12.9.16-ΒΙΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ-Έλληνες Μικρασίας-Ορθόδ. Συρίας. Κ. Βαρδάκας, Δημ. El Khoury. Σχόλια ΤάματοςΒΙΟΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ

Ἡ ἐξουθένωσις τῶν Ἑλλήνων τοῦ Πόντου καὶ τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, διὰ τοῦ σφαγιασμοῦ καὶ τῆς ἀναγκαστικῆς ἐκριζώσεώς των, καὶ ἡ ἐξολόθρευσις τῶν φίλων Ὀρθοδόξων κατοίκων τῆς Συρίας καὶ λοιπῶν χωρῶν τῆς Ἐγγὺς Ἀνατολῆς διὰ τῆς βίαιης προσφυγιᾶς

Ἄρθρο τοῦ Δρ. Κωνσταντίνου Βαρδάκα

Ὁμιλία τοῦ Δημητρίου El Khoury


12.9.2016

1.Ὁ φίλος Δρ. Κων/νος Βαρδάκας, εἰς τὸ ἄρθρο του

« Το ISIS στην Σμύρνη το 1922… Τι παίζει σήμερα; »

παραλληλίζει τὰ δράματα καὶ τὶς τραγωδίες τοῦ Ἑλληνισμοῦ τοῦ Πόντου καὶ τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, μὲ τοὺς σύγχρονους μάρτυρες τῶν ὁμοδόξων φίλων καὶ ἀδελφῶν τῆς Συρίας.

Τὸν παραλληλισμὸ τῶν δραμάτων καὶ τραγωδιῶν τῶν Ἑλλήνων τοῦ Πόντου καὶ τῆς Μικρᾶς Ἀσίας τοῦ 1922/1923 καὶ τῶν σημερινῶν Ἑλληνορθοδόξων τῆς Ἐγγὺς Ἀνατολῆς, ἰδίως τῆς Συρίας, ἀνέπτυξε ἀντίστοιχα καὶ ὁ φίλος, μέλος καὶ ἐξοχώτατος Πρέσβυς Καλῆς θελήσεως τοῦ Σωματείου ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ, κ. Δημήτριος Ἐλ Χούρυ, Πρόεδρος τῶν Ἑλληνορθοδόξων τῆς Ἐγγὺς Ἀνατολῆς ποὺ τὸν εἴχαμε προσκεκλημένο μας - φιλοξενούμενο μας καὶ ὁμιλητὴ τόσο εἰς τὸ Πολεμικὸ Μουσεῖο Ἀθηνῶν τὴν 10.9.2014, ὅσο καὶ στὴν πανήγυρι τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου, τοῦ εξ Ἀροανίας, τὴν 14.5.2016

http://www.fotgrammi.gr/index.php/news-ipipa/1079---------------14516,

καὶ τὸ ὁποῖο ὑπογράμμισε σὲ πληθώρα συνεντεύξεών του σὲ τηλεοράσεις, ἐφημερίδες, περιοδικὰ καὶ ἱστοσελίδες τῆς Ἑλλάδος καὶ τοῦ ἐξωτερικοῦ.2. Κατωτέρω παραθέτουμε τοὺς δύο ΒΙΟΥΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥΣ


Α) τοῦ φιλτάτου Δρ. Κων/νου Βάρδακα, γιὰ τὴν

ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΟ ΞΕΡΙΖΩΜΟΣ ΤΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝΗ ΣΜΥΡΝΗ ΚΑΙΓΕΤΑΙ


Β) τοῦ ἐξοχωτάτου πρέσβεως καλῆς θελήσεως τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους καὶ Προέδρου τῶν Ἑλληνορθοδόξων τῆς Ἐγγὺς Ἀνατολῆς κ. Δημήτριου Ἐλ Χούρυ.

Ἂς συγκρίνουν οἱ ἐπισκέπτες μας τὰ δράματα τοῦ 1922/1923 καὶ τῶν σημερινῶν στὴν Ἐγγὺς Ἀνατολὴ καὶ ἀλλοῦ.

3.Ὅπως καὶ ἄλλοτε ἔχουμε ἐπιμέρους ἀναπτύξει, πρωτογενὴς αἰτία τῆς δυστυχίας καὶ τῆς προσπάθειας ἀφανισμοῦ τῶν μικρῶν καὶ ἀδυνάτων λαῶν τῆς ὑφηλίου εἶναι ἡ ληστρικὴ βουλιμία καὶ ἀπληστία τῶν μεγάλων καὶ ἰσχυρῶν τῆς γῆς.

Ἤδη ἐδῶ καὶ χιλιετίες οἱ ἰσχυροὶ τῆς γῆς πρῶτα ἔστελναν τοὺς ἱεραποστόλους γιὰ νὰ κηρύξουν δῆθεν τὸν Θεὸν τῆς ἁγάπης καὶ νὰ διαφωτίσουν (ἤ νὰ ἀφιονίσουν τοὺς ὑπανάπτυκτους λαούς)!!!...

Κατόπιν μετέβαιναν οἱ ἔμποροι καὶ ἔναντι «πινακίου φακῆς» τοὺς ὑφάρπαζαν διαμάντια, κοράλλια, ἐλεφαντοστᾶ καὶ ἐν γένει πανάκριβα ἀγαθά τῆς γῆς τους.


4.Ὅταν δὲ οἱ λαοὶ ἀντιδροῦσαν, τότε τοὺς ἔστελναν ἀστυνομικοὺς καἰ στρατό, γιὰ νὰ τοὺς καθυποτάξουν. Πέραν τοῦ κανονικοῦ μισθοῦ τους οἱ στρατιωτικοί ἀμείβοντο ἐπιπλέον καὶ ἀναλόγως μὲ τὶς ἐπιδόσεις ἑκάστου, μὲ τὴν ἐπικήρυξι τῶν κεφαλῶν καὶ ἐλάμβαναν ἕκαστος γενναῖες ἁμοιβὲς γιὰ κάθε κεφαλή, ποὺ θὰ προσεκόμιζαν στὸ διοικητή τους. Ἀπὸ τὴν χαρά τους οἱ στρατιωτικοὶ ἐκλωτσοῦσαν τὶς κεφαλές.


5. Ὅταν οἱ λαοὶ ὑποδουλώθηκαν διὰ τῆς βίας καὶ ἐσταμάτησαν οἱ ἐπικηρύξεις τῶν κεφαλῶν, οἱ στρατιῶτες, ἐθισθέντες στὸ λάκτισμα κατεσκεύαζαν ὁμοιώματα κεφαλῶν ἀπὸ παλαιὰ ροῦχα καὶ τὰ κλωτσοῦσαν καὶ τοιουτοτρόπως ἀνεπτύχθη καὶ ἐπεκράτησε ἡ ποδοσφαῖρα, ποὺ εἶναι τὸ ὅπιο τῶν λαῶν. Οἱ μάζες παθαίνουν ὁμαδικὸ παραλλήρημα καὶ ἀλλοίμονο σὲ κάποιο, ποὺ θὰ ἐναντιωθῇ, ἐντὸς τοῦ σταδίου, κατὰ τῆς ποδοσφαίρας. Εὐτυχῶς, ἀπομακρυνόμενοι οἱ περισσότεροι φανατικοὶ τῆς ποδοσφαίρας, ἡρεμοῦν, ὅταν εἶναι μεμονωμένοι καὶ δὲν εἶναι τόσο «ἀγρίμια», ὅπως εἶναι, ὅταν συναντιοῦνται κατὰ ὁμάδες καὶ ἀλληλοσφάζονται καὶ τὰ κάνουν ὅλα «γυαλιὰ καρφιά».


6. Οἱ ἱσχυροὶ τῆς γῆς ἄκρως ἰδιοτελῶς συνεργάζονται μὲ ὅλα τὰ καθεστῶτα. Ὅταν αὐτὰ τολμοῦν νὰ ἔχουν δικές τους ἀπόψεις καὶ θέσεις, τότε τοὺς δημιοουργοῦν ἐμφυλίους σπαραγμοὺς καὶ πασχίζουν παντοιοτρόπως  μὲ κάθε θεμιτὸ καὶ ἀθέμιτο μέσο νὰ τὰ γκρεμίσουν καὶ ἐγκαταστήσουν ἐξωμότες, ἀνδρείκελα καὶ δοτούς, ὡς π.χ. πρόσφατα στὸ Ἀφγανιστάν, πρώην Γιουγκοσλαβία, Ἰράκ, Αἴγυπτο, Λιβύη καὶ λοιπὲς χῶρες.


7. Τοὺς παλιμβάρβαρους καὶ ἀγρίμια οὐτσεκάδες, οἱ ὁποῖοι ὄμοσαν γῆ καὶ ὕδωρ στὸν πλανητάρχη καὶ τὸν συρφερτὸ τῶν νατοϊκῶν, τοὺς βάπτισαν «ἐπιβολεῖς τῆς τάξεως», παντοιοτρόπως τοὺς ἐνίσχυσαν νὰ ἐξουθενώσουν τοὺς Ὀρθοδόξους Σέρβους καὶ ἐπέβαλαν ἀμέσως ἢ ἐμμέσως τὴν ἀναγνώρισι τοῦ Κοσσυφοπεδίου ὡς ἀνεξάρτητο κράτος. Οἱ παλιμβάρβαροι νατοϊκοί, ἀκόμη καὶ τὴν ἡμέρα τοῦ Πάσχα τῶν Ὀρθοδόξων ἔριχναν πυραύλους, στοὺς ὁποίους ἀνέγραφαν μὲ σπρέϋ «Καλὴ Ἀνάστασι, Καλὸ Πάσχα».


8. Τὰ καταχθόνια σχέδια τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων (σιωνιστῶν, μασώνων, καισαροπαπισμοῦ τῶν χιλιάδων δογμάτων καὶ τῆς πανσπερμίας τοῦ οἰκουμενισμοῦ) ἔχουν σκοπό τους ὄχι μόνο νὰ ἐξουθενώσουν τοὺς Ὀρθόδοξους πληθυσμοὺς τῆς Ἐγγὺς Ἀνατολῆς, ἀλλὰ καὶ νὰ δημιουργήσουν μωαμεθανικὸ τόξο ἀπὸ τὴν Θράκη, Σκόπια, Ἀλβανία μέχρι καὶ τὴν Ἀδριατικὴ θάλασσα καὶ νὰ καταλάβουν καὶ ὅλη τὴν Εὐρώπη διὰ τῶν ἐποίκων, τὶς ἐπιδρομὲς ἀλλοφύλων, τῶν γεννήσεων κ.λπ.


9. Ὑπολογίζεται ὅτι σὲ μερικὲς δεκαετίες ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία τῶν χωρῶν τῆς Εὐρώπης θὰ εἶναι μουσουλμανικὴ καὶ οἱ Χριστιανοὶ θὰ εἶναι μειοψηφία καὶ θὰ πρέπῃ νὰ ὑπακούῃ στὴν πλειοψηφία τῶν φανατικῶν μουσουλμάνων.


10.Ψεύδονται ἀσυστόλως οἱ ἰθύνοντες τῆς Ἑλλάδος, ὅτι δῆθεν ἔχουμε μόνον 50.000 – 60.000 μουσουλμάνους γιὰ νὰ ἀφιονίζουν τοὺς Ὀρθοδόξους. Στὴν πραγματικότητα ὅμως πρέπει νὰ εἶναι ἑκατοντάδες χιλιάδες καὶ ἑκατομμύρια μωαμεθανοί.

Οἱ «φίλες» χῶρες, βαλκάνιοι, δυτικοὶ καὶ βορειοευρωπαῖοι, ἤδη ἔχουν κλείσει τὰ σύνορά τους μὲ τὴν Ἑλλάδα καὶ ἀπειλοῦν, βάσει τῆς Συνθήκης τοῦ Δουβλίνου, νὰ ἐπιστρέψουν στὴν Ἑλλάδα τοὺς μὴ ἱκανούς, μὴ εὐφυεῖς καὶ μὴ ὁμαλοὺς μωαμεθανούς. Οἱ λαοὶ αὐτοὶ νοσταλγοῦν νὰ δημιουργήσουν τὴν ἀρία φυλή. Ἔτσι καθημερινῶς ἔχουμε εἰσαγωγὴ πολλῶν ἑκατοντάδων ἐπιβολέων προβληματικῶν ἀλλοφύλων.


11.Ἐὰν δὲ τελειώσουν καὶ τὰ παιχνίδια τοῦ Ἐρντογάν, θὰ ἔχουμε καθημερινῶς χιλιάδες εἰσβολεῖς - ἐπιδρομὲς ἀλλοφύλων, μεταξὺ τῶν ὁποίων «καμουφλάρονται» καὶ χιλιάδες δολιοφθορεῖς τῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν τῆς Τουρκίας, διὰ νὰ ἐπιφέρουν στὴν ὡραία μας Ἑλλάδα ὄλεθρο καὶ συμφορά. Ὡς δῆθεν ταλαίπωροι πρόσφυγες τῆς Συρίας «καμουφλάρονται» καὶ πολλοὶ τζιχαντιστές.  Οἱ σιωνιστὲς εἶναι τόσο θρασεῖς καὶ ἀδίστακτοι, ποὺ δημιουργοῦν καὶ «προβοκάτσια», ὡς π.χ. τοὺς Δίδυμους Πύργους τῆς 11.9.2001. Ἀδιστάκτως προγραμμάτισαν τὴν ἐξόντωσι χιλιάδων ἐργαζομένων στοὺς Δίδυμους Πύργους. Παρ᾿ ὅλον ὅτι ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία τῶν ἐργαζομένων στοὺς Δίδυμους Πύργους ἦταν Ἑβραῖοι, κανένας Ἑβραῖος δὲν φονεύθηκε, εἰ μὴ μόνο Ἰταλοί, Ἕλληνες, Κορεάτες καὶ λοιποὶ μετανάστες ἐργαζόμενοι γιὰ τὸν ἄρτο τὸν ἐπιούσιο. Χιλιάδες στρατιές, ἐὰν ἀπέστελνε ὁ πλανητάρχης δὲν θὰ πετύχαινε οὔτε 1/1.000.000 ἀπ᾿ ὅ,τι πέτυχε καὶ ἐπιτυγχάνει μὲ τὶς «προβοκάτσιες». Τοιουτοτρόπως ὄχι μόνο ἀντιστάσεις δὲν συναντᾶ ὁ πλανητάρχης καὶ οἱ ἑτέροι του Νατοϊκοί, ἀλλ᾿ ἀπεναντίας ἀμέσως ἢ ἐμμέσως διευκολύνεται ἀκουσίως ἢ ἐκουσίως νὰ ὑποδουλώνῃ καὶ ἐξουθενώνῃ τοὺς μικροὺς καὶ ἀδύνατους. Μήπως ὁ φίλος τῆς ἐξ ἀνατολῶν γείτονος ὁ ραδιοῦργος κ. Ἐρντογὰν ἐζήλευσε ἢ ἐδιδάχθη ἀπὸ τὸν πλανητάρχη, πῶς γίνονται εὔπιστα καὶ λίαν ἐπιτυχῆ τὰ σκηνοθετημένα πραξικοπήματα ; Γιατὶ οἱ ἰθύνοντες τῆς Ἑλλάδος πατᾶνε τὴν «πεπονόφλουδα» καὶ «χαϊδεύουν» ὑπὲρ τὸ δέον τὸν κ. Ἐρντογὰν καὶ τὴν κλίκα του ;

Αὐτοὶ οἱ δοτοὶ Ἕλληνες δὲν ἔχουν ἴχνος Ὀρθοδόξου πίστεως καὶ Ἐθνικῆς συνειδήσεως καὶ δὲν μοιάζουν στὸ ἐλάχιστο στὸν ἀνεπανάληπτο Κυβερνήτη ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΠΟΔΟΣΤΡΙΑ.Ἀλλοίμονό μας, ἐὰν πετύχουν τὰ καταχθόνια σχέδια τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων καὶ ἐπιτραπεῖ ἡ ἄνευ βίζας εἴσοδος τῶν Τούρκων στὴν Ἑλλάδα. Ἑκατομμύρια ἐπιδρομεῖς ἀλλοφύλων, μεταξὺ τῶν ὁποίων θὰ εἶναι καὶ καμουφλαρισμένοι καὶ ἄριστα ἐκπαιδευμένοι δολιοφθορεῖς, ὄχι μόνο θὰ ἔρθουν στὴν Ἑλλάδα, ἀλλὰ ἀπεναντίας θὰ ριζώσουν ἐδῶ, μιὰ καὶ οἱ ἀνεγκέφαλοι ἰθύνοντες τῆς Ἑλλάδος φρόντισαν νὰ χτιστοῦν μωαμεθανικὰ τεμένη σὲ ὅλη τὴν Ἑλλάδα.
ΧΙΟΣΟἱ  Τοῦρκοι μὲ τοὺς καμπουφλαρισμένους δολιοφθορεῖς θὰ ἐντείνουν τὶς προσπάθειές τους νὰ ἐξολοθρεύσουν τὴν Ἑλλάδα διὰ τῶν πυρκαϊῶν καὶ ἄλλων τρόπων. Ὁ πρώην Πρωθυπουργὸς Μ. Γιλμάζ εἶχε εἶχε δώσει ἐντολὴ νὰ καῇ ἡ Ἑλλὰς καὶ ἕνας ἀπὸ τοὺς δράστες τῶν μυστικῶν τουρκικῶν ὑπηρεσιῶν, ὁ Γιασὰρ Ὀζ ἐκαυχᾶτο ὅτι ἐνασχολεῖτο ἐντατικὰ νὰ καίῃ τὴν Ἑλλάδα, ἀλλὰ κανενὸς τῶν ἰθυνόντων δὲν ἵδρωσε τὸ αὐτί, νὰ καταγγείλουν τὴν Τουρκία στοὺς διεθνεῖς ὀργανισμοὺς ὡς παλλιμβάρβαρη καὶ ἐγκληματία πολέμου καὶ νὰ ζητήσουν ἀποζημιώσεις.ΘΑΣΟΣ
ΕΥΒΟΙΑ12. Τοιουτοτρόπως de facto καραργοῦν ἀκόμη καὶ τὴν Συνθήκη τῆς Λωζάνης, ἡ ὁποία προβλέπει μουσουλμανικὴ μειονότητα μόνο στὴν Ξάνθη καὶ τὴν Κομοτηνή μας καὶ ὄχι σὲ ὅλη τὴν Ἑλλάδα.

13.Τὰ ὀστὰ τοῦ Θρυλικοῦ Γέρου τοῦ Μοριᾶ καὶ τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας θὰ τρίζουν λέγοντας : «ἀνάθεμα στοὺς ἀπογόνους μας, διότι ἐμεῖς κάναμε τὸ κορμί μας κόσκινο νὰ διώξουμε μερικὲς ἑκατοντάδες χιλιάδες Τούρκους μωαμεθανοὺς καὶ αὐτοὶ οἱ δοτοὶ ἔφεραν πολλαπλάσιους».14.Ἡ καλλιτέρα θεραπεία εἶναι ἡ πρόληψι. Ἂς ἀγωνιστοῦμε τώρα, προτοῦ αὔριο εἶναι πολύ ἀργά.

Παρακαλοῦνται οἱ φίλοι ἀναγνῶστες τῆς ἱστοσελίδος μας, www.fotgrammi.gr, Facebook: Oι Φίλοι του Τάματος του Έθνους, Φωτεινή Γραμμή καὶ Twitter: @PANEL_TAMA, ὅπως ἀναπτύξουν αὐτὲς τὶς πτωχὲς γραμμὲς στὴν ἔγκυρο καὶ ἔγκριτο ἱστοσελίδα τους, facebook καὶ twitter καὶ τὴν προωθήσουν σὲ φίλους, συγγενεῖς καὶ γνωστούς τους.ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ

ΤΗΛ. 210-3254321******


Το ISIS στην Σμύρνη το 1922… Τι παίζει σήμερα;

Μην μπερδεύεστε , δεν πρόκειται για εικόνες από την Συρία του 2016. Είναι κεφάλια σφαγμένων Ελλήνων...

28 Αυγούστου 2016, 2:31 πμ

Γράφει ο Δρ. Κωνσταντίνος Βαρδάκας

Μην μπερδεύεστε , δεν πρόκειται για εικόνες από την Συρία του 2016.

Είναι κεφάλια σφαγμένων Ελλήνων και παλουκωμένα με το ίδιο τελετουργικό τρόπο από τους διαχρονικούς μακελλάρηδες που έδρασαν το 1922 και στην Μικρασιατική Καταστροφή.

¨ η Συρία της Ελλάδος εν έτει 1922 ¨ είναι η προτύπωση της Μικρασιατικής Καταστροφής στο δικό της μέγεθος.

ISIS τότε.. ISIS σήμερα.. πόσο όμως κοντά μας;

Σμύρνη 1922 – ISIS τότε

Στις 27 Αυγούστου γίνεται η πρώτη εμφάνιση Τούρκων «τσετών» (=ατάκτων) υπό τον Κιορ (=μονόφθαλμος) Μπεχλιβάν στη Σμύρνη. Τρομοκρατία απλώνεται στην πόλη. Τα πλήθη συρρέουν στη Μητρόπολη. Ο Χρυσόστομος, βοηθούμενος από τον αδελφό του Ευγένιο, κάνει ό,τι μπορεί για να βοηθήσει. Τελεί την τελευταία του λειτουργία στην Αγία Φωτεινή. Είναι κάτωχρος από τη νηστεία και την αγρύπνια. Όταν όμως βγαίνει στην Ωραία Πύλη γονατίζει και προσεύχεται σαν ταπεινός λευίτης και εγείρεται ως άγιος. Είναι το τελευταίο κήρυγμά του……….

Ο Τουρκικός όχλος, τελώντας σε έξαλλη κατάσταση, παρέλαβε τον Χρυσόστομο. Επιτέθηκε εναντίον του κτυπώντας τον με γροθιές, λοστούς και ξύλα και τον οδήγησαν σε ένα κουρείο, όπου τον ανάγκασαν να φορέσει μια λευκή μπλούζα. Στην συνέχεια, του ξερίζωσαν τη γενειάδα και τον έσυραν στην τουρκική συνοικία, προπηλακίζοντας και πτύνοντάς τον. Εκεί του επεφύλαξαν έναν αργό και βασανιστικό θάνατο: τον μαχαίρωσαν σε πολλά σημεία του σώματος του, εξόρυξαν τους οφθαλμούς του και του έκοψαν τα αυτιά και την μύτη.

Ο Χρυσόστομος αιμόφυρτος, σιωπηρός, περήφανος, χωρίς να ικετεύει και να λυγίζει στον εχθρό, σέρνεται από το πλήθος και αφού σε όλη τη διάρκεια των μαρτυρίων του έλεγε «Κύριε, ελέησόν με», αφήνει την τελευταία του πνοή αναφωνώντας: «Θεέ μου!». http://averoph.wordpress.com/

ΕΥΡΩΠΗ 2016– Τι παίζει σήμερα;

Α. ¨Frontex: Τρομοκράτες κρύβονται ανάμεσα στους πρόσφυγες που ζητούν άσυλο

Καμπανάκι κινδύνου για πιθανούς κινδύνους από την αύξηση των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών στην Ευρώπη σημαίνει η Frontex στην έκθεση ανάλυσης ρίσκου για το 2016 προειδοποιώντας ότι ανάμεσα σε όσους ζητούν άσυλο μπορεί να βρίσκονται και τρομοκράτες που βρήκαν αυτόν τον τρόπο για να μπουν στην Ευρώπη.

¨http://www.protothema.gr/ 06/04/2016

Β. ¨Μια εικόνα χίλιες λέξεις για τις σχέσεις Ερντογάν – Ισλαμικού Κράτους

Σε ταράτσα στην πρόσφατα απελευθερωμένη από το Ισλαμικό Κράτος (ISIS) πόληΜανμπίτζ της βορειοδυτικής Συρίας, οι Κούρδοι αντάρτες αντίκρισαν κάτι που δεν τους ξάφνιασε καθόλου.

Τρεις σημαίες πεσμένες μαζί. Η σημαία της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος, η σημαία της Τουρκίας και η σημαία του ισλαμιστικού κόμματος AKP του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Όλοι γνωρίζουν ότι η Τουρκία βρίσκεται πίσω από τους τζιχαντιστές. Όλες οι μυστικές υπηρεσίες και όλα τα δυτικά κράτη. Ίσως το μόνο που έχει μείνει να μας «ξαφνιάζει» είναι πώς ανέχονται όλοι τους, ενώ γνωρίζουν την αλήθεια, την τζιχαντιστική Τουρκία να συνεχίζει να υποστηρίζει την ισλαμιστική τρομοκρατία παγκοσμίως.

¨ http://www.tribune.gr/news/world 20 Αυγούστου 2016, 10:42 |

Γ. ¨Περίπου 200 ειδικοί αξιωματικοί της Europol θα ενισχύσουν την προσπάθεια των συνοριακών φυλάκων για να αναγνωρίσουν πιθανούς τρομοκράτες ανάμεσα στους πρόσφυγες

Σε συνέντευξή του στην αγγλική εφημερίδα Evening Standard ο διευθυντής της Europol, Rob Wainright, ξεκαθάρισε ότι οι επιθέσεις στο Παρίσι, τις Βρυξέλλες και τη Νίκαια δεν ήταν μεμονωμένες τραγωδίες, αλλά μέρος μίας στρατηγικής απόφασης του Ισλαμικού Κράτους.¨

http://www.bankingnews.gr/ 27/08/2016 – 12:17

Το 1922 τους έλεγαν Τουρκικά τάγματα θανάτου , σήμερα το 2016 τους λένε ISIS ή Ισλαμικό Κράτος.

Ποια είναι η διαφορά;

Αφού και οι δύο παλουκώνουν τα κεφάλια των αθώων θυμάτων τους , ένδειξη κοινής αιμοβόρικης ράτσας με τα ίδια χαμερπή ένστικτα.

ΕΥΡΩΠΗ 2016 : «όλα τα σκιάζει η φοβέρα και τα πλακώνει η τρομοκρατία»

Ακόμη και ο Ρώσος την πάτησε:

Οι Ρώσοι «διαρρέουν» ότι ο Ερντογάν τους εξαπάτησε – «Δεν συμφωνήσαμε να μπει στη Συρία» http://www.tsantiri.gr/ 22:43 – 26 Αυγ 2016

Δεν έμαθε , όπως έμαθαν οι πρόγονοι μας στην μαρτυρική Μικρά Ασία, στον Πόντο, στην Καππαδοκία

«ότι ο τούρκος φίλος δεν πιάνεται»

ΣΗΜΕΡΑ ΔΟΚΙΜΑΖΟΜΑΣΤΕ ΠΑΛΙ ΦΡΙΚΤΑ

Η Ιστορία κλείνει τον κύκλο του αίματος με αυτήν την αιμοβόρικη ράτσα.

Και τα τελευταία λόγια του Αγίου Ιερομάρτυρος Χρυσοστόμου Επισκόπου Σμύρνης ηχοβολοὐν στις εκ νέου χειμαζόμενες Ελληνικές Ψυχές:

¨ Η Θεία Πρόνοια, δοκιμάζει την πίστιν μας και το θάρρος μας και την υπομονή μας την ώραν αυτήν. Αλλ’ ο Θεός δεν εγκαταλείπει τους χριστιανούς. Εις τας τρικυμίας αναφαίνεται ο καλός ναυτικός και εις τας δοκιμασίας ο καλός Χριστιανός. Προσεύχεσθε και θα παρέλθη το ποτήριον τούτο. Θα ίδωμεν πάλιν καλάς ημέρας και θα ευλογήσωμεν τον Θεόν. Θαρρείτε ως εμπρέπει εις καλούς χριστιανούς.¨

Ποιος τα λέει αυτά; Είναι το τελευταίο κήρυγμα του Αγιοφόρου Αρχιερέα Χρυσοστόμου Σμύρνης που ευλογεί σαν Πρωτομάρτυρας τα Μαρτύρια του Εσταυρωμένου Ελληνισμού της Μικρασιατικής Γης και δίνει στίγμα πορείας για την δικιά μας γενιά που βρέθηκε σε δεινά.

¨ η Συρία της Ελλάδος εν έτει 1922 ¨ είναι η προτύπωση της Μικρασιατικής Καταστροφής στο δικό της μέγεθος.

Όμως η Ιστορία κλείνει τον κύκλο του αίματος με αυτήν την αιμοβόρικη ράτσα.

Ένα προσφυγόπουλο που γεννήθηκε στις Αλησμόνητες Πατρίδες μας, ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΙΣΙΟΣ μας δίνει το μήνυμα:

¨ οι Τούρκοι έχουνε τα κόλλυβα στο ζωνάρι τους¨

Το συνώνυμο της βαρβαροκρατίας που είναι η τουρκοκρατία παίρνει τέλος…

Ο ρώσος μέσα σε ώρες απηύδησε με τον αναξιόπιστο σε όλα Σουλτάνο και η ρωσική στρατιωτική ηγεσία φορτώνει άσχημα…

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ δεν αλλάζει

Με πνευματική ευθύνη και συνείδηση

Δρ. Κωνσταντίνος Βαρδάκας

*******Και στα Ελληνικά θα μιλήσω… στη γλώσσα του Ευαγγελίου και των προγόνων μου ... και να συγχωρέσετε την άγνοιά μου ...αλλά "μια μόνο λέξη"  στη μητέρα των γλωσσών  παραμένει πιο εύγλωττη από όλες τις γλώσσες της γης....

Εδώ σε αυτό το συγκεκριμένο χώρο το 1818, έδωσαν τη δυνατότητα επιλογής στον ΑΓΙΟ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΑ ΠΑΥΛΟ ΕΞ ΑΡΟΑΝΙΑΣ  μεταξύ του Ισλάμ ή του θανάτου ...

Και μαρτύρησε αρνούμενος ν’ αφήσει την Ορθόδοξη πίστη του. ..

Εδώ,  κι όχι στη γη των Αράβων, οι ηγεμόνες  ήταν «τζιχαντιστές», και οι  διοικούμενοι Έλληνες…

Εδώ, και  όχι στη γη των Αράβων, οι «δικαστές» ήταν «τζιχαντιστές», και οι καταπιεσμένοι Έλληνες…

Εδώ,  και όχι στη γη των Αράβων, οι «στρατιώτες» ήταν τζιχαντιστές ... και οι Έλληνες  διοικούμενοι και καταπιεσμένοι, που οδηγούνταν για σφαγή…

Εδώ στην Αθήνα, διακόσια χρόνια πριν, οι πρόγονοί μας ζούσαν ό,τι βιώνουν τα παιδιά μας στη Συρία σήμερα ...

Εδώ στις εκκλησίες της Χίου, τα παιδιά μας έκλαιγαν εκατό χρόνια πριν, όπως έκλαψαν τα παιδιά της Al-Suqaylabiyah σήμερα, στην εκκλησία τους την Κυριακή των Βαΐων κάτω από τον βομβαρδισμό και τις οβίδες  των πυραύλων ...

Εδώ, επίσης,  πόσο αίμα έπεσε, πόσα δάκρυα, για να απελευθερωθεί  αυτό το μικρό μέρος της τεράστιας ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, που σήμερα ονομάζεται "Ελληνική Δημοκρατία ";

Εδώ πόσες θυσίες έγιναν για να μετατραπούν οι διοικητές σε διοικούμενους και οι δούλοι σε ελεύθερους;

Πόσοι μάρτυρες έπεσαν για να επιστραφούν οι χώρες των Ρωμιών στους Ρωμιούς και οι χώρες των Ελλήνων στους Έλληνες;

Αγαπητοί μου!

Το ίδιο ξίφος που αποκεφάλισε τον Νεομάρτυρα Παύλο, κόβει τα κεφάλια των Ρωμιών της Ανατολής σήμερα ...

Το ίδιο χέρι που σκότωσε τους μάρτυρες της Χίου, βομβαρδίζει  τα παιδιά της Al-Suqaylabiyah...

Η ίδια πίστη που κατέλαβε την Αθήνα για τέσσερις αιώνες, προσπαθεί να εξαπλώνεται στην Ανατολή σήμερα, για να επιστρέψει στην Αθήνα αργότερα ...

Επομένως, σας εκλιπαρώ. ... Σας εκλιπαρώ…

Σας εξορκίζω στο όνομα των γενιών μας που έγιναν στάχτη ... και στις γενιές που δεν γεννήθηκαν ακόμα ....

Κρατήστε τη γη που  απελευθερώθηκε από το αίμα των προγόνων μας ... μη την παραδώσετε στον ίδιο τον λύκο, που έρχεται σε σας ντυμένος με ρούχα αγνού προβάτου…

Σας εκλιπαρώ...

Θυμηθείτε  ότι είμαστε απόγονοι του Ελληνικού πολιτισμού,  θυμηθείτε ότι είμαστε οι απόγονοι του Ρωμιακού πολιτισμού ... και μην ξεχνάτε ότι είστε  φύλακες της κληρονομιάς του ανθρώπινου πολιτισμού, "Ορθόδοξος πολιτισμός" που είναι οι φύλακες ...

Σας ικετεύω, μην αφήσετε τους βάρβαρους να τον κλέβουν και να τον καταστρέφουν ...

Είμαστε σήμερα, όπως ήμασταν πάντα, έχουμε αντιμετωπίσει δύο πολέμους: ένας πόλεμος από τη Δύση που σκοτώσει το πνεύμα στο όνομα της ύλης  και άλλος πόλεμος από την Ανατολή που σκοτώνει τη σάρκα, στο όνομα της θρησκείας ... αλλά δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να κόψει ένα κεφάλι του αθάνατου δικέφαλου αετού μας  ...

Εμείς δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να σπάσει τα φτερά του, για να τον σταματήσει να πετάξει ξανά...

Ναι, δεν θα ηττηθούμε όσο μένουν   μαχητές για τον Ελληνισμό και στρατιώτες για την Ορθοδοξία, όπως ο κύριος και η κυρία Αναγνωστοπούλου ..., στρατιώτες που διαδίδουν το φως στο σκοτάδι, που καλλιεργούν στις ψυχές την αγάπη για το έθνος και την Ορθόδοξη πίστη ... σε κάθε γωνιά της γης ... στην Ανατολή και τη Δύση, όπου, όποτε ποθήσει η ψυχή μας την Ελλάδα, έρχονται ανάμεσά μας λόγια φωτός, που ονομάζονται «ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ» λόγια τα οποία καλλιεργούν μέσα μας την ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον ...

Με όλη την καρδιά μου, ευχαριστώ τον Θεό για την παρουσία σας, εσείς που με κάνατε να  μαρτυρώ με υπερηφάνεια, όπως και στο Σύμβολο της Πίστεως  «Πιστεύω εις ένα Θεόν», και σε ένα Αθάνατο και άφθαρτο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΟΡΑ.

Αγαπητοί αδελφές και αδελφοί στην οικογένεια μου ,,Τάμα τον Έθνους,,…

Επαναλαμβάνω, είμαι υπερήφανος να είμαι ένας "στρατιώτης" στο στρατό σας, και πάντα έτοιμος να είμαι μαζί σας.

Προσφέρω στο ΤΑΜΑ το νέο βιβλίο μου «Οι Ρωμιοί της Ανατολής: ταυτότητα και γλώσσα» που είναι η πρώτη ιστορική μελέτη στην αραβική γλώσσα, που μιλάει για την ελληνική ταυτότητα και την ελληνική γλώσσα της ελληνικής ορθόδοξης κοινότητας στην Εγγύς Ανατολή.

Με όλη την αγάπη και την υποστήριξη.

ΖΗΤΩ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ

ΖΗΤΩ Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ EL KHOURY

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΤΗΣ ΕΓΓΥΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ

ΑΡΟΑΝΙΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ  14.5.2016

ΕΟΡΤΗ ΜΝΗΜΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΕΟΥ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΠΑΥΛΟΥ


Και στα Ελληνικά θα μιλήσω… στη γλώσσα του Ευαγγελίου και των προγόνων μου ... και να συγχωρέσετε την άγνοιά μου ...αλλά "μια μόνο λέξη"  στη μητέρα των γλωσσών  παραμένει πιο εύγλωττη από όλες τις γλώσσες της γης....

Εδώ σε αυτό το συγκεκριμένο χώρο το 1818, έδωσαν τη δυνατότητα επιλογής στον ΑΓΙΟ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΑ ΠΑΥΛΟ ΕΞ ΑΡΟΑΝΙΑΣ  μεταξύ του Ισλάμ ή του θανάτου ...

Και μαρτύρησε αρνούμενος ν’ αφήσει την Ορθόδοξη πίστη του. ..

Εδώ,  κι όχι στη γη των Αράβων, οι ηγεμόνες  ήταν «τζιχαντιστές», και οι  διοικούμενοι Έλληνες…

Εδώ, και  όχι στη γη των Αράβων, οι «δικαστές» ήταν «τζιχαντιστές», και οι καταπιεσμένοι Έλληνες…

Εδώ,  και όχι στη γη των Αράβων, οι «στρατιώτες» ήταν τζιχαντιστές ... και οι Έλληνες  διοικούμενοι και καταπιεσμένοι, που οδηγούνταν για σφαγή…

Εδώ στην Αθήνα, διακόσια χρόνια πριν, οι πρόγονοί μας ζούσαν ό,τι βιώνουν τα παιδιά μας στη Συρία σήμερα ...

Εδώ στις εκκλησίες της Χίου, τα παιδιά μας έκλαιγαν εκατό χρόνια πριν, όπως έκλαψαν τα παιδιά της Al-Suqaylabiyah σήμερα, στην εκκλησία τους την Κυριακή των Βαΐων κάτω από τον βομβαρδισμό και τις οβίδες  των πυραύλων ...

Εδώ, επίσης,  πόσο αίμα έπεσε, πόσα δάκρυα, για να απελευθερωθεί  αυτό το μικρό μέρος της τεράστιας ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, που σήμερα ονομάζεται "Ελληνική Δημοκρατία ";

Εδώ πόσες θυσίες έγιναν για να μετατραπούν οι διοικητές σε διοικούμενους και οι δούλοι σε ελεύθερους;

Πόσοι μάρτυρες έπεσαν για να επιστραφούν οι χώρες των Ρωμιών στους Ρωμιούς και οι χώρες των Ελλήνων στους Έλληνες;

Αγαπητοί μου!

Το ίδιο ξίφος που αποκεφάλισε τον Νεομάρτυρα Παύλο, κόβει τα κεφάλια των Ρωμιών της Ανατολής σήμερα ...

Το ίδιο χέρι που σκότωσε τους μάρτυρες της Χίου, βομβαρδίζει  τα παιδιά της Al-Suqaylabiyah...

Η ίδια πίστη που κατέλαβε την Αθήνα για τέσσερις αιώνες, προσπαθεί να εξαπλώνεται στην Ανατολή σήμερα, για να επιστρέψει στην Αθήνα αργότερα ...

Επομένως, σας εκλιπαρώ. ... Σας εκλιπαρώ…

Σας εξορκίζω στο όνομα των γενιών μας που έγιναν στάχτη ... και στις γενιές που δεν γεννήθηκαν ακόμα ....

Κρατήστε τη γη που  απελευθερώθηκε από το αίμα των προγόνων μας ... μη την παραδώσετε στον ίδιο τον λύκο, που έρχεται σε σας ντυμένος με ρούχα αγνού προβάτου…

Σας εκλιπαρώ...

Θυμηθείτε  ότι είμαστε απόγονοι του Ελληνικού πολιτισμού,  θυμηθείτε ότι είμαστε οι απόγονοι του Ρωμιακού πολιτισμού ... και μην ξεχνάτε ότι είστε  φύλακες της κληρονομιάς του ανθρώπινου πολιτισμού, "Ορθόδοξος πολιτισμός" που είναι οι φύλακες ...

Σας ικετεύω, μην αφήσετε τους βάρβαρους να τον κλέβουν και να τον καταστρέφουν ...

Είμαστε σήμερα, όπως ήμασταν πάντα, έχουμε αντιμετωπίσει δύο πολέμους: ένας πόλεμος από τη Δύση που σκοτώσει το πνεύμα στο όνομα της ύλης  και άλλος πόλεμος από την Ανατολή που σκοτώνει τη σάρκα, στο όνομα της θρησκείας ... αλλά δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να κόψει ένα κεφάλι του αθάνατου δικέφαλου αετού μας  ...

Εμείς δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να σπάσει τα φτερά του, για να τον σταματήσει να πετάξει ξανά...

Ναι, δεν θα ηττηθούμε όσο μένουν   μαχητές για τον Ελληνισμό και στρατιώτες για την Ορθοδοξία, όπως ο κύριος και η κυρία Αναγνωστοπούλου ..., στρατιώτες που διαδίδουν το φως στο σκοτάδι, που καλλιεργούν στις ψυχές την αγάπη για το έθνος και την Ορθόδοξη πίστη ... σε κάθε γωνιά της γης ... στην Ανατολή και τη Δύση, όπου, όποτε ποθήσει η ψυχή μας την Ελλάδα, έρχονται ανάμεσά μας λόγια φωτός, που ονομάζονται «ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ» λόγια τα οποία καλλιεργούν μέσα μας την ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον ...

Με όλη την καρδιά μου, ευχαριστώ τον Θεό για την παρουσία σας, εσείς που με κάνατε να  μαρτυρώ με υπερηφάνεια, όπως και στο Σύμβολο της Πίστεως  «Πιστεύω εις ένα Θεόν», και σε ένα Αθάνατο και άφθαρτο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΟΡΑ.

Αγαπητοί αδελφές και αδελφοί στην οικογένεια μου ,,Τάμα τον Έθνους,,…

Επαναλαμβάνω, είμαι υπερήφανος να είμαι ένας "στρατιώτης" στο στρατό σας, και πάντα έτοιμος να είμαι μαζί σας.

Προσφέρω στο ΤΑΜΑ το νέο βιβλίο μου «Οι Ρωμιοί της Ανατολής: ταυτότητα και γλώσσα» που είναι η πρώτη ιστορική μελέτη στην αραβική γλώσσα, που μιλάει για την ελληνική ταυτότητα και την ελληνική γλώσσα της ελληνικής ορθόδοξης κοινότητας στην Εγγύς Ανατολή.

Με όλη την αγάπη και την υποστήριξη.

 

ΖΗΤΩ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ

ΖΗΤΩ Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ EL KHOURY

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΤΗΣ ΕΓΓΥΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ

 

ΑΡΟΑΝΙΑ ΚΑΛΑΩΡΥΤΩΝ 14.5.2016

- See more at: http://www.fotgrammi.gr/index.php/news-ipipa/1079---------------14516#sthash.sv8iuWZD.dpuf


    Μοιράσου το:
     
  •   
  •   
  •   
  •   
Developed by © mpistiries.com