, σωματικὰς καὶ ψυχικὰς ἀλγηδόνας δημιουργηθέντα μόχθον τοῦ βίου μου διὰ τὸ κοινὸν καλόν, πρὸς δόξαν Θεοῦ…

11. Πέραν τῶν 75.000 τόννων ἀνθρωπιστικῆς βοηθείας, τὴν ὁποίαν ἔχομεν ἀποστείλει ἀνὰ τὴν ὑφήλιον, ἀγωνιζόμεθα, στερούμενοι πολλῶν ἀγαθῶν, νὰ ἀγοράζωμεν διάφορα εἴδη καὶ βοηθοῦμεν μὲ τὴν ἐπιβεβλημμένην διάκρισιν ἀξιοπρεπεῖς, εὐσυνειδήτους καὶ ἐντίμους πολυτέκνους, πτωχοὺς συνταξιούχους καὶ μὲ ἦθος ἐργασίας καὶ εὐσυνειδησίας ἐπιχειρηματίας, οἱ ὁποῖοι ἠναγκάσθησαν νὰ πωλήσουν ἀκόμη καὶ τὰς οἰκίας των, διὰ νὰ ἀποζημιώσουν τὸ προσωπικόν των, νὰ πληρώσουν ἀσφάλιστρα, φόρους κ.λπ., ἔμεναν μὲ ἐνοίκιον, καί, ἀδυνατοῦντες νὰ πληρώσουν τώρα τὸ ἐνοίκιόν των, εἶναι κυριολεκτικῶς εἰς τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ!!!

12. Ὑπολογίζομεν καὶ τὴν τελευταίαν δεκάραν ὡς κόρην ὀφθαλμοῦ, διὰ νὰ εἴμεθα εἰς θέσιν νὰ συντηρῶμεν τὰ ἔργα εἰς μνήμην Ἁγίου Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου εἰς Ἀροανίαν Καλαβρύτων. Ἐκεῖ ἔχομεν ἔπενδύσει ἄνω τῶν 2,5 δισεκατομμυρίων δρχ. διὰ τὸν περικαλλῆ Ἱερὸν Ναὸν καὶ τὰ προσκτίσματά του. Εἶναι ὁ μοναδικὸς Ναὸς τῆς Ὑφηλίου, ὅπου κυριαρχοῦν Νεομάρτυρες. Αὐτὸ δύνασθε νὰ τὸ διαπιστώσετε ἰδίοις ὅμμασι.
Εὐελπιστοῦμεν νὰ ἔχωμεν τὴν τιμὴν τὴν 14.5.2016, ἡμέραν Σάββατον, νὰ χοροστατήσητε εἰς τὴν Πανήγυριν. Μάλιστα δὲ εἰς τὰ πολυτελῆ κτίρια δύνασθε νὰ ἀναπαυθῆτε μερικὰς ἡμέρας καὶ νὰ ἀναζωογονηθῆτε σωματικῶς καὶ ψυχικῶς!!!

13. Διὰ νὰ μή «κλέβωμεν» τὸν πολυτιμότατον χρόνον Ὑμῶν, Σᾶς ἀποστέλλομεν συνημμένως ἐκ νέου τὸ περιληπτικὸν φυλλάδιον τῆς Φωτεινῆς Γραμμῆς ἐκ 48 σελίδων, διὰ νὰ ἴδητε λεπτομερῶς ποῖοι εἴμεθα, τί πρεσβεύομεν, σκοπούς, δραστηριότητας καὶ προοπτικὰς τῶν φορέων μας : Σωματείου «οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους»,
Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν,
Διορθοδόξου Συνδέσμου «Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος».

14. Παρ᾿ ὅλον τὸ πεπερασμένον τῆς ἡλικίας μας καὶ τὴν ἄκρως ἐπισφαλῆ ὑγείαν μας, ἡμεῖς συνεχίζομεν νὰ ἐργαζώμεθα ἐντατικώτατα ἀπὸ τῆς 5ης πρωινῆς μέχρι καὶ τῶν πρώτων μεταμεσονυκτίων ὡρῶν, ἐπὶ 365 ἡμέρας τὸ ἔτος!!!
Θὰ εἴμεθα δὲ ἀνὰ πᾶσαν στιγμὴν εἰς τὴν διάθεσιν Ὑμῶν, διὰ νὰ Σᾶς παράσχωμεν κάθε πληροφορίαν καὶ νὰ Σᾶς «ἀνοίξωμεν τὴν καρδιάν μας», διὰ τὰ πραγματικῶς ἀνιδιοτελῆ καὶ μὲ ἄκραν διαφάνειαν κίνητρα τῶν διαθέσεών μας!!!

15. Διὰ νὰ μὴ μακρυγορῶμεν, Σᾶς ἀποστέλλομεν συνημμένως ἐπίσης τὸ δισέλιδον ἔγγραφόν μας πρὸς τοὺς πολιτικοὺς καὶ ἰθύνοντας, διὰ νὰ ἴδητε τὰ ἄπειρα ὀφέλη τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας καὶ πολιτείας καὶ ὁλοκλήρου τῆς Ὀρθοδοξίας εἰς βάθος χρόνου ἐκ τῆς πραγματοποιήσεως τοῦ Τάματος τοῦ Κολοκοτρώνη…

16. Τὸ Πανελλήνιον Ἱερὸν Προσκύνημα τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους δὲν θὰ ἀνήκῃ οὔτε εἰς τὸν Ἀναγνωστόπουλον, οὔτε πουθενὰ ἀλλοῦ, ἀλλὰ εἰς τὴν ἀκεραίαν καὶ ἀνεξάρτητον Ἑλλάδα μας καὶ εἰς τὴν ἀπανταχοῦ Ὀρθοδοξίαν!!!
17. Πρὸς τοῦτο προβλέπεται εἰς τὸ Σχέδιον Νόμου καὶ τὸν Κανονισμὸν διοικήσεως τοῦ Πανελληνίου Ἱεροῦ Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, τὴν Προεδρίαν νὰ τὴν ἔχετε Ὑμεῖς, Μακαριώτατε, καὶ συνακολούθως ὁ ἑκάστοτε διάδοχος Ὑμῶν, τὴν δὲ Ἀντιπροεδρίαν εἷς ἐκ τῶν Μητροπολιτῶν Ἀττικῆς, ἐπιλεγόμενος μὲ κλήρωσιν καὶ θὰ ἀκολουθοῦν 2 ἀκόμη Μητροπολῖται ἀπὸ ὅλην τῆν Ἑλλάδα ἐκ τῶν ἐνδιαφερομένων καὶ οἱ ὁποῖοι πάλι ἠμποροῦν νὰ ἐκλεγοῦν διὰ κληρώσεως!!!
Ἐπίσης τὸ Γνωμοδοτικὸν Συμβούλιον θὰ προεδρεύεται ἀπὸ τὸν ἑκάστοτε Μακαριώτατον, Ἀντιπρόεδρον θὰ ἔχῃ ἕνα ἐκ τῶν Μητροπολιτῶν Ἀττικῆς ἐπιλεγόμενον μὲ κλήρωσιν καὶ θὰ ἠμποροῦν νὰ συμμετέχουν ὅλοι οἱ Ἅγιοι Συνοδικοὶ καὶ ὅποιοι ἄλλοι Σεβασμιώτατοι τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπικρατείας ἐπιθυμοῦν. Μάλιστα δὲ θὰ δύνανται  νὰ ἐκφράζωνται καὶ διὰ τηλεδιασκέψεων (Skype) ἢ νὰ ἀποστέλλουν τὰς προτάσεις των τηλεομοιοτυπικῶς ἢ καὶ μὲ ἠλεκτρονικὸν ταχυδρομεῖον, οὕτως ὥστε νὰ μὴ ὑποβάλλωνται εἰς περιττὰ ταξίδια καὶ κόπους....   

18. Ὑπὸ τὰς προϋποθέσεις αὐτάς, θὰ δύναται τὸ Πανελλήνιον Ἱερὸν Προσκύνημα τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους ὄχι μόνον νὰ μὴ ἔχῃ ἀνάγκην ἀπὸ τοὺς προϋπολογισμοὺς τοῦ κράτους καὶ τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλὰ ἀπεναντίας καὶ ἕνα 80% τῶν καθαρῶν ἐσόδων ἐκ τῶν πάσης φύσεως δραστηριοτήτων νὰ καταθέτῃ εἰς εἰδικὸν λογαριασμόν, δι᾽ ἐξοπλισμὸν σχολείων καὶ διὰ τὴν ἀναστήλωσιν ἱστορικῶν Ἱερῶν Μονῶν καὶ Ἱερῶν Ναῶν.  
Μάλιστα δέ, ἐὰν οἱ διαχειρισταὶ εἶναι ἄκρως ἀνιδιοτελεῖς, ἰδεολόγοι, ταπεινοί, εὐλαβεῖς καὶ ἐνσυνείδητα ὀρθόδοξα μέλη τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας καὶ ὑπολογίζουν καὶ τὸ τελευταῖον δίλεπτον ὡς «κόρην ὀφθαλμοῦ», θὰ δύνανται νὰ κατασκευάζουν, διατηροῦν καὶ λειτουργοῦν ὑπὸ τοῦ Πανελληνίου Ἱεροῦ Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους συνεχῶς εὐαγῆ ἱδρύματα, τὰ ὁποῖα δὲν θὰ ὀνομάζωνται «Ἀναγνωστοπούλεια», ὡς εἴθισται, νὰ ὀνομάζουν εὐτελεῖς ἐπιδειξίαι, κοπτόμενοι νὰ ἀπαθανατίσουν τὸ «ὀνοματάκι» των ἢ τὸ ὄνομα συγγενῶν των, ἀλλὰ θὰ ὀνομάζωνται σύγχροναι «Βασιλειάδες»!!!
19. Φιλοδοξοῦμεν, Μακαριώτατε καὶ Ἅγιοι Συνοδικοί, νὰ δημιουργῶμεν μίαν ἀπολύτως δημοκρατικήν, ἄκρως ἀνιδιοτελῆ καὶ διαφανῆ διοίκησιν, ἡ ὁποία νὰ ἔχῃ τὴν δυνατότητα νὰ προσφέρῃ μέγιστον κοινωνικὸν ἔργον, καὶ ὄχι νὰ νοσφίζωνται τὸ δίλεπτον τῆς χήρας σύγχρονοι «Ἰοῦδαι» καὶ φαῦλοι «ἀετονύχηδες» καί «πατριάρχαι» τῆς διαπλοκῆς, προσποιούμενοι τοὺς δῆθεν ἐντίμους, ἠθικοὺς καὶ ἐναρέτους, οἱ ὁποῖοι ὅμως εἰς τὴν πραγματικότητα πασχίζουν παντοιοτρόπως, πῶς νὰ ἐκμεταλλευθοῦν τὴν θέσιν των, ὡς τὰ γεγονότα βοοῦν!!!

20. Εἶναι πολὺ λυπηρὸν πρᾶγμα τὸ ὅ,τι μέχρι τοῦδε οἱ ἰθύνοντες Πολιτείας καὶ Ἐκκλησίας δὲν ἠθέλησαν νὰ μᾶς ἐννοήσουν νὰ διακρίνουν τὰ ἁγνὰ καὶ ἄκρως ἀνιδιοτελῆ ἐλατήριά μας. Ἡμεῖς μὲ ἀμιγεῖς, ἄκρως ἀνιδιοτελεῖς ἰδέας καὶ ἀρχάς, νὰ περιφρονώμεθα καὶ νὰ ἐμπαιζώμεθα τόσον βαναύσως…
Δοξάζομεν τὸν Θεόν, διότι μᾶς δίδει δύναμιν νὰ μὴ ἀποκάμνωμεν, διότι «ὁ δὲ ὑπομείνας εἰς τέλος, οὗτος σωθήσεται.» (Ματθ. 10, 22)...

21. Ἡμεῖς πασχίζομεν νὰ ἐφαρμόζωμεν τό : «ἐπίστευσα, διὸ ἐλάλησα» (Β΄ Κορ. 4,13)», ἔχοντες πάντοτε ὑπ᾿  ὄψιν μας : «μὴ ἐκ λύπης ἢ ἐξ ἀνάγκης• ἱλαρὸν γὰρ δότην ἀγαπᾷ ὁ Θεός» (Β΄ Κορ. 9, 7), διότι «πᾶν δὲ ὃ οὐκ ἐκ πίστεως, ἁμαρτία ἐστίν » (Ρωμ. 14, 23).

22. Εὐελπιστοῦμεν ἡ Ἁγία καὶ Ἱερὰ Σύνοδος, ἐπὶ τέλους νὰ ἐκτιμήσῃ τὰς ἀγαθοτάτας προθέσεις μας καὶ νὰ μὴ διαδίδῃ ὅτι μᾶς ἔστειλεν ἐπιστολήν. Ἡμεῖς πέραν τῆς ἀπὸ 7.4.2015 ἐξουσιοδοτήσεως καὶ τῶν ὑπ᾿ ἀριθμ. 1378/27.5.2013, 3770/27.9.2012, 3817/22.6.2011, 3756/22.11.2010, 3513/15.1.2009, 2146/26.6.2008 ἐγγράφων οὐδὲν ἄλλον ἔγγραφον ἐλάβαμε, παρὰ τὰς ἐπανειλημμένας ὀχλήσεις μας καὶ διαμαρτυρίας μας.
Ἄν ὄντως ἔχει σταλῆ, τότε παρακαλοῦμεν νὰ μᾶς σταλῇ εἰς τὸ τηλεομοιότυπόν μας 210-3236978 καὶ τὴν ἠλεκτρονικὴν διεύθυνσιν Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. .

23. Βάσει δὲ τῆς κειμένης Νομοθεσίας, ὅλαι αἱ ὑπηρεσίαι εἶναι ὑποχρεωμέναι ἐντὸς 60 ἡμερῶν τὸ ἀργότατον νὰ ἀπαντοῦν ὄχι μόνον εἰς ὀργανώσεις καὶ Ν.Π.Ι.Δ. ἀλλὰ καὶ εἰς κάθε κοινὸν θνητόν, .... (ἴδ καὶ εἰς τὸ ἄρθρον μας «Ἐπίκλησις ὑπὸ τοῦ Ἱδρύματος τῆς Συνταγματικῆς Προστασίας» (Φωτεινὴ Γραμμή, τ. 2/2000, σελ. 199-203)............
24. Ἐκ μέρους τῆς Ἐκκλησίας ἔχομεν μεγίστην ἀνάγκην αὐτῆς τῆς συμπαραστάσεως, αὐτῆς τῆς εὐλογίας, ποὺ ἀποκλειστικῶς Τῆς ἀνήκει, τῆς εὐλογίας αὐτῆς, ὡς πρωτοβουλίας πραγματοποιήσεώς του, ἐκφραζομένης διὰ τῆς ἀναλήψεως ἐκ μέρους Σας αὐτῆς τῆς πνευματικῆς σκέπης τοῦ μοναδικοῦ αὐτοῦ ἔργου, κατόπιν τῆς ὁποίας καὶ οἱ ἁρμόδιοι κρατικοὶ ἰθύνοντες θὰ συμβάλλουν μὲ τὸ νὰ διαθέσουν οἰκοπεδικὴν ἔκτασιν (εἰς δεσπόζουσαν καὶ περίοπτον θέσιν π.χ. εἰς Ἀττικὸν Ἄλσος ἢ Ριζάρειον Ἄλσος ἢ Λυκαβητὸν ἢ Φιλοπάππου), τὴν ἄδειαν κ.λπ. καὶ νὰ συντελέσουν εἰς τὴν διευκόλυνσιν ἐπιτελέσεως τοῦ θαύματος αὐτοῦ τοῦ αἰῶνος ἐν ὄψει τῆς προσεγγιζούσης 25ης Μαρτίου 2021. Τὰ λοιπὰ δέ, τὰς θυσίας καὶ τοὺς κόπους, θὰ ἀναλάβῃ ἐξ ὁλοκλήρου τὸ Ἵδρυμά μας, ἀθορύβως καὶ ἀφανῶς, διότι ὁλόκληρον τὸ Ἔθνος θὰ εἰσφέρῃ τὸ ΤΑΜΑ εἰς τὸν Ἐλευθερωτὴν Κύριον, πρὸς τὸν Ὁποῖον τὸ ὀφείλει!!!

25. Πρὸς τὸν σκοπὸν αὐτὸν, Σᾶς παρακαλοῦμεν νὰ ἀναλάβητε νὰ ἡγηθῆτε ἐπὶ τέλους πνευματικῶς καὶ νὰ συντελέσητε μὲ τὸ ὑψηλὸν κῦρος Σας, μὲ τὴν εὐλογίαν τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας, πρὸς κάθε ἁρμόδιον παράγοντα, νὰ συμβάλῃ εἰς τὴν γραφειοκρατικὴν πρόοδον τῆς πραγματώσεως τοῦ ἀναμενομένου, ὥστε νὰ καταστῇ αὐτὸ θαυμάσιον  καὶ ἐξαιρετικῶς ἐντυπωσιακὸν ἔργον ! ! !

26. Τὰ λοιπά, θὰ τὰ ἀναλάβῃ τὸ πρὸς τοῦτο συσταθὲν Ἵδρυμά μας, πού, δι᾿ αὐτοῦ, εἴμεθα προητοιμασμένοι νὰ προχωρήσωμεν εἰς τὴν ὑλοποίησιν τοῦ ἱστορικοῦ καὶ ἐθνικοῦ αὐτοῦ στόχου μας…

27. Σᾶς παρακαλοῦμεν, νὰ εὐλογήσητε αὐτὴν τὴν προσφορὰν τῆς διακονίας μας καὶ νὰ προσφέρετε τὰς δυνατότητάς Σας καὶ τὰς ἐκ τοῦ ἀξιώματός Σας, πρὸς πάντα κρατικὸν ἁρμόδιον παράγοντα, προκειμένου νὰ μὴ χαθῇ περαιτέρω πολύτιμος χρόνος διὰ τὴν ἔναρξιν τοῦ ἔργου…
Εἴμεθα ἀνὰ πᾶσαν στιγμὴν εἰς τὴν διάθεσίν Σας, διὰ νὰ συζητήσωμεν σοβαρῶς καὶ νὰ συνεργασθῶμεν ἀπροσκόπτως διὰ τὸ κοινὸν καλὸν πρὸς δόξαν Θεοῦ. Ἄς ἀρθῶμεν ὅλοι εἰς τὸ ὕψος τῶν περιστάσεων καὶ νὰ μὴ ἀφήνωμεν οὔτε μίαν ἡμέραν νὰ παρέρχεται ἀνεκμετάλλευτος.

28. Πρὸς τοῦτο παρακαλοῦμεν θερμῶς ὅπως ἔχητε τὴν εὐγενῆ καλωσύνην νὰ μεριμνήσητε ὥστε μέχρι τῆς 12ης Φεβρουαρίου 2016, νὰ ἔχωμεν λάβει γραπτῶς εἰς χεῖρας μας τὰς ἀπόψεις σας. Διαφορετικῶς θὰ ἀποφασίσωμεν τὰς νέας δέουσας ἐνεργείας μας, τροποποιοῦντες τὴν στρατηγικήν μας διὰ τὸν ἴδιον στόχον.
Βέβαιοι ὄντες, ὅτι θὰ τύχωμεν ἐπὶ τέλους τῆς δεούσης κατανοήσεως ἐκ μέρους Σας, ἐκ μέρους τῶν Ἁγίων Συνοδικῶν καὶ τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν, Σᾶς εὐχόμεθα .................
Κοινοποίησις: Πρὸς τοὺς Ἁγίους Συνοδικούς.

* Ἀνηρτήθη εἰς τὴν ἱστοσελίδα μας : http://www.fotgrammi.gr/index.php/2009-07-31-01-00-24/2009-07-02-14-53-06/2009-07-31-01-19-02/1205---------15617Η  ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ
ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ  *                                                                                               
20.6.2017

Αἱ περιπέτειαι καὶ αἱ κωλυσιεργίαι, διὰ λῆψιν
ἀριθμοῦ πρωτοκόλλου μαρτυροῦν τὰ αἴτια.

1.    Μετὰ τὴν ἀποστολὴν τοῦ ἐγγράφου ὑπ’ ἀριθμ. πρωτοκ. 192/320/12.2.2016 τῆς Ἱερᾶς Συνόδου πρὸς τὸ Ὑπ. Οἰκονομικῶν Δ/νσιν Κοινωφελῶν Περιουσιῶν, τὴν ἐπίσκεψιν ποὺ μᾶς ἔκανε ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κ. Ἱερώνυμος τὴν 21.3.2016 εἰς τὰ γραφεῖα μας, ἀλλὰ  καὶ τὰς διαβεβαιώσεις αὐτοῦ, ὅτι θὰ ἀρθοῦν ὅλαι αἱ ἐκκρεμότητες, ὡς π.χ. τοπογραφικὰ τῶν ἐκκλησιαστικῶν ἐκτάσεων Ἀθηνῶν διὰ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους, ἔγγραφον Ἱερᾶς Συνόδου πρὸς τὴν Δ/νσιν Κοινωφελῶν Περιουσιῶν κλπ, τοῦ ἀπεστείλαμε τὸ συνημμένον ὑπ’ἀριθμ. 249/24.3.2016 ἔγγραφόν μας  ἐπιβεβαιώνοντες τὰ σπουδαιότερα ὅσων μᾶς διεβεβαίωσε.

2.    Κατὰ τὴν ἐπίσκεψιν, μεταξὺ τῶν ἄλλων, ἐτονίσθη σαφῶς καὶ κατηγορηματικῶς εἰς τὸν Μακαριώτατον, ὅτι ὄχι μόνον τὸ ὄνομα τοῦ δωρητοῦ καὶ  κτήτορος τοῦ Ναοῦ ἤ συγγενῶν αὐτοῦ δὲν θὰ ἀναφερθῇ, ἀλλὰ οὔτε καὶ τὰ διάφορα προσκτίσματα τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους (Ὀρφανοτροφεῖα, Γηροκομεῖα, Στέγες Ἀγάπης, Ἐκπαιδευτήρια κλπ κοινωφελῆ κτήρια) δὲν θὰ ὀνομάζωνται «Ἀναγνωστοπούλεια» ἀλλὰ

θὰ ὀνομάζωνται «Βασιλειάδες». Καὶ εἰς τὰ πρότυπα ἀλσύλλια τῆς ὑφηλίου, ποὺ θὰ περιβάλλουν τὸν Ναόν, δὲν θὰ ἀναφερθῇ τὸ ὄνομα Ἀναγνωστόπουλος ἀλλά «Ἐπίγειος Ἐδέμ - Παράδεισος». Ἀκόμη καὶ μετὰ θάνατον νὰ μὴ ἀκουσθῇ τὸ ὄνομα Ἀναγνωστόπουλος, νὰ κλείσῃ τοὺς ὀφθαλμοὺς καὶ νὰ ἀπέλθῃ ἀπὸ τὸν μάταιον τοῦτο κόσμον, ὡς ἄγνωστος στρατιώτης.
Ὅλα αὐτὰ νὰ γίνουν καὶ μὲ ΔΙΑΘΗΚΗ, ὡς ἡ τελευταία βούλησις τοῦ δωρητοῦ.

3.    Εἰς τὸ ἐν λόγῳ ἔγγραφόν μας εἴχαμε ἐπισυνάψει καὶ τὸν Κανονισμὸν τοῦ Πανελληνίου Ἱεροῦ Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, εἰς τὸν ὁποῖον ὁρίζεται Πρόεδρος τῆς Διοικούσης Ἐπιτροπῦς αὐτοῦ ὁ ἑκάστοτε Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ μέλη  ἄλλοι τέσσαρεις (4) Μητροπολῖται, τὴν δὲ πνευματικὴν δικαιοδοσίαν θὰ τὴν ἔχῃ ὁ ἐπιχώρειος Μητροπολίτης.. Τοῦτο ἔχει ἐπαναληφθῆ πρὸ ἐτῶν.

4.    Καὶ αὐτὴ τὴν φορὰν ἐταλαιπωρήθημεν ἀφαντάστως διὰ τὴν λῆψιν ἀριθμ. πρωτοκόλλου.

5.    Ἐπειδὴ διετείνοντο, ὅτι δὲν ἔλαβον τηλεομοιότυπα καὶ ἠλεκτρονικὰ ταχυδρομεῖα μας, ἐπεστρατεύσαμε τὸν 95 ἐτῶν ἐθελοντήν μας κ. Χρῆστον Γεωργίου νὰ τὸ παραδώσῃ εἰς τὴν Ἀρχιεπισκοπὴν ἰδιοχείρως, ὅπερ καὶ ἐγένετο καὶ τὸ παρέδωσεν εἰς κάποιον τῆς προσωπικῆς φρουρᾶς τοῦ Μακαριωτάτου, ὁ ὁποῖος μᾶς διεβεβαίωσεν, ὅτι τὸ παρέδωσεν μὲ τὴν σειράν του εἰς τὸ γραφεῖον τοῦ Μακαριωτάτου.

6.    Ἐπὶ ἡμέρας προσπαθούσαμε νὰ λάβωμεν ἀρ. πρωτοκόλλου, ἀλλὰ οὐδεὶς ἤθελεν νὰ γνωρίζῃ τὴν ἄφιξιν τοῦ ἐγγράφου.

7.    Διὰ τοῦτο ἠναγκάσθημεν καὶ τὸ ἐστείλαμε πάλι μὲ εἰδικόν ταχυδρομεῖον, ὁπότε ἔλαβεν ἀρ. πρωτοκ. 1759/30.3.2016.

Δυστυχῶς καὶ αὐτὸ τὸ ἔγγραφό μας 249/24.3.2016, τὸ ὁποῖον δημοσιεύομεν κατωτέρω, παραμένει ἀναπάντητον, ὅπως καὶ ἄλλα ἔγγραφά μας μὲ τὰς ὑπενθυμίσεις μας, τὰ ὁποῖα θὰ ἀκολουθήσουν.    
Μακαριώτατον  Ἀρχιεπίσκοπον                        
Ἀθηνῶν & πάσης Ἑλλάδος
καὶ Πρόεδρον τῆς Δ.Ι.Σ.                              
κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΝ Β΄                                        
Ἁγ. Φιλοθέης 21  
10556 ΑΘΗΝΑ
ΑΠ 1759/30.3.16
Ἐπιστολὴ ὑπ’ἀριθμ. 249/24.3.2016 Γ.Ι.

Μακαριώτατε εὐλογεῖτε,

Εὐχαριστοῦμεν διὰ τὴν μεγάλην τιμὴν ποὺ μᾶς ἐκάνατε, νὰ μᾶς ἐπισκεφθῆτε εἰς τὰ γραφεῖα μας, Μουσῶν 14 Ψυχικόν.

Ὅπως σᾶς ἀνεφέραμεν καὶ προφορικῶς, ἐλάβαμεν τὸ ἔγγραφον τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ὑπ’ ἀριθμὸν 192/320/12.2.2016, τὸ ὁποῖον ἀπευθύνθη καὶ παρελήφθη καὶ ὑπὸ τῆς παραληπτρίας αὐτοῦ Δ/νσεως Κοινωφελῶν Περιουσιῶν τοῦ Ὑπ. Οἰκονομικῶν ὑπὸ τὸ ἐν αὐτῷ περιεχόμενον.

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΔΙΑ ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
1. Διαπιστώνομεν ὅτι φαίνεται ὅτι ἦλθεν ὁ χρόνος νὰ Σᾶς ἀπασχολήσῃ σοβαρῶς νὰ γίνῃ πράξις ἡ ὑπόσχεσις (Τάμα) – ὑπόσχεσις, τὴν ὁποίαν  καὶ γνωρίζετε, καὶ ἡ ὁποία ἐκκρεμεῖ ἐδῶ καὶ 187 ὁλόκληρα ἔτη. Εἶναι μία δημοσία ὑπόσχεσις τοῦ Ἔθνους πρὸς τὸν Θεὸν διὰ τὴν ἀπελευθέρωσίν του.

2. Ἐπειδὴ κυρίως ὁ χρόνος εἶναι πολὺ ὀλίγος, διὰ νὰ γίνῃ ὁ σχετικὸς Ἱερὸς Ναός, ὁ ὁποῖος πρέπει νὰ εἶναι μεγαλοπρεπής, ὅπως πάρα πολὺ μεγάλη ἦταν καὶ ἡ βοήθεια τοῦ Κυρίου μας, ἐπιτρέψατέ μας νὰ σᾶς παράσχωμεν τὰς κατωτέρω πληροφορίας καὶ διευκρινίσεις, πρὶν τὴν ἐκ νέου παράθεσιν τοῦ αἰτήματός μας.

Β. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑΙ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΣ
Ὅσον ἀφορᾷ εἰς τὰς δραστηριότητας τοῦ Προεδρίου τοῦ Ι.Π.Η.Π.Α, τῶν Συλλόγων «Οἱ Φίλοι τοῦ  Τάματος τοῦ Ἔθνους» καί «Διορθόδοξος Σύνδεσμος Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ», δὲν ἀναφερόμεθα εἰς αὐτὰς οὔτε περιληπτικῶς, ὅπως π.χ. εἰς τὴν ἀποστολὴν ἀνθρωπιστικῆς βοηθείας ἄνω τῶν 75.000 τόννων/αὐτὸ εἶναι τὸ κεφάλαιόν μας, ἐφ’ὅσον καὶ δι᾽ αὐτὰς ἔχει γίνει ἐπανειλημμένως σχετικὴ ἀναφορά.

Γ.  Ο ΝΑΟΣ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΑΛΛΑ  ΤΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ
1. Ὁ Ναὸς αὐτὸς, ὡς ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ καὶ τῶν λοιπῶν ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας, τουτέστιν τοῦ Ἔθνους, δὲν εἶναι μόνον ὑποχρέωσις τῆς Ἐκκλησίας ἀλλὰ καὶ τῆς Πολιτείας.

2. Ὁ Ἱερὸς Ναὸς αὐτὸς, ἐν προκειμένῳ, θὰ εἶναι μεγαλοπρεπὴς καὶ θὰ κτισθῇ εἰς ἐκπλήρωσιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους. Ἀνήκει καὶ θὰ ἀνήκῃ πάντοτε εἰς τὸ Ἑλληνικὸν Ἔθνος καὶ τὴν ἀπανταχοῦ Ὀρθοδοξίαν, διὰ νὰ ἐνθυμῆται τὸ ΓΕΝΟΣ τῶν Ἑλλήνων ΠΑΝΤΟΤΕ ΤΗΝ ΕΚ ΘΕΟΥ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΙΝ ΤΟΥ. Τὸ Ἔθνος εἶναι καὶ πρέπει νὰ παραμείνῃ ἀνώτερον τοῦ Κράτους.

3. Τὸ γεγονὸς ὅτι τὸ Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν καὶ ὁ ἱδρυτής του θὰ διαθέσῃ εἰς τὸ Πανελλήνιον Ἱερὸν Προσκύνημα τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους τὰ ὅσα εἰς τὰς παραγράφους 1 και 2 τοῦ ἄρθρου 4 τοῦ σχεδίου τοῦ Ἐσωτερικοῦ Κανονισμοῦ Λειτουργίας του ἀναφερόμενα χρηματικὰ ποσά, αὐτὸ δὲν συνιστᾷ καὶ δὲν ἐπιτρέπεται νὰ συνιστᾷ στοιχεῖον ἀναφορᾶς εἰς «ἰδιωτικὸν ναόν» καὶ τοῦτο, διότι αὐτὰ θὰ παρασχεθοῦν, ὡς δωρεὰ διὰ τὴν πραγματοποίησιν συγκεκριμένου ΙΕΡΟΥ σκοποῦ καὶ τίποτε πέραν αὐτοῦ. Κατ’ ἐπέκτασιν, συνεπείᾳ καὶ ἐξ αἰτίας τοῦ Σκοποῦ του, δὲν ἔχουν ἐφαρμογήν, οὔτε οἱανδήποτε σχέσιν αἱ διατάξεις περὶ λειτουργίας ἰδιωτικῶν ναῶν.

4. Ἡμεῖς ὡς Ἵδρυμα ἔχομεν διακηρύξει καὶ διακηρύττομεν ἐμπράκτως ὅτι οὔτε κἂν ζητοῦμεν, οὔτε θέλομεν, τόσον, κατὰ τὴν κατάθεσιν τοῦ θεμέλιου λίθου, ὅσον καί, κατὰ τὰ ἐγκαίνια, νὰ ἀναφερθῆ τὸ ὄνομά μας. Σφοδρὰ ἐπιθυμία μας εἶναι νὰ ἀρχίσωμεν καὶ ὁλοκληρώσωμεν ὅλοι μαζὶ τοῦτο τὸ ὡς ἄνω ἐπιβαλλόμενον Ὀρθόδοξον, Πατριωτικόν, Μέγιστον καὶ Μεγαλοπρεπὲς ἔργον μέχρι τῆς 25.3.2021, καθ᾿ ἥν θὰ πρέπῃ νὰ ἐγκαινιασθῇ καὶ νὰ πραγματοποιηθῇ ἡ ἔναρξις τῆς λειτουργίας του.5. Τόσον, κατὰ τὴν κατάθεσιν τοῦ θεμελίου λίθου, ὅσον καὶ κατὰ τὰ ἐγκαίνια, ἂς ἀπαθανατισθοῦν τὰ ὀνόματα τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν, τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, τῆς Ἱεραρχίας, τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας καὶ οἱουδήποτε ἄλλου ἀποδεδειγμένως ἔχει συμβάλει ἐμπράκτως εἰς τὴν ἀναγκαίαν πρὸς τοῦτο νομοθετικὴν ρύθμισιν.

Δ.  ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΙΣ
1. Ζητοῦμεν ἀνέκαθεν νομοθετικὰς ρυθμίσεις ἀπὸ τὴν Νομοθετικὴν Ἐξουσίαν, ὕστερα ἀπὸ ἔντιμον, εἰλικρινῆ καὶ καλόπιστον  διάλογον.

2. Βάσει τοῦ κανονισμοῦ καὶ μὲ νομοθετικὴν ρύθμισιν, ποὺ θὰ συναποδεχθῶμεν ὅλοι, ἐπαναλαμβάνομεν, ὁ Ναὸς αὐτὸς ἀνήκει καὶ θὰ ἀνήκῃ εἰς τὸ Ἔθνος καὶ θὰ λειτουργῇ πάντοτε μὲ βάσιν ἐγκεκριμένον, αὐστηρὸν εἰδικὸν κανονισμόν.

3. Ἀμέσως ἐπιβάλλεται νὰ δοθῆ ἔγκρισις διὰ μίαν λίαν περίοπτον καὶ δεσπόζουσαν θέσιν διὰ τὴν ἀνέγερσιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους. Οὐδεμία ἡμέρα περαιτέρω καθυστερήσεως δικαιολογεῖται, λόγῳ τοῦ ἀπομένοντος ἐλαχίστου χρόνου μέχρι τῆς ὡς ἄνω 25.3.2021 ἡμερομηνίας.

Ε.  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
1. Εἰς τὸ συνημμένον εἰς τὸ παρόν, σχέδιον τοῦ Ἐσωτερικοῦ Κανονισμοῦ Λειτουργίας τοῦ Ἱεροῦ Προσκυνήματος κατεβάλαμεν μίαν προσπάθειαν, κατὰ τὸ μέτρον τῶν δυνατοτήτων καὶ γνώσεών μας, ὥστε ὁ σκοπός, ὁ τρόπος  λειτουργίας, ἡ διαχείρισις καὶ διάθεσις τῶν ἐσόδων, ὡς καὶ οἱ ἀντίστοιχοι ἔλεγχοι νὰ διασφαλίζουν μίαν ἀπολύτως ἀνιδιοτελῆ, διαφανῆ καὶ χρηστὴν διαχείρισιν, διοίκησιν καὶ λειτουργίαν.  

2. Δύνασθε εἰς τὸ σχέδιον αὐτὸ νὰ προσθέσετε ἢ νὰ τροποποιήσετε χωρὶς νὰ ἀλλοιώνεται ἢ καταργεῖται, τόσον ἡ ἐκδηλουμένη σαφῶς, ὅσον καὶ εἰκαζομένη, κατ᾿ ἀμφοτέρας τὰς περιπτώσεις, πραγματικὴ  βούλησις τῶν μεγίστων δωρητῶν, ποὺ προβλέπεται καὶ προστατεύεται ἀπὸ τὰς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 109 τοῦ Συντάγματος.

ΣΤ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΛΟΓΟΣ  ΕΠΙΛΟΓΟΣ -ΑΙΤΗΜΑ
1. Ἐν κατακλεῖδι, προκειμένου νὰ προετοιμασθῇ καρποφόρος διάλογος ἐπὶ τῶν συγκεκριμένων θεμάτων, τὰ ὁποῖα ἐθέσαμεν, ἂς συνεργασθῶμεν.

2. Ὅλα τὰ συναφῆ θέματα ἠμποροῦμεν νὰ τὰ συζητήσωμεν καὶ ἐνώπιον ἐκπροσώπων πολιτικῶν κομμάτων, τοῦ Ὑπουργοῦ Παιδείας, Ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν, Περιφερειάρχου Ἀττικῆς παρουσίᾳ Ὑμῶν καὶ συμβούλων Σας εἰς μίαν προγραμματισμένην σύσκεψιν, ἡ ὁποία θὰ φέρῃ ἀποτελέσματα ἁπτὰ καὶ ἄμεσα, τηροῦντες πρακτικά.

3. Ἀνέκαθεν ὑπήρξαμε καλόπιστοι καὶ ἄκρως ὑπομονετικοί. Ἀνέκαθεν ὑπερασπιζόμεθα τὸν διάλογον. Διότι, ὅπου ὑπάρχει διάλογος, φυγαδεύεται ὁ διάβολος καὶ πρυτανεύει ἡ σύνεσις. Χρόνια ὁλόκληρα ἀνεμέναμεν νὰ μᾶς καλέσετε νὰ διευκρινίσωμεν ὅ,τι ἀπορία εἴχατε καὶ οὕτως ἐπράξαμεν μὲ τελευταίαν συνάντησιν εἰς τὰ γραφεῖα τοῦ Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν Μουσῶν 14 – Ψυχικόν τὴν 21.3.2016, καθ᾿ ἥν ὑπῆρξε λίαν ἐποικοδομητικὴ συζήτησις μεταξὺ Ὑμῶν καὶ τοῦ Προέδρου τοῦ Δ.Σ. τοῦ Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν κ. Ἰωάννου Ἀναγνωστοπούλου, παρουσίᾳ καὶ τῶν :
α) Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου  Βελεστίνου κ. Δαμασκηνοῦ
β) τοῦ Ἀρχιδιακόνου πατρὸςἸωάννου Μπούτση
γ) τοῦ Στρατηγοῦ ἐ.ἀ. κ. Ἀνδρέα Μπλάνου
δ) τῆς Γεν. Γραμματέως τοῦ Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν κ. Αἰκατερίνης συζύγου Ἰωάννου Ἀναγνωστοπούλου,
οἱ μὲν Ἰωάν. & Αἰκ. Ἀναγνωστοπούλου, ὡς μέλη τοῦ Δ.Σ. τοῦ ΙΠΗΠΑ, ὁ δὲ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης  Βελεστίνου κ. Δαμασκηνός καὶ ὁ Στρατηγὸς ἐ.ἀ. κ. Ἀνδρέας Μπλάνος, ὡς μέλη τῆς 9μελοῦς Ἐπιτροπῆς, τὴν ὁποίαν ἔχει ἐξουσιοδοτήσει ἡ ΔΙΣ διὰ τῆς ὑπ᾿ ἀριθμ. 1445/7.4.2015 ἀποφάσεώς της, μὲ σκοπόν – πλὴν τῶν λοιπῶν – νὰ ἔρχεται αὕτη εἰς ἐπαφὰς μὲ πολιτικοὺς διὰ τὴν πρόοδον τῶν νομοθετικῶν διαδικασιῶν μέσῳ τῆς Βουλῆς, πρὸς ἐπίτευξιν τοῦ ὡς ἄνω ἱεροῦ σκοποῦ, οἵτινες πλὴν τοῦ ὡς ἄνω Ἀρχιδιακόνου εἶχαν συμμετάσχει εἰς τὴν ἀνωτέρω συζήτησιν.

4. Κατ᾿ αὐτὴν (συζήτησιν) ἐγένετο ὑπὸ τοῦ ἀνωτέρω ζεύγους Ἰωάννου καὶ Αἰκατερίνης Ἀναγνωστοπούλου ἀφ᾽ἑνὸς μὲν εὐσύνοπτη, σφαιρική, ἄκρως συγκεκριμένη καὶ σαφεστάτη ἐνημέρωσις Ὑμῶν, τόσον ἐξ ἀπόψεως τοῦ ἀνωτέρω ἱεροῦ σκοποῦ καὶ τῶν μέχρι τοῦδε πρὸς τοῦτο δραστηριοτήτων, ἀφ’ἑτέρου δὲ ἀναφορὰ καὶ παρουσίασις τοῦ ὑπ᾿ ἀριθμ. Πρωτ. 192/320/12.2.2016 ἐγγράφου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

5. Ὑμεῖς, καθ᾿ ὅσον ἀφορᾷ εἰς τὴν ὡς ἄνω ἐνημέρωσιν ἐπεδείξατε μεγίστου βαθμοῦ ἐνδιαφέρον καὶ προέβητε εἰς σαφεστάτην, κατηγορηματικὴν καὶ εἰλικρινῆ διαβεβαίωσιν ἐμπράκτου ὑφ᾿ Ὑμῶν καὶ τῆς Ἐκκλησίας βοηθείας καὶ συμπαραστάσεως πρὸς πᾶσαν κατεύθυνσιν διὰ τὴν ὑλοποίησιν τοῦ ἀνωτέρω σκοποῦ τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους καὶ ὅλως ἐνδεικτικῶς ἐδηλώσατε τὴν ἄμεσον βοήθειαν καὶ συμπαράστασιν τῆς Ἐκκλησίας Ὑμῶν διὰ τὴν ταχυτάτην, ἀσφαλῆ καὶ ἀπρόσκοπτον ὡς ἄνω ὑλοποίησιν, διὰ ταχεῖαν ἀνεύρεσιν τοῦ καταλλήλου χώρου ἐκπληρώσεωςτοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, δεχθέντων ἡμῶν, ὡς πιθανὰς πρὸς τοῦτο περιοχὰς καὶ θέσεις, πέραν τοῦ Ἀττικοῦ Ἄλσους, τὰ 110 στρέμματα τοῦ ἀνενεργοῦ Στρατοπέδου εἰς Ἁγίους Ἀναργύρους Ἀττικῆς, τὴν πολλῶν στρεμμάτων ἔκτασιν τοῦ ἐπίσης ἀνενεργοῦ στρατοπέδου Σ31 κειμένου παραπλεύρως τοῦ Πενταγώνου (ἀναμένομεν ἐναγωνίως τὰ ἀποτελέσματα τῆς συναντήσεώς σας, τὴν ὁποίαν ἐπροτείνατε νὰ κάνετε διὰ τὰ ἀνωτέρω Στρατόπεδα μὲ τὸν Ὑπουργὸν Ἐθνικῆς Ἀμύνης κ. Καμμένον), τὸ Ριζάρειον Ἄλσος (Συνημμένως τὸ ΦΕΚ 239Α/10.10.2002 διὰ Ριζάρειο Ἄλσος καθὼς καὶ ἡὑπ’ἀριθμ.ἈπόφασιςΥΠ.ΠΟ.Α/ΓΔΑΠΚ/ΔΑΑΠ/Φ.04-234/146580/87389/764/6.6.2014 Περὶ ἐπιστροφῆς στὸ Δημόσιον τῶν παραχωρηθέντων στὸ ἵδρυμα «Βασιλείου καὶ Ἐλίζας Γουλανδρῆ» κτημάτων Ριζαρείου), καὶ τὰ ἀνήκοντα εἰς τὸ Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν δύο ἀκίνητα ἐμβαδοῦ ἑκάστου ἀντιστοίχως 9,5 στρεμ. περίπου καὶ 25 στρεμ. περίπου, κειμένων, τὸ μὲν πρῶτον εἰς τὴν κορυφὴν τοῦ Λόφου Παλλήνης Ἀττικῆς, τὸ δὲ δεύτερον εἰς τὸ 23ον χιλ. τῆς Ἐθνικῆς Ὁδοῦ Ἀθηνῶν Λαμίας.

6. Καθ᾿ ὅσον ἀφορᾶ εἰς τὴν ὕπαρξιν, τὸ περιεχόμενον καὶ τὸν παραλήπτην τοῦ ἀνωτέρω ἐγγράφου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος/ΔΙΣ(Συνημμένως ἀντίγραφον ἐγγράφου Α.Π. Δ.Κ.Π.Α0003731ΕΞ2016/2.3.2016 τῆς Διευθύνσεως Κοινωφελῶν Περιουσιῶν τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν, ὅπου ἐπισυνάπτεται τὸ ἀνωτέρω ἔγγραφον τῆς ΔΙΣ), ᾐφνιδιάσθητε ἐκδήλως καὶ ἐδηλώσατε πλήρη ἔλλειψιν γνώσεως τῶν ἀνωτέρω (ὑπάρξεως περιεχομένου καὶ παραλήπτου) καὶ μάλιστα ἐζητήσατε καὶ ἐλάβατε φωτοτυπίαν αὐτοῦ, τοῦ ὁποίου τὸ περιεχόμενον ἀνεγνώσατε ἐν συντομίᾳ. Ἀφοῦ κατενοήσατε τοῦτο, ἐδηλώσατε ὅτι θὰ προβῆτε εἰς ἄμεσον ἀνάκλησιν αὐτοῦ, κατὰ τὴν κειμένην διαδικασίαν.

7. Ὡσαύτως, ἐτέθησαν ὑπ᾿ ὄψιν Ὑμῶν ὑπὸ τοῦ ὡς ἄνω ζεύγους Ἀναγνωστοπούλου, τὸσον ἡ ἀναγκαιότης, ὅσον καὶ τὸ ἐφικτὸν τεχνικοοικονομικῶς τῆς δημιουργίας ἑκ χιλιάδων στρεμμάτων πρασίνου πνεύμονος εἰς τὸ Λεκανοπέδιον Ἀττικῆς, ἐκ τῆς ἐφικτῆς τεχνικῶς καὶ ἐπιβαλλομένης ἀξιοποιήσεως τεραστίου ἀριθμοῦ ἀποθεμάτων καὶ ρεόντων κυβικῶν μέτρων ὑπογείων ὑδάτων καὶ εἰδικώτερον ἑκατοντάδων ἑκατομμυρίων κυβικῶν μέτρων ὑδάτων ἐτησίως, ἐκ τῶν ὁποίων ἄλλα μὲν εὑρίσκονται εἰς τεραστίους λεκάνας ἀπορροῆς ὑδάτων καὶ ἄλλα καταλήγουν εἰς τὴν θάλασσαν. Ἅπαντα τὰ ἀνωτέρω  καὶ ἐξ αἰτίας τοῦ «μπαζώματος» αὐθαιρέτως, παρανόμως κ.λπ. ποταμῶν, λιμνῶν, 700 χειμάρρων καὶ ρεμάτων τοῦ Λεκανοπεδίου Ἀττικῆς, μὲ πραγματοποίησιν τῶν ὡς ἄνω ἔργων ἐκ τῶν ἐξόδων τοῦ Πανελληνίου Ἱεροῦ Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, παρεδόθησαν αὐθημερὸν εἰς Ὑμᾶς κατόπιν τοῦ ἐκδήλου ὑφ᾿ Ὑμῶν ἐνδιαφέροντος καὶ τοῦ ἀντιστοίχου αἰτήματος Ὑμῶν 18 σελίδων, ἀφορωσῶν εἰς προϊόντα ἐπισήμων ἐρευνῶν, μελετῶν, πραγματικῶν στοιχείων, φωτογραφιῶν κ.λπ., ἐν σχέσει μὲ τοιαῦτα ὑπόγεια ὕδατα, ποτάμια, λίμνας, χειμάρρους καὶ ρέματα.

8. Ὡς ἐνθυμεῖσθε, εἴχατε ἐνθουσιασθῆ καὶ ἐμείνατε κατάπληκτος ἐκ τῶν ἀνωτέρω ἀποκαλύψεων, στοιχείων καὶ δυνατοτήτων, ἐξ ὧν λόγων καὶ ἐπεδείξατε καὶ διὰ τὸ ἀνωτέρω θέμα μέγιστον ἐνδιαφέρον καὶ μὲ τὴν μνείαν, ὅτι εἰς τὰ ἀνωτέρω συνέδραμε καὶ ὁ ἀνωτέρω Στρατηγὸς ἐ.ἀ. ὑπὸ τὰ ὡς ἄνω ἰδιότητάς του καὶ παρουσιάσας λεπτομερείας.

9. Ἐν ὄψει τῶν ἀνωτέρω εὐελπιστοῦμεν, ὅτι ἀφ᾽ἑνὸς μὲν θὰ ἐνεργοποιήσητε τάχιστα τὴν πᾶσαν, κατὰ νόμον διαδικασίαν εἰς τὸ πλαίσιον τῆς καθ᾿ ὕλην ἁρμοδιότητος Ὑμῶν καὶ διὰ τῶν ἐπαφῶν Ὑμῶν μετὰ τῶν πρὸς τοῦτο ἁρμοδίων φορέων καὶ προσώπων, ἀφ᾽ἑτέρου δὲ θὰ ἐπιδείξητε ἄμεσον καὶ ἔμπρακτον βοήθειαν καὶ συμπαράστασιν, διὰ πάσης νομίμου ὁδοῦ, πρὸς ταχεῖαν νόμιμον ἀσφαλῆ καὶ ἔμπρακτον ἔναρξιν, πρόοδον καὶ περαίωσιν τοῦ ὡς ἄνω Ἱεροῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους καὶ πρὸς :
α) δημιουργίαν τῶν ἀνωτέρω ἑκατοντάδων στρεμμάτων πνευμόνων πρασίνου εἰς τὸ Λεκανοπέδιον Ἀττικῆς καὶ
β) ἀξιοποίησιν τῶν ὑδατίνων πόρων, κατὰ τὰ ἀνωτέρω, διὰ νὰ παύσῃ πλέον ἡ ἀπώλεια – σπατάλη ἑκατοντάδων ἑκατομμυρίων κυβικῶν μέτρων ὑδατίνων πόρων ἐτησίως, οὕτως ὥστε νὰ ὠφεληθῇ τὸ ἑλληνικὸν ἔθνος ἐξ αὐτῶν καὶ νὰ παύσῃ ἡ ἐπὶ σειρὰν ἑκατοντάδων  ἐτῶν βλάβη καὶ ζημία κυρίως εἰς τὴν Ἀττικήν.
Σημειωτέον, ὅτι εἰς περίπτωσιν κατὰ τὴν ὁποίαν δι᾿ οἱονδήποτε λόγον καὶ αἰτίαν παραμείνει ἐν ἰσχύϊ, εἴτε ἐν μέρει, εἴτε ἐν ὅλῳ τὸ ἀνωτέρω ὑπ᾿ ἀριθμὸν 192/320/12.2.2016 ἔγγραφον τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, καὶ συνεπείᾳ αὐτοῦ παρεμποδισθῇ ἡ ἔναρξις τοῦ ὡς ἄνω ἱεροῦ σκοποῦ, τότε ρητῶς ἐπιφυλασσόμεθα παντὸς νομίμου δικαιώματος ἡμῶν  ὑπὸ τὰς ἀνωτέρω ἰδιότητας, πρὸς ἀπόκρουσιν καὶ ἀπόρριψίν του, δι᾿ οὕς νομίμους λόγους ἐπιφυλασσόμεθα πρὸς τοῦτο.  
Σᾶς ἀσπαζόμεθα τὴν δεξιὰν
μεθ᾽ υἱικοῦ σεβασμοῦ καὶ τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης

*  http://www.fotgrammi.gr/index.php/2009-07-31-01-00-24/2009-07-02-14-53-06/2009-07-31-01-19-02/1206-----2062017

ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
ΑΠΕΓΝΩΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΜΕΡΟΣ  ΤΡΙΤΟΝ    *
28.6.2017
1.Ὡς γνωστόν, ὀ Μακαριώτατος μὲ τοὺς ἐπιτελεῖς του, ἐξέδωσεν ἐπίσημην ἀνακοίνωσιν τῆς ΔΙΣ (1.4.2015), ὅτι δῆθεν μᾶς προσφέρει ἐκκλησιαστικὰς ἐκτάσεις καὶ ὅτι ἐμεῖς δῆθεν τὰς ἀποποιούμεθα.
2.Ἐμεῖς ὡς γνήσια μέλη τῆς Μιᾶς Ἁγίας, Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας, ποὺ εἴμεθα καὶ ἐπιθυμοῦμεν νὰ παραμείνωμεν, πιστεύομεν ἀκραδάντως ὅτι ὅ,τι λέγουν οἱ Σύνοδοι εἶναι τῇ ἐπιφοιτήσει τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Μήπως ἔχουν δίκαιον ταπεινοὶ καὶ φιλήσυχοι ἄνθρωποι - ἰδίως ἡ νεολαία νὰ λέγουν : «δὲν μποροῦμε νὰ ἀνεχθοῦμε, νὰ μᾶς κοροϊδεύουν μερικοὶ παπάδες καὶ ἰδίως δεσποτάδες καὶ μάλιστα Συνοδικοί! » ; ; ;
3.Τέτοια τρισάθλια  «μαγειρέματα»  εἶναι ἀδύνατον νὰ γίνωνται τῇ ἐπιφοιτήσει τοῦ Παναγίου Πνεύματος, διότι μόνον «πᾶσα δόσις ἀγαθὴ καὶ πᾶν δώρημα τέλειον ἄνωθέν ἐστι καταβαῖνον ἀπὸ τοῦ πατρὸς τῶν φώτων, παρ' ᾧ οὐκ ἔνι παραλλαγὴ ἢ τροπῆς ἀποσκίασμα» (ΙΑΚ. 1,17) καὶ ὅλα τὰ ἀντίθετα ἐκ τοῦ πατρὸς τοῦ ἀντικειμένου ἡμῶν διαβόλου προέρχονται.
4.Ἠναγκάσθημεν νὰ ἀποστείλωμεν τὸ ὑπ᾽ ἀριθμ. 583/7.6.2016 ἔγγραφόν μας πρὸς τὴν ΔΙΣ, τὸ ὁποῖον ἔλαβεν ἀριθμὸν πρωτοκόλλου τῆς ΔΙΣ τὸ 2706/8.6.16, ἐφ’ὅσον ὁ Μακαριώτατος καὶ οἱ περὶ τὸν Μακαριώτατον Ἅγιοι Συνοδικοὶ ἀσχολοῦνται κατόπιν ἑορτῆς διὰ δευτερεύοντα θέματα καὶ δι᾽ ὅλα τὰ μακροχρόνια καυτότατα προβλήματα λέγουν «ἐς αὔριον τὰ σπουδαῖα».
5. Ἐπειδὴ ὁ Μακαριώτατος καὶ οἱ περὶ αὐτὸν Συνοδικοὶ ἀποφεύγουν τὸν καλόπιστον διάλογον, ὅπως «ὁ διάβολος τὸ λιβάνι» καὶ ὁσάκις ὁ Μακαριώτατος δίδει ἀμέσως τὸν λόγον του εἰς τοὺς πάντας διὰ νὰ ἀπαλλαγῇ ἀπὸ αὐτούς, ἀλλὰ δὲν ἔχει δυστυχῶς ἀκόμη συνειδητοποίησει οὔτε τό: «ἔστω δὲ ὁ λόγος ὑμῶν ναὶ ναί, οὔ οὔ· τὸ δὲ περισσὸν τούτων ἐκ τοῦ πονηροῦ ἐστιν.» (Ματθ. 5, 37), βασανίζει τὴν ἰδίαν στιγμὴν τὴν φαιάν του οὐσία, πῶς νὰ τορπιλίσῃ τὴν ὑπόθεσιν καὶ «τὸ ναί του νὰ γίνῃ νέκρα». Διὰ τοῦτο ἀναγκαζόμεθα νὰ δημοσιεύσωμε καὶ τὸ ἐν λόγῳ ἔγγραφόν μας καὶ νὰ ἐξαγάγουν ὅλοι οἱ ἀντικειμενικοὶ παρατηρηταὶ ἀνεπηρέαστα τὰ συμπεράσματά των.
6. Βλέποντες οἱ πολιτικοὶ καὶ ἐν γένει οἱ ἰθύνοντες τοῦ κατεστημένου αὐτὴν τὴν ἀχαρακτήριστον καὶ ἀπαράδεκτον συμπεριφορὰν τοῦ Μακαριωτάτου μᾶς ἐμπαίζουν καὶ αὐτοὶ ἀναισχύντως καὶ ἀνερυθριάστως,  συνδράμοντες παντοιοτρόπως ἀετονύχηδες, «πατριάρχες» τῆς διαπλοκῆς, φαύλους, ἀδίστακτους νὰ περιφρονοῦν, νὰ καταπατοῦν, νὰ εἰρωνεύωνται καὶ νὰ σαμποτάρουν κάθε ἁγνήν, ἀνιδιοτελῆ καὶ μὲ ἄκραν διαφάνειαν κοινωφελῆ προσπάθειαν, διότι ἀπὸ ἐκεῖ δὲν ἔχουν νὰ ἀπομυζήσουν τὴν παραμικρὰν δεκάραν.
7. Εἶναι τόσον πολὺ κοινωνικῶς ἀνάλγητοι καὶ γίνονται «σαμποτέρ» τόσων ἀνιδιοτελῶν καὶ ἐπωφελῶν διὰ τὸ σύνολον τοῦ λαοῦ ἔργων. «Ἐκόλλησε» ἡ βελόνα εἰς τὴν ἀπληστίαν των καὶ εἰς τὸ ἀτομικόν των συμφέρον.
Ἔκαναν τὸ πᾶν νὰ πραγματοποιθῇ καὶ τὸ μωαμεθανικὸν τέμενος εἰς δημοσίας κρατικὰς ἐκτάσεις καὶ νὰ καταργήσουν de facto τὴν Συνθήκην τῆς Λωζάνης, ἀναγνωρίζοντες μουσουλμανικὴν μειονότητα καὶ πέραν τῆς Κομοτηνῆς καὶ Ξάνθης ἤδη εἰς ὅλην τὴν Ἑλλάδα - εἰδεχθέστατον ἐθνικὸν κακούργημα, διὰ τὸ ὁποῖον θὰ ἔπρεπε νὰ ἐφαρμοσθῇ κρεμάλα μὲ φωτισμό.
8.Κατωτέρω δημοσιεύομεν τὸ ἐν λόγῳ ἔγγραφόν μας ὑπ’ἀριθμ. 583/7.6.2016 πρὸς τὴν ΔΙΣ (ἀριθμὸς πρωτοκόλλου τῆς ΔΙΣ 2706/8.6.16), μὲ τὴν εὐχὴν οἱ νοῦν ἔχοντες καὶ ὑγιῶς σκεπτόμενοι τὴν Ὀρθοδοξίαν καὶ τὴν ἀκεραίαν πατρίδα, ἄς ἐνεργήσουν πρὸς πᾶσαν κατεύθυνσιν, νὰ τονίσουν εἰς τοὺς ἀπάτριδας καὶ ἀντιχρίστους Ἕλληνας : «τί σόϊ πανηγυρισμοὺς θὰ κάνωμεν ὅταν μέχρι καὶ διὰ τὴν τελευταίαν στιγμὴν σαμποτάρουν Ἐκκλησία καὶ Πολιτεία, τὴν Ἱεράν Παρακαταθήκην τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας ; ; ;».  Καὶ τὸ τελευταῖον κλάσμα δευτερολέπτου εἶναι κάτι περισσότερον ἀπὸ πολυτιμότατον καὶ σπουδαιότατον διὰ τὸ μνημεῖον δοξολογίας, εὐχαριστίας, εὐγνωμοσύνης καὶ λατρείας εἰς τὸν Ἐλευθερωτὴν Σωτῆρα Χριστόν.
9. Ἄς ἔλθωμε εἰς τὸ ὕψος τῶν περιστάσεων καὶ ἄς ἀναλογισθῶμε τὰς εὐθύνας μας πρὶν αὔριον εἶναι πολὺ ἀργά.

Παρακαλοῦμεν διαδώσατε τὴν ἀλήθειαν παντοῦ, πρὶν νὰ εἶναι κατόπιν ἑορτῆς.


ΠΡΟΣ ΤΗΝ
ΑΓΙΑΝ ΔΙΑΡΚΗ ΙΕΡΑΝ ΣΥΝΟΔΟΝ                                         
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ἐπιστολὴ ὑπ’ἀριθμ.  583/7.6.2016
ΥΠΕΡ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ
Ἅγιοι Συνοδικοί, Σεβαστοὶ Πατέρες,
Χριστὸς Ἀνέστη,   Εὐλογεῖτε,       

ΘΕΜΑ : ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
1. Ἐν συνεχείᾳ τῶν ὑπ᾿ ἀριθμ. 763/3.9.2012, 577/26.7.2012, 9/18.1.2012, ἐγγράφων μας, καθὼς καὶ τῶν ἀπείρων τηλεφωνημάτων μας καὶ προσωπικῶν ἐπαφῶν μας, παρακαλοῦμεν καὶ πάλιν, ὅπως ἔχετε τὴν εὐγενῆ καλωσύνην νὰ μᾶς ἀποστείλητε τὰ συγκεκριμένα αἰτηθέντα τοπογραφικὰ διὰ τὰς ὑφ’ Ὑμῶν προταθεῖσας περιοχάς, εἰς Γουδῆ καὶ ὄπισθεν Νοσοκομείου «Σωτηρία», τὰ ὁποῖα ἀναμένομεν ἐπὶ πολλὰ ἔτη καὶ τὰ ὁποῖα, παρ᾿ ὅλας τὰς ἐπανειλημμένας ὑπενθυμίσεις μας, δὲν ἔχομε λάβει ἀκόμη.

2. Ἐμεῖς οὐδέποτε ἀρνηθήκαμε σοβαρὰς προσφοράς, εἰ μὴ μόνον «ἀεριτζήδων» καὶ καυχησιολόγων «δωρητῶν», οἱ ὁποῖοι ἀπὸ ἰδιοτέλεια καὶ σκοπιμότητα ἦλθαν καὶ ἐνεγράφησαν ὡς μέλη τοῦ Σωματείου «οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους» καὶ τὸ «ἔσκασαν», χωρὶς νὰ πληρώσουν οὔτε τὸ δικαίωμα ἐγγραφῆς …

3. Ὁμοιάζουν αὐτοὶ οἱ σπερμολόγοι, σὰν κάποιον παρανοϊκόν, ποὺ δωρίζει τὴν Ἀκρόπολιν καὶ τοὺς πέριξ ἀρχαιολογικοὺς χώρους…

4. Παρ’ὅλον, ὅτι έμεῖς εἴμεθα «ἐρωτευμένοι» μὲ τὸν λόφο Ἀγχεσμός (Ἀττικὸ Ἄλσος), ἐκλιπαροῦμε τοὺς ἁρμοδίους καὶ γιὰ τὸ Ἀλσύλλιον Ριζαρίου ἔναντι τοῦ Εὐαγγελισμοῦ, Πεδίον τοῦ Ἄρεως, δεύτερη κορυφὴ τοῦ Λυκαβηττοῦ καὶ λοιπὰς κεντρικὰς περιοχάς, διὰ νὰ ὑπάρχη ἄνετη, ἔγκαιρος καὶ λίαν προσιτὴ πρόσβασις, ὄχι μόνον εἰς τοὺς ἔχοντας καὶ κατέχοντας, ἀλλὰ κυρίως διὰ τὸν Λαὸν τοῦ Θεοῦ.
Δυστυχῶς, ὅμως, ὄχι μόνον δὲν τυγχάνομεν τῆς δεούσης κατανοήσεως ἀπὸ τοὺς ἰθύνοντες ἀλλὰ φεῦ, ἐπὶ 10 ετία ὁλόκληρη συστηματικὰ ἐμπαιζόμεθα, παραγκωνιζόμεθα καὶ ἀγνοούμεθα. Οἱ πάντες μᾶς ἐμπαίζουν, λασπολογοῦν καὶ «σαμποτάρουν».

5. Τὴν 22.6.2016 θὰ ἔχωμεν τὴν Γενικὴν Συνέλευσιν τοῦ Σωματείου «Οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους» (ὅπου εἶσθε λίαν εὐπρόσδεκτοι - ἴδετε συνημμένην πρόσκλησίν μας) καὶ μέχρι τότε ἐπιβάλλεται νὰ ἔχωμε τὴν γραπτὴν ἀπάντησίν σας ἐπὶ τῶν ἀνωτέρω, γιὰ νὰ τὴν λάβῃ ὑπ᾿ ὄψιν του τὸ Δ.Σ. καὶ νὰ προτείνῃ ἀναλόγως εἰς τὸ κυρίαρχον σῶμα τῆς Γενικῆς Συνελεύσεώς μας.
Διὰ ἔμπρακτον καὶ ἄμεσον θετικὴν ἀπάντησίν Σας, θερμότατα εὐχαριστοῦμε ἐκ τῶν προτέρων.
Σᾶς ἀσπαζόμεθα τὴν δεξιὰν
μεθ᾽ υἱκοῦ σεβασμοῦ καὶ τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης


ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:
Πρόσκλησι Γενικῆς Συνελεύσεως.                                          

* Ἀνηρτήθη εἰς τὴν ἱστοσελίδα μας :
http://www.fotgrammi.gr/index.php/2009-07-31-01-00-24/2009-07-02-14-53-06/2009-07-31-01-19-02/1213-------------28617

ΕΥΛΑΒΕΙΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΟΨΥΧΟΙ
(ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΕΙΣ ΗΜΑΣ)
ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

"Εάν επιλάθωμαί σου Ιερουσαλήμ επιλησθείη η δεξιά μου" και...συμβαίνει ήδη στο ελληνικό έθνος
Από τον Σύλλογο που ασχολείται με την υλοποίηση του Τάματος του Έθνους λάβαμε και δημοσιεύουμε τα ενδιαφέροντα που ακολουθούν, διατηρώντας την ορθογραφία και την σύνταξη των εγγράφων.

Η υπόθεση του Ανεκπλήρωτου Τάματος είναι τόσο παλιά όσο και το ελληνικό κράτος, που συνεστήθη μετά την απελευθέρωση από τους Τούρκους.

Έκτοτε περάσαμε φάσεις υποδούλωσης σε πολλούς και με πολλούς τρόπους (δίχως ακόμη να είμαστε ελεύθεροι) και ο ναός του Σωτήρος που είναι το Τάμα για την εθνική παλιγγενεσία του 1821 δεν κτίσθηκε ακόμη.
Μέχρι εδώ τίποτε παράξενο καθώς αυτά συνηθίζονται στην σύγχρονη ιστορία όπου η λησμοσύνη είναι ρουτίνα και οι επιλήσμονες καθεστώς.
Όμως όταν υπάρχουν άνθρωποι που προσφέρουν μία τεράστια περιουσία και χρηματικά ποσά για την επίτευξη του συγκεκριμένου σκοπού και δεν ζητούν ανταλλάγματα παρά την ευλογία του προκαθημένου της Εκκλησίας για να ξεκινήσει η διαδικασία υλοποίησης, τότε είναι από περίεργη έως ύποπτη η σιωπή της διοικούσης Εκκλησίας.

Εμείς δεν γνωρίζουμε τους ανθρώπους του Συλλόγου αλλά ερευνήσαμε την υπόθεση από δημοσιογραφικό ενδιαφέρον (ή ...διαστροφή) και δεν βρήκαμε να έχουν "σπίλον ή ρυτίδα" αλλά αντίθετα τον ευγενή πόθο να διαθέσουν τα υπάρχοντά τους (και) για τον συγκεκριμένο σκοπό.
Απορούμε λοιπόν όχι για την αδιαφορία της κοσμικής εξουσίας (αλλοίμονο αν ασχολούνταν οι προοδευτικοί κυβερνήτες με ...εκκλησιές) αλλά για το αδιάφορο σφύριγμα σε ήχο βαρύ (και... ασήκωτο για το ελληνικό φιλότιμο) της εκκλησιαστικής ηγεσίας .
Πριν τα έγγραφα, δημοσιεύουμε -από την ιστοσελίδα του Συλλόγου- το ιστορικό του Τάματος.
http://anazhthseis-elena.blogspot.gr/2017/06/blog-post_15.htmlΕὐχὴ εἰς τὸν Σωτῆρα Κύριον,
τὸν ἐλευθερωτὴν τοῦ Ἔθνους τῶν Ἑλλήνων
καὶ συμπαραστάτην τῶν κοπιώντων διὰ τὴν
ἀνέγερσιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους
6.8.2015
Κύριε, ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ ἐλευθερώσας ἡμᾶς ἐκ τῆς δουλείας
τοῦ ἐχθροῦ διὰ τοῦ τιμίου Σου αἵματος, ὁ ἀναιρέτης τῆς ἁμαρ-
τίας καὶ ἐλευθερωτὴς τῶν ψυχῶν ἡμῶν, ὁ κλειδοῦχος τῆς ἀτε-
λευτήτου μακαριότητος, ὁ εἰπών· «Γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν καὶ
ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς»  (Ἰωάν, η ́ 32), ὁ εὔσπλαγχνος καὶ
πανευΐλατος καὶ πανοικτίρμων καὶ πολυέλεος Σωτὴρ τοῦ γέ-
νους ἡμῶν, ὁ διὰ τῆς Σῆς ἀναστάσεως συνθλάσας τοὺς δεσμοὺς
ἡμῶν μετὰ τῆς δουλείας τοῦ ἀλλοτρίου καὶ τῆς φθορᾶς τοῦ θα-
νάτου, ἐπάκουσον νῦν ἡμῶν δεομένων Σου καὶ παράσχου ἡμῖν
τοῖς ἐκθύμως δοξάζουσί Σε, τὸν μόνον ἀληθινὸν Θεὸν ἡμῶν,
ἐλεύθερον καὶ ἀνέσπερον ἦμαρ καὶ δύναμιν τὴν ἐκ Σοῦ ἐκπο-
ρευομένην τοῦ ἐφαρμόζειν ἀπαρεγκλίτως τὸ Παύλειον· «Τῇ
ἐλευθερία, ᾗ Χριστὸς ἡμᾶς ἠλευθέρωσε, στήκετε καὶ μὴ πάλιν
ζυγῷ δουλείας ἐνέχεσθε» (Γαλ. δ ́ 1). Ναί, Κύριε Παντοκράτορ,
ὁ ἐλευθερώσας καὶ τὸ γένος τῶν Ἑλλήνων ἐκ τοῦ ζυγοῦ τῶν ἀπί-
στων ἐκγόνων τῆς Ἄγαρ καὶ ἐκ παντὸς αὐτοῦ ἐπιβούλου, βοή-
θησον ἡμῖν ἐν ἐλευθερίᾳ τὸν βίον διάγειν καὶ τῇ πανσθενεῖ χά-
ριτι Σου συντρίβειν τὰ βέλη τῶν ἑκάστοτε ἐπιβούλων τῆς ἡμῶν
ἐλευθερίας καὶ ἀνεξαρτησίας. Τήρησον ἡμᾶς ἐν ἠθικῇ ἐλευθε-
ρίᾳ τοὺς αἰχμαλώτους τῇ ἀσυδοσίᾳ καὶ κραιπάλῃ καὶ ἐκζητήσει
τῶν περιττῶν καὶ οὐχὶ τῶν πρὸς τὸ ζῆν ἀπαραιτήτων. Ἀποδίω-
ξον ἀφ’ ἡμῶν τὴν ἀχλὺν τῆς δουλείας ἀγνοίας τῶν ἐντολῶν Σου,
ψεύδους, ὑποκρισίας, παθῶν ψυχοκτόνων καὶ χαμαιζήλων καὶ
πρωτίστως ἐλλείψεως γνώσεως τοῦ ἀληθινοῦ ἡμῶν ἑαυτοῦ.
Ἔτι δεόμεθά Σου, ἐλευθερωτὰ Κύριε, Σῶτερ φιλάνθρωπε·
Φώτισον τὰς καρδίας τῶν κρατούντων ἐπιθυμεῖν τὴν ἀνέγερ-
σιν περικαλλοῦς καὶ περιδόξου Ναοῦ τῇ Σῇ Μεταμορφώσει,
εἰς ἐκπλήρωσιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους ἡμῶν, καὶ δὴ εἰς πε-
ρίοπτον τῶν Ἀθηνῶν θέσιν, ὅπερ ὀφείλομέν Σοι καθηκόντως,
τῷ ἐλευθερώσαντι ἡμᾶς ἐκ βαρυτάτης καὶ τυραννικῆς δου-
λείας. Καθοδήγησον ἡμᾶς εἰς ἐπιστροφὴν εἰς τὰς εὐγενεῖς καὶ
τιμίας τοῦ γένους ἡμῶν ῥίζας, ἐξ ὧν ἐβλαστήσαμεν, καὶ ἐν
ταὐτῷ τοὺς Ἄρχοντας ἡμῶν, Ἱεράρχας καὶ Κυβερνήτας εἰς τρί-
βον ἐκπληρώσεως τοῦ Τάματος αὐτοῦ γενόμενος οὐράνιος
ἀρωγὸς τοῦ Ἱδρύματος προασπίσεως ἠθικῶν καὶ πνευματικῶν
ἀξιῶν καὶ τοῦ Σωματείου τῶν φίλων τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους,
ἵνα ἐν μιᾷ φωνῇ καὶ καρδίᾳ δοξάζομεν τὸ πάντιμον καὶ μεγα-
λοπρεπὲς ὄνομά Σου, Σῶτερ, Ἐλευθερωτὰ καὶ προασπιστὰ
τῶν ἀγαπώντων Σε, καὶ ἐξαιρέτως τοῦ λαοῦ τῶν Ἑλλήνων,
τοῦ δοξάσαντός Σε κατὰ τὸ ῥῆμά Σου,ὃν τήρησον ἐσαεὶ ἐν
εἰρήνῃ καὶ ὁμονοίᾳ ἐλεύθερον καὶ κακῶν ἀνεπίβουλον.
Δρ Χαραλάμπης Μ. Μπούσιας,
Μέγας Ὑμνογράφος τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων ἘκκλησίαςΠτώσεις τοῦ πρεσβύτη

Παῦλος Κ. Τούτουζας
Καθηγητὴς – Διευθυντὴς τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἱδρύματος Καρδιολογίας

Εἶμαι μεγάλος, πάτησα τὰ 80, ἀλλὰ γιατρέ μου προχθὲς ἔπεσα κάτω καὶ χτύπησα τὸ γόνατο, τὰ χέρια, δὲν κατάλαβα… δὲν κατάλαβα πῶς ἔπεσα… καὶ μάλιστα εἶμαι ἄνθρωπος ποὺ βλέπω καλὰ μπροστά μου, προσέχω πολὺ ὅταν βαδίζω, σὰν νὰ ψάχνω νὰ βρῶ λεφτὰ στὸ δρόμο μου. λοιπόν, προσέχω ἀλλὰ ἐγὼ ἔπεσα, τσακίστηκα, χτύπησα καὶ τὸν ὦμο ἀριστερά. Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι μὲ παίρνει κι ἐμένα ὁ ἐγωισμὸς καὶ θέλω νὰ φαίνομαι ὡραῖος, τὴν ὥρα αὐτὴ διέσχιζα τὴν Βασιλίσσης Σοφίας, στὸ Ἱπποκράτειο ἀπέξω, ἔνιωθα… ἀέρινος, ἄκουγα τὸ βῆμα μου καὶ κορδωτὸς ἔδινα συγχαρητήρια στὸν ἑαυτό μου γιὰ τὴν καλή του φυσικὴ κατάσταση.  Καὶ αἴφνις γδοῦπος μέγας, σκόνταψα, σκοτώθηκα. Δὲν μποροῦσα, τρόμαξα νὰ σηκωθῶ.
Θὰ μοῦ πῇς ὅτι δὲν φταίω μόνο ἐγώ, εἶναι καὶ οἱ παγίδες, τὰ πεζοδρόμια μας μὲ τὰ πλακάκια τοῦ Δήμου  καὶ τοὺς φλοιοὺς τῶν Ἀθηναίων, τοὺς ὁποίους ἔστιν ὅτε πετοῦν κάτω. Τὰ πεζοδρόμια συχνὰ εἶναι παγίδες.  Γενικὰ ἔχουμε πτώσεις ἀπὸ αἴτια τοῦ περιβάλλοντος, νὰ πατήσῃς φροῦτο, νὰ πέσῃς ἀπὸ τὴ σκάλα, νὰ γλιστρήσῃς τὴν ὥρα ποὺ κάνεις τὸ λουτρό σου… Ὁ γιατρὸς βέβαια σκέπτεται καὶ μήπως ἡ πτώση ὀφείλεται σὲ παθολογικὴ αἰτία, π.χ. ἀπότομα νὰ σταματήσῃ γιὰ λίγο ἡ καρδιά, ὅπως συμβαίνει σὲ σύνδρομο νοσοῦντος φλεβοκόμβου ἢ σὲ πλήρη κολποκοιλιακὸ ἀποκλεισμὸ ἤ, ἀντίθετα, ἀπότομα νὰ τρέχῃ γρήγορα ἡ καρδιά, ὅπως σὲ παροξυσμικὴ ὑπερκοιλιακὴ ταχυκαρδία, μὲ σφύξεις >150/λ.
Ἐγὼ ἔχω κάνει ἐξετάσεις, δὲν βρῆκα τίποτα, ὁ Καρδιολόγος μὲ βρίσκει καλά. Τώρα ξέρω ὅτι σκόνταφτα ἀπὸ παλιά, ἀλλὰ μὲ “διορθωτικὴ τινὰ κίνησιν” στὸ ἑπόμενο βῆμα, συνέχιζα νὰ βαδίζω… Τώρα ὅμως πέφτω σὰν ἄψυχο πράγμα. Θὰ πρέπει βέβαια νὰ φταίῃ κάτι, τὸ χαλικάκι ἢ τὸ σκαλοπάτι ἢ ἄλλα πολλὰ ποὺ μπορεῖ νὰ συμβάλουν, π.χ. σωματικὴ ἀδυναμία ἀπὸ πυρετὸ ἢ μετὰ ἀπὸ ἐγχείρησι, ἀπὸ διαταραχὴ τῆς ὅρασης λόγω ὀφθαλμολογικῆς πάθησης κ.α. Ὅμως ἐγὼ εἶμαι ὡραῖος καὶ εὐσταλὴς καὶ πέφτω σὲ πεζοδρόμιο καλὸ αἰφνιδίως, χωρὶς λόγο καὶ ἀφορμή. Εἶπαν ὅτι μπορεῖ νὰ φταίει ἡ ὀρθοστατικὴ ὑπόταση, μὲ ἐλάττωση τῆς συστολικῆς πίεσης τουλάχιστον κατὰ 20mmHg στὴν ὀρθία στάση καὶ τῆς διαστολικῆς τουλάχιστον 10mmHg, ἀπὸ ὅσο σὲ θέσι καθίσματος ἢ κλίνης. Τί νὰ πῶ, διαβάζω ὅτι ἀπὸ τοὺς ἡλικιωμένους μετὰ τὰ 65, εἶναι μερικοὶ ποὺ “πέφτουν” χωρὶς νὰ ἔχουν τίποτα, χωρὶς νὰ πάσχουν ἀπὸ ὀρθοστατικὴ ὑπόταση ἢ νὰ παρουσιάζουν σημαντικὲς λευκὲς ἑστίες στὴ μαγνητικὴ τομογραφία τοῦ ἐγκεφάλου. Πρέπει νὰ ξέρουμε ὅτι βλάβες στὸν ἐγκέφαλο συχνὰ ὑπάρχουν ἀπὸ κακὴ κυκλοφορία τοῦ αἵματος, τὶς οἶδεν πότε ἔγιναν καὶ πῶς. Αὐτὲς οἱ βλάβες δικαιολογοῦν πτώσεις ὅταν γιὰ τὸν ἄλφα ἢ βήτα λόγο σὲ βάδισμα ἢ σὲ ὀρθοστασία ἐλαττώνεται λιγάκι ἡ παροχὴ αἵματος στὸν ἐγκέφαλο. Ἀπὸ τὶς πτώσεις αὐτὲς πολλοὶ χτυποῦν καὶ ἐγείρονται τραυματισμένοι, ἐνῶ οἱ ἄλλοι παραμένουν ἀβλαβεῖς. Ἐδῶ μπορεῖ νὰ εἶναι καὶ ὁρισμένοι ἀπὸ τὸ πλῆθος τῶν ὑπερτασικῶν, οἱ ὁποῖοι ἐν ὑπνῶσι κατὰ τὴν νύχτα ἐμφανίζουν μεγάλη ἐλάττωση τῆς πίεσης, εἶναι οἱ λεγόμενοι extreme dippers, καὶ αὐτοὶ μπορεῖ νὰ πέσουν τὴν ἡμέρα παρόλο ὅτι ἡ πίεσή τους εἶναι φυσιολογική. Ὑπάρχουν καὶ ἡλικιωμένοι, οἱ ὁποῖοι ἴσως νὰ ἔχουν κάποια ἀγγειακὴ πάθηση τοῦ ἐγκεφάλου καὶ σὲ συνδυασμὸ μὲ παροδικὴ ὑπόταση, συχνὰ πέφτουν μετὰ τὸ φαγητό.
Εἶναι πρόβλημα ἡ πτῶσις τοῦ πρεσβύτη καὶ αὐτὸ ὁ λαὸς τὸ ξέρει. Ἕνας στοὺς τρεῖς, λένε,  μετὰ τὰ 65 παραπονεῖται γιὰ μία τουλάχιστον πτώση κάθε χρόνο. Ἀκόμη καὶ ἂν συμβαίνῃ νὰ μὴν χτυπᾶ αὐτὸς ὁ ἡλικιωμένος, προχωρεῖ συλλογισμένος καὶ φοβᾶται. Θέλει νὰ στηρίζεται κάπου, σὲ συνοδοιπόρο, στὴ σκάλα, καὶ κάνει καλά. Ὅμως μερικὲς φορὲς χάνει τὴν ἐμπιστοσύνη στὸν ἑαυτό του καὶ τότε πρέπει νὰ γίνεται ἐξέταση τοῦ προβλήματος ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς ἐμφανίσεώς του. Ὁ ἰατρὸς θὰ ἐπιμείνῃ στὴν καλὴ ρύθμιση τῆς πίεσης καὶ ἀντιμετώπισι ἄλλων τυχὸν παθολογικῶν παραγόντων, ὅλα αὐτὰ μὲ ψυχολογικὴ ἐνίσχυσι. Μερικὲς φορὲς ἡ πτώση σὲ ὀρθοστατικὴ ὑπόταση δὲν ἐμφανίζεται ἀμέσως μετὰ τὴν ἔγερσι ἀπὸ καθιστὴ σὲ ὄρθια στάση, ἀλλὰ καθυστερημένα ἀφοῦ περάσει ὥρα ἀρκετή. Αὐτὸ μοιάζει μὲ παρασυμπαθητικοτονικὴ κρίσι καὶ πρὸς ἐπιβεβαίωσι αὐτῆς τῆς αἰτίας συνιστᾶται ἡ δοκιμασία ἀνακλίσεως – tilting test. Ἐὰν εἶναι θετική, τότε ὁ πάσχων μπορεῖ νὰ πάῃ καλὰ μὲ φάρμακο.
Τὸ 2001 (Journal of the American College of Cardiology: 38,246-252) δημοσιεύθηκε μελέτη 266 προσώπων θαλερῶν, ἄνω τῶν 65 ἐτῶν. Κατὰ τοὺς πρώτους 12 μῆνες ποσοστὸ 20% αὐτῶν ἔπεσαν. Στοὺς πεπτωκότες ἦσαν περισσότερες οἱ γυναῖκες, τῶν ὁποίων ἡ συστολικὴ πίεση σὲ ὄρθια στάση συνήθως ἦταν χαμηλή, 11 ἢ 10mmHg. Οἱ ὑπερτασικοὶ πῆγαν καλά, δὲν εἶχαν περισσότερες πτώσεις, εἴτε ἔπαιρναν ἢ δὲν ἔπαιρναν φάρμακα γιὰ τὴν πίεσή τους. Σὲ ἐξαίρεσι ἦσαν ὅσοι ἔπαιρναν ἀνταγωνιστὴ τοῦ ἀσβεστίου μὲ δράση βραχείας διαρκείας, ἐκεῖνοι εἶχαν 2,5 φορὲς περισσότερες πτώσεις ἀπὸ τοὺς ἄλλους, ποὺ ἐλάμβαναν κάποιο ἄλλο φάρμακο. Στὴ μελέτη αὐτὴ βρέθηκε ἐπίσης ὅτι ἡ πτώση ἦταν πιὸ συχνὴ σὲ ἡλικία 66 – 75 ἐτῶν, ἐνῶ οἱ ἄνω των 75 γεγηρακότες τὰ πῆγαν πιὸ καλά. Ἡ διαφορὰ ὀφείλεται πιθανὸν  α) στὴν κινητικότητα, ἡ ὁποία εἶναι μικρότερη καὶ β) στὴν αὐξημένη προσοχὴ εἰς προκεχωρημένον γῆρας.
Πτῶσις καὶ ἀνάστασις, ἄς εἶναι ἡ πίεσή μας λίγο ὑψηλότερη, 13,14 ἢ καὶ 15. Εἶναι καιρὸς ποὺ ἔκλεισα τὰ 80. Ἡ Πόλη ἔζησε 1.000 ἔτη καὶ καλύτερα θὰ ἦταν νὰ ψάχναμε γιὰ τὶς αἰτίες τοῦ μακροῦ της βίου. Ὅλα αὐτὰ τὰ ἔτη ἦταν στόχος χιλιωνύμων ἐχθρῶν. Αἱ ἐσωτερικαὶ διαμάχαι… Ὁ διχασμὸς τῶν Ἐκκλησιῶν… Τὸ Ναυτικὸν παρημελήθη τοὺς τελευταίους αἰώνας, τὸ ἐμπόριον ἐπέρασε εἰς ξένας χείρας… Οἱ Ὀθωμανοὶ ἠλαύνοντο ἀπὸ τὸν ἀκατάσχετον φανατισμὸν τοῦ νεοφωτίστου… Ἡ χριστιανικὴ Εὐρώπη, ὅταν δὲν κατειργάζετο τὴν πτῶσιν, τὴν ηὔχετο… (Μάρκου Θεοδωράκη, Θέματα Ἱστορίας).
ΠΑΝΤΟΕΙΔΗΣ ΚΡΙΣΙΣ  *

* Ἀνηρτήθη εἰς τὴν ἱστοσελίδα μας :
http://www.fotgrammi.gr/index.php/2009-07-31-00-59-55/2009-07-31-01-05-39/1193---------21-5-2017--15517
15.5.2017
ΗΘΙΚΗ ΚΡΙΣΙΣ
Ἄλλοτε μὲν προσφέρουν εἰς τόν ἄνθρωπον ἀφθονώτατον ἄρτον διὰ νὰ τὸν ὁδηγήσουν εἰς τὴν ὑπερκαταναλωτικὴν κοινωνίαν καὶ νὰ τὸν ἐκμαυλίσουν καὶ νὰ τὸν μετατρέψουν εἰς ἠθικὸν ῥάκος διὰ τῶν ἀφθονωτάτων αἰσχροτάτων θεαμάτων, ἄλλοτε δὲ νὰ τοῦ στεροῦν ἀκόμη καὶ αὐτοῦ τοῦ ἄρτου τοῦ ἐπιουσίου, διὰ νὰ τὸν ὁδηγοῦν εἰς τὰς αὐτοκτονίας.  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΙΣ
Οἱ ἐντόπιοι καὶ ξένοι τοκογλύφοι αἰσχροκερδοῦν μέχρις ἀηδίας ἀπομυζῶντες, ὡσὰν ἀδηφάγοι βδέλλαι τὴν τελευταίαν ἰκμάδα τοῦ αἵματος τῶν μικρῶν καὶ τῶν ἀδυνάτων! ! ! . . .
Ἐπακόλουθον τῶν ὡς ἄνω, περὶ τῆς ἠθικῆς κρίσεως, εἶναι ἡ οἰκονομικὴ κρίσις, τὴν ὁποία καλλιεργοῦν τεχνηέντως ἐντόπιοι καὶ ξένοι «πατριάρχες» τῆς διαπλοκῆς, ἀετονύχηδες καὶ αἰσχρότατοι ἐκμεταλλευταί.

ΣΤΥΛΟΒΑΤΑΙ ΤΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ   εἶναι :
Α) Αἱ ἑκάστοτε κυβερνήσεις εἶναι τόσον πολὺ κοινωνικῶς ἀνάλγητοι, ὥστε, ὄχι μόνον ὡσὰν πραγματικοὶ πατέρες τοῦ ἔθνους δὲν συμπεριφέρονται, ἀλλὰ καὶ ἀπεναντίας ὡσὰν βάρβαροι κατακτηταὶ τῆς ἐξουσίας, τὴν ὁποίαν καταλαμβάνουν καὶ προσπαθοῦν νὰ ἐξουθενώσουν πλήρως τὸν Λαόν, ἐφαρμόζοντες τὸν σκληρότατον νόμον τῆς δημοσιονομίας :

« ΑΠΑΞ ΕΠΙΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΦΟΡΟΙ ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΑΝ ΚΑΤΑΡΓΗΘΟΥΝ, ΕΠΑΝΕΡΧΟΝΤΑΙ ΥΠΟ ΑΓΡΙΩΤΕΡΑΝ ΜΟΡΦΗΝ ΠΑΛΙΝ ».

Τοιουτοτρόπως ἔχει ἐφαρμογὴ  τὸ γραφικὸν : « καὶ ἄνθρωπος ἐν τιμῇ ὤν οὐ συνῆκε, παρεσυνεβλήθη τοῖς κτήνεσι τοῖς ἀνοήτοις καὶ ὡμοιώθη αὐτοῖς » (Ψαλμ. 48, 21). Αὐτὸ σημαίνει : ὁ ἄνθρωπος ὁ ὁποῖος ἐπλάσθη, κατ᾽εἰκόνα Θεοῦ καὶ καθ᾽ὁμοίωσιν δὲν ἐστάθη εἰς τὸ ὕψος του, ἀλλὰ ἀπὸ τὴν ὑπερηφάνειαν καὶ τὸν ἐγωισμὸν παρεσύρθη – ἐξέπεσεν καὶ ἔγινε ὅμοιος μὲ τὰ ἀνόητα κτήνη ! ! !...
Μάλιστα δὲ θὰ ἠδύνατό τις νὰ εἴπῃ ὅτι καὶ σήμερον κατήντησεν ὁ ἄνθρωπος πολὺ χειρότερος ἀπὸ μερικὰ κτήνη.

Οἱ περισσότεροι τῶν ἀνθρώπων δὲν πιστεύουν εἰς τὸν Πατέρα, Υἱὸν καὶ Ἅγιον Πνεῦμα - τὴν Ἁγία Τριάδα, ἀλλὰ εἰς ἑτέραν τριάδα:

α) ἄμετρον ἐγωισμόν, οἴησιν, ἀλαζονείαν καὶ ἀναισχυντίαν,

β) γαστέρα: «ὧν  Θεὸς ἡ κοιλία» (Πρὸς Φιλιππησίους 3,19) ἢ τὰ φαγητὰ καὶ τὰ ποτὰ εἶναι ὑψίστη ἡδονὴ – θεωρία τῶν ἐπικουρείων – «φάγωμεν, πίωμεν, αὔριον γὰρ ἀποθανοῦμεν». Μάλιστα δὲ οἱ Λουκούλειοι ἐπεξέτειναν χυδαίως τὴν ἐν λόγῳ θεωρίαν μέχρι ποὺ λέγουν: «Δὲν χωρᾶ ἄλλο τὸ στομάχι σου, προσπάθησε νὰ ἐμέσῃς, γιὰ νὰ συνεχίσῃς ἀκαταπαύστως τὸ φαγοπότι»! ! ! . . .

γ ) ἐνῷ ὅλα τὰ ἄλλα ζῷα συνέρχονται μόνον, διὰ τὴν ἀναπαραγωγὴν εἰς ὡρισμένας ἐποχὰς τοῦ ἔτους, ὁ ἄνθρωπος τῆς ἡδονῆς ἔχει θεοποιήσει τὸ ὑπογάστριον καὶ τὸ ἔχει ἀναδείξει εἰς  κεντρομόλον δύναμιν, ὄχι μόνον εἰς κάποιαν ὡρισμένην ἐποχήν, ἀλλὰ καὶ τὰς τέσσαρας ἐποχὰς τοῦ ἔτους καὶ τοὺς δώδεκα μῆνας καί τὰς 365 ἡμέρας τὸ ἔτος – ἀνὰ πᾶσαν στιγμὴν νοσταλγεῖ καὶ κάνει τὸ πᾶν νὰ ἀπολαμβάνῃ τὴν «ἐφάμαρτον ἡδονήν». Μάλιστα, ἐναντίον τῆς ἀναπαραγωγῆς, λαμβάνει – προφυλάσσεται παντοιοτρόπως, νὰ ἀποφευχθῇ ἡ σύλληψις, ἐὰν δὲ παρὰ ταῦτα συμβῇ, τότε τρέχει εἰς τούς εἰδεχθεστάτους  «χασάπηδες» μαιευτῆρας νὰ καταστρέψῃ ἢ σφαγιάσῃ  τὰ ἀθῷα καὶ ἀνήμπορα νὰ ἀμυνθοῦν ἔμβρυα - οἱ εἰδεχθέστατοι ἐγκληματίαι ! ! !

Ὁ χρόνος ὅμως καὶ ὁ χῶρος δὲν μᾶς ἐπιτρέπουν νὰ ἀναφέρωμεν χιλιάδας παραδείγματα ζῴων, δι᾽ εὐπρεπεστέραν συμπεριφορὰν ἀπὸ τὴν τοῦ ἀνθρώπου! ! ! . . .ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝ ΑΙ ΤΡΑΠΕΖΑΙ  

ΠΙΚΡΟΤΑΤAI ΑΛΗΘΕΙAI

Τὸ κατωτέρω κείμενον, τὸ ἀπέστειλεν ὁ συντάσσων τό παρόν, τὴν 28ην Ἀπριλίου 2017, εἰς ὅλα τὰ Πιστωτικὰ Ἱδρύματα τῆς Ἑλλάδος, ἀπόσπασμα τοῦ ὁποίου κατωτέρω ἀναδημοσιεύομεν :

«...... 1.Ἐπειδὴ ἐσεῖς δὲν μὲ πιστεύετε, ὅταν σᾶς ἀναπτύσσω διεξοδικώτατα ὅτι οἱ ἑλληνικὲς τράπεζες εἶναι τροχοπέδη εἰς τὴν πρόοδον καὶ εὐημερίαν τοῦ πτωχοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ καθὼς καὶ εἰς τὴν καθόλου δημοκρατίαν, σᾶς ἀποστέλλω συνημμένως τὸ συμπέρασμα τῶν εἰδημόνων τῆς γερμανικῆς οἰκονομίας. Ἐκεῖ θὰ δῆτε τὰ σπουδαιότερα πορίσματα τῶν μεγαλυτέρων εἰδημόνων! ! ! . . .

2.Ἄρχισαν καὶ οἱ γερμανικὲς τράπεζες νὰ δημιουργοῦν φτώχεια καὶ νὰ κάνουν τὴν ζωὴν δύσκολη στοὺς χαμηλὰ ἀμειβομένους Γερμανούς. Ὡς γνωστόν, ὅσα κερδίζουν οἱ γαιοκτήμονες, οἱ ἐπιχειρηματίες καὶ οἱ ἔμποροι ἀπὸ τὴν παραγωγὴ καὶ πώλησι προϊόντων, σχεδὸν ὅλα τα ἀπομυζοῦν οἱ λαίμαργες βδέλλες, πού λέγονται    τ ρ ά π ε ζ ε ς ! ! !  . . .

Εἶναι ἡ ὑπεραξία, πού λέγουν ὁ Μὰρξ καὶ ὁ Ἔγκελς στὸ κεφάλαιον «Ὑπεραξία ».

3.Ὅμως αὐτὰ εἶναι κλοπιμαῖα, διότι ὁ Ἀδελφόθεος Ἰάκωβος τὰ εἶχε προείπει σχεδὸν 1900 χρόνια ἐνωρίτερα, στὸ πέμπτον κεφάλαιον τῆς ἐπιστολῆς του, χωρία 1 - 6,   διατυπώνοντάς το στὴν τότε ἁπλοϊκὴν γλῶσσαν περιληπτικῶς ( ἴδ. χωρίο 4 & 6, ὅπου ρητῶς λέγει: « ἰδοὺ ὁ μισθὸς τῶν ἐργατῶν τῶν ἀμησάντων τὰς χώρας ὑμῶν, ὁ ἀπεστερημένος ἀφ’ ὑμῶν κράζει, καὶ αἱ βοαὶ τῶν θερισάντων εἰς τὰ ὦτα τοῦ Κυρίου Σαβαὼθ εἰσεληθύσασιν ») Ἰάκωβ. (5, 4), πράγμα ποὺ σημαίνει : « καὶ ἰδοὺ ὁ μισθὸς τῶν ἐργατῶν ποὺ καλλιέργησαν - θέρισαν τὰ χωράφια σας τὸν ὁποῖον ἐσεῖς παρακρατήσατε καὶ αὐτὸ εἶναι σαφέστατο καὶ οἱ φωνὲς τῶν ἐργατῶν ἔφθασαν μέχρι τὰ αὐτιὰ τοῦ παντοδυνάμου Κυρίου  ! ! ! . . . Καὶ στὸ χωρίον 6 δὲν ἀποκαλεῖ τοὺς πλουσίους ὡς ἐκμεταλλευτάς - ὅπως ὁ μαρξισμός - ἀλλὰ ὡς φονιάδες:  « κατεδικάσατε, ἐφονεύσατε τόν δίκαιον· οὐκ ἀντιτάσσεται ὑμῖν » .Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΤΡΑΓΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Καὶ σήμερα ὁ ἀθέμιτος ἀνταγωνισμὸς εἶναι ἰσχυρότερος ἀπὸ ὅ,τι ἐδῶ καὶ 50 χρόνια καὶ τὸ ἀναθεματισμένον capital control ἔβαλε χαριστικὴ βολὴ ἀκόμη καὶ σὲ ὑγιεῖς ἐπιχειρήσεις! ! ! . . .

1.Παρ ὅλον ποὺ οἱ μετοχὲς τῶν συστημικῶν τραπεζῶν καὶ τινων ἄλλων ἔχουν καταντήσει κουρελόχαρτα καὶ εἶναι τελείως στὸν ἀέρα,  ἐν τούτοις δίνοντας ἀφθονώτατα θαλασσοδάνεια οἱ τράπεζες στὰ κόμματα, τοὺς βοηθοῦν τὰ κόμματα σκαναδαλωδέστατα, νὰ δημιουργήσουν καρτέλ, πρᾶγμα τὸ ὁποῖο ἀπαγορεύεται καὶ τιμωρεῖται στὶς  πολιτισμένες δημοκρατίες! ! ! . . .

2.Μὲ τὶς σκανδαλώδεις  ὑπερεξουσίες, ποὺ ἔχουν ἐκχωρήσει οἱ ἀσυνείδητοι ἰθύνοντες, οἱ τράπεζες ἀποθρασύνονται ἀφαντάστως καὶ συμπεριφέρονται χειρότερα ἀπὸ τὴν «γκεστάπο»! ! ! . . .

3.Εἰσερχόμενος ὁ πελάτης μέσα, τὸν παραλαμβάνει μία νεαρὰ ὑπάλληλος καὶ προσπαθεῖ νὰ τοῦ ἐκμαιεύσῃ τὰ πάντα : «ποῦ τὰ βρήκατε τὰ χρήματα», «ποῦ θὰ τὰ πᾶτε», «ποῦ θὰ τὰ τοποθετήσετε» ; Ὅταν δὲν δύναται ἡ πρώτη νὰ τοῦ ἐκμαιεύσῃ τὰ πάντα, τὸν παραλαμβάνει ἄλλη ὑπάλληλος καὶ ὅταν καὶ αὐτὴ δεν εἶναι σὲ θέσι νὰ τοῦ ἐκμαιεύσῃ τὰ πάντα, τότε ἡ « γκεσταπό » τὸν προωθεῖ στὸν διευθυντή.

4.Ὦ, τι φρικτότατον εἶναι αὐτὸ γιὰ τοὺς  φουκαράδες, ποὺ στερήθηκαν καὶ τοῦ τελευταίου κουλουριοῦ γιὰ νὰ σχηματίσουν μία μαγιὰ γιὰ τὴν ἀβεβαιότητα τῆς αὔριον ! ! ! . . .

5. Οἱ δυνατοὶ καὶ οἱ ἰσχυροὶ νὰ βγάζουν ἑκατομμύρια στὸ ἐξωτερικὸ καὶ μὲ τὶς περιβόητες λεγόμενες λίστες δηλαδὴ καταστάσεις Λαγκὰρντ καὶ λοιπὲς νὰ μὴ συλλαμβάνεται καὶ νὰ μὴ πληρώνῃ κανένας, ὄχι μόνον πρόστιμα, ἀλλὰ οὔτε κἄν τοὺς φόρους..!!!

6.Ὅλοι αὐτοὶ οἱ «κομπιναδόροι, οἱ ἀετονύχηδες, οἱ πατριάρχες τῆς διαπλοκῆς » ὄχι μόνον δὲν διώκονται, ἀλλὰ καὶ ἀπεναντίας καθίστανται καὶ ἀποφασίζοντες καὶ διατάσσοντες γιὰ νὰ διευκολύνωνται νὰ δραπετεύσουν καὶ μετὰ κόπτονται ἀστυνομίες καὶ λοιποὶ δικαστικοὶ καὶ ἰθύνοντες, νὰ τοὺς καταζητοῦν καὶ νὰ ζητοῦν τὴν ἔκδοσίν των. Στὴν προκειμένη περίπτωσι, ἐφαρμόζεται ἀπολύτως ἡ θεωρία τοῦ Ἀναχάρσεως , φίλου καὶ μαθητὴ τοῦ Σόλωνος, ἕκτη ἑκατονταετία π.Χ. : «ὅλοι οἱ ἀνθρώπινοι νόμοι ὁμοιάζουν μὲ δίχτυα ἀράχνης, ποὺ πιάνουν ὅλα τὰ μικρὰ ζουζουνάκια  καὶ ὅλα τὰ μεγάλα, τὰ ἀφήνουν καὶ διέρχονται ἐλευθέρως ».

7. Οἱ σπατάλες καὶ τὰ ὄργια συνεχίζονται :
α) Οἱ μισθοὶ καὶ οἱ συντάξεις νὰ περικόπτωνται καὶ κυρίως στὸν ἰδιωτικὸ τομέα.

β) Νὰ μὴ γίνωνται προσλήψεις σὲ νοσοκομεῖα καὶ λοιπὰ εὐαγῆ ἱδρύματα καὶ ἀπεναντίας στὴν ΕΡΤ, τὸ δημόσιο καὶ στὶς ΔΕΚΟ, νὰ δημιουργῶνται συνεχῶς ὀργανικὲς θέσεις γιὰ νὰ προσλαμβάνεται ὁ συρφετὸς τῆς κυβερνώσης κλίκας καὶ νὰ βολεύωνται πάντοτε οἱ «ἡμέτεροι», οἱ ὁποῖοι, ὄχι μόνον δὲν ἀποδίδουν, ἀντιθέτως παιδεύουν τοὺς πολίτες καὶ συμπεριφέρονται ἀναιδῶς καὶ ἀναισχύντως στοὺς πολίτες, ἐπειδὴ ἔχουν «μπάρμπα στὴν Κορώνη» καὶ ἔχουν «δεμένο τὸν γάϊδαρο τους»! ! ! . . .

γ) Τὸ ἐμπόριο ναρκωτικῶν, λευκῆς σαρκὸς καὶ ὅπλων πολλαπλασσιάζονται ἀκόμη καὶ μπροστὰ στὰ μάτια τῶν διωκτικῶν ἀρχῶν, διότι δὲν ὑπάρχει πολιτικὴ βούλησις νὰ παταχθοῦν οἱ ἔμποροι ναρκωτικῶν, ὅπλων καὶ λευκῆς σαρκός! ! ! . . .

δ )Περίπου μισὸ ἑκατομμύριο ἀθῶες ψυχές - μία μεσαία μεγαλούπολι δολοφονεῖται κάθε ἔτος ἀπὸ τὰ νυστέρια τῶν ἐκτρώσεων καὶ μάλιστα δημοσίᾳ δαπάνῃ καὶ ἕνας φουκαρὰς νὰ μὴ δικαιοῦται οὔτε γενόσημα, φθηνὰ φάρμακα καί σιγοπεθαίνει, σὰν τὸ «σκυλὶ στὸ ἀμπέλι»..

ε) Ἐνῷ στὴν Εὐρώπη οἱ γεννήσεις διὰ καισαρικῆς τομῆς εἶναι γύρω στὸ 7,5 %, ὦ τοῦ θαύματος, Ἕλληνες σκιτζῆδες μαιευτῆρες καλλιεργοῦν τὴν φοβία στὶς κακομαθημένες καὶ φυγόπονες Ἑλληνίδες καὶ μετὰ τὶς καθησυχάζουν, ὅτι κάνοντας τους νάρκωσι, δὲν θὰ αἰσθανθοῦν τὸ παραμικρὸ. Καὶ ἔχουμε δεκαπλάσιες λίαν κοστοβόρες γέννες διὰ καισαρικῆς τομῆς!!!...

Ὅσοι δὲ μαιευτῆρες πηγαίνουν μὲ τὸ Σταυρὸ στὸ χέρι πρέπει νὰ εἶναι σὲ ἐπιφυλακὴ δεκαπλάσιο χρόνο ἀπὸ ὅ,τι χρειάζεται ὁ «σκίντζης» μαιευτήρας καὶ αὐτὸ συμβάλλει τὰ μέγιστα στὸ λίαν δυσεπίλυτο, μακροχρόνιο δημογραφικὸ πρόβλημα μαζὶ μὲ τὸ εἰδεχθέστατο ἔγκλημα τοῦ σφαγιασμοῦ τῶν ἐμβρύων.

στ) Ἀντὶ οἱ ἰθύνοντες νὰ ἀφουγκράζωνται τὸν τεράστιο αὐτὸ κίνδυνο τῆς ὑπογεννητικότητας, μᾶς τονίζουν ὅτι δὲν χρειάζονται γεννήσεις. Ἔρχονται ἕτοιμοι ἀπὸ τοὺς λαθρομετανάστες, οἱ περισσότεροι τῶν ὁποίων εἶναι εἰσβολεῖς ἀλλόφυλοι καί ἔποικοι! ! ! . . .

ζ) Ψεύδονται ἀσυστόλως οἱ ἰθύνοντες τονίζοντες δῆθεν ὅτι στὴν Ἑλλάδα ὑπάρχουν μόνον πολλὲς δεκάδες χιλιάδες λαθρομεταναστῶν, ἐνῷ ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι ἔχουμε πολλὰ ἑκατομμύρια ἀλλοεθνεῖς, λίαν ἐπικίνδυνο, νὰ μᾶς δημιουργήσουν τεράστια ἀδιανόητα προβλήματα αὐτοὶ οἱ ἔποικοι καὶ εἰσβολεῖς ἀλλόφυλοι! ! ! . . .

η) Οἱ ἐπερχόμενες γενεὲς, θὰ ἀναθεματίζουν τὶς σημερινὲς γενεές, ὡς ἄφρονες, ποὺ οὐδεμία μέριμνα λαμβάνουν...

θ) Τὰ πειθήνια ὄργανα τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων βάλθηκαν νὰ καταργήσουν καὶ τὴν διεθνῆ σύμβασι Λωζάνης, δημιουργῶντας μωαμεθανικὰ τεμένη χωρὶς ἀνταλλάγματα ὡς π.χ. παντοτινὰ νὰ λειτουργῇ ἡ Ἁγία Σοφία ὡς ὀρθόδοξος ναὸς χωρὶς τὴν παραμικρὴ ὄχλησι καὶ ἐμπόδιο καὶ τὴν προστασία νὰ ἀναλάβουν Ῥῶσοι, Οὐκρανοί, Σέρβοι, Κυπριῶτες Ὀρθόδοξοι στρατιῶτες τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν! ! ! . . .

Τοιουτοτρόπως de facto ἀναγνωρίζουν οἱ ἀνεγκέφαλοι ἰθύνοντες τῆς Ἑλλάδος, μουσουλμανικὴ  μειονότητα, σὲ ὁλοκλήρη τὴν Ἑλλάδα ἐνῷ ἡ συνθήκη τῆς Λωζάνης προβλέπει μόνον στὴν Κομοτηνὴ καὶ τὴν Ξάνθη μας.

ι) Μάλιστα οἱ ἀναίσχυντοι ψεύδονται ἀσυστόλως, ὅτι δῆθεν τὸ μωαμεθανικὸ τέμενος θὰ κοστίσῃ μόνο 850.000  εὐρὼ, ἐνῷ ἡ κυρία Ντόρα Μπακογιάννη ὡς Ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν τὸ εἶχε ὁρίσει σὲ 80.000.000  εὐρὼ. Τὸ δὲ ἀπόρρητο ἔγγραφο τοῦ Ναυτικοῦ  Ἐπιτελείου λέει ὅτι θὰ κοστίσῃ 130.000.000  εὐρὼ καὶ αὐτὴ τὴ διαφορὰ τῶν 129.000.000  εὐρὼ θὰ τὴν  πληρώσῃ τὸ ἑλληνικὸ κράτος ἀπὸ τὰ μυστικὰ κονδύλια τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν ἢ τοῦ   Ὑπουργείου Ἐθνικῆς Ἀμύνης !!!...

ια) Καὶ γιὰ τὰ μωαμεθανικὰ τεμένη κόπτονται ὄχι μόνο οἱ πολιτικάντηδες καὶ οἱ τῆς πνευματικῆς ἡγεσίας ἀλλὰ καὶ δυστυχῶς καὶ Μητροπολίτες τινές! ! ! . . .

ιβ) Ἀπεναντίας  γιὰ τὸ Τάμα τοῦ Κολοκοτρώνη - Καποδιστρίου καὶ ὅλων τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας, οἱ περισσότεροι ἰθύνοντες δὲν θέλουν οὔτε κἄν νὰ ἀκούσουν! ! ! . . . Καὶ ὅταν μερικοὶ εὐσυνείδητοι βουλευτὲς θέτουν ἐρώτησι, ἀναγκάζονται ἀπὸ τοὺς ἀρχηγοὺς τῶν κομμάτων νὰ ἀνακρούσουν πρύμναν. Τόσο βάναυσα τοὺς ἐπιτέθηκαν γιὰ αὐτὸ τὸ «εἰδεχθέστατο κακούργημά τους», ποὺ ὁ ἕνας βουλευτής, ὁ πρῴην ὑπουργὸς Μπασιάκος, ἔπαθε ἀνακοπὴ καρδίας καὶ ἀπῆλθε στὰς αἰωνίους μονάς. Ἄλλους δὲ τοὺς ξήλωσε ἀπὸ τὰ πόστα, ποὺ εἶχαν! ! ! . . .

ιγ) Οἱ καταχθόνιες σκοτεινὲς δυνάμεις δαιμονίζονται, τόσο πολὺ καὶ ὁ πρῶτος μάρτυρας ἦταν ὁ Ἅγιος τῆς πολιτικῆς, ἀνεπανάληπτος ἐθνάρχης Καποδίστριας, ὁ ὁποῖος τὸ πλήρωσε μὲ τὸ πανάγιο αἷμα του, ἐπειδὴ ἐξεδοσε τὴν αὐθεντικὴ ἀπόρρητο «ἐγκύκλιο τοῦ Καποδιστρίου»,  ἐναντίον μασόνων καὶ  μασονικῶν στοῶν, τὴν ὁποία κατωτέρω δημοσιεύουμε.

ιδ) Ἐναντίον τοῦ Τάματος τοῦ Κολοκοτρώνη - Καποδιστρίου καὶ ὅλων τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας, συνεχίζουν δυστυχῶς νὰ δαιμονίζωνται, ὄχι μόνο λαϊκοί, ἀλλὰ δυστυχῶς  καὶ κληρικοὶ καὶ μὲ προφάσεις «ἐν ἁμαρτίαις» ἐπὶ 188 συναπτὰ ἔτη δὲν πραγματοποιήθηκε καὶ πασχίζουν παντοιοτρόπως νὰ μὴ πραγματοποιηθῇ τὴν 21η Μαρτίου 2021..
Ἑλληνόψυχοι πατριῶτες φίλοι καὶ Φιλλέληνες μᾶς ἐρωτοῦν : « Τὶ σόι πανηγυρικὲς ἐκδηλώσεις θὰ κάνουμε τὴν 21η Μαρτίου 2021, ἐὰν δὲν πραγματοποιηθῇ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους» ; ; ; . . .

ιε) Παρ’ ὅλο, ποὺ ἔχουμε γράψει ἑκατοντάδες σελίδες ἐδῶ στὸ περιοδικό μας Φωτεινὴ Γραμμή καὶ ἔχουμε καταρρίψει τὰ σατανικὰ φληναφήματα, ὅτι δῆθεν τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους ἔχει πραγματοποιηθῆ στὸ ὀρφανοτροφεῖο Αἴγινα ἢ στὸν Μητροπολιτικὸ Ναὸ Ἀθηνῶν ἢ μὲ τὸν τεράστιο Ναὸ τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου στὸ Δήλεσι, ἐν τούτοις ὑπάρχουν ἀκόμη, ὄχι μόνο λαϊκοὶ ἀλλὰ καὶ δυστυχῶς κληρικοί, ποὺ ἀκόμη καὶ αὐτές τις ἡμέρες ἐπαναλαμβάνουν τὰ σατανικὰ αὐτὰ φληναφήματα!!!!...

ιστ) Ὄντως ὁ εὐλαβέστατος καὶ εὐσεβέστατος Ἰωάννης Καποδίστριας, ἀνήγειρεν καὶ ναΰδριον εἰς τὸ ὀρφανοτροφεῖον Αἰγίνης τὸ 1828 εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ. Ἐὰν δὲν τὸν ἐφόνευαν αἱ σκοτειναὶ δυνάμεις, θὰ οἰκοδομοῦσεν χιλιάδες ὀρφανοτροφεῖα, γηροκομεῖα, « στέγας ἀγάπης » καὶ λοιπὰ εὐαγῆ ἱδρύματα καὶ ἐπειδὴ δὲν ἦτο ἀντίχριστος θὰ ἔκτιζε καὶ ναΰδρια εἰς αὐτά! ! ! . . .

Ὄντως αὐτός, ὁ ἔχων μυαλὸν ποὺ δὲν ἤτο ἀνεγκέφαλος ὡσὰν ἐμεῖς, ἕν ἔτος ἀργότερον τὴν 31ην Ἰουλίου 1829 ἐφρόντισεν νὰ ἐκδοθῇ ὁμοφώνως τὸ Η΄ ψήφισμα τῆς Δ΄ Ἐθνοσυνελεύσεως.

Ἕλληνα μου, ἰθύνοντες καὶ εὐλαβεῖς Μητροπολῖται καὶ ἱερεῖς, πρέπει νὰ μᾶς κόβῃ τὸ μυαλό, ὅτι ἐὰν ὁ Καποδίστριας εἶχε κατασκευάσει τὸ ἐκκλησάκι εἰς τὸ ὀρφανοτροφεῖον Αἰγίνης, εἰς ἐκπλήρωσιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, ὄχι μόνον δὲν θὰ ἐπάσχιζε νὰ ἐκδοθῇ ὁμόφωνον ψήφισμα, ἀλλὰ καὶ θὰ ἔκανε τὸ πᾶν νὰ τὸ ἀποτρέψῃ.»

Ἐπίσης ὁ Μητροπολιτικὸς Ναὸς Ἀθηνῶν εἶναι ὁ δημοτικὸς Μητροπολιτικὸς Ναὸς Ἀθηνῶν. Ἐπειδὴ ὑπῆρχαν διχόνοιαι διὰ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους, τότε ὁ Δῆμος Ἀθηναίων ἀπεφάσισεν νὰ κάνῃ τὸν δημοτικὸν Μητροπολιτικὸν Ναὸν του, χωρὶς νὰ τὸν ὀνομάσῃ τῆς  «Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος» .

Καὶ ὁ Ἅγιος Πορφύριος, ἔντιμος ὤν, δὲν κατεχρᾶτο τὰ τεράστια ποσά, τὰ ὁποῖα τοῦ ἔδιδον διάφοροι εὐλαβεῖς καὶ τὰ ἐπένδυσεν εἰς Ναὸν καὶ αἰθούσας, χωρὶς νὰ διανοηθῇ νὰ εἶναι εἰς ἀντικατάστασιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους ! ! ! . . .

ιζ) Κραυγαλέαι καὶ λίαν προκλητικαὶ ἀντιθέσεις «... καὶ ὅς μέν πεινᾷ, ὅς δὲ μεθύει» (ια Α΄ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ 11, 21), τὸ ὁποῖον σημαίνει «ἄλλοι λιμοκτονοῦν καὶ ἄλλοι λυσσομαχοῦν».

Διὰ νὰ ἀναπτύξῃ κανεὶς καὶ αὐτὸ τὸ Κεφάλαιον, θὰ ἔπρεπε νὰ συγγράψῃ διδακτορικὰς διατριβάς, ὑφηγεσίας καὶ καθηγεσίας, πλὴν ὅμως οὔτε ὁ χρόνος, οὔτε ὁ χῶρος, καὶ κυρίως οὔτε καὶ αἱ γνώσεις μας εἶναι ἀρκεταὶ διὰ νὰ ἀναπτύξωμεν τοιαῦτα σπουδαιότατα συγγράματα καὶ νὰ κρούσωμεν τὸν κώδωνα τοῦ κινδύνου πρὸς ἀποτροπὴν τῶν κραυγαλέων αὐτῶν κοινωνικῶν προκλήσεων καὶ νὰ ἀποφευχθοῦν κοινωνικαὶ ἀναστατώσεις καὶ ἀλληλοεξοντώσεις.

Ὅμως θὰ προσπαθήσωμεν νὰ ἀναφέρωμεν ἐπιγραμματικῶς μερικὰς τοιαύτας λίαν ἐπικινδύνους προκλήσεις, πρὸς ἀποφυγὴν κοινωνικῶν ἀναστατώσεων :

Ἐνῷ εἰς τὰς προηγμένας Δημοκρατίας ἀποφεύγονται κραυγαλέαι προκλήσεις καὶ οἱ ἰθύνοντες δίδουν τὸ καλὸν παράδειγμα εἰς τοὺς ὑπηκόους τῶν Δημοκρατιῶν των, χορηγοῦντες κάποιους λογικοὺς μισθούς, ἀποζημιώσεις εἰς τοὺς Βασιλεῖς, Προέδρους Δημοκρατίας καὶ λοιποὺς πολιτειακοὺς ἄρχοντας, πολιτικούς, συμβούλοςς ὑπουργῶν, προέδρους ΔΕΚΟ, προέδρους ἀνωτάτων δικαστηρίων, εἰς τοὺς συμμετέχοντες εἰς ἐπιτροπάς, ἀρχαιολόγους καὶ λοιπούς, οἱ ὁποῖοι δυστυχῶς τὰς περισσοτέρας φορὰς εἶναι «ἀετονύχηδες», «πατριάρχες» τῆς διαπλοκῆς, «κομπιναδόροι», στυλοβάτες τοῦ τρισαθλίου κατεστημένου, «ἑξαπτέρυγα» καὶ «δεκανίκια» ἀπὸ τὸ συρφετὸν τῶν συνδικαλιστικῶν καὶ κομματικῶν ὀργανώσεων. Μὲ ξένα κόλλυβα, δηλαδὴ  μὲ τὸν ἁλμυρότατον ἱδρῶτα τοῦ βαρύτατα φορολογουμένου πτωχοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, οἱ ἰθύνοντες τοῦ διεφθαρμένου καθεστῶτος κάνουν πολυτελέστατα μνημόσυνα εἰς τοὺς ὀπαδοὺς των .

Ἐνῷ τὰ νοσοκομεῖα μας δὲν ἔχουν ἐγκαίρως καὶ εὐκαίρως, ὄχι μόνον τὰ σωστὰ καὶ ἐνδεικνυόμενα φάρμακα ἢ ὄργανα, ὡς π.χ. τομογράφους, ἀκτινολογικά, αἱματολογικὰ ὄργανα καὶ ἐργαστήρια, ἀλλὰ καὶ σεντόνια, μαξιλαροθήκας, κλινοσκεπάσματα κ.τ.λ., οὔτε κἄν γάζες καὶ λοιπὰ παραφαρμακευτικὰ ὑλικά, διότι ἄλλα ἔχουν φθαρῆ καὶ ἄλλα ἔχουν κλαπῆ ἢ εἰς τὰ ἀφοδευτήρια τῶν δικαστηρίων, μετὰ τὴν 9ην πρωινὴν δὲν ὑπάρχει οὔτε ἕνα χαρτὶ ὑγείας ... συνεχίζουν οἱ ἰθύνοντες νὰ ἀφιονίζουν  τὰς λαϊκὰς μάζας μὲ EUROVISION, μὲ ποδοσφαίρας καὶ λοιπὰ ἐκμαυλιστικὰ καὶ δαπανηρότατα θεάματα καὶ ἀκροάματα ! ! !

Αὐτὴ ἡ ὑποβόσκουσα πρόκλησις εἶναι λίαν ἐπικίνδυνος καὶ πρέπει πάσῃ θυσίᾳ νὰ ἀγωνισθῶμεν, νὰ ἀποτραπῇ ἐμφύλιος σπαραγμὸς καὶ νὰ ἀγωνιζώμεθα διὰ τὴν εὐημερίαν, πρόοδον καὶ εὐτυχίαν τοῦ συνόλου καὶ ὄχι μόνον τῶν ἰσχυρῶν, τῶν ἐχόντων καὶ κατεχόντων, πρὶν αὔριο εἶναι ἀργά.

Μόνον, ἐὰν τελικῶς ἀγωνισθῶμεν διὰ τὴν ἄμεσον πραγματοποίησιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, τότε θὰ ἀναζωογονηθῇ καὶ θὰ ἐνθαρρυνθῇ τὸ κατατρωθὲν ἠθικὸν καὶ ἐθνικὸν σθένος τῶν Ἑλλήνων.

Ἄν κάνωμεν ἔργα μετανοίας καὶ ἐπανέλθωμεν εἰς τὰς ρίζας μας, τὸτε, μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ, θὰ ρυσθῶμεν ἀπὸ τοῦ βαράθρου τῆς ἀβύσσου, ὅπου μᾶς ὡδήγησαν ἀνεγκέφαλοι ἐντόπιοι ἤ «φίλοι»  σύμμαχοί μας.

Εἰς τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους χωροῦν δεξιοὶ καὶ ἀριστεροί.

Τὸ Τάμα δὲν διαιρεῖ, ἀλλὰ ἑνώνει.

Ὅποτε οἱ Ἕλληνες ἦσαν ἑνωμένοι, μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ ἔκαναν θαύματα. Ὅταν ὅμως ὑπῆρχεν διχόνοια ἐρχόταν ἡ καταστροφή.

Δυστυχῶς αἱ σκοτειναὶ δυνάμεις δὲν θέλουν νὰ εἶναι οἱ Ἕλληνες ὁμονοοῦντες. Ἐφαρμόζοντες τὴν σατανικὴν πολιτικήν των «Διαίρει καὶ βασίλευε», κατορθώνουν μέσῳ τῶν ἐξωμοτῶν πολιτικῆς, πνευματικῆς καὶ θρησκευιτικῆς ἡγεσίας νὰ καταντήσωμεν, ὄχι μόνον διῃρεμένοι, ἀλλὰ καὶ νὰ εἴμεθα καὶ ὑπόδουλοι.

Ἐνῷ οἱ ἥρωες τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας ἔκαναν τὸ σῶμα των κόσκινον διὰ νὰ ἀποτινάξουν τὸν μωαμεθανικὸν ζυγὸν ἐκδιώκοντες μερικὰς ἑκατοντάδας χιλιάδας μουσουλμάνους, οἱ ἀνεγκέφαλοι μᾶς ἔφεραν τὰ τελευταῖα ἔτη πολλὰ ἑκατομμύρια μουσουλμάνων καὶ μᾶς ἐσκλάβωσαν εἰς τὴν «φραγκιά» καὶ σὲ ὀλίγον πάλι εἰς τὸν μωαμεθανικὸν ζυγόν ! ! ! . . .

Δυστυχῶς ὅμως σχεδὸν οὐδεὶς θέλει νὰ καταλάβῃ τὰ πτωχὰ ἑλληνικά μας, διότι «τετύφλωκεν αὐτῶν τοὺς ὀφθαλμοὺς καὶ πεπώρωκεν αὐτῶν τὴν καρδίαν, ἵνα μὴ ἴδωσι τοῖς ὀφθαλμοῖς καὶ νοήσωσι τῇ καρδίᾳ καὶ ἐπιστραφῶσι καὶ ἰάσομαι αὐτούς» (Ἰωάννης 12, 40).

Ἄς εὐχηθῶμεν καὶ προσευχηθῶμεν ὁ Θεὸς νὰ μᾶς φωτίσῃ, νὰ μᾶς  ἑνώσῃ, νὰ ὁμονοήσωμεν, νὰ ἀγαπήσωμεν ἀλλήλους διὰ νὰ ἐφαρμοσθοῦν οἱ στίχοι τοῦ ποιητοῦ Γεωργίου Βερίτη :
«Ὅπως ἔδωσες, θὰ δώσῃς, θὰ ζητήσουν, ὡς ζητεῖς, θὰ γενῇς καὶ πάλι φώτων καὶ πολιτισμοῦ κοιτίς»!!!..

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ – Η διακήρυξη που θυροκόλλησαν 95 διανοούμενοι στη Deutsche Bank

Πεντακόσια χρόνια μετά τη θυροκόλληση των θέσεων του Λούθηρου κατά του παπισμού (το 1517 στον καθεδρικό ναό της Βιρτεμβέργης), θυροκολλήθηκαν την Κυριακή στην Deutsche Bank, αυτή τη φορά -αλλά στην ίδια πόλη- oι 95 θέσεις για την οικονομική μεταρρύθμιση.
Ο συμβολισμός και της επίσημης παρουσίασής τους πάλι στη Βιρτεμβέργη είναι κάτι παραπάνω από εμφανής.

Τις θέσεις συνέταξαν, με πρωτοβουλία του Γερμανού διανοουμένου και πολιτικού Αντρέ Μπρι, επίσης 95 επικριτές του νεοφιλελεύθερου χρηματοπιστωτικού καπιταλισμού από το χώρο της επιστήμης, της οικονομίας, της θεολογίας και της τέχνης και ζητούν με αυτές να τεθεί υπό δημοκρατικό έλεγχο. Σύνθημά τους: «Οι τράπεζες να γίνουν άροτρα. Μαζί κατά της κυριαρχίας τῶν αγορών», το οποίο παραπέμπει στο ανάλογο σύνθημα του κινήματος ειρήνης και την προφητεία του Ησαΐα («…καὶ συγκόψουσι τὰς μαχαίρας αὐτῶν εἰς ἄροτρα…/…τα ξίφη τους θα τα σφυρηλατήσουν σε άροτρα…»).

«Θέλω να καταστήσω σαφές ότι χρειαζόμαστε ξανά μια μεταρρύθμιση. Αυτή τη φορά όχι κατά της κατάχρησης εξουσίας από την καθολική εκκλησία, αλλά κατά της κατάχρησής της από τη χρηματοπιστωτική οικονομία. Οι μεγάλες τράπεζες καθορίζουν τό τι θα γίνει στον κόσμο. Η πολιτική προσαρμόζεται σε αυτές και αυτό γίνεται ολοένα και πιο ανυπόφορο. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι», είπε κατά την παρουσίασή τους ο Γκρέγκορ Γκίζι, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Αριστεράς και ένας εκ των συντακτών των θέσεων. Ένας άλλος, ο ευαγγελιστής θεολόγος Ούλριχ Ντούχροφ, από τους επιφανέστερους επικριτές της παγκοσμιοποίησης στη Γερμανία, διαβλέπει στον «αχαλίνωτο, παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό καπιταλισμό τον μεγαλύτερο καταστροφέα του ανθρώπου και της φύσης, την ατμομηχανή της ιμπεριαλιστικής καπιταλιστικής παγκοσμιοποίησης, την οποία πρέπει επειγόντως να κατανικήσουμε».Στις θέσεις διατυπώνεται ένα δριμύ «κατηγορώ» κατά της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) και της αυστηρής πολιτικής της λιτότητας της γερμανικής κυβέρνησης η οποία παράγει φτώχεια και κρίσεις, όχι μόνο σε ευρωπαϊκό αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. «H δημοκρατία βρίσκεται σε κίνδυνο… Η πολιτική προσαρμόζεται στις απαιτήσεις των χρηματοπιστωτικών αγορών», αναφέρει επίσης χαρακτηριστικά μια από τις θέσεις.

Σύμφωνα με τον καθηγητή του Ελεύθερου Πανεπιστημίου του Βερολίνου Φρίντερ-Ότο Βολφ, βετεράνο του πράσινου κινήματος και προέδρου της Ανθρωπιστικής Ένωσης της Γερμανίας «εάν καταστῇ σαφές -τόσο κατά την διάρκεια της προεκλογικής περιόδου στη Γερμανία όσο και στις άλλες ευρωπαϊκές εκλογές-, ότι υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις, τότε αυτό θα ήταν ένα μεγάλο βήμα».

Μεταξύ των συντακτών περιλαμβάνονται επίσης οι προτεστάντες ιερωμένοι Ρουτ και Χανς Μίσελβιτς, οι οποίοι ίδρυσαν αντικαθεστωτική οργάνωση για την ειρήνη στην πρώην Λαοκρατική Δημοκρατία της Γερμανίας, ο πρωθυπουργός του κρατιδίου της Θουριγγίας Μπόντο Ράμελοφ, ο Όιγκεν Ντρέβερμαν, πρώην καθολικός θεολόγος και νυν διάσημος ψυχολόγος, ο Ρούντολφ Χίκελ, ένας από τους γνωστότερους οικονομολόγους της Γερμανίας, ο Ούβε-Κάρστεν Χάιε, πρώην κυβερνητικός εκπρόσωπος της κυβέρνησης Γκέρχαρντ Σρέντερ, ο Κρίστοφ Μπουτερβέγκε ερευνητής φτώχειας και υποψήφιος πρόεδρος της Γερμανίας, ο Πέτερ Βαλ, ιδρυτικό μέλος της Attac και ο Ζαν Τσιγκλέρ, ο σφοδρός Ελβετός επικριτής της παγκοσμιοποίησης.

Μεταξύ πολλών άλλων, στις 95 θέσεις (έχουν αναρτηθεί στα γερμανικά στην ιστοσελίδα www.perestroika.de) αναφέρονται και τα εξής:

«Οι 8 πλουσιώτεροι άνθρωποι στον κόσμο κατέχουν όσα κατέχουν 3,8 δισ. άνθρωποι, δηλαδή το μισό του παγκόσμιου πληθυσμού. Η αντιστροφή της κατάστασης, η μεταρρύθμιση είναι αναγκαία». (Θέση 1)

«Αν πριν από 500 χρόνια τα συγχωροχάρτια ήταν η έκφραση μιας μεγάλης κρίσης, σήμερα αυτή εκφράζεται με την υποταγή της πολιτικής στην οικονομία. Δημοκρατία ή χρηματοπιστωτικός καπιταλισμός, αυτό είναι το ερώτημα σήμερα». (Θέση 2)

«Η αυστηρή πολιτική της λιτότητας η οποία έχει επιβληθεί από την ΕΚΤ, το ΔΝΤ, την Άγγελα Μέρκελ και τον Βόλφγκανγκ Σόιμπλε έχει οδηγήσει στο να λάβει δραματικές διαστάσεις η ανεργία των νέων και η φτώχεια στον νότο της Ευρωπαϊκής Ένωσης». (Θέση 3)

«Ο Πάπας Φραγκίσκος το διατυπώνει σωστά: «Οπως η εντολή «Ου φονεύσεις» θέτει ένα όριο για να προστατεύσει την ανθρώπινη ζωή, έτσι πρέπει και σήμερα να πούμε «όχι» σε μια οικονομία η οποία προκαλεί ανισότητες, διότι αυτή η οικονομία σκοτώνει». (Θέση 7)

«Το χρηματοπιστωτικό σύστημα είναι εκτός ελέγχου και -εκτός από τις καταστρεπτικές συνέπειες του κραχ για το ίδιο- οδηγεί την πραγματική οικονομία, το περιβάλλον, την ανάπτυξη στο νότο και την ειρήνη στο γκρεμό». (Θέση 8)

«Πολλές χώρες του νότου απειλούνται από την παγίδα το χρέους και την πτώχευση». (Θέση 11)

«Οι φτωχοί πληρώνουν τον πλουτισμό των ευπόρων. Η κρίση επιδεινώνει τα κοινωνικά προβλήματα». (Θέση 12)

«Ο κοινωνικός και δημοκρατικός καπιταλισμός της μεταπολεμικής εποχής θυσιάστηκε στο βωμό των αγορών». (Θέση 21)

«Η παγκοσμιοποίηση των χρηματοπιστωτικών αγορών οδήγησε στη διάβρωση της δημοκρατίας». (Θέση 22)
«Ο λαός πληρώνει το τίμημα της αυστηρής λιτότητας στις χώρες της Ευρώπης οι οποίες περνάνε κρίση». (Θέση 29)

«Η κινητήρια δύναμη της καταστρεπτικής κοινωνικής και οικονομικής πολιτικής της αυστηρής λιτότητας είναι εδώ και καιρό οι συντηρητικές κυβερνήσεις και ιδίως η καγκελάριος και ο υπουργός οικονομικών Σόιμπλε» οι οποίοι περιφέρουν την υπαγόρευση αυτή ως μάντρα. (Θέση 31)

«Πρέπει να μπει ένα τέλος στην επιβληθείσα εντός της ΕΕ από την Άγγελα Μέρκελ και τον Βόλφγκανγκ Σόιμπλε αυστηρή πολιτική λιτότητας». (Θέση 83)

«Αντί αυτής η ΕΕ, χρειάζεται μια ευρεία επενδυτική πολιτική για τη μετάβαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και για βιώσιμα συστήματα στέγασης, μεταφορών, εκπαίδευσης και πολιτισμού, υγείας και περίθαλψης». (Θέση 84)

«Το γερμανικό εμπορικό πλεόνασμα το οποίο είναι καταστρεπτικό για πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες πρέπει να αναστραφῇ προς την κατεύθυνση των εσωτερικών επενδύσεων. Παράλληλα, το γερμανικό εμπορικό πλεόνασμα θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων». (Θέση 85)

«Η περαιτέρω άνοδος της λαϊκιστικής Δεξιάς μπορεί να σταματήσει με μιαν άλλη οικονομική, κοινωνική πολιτική και πολιτική ειρήνης». (Θέση 86)

«Ήδη η κρίση του 1929 απετέλεσε ένα από τα αίτια για την άνοδο του φασισμού». (Θέση 89)

«Δεν πρόκειται για τίποτα λιγώτερο ή τίποτε περισσότερο από την υπεροχή της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το απαραβίαστο της αξιοπρέπειας κάθε ανθρώπου μέσω της αλληλέγγυας δράσης κατά των χρηματαγορών». (Θέση 93)

«Μόνο με την πίεση της κοινωνίας και την ενεργό συμμετοχή των πολιτών θα καταστεί δυνατόν να ξεπεραστεί το μπλοκάρισμα του πολιτικοῦ και κοινωνικού συστήματος».

«Αυτές είναι οι θέσεις μας για έναν διαφορετικό κόσμο και δεν μπορούμε να αλλάξουμε τίποτε σε αυτές!», καταλήγει το κείμενο.

ΠΗΓΗ:
http://attikanea.blogspot.gr/2017/04/95-deutsche-bank.html


ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ ΕΝΑΝΤΙΟΝ
ΜΑΣΟΝΩΝ ΚΑΙ ΜΑΣΟΝΙΚΩΝ ΣΤΟΩΝ!  

Ἑλληνικὴ Πολιτεία. Ὁ Κυβερνήτης τῆς Ἑλλάδος  
Πρὸς τὸ Πανελλήνιον,   Πρὸς τοὺς κατὰ τὸ Αἰγαῖον Πέλαγος καὶ τὴν Πελοπόννησον Ἐκτάκτους Ἐπιτρόπους καὶ τοὺς Ἀρχηγοὺς τῶν κατὰ ξηρὰν καὶ θάλασσαν Δυνάμεων.
Γνωρίζει ἡ Κυβέρνησις, ὅτι Πολῖται τινές ἐπιμένουν πιστεύοντες καὶ τοὺς ἄλλους πείθοντες, ὅτι αἱ μυστικαὶ Ἑταιρεῖαι χορηγοῦσι μέσα σωτήρια εἰς τὴν Πατρίδα, ἤ τουλάχιστον Αἰγίδα ὑπὸ τὴν ὁποία συνδεόμενοι μεταξύ των ἄνθρωποι διὰ μυστικῶν δεσμῶν δύνανται νὰ ἀπολαύσωσιν ἐντὸς Πατρίδος των καὶ διὰ τῆς ξένης ἐπιρροῆς ἀξιώματα, τιμάς, καὶ τὸ πλέον τύχην, ὅ ἐστί χρήματα.
Ὅσον καὶ ἄν ἐλεεινολογῇ ἡ Κυβέρνησις τὴν ἀπειρίαν τῶν Ἑλλήνων τῶν ἀπὸ τοιαύτας εἰσηγήσεις παρασυρομένων δὲν ἤθελε δώσει... τὴν προσοχήν της, ἄν δὲν ἦτο καταπεπεισμένη πόσον ὀλέθρια ἀποτελέσματα δύναται νά φέρῃ εἰς τὴν κρίσιμον ταύτην στιγμὴν ἡ περὶ τούτων γνώμη, τὴν ὁποίαν οἱ ἐχθροὶ τῆς Ἑλλάδος ἤθελον συστήσει καὶ τὸν Κόσμον, καὶ εἰς τὰς Εὐρωπαϊκὰς Κυβερνήσεις.
Ἄν ἡ Ἑλλὰς ἐγκατελείφθη ἀπὸ τὸ 1821 ἕως τὸν Ἰούλιον μήνα τοῦ τελευταίου ἔτους, τοῦτο προῆλθε διότι οἱ ἐχθροί της τὴν παρέσταιναν ἀδιακόπως πρὸς τοὺς Βασιλεῖς, ὡς λαὸν ἐπαναστατηθέντα καὶ ἀγωνιζόμενον ὑπὸ τὴν διεύθυνσιν καὶ ὑπὸ τοὺς σκοποὺς Μυστικῶν Ἑταιρειῶν, ὅθεν ἐπήγασαν αἱ Kαταστροφαὶ τῆς Ἱσπανίας καὶ Ἰταλίας. Εὔκολον ἦτο ἀναμφιβόλως νὰ ἀναιρεθῇ σφαλερὰ αὐτὴ δόξα. Μ’ὅλον τοῦτο ἐχρειάσθησαν ὁλόκληρα ἑπτὰ ἔτη βασάνων καὶ δυστυχιῶν εἰς ἀναίρεσίν της. Μόλις ἀνηρέθη, καὶ ἐνῷ ἡ Ἑλλὰς ἀρχίζει νὰ λαμβάνῃ δείγματα εὐνοίας καὶ καλοκαγαθίας ἐκ μέρους τῶν Συμμαχικῶν Δυνάμεων, οἱ ἐχθροί της θέλουν πάλιν τὴν παραστήσει ὡς ὑπεξούσιον τῶν Μυστικῶν Ἑταιρειῶν, καὶ εἰς ἀπόδειξιν τούτου θέλουν φανερώσει, ὅτι ὑπὸ διαφόροις ὀνόμασιν αἱ Ἑταιρεῖαι αὐταὶ ὑπάρχουν καὶ πολλαπλασιάζονται μεταξύ των ἐν τοῖς πράγμασι καὶ τῆς πολιτικῆς τάξεως, καὶ τῆς στρατιωτικῆς δυνάμεως, ἴσως καὶ αὐτοῦ τοῦ στόλου.
Τόσον οὐσιῶδες θεωρεῖ τοῦτο ἡ Κυβέρνησις ὥστε μὴ ἐγκρίνουσα νὰ δείξῃ διά τινος δημοσίου καὶ ἐπισήμου πράξεως τὴν ὕπαρξιν αὐτοῦ τοῦ κακοῦ, ἐκπληροῖ διὰ τοῦ τύπου τῆς παρούσης ἐγκυκλίου τὸ χρέος, τὸ ὁποῖον δὲν ἠμπορεῖ νὰ παραμελήσῃ χωρὶς νὰ καθυποβληθῇ εἰς βαρυτάτην εὐθύνην. Τῷ ὄντι τοιοῦτον δημόσιον ἔγγραφον μεταξὺ τῶν Πολιτικῶν, οἱ ὁποῖοι ἐπιμένουσι νὰ μὴ παραχωρῶσιν εἰς τὴν Ἑλλάδα ἔντιμον μέλλον, ἤθελε χρησιμεύσει ὡς μέσον τοῦ νὰ ἀποδείξωσιν ὅτι οἱ Βασιλεῖς διὰ τῶν εὐεργεσιῶν των ὑποθάλπουσιν εἰς τὴν Ἑλλάδα τὸν ἐχθρόν, τὸν ὁποῖον καὶ ἀλλαχοῦ, καὶ εἰς τὰς ἰδίας των Ἐπικρατείας πολεμῶσι. Ἡ παρατήρησις αὐτή, Κύριοι, σᾶς διδάσκει μὲ πόσην φρόνησιν καὶ ὀξυδέρκειαν ἀπαιτεῖται ἡ ἐκπλήρωσις τῆς ἀκολούθου παραγγελίας τῆς Κυβερνήσεως.
Θέλετε κοινοποιήσει διὰ ζώσης φωνῆς εἰς τοὺς ὑπαλλήλους σας ἤ τοὺς ὑπὸ τὴν ὁδηγίαν σας ἀξιωματικούς, τὸ περιεχόμενον τῆς παρούσης, καὶ θέλετε τοὺς κάμει νά σᾶς φανερώσουν ἄν ἀνήκουν εἰς καμμίαν τῶν Μυστικῶν Ἑταιρειῶν, ἤ ὄχι.
Ἄν εἶναι τὸ πρῶτον θέλετε τοὺς παρατηρήσει, ὅτι ἐὰν εἰς τὴν παρελθοῦσαν κατάστασιν τῆς ἀναρχίας, καὶ τῆς ἀταξίας ἦταν ἴσως ἀναγκαῖον εἰς τοὺς πολίτας νὰ ζητήσωσι προσωπικὴν ἀσφάλειαν διὰ τοῦ δεσμοῦ μυστικῆς τινὸς Ἑταιρείας, ὁ δεσμὸς οὗτος διαλύεται καθ’ ἥν στιγμὴν ὁ τοῦ νομίμου ὅρκου καὶ πρὸς τὴν Κυβέρνησιν, καὶ πρὸς τοὺς Νόμους, χορηγεῖ εἰς ἕνα ἕκαστον καὶ εἰς ὅλους, ὅλας τὰς ἀπαραιτήτους ἀσφαλείας. Ἀπὸ τοιαύτην ἀρχὴν ὁρμώμενοι εὐκόλως, θέλετε ἀποδείξει τὸ ἀσυμβίβαστον τῶν δύο ὅρκων, ἤγουν τοῦ ὑπηρετεῖν τὸ Κράτος, καὶ ὑπηρετεῖν μυστικὴν Ἑταιρείαν, τῆς ὁποίας ὁ σκοπὸς εἶναι ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον ἄγνωστος εἰς τοὺς Ἑταίρους.
Ἄν λοιπὸν οἱ ὑπάλληλοί σας ἤ οἱ ὑπὸ τὴν ὁδηγίαν σας ἀξιωματικοὶ ἀνήκουσιν εἴς τινα Ἑταιρείαν, ἀνάγκη νὰ παραιτηθώωσι, καὶ περὶ τούτου ὀφείλεις νὰ μᾶς βεβαιώσῃς. Ἐξ ἐναντίας θέλετε τοὺς ἐξηγήσει τοὺς κινδύνους εἰς τοὺς ὁποίους ἐκτίθενται πλανώμενοι ἀπὸ ὀλίγους τινάς ὅλως διόλου εἰς τὰ τοιαῦτα ἐνασχολούμενους. Ἀπὸ τὴν κατηγορίαν τῶν Ἑταιρειῶν τῶν μὴ συμβιβαζομένων μὲ τὰ κατὰ Νόμους καθεστῶτα δὲν ἀποκλείομεν καὶ τὴν πρὸ αἰώνων γνωριζομένην ὑπὸ τῷ ὀνόματι τῆς Ἀδελφοποιείας, ἤ Ἀγάπης.
Παραγγέλεσθε, Κύριοι, κατ’ ἐπανάληψιν νὰ κάμετε χρῆσιν τῆς κοινοποιήσεως ταύτης κατὰ τὸν συνετώτερον καὶ ὠφελιμώτερον τρόπον. Προθύμως ἡ Κυβέρνησις θέλει δεχθῆ τὰς εἰδοποιήσεις, ὅσας ἐν καιρῷ καὶ τόπῳ θέλετε δυνηθῆ νὰ τὴν χορηγήσετε.
Ἐν Πόρῳ τῇ 8 Ιουνίου 1828.  Ὁ Κυβερνήτης   Ἰ. Ἀ. Καποδίστριας

ΠΗΓΗ : http://salpisma.blogspot.gr/2013/02/blog-post_8.html


ΣΥΡΙΑ   *
ΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΙ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΥΡΙΑΝ ΜΙΑ ΑΤΕΛΕΙΩΤΗ Μ. ΕΒΔΟΜΑΔΑ!
ΕΙΘΕ ΝΑ ΞΗΜΕΡΩΣΗ Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ

ΔΙΑΦΟΡAI ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΟΣ ΑΠΟ ΦΑΝΑΤΙΣΜΟΝ ΟΠΑΔΩΝ ΤΩΝ

1. Ὡς γνωστόν, ὅλαι αἱ θρησκεῖαι ἐξηπλώθησαν καὶ ἐξαπλώνονται διὰ πυρὸς καὶ σιδήρου. Ἀναλόγως τὶ ἐπίστευαν οἱ διάφοροι βασιλεῖς, αὐτοκράτορες ἢ καὶ πολιτικοὶ τῆς κλίκας των, ποὺ καθυπόταζαν τοὺς λαοὺς καὶ ποδηγετοῦσαν αὐτούς, ἐπέβαλαν καὶ τὴν θρησκείαν τοῦ ἑκάστοτε βασιλέως, αὐτοκράτορος ἢ κυβερνήτου φεουδάρχου διὰ τῆς βίας.

2. Μόνον ὁ ἀλώβητος Χριστιανισμός, ἡ Ὀρθοδοξία, ἐκηρύχθη μὲ λόγια, ἐβεβαιώθη μὲ θαύματα καὶ ἐσφραγίσθη μὲ αἷμα.

Ἀκόμη καὶ χριστιανικὰ δόγματα, ὅπως οἱ παπικοί (οἱ ὁποῖοι καταχρηστικῶς ὀνομάζονται καθολικοί, διότι καθολικοὶ εἶναι μόνον οἱ Ὀρθόδοξοι τῆς ἀδιάφθορης Ὀρθοδοξίας), καθὼς καὶ τὰ διάφορα προτεσταντικὰ δόγματα καὶ παραφυάδες πολλῶν ἑκατοντάδων ἐπεβλήθησαν καὶ ἑδραιώθησαν διὰ τῆς βίας καὶ τῆς αὐταρχικῆς ἑρμηνείας τῶν γραφῶν ! ! ! . . .

3. Ὁ Ἱδρυτής-Θεάνθρωπος Υἱὸς τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος, ὁ Θεὸς τῆς ἀγάπης ἐκήρυξεν : «εἲ τις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθείτω μοι» (Ματθ. 16, 24). Μᾶς τονίζει δὲ ὃτι :
α) «...ἐγώ εἰμί ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή· οὐδεὶς ἔρχεται πρὸς τὸν πατέρα εἰ μὴ δι’ ἐμοῦ » (Ἰωάν., 14, 6),
β) «γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς» (Ἰωάν, 8, 32),
γ) «ἐρευνᾶτε τὰς γραφάς» (Ἰωά. 5, 39),
δ) «Ἕως θανάτου ἀγώνισαι περί τῆς ἀληθείας καὶ Κύριος ὁ Θεὸς πολεμήσει ὑπέρ σου» (Σοφία Σειρὰχ 4, 28).

4. Ἀντίθετα, ὅσοι δὲν πιστεύουν καὶ δὲν ἀκολουθοῦν τὰ ἀνωτέρω δημιουργοῦν ἕνα Χριστιανισμόν, κατὰ τὸν ὁποῖον, οἱ πάντες δύνανται νὰ εἶναι χριστιανοί, ἐκτὸς τοῦ Ἱδρυτοῦ - Θεανθρώπου. Εἶναι οἱ λεγόμενοι ἀνασταυροῦντες τὸν Χριστόν, διότι κάνουν τόσας πολλὰς ἀφαιρέσεις καὶ προσθέσεις, ὥστε ὁ Χριστιανισμός των οὐδεμίαν σχέσιν ἔχει μὲ τὴν ἁγνὴν διδασκαλίαν τοῦ Θεανθρώπου. Ἀμνηστεύουν τὰ πάντα καὶ ἡ πίστις των εἶναι μᾶλλον δαιμονική, παρὰ χριστιανική, χωρὶς φόβον Θεοῦ ὅλα ἐπιτρέπονται καὶ γιατί ὄχι ; ; ; . . .

Ὅλοι αὐτοὶ οἱ δῆθεν χριστιανοί, ὅπως καὶ οἱ Ὀρθόδοξοι μόνον εἰς τὴν ταυτότητα καὶ ὄχι εἰς τὴν οὐσίαν ὀρθοδόξως βιοῦντες, ἀλλὰ καὶ αἱ ἄλλαι θρησκεῖαι χρειάζονται κατεπειγόντως τὸν ἐπανευαγγελισμόν των, διότι ἔχουν καταντήσει λίαν ἐπικίνδυνοι παλιμβάρβαροι.
Εἰς τὴν Μεσην Ἀνατολὴν ἐπικρατεῖ ὁ παλιμβάρβαρος μωαμεθανισμός Ἀλλά, τί περιμένει κανεὶς ἀπὸ μίαν θρησκείαν, τὴν ὁποίαν ἐδημιούργησεν ὁ μέγας θεομπαίχτης καὶ ἰδιοτελέστατος ἀτομιστὴς εἰς τὰ μέτρα του, ὅπως παραδείγματος χάριν, ἕκαστος καὶ ὄχι μόνον ὁ Μωάμεθ ἐδικαιοῦτο νὰ ἒχῃ ὡσὰν συζύγους του ἀκόμη καὶ ἀνήλικα κοριτσάκια 8 ἐτῶν, ἀλλὰ καὶ κάτω τῶν 8 ἐτῶν, διὰ νὰ τοὺς κάνουν νεκρανάστασιν εἰς τοὺς σεξουαλικοὺς ἀδένας ! ! ! . . .  

Ἀλλὰ καὶ ὅλοι οἱ ὑπήκοοί των, πέραν τῶν καθαρῶς ἐπισήμων γυναικῶν, δύνανται νὰ ἔχουν καὶ ὅλας τὰς ὡραίας γυναίκας εἰς τὰς περιοχὰς τὰς ὁποίας κατέκτησαν. Τὴν γυναίκα τὴν θεωροῦν ὡσὰν ἕνα πρᾶγμα, διὰ νὰ τοὺς ἐρεθίζῃ σεξουαλικῶς ! ! ! .

Τὰ  δυστυχισμένα πλάσματα, οἱ καμικάζι καὶ τζιχαντιστές, ναρκώνονται μὲ τὰς διαβεβαιώσεις, τὰς ὁποίας τοὺς κάνουν οἱ Ἰμάμηδες καὶ οἱ ἑρμηνευταὶ τοῦ Κορανίου, ὅτι, ἄν θυσιασθοῦν διὰ τὸ τρισάθλιον κοράνιον, θὰ ἀπολαμβάνουν ὡσὰν πασάδες τεράστια βουνὰ ἀπό πιλάφι, ποταμοὺς ἀπὸ μέλι καὶ ἀπεριορίστως πανεμόρφους παρθένας! ! ! . .
Ἐὰν κάποια γυναίκα παρασυρθῇ καὶ ἁμαρτήσῃ μὲ κάποιον ἄνδρα, πρέπει νὰ χτίζεται εἰς τὸν χῶρον ποὺ ἐπορνεύετο καὶ νὰ πεθαίνῃ διὰ τῆς ἀσφυξίας! ! ! . . .

5. Οἱ Ἑβραῖοι ἔχουν θεσπίσει νὰ λιθοβολῆται ἡ γυναίκα, ποὺ ἐπόρνευε-ἐμοιχᾶτο! ! ! . . . Ὃταν δὲ ἐπαρουσίασαν τὴν ἁμαρτωλὴ γυναίκα εἰς τὸν Θεάνθρωπον Ἰησοῦ, ὄχι μόνον δὲν τὴν ἐλιθοβόλησεν, ἀλλὰ ἀπεναντίας ὁ Θεὸς τῆς ἀγάπης τοὺς ἐτόνισεν τό : «…ὁ ἀναμάρτητος ὑμῶν πρῶτος βαλέτω λίθον ἐπ’αὐτήν» (Ἰωάν. 8, 7)!!!...

6. Ὅλοι ἠσθάνθησαν τοιαῦτα ρίγη καὶ ἐτράπησαν εἰς φυγήν. Τότε ὅμως ὁ ὄντως Μόνος Ἀναμάρτητος λέγει εἰς τὴν μοιχαλίδα καὶ πόρνην:  «γύναι, ποῦ εἰσιν {δηλαδὴ ὅλοι αὐτοὶ οἱ κομπορήμονες τῆς ἠθικῆς, οἱ ὁποῖοι μὲ ἄμετρον ἐγωισμὸν καὶ καυχησιολογίαν ἤθελαν νὰ δολοφονηθῇς} ; οὐδείς σε κατέκρινεν ;  Ἡ δὲ εἶπεν· οὐδείς, Κύριε, εἶπεν δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς· οὐδὲ ἐγώ σε κατακρίνω· πορεύου καὶ ἀπὸ τοῦ νῦν μηκέτι ἁμάρτανε» (Ἰωαν. 8, 10-11)! ! ! .  . .

7. Μὲ αὐτὴν τὴν γλυκύτητα ἡ ἄκρα ταπείνωσις - ὁ Θεάνθρωπος συμπεριεφέρετο καὶ ἐμαγνήτιζεν τοὺς ἀδυνάμους καὶ ἁμαρτωλοὺς ἀνθρώπους, ἐρχόμενος εἰς ρῆξιν μὲ τὸ τρισάθλιον κατεστημένον τῶν γραμματέων καὶ φαρισαίων τονίζων : «…οὐκ ἦλθον καλέσαι δικαίους, ἀλλά ἁμαρτωλούς εἰς μετάνοιαν» (Μάρκ. Β, 17). Τοιουτοτρόπως, ὅλοι οἱ κοπιῶντες καὶ οἱ πεφορτισμένοι προσήρχοντο καὶ προσέρχονται εἰς τὸν Ἰατρόν - Θεραπευτὴν τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σωμάτων καὶ ἀπὸ κατάμαυρα κοράκια μετεβάλλοντο καὶ μεταβάλλονται εἰς λευκὰς περιστερὰς καὶ ἐγκαταλείπουν ὅλην τὴν χλιδὴν καὶ τὴν ἀπόλαυσιν τοῦ ματαίου τούτου κόσμου. Καὶ ἦσαν τόσον πολὺ εὐτυχεῖς, ὥστε τὸν πακτωλὸν χρημάτων, χρυσοῦ, μαργαριταριῶν καὶ πολυτιμοτάτων λίθων τὰ περιεφρόνουν καὶ τὰ ἐθεώρουν ὡσὰν σκύβαλα ἐν συγκρίσει μὲ τὸν γλυκύτατον Ἰησοῦν καὶ ἦσαν διατεθειμένοι νὰ ὑποστοῦν τὰ πάνδεινα, διὰ νὰ κερδίσουν Αὐτὸν ! ! ! . . .

8. Δεκάδες ἑκατομμύρια μαρτύρων καὶ νεομαρτύρων, ἐγκατέλειπαν τὰς μεγάλας περιουσίας των καὶ ὅλα τὰ θέλγητρα τοῦ ματαίου τούτου κόσμου καὶ ἐπροτίμων νὰ ὑποστοῦν τὰ ἀπερίγραπτα μαρτύρια διὰ νὰ παραμείνουν προσκεκολλημένοι εἰς τὸν Νυμφίον τῆς Ἐκκλησίας, Θεάνθρωπον γλυκύτατον Ἰησοῦν ! ! ! . . .

9. Βεβαίως τώρα ἐμειώθησαν ἢ ἐξέλιπον εἰς τὴν χώραν μας τὰ σωματικὰ μαρτύρια, πλὴν ὅμως, βασιλεύει καὶ κυριαρχεῖ τὸ μαρτύριον τῶν συνειδήσεων. Πονηροὶ καὶ γόητες, πλανῶντες καὶ πλανώμενοι, ἀμοραλισταί, πατοῦν ἐπὶ πτωμάτων ὀμνύοντες γῆν καὶ ὕδωρ εἰς τὸ αἰσχρότατον κατεστημένον, διὰ νὰ ἀναρριχηθοῦν διὰ τῆς ἀναξιοκρατίας, φαυλοκρατίας καὶ τρισαθλίου ἐκμαυλισμοῦ των καὶ παραγκωνίζουν μίαν ζωὴν ὁλόκληρον τοὺς ἀξίους καὶ ἐναρέτους μὲ ἦθος ἐργασίας, ἐπειδὴ δὲν ἀναμειγνύονται μὲ σκοτεινὰς δυνάμεις καὶ δὲν γίνονται Ἐφιάλται καὶ σύγχρονοι Ἰοῦδαι, ἀλλά προτιμοῦν νὰ ὑποφέρουν τὰ πάνδεινα ! ! ! . . .

10. Καὶ αὐτοὶ οἱ τότε μάρτυρες προσείλκυον τὴν Θείαν Χάριν, ἁπαλύνοντας τοιουτοτρόπως τὰ μαρτύριά των, τὰ ὁποῖα διῆρκον μερικὰς ὥρας, ἡμέρας, ἑβδομάδας ἤ ἔστω μῆνας, τὸ δὲ τῶν συγχρόνων μαρτύρων τῆς συνειδήσεως εἶναι διηνεκές ! ! ! . . .

Οἱ σύγχρονοι μάρτυρες Ὀρθόδοξοι χριστιανοὶ ὑφίστανται τὸ μαρτύριον ἀπὸ τὸ φαῦλον καὶ αἰσχρότατον κατεστημένον μὲ χριστιανικὸν μανδύαν, τὸ ὁποῖον δολοφονεῖ ἠθικῶς, καὶ ἐμμέσως καὶ σωματικῶς, τοὺς συγχρόνους μάρτυρας, ἐν ὀνόματι τοῦ «χρηστοῦ κράτους δικαίου» καὶ τῆς «χριστιανικῆς κοινωνίας καὶ πολιτείας»!!!...

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΑΙΤΙΑ ΤΩΝ ΕΜΦΥΛΙΩΝ ΠΟΛΕΜΩΝ

1.Ὅπως καὶ ἄλλοτε ἔχομεν διεξοδικώτατα ἀναπτύξει, πρωτογενὴς αἰτία τοῦ κακοῦ εἶναι οἱ παλιμβάρβαροι χριστιανοὶ τῶν ἀποικιοκρατικῶν κρατῶν τῆς Εὐρώπης καὶ τῆς Ἀμερικῆς. Αὐτοὶ φροντίζουν νὰ ἀνέρχωνται εἰς τὰ καθεστῶτα καὶ νὰ διαιωνίζωνται εἰς τὴν ἐξουσίαν φαῦλα ὑποκείμενα, τύραννοι τῶν λαῶν, ἀρκεῖ νὰ εἶναι πειθήνια ὄργανα τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων. Ὅταν διαπιστώνουν, ὅτι οἱ λαοὶ ξεσηκώνονται, τότε ἐξοπλίζουν αὐτὰς τὰς λαϊκὰς μάζας, διὰ νὰ ἀνατραποῦν οἱ μέχρι πρό τινος «πουλημένοι» καὶ ἐφευρίσκουν ἄλλα «δοτὰ ἀνθρωπάκια», τὰ ὁποῖα εἶναι εἰς θέσιν νὰ ὀμώσουν γῆν καὶ ὕδωρ εἰς τοὺς ἰσχυροὺς τῆς γῆς, ὅπως π.χ. οἱ οὐτσεκάδες τοῦ Κοσσυφοπεδίου ἀπὸ ἐξτρεμισταὶ δολοφόνοι καὶ ἰσοπεδωταὶ ἐβαπτίσθησαν εἰς «ἐπιβολεῖς τῆς τάξεως» ! ! ! . . .
Εἶναι γνωστόν, ποῖον ὄλεθρον καὶ συμφορὰν ἐπέφερε τὸ διεφθαρμένον ὑποκείμενον, θρέμμα τῶν σιωνιστῶν, Ὀσάμα μπιν Λάντεν...
2.Οἱ σιωνισταὶ τῆς Δύσεως προκαλοῦν συνεχῶς μεγάλας προκλήσεις παντοῦ καὶ ὁμοθυμαδὸν καταφέρονται ἐναντίον τῶν δικτατορικῶν καθεστώτων, τὰ ὁποῖα οἱ ἴδιοι ἐγκατέστησαν, ὡς π.χ. τὸν «χασάπη τῆς Βαγδάτης» Σαντὰμ Χουσεΐν, τὸν ὁποῖο προηγουμένως εἶχαν βάλει νὰ χτυπᾶ τὸ Ἰρὰν καὶ ἄνω τοῦ ἑνὸς ἑκατομμυρίου ἀνθρώπων ἐδολοφονήθησαν ἑκατέρωθεν. Ὃταν ὁ Σαντὰμ Χουσεΐν ἔπαυσε νὰ ὑπακούῃ εἰς τοὺς σιωνιστάς, τότε τὸν κατηγόρησαν, ὅτι δῆθεν εἶχε χημικὰ καὶ ἀτομικὰ ὅπλα, διὰ νὰ τὸν γκρεμίσουν καὶ νὰ ἐκμεταλλευθοῦν τὸν μαῦρον χρυσόν. Προηγουμένως, εἶχαν δημιουργήσει καὶ τὸν ἐμφύλιον σπαραγμὸν εἰς τὸ Ἀφγανιστάν, διὰ νὰ ἐπικρατήσουν καὶ ἐκεῖ οἱ σιωνισταί ! ! ! . . .Τὸ ἴδιο ἔκαναν καὶ μὲ τὴν Γιουγκοσλαβίαν. Οἱ ἀπαίσιοι καὶ εἰδεχθέστατοι φονιάδες αἱματοκύλησαν τὴν πρώην Γιουγκοσλαβίαν καὶ ἐξήγειραν τὰς διαφόρους θρησκείας, νὰ δημιουργηθῇ ὁ ἐμφύλιος πόλεμος μεταξὺ τῶν διαφόρων θρησκειῶν καὶ δογμάτων καὶ νὰ ἀλληλοσπαράζωνται οἱ πρώην Γιουγκοσλάβοι μεταξύ των.
3.Τὴν 5.2.1994 ὠργάνωσαν καὶ τὴν «προβοκάτσια» τῆς ἀγορᾶς τοῦ Σαράγεβο καὶ τὴν σφαγὴν εἰς τὴν Σρεμπρένιτσα τὸ 1995, διὰ νὰ καταφέρωνται ἐναντίον τῶν Ὀρθοδόξων Σέρβων, ὅτι δῆθεν ἔκαναν ἐγκλήματα πολέμου. Οἱ παλιμβάρβαροι νατοϊκοὶ τοὺς ἔρριχναν ἀπὸ τὴν Ἀδριατικὴν πυραύλους ἀκόμη καὶ ἀνήμερα τοῦ Πάσχα τῶν Ὀρθοδόξων, γράφοντες προηγουμένως εἰς τοὺς πυραύλους μὲ σπρέι  «Καλὸ Πάσχα» ! ! ! . . .
4.Αὐτοὶ οἱ ἀπαίσιοι καὶ ἀδίστακτοι σιωνισταί, διὰ νὰ δύνανται νὰ ἐπεμβαίνουν εἰς ὅλην τὴν ὑφήλιον, χωρὶς τὴν παραμικρὰν ἀντίστασιν, ἀπεναντίας νὰ τυγχάνουν καὶ ἀπείρων διευκολύνσεων ἀπὸ τοὺς Ἄγγλους, Γάλλους, Γερμανοὺς καὶ Ἀμερικάνους, ὡς γνωστὸν ἐδημιούργησαν καὶ τὴν «προβοκάτσια» - καταστροφὴν τῶν διδύμων πύργων τῆς 11ης Σεπτεμβρίου 2001, θυσιάζοντες μερικὰς χιλιάδας ἐργαζομένους (παρ΄ὅλον ὅτι ἐκεῖ οἱ περισσότεροι τῶν ἐργαζομένων εἶναι ἑβραϊκῆς καταγωγῆς, ἐν τούτοις, οὔτε ἕνας ἑβραῖος δὲν ἐφονεύθη, ἀλλὰ μόνον Ἰταλοί, Ἕλληνες, Κορεάται, Ἰνδοὶ καὶ λοιποί). Τοιουτοτρόπως καὶ μὲ αὐτὴ τὴν «προβοκάτσια» ἐπέτυχον ἑκατομμυριοπλάσια ἀπ’ ὅ,τι θὰ ἐπετύγχαναν, ἐὰν ἔστελναν χιλιάδες στρατιὰς ἐναντίον τῶν διαφόρων χωρῶν καὶ καθεστώτων. Τοιουτοτρόπως, ἐπέτυχαν νὰ ἐξουθενώσουν καὶ τὴν Λιβύην μὲ τὴν συμπαράστασιν πάντοτε τῶν παλιμβάρβαρων νατοϊκῶν κρατῶν, μὲ ἀπώτερον σκοπὸν νὰ ἐξασφαλίσουν καὶ ἐκεῖ τὰ πετρέλαια καὶ νὰ ἔχουν σφαίρας ἐπιρροῆς παντοῦ καὶ νὰ γίνωνται φόβος καὶ τρόμος, διὰ τοὺς γύρω λαούς, νὰ μὴ «βγάζουν ἀνάσα» , διότι θὰ ὑποστοῦν τὰ δεινά τῶν ἂλλων λαών! ! ! . . .

ΛΙΑΝ ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΚ ΤΩΝ  ΕΠΙΔΡΟΜΕΩΝ  ΑΛΛΟΦΥΛΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΟΙΚΩΝ

1.Ἡ κατεξοχὴν ἀνηθικότης ἐκδηλώνεται εἰς τὴν Ἑλλάδα μας, ἡ ὁποία μετατρέπεται εἰς πολυπληθυσμικὴν καὶ πολυθρησκευτικήν. Οἱ καταχθόνιοι καὶ ἀπαίσιοι σιωνισταὶ ἐξώπλισαν καὶ ἐξοπλίζουν συνεχῶς τοὺς ἐξτρεμιστὰς μουσουλμάνους, τοὺς ἐβάπτισαν δημοκρατικοὺς ἀντιπάλους τοῦ καθεστῶτος καὶ τοὺς ἐνισχύουν παντοιοτρόπως, οὓτως ὥστε μὲ τὸν ἀλληλοσπαραγμὸν νὰ μὴ μείνῃ, εἰ δυνατόν, οὔτε ἕνας Σύριος εἰς τὴν πολιτισμένην χώραν τῆς Συρίας, διὰ νὰ ἐπεκταθῇ ἡ Σιὼν καὶ νὰ εἶναι φόβος καὶ τρόμος διὰ τοὺς ἐναπομείναντας. Μὲ τὴν ἐξουθένωσιν τῆς Συρίας, ἐμμέσως, ἔχομεν ἐπιπτώσεις καὶ εἰς τὴν Ἑλλάδα μας, μὲ τὸ νὰ μᾶς ἀποστέλλουν οἱ «φίλοι» μας Τοῦρκοι, καθημερινῶς, ἑκατοντάδας ἤ καὶ χιλιάδας, ὄχι μόνον κατατρεγμένους Σύριους, ἀλλὰ καὶ Μαροκινούς, Ἀλγερινοὺς καὶ ἂλλους ἀπὸ λοιπὰς μωαμεθανικὰς χώρας, βαπτίζοντες αὐτούς, ὡς δῆθεν Συρίους πρόσφυγας.
Αὐτοί, πρὶν ἀποβιβασθοῦν εἰς τὴν Ἑλλάδα, σκίζουν καὶ πετοῦν εἰς τὴν θάλασσαν ὅλα τὰ ταξειδιωτικά των ἔγγραφα, διὰ νὰ ταυτοποιοῦνται ὡς καὶ ἔποικοι Σύριοι, ἐνῷ οὐσιαστικῶς, ὅλοι αὐτοὶ εἶναι ἀλλόφυλοι ἐπιδρομεῖς, «κάθε καρυδιᾶς καρύδι» καὶ ἔποικοι καὶ κινδυνεύομεν ἀφαντάστως ἀπὸ κάθε ἄποψιν! ! ! . . .
2.Βεβαίως οἱ ἰθύνοντες, διὰ νὰ ρίξουν στάκτην εἰς τὰ μάτια τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν, ψεύδονται ἀσυστόλως, ὅτι δῆθεν ἔχομεν μόνον 55.000 ἢ 80.000 πρόσφυγας. Ἡ πραγματικότης εἶναι, ὅτι μᾶς ἔχουν «ξεφορτώσει» οἱ φίλοι μας οἱ Τοῦρκοι πολλὰς ἑκατοντάδας χιλιάδας μωαμεθανοὺς ἢ καὶ ἑκατομμύρια. Ὅλοι αὐτοὶ εἶναι παθιασμένοι ἀπὸ τὴν πλάνην τοῦ κορανίου καὶ εἶναι λίαν δυσχερὲς νὰ προσαρμοσθοῦν μὲ τὰ ἑλληνικὰ ἤθη καὶ ἔθιμα, τὸν ἑλληνικὸν πολιτισμὸν καὶ τὴν Ὀρθοδοξίαν! ! ! . . .  
Ἀπὸ καιροῦ εἰς καιρὸν οἱ πρόσφυγες μουσουλμάνοι εἰς τὴν Νορβηγίαν ὠρύονται «δὲν ἠμποροῦμε νὰ ζήσωμε μαζὶ μὲ τὰ γουρούνια, τοὺς ἄπιστους χριστιανούς, ζητοῦμε αὐτονομίαν» ! ! ! . . .
3.Δυστυχῶς ὑπάρχουν ἀναίσχυντοι ἰθύνοντες εἰς τὴν Ἑλλάδα, οἱ ὁποῖοι ἀπαντοῦν εἰς ὅσους κρούουν τὸν κώδωνα τοῦ κινδύνου διὰ τὸ τεράστιον δημογραφικὸν πρόβλημα, τὸ ὁποῖον διερχόμεθα καὶ διὰ τὰς ἑκατοντάδας χιλιάδας ἐκτρώσεις (αἱ ὁποῖαι γίνονται μάλιστα δημοσίᾳ δαπάνῃ), «δὲν χρειαζόμεθα πολλὲς γεννήσεις, ἤδη ἔρχονται ἕτοιμοι».
Αἱ χριστιαναὶ γυναῖκες, μὲ τὰς προώρους προγαμιαίας σχέσεις παραμορφώνονται καί, ὅταν ἀργότερον νυμφεύονται, δὲν εἶναι ἐφικτὸν νὰ συλλάβουν τέκνα. Μαιευτῆρες «χασάπηδες - σκιτζῆδες», μεθυσμένοι ἀπὸ τὰ τεράστια ποσά, τὰ ὁποῖα λαμβάνουν διὰ τὰς ἐκτρώσεις, πείθουν ἀνοήτους Ἑλληνίδας νὰ μὴ γεννοῦν φυσιολογικῶς, ἀλλὰ διὰ καισαρικῆς τομῆς. Διὰ τῆς ὑπογεννητικότητος πολλαπλασιάζεται τὸ δημογραφικὸν πρόβλημα. Ἀπὸ τὴν ἄλλην πλευρὰν αἱ μουσουλμάναι τεκνοποιοῦν 5, 10 καὶ 20 τέκνα μὲ μέγιστον κίνδυνον οἱ Ἕλληνες νὰ καταντήσουν μειοψηφία εἰς τὸν τόπον των καὶ θὰ ὀφείλουν νὰ ὑπακούουν εἰς τὴν πλειοψηφίαν τῶν μωαμεθανῶν. Μελλοντικῶς θὰ ὑπάρχῃ κίνδυνος οἱ χριστιανόπαιδες νὰ ἀναγκάζωνται νὰ ἔχουν ὁδομαχίας μὲ τοὺς ἐξτρεμιστὰς μωαμεθανοὺς διὰ νὰ προασπίζωνται τὰ ἱερὰ καὶ ὅσια τῆς φυλῆς μας καὶ τῆς πίστεώς μας ! ! ! . . .
4.Ἀνάγκη, λοιπόν, νὰ ἀντιδράσωμεν παντοιοτρόπως ἐγκαίρως καὶ εὐκαίρως καὶ νὰ προλάβωμεν τὸ κακόν, διὰ νὰ μὴ μᾶς ἀναθεματίζουν οἱ ἀπόγονοί μας διὰ τὴν ἐγκληματικὴν μας ἀδιαφορίαν, πρὶν αὔριον εἶναι ἀργά! ! ! . . .
Τροπάριον ἀνωνύμου χριστιανοῦ διὰ τοὺς συγχρόνους Ὀρθοδόξους μάρτυρας τοῦ «Ἰσλαμικοῦ τόξου» :

Μάρτυρες Συρίας τε καὶ Ἰράκ, Αἰγύπτου, Λιβύης, Τυνησίας τε καὶ Ἰράν, Σουδάν, Νιγηρίας καὶ πάσης Γῆς ἐν γένει, παρὰ τῶν μουσουλμάνων σφαγέντες, χαίρετε ! . . .                                        

Βαβαί τῆς ἀναλγησίας καὶ τῆς ὑποκρισίας τῶν ἰθυνόντων! ! ! . . .

*Ἀνηρτήθη εἰς τὴν ἱστοσελίδα μας http://www.fotgrammi.gr/index.php/news-tama/1189---------204-17ΔΙΑΦΟΡΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΩΔΗ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΝ ΔΙΑΚΟΝ  
(Λαμία 26.4.2017)                                                                          


Ἡ καλλικέλαδος ἀηδών, ὁ γνωστὸς εἰς πολλὰς χιλιάδας μέλη, φίλους, συνεργάτας καὶ θαυμαστὰς τῶν φορέων μας, ὁ Γεν. Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Κηφισσίας, Ἀμαρουσίου καὶ Ὠρωποῦ, ὁ πατὴρ Χρῖστος Κυριακόπουλος συνέπραξεν εἰς τὴν ὠδὴν πρὸς τὸν Ἀθανάσιον Διάκον εἰς τὸ Ἀμφιθέατρον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φθιώτιδος.

Περισσότερα :  http://www.fotgrammi.gr/index.php/2009-07-31-01-00-24/2009-07-31-01-26-58/1190-----26417----------


Aἰσθανόμεθα ὑπερήφανοι, διότι ἡ «Φωτεινὴ Γραμμή» ἔχει διαδοθῆ εἰς ὅλην τὴν ὑφήλιον.
μέχρι καὶ τὸ Κέντρον Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ εἰς τὴν Μόσχαν.   
ΔΑΪΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΠΟΝΟΜΗ  ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΤΟΥ
ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΟΥ
ΕΘΝΙΚΟΥ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ὁ Ἄνθρωπος καὶ Ἐπιστήμων, ὁμότιμος Καθηγητὴς τῆς Ἰατρικῆς τοῦ Ἐθνικοῦ καὶ Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, λίαν προσφιλής, ἀγαπητὸς καὶ σεβαστὸς Καθηγητὴς κ. Γεώργιος Δαΐκος ἐπὶ τέλους ἔλαβεν τὸν τίτλον τοῦ Ἐπιτίμου Καθηγητοῦ τῆς Σχολῆς Ἐπιστημῶν Ὑγείας, τὴν Δευτέρα 12 Ἰουνίου 2017 καὶ ὥραν 19.00 εἰς τὴν Μεγάλην Αἴθουσαν τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.

Ἕλληνες Μητροπολιτικῆς Ἑλλάδος καὶ ἀπὸ τὴν Διασπορὰν καθὼς καὶ Φιλέλληνες, ὅσοι ἔχουν γνωρίσει τὸν Ἀνθρωπισμὸν καὶ τὴν Ἐπιστήμην τοῦ μεγίστου Καλοῦ Σαμαρείτου Γεωργίου Δαΐκου δοξάζουν τὸν Θεόν, διότι ἀκόμη καὶ σήμερον ὑπάρχουν φιλεύσπλαχνοι καὶ φιλάνθρωποι ἐπιστήμονες ὡσὰν τὸν διεθνοῦς φήμης ἀνάργυρον Καθηγητὴν Ἰατρικῆς κύριον Γεώργιον Δαΐκον.

Μετὰ λόγου γνώσεως καταθέτομεν τὴν ταπεινήν μας μαρτυρίαν.

Πρὸ τριάντα ἐτῶν ἐγνωρίσαμεν τὸν σοφόν, εὐσυνείδητον, ἀκάματον καὶ κυρίως μὲ ἀκέραιον χαρακτήρα, ἀνάργυρον Ἐπιστήμονα καὶ κυρίως Ἄνθρωπον, Καθηγητὴν κ. Γεώργιον Δαΐκον.

Ὅταν διεπίστωσε τὸ μέγιστον κοινωνικὸν καὶ φιλανθρωπικὸν ἔργον μας, ὄχι μόνον, ὡς ἰατρὸς δὲν ἠθέλησε ποτὲ νὰ λάβῃ χρήματα ἀπὸ ἐμᾶς ὅλους ἀλλὰ καὶ συστρατεύθηκε μὲ πολλοὺς ἄλλους.
Ἐπὶ δεκαετίας ὑπῆρξεν Ἀντιπρόεδρος τοῦ «Διορθοδόξου Συνδέσμου ὁ Ἀπόστολος Παῦλος» καὶ τοῦ Σωματείου «Οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους» καὶ μέλος τοῦ «Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν». Πάντοτε ὑπῆρξε στενώτατος συνεργάτης καὶ πολυτιμότατος σύμβουλος διὰ τὸ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ.
Ὅλοι μαζὶ ἀπεστείλαμεν ἄνω τῶν 75.000 τόννων ἀνθρωπιστικῶν βοηθειῶν εἰς Βαλκανικάς, Παρευξεινίους, Ἀφρικανικὰς κλπ χώρας. Ἀπὸ τὰ θυλάκια του προσέφερε εἰς πλῆθος ἀνθρωπιστικῶν καὶ ἐκκλησιαστικῶν ὀργανώσεων σπουδαῖα ποσά (συμπεριλαμβανομένων καὶ ἡμῶν).
Διὰ τὰς ἠθικὰς καὶ ὑλικὰς ἀνιδιοτελεστάτας συμπαραστάσεις του ἐβραβεύσαμεν αὐτὸν τὴν 14.1.2006 εἰς τὸν Φιλολογικὸν Σύλλογον «Παρνασσός», μαζὶ μὲ τὸν Ὁμ. Καθηγητὴν τῆς Καρδιολογίας κ. Παῦλον Τούτουζαν, ἐπίσης πολύτιμον συνεργάτην μας.

Εἶναι ὄνειδος διὰ τὴν Πολιτείαν καὶ τὸ Ἀνώτατον Πνευματικὸν Ἵδρυμα τῆς Ἑλλάδος, τὴν Ἀκαδημίαν Ἀθηνῶν, διότι τοιοῦτοι «ἀετοί» τῆς Ἐπιστήμης, τοῦ Ἀνθρωπισμοῦ, τῆς Προσφορᾶς καὶ τῆς Ἀνιδιοτελείας δὲν ἀξιοποιοῦνται ἐγκαίρως καὶ εὐκαίρως ἀλλά, δυστυχῶς, ἐπιπλέουν οἱ  «φελλοί» , οἱ δίψυχοι, οἱ πονηροί, οἱ γόητες καὶ οἱ  «ἀριβίστες»  καὶ παραγκωνίζονται οἱ ἄξιοι.

Διότι, δυστυχῶς, σήμερα προβάλλονται συστηματικῶς καὶ ὠργανωμένως οἱ «φελλοί», αἱ παλλακίδες, οἱ ἀνώμαλοι, οἱ «πατριάρχες» τῆς διαπλοκῆς καὶ τῶν ὠργανωμένων συμφερόντων, οἱ «κομπιναδόροι», οἱ στυλοβάτες τοῦ αἰσχίστου κατεστημένου καὶ οἱ «Νενέκοι» διὰ τοὺς ὁποίους ὁ θρυλικὸς γέρος τοῦ Μοριὰ Θεόδωρος Κολοκοτρώνης ἠναντιώνετο διὰ νὰ σώσῃ τὴν κατάστασιν. Τὸ ἐπέτυχεν μὲ τὴν προοτροπήν «Φωτιὰ καὶ τσεκούρι εἰς τοὺς Νενέκους».

Ἑκατοντάδες ἰατροί-μαθηταί του, ἀλλὰ καὶ ἄλλοι ἄνθρωποι τῶν γραμμάτων, τῶν τεχνῶν, τῆς ἐπιστήμης καὶ ἐν γένει τῆς κοινωνίας παρέστησαν εἰς τὴν σεμνὴν καὶ λαμπρὰν ἀναγνώρισιν τοῦ διεθνῶς ἀναγνωρισμένου καὶ μὲ κῦρος καθηγητοῦ καὶ προπαντὸς ἀνθρώπου κυρίου Γεωργίου Δαΐκου.
Συγχαίρομεν τοὺς πρωτεργάτας καὶ ἐν γένει ὅσους εἶχον τὴν ἐν λόγῳ πρωτοβουλίαν, ἔστω καὶ πάρα πολὺ ἀργά. Τοιοῦτοι ἰδεολόγοι καὶ προπαντὸς ἀνιδιοτελεῖς, ταπεινοί, εὐλαβεῖς, κοινωνικοὶ ἐργάται, ἀντάξιοι τῆς εὐποιΐας τοῦ κυρίου Γεωργίου Δαΐκου σπανίζουν.
Εἰς ἕνα χρηστὸν κράτος δικαίου καὶ μίαν πραγματικὴν δημοκρατίαν θὰ ἔπρεπε πρὸ πολλοῦ ἡ Πολιτεία, ἡ Ἐκκλησία, ἡ Ἀκαδημία καὶ ὅλα τα ἀνώτατα καθιδρύματα τῆς Ἑλλάδος νὰ εἶχαν ἀναγνωρίσει τὸν ἐν λόγῳ «καλὸν Σαμαρείτην» καὶ νὰ τὸν προβάλλουν διεθνῶς ὡς πρότυπον διὰ τὰς ἐπερχομένας γενεάς.
Θὰ ἔπρεπε νὰ εἶχεν ἀναλάβει τὴν φροντίδα του τὸ «Πρυτανεῖον» τῆς Πολιτείας.
Κάθε ἔτος τὴν 30ὴν Ἰανουαρίου, ἑορτὴν τῶν τριῶν Φωστήρων τῆς τρισηλίου Θεότητος, θὰ ἔπρεπε νὰ τὸν προβάλλουν ὡς πρότυπον διὰ τὰς ἐπερχομένας γενεάς.
Ὅμως, ὁ καθηγητὴς κ. Δαΐκος, ἀπεχθανόμενος τὰς προσχωρήσεις εἰς σκοτεινοὺς κύκλους, παρέμεινεν «διαμάντι» πολυτιμότατον καὶ ἀνεκτίμητον εἰς τὴν ἀφάνειαν, τὴν περιφρόνησιν καὶ τὴν λήθην, ὅπως γίνεται μὲ τὰς ὑγιεῖς προσωπικότητας, αἱ ὁποῖαι ἔχουν τὸ σθένος, τὴν τόλμην καὶ τὴν ὑγιῆ καρτερίαν νὰ ἐναντιώνωνται πρὸς τὰ ἑκάστοτε ρεύματα τῆς ἐποχῆς, τὰ ὁποῖα ἀκολουθοῦν οἱ φελλοί, τὰ πτώματα καὶ περιττώματα.
Ὁ μέγιστος αὐτὸς ἀνεκτίμητος καὶ πολυτιμότατος θησαυρὸς οὐδέποτε ἐπεδίωξε τιμητικὰς διακρίσεις καί ἀναδείξεις. Ὅ,τι ἐπέτυχεν, τὸ κατάφερε μὲ τὸ ἦθος ἐργασίας, τὴν εὐσυνειδησίαν, τὸν ἀκέραιον χαρακτῆρα, τὴν ἀνθρωπιάν του καὶ τὴν ταπεινότητά του. Δοξάζομεν τὸν Θεόν, διότι ἐγλύτωσεν ἀπὸ λασπολογίας καὶ διασυρμούς, ὅπως χιλιάδες ἄλλαι προσωπικότητες.
Τὸ πρότυπον ἐπιστήμης καὶ ἀρετῆς, ὡσάν «νέος Παῦλος» ἐφήρμοζεν τό: «τίς ἀσθενεῖ, καὶ οὐκ ἀσθενῶ ; τίς σκανδαλίζεται, καὶ οὐκ ἐγὼ πυροῦμαι ;» (Β Κορινθ. 11, 29).
Εἰς τοὺς ἐπαίνους ἐπανεαλάμβανεν τὸ τοῦ Παύλου :
«ἐγὼ γὰρ ἤδη σπένδομαι, καὶ ὁ καιρὸς τῆς ἐμῆς ἀναλύσεως ἐφέστηκε. τὸν ἀγῶνα τὸν καλὸν ἠγώνισμαι, τὸν δρόμον τετέλεκα, τὴν πίστιν τετήρηκα· λοιπὸν ἀπόκειταί μοι ὁ τῆς δικαιοσύνης στέφανος, ὅν ἀποδώσει μοι ὁ Κύριος ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, ὁ δίκαιος κριτής, οὐ μόνον δὲ ἐμοί, ἀλλὰ καὶ πᾶσι τοῖς ἠγαπηκόσι τὴν ἐπιφάνειαν αὐτοῦ» (Τιμ. Β΄ 4, 7-8).

Ἄς προσευχηθῶμεν μὲ ὅλην τὴν δύναμιν τῆς ψυχῆς μας εἰς τὸν δωρεοδότην Θεὸν νὰ φωτίσῃ πολλοὺς ἄλλους νέους, ὄχι μόνον τῆς Ἰατρικῆς ἐπιστήμης, ἀλλὰ καὶ ὅλων τῶν ἐπιστημῶν, νὰ μιμηθοῦν τὸ ἐν λόγῳ πρότυπον καὶ νὰ ἀναδειχθοῦν καὶ αὐτοὶ ὡς πολυτιμότατοι ἐπιστήμονες καὶ ἀνθρωπισταὶ διὰ τὸ κοινὸν καλὸν πρὸς δόξαν Θεοῦ.
Νὰ ἀποτρέπωμεν δὲ τοὺς ἐγωιστάς, τοὺς δοκησισόφους, τοὺς ἔχοντες οἴησιν, τοὺς ἀλαζόνας καὶ τοὺς καυχησιολόγους νὰ ἐπαίρωνται διὰ νὰ μὴ γίνωνται ἡ αἰτία νὰ βαρυγκομοῦν θύματά των καὶ νὰ ἀναθεματίζουν τοὺς γονεῖς τυράννων, σαδιστῶν καὶ ἀγρίων ἐκμεταλλευτῶν, διότι :
α) «ἐπιστήμη ἄνευ ἀρετῆς πανουργία οὐ σοφία φαίνεται»,
β) ἀπὸ πανεπιστήμονες, κακοὺς ἐργάτας «θεωρία ἐπισκόπου καὶ καρδία μυλωνὰ» εἶναι ὑπερχορτάτη ἡ κοινωνία μας,
γ)νὰ μὴ ἐφαρμόζεται τὸ γραφικόν: «τὸ γὰρ ὄνομα τοῦ Θεοῦ δι᾽ὑμᾶς βλασφημεῖται ἐν τοῖς ἔθνεσι» (Ρωμαίους 2, 24).

Εἰς τὸν σπάνιον καὶ μέγιστον αὐτὸν ἐπιστήμονα, ἰδεολόγον καὶ ἀνιδιοτελῆ ἄνθρωπον, ἄς εὐχώμεθα περαιτέρω ΕΤΗ ΠΟΛΛΑ μὲ ἀπόλυτον ὑγιείαν, κατὰ τὸ «ἀνακαινισθήσεται, ὡς ἀετοῦ ἡ νεότης σου» (Ψαλμ. 102,5).
Ὅλα αὐτὰ τὰ γράφομεν μετὰ λόγου γνώσεως, ἄκρως ἀντικεμενικῶς, διότι εἴχομεν τὴν μεγίστην τιμὴν νὰ συνεργασθῶμεν μαζί του δεκαετίας ὁλοκλήρους εἰς τὸ φιλανθρωπικὸν καὶ κοινωνικὸν τομέα.
Πρὸς τοῦτο, εὐλογοῦμεν, προσκυνοῦμεν καὶ δοξολογοῦμεν τὴν Παναγίαν Τριάδα, διότι μᾶς ἥνωσεν μὲ τὸν ἄριστον τοῦτον ἐπιστήμονα καὶ ἀνθρωπιστήν.
Ὁ Κύριος νὰ τοῦ χαρίζῃ ὑγείαν, μακροζωίαν, ἔτη εἰρηνικὰ καὶ «καλὴν ἀπολογίαν» εἰς τὸ φοβερὸν βῆμα τοῦ Θεανθρώπου.

Εἰς τὴν ἱστοσελίδα (*) μας ἀνηρτήσαμεν ἀποσπάσματα ἀπὸ τὴν ὅλην τελετὴν (διότι προσφωνήσεις καὶ ἔπαινοι διαφόρων δὲν ἀκούονται τόσον εὐκρινῶς) διὰ νὰ διδάξωμεν τὸν λαὸν κατὰ τό: «...οὕτω λαμψάτω τὸ φῶς ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὅπως ἴδωσιν ὑμῶν τὰ καλὰ ἔργα καὶ δοξάσωσι τὸν πατέρα ὑμῶν τὸν ἐν τοῖς οὐρανοῖς.» (Ματθαῖος 5,16).

ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ «Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»
ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ
ΣΩΜΑΤΕΙΟΝ «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ»
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ «ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ»

(*) http://www.fotgrammi.gr/index.php/news-tama/1203--------12617--1900-
http://www.fotgrammi.gr/index.php/2009-07-31-01-00-24/2009-07-31-01-25-36/1211---------video-22617
https://www.youtube.com/watch?v=8SiH9OaYwJ4
ΑΙ ΑΛΥΤΡΩΤΟΙ ΠΑΤΡΙΔΕΣ ΖΩΝΤΑΝΕΥΟΥΝ
ΕΙΣ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ
ΤΗΣ Κ. ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΔΕΛΙΜΙΧΑΛΗ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛ.ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΝ
Κ. ΜΑΡΙΑΝ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ   *
28.6.2017
Ἡ σπουδαία ἀγωνίστρια κυρία Δήμητρα Δελιμιχάλη - Γεωργιάδη ἀγωνίζεται δεκαετίας ὁλοκλήρους διὰ τὴν προβολὴν τῶν ἀλυτρώτων πατρίδων, διαφορετικῶς θὰ ἐφαρμοσθῇ ἡ λαϊκὴ ρῆσις : «Λαοὶ ποὺ ξεχνοῦν τὴν ἱστορίαν των, τὴν  καταγωγήν των καὶ τὸν προορισμὸν των εἶναι καταδικασμένοι νὰ σβήσουν».
Αὐτὸ εἶναι τὸ δόγμα τῶν σιωνιστῶν, οἱ ὁποῖοι προσπαθοῦν μὲ κάθε θεμιτὸν καὶ ἀθέμιτον μέσον νὰ καταστρέψουν τὴν σθεναρὰν ἀντίδρασιν τῶν Ἑλλήνων καὶ νὰ τοὺς μετατρέψουν εἰς πειθήνια, τυφλὰ ὄργανά των.

Ἡ σπουδαιοτάτη καὶ ἱκανvτάτη πανεπιστήμων, καθηγήτρια κ. Μαρία Μαντούβαλου, ἡ ὁποία δὲν ἔχει λίαν εὔκαμπτον τὴν σπονδυλικὴν στήλην τῆς ἠθικῆς καὶ τῆς ἀξιοπρεπεἰας καὶ ἐπιθυμεῖ νὰ ἀνέλθῃ διὰ τῆς ἀξιοκρατίας καὶ ὄχι διὰ τῆς ἀναξιοκρατίας καὶ δὲν ἐπιθυμεῖ νὰ παραδώσῃ γῆ καὶ ὕδωρ εἰς τὰς καταχθονίους σκοτεινὰς δυνάμεις, δὲν ἀνεγνωρίσθη ἀκόμη ὡς καθηγήτρια, ἐπαρουσίασεν τὰ ἔργα τῆς κυρίας Γεωργιάδη – Δελιμιχάλη :

«Σμύρνη Ἀγάπη μου»  (ἐκδόσεις Ἑπτάλοφος), Ἱστορικόν, Λαογραφικὸν καὶ Ἐκκλησιαστικὸν βιβλίον.
καί
«Σμυρνέϊκα Καλούδια στὸ τραπέζι μας», Ὑγιεινὴ Μεσογειακὴ Διατροφὴ (ἐκδόσεις Δούκας Μυτιλήνη),

εἰς τὴν Αἴθουσαν τῆς Βιβλιοθήκης τῆς πάντοτε φιλόξενης Ἑστίας Ν. Σμύρνης τὴν Τετάρτη 28 Ἰουνίου 2017  καὶ ὥρα  19:00

* http://www.fotgrammi.gr/index.php/2009-07-31-00-59-55/2009-07-31-01-06-14/1212-2017-06-27-13-32-48


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Ἐπιβεβλημέναι διευκρινίσεις
Ἑορτολόγιον 2017 - 2018..................................................................1

Ἔκδοσις Φωτεινῆς Γραμμῆς τεῦχος 71.............................................2

Τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους καὶ
ἡ Ἱ. Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ….....…………......................5                               

Διεθνὴς ἀποδοχὴ τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.......................................7

Γιὰ τὴν «ἀπάντησιν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ
πάσης Ἑλλάδος κ.κ.Ἱερωνύμου γιὰ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους»
(ἐκδήλωσις τῆς Ἱ. Συνόδου τῆς 8.3.2017) ...……….....…………….7                                         

Τάμα τοῦ Ἔθνους «Ἡ ἀλήθεια ἔξω ἀπὸ τὰ δόντια»
Ἄρχισε ἡ ἀντίστροφος μέτρησις ;   ....……………………….....…...8     
Ἐπιστολή μας πρὸς τὴν ΔΙΣ  204/3.4.17  μὲ θέμα
Ἐπανάληψιν αἰτήσεως μας διὰ συνάντησιν με τὸν Μακαριώτατον...15                                          

Ἀντίκρουσις σαθρῶν – τρισαθλίων συκοφαντιῶν
κατὰ τοῦ Τάματος…………………..................................................19                                     

Ἡ ἀρνητικὴ πορεία τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους  
Μέρος  Πρῶτον, 15.6.2017   Ἐὰν τὸ ἅλας μωρανθῆ .......………...27                                                            
Ἐπιστολὴ ὑπ’ἀριθμ. 26/15.1.2016 …….……………..…....………29                                                                                             

Μέρος Δεύτερον, 20.6.2017  Αἱ περιπέτειαι καὶ αἱ κωλυσιεργεῖαι
διὰ λῆψιν ἀριθμοῦ πρωτοκόλλου μαρτυροῦν τὰ αἴτια……....……..36                                                            
Ἐπιστολὴ ὑπ’ἀριθμ. 249/24.3.2016 …………………....………….38                                                                                                   

Μέρος Τρίτον, Ἀπεγνωσμέναι προσπάθειαι κατανοήσεως καὶ
συμπαραστάσεως ἐκ μέρους τῆς ΔΙΣ τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος 28.6.2017..................................................44                                                                                                
Ἐπιστολὴ ὑπ’ἀριθμ.  583/7.6.2016  …………………………….....46                                                                                           

Εὐλαβεῖς καὶ Ἑλληνόψυχοι (ἄγνωστοι εἰς ἡμᾶς)
ὑπὲρ τοῦ Τάματος..............................................................................48

Εὐχὴ εἰς τὸν Σωτῆρα διὰ τὴν ἀνέγερσιν τοῦ Τάματος,
Χαρ. Μπούσιας...................................................................................49

Πτώσεις τοῦ πρεσβύτη,, Παῦλος Κ. Τούτουζας
Καθηγητὴς – Διευθυντὴς τοῦ ΕΛ.Ι.ΚΑΡ,..........................................50


Παντοειδὴς κρίσις.......................................................................53                                                                                                        
Κίνδυνος διὰ τὴν Δημοκρατίαν αἱ Τράπεζαι – Ἡ διακήρυξις ποὺ
θυροκόλλησαν 95 διανοούμενοι εἰς τὴν Deutsche Bank....................63
Αὐθεντικὴ ἀπόρρητος ἐγκύκλιος τοῦ Καποδίστρια
ἐναντίον μασόνων καὶ μασονικῶν στοῶν………………………......66                                                        

Συρία
Αἱ προσπάθειαι πλήρους ἐξουθενώσεως της συνεχίζονται ……......68

Διάφοραι ἐκδηλώσεις
Ὠδὴ εἰς τὸν Ἀθανάσιον Διάκον (26.4.17 Λαμία) …………….......75

Γεώργιος Δαΐκος, Ἀπονομὴ τοῦ τίτλου τοῦ Ἐπιτίμου Καθηγητοῦ τῶν    
Ἐπιστημῶν Ὑγείας τοῦ
Ἐθνικοῦ καὶ Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν  12.6.2017...76                                                                                                     

Αἱ ἀλύτρωται πατρίδες ζωντανεύουν εἰς τὴν παρουσίασιν βιβλίων
τῆς κ. Δήμητρας Δελιμιχάλη -  Γεωργιάδη
ὑπὸ τῆς Ἀν. Καθηγητρίας  κ. Μαρίας Μαντουβάλου……......….80

Περιεχόμενα.........................................................................................81

 

Φωτεινή Γραμμή τεύχος 70 (Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΕΥΧΟΣ 70

ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

ΤΟ ΠΛΕΟΝ ΑΜΦΙΛΕΦΟΜΕΝΟ ΣΗΜΕΙΟΝ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ

11.4.2017

Ἀδυνατοῦμε νὰ  ἐνημερώνουμε τὶς ἄπειρες χιλιάδες ὑγιῶς, ὀρθόδοξα καὶ ἐθνικὰ σκεπτομένων Ἑλλήνων, ποὺ παρὰ τὶς φρικτότατες λασπολογίες, διασυρμούς, κατασυκοφαντήσεις καὶ σατανικὰ φληναφήματα τάσσονται πάντοτε ὑπὲρ τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, ὑπὲρ τοῦ Τάματος τοῦ Κολοκοτρώνη-Καποδίστρια καὶ τῶν ὑπολοίπων ἡρώων τῆς ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας καὶ μᾶς προτρέπουν νὰ τοὺς διαφωτίσουμε πλήρως.

Πρὸς τοῦτο, σπεύδομε νὰ ἀναρτήσωμε τὸ τεῦχος 70, διὰ νὰ βλέπουν τὰ διάφορα δημοσιεύματα καὶ νὰ κρίνουν ὅλοι αὐτοὶ οἱ καλόπιστοι καὶ ἀντικειμενικοὶ παρατηρητὲς πόσον βάναυσα διεστραυλώνουν τὴν ἀλήθεια οἱ ἀνιστόρητοι «ἱστορικοί» ἢ οἱ ἰδιοτελεῖς καὶ ἐξαγορασμένοι δημοσιογραφίσκοι.

Πετοῦν ἀπὸ τὸ Η’ Ψήφισμα τῆς 4ης Ἐθνοσυνελεύσεως τῆς 31/7/1829 εἰς τὴν δικτακτορία τοῦ Παπαδοπούλου. Ἐθελοτυφλοῦντες αὐτοὶ οἱ διαβολεῖς καὶ οἱ συσκοτιστές ἐγκαταλείπουν μία περίοδο  σχεδὸν 140 ἐτῶν, κατὰ τὴν ὁποία ὄχι μόνον ὁ Ὄθων καὶ ὁ Βασιλεὺς Γεώργιος ὁ Α’, ἀλλὰ καὶ οἱ δημοκρατικοὶ ἑλληνόψυχοι πρωθυπουργοὶ Ἀλέξανδρος Ζαίμης, Θεμιστοκλῆς ΣοφούληςἘλευθέριος Βενιζέλος, Θρασύβουλος Ζαΐμης, Σπυρίδων Λάμπρος καὶ προσωπικότητες ὅπως ὁ Δημήτριος Βικέλας, ὁ ἀρχιτέκτων Λύσανδρος Καυτατζόγλου καὶ λοιποὶ διανοούμενοι, εἴτε ὡς πρωθυπουργοί, εἴτε ὡς ἄνθρωποι τοῦ πνεύματος καὶ πρόεδροι τῶν ἐπιτροπῶν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους ἔκαναν τὸ πᾶν νὰ πραγματοποιηθῇ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους.

Καὶ τοῦτο, διότι αὐτὰ τὰ ποταπὰ ἀνθρωπάκια (ἀνιστόρητοι ἱστορικοὶ καὶ ἀργυρώνημοι δημοσιογραφίσκοι) δὲν δύνανται νὰ χαρακτηρίσουν καὶ τοὺς Ἐλευθέριο Βενιζέλο, Θεμιστοκλὴ Σοφούλη, Ζαΐμηδες καὶ λοιποὺς, ὡς κατάλοιπα τῆς χούντας καὶ τὶς πράξεις των ὡς χουντικές, διότι ὅλοι αὐτοὶ οἱ ἑλληνόψυχοι προϋπῆρχαν τῶν χουντικῶν.

Ἀπὸ τῆς θέσεως ταύτης εὐχαριστοῦμεν ὅλους τους ἑλληνόψυχους ποὺ εἶχαν θάρρος καὶ παρρησία καὶ ἐτόλμησαν νὰ παρουσιάσουν τὴν ἱστορίαν γυμνὴν, χωρὶς νὰ τὴν διεστραυλώνουν.

Εὐχόμεθα δὲ ἐκ μέσης καρδίας τὸ ἀνέσπερον φῶς τοῦ ἀναστάντος Χριστοῦ, νὰ φωτίσῃ καὶ ὅλα αὐτὰ τὰ ὄργανα τοῦ διαβόλου νὰ παύσουν νὰ διαστρεβλώνουν τὴν ἀλήθεια καὶ νὰ ζητήσουν συγνώμη, ὅπως ὁ καλοπροαίρετος, ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα RODOPI NEWS, κύριος  Σωτήριος Μπουζάρας.

Ἐπ’εὐκαιρία τῶν Ἁγίων Ἡμερῶν τοῦ Πάσχα, ἐμεῖς εἴμαστε διατεθιμένοι νὰ ἀναφωνήσωμε :

 

Ἀναστάσεως ἡμέρα, καὶ λαμπρυνθῶμεν τῇ πανηγύρει, καὶ ἀλλήλους περιπτυξώμεθα. Εἴπωμεν ἀδελφοί, καὶ τοῖς μισοῦσιν ἡμᾶς. συγχωρήσωμεν πάντα τῇ Ἀναστάσει, καὶ οὕτω βοήσωμεν. Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας, καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι, ζωήν χαρισάμενος (Δοξαστικὸ τῆς Ἀναστάσεως).

 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ

Τηλ. 210-3254321


 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ

Τηλ. 210-3254321

ΠΕΡΙΧΟΜΕΝΑ

Πρόλογος ἐκδότου..........................................................................................................1

 

Ἀπὸ τὰ πρόσφατα ἐπαινετικὰ διὰ τὸ Τάμα

Σεβασμ. Μητροπολίτης Ἰσπανίας & Πορτογαλίας κ. Πολύκαρπος.........................................  10

Rodopinews................................................................................................................. 11

 

Ἀδιάψευστος ἱστορικὴ ἀλήθεια διὰ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους.

ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ «Ἡ Ὀδύσσεια ἑνός …,,τάματος,, τῶν ἀγωνιστῶν

τοῦ 1821», Παναγιώτης Σαββίδης 5.1.2017........................................................................12

 

Σύνδεσμος Καμενιανιτῶν - Δροβολοβιτῶν - Δεσινιωτῶν Καλαβρύτων

«Ὁ Ἡρακλής», Ψήφισμα ὑπὲρ τοῦ Τάματος.........................................................................18

 

Νεώτερον ἔγγραφον πρὸς πολιτικούς, 11.1.2017.........................................................19

 

Εἰς τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους χωροῦν δεξιοὶ καὶ ἀριστεροί...

Α. Εἰσαγωγή 13.2.17........................................................................................................22

Β. Ἡ ἐρώτησις τῶν βουλευτῶν ὑπ’ἀριθμ. πρωτοκ. 279/3396/13.2.2017.. 23

Γ. Σχόλια τοῦ Πανελληνίου Προσκυνήματος

τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους..................................................................................................27

 

Ἀπὸ τῆς σιωπῆς τῶν ἀμνῶν εἰς τὸν καταιγισμὸν..

δημοσιευμάτων............................................................................................................30

Ἐφημερίδα Δημοκρατία, 17.2.2017....................................................................................31

Σεβ. Μητρ. Καλαβρύτων κ. Ἀμβρόσιος 18.2.2017.................................................................34

Τὰ ρετάλια δεξιᾶς καὶ ἀριστερᾶς μαγαρίζουν τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους

καὶ ἡ Ἐκκλησία ἄφαντη, 17.2.2017 τοῦ Μάνου Χατζηγιάννη...................................................40

Ἱ.Μ.Πειραιῶς, Ἀνακοινωθέν, Ἡ ἀποκρυπτομένη ἀλήθεια

γιὰ τὸ ,,Τάμα τοῦ Ἔθνους,,  21.2.17...................................................................................43

Τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους εἰς ὅλας τὰς Ἠπείρους.........................................................................48

Δημοσιογραφικὴ-πολιτικὴ ,,μπόχα,, Ν.Χειλαδάκης.................................................................50

Ἐφημερὶς Κοζάνης, Τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους, Μακρυγιάννης........................................................51

Ὁ «Σωτήρ», Τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους προδίδεται .....................................................................55

Ἀβυθομέτρητη ὑποκρισία ! πατρὸς Ἠλία Ὑφαντή..................................................................57

Τσίπρας - Μητσοτάκης: καὶ ὅμως δὲν διαφέρουν ! ! !

Δρ. Γ.Τσακαλίδη.............................................................................................................. 58

Ἡ «στάση τοῦ δρομέα» καὶ οἱ ἐπιλογὲς τῆς ΝΔ, Φαήλου Μ. Κρανιδιώτη....................................60

Τὸ κοσμικὸν κράτος καὶ τὸ ,,σαμποτάρισμα,, στὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους

Χαραλάμπους Ἄνδραλη......................................................................................................61

Αἱ ἀλήθειαι & τὰ ψέματα διὰ τὸ πολύπαθον Τάμα τοῦ Ἔθνους!

Μάνου Χατζηδάκη............................................................................................................66

Ἐφημερὶς Καθημερινή «Γράμματα ἀναγνωστῶν»..................................................................67

Διάφορα........................................................................................................................68

Θεσσαλονίκης Τοπιογραφία : Τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους θὰ στηνόταν

στὸ Σέιχ Σού ἀλλὰ ἔγινε Καυταντζόγλειο, Χρίστου Ζαφείρη...................................................71

Οἱ παραχαράκται τῆς ἱστορικῆς ἀληθείας.............................................................................72

 

Τό Τάμα τοῦ Ἔθνους. Ἀμφιλεγόμενον σημεῖον τῶν ἡμερῶν μας

Παρέμβασις - ἀπάντησις τοῦ Σωματείου

«Οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους»

εἰς τοὺς παραχαράκτας τῆς ἱστορικῆς ἀληθείας......................................................................77

 

Τὶ ἔγιναν τὰ χρήματα τῆς 7 ετίας τῶν συνταγματαρχῶν .................................................83

 


Αποθήκευση Αρχείου ClickΑποθήκευση Αρχείου Click
New layer...
 

«Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 69 (Οκτώβριος - Νοέμβριος -Δεκέμβριος 2016)

«Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 69 (Οκτώβριος - Νοέμβριος -Δεκέμβριος 2016)

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 • Πρόλογος ἐκδότου
 • Ἅγιος Νέος Ὁσιομάρτυς Παῦλος ὁ ἐξ Ἀροανίας Καλαβρύτων
 • Βασιλεύει τὸ ἀγκάθι, ἀειμνήστου τ. Μητροπολίτου Φλωρίνης κυρ. Αὐγουστίνου
 • Χιονοστιβὰς ἐπικαίρων θεμάτων εἰς τὸν ροῦν τῆς Ἱστορίας (Ἡ ἱστοσελίς μας καὶ ὁ ἀντίκτυπος αὐτῆς, Ἡ Ἁγία καὶ μεγάλη Σύνοδος, Ἐγκύκλιον κήρυγμα Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γόρτυνος καὶ Μεγαλοπόλεως κ. Ἱερεμίου : «Μία εἶναι ἡ Ἐκκλησία», Ἡ ἀντικειμενικὴ Ἱστορία, Ἐκδηλώσεις - Ὀάσεις εἰς τὴν σύγχρονον «Σαχάρα», Ἱστορικὸς Κων/νος Παπαρρηγόπουλος, Συνέντευξις Καθηγητοῦ κ. Ἀποστόλου Χατζητόλιου, 73η ἐπέτειος τοῦ Ὁλοκαυτώματος τῶν Καλαβρύτων, Συμπέρασμα, Ἡ δύναμις τῶν Ἑλλήνων)
 • Ἑορταί - Πανηγύρεις
 • Ἡ αὐτογνωσία καὶ ἡ αὐτενέργεια τῶν Νεομαρτύρων κατὰ τὴν ὁδὸν τοῦ Μαρτυρίου,
 • Μοναχοῦ Μαξίμου Ἰβηρίτου (Νικολοπούλου), Ὁμιλία 12.4.2016
 • Ἡ αὐτοσυνειδησία τῆς Ὀρθοδόξου παραδόσεως μας, Ἀρχ.π. Χρυσοστόμου Παπαθανασίου, Ἱεροκήρυκος Καθεδρικοῦ Ναοῦ τῶν Ἀθηνῶν
 • Τάμα τοῦ Ἔθνους
 • Ἡ ὁμιλία τοῦ Γέρου τοῦ Μοριᾶ (8.10.1838 εἰς τὴν Πνύκα)
 • Γενικὰ Ἀρχεῖα τοῦ Κράτους Ὁ Ναὸς τοῦ Σωτῆρος εἰς τὴν Ἀθήνα (ἀπὸ τοὺς χρόνους τοῦ Ὄθωνος)
 • Προτάσεις διὰ Πανελλήνιον Ἡρῶον τοῦ ‘21 (1830-1930) Θεοδώρας Μαρκάτου
 • Τεράστιον ἄγαλμα τοῦ Χριστοῦ εἰς τὴν Νιγηρίαν
 • Βραβεύσεις Πρέσβεων Καλῆς Θελήσεως τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους
 • Τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους καὶ οἱ Φίλοι του
 • Ἡ «Φωτεινὴ Γραμμή» ἀνὰ τὴν ὑφήλιον
 • Ἀπάνθισμα ἀπὸ τὰς ἐπισημάνσεις τοῦ Τύπου
 • Βίοι παράλληλοι
 • Ἡ ἡγουμένη τῆς Ἱ.Μ. Ἁγ.Θέκλας (Συρία) ἀδ. Πελαγία εἰς τὰ γραφεῖα μας
 • «Στὴν Φωτεινὴ Γραμμή», ποίημα Νικ. Θωμᾶ
 • Οἱ Ἀφορισμοὶ τῶν ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας
 • Γέρων Ἰάκωβος Τσαλίκης, ἐκδήλωσις 21.11.2016
 • Ὁ μικρότερος μοναχὸς τοῦ κόσμου
 • Μεσογειακὴ διατροφή «κληρονομιά» τοῦ Βυζαντίου Παῦλος Κ. Τούτουζας, Καθηγητής – Διευθυντὴς ΕΛ.Ι.ΚΑΡ.
 • τ. Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας Κωστὴς Στεφανόπουλος (+ 20.11.2016)
 • Ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ φεύγουν ἀπὸ τὴν στρατευομένην Ἐκκλησίαν εἰς τὴν Θριαμβεύουσαν (Ἀρχ. π. Διονύσιος Καλάργυρος, Δημήτριος Ἀθανασόπουλος)
 • Περὶ τῶν ἀδειοδοτήσεων τῶν μεγαλοκαναλαρχῶν, νεώτεραι ἐξελίξεις
 • Τὸ γραμματόσημον, Δημ. Περδίκη
 • Ἀνθρωπιστικαὶ βοήθειαι
 • Μικρὰ καὶ σοφάΠερισσότερα: «Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 69 (Οκτώβριος - Νοέμβριος -Δεκέμβριος 2016)

 

«Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 69 (Οκτώβριος - Νοέμβριος -Δεκέμβριος 2016)

«Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 69 (Οκτώβριος - Νοέμβριος -Δεκέμβριος 2016)

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 • Πρόλογος ἐκδότου
 • Ἅγιος Νέος Ὁσιομάρτυς Παῦλος ὁ ἐξ Ἀροανίας Καλαβρύτων
 • Βασιλεύει τὸ ἀγκάθι, ἀειμνήστου τ. Μητροπολίτου Φλωρίνης κυρ. Αὐγουστίνου
 • Χιονοστιβὰς ἐπικαίρων θεμάτων εἰς τὸν ροῦν τῆς Ἱστορίας (Ἡ ἱστοσελίς μας καὶ ὁ ἀντίκτυπος αὐτῆς, Ἡ Ἁγία καὶ μεγάλη Σύνοδος, Ἐγκύκλιον κήρυγμα Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γόρτυνος καὶ Μεγαλοπόλεως κ. Ἱερεμίου : «Μία εἶναι ἡ Ἐκκλησία», Ἡ ἀντικειμενικὴ Ἱστορία, Ἐκδηλώσεις - Ὀάσεις εἰς τὴν σύγχρονον «Σαχάρα», Ἱστορικὸς Κων/νος Παπαρρηγόπουλος, Συνέντευξις Καθηγητοῦ κ. Ἀποστόλου Χατζητόλιου, 73η ἐπέτειος τοῦ Ὁλοκαυτώματος τῶν Καλαβρύτων, Συμπέρασμα, Ἡ δύναμις τῶν Ἑλλήνων)
 • Ἑορταί - Πανηγύρεις
 • Ἡ αὐτογνωσία καὶ ἡ αὐτενέργεια τῶν Νεομαρτύρων κατὰ τὴν ὁδὸν τοῦ Μαρτυρίου,
 • Μοναχοῦ Μαξίμου Ἰβηρίτου (Νικολοπούλου), Ὁμιλία 12.4.2016
 • Ἡ αὐτοσυνειδησία τῆς Ὀρθοδόξου παραδόσεως μας, Ἀρχ.π. Χρυσοστόμου Παπαθανασίου, Ἱεροκήρυκος Καθεδρικοῦ Ναοῦ τῶν Ἀθηνῶν
 • Τάμα τοῦ Ἔθνους
 • Ἡ ὁμιλία τοῦ Γέρου τοῦ Μοριᾶ (8.10.1838 εἰς τὴν Πνύκα)
 • Γενικὰ Ἀρχεῖα τοῦ Κράτους Ὁ Ναὸς τοῦ Σωτῆρος εἰς τὴν Ἀθήνα (ἀπὸ τοὺς χρόνους τοῦ Ὄθωνος)
 • Προτάσεις διὰ Πανελλήνιον Ἡρῶον τοῦ ‘21 (1830-1930) Θεοδώρας Μαρκάτου
 • Τεράστιον ἄγαλμα τοῦ Χριστοῦ εἰς τὴν Νιγηρίαν
 • Βραβεύσεις Πρέσβεων Καλῆς Θελήσεως τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους
 • Τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους καὶ οἱ Φίλοι του
 • Ἡ «Φωτεινὴ Γραμμή» ἀνὰ τὴν ὑφήλιον
 • Ἀπάνθισμα ἀπὸ τὰς ἐπισημάνσεις τοῦ Τύπου
 • Βίοι παράλληλοι
 • Ἡ ἡγουμένη τῆς Ἱ.Μ. Ἁγ.Θέκλας (Συρία) ἀδ. Πελαγία εἰς τὰ γραφεῖα μας
 • «Στὴν Φωτεινὴ Γραμμή», ποίημα Νικ. Θωμᾶ
 • Οἱ Ἀφορισμοὶ τῶν ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας
 • Γέρων Ἰάκωβος Τσαλίκης, ἐκδήλωσις 21.11.2016
 • Ὁ μικρότερος μοναχὸς τοῦ κόσμου
 • Μεσογειακὴ διατροφή «κληρονομιά» τοῦ Βυζαντίου Παῦλος Κ. Τούτουζας, Καθηγητής – Διευθυντὴς ΕΛ.Ι.ΚΑΡ.
 • τ. Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας Κωστὴς Στεφανόπουλος (+ 20.11.2016)
 • Ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ φεύγουν ἀπὸ τὴν στρατευομένην Ἐκκλησίαν εἰς τὴν Θριαμβεύουσαν (Ἀρχ. π. Διονύσιος Καλάργυρος, Δημήτριος Ἀθανασόπουλος)
 • Περὶ τῶν ἀδειοδοτήσεων τῶν μεγαλοκαναλαρχῶν, νεώτεραι ἐξελίξεις
 • Τὸ γραμματόσημον, Δημ. Περδίκη
 • Ἀνθρωπιστικαὶ βοήθειαι
 • Μικρὰ καὶ σοφάΠερισσότερα: «Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 69 (Οκτώβριος - Νοέμβριος -Δεκέμβριος 2016)

 

Εκκλησιαστικό Εορτολόγιο από 1.9.2016 έως 31.8.2017

Ἑορτολόγιον 2016-2017

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Θρησκευτικὸν ἔτος 2016-2017

Ἡμέραι καὶ περίοδοι νηστείας

Πασχάλιον ἐτῶν 2017-2055

Ὁ Μικρὸς Παρακλητικὸς Κανὼν εἰς τὴν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον

Τὸ Μικρὸν Ἀπόδειπνον

Πανελλήνιον Ἱερὸν Προσκύνημα τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.

Εὐχὴ εἰς τὸν Σωτῆρα Κύριον, τὸν ἐλευθερωτὴν τοῦ Ἔθνους τῶν Ἑλλήνων συμπαραστάτην τῶν κοπιώντων διὰ τὴν ἀνέγερσιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους. Δρ Χαραλάμπης Μ. Μπούσιας, Μέγας Ὑμνογράφος τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας

Ψήφισμα Γεν. Συνελεύσεως 22.6.2016

Κανονισμὸς τοῦ Πανελληνίου Ἱεροῦ Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους (Περίληψις, Ἀποσπάσματα)

Πάντες ἐξέκλιναν, ἅμα ἠχρειώθησαν, οὐκ ἔστι ποιῶν χρηστότητα, οὐκ ἔστιν ἕως ἑνός (Ψαλμὸς ΙΓ (ΙΔ) 13, 3)

 

 

 

 


Περισσότερα: Εκκλησιαστικό Εορτολόγιο από 1.9.2016 έως 31.8.2017

 

«Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 68 (Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2016)

«Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 68 (Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2016)

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σύντομος Πρόλογος ἐκδότου περὶ τῆς νέας ἐκδόσεως Ἐκκλησιαστικοῦ Ἡμερολογίου

Ὁ Ὅσιος Παϊσιος (12 Ἰουλίου) Τὰ πάντα διὰ τῆς θελήσεως γίνονται κατωρθωτά

Ἀπολυτίκιον, Διδαχαί

Πανελλήνιον Ἱερὸν Προσκύνημα τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους

Ἐτησία Γεν. Συνέλευσις 22.6.2016

Ἀπολογισμὸς 2015

Ἔγγραφον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου διὰ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους.

Ἔγγραφον Ἱ.Μ.Κουτλουμουσίου Ἁγ.Ὄρους.

Ὁμόφωνον Ψήφισμα

Κανονισμὸς τοῦ Πανελληνίου Ἱεροῦ Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους (Ἀποσπάσματα)

Βραβεύσεις Πρέσβεων Καλῆς Θελήσεως

Ἀνάρτησις τῶν δωρεῶν πρὸς τὸ Τάμα (συνέχεια)

Κουράγιο, ποίημα Γεωργίου Βερίτη

Ὤ! Πότε θὰ χαροῦμε κι ἐμεῖς τὸ Τάμα, τὸ θαῦμα ; π. Ἀντώνιος Κουλούρης

Ἐκδήλωσις διὰ Τὸ Τάμα τοῦ Γένους ἀπὸ τὸ Σωματεῖον ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΦΑΡΟΣ, Χριστιανικὴ Βιβλιογραφία 15.3.2016.

Ἐπιστολὴ πρὸς τοὺς ἀπανταχοῦ ὁμογενεῖς μας

Χατζὴ Χαλίλ. Ἕνας ἀλτρουϊστὴς μουσουλμάνος ἢ ἕνας κρυπτοχριστιανός ;

Ἀφορισμοὶ ἡρώων Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας

Θάλασσα & ἁλμυρὸ νερό, Παύλου Κ. Τούτουζα, Καθηγητοῦ – Διευθυντοῦ ΕΛ.Ι.ΚΑΡ.

Διορθόδοξος Σύνδεσμος «Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος» 24 ἔτη συνεχοῦς δράσεως

Ἐτησία Γεν. Συνέλευσις 22.6.2016 Ἀπολογισμὸς 2015


Περισσότερα: «Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 68 (Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2016)

 

Φωτεινή Γραμμή τεύχος 67 (Ἀπρίλιος-Μάϊος-Ἰούνιος 2016)

Φωτεινή Γραμμή τεύχος 67 (Ἀπρίλιος-Μάϊος-Ἰούνιος 2016)

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 • Τὰ δύο πνευματικὰ προσκόμματα εἰς τὴν πορείαν  τοῦ νεωτέρου Ἑλληνισμοῦ (Πρόλογος ἐκδότου - Ἄρθρον Βλασίου Μοναχοῦ Ἁγιορείτου)
 • Συνέντευξις εἰς τὴν ἱστοσελίδα «Ἑλληνικὴ Ναύς».
 • Πρόσκλησις ἐτησίας Γεν.Συνελεύσεως τοῦ Σωματείου  «Οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους», 22.6.2016
 • Ἔμπρακτος παῦσις παραγκωνισμοῦ μας καὶ βαναύσων λασπολογιῶν
 • Ἡ πολιορκία τῆς Κωνσταντινούπολης, Φώτης Κόντογλου
 • Μνήμη Γενοκτονίας Ποντίων-Μικρασιατῶν καὶ Ἀρμενίων
 • Κανὼν Παρακλητικὸς εἰς τὸ ἀνώνυμον πλῆθος τῶν Ποντίων Νεομαρτύρων,  Δρ Χαραλάμπους Μ. Μπούσια, Μεγάλου Ὑμνογρ. τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας
 • Παγκόσμιον προσκύνημα εἰς τὴν ἑορτὴν τοῦ Ἁγ. Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου τοῦ ἐξ Ἀροανίας Καλαβρύτων Ἀροανία 14.5.2016 καὶ Βραβεύσεις Πρέσβεων Καλῆς Θελήσεως τοῦ Τάματοςτοῦ Ἔθνους
 • Εὐχαριστήριον Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κ. Ἀμβροσίου
 • Ὁμιλία Προέδρου
 • Ὁμιλία Προέδρου Ἑλληνορθοδόξων Ἐγγὺς Ἀνατολῆς   κ. Δημητρίου Ἐλ Χούρι
 • Τῇ τιμῇ ἀλλήλους προηγούμενοι (Ῥωμ. ιβ΄ 10) Δρ Χαραλάμπους Μ. Μπούσια
 • Ἀνακοινώσεις - Δελτία Τύπου
 • Ζέστη: ἀτονία καὶ λιποθυμία, Παύλου Κ. Τούτουζα,  Καθηγητοῦ – Διευθυντοῦ ΕΛ.Ι.ΚΑΡ.
 • Διορθόδοξος Σύνδεσμος «Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος». Πρόσκλησις ἐτησίας Γεν. Συνελεύσεως, 22.6.2016
 • Ἀνθρωπιστικαὶ βοήθειαι
 • Περιεχόμενα
 • Ἀγγελία διὰ συνεργασίαν

 

Περισσότερα: Φωτεινή Γραμμή τεύχος 67 (Ἀπρίλιος-Μάϊος-Ἰούνιος 2016)

 

Φωτεινή Γραμμή τεύχος 66 (Ἀπρίλιος-Μάϊος-Ἰούνιος 2016)

Φωτεινή Γραμμή τεύχος 66 (Ἀπρίλιος-Μάϊος-Ἰούνιος 2016)

 

 

 

 

 

 

 

 Περισσότερα: Φωτεινή Γραμμή τεύχος 66 (Ἀπρίλιος-Μάϊος-Ἰούνιος 2016)

 

Φωτεινή Γραμμή τεύχος 65 (Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2015)

Φωτεινή Γραμμή τεύχος 65 (Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2015)

 

 

Περισσότερα: Φωτεινή Γραμμή τεύχος 65 (Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2015)

 

Εορτολόγιο απο 1.9.2015 έως 31.8.2016

Εορτολόγιο απο 1.9.2015 έως 31.8.2016

 

 

 • Περὶ τῆς νέας ἐκδόσεως Ἐκκλησιαστικοῦ Ἡμερολογίου
 • Ἀντὶ Προλόγου Ἐκδότου
 • Θρησκευτικὸν ἔτος 2015-2016
 • Ἡμέραι καὶ περίοδοι νηστείας
 • Πασχάλιον ἐτῶν 2016-2055
 • Καθημεριναὶ Προσευχαί
 • Σύντομος ἀνακεφαλαίωσις - Σταχυολόγημα δημοσιευμάτων καὶ ἐνεργειῶν μας
 • Ποῦ εὑρισκόμεθα τώρα ;
 • Προτάσεις μας
 • Αἰ ἀληθεῖς ἱστορίαι
 • Συνεργασίαι, ἐθελονταί
 • Ἡ Στρατηγικὴ τοῦ Μεγάλου Σπηλαίου
 • Κοινωνικαὶ δραστηριότητες
 • Τὸ Τάμα τοῦ Κολοκοτρώνη
 • Συμπέρασμα
 • Τὰ γράμματα “Ν” καὶ “Σ,, καὶ ἡ κατάργησίς των (Ν = Νοῦς – Νόμος) Σπ. Μάρκου Δι/ντὴς Πρωτοβ. Ἐκπαιδεύσεως
 • Ἱστορικὰ καὶ ἐνδιαφέροντα στοιχεῖα
 

«Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 64 (Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2015)

«Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 64 (Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2015)

 

 


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
 • Δεκαπενταύγουστος, Τὸ Πάσχα τοῦ Καλοκαιριοῦ
 • Ἐγκώμια εἰς τὴν Βασίλισσαν τῶν Οὐρανῶν
 • Έορτὴ τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Ἐλευθερωτοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ Εἰσαγωγὴ
 • Εὐχὴ εἰς τὸν Σωτῆρα Κύριον, τὸν ἐλευθερωτὴν τοῦ Ἔθνους τῶν Ἑλλήνων καὶ συμπαραστάτην τῶν κοπιώντων διὰ τὴν ἀνέγερσιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, Δρ Χαραλάμπους Μ. Μπούσια, Μεγάλου Ὑμνογράφου τῆς τῶν Ἀλεξανδρέων Ἐκκλησίας
 • Τάμα τοῦ Ἔθνους
 • Πορεία τοῦ προβλήματος
 • Ἔγγραφον πρὸς τὸν Πρόεδρον Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας κ. Προκόπην Παυλόπουλον ἀπὸ 30.7.2015
 • Σχέδιον Νόμου διὰ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους.
 • Ἄρθρον Μονόν
 • Εἰσηγητικὴ Ἔκθεσις
 • Ἐτησία Γεν. Συνέλευσις τοῦ Σωματείου «Οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους» (22.6.2015)
 • Ἀνοικτὴ συζήτησις -Συμπεράσματα,  Δελτίον τύπου
 • Ἀπολογισμός-Πεπραγμένα-Προοπτικαί.
 • Ὁμιλία τοῦ Προέδρου
 • Χαιρετισμοὶ παρόντων
 • Ἀποσταλέντα μηνύματα
 • Ψήφισμα τῆς Γεν. Συνελεύσεως τοῦ Σωματείου «Οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους»
 • ΕΝΘΑΡΡΥΝΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ
 • «Διορθόδοξος Σύνδεσμος Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος» Ἐτησία Γεν. Συνέλευσις (22.6.2015),  Ψήφισμα
 • Γνώρισε τὸν ἑαυτὸ σοῦ πρὶν πάθεις. Παῦλος Κ. Τούτουζας, Καθηγητής- Δ/ντὴς ΕΛ.Ι.ΚΑΡ.
 • Μάχη Μεγάλου Σπηλαίου
 • Ἀνακοίνωσις Ι.Π.Η.Π.Α. Βράβευσις Ἀποφοίτων Στρατιωτικῶν Ἰατρῶν.
 • Δημοψηφίσματα
 • Διὰ τὴν πλήρη ἱστορικὴν ἀλήθειαν
 • Δημοψηφίσματα εἰς τὴν Ἑλλάδα
 • Δημοψήφισμα χωρὶς νικητήν ;
 • Τὸ τραγικὸν πρόβλημα τῶν αὐτοκτονιῶν
 • Ἑνὸς κακοῦ δοθέντος μύρια κακὰ ἕπονται Ἐκλογικὸς νόμος
 • Οὐδεμία ἀνάπτυξις - Μάστιξ τῆς ἀνεργίας .
 • Εὐχὴ εἰς τὸν λυτῆρα τῆς Ἑλληνικῆς οἰκονομικῆς ἡμῶν κρίσεως, Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν, διὰ πρεσβειῶν τῆς Παναγίας Αὐτοῦ Μητρός, Δρ Χαρ. Μπούσια

 

 

Περισσότερα: «Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 64 (Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2015)

 

Φωτεινή Γραμμή τεύχος 63 (Απρίλιος - Μάϊος - Ιούνιος 2015)Προτροπὴ καὶ πρόσκλησις σὲ κοινὴ προσευχὴ 5/6 Αὐγούστου 2015.

Προλεγόμενα

ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ. Ἀποσπάσματα μερικῶν ἐγγράφων μας πρὸς τὴν Διαρκῆ Ἱερὰν Σύνοδον (Δ.Ι.Σ.), Οἱ Ἁγιορεῖται Πατέρες διὰ τὸ Τάμα τοῦ Κολοκοτρώνη

Πόντος – Πόν...ος. Ἕνα ὀδοιπορικὸ στὴν Ἱστορία καὶ στὸν Τόπο ὑπὸ Βασιλείου Κέκη, Καθηγητοῦ Χειρουργικῆς

Ὅταν βγοῦνε τὰ φαντάσματα στὴν Πόλη, τοῦ Δρ Κων/νου Βαρδάκα

Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Γεωργίου Κουδουνᾶ, Κων/πολις

Ἑορτὴ Ἁγίου Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου τοῦ ἐξ Ἀροανίας Καλαβρύτων 23.5.2015 (Ὁμιλία Προέδρου, Λόγοι Βραβεύσεων, Βράβευσις π. Σπηλιοπούλου, Βράβευσις Καθηγητοῦ Χειρουργικῆς κ. Βασιλείου Κέκη, Βράβευσις καλλιτέχνιδος κ. Ἀννέτας Γεωργουλοπούλου)

Πρόσκλησις ἐπιλογῆς Πρέσβεων Καλῆς Θελήσεως

Ὁ Νεομάρτυς Εὐγένιος Ροντιόνωφ (23.5.1996)

Νοσηλεία στὸ νοσοκομεῖο ἢ στὸ σπίτι ; Παύλου Κ. Τούτουζα, Καθηγητοῦ – Διευθυντοῦ ΕΛ.Ι.ΚΑΡ.

Σύντομος Βιβλιοκριτική. Κῶτσος Δημητρίου ὁ Ἀρβανίτης, Ἀντωνίου Ε. Ἀντωνίου, τ. Γεν. Δ/ντοῦ Τραπεζῶν, Προέδρου ΠΕΦΙΠ

Ποτὲ πλέον γενοκτονίαι ... Καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη

Εἰς τὸ νέον χάος τῆς Ἀνατολῆς καὶ τῆς Μεσογείου ὑπάρχουν ὑπεύθυνοι

Ὁ Κώδιξ τῶν Ἀθηνῶν (Μάϊος 1965)

Μικρὰ σοφά - ρητά

Περισσότερα: Φωτεινή Γραμμή τεύχος 63 (Απρίλιος - Μάϊος - Ιούνιος 2015)

 

Φωτεινή Γραμμή τεύχος 62

«Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 62

Τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους διαφωτίζει τοὺς πάντας καὶ αὐξάνονται οἱ ὑπερασπισταί.

Θερμὴ ἐπιστολὴ Πατριάρχου Μόσχας κ. Κυρίλλου

Συνοδικοῦ -Σεβασμιωτάτου Καλαβρύτων κ. Ἀμβροσίου πρὸς τὴν Δ.Ι.Σ.

Σεβασμιωτάτου Μεσογαίας κ. Νικολάου (16.2.2015)

Σεβασμιωτάτου Ν. Ζηλανδίας κ. Ἀμφιλοχίου (14.1.2015)

Ἱ. Μονῆς Κυρίας τῶν Ἀγγέλων (Γουβερνέτου Χανίων Κρήτης

Ἱερὸς Σύνδεσμος Κληρικῶν τῆς Ἑλλάδος

Ψήφισμα Ι.Σ.Κ.Ε..

Τὰ ὑγιῆ Μ.Μ.Ε. εἰς τὸ πλευρὸν τοῦ Τάματος

Παγκόσμιος ἡμέρα τῆς Μητέρας. Ἡ ἡμέρα τῆς Ὑπαπαντῆς

«Ἡ ἀτίμητη μάνα στὴ ροὴ τῶν αἰώνων», Δρ. Φιλ. Μαρία-Ἐλευθερία Γ. Γιατράκου

Τὰ Κάστρα τῆς Ἀθήνας. Ἐκδήλωσις Ι.Ν. Παναγίας Χρυσοσπηλαιωτίσσης (8.2.2015)

Ἑορτὴ Ἁγ. Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου εἰς Ἀροανίαν Καλαβρύτων (23.5.2015)

Ἀδύνατη ἡ συστολή, μικρὸς ὁ σφυγμός Παύλου Κ. Τούτουζα, Καθ/τοῦ, Προέδρου ΕΛ.Ι.ΚΑΡ

Ἐθνικαὶ ἐκλογαί

Ἡ Σύμβασις τῆς Γρανάδας.

Περισσότερα: Φωτεινή Γραμμή τεύχος 62

 

«Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 61 (Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2014)

«Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 61 (Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2014)

Περὶ τοῦ Πανελληνίου Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους Φασιστικὸς ὁ «Αντιρατσιστικὸς» Νόμος «Φίμωτρο» Πολεμικὸν Μουσεῖον 9.10.2014 Ὁμιλία Προέδρου, Σύντομοι χαιρετισμοί, Καλλιτεχνικὸν μέρος, Λόγοι Bραβεύσεων/Βραβεύσεις Α.Ἡγουμένη Ἱ. Μ. Ἁγ. Θέκλας εἰς Μαλούλα/ Ἀρχαίαν Σελεύκειαν, Συρίαν ἀδελφὴ Πελαγία Β. Πρόεδρος τῶν Ἑλληνορθοδόξων τοῦ Λιβάνου κ. Rodrigue (Δημήτριος) El Khoury Γ. Ἀδελφοὶ Γεώργιος καὶ Κων/νος Μπόκα, ἰδιοκτῆται τῶν ΑΧΕΛΩΟΣ MEDIA. Ὁμιλία τοῦ Φιλέλληνος Νιγηριανοῦ ἀπὸ τὴν Ν. Ὑόρκην Dr. Sam Chekwas Τὰ Μ.Μ.Ε. καὶ ἡ ἐκδήλωσις τοῦ Τάματος τὴν 10.9.2014. Ἀθωνικὸν Ἀντίδωρον εἰς τὸν λόγιον Ἠλεῖον Μοναχὸν Γέροντα Νικόδημον Μπιλάλην (1932-2014), Μοναχοῦ Μαξίμου Ἰβηρίτου Χριστουγεννιάτικη Βραδυά, Ποίημα Κορίνας Παπαδοπούλου Ἑλληνικὴ Γλῶσσα καὶ ἐθνικὴ παράδοσις, διάλεξις Ἀν. Κουνάδη, ὁμ. Καθηγητοῦ Ε.Μ.Π., Ἀκαδημαϊκοῦ (31.3.14) ΔΗΜΗΤΡΙΑ, Καθηγητοῦ Ἀχ. Γ. Λαζάρου Ρωμανιστοῦ – Βαλκανολόγου Ὁ σπερματικὸς Λόγος. Ἡ ἑλληνικὴ φιλοσοφία προπαιδεία τοῦ χριστιανισμοῦ, Χρήστου Νικολοπούλου, Θεολόγου-Βυζαντινολόγου Περιφερειακὴ ἀρτηριοπάθεια, Παύλου Κ. Τούτουζα, Αἱ κακοήθεις συκοφαντίαι ἐναντίον τοῦ Διορθοδόξου Σύνδεσμου « Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος », ἔπεσαν εἰς τὸ κενόν μὲ τὴν ἐπέμβασιν τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν Νέα Διοικητικὰ Συμβούλια τῶν φορέων μας Ἑορτολόγιον 2015

Περισσότερα: «Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 61 (Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2014)

 

«Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 60 (Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2014)

«Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 60 (Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2014)

Πολεμικὸν Μουσεῖον, Ἐκδήλωσις 10.9.2014

Παγκόσμιος ὕψωσις τοῦ τιμίου Σταυροῦ, Ἱ. Μονὴ Θεολόγου, Πρέβελη

Δεκαπενταύγουστος, τὸ Πάσχα τοῦ καλοκαιριοῦ

Ἐπέτειος μάχης Μεγάλου Σπηλαίου (24.6.1827)

Συμπτώματα καρδιοπαθοῦς, Παύλου Κ. Τούτουζα

Πρωτοπρ. Γεώργιος Μπίρμπας (+5.7.2014)

Μοναχὸς Νικόδημος Μπιλάλης (+4.6.2014)

Ἀντιρατσιστικὸς νόμος - «φίμωτρο».Ἔγγραφά μας πρὸς βουλευτὰς κ.λπ.

Ἀείμνηστος π. Αὐγουστίνος (Καντιώτης)

Πανελλήνιον Προσκύνημα τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους. Τελευταία ἐπιστολή μας πρὸς Δ.Ι.Σ. Νέαι ἐνθαρρυντικαὶ ἐπιστολαὶ. Ἄς ἀκουσθῆ ἐπιτέλους ἡ ἀλήθεια διὰ τὸ Πανελλήνιον Προσκύνημα τοῦ Τάματος τοὺ Ἔθνους καὶ τὸ μωαμεθανικὸν τέμενος. Ὀρθόδοξος πίστις καὶ Τάμα τοῦ Ἔθνους.

Διορθόδοξος Σύνδεσμος « Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος». Αἴτησίς μας πρὸς Ὑφυπουργὸν Ἐξωτερικῶν κ. Κυρ. Γεροντόπουλον.

Περισσότερα: «Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 60 (Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2014)

 

«Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 59 (Απρίλιος-Μάϊος-Ιούνιος 2014)

«Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 59 (Απρίλιος-Μάϊος-Ιούνιος 2014)

Πνευματικὸν Προσκλητήριον

Πανελλήνιον Προσκύνημα τοῦ Τάματος τοῦἜθνους

Ἡμερίς, Πολεμικὸν Μουσεῖον Ἀθηνῶν (2.6.2014)

Χρόνος κριτὴς πάντων ἄριστος, Τὸ παράπονο τῶν ἀνθρώπων τοῦ Τάματος τοῦἜθνους εἰς τὴν Χαρὰ Νικοπούλου,

Συνέντευξις εἰς τὴν ἱστοσελίδα «ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ»

Αἱ θετικαὶἀντιδράσεις ἐκ μέρους τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν πληθαίνουν

Νέον ἔγγραφον πρὸς τὸν Πρωθυπουργὸν τῆς Ἑλλάδος διὰ τὸ Τάμα τοῦἜθνους

Διαφάνεια τοῦ Σωματείου οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, Δωρεαι

Ἁγ. Νέος Ὁσιομάρτυς Παῦλος, ἐξ Ἀροανίας Καλαβρύτων (10.5.2014) (Πρόγραμμα - Ὁμιλία Προέδρου, Βράβευσις Dr. Sam Chekwas )

Ἡ νηστεία μπορεῖ νὰ προστατεύσει τὸν ἐγκέφαλο ἀπὸ τὸἈλτσχάιμερ καὶ τὸ Πάρκινσον! Ἀ. Χυδηριώτη

Λαϊκαὶ χρήσιμαι ρήσεις

Quo Vadis ? (ποῦ βαδίζομεν ;)

Περισσότερα: «Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 59 (Απρίλιος-Μάϊος-Ιούνιος 2014)

 

«Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 58 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2014)

«Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 58 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2014)

Ἑορτὴ Ἁγίου Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου Ἀροανία Καλαβρύτων (10.5.2014)

Ἐπιστολὴ φιλέλληνος Dr. Sam Checkwas

Πολεμικὸν Μουσεῖον 2.6.2014. Πορεία τοῦ ὁράματος τοῦ Πανελληνίου Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους & Παρουσίασις τοῦ συγγράματος ἐπ. Προέδρου τοῦ Ἀρείου Πάγου κ. Βασ. Νικοπούλου «Ἀγαπημένο μου Σύνταγμα». Ὁμιληταὶ Σάραντος Καργάκος, Ἰωάννης Σανιδὰς καὶ Χαρὰ Νικοπούλου

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ τοῦ «Διορθοδόξου Συνδέσμου Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος» & τοῦ «Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν». Ἀντίκρουσις αἰσχίστων διαβολῶν καὶ λασπολογιῶν.

Ἐξώδικη Δήλωσις, ὄχλησις, πρόσκλησις & διαμαρτυρία εἰς Mega Channel καὶ Ἰωάννη Πρετεντέρη, δημοσιογράφον

Ἀντιμετώπιση ὑπέρτασης: ὅσο νωρίτερα, τόσο καλύτερα, Παύλου Κ. Τούτουζα, Καθηγητοῦ – Δι/οῦ τοῦ ΕΛ.Ι.ΚΑΡ

Δικαιοσύνην μάθετε οἱ ἐνοικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς. Ἡ κοινωνικὴ δικαιοσύνη μειώνει καὶ ἐλλείμματα καὶ χρέη Διεθνὴς ἀναγνώρισις τῶν ἑλλήνων οἰκονομολόγων Βασ. Ραπάνου, Ἰωάν. Μπαρδάκα & Γ. Καπλάνογλου

Σκανδαλωδῶν ὀργίων συνέχεια. Μειοδοτικὴ ἐκποίησις τῆς Ἑλλάδος

Δημοτικαὶ καὶ Περιφερειακαὶ ἐκλογαὶ καὶ Εὐρωεκλογαί. Ἀνοικταὶ ἐπιστολαὶ περιοδικοῦ «Φωτεινὴ Γραμμή». Γρηγορεῖτε - Στῶμεν καλῶς

Ἔγγραφον Σεβ. Μητροπολίτου Καλαβρύτων κ. Ἀμβροσίου

Περισσότερα: «Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 58 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2014)

 

«Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 57 (Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2013)

«Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 57 (Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2013)

Ἕλλησιν καὶ βαρβάροις, σοφοῖς τε καὶ ἀνοήτοις ὀφειλέτης εἰμί (Ρωμ. Α, 14)

Ὁ Ἰούδας διὰ μέσου τῶν αἰώνων-Ἐθνικὴ Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος

Βίοι Παράλληλοι πολιτικῶν τῆς Ὑφηλίου καὶ τῆς Ἑλλάδος

Τάμα τοῦ Ἔθνους. Ἡμερὶς 31.3.2013, Γήπεδον Σπόρτινγκ (Εἰσαγωγὴ ἀπὸ τὸν κ. Χαράλ. Μπούσιαν, Εἰσήγησις τοῦ Προέδρου τοῦ Σωματείου, Χαιρετισμοί Ἐκπροσώπου τοῦ Μακαρ. Ἀρχιεπ. Ἀθηνῶν, Σεβασμ. Μητροπ. Μεσογαίας, Ὁμιλίες Σεβασμ. Μητ. Μονεμβασίας & Σπάρτης, Σεβασμ. Μητρ. Αἰτωλίας, Σεβασμ. Μητρ. Γόρτυνος, Παν/του Ἀρχ. π. Φιλόθεου, κ. Γεωργίου Κοσμᾶ, Καθηγητοῦ Δρ. Ἀχ. Γ. Λαζάρου, κ. Σπυρ. Χατζάρα, κ. Ρένα Ἀνούση, κ. Ἡρ. Στάβαρη).

Ὁμιλία (25.3.2013) τοῦ Σεβ. Μητ. Κυθήρων διὰ τὸ ἀνεκπλήρωτον Τάμα του Έθνους

Ἐτησία Γεν. Συνέλευσις, 26.6.2013. Πεπραγμένα

Λοιπαὶ ἐκδηλώσεις, Μετόχιον Ἁγ. Παντελεήμονος 13.7.2013 καὶ Ἱ.Μ. Παντοκράτορος Ταὼς (Νταοὺ) Πεντέλης 19.10.2013

Ἡ ὑποστήριξις τῆς ἰδέας τοῦ Τάματος τοῦἜθνους

Ἐθνικὸν κα ὶὈρθόδοξον Προσκλητήριον

Προσπάθειαι ἐνημερώσεως βουλευτῶν (Ἐπιστολὴ πρὸς Βουλευτάς, Σχέδιον Ἐπερωτήσεως, Σχέδιον Νόμου)

Ἑορτὴ Ἁγ. Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου 10.5.2014

Ἡ Δημιουργία τοῦ κόσμου. Τὸ Ἅγιον Ὄρος. Φύσις καὶ Περιβάλλον, Μοναχοῦ Μαξίμου (Ἰβηρίτου)

Ὑπέρταση; Μεσογειακὴ διατροφὴ καὶ προσοχὴ στ’ ἁλάτι, Παῦλος Κ. Τούτουζας

Κάθε χωριὸ καὶ πολιτισμός. Εἰδεχθέστατον ἐθνικὸν ἔγκλημα ἡἐρήμωσις τῆς ὑπαίθρου

Διορθόδοξος Σύνδεσμος ὉἈπόστολος Παῦλος. Γεν. Συνέλευσις 26.6.2013

Ἀνθρωπιστικαὶ Βοήθειαι

Πῶς θὰἠμποροῦσαν οἱ «ΡΟΜΑ» νὰ γίνουν χρήσιμοι πολίται

Τεράστια κοινωνικὰ προβλήματα, Νικηφόρος

Ἑορτολόγιον 2014

Περισσότερα: «Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 57 (Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2013)

 

«Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 56 (Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2013)

«Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 56 (Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2013)

Σημείωμα ἐκδότου.

Ψήφισμα Μεγάλου Σπηλαίου 16.6.2013.

ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ (Ἔγγραφα πρὸς τὸν Πρωθυπουργὸν κ. Ἀντώνιον Σαμαράν , τὸν Ὑπουργὸν Οἰκονομικῶν κ. Ἰωάννην Στουρνάραν, τὸν Ἀναπληρωτὴν Ὑπουργὸν Οἰκονομικῶν κ. Χρῆστον Σταϊκούραν)

Μεγάλη χαρμολύπη γεμίζει τὴν καρδιάν μας.

Γνῶμαι ἐνθαρρυντικαὶ διὰ τὸ Τάμα τοῦἜθνους .

Ὁ τύπος πρέπει νὰ εἶναι ἐλεύθερος καὶ μόνον ἐλεύθερος καὶ διὰ τὸ Τάμα τοῦἜθνους καὶὄχι μόνον διὰ τὸ μωαμεθανικὸν τέμενος καὶ λασπολογία.

Θρυλικὸς Γέρων πρώην Μητροπολίτης Φλωρίνης κυρὸς Αὐγουστῖνος.

Κοινωνικαὶ μάστιγαι.Ἠχορύπανσις

Στὰ ξωκλήσια τῆς ψυχῆς, Δοκίμιον τοῦ Διονυσίου Κ. Μαγκλιβέρα.

«Ναυτιλίας ἔρεισμα, κλειναὶ Οἰνοῦσσαι, δαιμόνιαι νῆσοι», Εὐαγ. Ἀγγελάκου.

Τὰ ΕΛ.ΤΑ κλείνουν ταχυδρομικὰ καταστήματα.

Καταστατικὸν Ι.Π.Η.Π.Α.

Συρία 2013

Περισσότερα: «Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 56 (Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2013)

 

«Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 55 (Απρίλιος-Μάϊος-Ιούνιος 2013)

«Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 55 (Απρίλιος-Μάϊος-Ιούνιος 2013)

Πρόσκλησις ἐτησίας Γεν. Συνελεύσεως τοῦ Σωματείου «Οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους» (26.6.2013)

Συνέντευξις τύπου, Ἱ.Ν. Ἁγ. Γεωργίου Καρύκη (20.3.13) καὶ τὸ νέον ,,φροῦτο,, τοῦ Διαβόλου, ὁ ,,ἀντιρατσιστικὸς,, Νόμος

Greek American News Agency, Ὄχι ἄλλα λάθη, Παγκαλαβρυτινὴ Ἕνωσις, Παλαιὰ Βουλή

Ψήφισμα Συνεδρίου διὰ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους (31.3.2013)

Τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους καὶ τὰ ΜΜΕ, Ἐνίσχυσις τοῦ ἀγῶνος μας

Πρόσφατος ἐπιστολή μας πρὸς Δ.Ι.Σ.

Ἅγ.Νέος Ὁσιομάρτυς Παῦλος, Ἀροανία Καλαβρύτων (18.5.2013)

Τοποθέτησις μαρμαρίνης ἐπιγραφῆς, Ἁγ. Λαύρα

Ἐκκλησίες καὶ ρημοκλήσια τῆς Ἀθήνας, τοῦ Φώτη Κόντογλου

ΕΑΛΩ Η ΠΟΛΙΣ (29.5.1453) Ὁμιλία τοῦ Στρατηγοῦ Φραγκούλη Σ. Φράγκου

Ἀκαδημία Ἀθηνῶν. Ἐκδήλωσις διὰ τὴν ἑλληνικὴν γλῶσσαν. Εἰσαγωγικὴ ὁμιλία τοῦ Ἀκαδημαϊκοῦ Ἀντωνίου Κουνάδη (8.3.2013)

Γένους θηλυκοῦ, Παῦλος Κ. Τούτουζας Καθηγητής – Διευθυντὴς τοῦ ΕΛ.Ι.ΚΑΡ.

Ἡ παντοειδὴς κρίσις μαστίζει τὴν Πατρίδα μας, Αἰσιόδοξαι & πρακτικαὶ λύσεις ὑπὸ τοῦ Νικηφόρου

Ἀναστάσιος Παρπαΐρης (+6.4.2013)

Ἀνθρωπιστικαὶ βοήθειαι

Περισσότερα: «Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 55 (Απρίλιος-Μάϊος-Ιούνιος 2013)

 

«Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 54 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2013)

«Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 54 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2013)

Ἡμερὶς διὰ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους 31.3.2013-Γήπεδον ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ, Πρόσκλησις-Πρόγραμμα

Ὁ εὐμενὴς ἀντίκτυπος καὶ ἡ ἀπήχησις διὰ τὸ Τάμα

Ἡ ἀπάντησις τοῦ Κολοκοτρώνη εἰς τὸν Ἰμπραήμ, Γεωργ. Ἀναστ. Πούλιος

Οἱ δυστυχεῖς ἀντιδρῶντες, Συστηματικὸς κατατρεγμὸς τοῦ περιοδικοῦ μας «ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ» μέσῳ τῶν ΕΛ.ΤΑ. & τῆς «ἀνεξάρτητης ἀρχῆς» Ε.Ε.Τ.Τ

Στοχοποίησις τῆς ἱστοσελίδος μας www.fotgrammi.gr

Μία ἐνδιαφέρουσα συνέντευξις εἰς τὸν Τ/Σ Ἀχελῶος TV

Τάμα τοῦ Ἔθνους. Ἡ διάδοσις

Ἡ Ἑλλὰς ὑπὸ κατάληψιν. Ἑλλὰς Χώρα Ἁγίων Ἐκδήλωσις Ὁμάδων νέων Ἱ.Ν.Χρυσοσπηλαιωτίσσης

Γεώργιος Καίσαρης, Τό ἀείμνηστον ἀνάργυρον «σπουργιτάκι» (+14.1.2013)

Ἰατρικὰ θέματα, Καλλιέργεια παχυσαρκίας, Παύλος Κ. Τούτουζας

Διαπιστώσεις τῶν ξένων διὰ τοὺς Ἕλληνας

Μαχάτμα Γκάντι, σύμβολον τῆς κοινωνιολογίας καὶ τῆς φιλοσοφίας

Μέγας Ἀλέξανδρος, αἱ τρεῖς τελευταῖαι του ἐπιθυμίαι

Ἑλληνικὴ Κληρονομιά. Ἀρχαῖαι ἑλληνικαὶ παροιμίαι

Δημόσιαι καὶ ἀνθρώπιναι σχέσεις καὶ ἐπιτυχία, ὑπὸ Ἀνδρέα Καψάλη, Οἰκονομολόγου-Στατιστικοῦ

Ἀνθρωπιστικαὶ βοήθειαι

Περισσότερα: «Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 54 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2013)

 

«Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 53 (Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2012)

«Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 53 (Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2012)

Ἡ ἱστορία τῆς νηστείας τῶν Χριστουγέννων.

Ὁ Ὕμνος τῆς ἀγάπης (Α' Κορ. ιγ, 1-13), μετάφρασις Νικ. Σωτηροπούλου.

Ἀθεΐα: Τὸ καύχημα τῆς ἐποχῆς μας, τοῦ Φώτη Κόντογλου.

Τάμα τοῦ Ἔθνους - Εἰδικὰ Συμβούλια ὑπὸ τῶν Πανελλήνων. Ὅσοι πιστοὶ προσέλθετε.

Ἡ κοινωνικὴ ἀπήχησις τῶν δραστηριοτήτων καὶ προοπτικῶν μας.

Ἀρώνια εἰς τὴν Ἀροανίαν.

Θεόπνευστες συμβουλὲς γιὰ τὴν ὑγεία μας.

Ἀνθρωπιστικαὶ βοήθειαι

Ἅγιος Νέος Ὁσιομάρτυς Παῦλος, Ἀροανία Καλαβρύτων 2012 καὶ Πρόσκλησις διὰ 18.5.2013

Τὸ «Corpus Christi» τῶν ἀναισχύντων Σοδομιτῶν.

Ποῖο Ἔθνος νὰ λυπάστε, τοῦ Χαλὶλ Γκιμπράν

Ὁ σοφὸς ἔλεγχος τοῦ Σωκράτους

Τὸ πάχος δὲν εἶναι γιὰ τὸν Παράδεισο... Παύλου Κ. Τούτουζα.

Τὰ ἄσπράδια τῶν αὐγῶν.

Κοινωνικὰ θέματα. Οἱ ΡΟΜΑ.

Βενιαμὶν Φραγκλῖνος. Συμβουλαὶ διὰ μικροὺς καὶ μεγάλους.

Γλωσσικὰ θέματα.

Σπουδαῖαι καὶ εὔχρηστοι ἀρχαῖαι καὶ νέαι παροιμίαι.

Παραμύθι ἤ τραγικὴ πραγματικότης. Τὸ μυρμήγκι.

Περισσότερα: «Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 53 (Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2012)

 

Διακήρυξις του Σωματείου «οι Φίλοι του Τάματος του Έθνους»

Διακήρυξις τοῦ Σωματείου «οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους»


Περισσότερα: Διακήρυξις του Σωματείου «οι Φίλοι του Τάματος του Έθνους»

 

«Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 52 (Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2012)

«Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 52 (Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2012)

Ἐπιβεβλημμένη διευκρίνισις. Προσοχή. Εἰδικὴ ἀνακοίνωσις.

Ὁ θρυλικὸς καὶ ἀνεπανάληπτος Γέρων Αὐγουστῖνος Καντιώτης (+28.8.2010).

Τὸ ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Θαῦμα τοῦ «Ἄξιὸν ἐστιν» Καψάλας

Ἀλλαγὴ τῆς Ἱερᾶς Ἐπιστασίας Ἁγ. Ὄρους.

Βιβλίον Καθηγητοῦ Καρδιολογίας Π. Τούτουζα «Αἰγαῖο, πηγὴ πολιτισμοῦ καὶ καρδιολογίας».

Πορεία πραγματοποιήσεως τοῦ Τάματος τοῦἜθνους

Βαρυσήμαντοι θέσεις καὶ ἀπόψεις Κλήρου καὶ Λαοῦ.

Διακήρυξις τοῦ Σωματείου «Οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους»

Ἐθνικὸν Προσκλητήριον-Πρόσκλησις ἐθελοντῶν

Ἐκφυλισμὸς ἑλληνικῆς γλώσσης-ἄκρως ἀνησυχητικὸν-Ἐκλαϊκευμένη ἀπόδοσις τῆς διακηρύξεως τοῦ Σωματείου

Πρὸς τόν Σολωμὸ Σολωμοῦ, Ὁδός Αἰωνιότητος, Ὀδυσσέα Τηλιγάδα.

Ἡ Ἑλλάδα μπορεῖ νὰ ξαναγεννηθῇ μὲ τὶς δικές της δυνάμεις, Ν. Σ. Καραβαζάκη.

Ἐκπολιτιστικὴ ἐκδήλωσις φορέων μας Πολεμικὸν Μουσεῖον, 11.12.2011.

Διορθόδοξος Σύνδεσμος «ὉἈπόστολος Παῦλος» (Κατασκηνώσεις-Ἀνθρωπιστικαὶ βοήθειαι.

Ἡ ἀείμνηστος Ἑλένη Σπυροπούλου (+23.4.2012).

Τὸ Δημογραφικὸν πρόβλημα. Ἀναγωγὴ τῶν τεσσάρων (4) μαθηματικῶν πράξεων εἰς τὴν γυναίκα, κατὰ τὰς λαϊκὰς ρήσεις.

Ἡ Λαῖλαψ τῶν πυρκαϊῶν καὶ τὰ αἴτια αὐτῶν: Μετατροπὴ τῆς χώρας μας εἰς «Κρανίου Τόπον» καὶ «Σακχάρα».

Ἀστοργία-Ἀνεργία-Ἀπεργία περιέχουν καὶ τὸ «σπέρμα» τῆς κακοδιοικήσεως

Ἡ Θράκη μας «Κιβωτὸς Δόμνας Βιζβίζη», Χ. Νικοπούλου.

Ἡ Μακεδονία μας, μία σημαντικὴ δήλωσις, Καθ. Λέϊν Φὸξ.

Γνῶμαι διὰ τὸ ἔργον μας.

Ἑορτολόγιον 2013.

 

Περισσότερα: «Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 52 (Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2012)

 

«Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 51 (Απρίλιος-Μάϊος-Ιούνιος 2012)

«Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 51 (Απρίλιος-Μάϊος-Ιούνιος 2012)

Ἀλλαγὴ διοικήσεως εἰς τὴν Πρωτεπιστασίαν τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Πρωτεπιστάτης Ὁσιολογ. Γέρων Μάξιμος Ἰβηρίτης.

Τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους. Νέαι ἐνθαρρυντικαὶ ἐπιστολαί. Ἅγιοι Συνοδικοί, ἀποφασίσατε τώρα. Χωρὶς τὸ τάμα τὸ χρέος ὅλων μας διὰ ἀναγέννησιν τοῦ Ἔθνους δὲν ἐκπληρώνεται (30.5.2012). Μεστοτάτη νοημάτων ἡ ἐγκύκλιος Πεντηκοστῆς 2012 τοῦ Σεβ. Μητρ. Μεσογαίας & Λαυρεωτικῆς κ. Νικολάου. Τὸ θαῦμα ἔγινε. Ἀπόφασις Ἱερᾶς Συνόδου (8.6.2012).

Γεν. Συνέλευσις Σωματείου «Οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνουςς» (5.7.2012).

Ἡ πόλις ἐάλω. Ἀσματικὴ ἀκολουθία εἰς τοὺς ἀνωνύμους μάρτυρας τῆς Ἁλώσεως τῆς Βασιλίδος τῶν Πόλεων, Σεβ. Μητροπολίτου Κυθήρων & Ἀντικυθήρων κ. Σεραφείμ (ἀποσπάσματα).

Μακροχρόνια καυτὰ ἐθνικὰ θέματα.

Ἡ ἀναγέννησις τοῦ Βυζαντίου εἰς τὴν Ἀνατολίαν –Τουρκίαν. Ὁμιλία Καθηγητοῦ Βασιλείου Κέκη.

Ταξίδι: Θρόμβωσις καὶ ἐμβολές, Καθηγητοῦ Παύλου Τούτουζα

Μικρὰ καὶΣοφά. «Ἐζήτησα ἀπὸ τὸν Θεόν»

Ἅγ. Νέος Ὁσιομάρτυς Παῦλος, Ἀροανία Καλαβρύτων (19.5.12)

Περισσότερα: «Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 51 (Απρίλιος-Μάϊος-Ιούνιος 2012)

 

«Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 50 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2012)

«Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 50 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2012)

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ Τεῦχος 50ον, Μία ἐπέτειος. Ζητοῦνται κατεπειγόντως καλοὶ Σαμαρεῖται & Κυρηναῖοι.

Ποίημα εἰς τὴν Μάννα, Ρένας Τζωράκη-Μανουκάκη.

Ἀκαταστασίαι καὶ κωλυσιεργίαι εἰς τὴν προώθησιν τῆς ἀλληλογραφίας μας μέσω τῶν ΕΛ.ΤΑ.

Περὶ τῶν ἐσχάτων ἡμερῶν καὶ τῆς μελλούσης κρίσεως, Μοναχοῦ Μαξίμου Ἰβηρίτου (Νικολοπούλου).

Λίαν ἐπίκαιρον- Ὁ Ἅγιος Βαλεντῖνος «πορνοβοσκός»; ; ; - Βαβαὶ τῆς βλασφημίας !!!

ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ Πορεία προσπαθειῶν.

Τί θὰ ᾿λεγε ὁ Κολοκοτρώνης σήμερα εἰς τοὺς Ἕλληνας», Κατερίνας Δογάνη.

«Ὁ κουφὸς Βάτραχος».

Θερμὴ συμπαράστασις ἀπὸ τὴν Γαλλία!

Αὐτόχθονη σκέψις, Μιχάλη Χαραλαμπίδη.

Ὅταν ὁ ὕπνος δὲν εἶναι καλὸς γιατρός, Π. Τούτουζα

Ἡ Νηστεία τῆς Μεγ. Τεσσαρακοστῆς, Πολ. Βαρτζιώτου – Γαλενιανοῦ.

Ἐπείγοντα ζητήματα διὰ τὴν Ἑλλάδα μας, Νικηφόρος.

Ὁδικὴ σύνδεσις Πατρῶν-Θεσσαλονίκης εἰς 4 ὥρας.

Γνῶμαι διὰ τὸ ἔργον μας.

Ἐκδήλωσις 11.12.2011, Πολεμικὸν Μουσεῖον Ἀθηνῶν.

Ἑορτὴ Ἁγ. Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου Ἀροανία Καλαβρύτων, 19.5.2012.

Περισσότερα: «Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 50 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2012)

 

«Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 49 (Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2011)

«Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 49 (Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2011)

Διὰ τὴν λύπην καὶ τὴν ἀθυμίαν, Μεγάλου Βασιλείου.

Πῶς νὰ σὲ ὀνομάσω ἄνθρωπε; Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου.

Τριῶν εἰδὼν προβλήματα-μία λύσις Ἀββᾶ Ἠσυχίου.

Ἡμερίς τοῦ Σωματείου«Ἑνωμένη Ρωμιοσύνη». Ἅπαντες χρήζομεν μετανοίας, Ὁμιλία Σεβ. Μητ. Αἰτωλίας καὶἈκαρνανίας κ. Κοσμᾶ.

Μακαριστὸς θρυλικὸς Γέρων Αὐγουστῖνος Καντιώτης.

… Διὰ νὰ μὴ ἁμαρτάνῃς τοῦ λοιποῦ σοῦ δίδω τὰς ἑξῆς πατρικὰς συμβουλάς. + Φιλοθέου Ζερβάκου

Πόνος εἰς τὸ στῆθος: Ἔνοχος ἢ ἀθῶος; Παύλου Κ. Τούτουζα.

Σωματικὴ καὶ ψυχικὴ ὑγεία (Τατουὰζ ἢ δερματοστιξία, Τσιγάρον καὶ πάχος συρρικνώνουν τὸν ἐγκέφαλον).

Ἑορτὴ Ἁγ. Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου, Ἀροανία Καλαβρύτων, 22.5.2011.

Ρἠγας Βελεστινλὴς (Φεραῖος). Ὁ ἀδίκως παρεξηγημένος ἥρως. Ὁἐπαναστάτης Ρήγας Βελεστινλὴς καὶ Ὀρθόδοξος πίστις, Δημ. Καραμπερόπουλου.

Τιμητικὴ διάκρισις Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βελεστίνου κ. Δαμασκηνοῦ.

Ἡ φοβερὰ ἐπιστολὴ ἑνὸς πλοιάρχου.

Πορεία τοῦ Τάματος τοῦἜθνους. Διαδρομὴ γραμμῆς ΜΕΤΡΟ

Ἐπέτειος 28ης Ὀκτωβρίου 1940, Σταχυολογήματα ρήσεων ξένων διὰ τὴν Ἑλλάδα τοῦ 1940-41.

Τα 'δωσα καὶ τὰ δύο εἰς τὴν πατρίδα.

Κραυγὲς καὶ Ψίθυροι.

Μία άπάντησις, Ἀριστοτέλους Παύλου, Φιλολόγου.

Ἀπανταχοῦ φιλέλληνες σώσατε τὴν Ἑλλάδα ἀπὸ ἀσυνειδήτους Ἕλληνας.

Καυτὰ ἐπίκαιρα κοινωνικὰ θέματα (Τὸ φορολογικὸν Νομοσχέδιον, Φτάνει πιά. Μᾶς πνίγει ἡ θηλειά).

Διάφορα θέματα τοῦ ἔτους 2011.

Ἀνθρωπιστικαὶ βοήθειαι, Κατασκηνώσεις.

Ἐκπολιτιστικὴ ἐκδήλωσίς μας-Πολεμικὸν Μουσεῖον Ἀθηνῶν 12.1.2011.

Ἑορτολόγιον 2012.

Περισσότερα: «Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 49 (Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2011)

 

«Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 48 (Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2011)

«Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 48 (Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2011)

Πρόσκλησις-Πρόγραμμα, ΠΟΛΕΜΙΚΟΝ ΜΟΥΣΕΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ 11.12.2011.

Ἀπεγνωσμένη ἔκκλησις S.O.S. πρὸς τοὺς παραλήπτας τῆς «Φωτεινῆς Γραμμῆς.

Ἄκρως ἐξοντωτικόν «φίμωτρο» εἰς τὴν πολυφωνίαν ὑπὸ τοῦ ἁμαρτωλοῦ, τρισαθλίου κατεστημένου… S.O.S. Ἀπὸ 1.8.2011, 13-πλάσια (δεκατρεῖς φορὲς) ἀκριβότερα τὰ ταχυδρομικὰ τέλη τῶν ἐλευθέρων περιοδικῶν. Ἐπιστολαὶ πρὸς Ε.Ε.Τ.Τ. καὶ λοιποὺς ἁρμοδίους.

Γλωσσικὸς ἀφελληνισμός, Παναγιώτου Ρήγα, Συνταξιούχου δημοδιδασκάλου.

Τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους.

Ὁ Τοῦρκος ἀξιωματικός, ποὺ ἁγίασε, ὁ Ἅγιος Γέρων Νικόλαος τῆς Ὄπτινα.

Μόνον εἰς τὴν Ἑλλάδα θὰ ἠμποροῦσε νὰ δοθῇ ἡ ἀπάντησις αὐτή, Γερμανοῦ συγγραφέως Ἔρχαρτ Κέστνερ.

Ψηλὸς καὶ ὑγιής, Παύλου Κ. Τούτουζα, Καθηγητοῦ–Διευθυντοῦ ΕΛ.Ι.ΚΑΡ.

Ἕλληνες Ἐπιστήμονες Ἔφυγαν (Ε.Ε.Ε.) καὶ φεύγουν. Πῶς θὰ τοὺς συγκρατήσωμε, Νικηφόρος.

Ἐπίκαιρα θέματα. Χρήματα διὰ μωαμεθανικὸν τέμενος («βιομηχανίες καμικάζι»), Εurovision, ποδοσφαίρα, ἀφιονιστικὰ καὶ ἐκμαυλιστικὰ θεάματα καὶ τοὺς ἀλλοφύλους ἐπιδρομεῖς ὑπάρχουν!!! Δὲν ὑπάρχει οὔτε «σάλιο» διὰ ἔργα ὑποδομῆς, ἐξοπλισμὸν πυροσβεστικοῦ σώματος και πληθώραν ἄλλων κοινωφελῶν τομέων δι’ ὅλους τοὺς Ἕλληνας.

Κατασκηνώσεις 2011.

Περισσότερα: «Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 48 (Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2011)

 

«Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 47 (Απρίλιος-Μάϊος-Ιούνιος 2011)

«Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 47 (Απρίλιος-Μάϊος-Ιούνιος 2011)

Ἑορτὴ Ἁγ. Νέου Ὁσιομάρτ. Παύλου Ἀροανία Καλαβρύτων

Δικαίως μᾶς ζητοῦν οἱ ἀναγνῶστες μας ὑπεύθυνη γνώμη ἐπὶ τοῦ μνημονίου, Νικηφόρος

Τάμα τοῦ Ἔθνους (νεώτερα)

29 Μαΐου 1453 ἡ Πόλις ἑάλω... Τέλος 20οῦ - ἀρχὰς 21ου αἰῶνος, ἡ Ἑλλὰς ἑάλω. Ἡ ἐπιστροφή

Ἄς ζητήσουμε τὸ θερμὸ χέρι τοῦ Θεοῦ, Ἀλεξ. Σολζενίτσιν

Ἑλληνισμὸς καὶ λαοὶ Νοτιοανατολικῆς Εὐρώπης. Ἀχ. Γ. Λαζάρου (Τόμοι Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Ἀθήνα 2009-2010). Ἡ ἀπολογία τοῦ συγγραφέως

Κων/νος Κουκίδης. Ὁ ἀδικημένος καὶ περιφρονημένος Νεοεθνομάρτυρας

Φλαβονοειδῆ καὶ σοκολάτα, Καθηγ. Παύλου Κ. Τούτουζα

Χρήσιμαι συμβουλαὶ διὰ τὴν σωματικήν μας ὑγείαν: Τὸ νερό, Οἱ λαμπτῆρες οἰκονομίας, Οἱ φοῦρνοι μικροκυμάτων.

Ἐπιδείνωσις δημογραφικοῦ προβλήματος. Τὸ δημογραφικὸ πρόβλημα, Καθ. Νικ. Ἰ. Κωστάρα

«Φιλέλληνες σώσατε τὴν Ἑλλάδα ἀπὸ τοὺς Ἕλληνας»

Διορθόδοξος Σύνδεσμος ὁ Ἀπόστολος Παῦλος. Ἀνθρωπιστικαὶ βοήθειαι-Κοινωνικὴἀναλγησία

Ἀναγνώρισις τοῦ ἔργου μας

Περισσότερα: «Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 47 (Απρίλιος-Μάϊος-Ιούνιος 2011)

 

«Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 46 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2011)

«Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 46 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2011)

Ἑορτὴ Ἁγ. Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου τοῦ ἐξ Ἀροανίας Καλαβρύτων, 22.5.2011

Ἐκπολιτιστικὴ ἐκδήλωσις, 12.1.2011, Πολεμικὸν Μουσεῖον Ἀθηνῶν

Ὁμιλία Προέδρου

Ἡ ὁμιλία τῆς δασκάλας Χαρᾶς Νικοπούλου

Τάματος τοῦ Ἔθνους συνέχεια. Θετικαὶ ἐξελίξεις διὰ τὴν πραγματοποίησιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους

Ἄσκησις καὶ Πνεῦμα, Καθηγητοῦ Παύλου Τούτουζα

Μὴ κυβερνητικαὶ ὀργανώσεις (Μ.Κ.Ο.)

Ἀνθρωπιστικαὶ βοήθειαι

Τὶ νὰ μὲ λέγουσιν οἱ ἄνθρωποι εἶναι τὸν υἱὸν τοῦ Ἀνθρώπου

Σταχυολογήματα ἀπὸ πλῆθος ἐπιστολῶν πρὸς ἐμᾶς

Οἱ πάντες ἠχρειώθησαν ἄχρις ἑνός. Ἀνευθυνοϋπευθυνότητος καὶ παχυδερμίας τὸ ἀνάγνωσμα

Διαμαρτυρία πρὸς τὸ Ὑπουργεῖον Δικαιοσύνης

Περισσότερα: «Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 46 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2011)

   

«Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 45 (Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2010)

«Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 45 (Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2010)

Πολιτιστικὴ ἐκδήλωσις 12 Ἰανουαρίου 2011-Πολεμικὸν Μουσεῖον Ἀθηνῶν

Ὁ Γιάννης ὁ Βλογημένος ! Ἐπίκαιρον διήγημα τοῦ Φώτη Κόντογλου

Λόγος εἰς τὸν Ἅγιον Κοσμᾶν τὸν Αἰτωλόν, Ἀρχιμ. Χρυσοστόμου Παπαθανασίου

Σημεῖα τῶν καιρῶν-Ἠλεκτρονικὸν φακέλωμα -ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΟΥ

Ἑλλὰς τῶν ἀντιφάσεων καὶ τῆς Δημοκρατίας, τῆς δασκάλας Χαρᾶς Νικοπούλου,

Ἑορτὴ εἰς μνήμην Ἁγ. Νέου Ὁσιομ. Παύλου τοῦἐξ Ἀροανίας Καλαβρύτων, εἰς Ἀροανίαν (22.5.2011)

Σωτήριοι διδαχαὶἀπὸ τὴν κοσμοϊστορικὴν μάχην-νίκην τῶν Ἑλλήνων κατὰ τῶν ἐξ ἀνατολῶν βαρβαρικῶν στιφῶν εἰς Μαραθῶνα καὶ εἰς ἑπομένας μάχας-νίκας τῶν Ἑλλήνων πρὸς ὄφελος τῆς δύσεως

Τὸ Τάμα τοῦἜθνους

Ἐνθαρρυντικαὶ ἐπιστολαί

Ὁ Κολοκοτρώνης καὶἡ παρακμή μας, Πρωτοπρεσβυτέρου πατρὸς Παρασκευᾶ Ἀναστ. Ζωγράφου

Παιδίατρος Παῦλος Γ. Μπιλάλης (+ 30.11.2010)

Περὶ Σκοπίων καὶΣκοπιανῶν, Γέροντος Μαξίμου Ἰβηρίτου

Οἱ χειρότεροι ἰδιῶται, ποὺ ἐγνώρισε ἡἱστορία. Γεννιέται μία νέα κοινωνία πολιτῶν

Μὲ ἀφορμὴ τὶς ἀποκαλύψεις Γιοῦνκερ διὰ τὸν Γ. Παπανδρέου. Ἡ Χώρα χρειάζεται Κυβέρνησιν τεχνοκρατῶν, Μιχάλη Χαραλαμπίδη

Τὸ ἑνιαῖον τοῦ Ἑλληνισμοῦ, Ἀριστοτέλους Παύλου, Φιλολόγου, ἐ. Λυκειάρχου

Διατὶ δὲν θέλουν τοὺς Ἕλληνας; ΣτρατῆἈνδριώτη

Κατωχυρωμένα συνταγματικὰ δικαιώματα τῶν πολιτῶν

Μνημόνιον ὑγείας, Παύλου Κ. Τούτουζα, Καθηγητοῦ-Διευθυντοῦ ΕΛ.Ι.ΚΑΡ

Ἐκπολιτιστικὴ ἐκδήλωσις 25ης Ἰανουαρίου 2010

Σχόλια ἀπὸ τὰ γεγονότα τοῦ 2010

Γνῶμαι διὰ τὸ ἔργον μας

Διορθόδοξος Σύνδεσμος ὁἈπόστολος Παῦλος- Ἀνθρωπιστικαὶ βοήθειαι- Κατασκηνώσεις

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΝ 2011

 

 

Περισσότερα: «Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 45 (Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2010)

 

«Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 44 (Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2010)

«Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 44 (Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2010)ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 

 

Περισσότερα: «Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 44 (Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2010)

   

«Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 43 (Απρίλιος-Μάϊος-Ιούνιος 2010)

«Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 43 (Απρίλιος-Μάϊος-Ιούνιος 2010)

 

 

 

 

Περισσότερα: «Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 43 (Απρίλιος-Μάϊος-Ιούνιος 2010)

 

«Φωτεινή Γραμμή» Τεύχος 42 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2010)

«Φωτεινή Γραμμή» Τεύχος 42 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2010)

 

 • Συνέπειαι εἰσόδου παρανόμου τινὸς εἰς διαφόρους χώρας (σύγκρισις μὲ τὸ τὶ συμβαίνει εἰς τὴν Ἑλλάδα καὶ τὶ εἰς διαφόρους ἄλλας χώρας).
 • Τὰ Φῶτα στὸ Ἀϊβαλί, τοῦ Φώτη Κόντογλου.
 • ΕΝΤΟΝΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ.- Μονόφθαλμη μητέρα-Ἡ καρδιὰ τῆς μάννας-Ἡ γλῶσσσα τῆς μάννας.
 • ΣΥΓΚΡΙΣΙΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΕΥΩ ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ .
 • ΕΚΔΗΛΩΣΙΣ 25.1.2010. ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ μακαριστοῦ Πατριάρχου τῆς Σερβίας κυροῦ Παύλου, ἀειμνήστου πρώην Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης κυροῦ Σεβαστιανοῦ, ἀειμνήστου πατρὸς Δημητρίου Κλούτσου, ἀειμνήστου Νικολάου Ψαρουδάκη, Ἱδρυτοῦ τῆς Χριστιανικῆς Δημοκρατίας. - Ἐπίσης τοῦ διαπρεποῦς καλλιτέχνου Σταμάτη Σπανουδάκη, τῆς δραστηρίας τ. Γεν. Ἐπιθεωρήτριας ἀδελφῶν νοσοκόμων τοῦ Ε.Ε.Σ. Ἑλένης Σπυροπούλου καὶ τοῦ εὐέλπιδος νέου Ἀθανασίου Μαμάρα, διαπρέποντος εἰς τὰ λογισμικὰ προγράμματα καὶ εἰς τὴν σύγχρονον τεχνολογίαν, ἄν καὶ αὐτοδίδακτος.
 • Ἀνθρωπιστικαὶ βοήθειαι.

 

Περισσότερα: «Φωτεινή Γραμμή» Τεύχος 42 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2010)

   

«Φωτεινή Γραμμή» Τεύχος 41 (Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2009)

«Φωτεινή Γραμμή» Τεύχος 41 (Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2009) 

 • Παραινετικαὶ ἐκκλήσεις πρὸς ἀναγνῶστας τῆς Φωτεινῆς Γραμμῆς.
 • Προτροπαὶ διὰ ἀρετὰς ἀνὰ τὰς χιλιετίας (παραλληλισμὸς τοῦ Ἐπιταφίου τοῦ Περικλέους καὶ τῆς ἐπὶ τοῦ Ὄρους ὁμιλίας τοῦ Θεανθρώπου).
 • ¨Η «Ἐπὶ τοῦ Ὄρους Ὁμιλία» μετάφρασις τοῦ θεολόγου-φιλολόγου Νικολάου Σωτηροπούλου.
 • Ὁ ἀείμνηστος Πατριάρχης τῆς Σερβίας κυρὸς Παῦλος (+15 Νοεμβρίου 2009).
 • ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ, περιληπτικὴ ἐνημέρωσις.
 • ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ. Μοχλὸς δημιουργίας «Βασιλειάδων».
 • ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Ὁ διαβεβοημένος Σουλτάνος Μωάμεθ Δ΄, ὁ παρ’ὀλίγον πορθητὴς ὅλης τῆς Εὐρώπης(1642-1692 μ.Χ.)
 • ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΙΣ 21.1.2009. ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Ὕδρας κυροῦ Ἱεροθέου, Ὑπουργοῦ-Ἀκαδημαϊκοῦ ἀειμνήστου Γεωργίου Μερίκα, ἀειμνήστου Ἠλία Παρασκευᾶ, νεωτάτης διεθνῶς ἀνεγνωρισμένης ἐρευνήτριας Αἰκ. Ἀϋφαντῆ κλπ.
 • ΤΙΣ ΠΤΑΙΕΙ; Βαρυσήμαντον ἄρθρον τοῦ Καθηγητοῦ τοῦ 4ου Πανεπιστημίου τῆς Σορβόννης κ. Ἀχιλλέως Λαζάρου ἀπὸ ὁμιλίαν του εἰς ἐκδηλώσεις μας.

Περισσότερα: «Φωτεινή Γραμμή» Τεύχος 41 (Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2009)

 

«Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 40

«Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 40

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 

 

Περισσότερα: «Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 40

   

«Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 39 (Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2009)

«Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 39 (Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2009)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 

 

Περισσότερα: «Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 39 (Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2009)

 

«Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 38 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2009)

«Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 38 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2009)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 

 

Περισσότερα: «Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 38 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2009)

   

«Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 37 (Οκτώβριος-Νοέβριος-Δεκέβριος 2008)

«Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 37 (Οκτώβριος-Νοέβριος-Δεκέβριος 2008)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 

 

Περισσότερα: «Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 37 (Οκτώβριος-Νοέβριος-Δεκέβριος 2008)

 

«Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 36 (Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2008)

«Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 36 (Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2008)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 

 

Περισσότερα: «Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 36 (Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2008)

   

«Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 35 (Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2008)

«Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 35 (Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2008)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 

 

Περισσότερα: «Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 35 (Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2008)

 

«Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 34 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2008)

«Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 34 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2008)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 

 

Περισσότερα: «Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 34 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2008)

   

«Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 33 (Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2007)

«Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 33 (Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2007)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 

 

Περισσότερα: «Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 33 (Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2007)

 

«Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 32 (Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2007)

«Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 32 (Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2007)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 

 

Περισσότερα: «Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 32 (Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2007)

   

«Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 31 (Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2007)

«Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 31 (Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2007)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 

 

Περισσότερα: «Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 31 (Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2007)

 

«Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 30 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2007)

«Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 30 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2007)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Μία ἐπέτειος: τό 30όν τεῦχος τῆς Φωτεινῆς Γραμμῆς.

Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ, Ἀρχιμανδρίτου π. Χρυσοστόμου Κ. Παπαθανασίου,  Ἱεροκήρυκος Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν

«Καί ὅς μέν πεινᾷ, ὅς δέ μεθύει...»

Δυνάμεις ἀντιστάσεως εἰς τά καταχθόνια σχέδια τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων ἐναντίον τῆς ἀποχριστιανοποίησεως καί τοῦ ἀφελληνισμοῦ τῶν Ἑλλήνων

Ὁμιλία τοῦ κ. Βασιλείου Καρβουνιάρη, Δικηγόρου παρά Ἀρείῳ Πάγῳ, εἰς ἐκδήλωσιν τοῦ «Ὀργανισμοῦ γιά τήν Διεθνοποίησιν τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσης» (21.1.2007)

Εὔθυμον, Κλαυσίγελως- ρεαλιστικός καθρέπτης τῆς κοινωνίας μας

ΤάμαΠαλιγγενεσία λυτρώσεως τῆς Πατρίδος καί τό Τάμα τοῦ Ἔθνους τῶν ἀγωνιστῶν ὑπέρ Πίστεως καί Πατρίδος

Ὁ Ἱερός Ἀγών τοῦ 1821 καί τό Τάμα τοῦ Ἔθνους! Μοναχοῦ Μαξίμου Ἰβηρίτου (Νικολοπούλου)

Καταστατικόν τοῦ ὑπό σύστασιν Σωματείου «ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ» Παράρτημα

Καί εἰς ἔτη πολλά... Παύλου Κ. Τούτουζα, ὁμ. Καθ. Ἰατρικῆς, Δ/ντοῦ ΕΛ.Ι.ΚΑΡ.

Ἑορτή Ἁγίου Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου τοῦ ἐξ Ἀροανίας...

Θρησκευτικές καί ἐκπολιτιστικές ἐκδηλώσεις τοῦ ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ «Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 24.6.2007

Ἀνθρωπιστικές βοήθειες

 

Περισσότερα: «Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 30 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2007)

   

«Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 28 (Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2006)

«Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 28 (Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2006)ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
 • Λίαν ἐπιβεβλημένες διευκρινίσεις
 • Μετακομίσεις
 • Μετανοεῖτε!!!!
 • Ἡ Παναγία ἡ Μυροβλίτισσα, Γεωργίου Σκάγια
 • Ἱερὰ Μονὴ φανερωμένης  Ἀροανίας καλαβρύτων
 • Τί πρέπει νὰ προσέχῃ ὁ διαβητικός, Παύλου Κ. Τούτουζα- Ἀναστασίου Κ. Παπαδοπούλου
 • Ἐπέτειος Ὀλυμπιακῶν ἀγώνων
 • Ἑλληνικοὶ Ὀλυμπιακοὶ ἀγῶνες Κων/νου Ἰ. Ρηγοπούλου
 • Ἀρχαῖα ἀποφθέγματα καὶ παροιμίαι
 • Μιχαὴλ Σκουρτανιώτης (+ Μάιος 2006)
 • Σπύρος Σπύρου (+ Ἰούνιος 2006)
 • «Ἅγιο φῶς», ἀναγκαὶα διόρθωσις, Χρίστου Λεβέντη
 • Ἀνθρωπιστικὲς βοήθειες-Βοήθεια σὲ νέους φιλέλληνες-Κατασκηνώσεις
 • Ἑορτὴ Διορθοδόξου Συνδέσμου 25.6.06:

  Ὁμιλία Προέδρου

 • «Τὸ ἑλληνικὸ δίλημμα: συμβιβασμὸς ἤ ἀντίστασις εἰς τὴν τουρκικὴν ἐπιθετικότητα καὶ τὰ νεοοθωμανικὰ ὁράματα;»-Ὁμιλία κ. Περικλῆ Νεάρχου, διεθνολόγου - πολιτικοῦ ἐπιστήμονος

 

 

Περισσότερα: «Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 28 (Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2006)

 

«Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 27 (Απρίλιος - Μάϊος - Ιούνιος 2006)

«Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 27 (Απρίλιος - Μάϊος - Ιούνιος 2006)


 

 

Περισσότερα: «Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 27 (Απρίλιος - Μάϊος - Ιούνιος 2006)

   

«Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 26 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2006)

«Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 26 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2006)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 • Πολιτιστικὴ Ἐκδήλωσις Διορθοδόξου Συνδέσμου «Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος» 14.1.2006, Φιλολογικὸς Σύλλογος «Παρνασσός» (Πρόγραμμα-Τιμητικὲς διακρίσεις εἰς τοὺς Ὁμοτίμους Καθηγητὰς τῆς Ἰατρικῆς κ.κ. Γεώργιον Δαΐκον καὶ Παῦλον Τούτουζαν-Ὁ ἀπόηχος τῆς ἐκδηλώσεως).
 • Ἀνθρωπιστικὲς βοήθειες.
 • Τὸ Πανόραμα τῆς Ἁγίας Γραφῆς, Μία ἐπανόρθωσις.
 • Ἡ ἀνεκμετάλλευτη δύναμις τοῦ ἀπανταχοῦ Ἑλληνισμοῦ.
 • Ἐκτίμησις τοῦ ἔργου μας καὶ ἀπὸ τὸν ἑλλαδικό χῶρο.
 • Κάπνισμα ἡ κυριώτερη ἀποτρέψιμη αἰτία θανάτων ἀπὸ καρκῖνο, Χρίστου Λεβέντη.
 • 25η Μαρτίου 1821
 • Ἑορτὴ Ἁγίου Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου εἰς Ἀροανίαν Καλαβρύτων 20.5.2006.
 • Παρουσίασις τοῦ βιβλίου τοῦ πατρὸς Μαξίμου Ἰβηρίτου «Προσκυνητάριον» Ἀροανία 20.5.2006.
 • Παράρτημα Κ.Ε.Κ. εἰς τὸν Δῆμον Ἀροανίας.
 • Νέοι διευρυμένοι χῶροι, Μουσῶν 14, Ψυχικό.
 • Ὅταν πάσχει ἡ ἀντλία, Παῦλος Κ. Τούτουζας

 

Περισσότερα: «Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 26 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2006)

 

«Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 24 (Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2005)

«Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 24 (Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2005)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 • Ἀνακοίνωσις.
 • Ἑορτὴ Διορθοδόξου Συνδέσμου 26.6.2005.
 • Ὁμιλία Θεοφιλέστατου Ἐπισκόπου Βελεστίνου κ. Δαμασκηνοῦ.
 • Χαιρετισμοί.
 • Ὁμιλία προέδρου Διορθοδόξου Συνδέσμου.
 • Ἀνθρωπιστικὲς βοήθειες.
 • Κατασκηνώσεις.
 • Εἰρηνοποιοὶ τῆς Ἀθηρωματικῆς πλάκας, Παύλου Τούτουζα.
 • Αὔγουστος ὁ μήνας τῆς Παναγιᾶς.
 • Ἔφυγαν δύο πολὺ δικοί μας ἄνθρωποι (Παν/τος Ἀρχ. π. Γεώργιος Χώρας καὶ τ. Πρ. Κοιν. Ἀροανίας Καλαβρύτων Κων. Κίτσος).

 

Περισσότερα: «Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 24 (Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2005)

   

«Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 22 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2005)

«Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 22 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2005)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ


 • Ἑορτὴ Διορθοδόξου Συνδέσμου «ὁ Ἀπόστολος Παῦλος» 26-6-2005 εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίου Γεωργίου Καρύτση
 • Ὁ Διορθόδοξος Σύνδεσμος «ὁ Ἀπόστολος Παῦλος» ἀγωνίζεται διὰ ἀποστολὲς ἀνθρωπιστικῶν βοηθειῶν
 • Ἐτήσια τακτικὴ Γενικὴ Συνέλευσις
 • Πολιτιστικὴ Ἐκδήλωσις Διορθοδόξου Συνδέσμου «ὁ Ἀπόστολος Παῦλος» 17-1-2005 εἰς τὸν Φιλολογικὸν Σύλλογον «Παρνασσός»
 • Ὁ Σύνδεσμός μας πετυχαίνει νὰ ἀφυπνίσῃ τὰ ἑλληνικὰ Μ.Μ.Ε γιὰ τὸ καυτὸ θέμα τοῦ Κοσσυφοπεδίου
 • Ἀπήχησις τῆς «ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ»
 • Καθηγητὴς Ὀρέστης Λουρίδης (+ 2.2.2005)
 • Τὸ θέμα τῶν μεταμοσχεύσεων, μοναχὸς Μωυσῆς Ἁγιορείτης
 • Ἀρρώστια καὶ ἄνθρωπος, Καθηγητὴς Γεώργιος Κ. Δαΐκος
 • Ὁ Ρόκο Μπουτιλιόνε
 • Τὰ βότανα, Καθηγητὴς Παῦλος Τούτουζας
 • Ἡ ἑορτὴ Ἁγίου Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου εἰς Ἀροανίαν Καλαβρύτων -  Ἱερὰ Μονὴ Φανερωμένης

Περισσότερα: «Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 22 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2005)

 

«Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 20 (Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2004)

«Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 20 (Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2004)

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ


 • Ἑορτὴ Διορθοδόξου Συνδέσμου «ὁ Ἀπόστολος Παῦλος» 26-6-2005 εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίου Γεωργίου Καρύτση
 • Ὁ Διορθόδοξος Σύνδεσμος «ὁ Ἀπόστολος Παῦλος» ἀγωνίζεται διὰ ἀποστολὲς ἀνθρωπιστικῶν βοηθειῶν
 • Ἐτήσια τακτικὴ Γενικὴ Συνέλευσις
 • Πολιτιστικὴ Ἐκδήλωσις Διορθοδόξου Συνδέσμου «ὁ Ἀπόστολος Παῦλος» 17-1-2005 εἰς τὸν Φιλολογικὸν Σύλλογον «Παρνασσός»
 • Ὁ Σύνδεσμός μας πετυχαίνει νὰ ἀφυπνίσῃ τὰ ἑλληνικὰ Μ.Μ.Ε γιὰ τὸ καυτὸ θέμα τοῦ Κοσσυφοπεδίου
 • Ἀπήχησις τῆς «ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ»
 • Καθηγητὴς Ὀρέστης Λουρίδης (+ 2.2.2005)
 • Τὸ θέμα τῶν μεταμοσχεύσεων, μοναχὸς Μωυσῆς Ἁγιορείτης
 • Ἀρρώστια καὶ ἄνθρωπος, Καθηγητὴς Γεώργιος Κ. Δαΐκος
 • Ὁ Ρόκο Μπουτιλιόνε
 • Τὰ βότανα, Καθηγητὴς Παῦλος Τούτουζας
 • Ἡ ἑορτὴ Ἁγίου Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου εἰς Ἀροανίαν Καλαβρύτων -  Ἱερὰ Μονὴ Φανερωμένης

 

Περισσότερα: «Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 20 (Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2004)

   

«Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 19 (Απρίλιος - Μάϊος - Ιούνιος 2004)

«Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 19 (Απρίλιος - Μάϊος - Ιούνιος 2004)

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 • Ἑορτή Διορθοδόξου Συνδέσμου «῾Ο ᾿Απόστολος Παῦλος»  27.6.2004
 • ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ - ἐπιβεβλημένη διευκρίνησις-᾿Ανθρωπιστικές βοήθειες
 • 29ην Μαΐου 1453, ᾿Αποφράς ἡμέρα
 • ῾Ο ἐφιάλτης τοῦ Κοσσυφοπεδίου - διώξεις τῶν Χριστιανῶν στή καρδιά τῶν Βαλκανίων-῎Εκθεσις φωτογραφιῶν
 • Παύλου Κ. Τούτουζα, Στηθάγχη προσπαθείας καί ἀσταθής στηθάγχη
 • Εὐθύμιου Σκαλτσᾶ, ῾Ο κώδων κινδύνου κτυπᾶ
 • Δημιουργία πρεσβευτῶν καί ἀποστόλων τῶν ἑλληνικῶν θέσεων καί ἀπόψεων
 • Βασιλείου Κέκη, Οἱ ῞Αγιοι Κοσμᾶς καί Δαμιανός, ἡ πρώτη μεταμόσχευσις
 • Χρήστου Πίτσαβου, ῾Η ὑπέρταση, τό ἁλάτι καί τά ...πορτοκάλια
 • ῾Ο Σαῦλος γίνεται Παῦλος! Κάτι γίνεται στήν Κούβα.
 • ῾Εορτή τοῦ ῾Αγίου νέου ῾Οσιομάρτυρος Παύλου εἰς ᾿Αροανία Καλαβρύτων 22.5.04
 • ᾿Επιστολή στηρίξεως διά τό ὑπερήφανον-σωτήριον ΟΧΙ εἰς τόν ᾿Εξοχώτατον Πρόεδρον τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας κύριον Τ. Παπαδόπουλο
 • Κουκίδης Κωνσταντῖνος,  (+ 27 ᾿Απριλίου 1941)-Τιμήθηκε ὁ ξεχασμένος ἥρωας

Περισσότερα: «Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 19 (Απρίλιος - Μάϊος - Ιούνιος 2004)

 

«Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 18 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2004)

«Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 18 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2004)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 • Διορθόδοξος Σύνδεσμος ὁ Ἀπόστολος Παῦλος:
 • Προγραμματισμός : 27.6.2004, Πεπραγμένα (Ἀνθρωπιστικές βοήθειες, Ἔκθεσις εἰς Ζἀππειον 25 & 26.10.2003, Φιλολογικός Σύλλογος «Παρνασσός» 15-20.12.2003, Ἡ ἀφίσα μας).
 • Ἡ βαρβαρότης ἐπαναλαμβάνεται, προσευχή τοῦ τ. Ἐπισκόπου Ἐρζεγοβίνης, καθηγητοῦ κ. Ἀθανασίου Γιέβτιτς.
 • Ταυτότητες χωρὶς ἡλικία, Παύλου Κ. Τούτουζα.
 • Ἑορτὴ Ἁγίου Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου τοῦ ἐξ Ἀροανίας Καλαβρύτων, 22.5.2004.
 • Ἐκδόσεις «Φωτεινῆς Γραμμῆς».

 

Περισσότερα: «Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 18 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2004)

   

«Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 16 (Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2003)

«Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 16 (Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2003)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 

 • Πρώτη ἐπέτειος τῶν ἐγκαινίων Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Παύλου (28.9.2003).
 • Αὔγουστος εἶναι ὁ μήνας τῆς Κεχαριτωμένης Θεοτόκου.
 • Ἱερὰ Μονὴ Παναγίας Φανερωμένης Ἀροανίας Καλαβρύτων.
 • Ἄσκησις-Γυμναστική-Ἀθλητισμός, Παύλου Τούτουζα.
 • Παιδί, τὸ περιβόλι μου-Κωστῆ Παλαμᾶ.
 • Ἑορτὴ Διορθοδόξου Συνδέσμου «Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος» (29.6.2003).
 • Ἀνακοίνωσις ἐκδηλώσεως 17.12.2003.
 • Δραστηριότητες τοῦ Διορθοδόξου Συνδέσμου «Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος» (Ἀνθρωπιστικὲς βοήθειες, Κατασκηνώσεις, Πρόσκλησις Γεν. Συνελ. 18.6.03, Ἐκκλήσεις διὰ βοήθειαν ἀπὸ τὰ Πατριαρχεῖα Ἀντιοχείας καὶ Ἱεροσολύμων, Ἐπιστολὴ Σεβ. Μητρ. Βαγδάτης, Ἀποσπάσματα ἀπὸ τὴν ὁμιλία, Ἀπολογισμὸς πεπραγμένων, Συναυλία Γεωργίου Κοινούση 30.8.03).
 • Ἡ ἑνότητα τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Πολιτισμοῦ, Παναγιώτη Ἰ. Ζαμάνη.
 • Σταχυολογήματα πολυτίμων συμβουλῶν καὶ ἀποφθέγματα

Περισσότερα: «Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 16 (Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2003)

 

«Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 15 (Ἀπρίλιος-Μάϊος-Ἰούνιος 2003)

«Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 15 (Ἀπρίλιος-Μάϊος-Ἰούνιος 2003)

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 • Ἀνακοίνωσις
 • Εὐθανασία, κ. Γεωργίου Κ. Δαΐκου, Καθηγητοῦ
 • Πτώσεις του Πρεσβύτη, κ. Παύλου Κ. Τούτουζα, Καθηγητοῦ
 • Ἡ φιλοδασικὴ ἀποστολὴ στὰ Καλάβρυτα
 • Εἰς μνημόσυνον τῆς ἁλώσεως τῆς 29ης Μαΐου 1453
 • Οἱ ἐκκλήσεις βοηθείας ἐπαυξάνονται
 • Σύγχρονοι προβληματισμοί:
 • Ἑνωμένη Εὐρώπη καὶ Ὀρθόδοξη Ἑλλλάδα, κ. Παναγιώτου Ι. Ζαμάνη (2ον μέρος)
 • Ἐπίκαιρα καυτά, λίαν ἀνησυχητικά, κοινωνικά-δραματικά θέματα.
 • ῾Εορτὴ Διορθοδόξου Συνδέσμου «ὁ ᾿Απόστολος Παῦλος» 29-6-03 (ὑπενθύμισις)

 


 

Περισσότερα: «Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 15 (Ἀπρίλιος-Μάϊος-Ἰούνιος 2003)

   

«Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 14 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2003)

«Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 14 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2003)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 • Εὐθυμεῖτε, Καθηγητοῦ Καρδιολογίας κ. Παύλου Τούτουζα.
 • Σύγχρονοι προβληματισμοί.
 • Ἑνωμένη Εὐρώπη καὶ Ὀρθόδοξη Ἑλλάδα, Παναγιώτου Ζαμάνη.
 • Ἑορτὴ Διορθοδόξου Συνδέσμου «ὁ Ἀπόστολος Παῦλος», 28.12.2002-Τὰ δεκάχρονα τοῦ Ἀποστόλου Παύλου.
 • Βιολογικοὶ ἀκροβατισμοί, Μιχ. Μηλίγκου, Δρ. Καρδιολογίας.
 • Ὁλοήμερον σχολεῖον, Φωτίου Γ. Πετροπούλου.
 • Ὀφειλομένη ἐνημέρωσις φίλων καὶ συνεργατῶν Διορθοδόξου Συνδέσμου.
 • Ἑορτὴ Ἁγίου Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου τοῦ ἐξ Ἀροανίας Καλαβρύτων.

 

Περισσότερα: «Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 14 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2003)

 

«Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 12 (Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2002)

«Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 12 (Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2002)

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 • Πρόληψις νόσου τῶν ὀρέων, Παύλου Τούτουζα-Καθηγητοῦ Καρδιολογίας.
 • Μικρὸ λεξικὸ τῆς καρδιᾶς-τὸ καρδιαγγειακὸ σύστημα καὶ ἡ λειτουργία του.
 • Ἡ ἡδονὴ δὲν εἶναι ἀγαθόν.
 • Ἐνθύμιον ἐγκαινίων Ἱεροῦ Ναοῦ καὶ προσκτισμάτων εἰς μνήμην Ἁγίου Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου τοῦ ἐξ Ἀροανίας τὴν 28.9.02.
 • Πολύτιμος συμβολὴ καὶ συμβουλὴ τοῦ Σεβ. Μητρ. Καλαβρύτων & Αἰγιαλείας κ. Ἀμβροσίου.
 • Δραστηριότητες Διορθοδόξου Συνδέσμου «ὁ Ἀπ. Παῦλος».
 • Σταχυολογήματα πολυτίμων συμβουλῶν καὶ ἀποφθέγματα.
 • Ὁμιλία τοῦ Προέδρου τοῦ Ι.Π.Η.Π.Α. 18.5.02.

 

 

Περισσότερα: «Φωτεινή Γραμμή» τεύχος 12 (Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2002)

   

σελίδα 1 απο 2

Developed by © mpistiries.com