Φωτεινή Γραμμή - Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΕΥΧΟΣ 72

Αποθήκευση Αρχείου Click
 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 17.12.17 ΣΙΚΕΑΚ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Κ.ΠΑΛΙΑΤΣΑΡΑΣ

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

17.12.2017                  11:30 Π.Μ.          ΣΙΝΕΑΚ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ Ο  ΠΕΡΙΦΗΜΟΣ ΤΕΝΟΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΛΙΑΤΣΑΡΑΣ

Η ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ

«...Καὶ πάντες δὲ οἱ θέλοντες εὐσεβῶς ζῆν ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ διωχθήσονται· πονηροὶ δέ ἄνθρωποι καὶ γόητες προκόψουσιν ἐπὶ τὸ χεῖρον, πλανῶντες καὶ πλανώμενοι...» (ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β, 3, 12-13).

8.12.2017

1.Ὁ Θεάνθρωπος Χριστός μας τὰ εἶπε ὅλα γιὰ κάθε θέμα καὶ γιὰ κάθε περίπτωση, ὅπως καὶ τὸ ἀνωτέρω χωρίο. Καὶ ἐφαρμόζονται μὲ ἀπόλυτο νομοτέλεια.

2.Ὅσοι ἀκολουθοῦν τὸ ἑκάστοτε ρεῦμα τῆς ἐποχῆς,  ἔχουν τὴν ψευδαίσθηση ὅτι εἶναι « ἐξυπνάκηδες » καὶ ἐπιτυχημένοι καὶ εὐτυχισμένοι στὴ ζωή.

3.Ὅσοι, ὅμως εἶναι προσγειωμένοι καὶ ἔχουν  ταπείνωση καὶ ἔχουν τὰ μυαλὰ κάτω ἀπὸ τὰ μαλλιὰ καὶ ὄχι εἰς τὰ πουλιά, ποὺ πετοῦν στὸν ἀέρα, χαρακτηρίζονται ὡς ὀπισθοδρομικοί, ὡς ἀνίκανοι, ὡς βλάκες, ὡς ἀποτυχημένοι τῆς ζωῆς. Περιφρονοῦνται, παραγκωνίζονται, περιθωριοποιοῦνται ἀπὸ τὴν διεφθαρμένη κοινωνία καὶ τὴν ἀριστοκρατία. Ποδοπατοῦνται καὶ ὑφίστανται εἰς τὸ διηνεκὲς, σὲ αὐτὴν τὴ ζωή,  μὲ τό φρικτότατο καὶ ἀνυπόφορο μαρτύριο τῆς συνειδήσεως.

4.Ὅμως, τὸ ἑκάστοτε ρεῦμα , τὸ ἀκολουθοῦν οἱ φελλοί, οἱ ἀνώμαλοι, τὰ πτώματα καὶ περιττώματα. Μόνο οἱ ζωντανοὶ ὀργανισμοὶ ἔχουν τὸ σθένος νὰ  πηγαίνουν κόντρα καὶ ἐνάντια στὰ ρεύματα. Καὶ μάλιστα μερικοὶ ὀργανισμοί, ὅπως τὰ χέλια, οἱ πέστροφες κατορθώνουν νὰ ἀνεβαίνουν καὶ καταρράκτες  ἀκόμη.

5.Εἰς τὶς διεφθαρμένες κοινωνίες, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον,  οἱ περισσότεροι τῆς πνευματικῆς, τῆς πολιτικῆς καὶ θρησκευτικῆς ἡγεσίας ἀνέρχονται  καὶ κολλοῦν σὰν λαίμαργες « βδέλλες » εἰς τὶς πολυθρόνες, ὄχι διὰ τῆς ἀξιοκρατίας, ἀλλὰ διὰ τῆς ἀναξιοκρατίας, τῆς φαυλοκρατίας καὶ τῆς σκολιᾶς καὶ διεστραμμένης ὁδοῦ. Ὀμνύοντες ( ὁρκιζόμενοι ) καὶ προσφέροντες « γῆ καὶ ὕδωρ » εἰς τὸ αἰσχρότατο κατεστημένο καὶ τὶς διεθνεῖς καταχθόνιες σκοτεινὲς δυνάμεις. Καὶ ἔτσι ἐπιτυγχάνουν, ὄχι νὰ παραμένουν εἰς τὰς ἀνωτερας θέσεις, ἀλλὰ καὶ νὰ προωθοῦνται ἀκόμη καὶ στὰς ἀνωτάτας καὶ ἀπὸ ἐκεῖ νὰ προσφέρουν ἄφθονο λιβανωτὸ καὶ  ἀνεντίμους πράξεις. Καὶ διὰ τῶν ἀνεντίμων πράξεών των νὰ γίνωνται ὁδοστρωτῆρες γιὰ τὴν πρόοδο, εὐημέρια καὶ εὐτυχία τοῦ συνόλου. Δὲν χρησιμοποιοῦν τὴν ὠμὴν - σαρκίνη ρεαλιστικὴ γλώσσα τῆς ἀληθείας, ἀλλὰ τὴν ἀπατεωνίστικη  τῶν πολιτικάντηδων, τῶν διπλωματῶν καὶ ἐν γένει τῆς κοπροκρατίας.

6.Ὅλοι οἱ ἄλλοι ἔχουν συνείδηση καὶ πόθο γιὰ τὰ κοινὸ καλό, διὰ ἀνακούφιση δεινοπαθούντων συνανθρώπων μας πρὸς Δόξα Θεοῦ. Μάλιστα ὅσοι ἔχουν τὸ θάρρος καὶ παρρησία ἐνσυνειδήτως καὶ ἐμπράκτως  νὰ ὁμολογοῦν Ἰησοῦ Χριστὸ καὶ τοῦτον Σταυρωθέντα καὶ Ἀναστάντα, γίνονται ἀποσυνάγωγοι, ἀπὸ τὶς κλίκες ὅλων, συντεχνιακῶν καὶ συνδικαλιστικῶν ὀργανώσεων,  καὶ περιθωριοποιοῦνται, ὄχι μόνο ἀπὸ τοὺς Σοδομίτες, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ μόνοι τους, ἀδυνατοῦντες νὰ κάνουν συμβιβασμοὺς εἰς τὴν ὀρθὴ συνείδησή των, ἐφαρμόζοντες τὰ γραφικά:

α. « Βλέπετε τοὺς κύνας, βλέπετε τοὺς κακοὺς ἐργάτας, βλέπετε τὴν κατατομήν». (Φιλιπισ. 3, 2).

β. «... καὶ μὴ συγκοινωνεῖτε τοῖς ἔργοις τοῖς ἀκάρποις τοῦ σκότους, μᾶλλον δὲ καὶ ἐλέγχετε». (Ἐφεσ. 5, 11)

γ. « διὸ ἐξέλθετε ἐκ μέσου αὐτῶν και ἀφορίσθητε, λέγει Κύριος, καὶ ἀκαθάρτου  μὴ ἂπτεσθε, κἀγώ εἰσδέξομαι ὑμᾶς». (Β’ Κορινθίους 6,17)

δ. « γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν ( Ποὺ εἶναι ὁ ἀληθινὸς Θεὸς τῆς ἀγάπης, τῆς Δικαιοσύνης καὶ τῆς Λυτρώσεως ) καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς » (Ἰωάν, 8, 32)

ε. « Βλέπετε οὖν πῶς ἀκριβῶς περιπατεῖτε, μὴ ὡς ἄσοφοι, ἀλλ' ὡς σοφοί, ἐξαγοραζόμενοι τὸν καιρόν, ὅτι αἱ ἡμέραι πονηραὶ εἰσι.» ( Ἐφεσίους 5, 15-16).

στ.« Ἕως θανάτου ἀγώνισαι περὶ τῆς ἀληθείας καὶ Κύριος ὁ Θεὸς πολεμήσει ὑπέρ σου» (Σοφία Σειρὰχ 4, 28).

Ὅλοι αὐτοὶ ἐφαρμόζουν:

Ά) τὸ Παύλειον:

«Ἔχοντες δὲ διατροφάς καὶ σκεπάσματα τούτοις ἀρκεσθησόμεθα». (Παῦλος, Τιμ. Α΄6, 8 )

Β) « μακάριοι οἱ πενθοῦντες, ὅτι αὐτοὶ παρακλήθησονται »

( Ματθαίος 5,4 )

Γ) « οὐαὶ ὑμῖν οἱ γελῶντες νῦν, ὅτι πενθήσετε καὶ κλαύσετε »

( Λουκάς στ, 25)

 

7.Πέραν τῶν χιλιάδων ἄλλων σωστικῶν ἐντολῶν τοῦ Θεανθρώπου, ἀκολουθοῦν προθύμως καὶ εὐχαρίστως τὴν σωτηριώδη διδασκαλία τῶν Ἁγίων Πατέρων. Ἀκολουθοῦν καὶ τὶς διδασκαλίες τῶν Ἀρχαίων ἡμῶν προγόνων, ὅπως τοῦ Σωκράτους:

 

« ὅσας ὀλιγοτέρας ἀνάγκας ἔχει ὁ ἄνθρωπος, τόσον πλησιέστερον πρὸς τὸ Θεῖον ἐστί, τό γὰρ Θεῖον ἀνενδεές ἐστί »

8.Καὶ πράγματι ὅσες περισσοτέρας ἀνάγκας δημιουργεῖ ὁ ἄνθρωπος, τόσο πολύ το σύνδρομο τῆς στερήσεως τὸν κάνει δυστυχῆ, ἐφαρμοζομένου τοῦ γραφικοῦ:

« τὰ γὰρ ὀψώνια τῆς ἁμαρτίας θάνατος » ( Ρωμαίους 6,23 )

9.Ὁποῖον εἰδεχθέστατο ἔγκλημα πράττομεν, ὅταν παρουσιάζουμε ὡς πρότυπα τοὺς Σοδομίτες καὶ τοὺς  θαυμάζομε καὶ καταπεριφρονοῦμε τοὺς ἔντιμους, ἠθικοὺς καὶ ἐναρέτους ἀνθρώπους τῆς ὑπομονῆς μὲ ἀκέραιον ἦθος καὶ χαρακτήρα.

10.Παρόλα ταῦτα, ὅλοι οἱ παραγκωνιζόμενοι δὲν βαρυγκωμοῦν, ἀλλὰ μὲ καρτερία ἐπαναλαμβάνουν το:

« μὴ φοβηθεῖς αὐτὸν ποὺ ἐστήριξε τὴν πίστη πάνω στὴν ἐλπίδα, τὸν εἶδα στὴ ζωὴ νὰ μάχεται, μὰ πάντα ἀνίκητο τὸν εἶδα ».

11.Καὶ ὁ σπουδαιότατος καλλιτέχνης – τενόρος  Κωνσταντῖνος Παλιατσάρας, ποὺ ἔχει θάρρος νὰ ὁμολόγῃ Ἰησοῦ Χριστὸ καὶ τοῦτον Σταυρωθέντα καὶ Ἀναστάντα ἐκ νεκρῶν, παραγκωνίζεται παντοιοτρόπως καὶ δὲν ἀξιοποιεῖται.

12.Διὰ τοῦ λόγου τὸ ἀληθές, ἐλᾶτε καὶ βεβαιωθεῖτε τὴν 17η Δεκεμβρίου 2017, ἡμέρα Κυριακὴ καὶ ὥρα 11:30, ὡς ἡ συνημμένη πρόσκλησις).

13.Εἶναι μέγιστο αἶσχος νὰ σπαταλάῃ κανεὶς χρήματα  καὶ νὰ πληρώνει, γιὰ εὐτελῆ ἀκροάματα καὶ θεάματα μετριοτήτων καλλιτεχνῶν.

14.Κατωτέρω δημοσιεύουμε αὐτούσιαν τὴν πρόσκλησιν.

15.Καὶ ἐλᾶτε νὰ ψυχαγωγηθῶμεν σωστά, γιατί τὰ ἄλλα δὲν εἶναι ψυχαγωγίες, ἀλλὰ ὁδηγοῦν τοὺς ἀνθρώπους, τῶν ὁποίων ὁ θεὸς εἶναι:

α. ἡ γαστέρα

β. τὸ ὑπογάστριον

γ. οἴησις, φιλοτομαρισμὸς

δ. ἄμετρος ἐγωισμός καὶ τὰ τοιαῦτα.

εἰς τὴν καλλιέργεια τῶν πέντε ζευγῶν βοῶν, δηλαδὴ τὴν ἀπώλειαν.

Παρακαλοῦμε διαδῶστε τὸ παντοῦ.

Φωτεινὴ Γραμμὴ – Τάμα τοῦ Ἔθνους 210.3254321

 

 

ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΠΑΜΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΗΠΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΑΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ 16.12.2017

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΠΑΜΜΕΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΑΣ

11.12.2017

 

Ὅπως ἐπανειλημμένως ἔχουμε τονίσει, ἔχουμε ὡς ἀρχὴ καὶ θέλουμε καὶ πρέπει νὰ παραμείνουμε εἰς αὐτὴ τὴν ἀρχή, νὰ μὴ εἴμεθα ἐγωιστές, ἀλλὰ νὰ προβάλλουμε καὶ σκοπούς, δραστηριότητες καὶ προοπτικὲς καὶ ἄλλων φορέων, διὰ σπουδαιότατα κοινωνικά, Ὀρθόδοξα καὶ ἐθνικὰ, ὡς παραδείγματος χάριν τὸν ὑπέρτατον ἀγῶνα τῶν Παμμακεδονικῶν ὀργανώσεων Ἀμερικῆς κλπ.

Ὁ πολὺ δραστήριος ἀγωνιστὴς Ὕπατος Πρόεδρος τῶν Παμμακεδονικῶν Ὀργανώσεων Ἀμερικῆς, κ. Στυλιανὸς Κυριμλὴς ἀγωνίζεται καθημερινῶς ἐναντίον τοῦ σφετερισμοῦ τοῦ ὀνόματος Μακεδονία ἢ ὁποιασδήποτε σύνθετης λέξης, ποὺ περιέχει τὴ λέξη Μακεδονία.

 

Χάριν αὐτῶν τῶν οὐσιαστικῶν ἀντιδράσεων, ἔχει ἀποσοβηθῆ μέχρι τώρα ὁ πλήρης σφετερισμὸς τῆς Μακεδονίας μας.

 

Δυστυχῶς ὑπῆρχαν καί, κατὰ τὸ παρελθόν, κατὰ τὴν περίοδο βασιλειῶν καὶ διακυβερνήσεως τῆς Χώρας μας ἀπὸ αὐτοπροσδιορισμένους ἐθνικόφρονες, ἐθνοκάπηλοι ποὺ σπαταλοῦσαν τὸν ἱδρώτα τοῦ βαρύτατα φορολογουμένου φτωχοῦ  Ἑλληνικοῦ λαοῦ, γιὰ τὴν ἔκδοση σχολικῶν βιβλίων, ὅπου ἀνεφέρετο: «πέραν τῆς Θεσσαλονίκης ὑπάρχει καὶ τὸ κρατίδιο Μακεδονία». . .

 

Αὐτὸ τὸ ἐκμεταλλεύθηκε ἡ σλαβικὴ προπαγάνδα καί, « γιὰ τὸ μὴ ἔχοντας πολιτικὴ βούληση » οἱ κυβερνῆτες τῆς Ἑλλάδος, ἀχρηστεύονται καὶ οἱ διπλωμάτες μας καὶ τοιουτοτρόπως, ἄνω των 120 χωρῶν σύμμαχοι, ἑταῖροι καὶ « φίλοι » μας, ἔχουν ἀναγνωρίσει, δυστυχῶς, τὰ Σκόπια ὡς «Μακεδονία».

 

Αὐτὸ εἶναι ἀποτέλεσμα τοῦ δόγματος « ἀνήκομεν εἰς τὴν Δύσιν ».

Ὁ θυμόσοφος Ἑλληνικὸς λαός, διὰ τῆς παροιμίας του διερωτᾶται :

α. « Ἂν ἔχῃς τέτοιους φίλους, τί νὰ τοὺς κάνῃς τοὺς ἐχθρούς;;;...».

β. -Ποιός σοῦ ἔβγαλε τὸ μάτι;

-Ὁ ἀδελφός μου! ! !...

-Γιὰ αὐτὸ εἶναι τόσο βαθιά ; ; ; ;...

Παρόλα ταῦτα, ἐμεῖς ποτὲ δὲν ἐπιτρέπεται νὰ ἀπογοητευώμεθα καὶ νὰ κυριευώμεθα ἀπὸ ἡττοπάθεια.

Συγχαίρομε ἐκ μέσης καρδίας τὸν Ὕπατο Πρόεδρο τῶν Παμμακεδονικῶν Ὀργανώσεων κ. Κυριμλὴ, καθὼς καὶ ὅλες τὶς Παμμακεδονικὲς Ὀργανώσεις, ἀνὰ τὴν ὑφήλιο καὶ τοὺς συμπαραστάτες αὐτῶν, καὶ παρακαλοῦμε ὅλους τους φορεῖς, ὁ καθένας ἀπὸ τὸ μετερίζι ποὺ εὑρίσκεται, νὰ προβάλλῃ τὴν ἱστορικὴ ἀλήθεια  καὶ νὰ διαφωτίζουμε πρῶτα τὰ περίπου 120.000.000 Ἕλληνες πρώτης, δευτέρας, τρίτης καὶ τετάρτης γενεᾶς, ἀνὰ τὴν ὑφήλιο καὶ μετὰ τοὺς Φιλέλληνες, οὕτως ὥστε νὰ ἐπεμβαίνουν στοὺς ἰθύνοντες τῆς κάθε φίλης χώρας, ὅπου διαβιοῦν, καὶ νὰ τοὺς δίνουν νὰ ἐννοήσουν, ὅτι ἐπ’οὐδενὶ λόγῳ ἐπιτρέπεται νὰ διαστρεβλώνεται τόσο βάναυσα ἡ Ἱστορία καὶ νὰ προβάλλουν τὸ σκότος ὡς φῶς, τὸ ψεῦδος ὡς ἀλήθεια, τὸ πικρὸ ὡς γλυκὸ κ.α.

 

Πρὸς τοῦτο κάνουμε ἔκκληση πρὸς ὅλους τοὺς Ἕλληνες, ἰδίως πρὸς αὐτούς, ποὺ ἐμφοροῦνται ἀπὸ τὶς αἰώνιες ἀξίες τῆς φυλῆς μας :

 

α.Ἀδιάφθορο οἰκογένεια

β. Καθαρὴ ἑλληνικὴ γλῶσσα

γ.Ἀκραιφνῆ Ὀρθοδοξία

δ. Ἀκεραία Ἑνωμένη Ἑλλάδα

 

νὰ συνασπιστῶμε ἐναντίον τῶν παντοειδῶν κινδύνων Ἐσωτερικοῦ καὶ Ἐξωτερικοῦ, διαφορετικά, θὰ τρίβουμε τὰ μάτια μας.

Μόνο στὴ βράση κολλάει τὸ σίδερο. Μετὰ εἶναι ζήτω ποὺ καήκαμε.

 

Ἀναδημοσιεύουμε αὐτούσια μερικὰ κείμενα, ἀπὸ αὐτὰ ποὺ μᾶς ἀποστέλλει ὁ φίλτατος Ὕπατος Πρόεδρος Παμμακεδονικῶν Ὀργανώσεων Κ. Στυλιανὸς Κυριμλής.

Παρακαλοῦμε διαδῶστε τὸ παντοῦ.

 

ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ

Τηλ. 210-3254321

 

 

 

   

ΤΑΜΑΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΚΑΛΕΣΜΑ ΜΝΗΜΗΣ Ι. ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ Ι.Ν. ΓΕΝ.ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 4.3.18 , 1.3.18

ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΟ

ΚΑΛΕΣΜΑ ΜΝΗΜΗΣ

ΙΕΡΟΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΓΝΩΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΗΡΩΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΑΣ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 4.3.2018

Ι.Ν. ΓΕΝΕΣΙΟΥ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

1.3.2018

1.Πάντοτε ἕνας ἀπὸ τοὺς σκοποὺς τῶν φορέων μας ἦτο καὶ εἶναι νὰ πεισθοῦν οἱ ἰθύνοντες, κυρίως τῆς Ἐκκλησίας, κάθε 25η Μαρτίου νὰ συναινοῦν εἰς τὸ νὰ τελοῦνται ἱερὰ μνημόσυνα εἰς μνήμην τῶν γνωστῶν καὶ ἀγνώστων ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας, ἀκόμη καὶ ἀν ἰσχύῃ ἡ φήμη ὅτι οἱ πρόγονοι ἥρωές μας ἀφωρίσθησαν κατόπιν ἀφορήτου πιέσεως τοῦ Σατράπη – Σουλτάνου Μαχμοὺτ Β’.

2.Μάλιστα δὲ τονίζουμε ὅτι εἰς τὸ ἐν λόγῳ μνημόσυνον πρέπει νὰ προστεθῇ καὶ τὸ ὄνομα τοῦ μεγίστου ἀνθρωπιστοῦ, ἀλτρουϊστοῦ, γενναίου καὶ δικαίου Φιλέλληνος Χατζῆ Χαλὶλ Ἐφέντη, ποὺ ἦταν τρίτος εἰς τὴν ἱεραρχία τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας, ἄνευ τῆς ὑπογραφῆς τοῦ ὁποίου δὲν ἐπετρέπετο νὰ ἐξοντωθῇ κανένας.

Ὅπως ἔχομε γράψει ἐκτενέστατα καὶ εἰς τὸ περιοδικόν μας Φωτεινὴ Γραμμή, τεύχη 67 (Ἀπρίλιος – Μάιος – Ἰούνιος 2016), ἐξώφυλλον καθὼς καὶ σ.σελ. 6 – 7  καὶ 68 (Ἰούλιος – Αὔγουστος – Σεπτέμβριος 2016), σ.σελ. 68 – 72.  καθὼς καὶ εἰς τὴν ἱστοσελίδα μας www.fotgrammi.gr, ὁ ἐν λόγῳ ἔμπρακτος χριστιανὸς ἐτόνιζε ὅτι μόνον ὅσοι εἶχαν συμμετάσχει ἐμπράκτως σὲ ἐπαναστατικὰ κινήματα ἔπρεπε νὰ ἀφωρισθοῦν καὶ νὰ καταδικασθοῦν καὶ ἔτσι τελικῶς δὲν ἐφαρμόσθη ἡ διαταγὴ τοῦ Σουλτάνου νὰ ἐκτελεσθοῦν - ἐξαφανισθοῦν ὅλοι οἱ Ρωμιοί.

3.Παρ ὅλον ποὺ ὁ μυστικοσύμβουλος – Γραμματεὺς τοῦ Σουλτάνου – πρώην Πρόξενος τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας εἰς τὸ Παρίσι, Χαμέτ, μαζὶ μὲ τὰ ἀσκέρια τῶν Γενιτσάρων ἐπέμεναν νὰ παρωτρύνουν τὸν Σουλτάνον διὰ τὴν γενικὴν σφαγὴν τῶν ἐπαναστατῶν, ἐν τούτοις ὁ Χατζῆ Χαλὶλ Ἐφέντη, κατώρθωσε καὶ προσεταιρίσθη ἀκόμη καὶ τὸν Μέγαν Βεζύρην Μπεντερλὶ Ἀλὶ Πασᾶ (26 Μαρτίου 1821 ἕως 30 Ἀπριλίου 1821.Ἦταν ὁ τελευταῖος Μεγάλος Βεζύρης ποὺ ἐκτελέσθηκε κατόπιν ἐπίσημης ἐντολῆς τοῦ Σουλτάνου ἐξ αἰτίας τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως. Ἦταν Τοῦρκος, ἀπὸ τὸ Μπεντὲρ τῆς Μολδαβίας) καὶ τελικῶς ἐσφαγιάσθησαν μόνον δέκα χιλιάδες (10.000) Ρωμιοὶ καταγόμενοι ἐκ Πελοποννήσου. Καὶ δι᾽ αὐτὸν τὸν μεγάλον ἀνθρωπιστὴν καὶ δίκαιον ἄνθρωπον ποὺ εἶχεν ἀποδεχθῆ τὴν μετριοπαθῆ - ἀνθρωπιστικὴν ὄψι τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως καὶ ἀντετίθετο καὶ αὐτὸς ὁμοίως, ὅπως καὶ ὁ Χατζῆ Χαλὶλ Ἐφέντη, ὀφείλομε νὰ εὐχηθοῦμε καὶ νὰ προσευχηθοῦμε διὰ τὰ φιλανθρωπικά τους συναισθήματα καὶ διὰ τὸν ἀλτρουϊσμόν τους. Δυστυχῶς ὅμως, οἱ αἱμοδιψεῖς Σουλτάνος, ὁ Γραμματεύς του καὶ τὰ ἀσκέρια τῶν Γενιτσάρων ἐπρότειναν καὶ ἐπέτυχον τὴν καθαίρεσι τοῦ Χατζῆ Χαλὶλ Ἐφέντη. Αὐτὸς μὲ τὴν σύζυγόν του ἐβασανίσθησαν καὶ ἐδιαπομπεύθησαν τόσον ἄγρια ποὺ ἀπέθανεν ἡ γυναίκα του εἰς τὴν Προῦσσαν καὶ αὐτὸς εἰς Κωνσταντινούπολιν. Ἐὰν δὲν αὐτοεθυσιάζοντο ὁ Χατζῆ Χαλὶλ Ἐφέντη καὶ ἡ σύζυγός του, καθὼς και ὁ Μπεντερλὶ Ἀλὶ Πασᾶ, δὲν θὰ ὑπήρχαμεν ἐμεῖς σήμερον οἱ Ρωμιοὶ καὶ ἀν ἐπιζοῦσαν μερικοὶ θὰ εἶχαν μετατραπῇ ὄχι σε μασώνους, σιωνιστὰς καὶ λοιπὰς καταχθονίους σκοτεινὰς δυνάμεις, ἀλλὰ σὲ φανατικοὺς τζιχαντιστὰς καὶ σύγχρονους γενίτσαρους.

4.Ἐπειδὴ οἱ ἐκκλήσεις μας  πρὸς ὅλους τοὺς Δημάρχους καὶ τὶς Τοπικὲς Αὐτοδιοικήσεις δὲν ἐγένοντο μέχρι τώρα καταληπταὶ καὶ δὲν ὑλοποιήθησαν, παρακαλοῦνται οἱ ἑλληνόψυχοι συμμετέχοντες τοῦ Μνημοσύνου τῆς 4ης Μαρτίου 2018 νὰ πιέσουν τοὺς Δήμους Ναυπλίου καὶ Ἄργους νὰ ὀνομάσουν ἕνα μεγάλον κεντρικὸν δρόμον ἢ μίαν κεντρικὴν πλατείαν εἰς τὸν μέγιστον εὐεργέτην μας Χατζῆ Χαλὶλ Ἐφέντη.

Συναγωνισθῆτε ὅλοι μαζί μας νὰ πείσωμεν τοὺς πανίσχυρους ἰθύνοντας νὰ μὴ μᾶς ἐπαναλαμβάνουν τὸ:

«Ἐν ἁμαρτίαις σὺ ἐγεννήθης ὅλος καὶ σὺ διδάσκεις ἡμᾶς;» (Ἰωάν. θ, 34)

5.Κατωτέρω δημοσιεύομε τὴν ἀφίσσα γιὰ τὸ Μνημόσυνο τῆς 4ης Μαρτίου 2018 εἰς τὸ Ναύπλιον ,  τὸν χαιρετισμόν μας, τὸ ἱστορικὸν τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου καὶ τὴν ἴδιαν τὴν εἰκόνα, ποὺ ἀφιέρωσεν ὁ Ἥρωας τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας Νικήτας Σταματελόπουλος (Νικηταρᾶς) εἰς ἐκπλήρωσι τοῦ τάματός του.

Προτρέπομεν ὅλους τοὺς ταπεινούς, εὐλαβεῖς καὶ ἑλληνόψυχους, ὄχι μόνον τῆς Πελοποννήσου, ἀλλὰ καὶ ὅλης τῆς Ἑλλάδος νὰ προσέλθουν ἀθρόως εἰς τὸ ἐν λόγῳ Μνημόσυνον.

6.Παρακαλοῦμεν δὲ τὶς φίλες ἱστοσελίδες ἀνὰ τὴν Ὑφήλιον νὰ ἀναδημοσιεύσουν τὸ κείμενόν μας διὰ νὰ διαφωτισθοῦν οἱ πανέλληνες καὶ ὅλοι οἱ φιλέλληνες, ὥστε νὰ μὴ μένουν εἰς τὴν πλάνην τῶν ἀνιστόρητων διαστροφέων τῆς ἀληθείας δημοσιογραφίσκων καὶ ἐν γένει ἀργυρώνυμων ποὺ διαστερεβλώνουν τὴν ἱστορίαν ἰδιοτελῶς. Ἡ σωστὴ καὶ ἀληθὴς Ἱστορία ποτὲ δὲν ἀναθεωρεῖται, ἀλλὰ μεταδίδεται αὐτούσια ἀπὸ γενεὰν εἰς γενεὰν διὰ νὰ ἀφυπνίζωνται οἱ πάντες, ἐφαρμόζοντες τὸ ρητὸν τοῦ ἀρχαίου προγόνου μας:

«Ὄλβιος ὅστις τῆς ἱστορίης ἔσχε μάθησιν» (Πολυβιος)

7.Ἐμεῖς θὰ συνεχίσωμεν νὰ ἀγωνιζώμεθα μέχρι καὶ τὴν Κυριακὴν τὸ μεσημέρι καὶ γιὰ νὰ προσέλθουν οἱ πάντες εὶς τὸ Παλλαϊκὸν Συλλαλητήριον τῆς 4ης Μαρτίου 2018 εἰς τὰ Προπύλαια, ἐναντίον ὅλων τῶν ἀντιχρίστων, ἀπάνθρωπων, ἀντικοινωνικῶν καὶ ἀνθελληνικῶν νομοσχεδίων, διατάξεων καὶ ἀποφάσεων.

Τοιουτοτρόπως θὰ παύσουν νὰ τρίζουν τὰ ὁστᾶ τῶν ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας, διὰ τοὺς ὁποίους ἀξίζει νὰ προσευχώμεθα:

«Αἰωνία ἡ μνήμη αὐτῶν».ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ

ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ &

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ

 

ἐπ΄ εὐκαιρίᾳ τοῦ μνημοσύνου τῆς 4.3.2018 – ΚΑΛΕΣΜΑ ΜΝΗΜΗΣ - ποὺ ὀργανώνει ὁ ἱερατικὸς προϊστάμενος πατὴρ Διονύσιος Ταμπάκης εἰς τὸν Ἱερὸ Ναὸ Γενέσεως Θεοτόκου τοῦ ἱστορικοῦ Ναυπλίου.

 

Ὡς γνωστό, οἱ πρόγονοί μας τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας μὲ πενιχρότατα πολεμικὰ μέσα ξεσηκώθηκαν ἐναντίον τοῦ ἀφόρητου τουρκικοῦ - μωαμεθανικοῦ ζυγοῦ.

Μὲ ἀκράδαντο πίστι στὸν Ἐλευθερωτὴ Σωτῆρα Χριστὸ τραγουδοῦσαν τὸν Θούριό των :

 

«Γιὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστι τὴν ἁγία καὶτῆς πατρίδος τὴν ἐλευθερία,γι αὐτὰ τὰ δύο πολεμῶ κι ἄν δὲν τὰ ἀποκτήσω τὶ μὲ ὠφελεῖ κι ἀν ζήσω;»

 

Τοιουτοτρόπως κατετρόπωναν τὰ μιλιούνια τῶν Τούρκων, ποὺ διέθεταν βαρύτατο ὁπλισμό.

 

Σὲ κάθε μάχη – νίκη ἐνήστευαν, ὑποσχόμενοι διάφορα τάματα, τὰ ὁποῖα ἐκτελοῦσαν οἱ ἴδιοι ὅπως ὁ Θεόδωρος Κολοκοτρώνης στὴν Ἱερὰ Μονὴ Παναγίας τοῦ χωριοῦ Νέα Ἐκκλησούλα Μεγαλουπόλεως ἤ στὴν Ἱερὰ Μονὴ τῆς Ἁγίας Μόνης στὰ Κύθηρα ἤ ὁ Νικηταρὰς τὴν εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου, στὸ ἱστορικὸ Ναὸ Γεννέσεως Θεοτόκου, ὅπου τελεῖται τὸ σημερινὸ μνημόσυνο.

 

Ὅμως τὸ μεγάλο Τάμα, τὸ μνημεῖο Δοξολογίας, Εὐχαριστίας, Εὐγνωμοσύνης καὶ Λατρείας εἰς τὸν Ἐλευθερωτὴ Σωτῆρα Χριστὸ δὲν πρόλαβαν νὰ τὸ πραγματοποιήσουν. Γιὰ αὐτὸ μᾶς ἄφησαν παρακαταθήκη τὸ ὁμόφωνον Η΄ψήφισμα τῆς ἐν Ἄργει Δ΄ Ἐθνοσυνελεύσεως τῆς 31 Ἰουλίου 1829, καθὼς καὶ τὰ Βασιλικὰ Διατάγματα τῶν ἐτῶν 1834 (ΦΕΚ 5/29.1.18340 καὶ 1838 (ΦΕΚ 12/11.4.1838), γιὰ νὰ τὸ πραγματοποιήσουμε ἐμεῖς, οἱ ἀπόγονοί τους.

 

Παρ’ὅλον ποὺ τὸ ἁμαρτωλό κατεστημένο ἔχει σπαταλήσει ἄπειρα δισεκατομμύρια Εὐρὼ καὶ ἡ Ἐκκλησία ἐξανέμισε μία ἀμύθητο περιουσία, ἐν τούτοις ἐπὶ 189 ἔτη δὲν ἠθέλησαν ἤ ἐμποδίσθηκαν ἀπὸ τοὺς ἑπόμενους δουλικοὺς ζυγοὺς τῆς Φραγκοκρατίας καὶ ὅλων τῶν ἄλλων καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων καὶ ἀκόμη δὲν τὸ ἐπραγματοποίησαν.

 

Ἐπερχομένων τῶν ἑορτασμῶν τῆς διακοσιοστῆς (200ης) ἐπετείου ὰπὸ τὴν ἔναρξι τῶν ἀπελευθερωτικῶν ἀγώνων τῶν προγόνων μας τῆς Ἐθνοκῆς  μας Παλιγγενεσίας, ἀποφασίσαμε ἐμεῖς αὐτὴν τὴν ἱερὰ παρακαταθήκη νὰ τὴν πραγματοποιήσουμε. Πρὸς τοῦτο διαθέτομε τόν, μὲ ἀπερίγραπτες ψυχικὲς καὶ σωματικὲς ἀλγηδόνες ἀλλὰ καὶ στερήσεις μιᾶς ζωῆς ὁλοκλήρου, μόχθον τοῦ βίου μας. Ἐπὶ μία δεκαετία ὁλόκληρη εἰς μάτην μοχθοῦμε, διότι, δυστυχῶς, δὲν εὑρίσκομε οὐδεμία οὐσιαστικὴ κατανόησι ἀπὸ τοὺς καθ᾽ ὕλην ὑποχρέους Πολιτείας καὶ Ἐκκλησίας, παρ᾽ ὅλον ποὺ ἐμεῖς τοὺς ἀπαλλάσσομε καὶ ἀπὸ τὴν τελευταία δεκάρα : Ὅλα νὰ τὰ διαθέσωμε ἐμεῖς, ὄχι μόνον γιὰ τὴν οἰκοδόμησι, ἀλλὰ ἀκόμη καὶ γιὰ τὴν συντήρησι καὶ μισθοδοσία τοῦ προσωπικοῦ. Μάλιστα δὲ καὶ μἐ ἄκρα ἀνιδιοτέλεια καὶ ἀπόλυτο διαφάνεια μέχρι καὶ διὰ τὴν τελευταία δεκάρα ἐσόδων καὶ ἐξόδων τοῦ Ναοῦ καὶ τῶν προσκτιμάτων του, νὰ δυνάμεθα νὰ ἱδρύωμε καὶ νὰ συντηροῦμε συνεχῶς εὐαγῆ ἱδρύματα καὶ νὰ μὴ ὀνομάζωνται ἐπ’ ὀνόματί μας, ἀλλὰ Βασιλειάδες.

 

Τὸ Τάμα τοῦ Κολοκοτρώνη – Καποδιστρίου καὶ τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας εἶναι τὸ μόνο ποὺ θὰ ἀναζωογονήσ τὸ κατατρωθὲν ἠθικὸ καὶ ἐθνικὸ σθένος τῶν Ἑλλήνων.

 

Λόγοι ὑγείας δὲν μᾶς ἐπιτρέπουν νὰ παραστοῦμε προσωπικῶς ἀλλὰ μόνον πνευματικῶς. Εὐχαριστοῦμε τὸν σεβαστὸν πατέρα Διονύσιον διὰ τὴν ἀνάγνωσιν τοῦ χαιρετισμοῦ μας, τὸν ὁποῖον μαζἰ μὲ τὸ ἱστορικὸ τῆς ἱερᾶς εἰκόνας τοῦ Ἁγ. Ἀντωνίου τὰ ἀναρτοῦμε στὴν ἱστοσελίδα μας ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ καὶ τὰ προωθοῦμε παγκοσμίως.

 

Αἰωνία ἡ μνήμη τῶν ἀθανάτων αὐτῶν ἡρώων !

 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ : 210 3254321,                  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ : www.fotgrammi.gr,

Ε mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

 

 

ΕΙΚΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 1821.

Δωρεά τοῦ Ήρωα Νικηταρά τοῦ Τουρκοφάγου.

 

Ἑξαίρετη θέση ἔχει ἡ φορητὴ Εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου (τῆς φωτιὰς καὶ τοῦ πολέμου), δωρεὰ ὅπως ἀναγράφεται  «τοῦ δούλου Τοῦ Θεοῦ Νικητὰ Σταματελόπουλου (τοῦ ἥρωα Νικηταρὰ τοῦ Τουρκοφάγου, ἀδελφοῦ τοῦ Ἁγίου Νεομάρτυρος Ἰωάννου τοῦ εκ’ Τουρκο(πε)λέκα - ἡμέρα μνήμης 16 Ὀκτωβρίου) τὸ 1821, ὡς εὐχαριστήριο τάμα διὰ τὴν παροχὴ βοηθείας παρὰ Τοῦ ἐν Τριάδι Θεοῦ στὴν νίκη κατὰ τῶν Ὀθωμανῶν κατακτητῶν.

Ἁγιογραφήθηκε ὁ συγκεκριμένος Ἅγιος Ἀντώνιος, τοῦ ὁποίου ἡ μνήμη ἑορτάζεται στὶς 17 Ἰανουαρίου, διότι ἐκείνη ἀκριβῶς τὴν ἡμερομηνία, τὸ 1817, ἦταν ποὺ ὁ Θεὸς ἔσωσε τὸν Νικηταρὰ ἀπὸ σίγουρη ἐνέδρα 200 Τούρκων στὴν Ἱ. Μονὴ Καλτεζῶν ὅπου εἶχε είσέλθει γιὰ νὰ συναντήσει τὸν Ἀναγνωσταρά. Ἐκεῖ μεταμφιεσμένος ὡς Μοναχός – δοῦλος τοῦ Θεοῦ, (ὅπως ἀποκαλοῦντο τότε οἱ Μοναχοί, γι΄αὐτὸ καὶ ἀναγράφεται ὡς δοῦλος τοῦ Θεοῦ στὴν ἀφιέρωση τῆς Ἱ. Εἰκόνας) διέφυγε ἀπὸ τὰ φονικὰ χέρια τῶν κατακτητῶν.

ΕΚ  ΤΟΥ  Ι. ΝΑΟΥ   ΓΕΝΕΣΕΩΣ   ΘΕΟΤΟΚΟΥ   ΝΑΥΠΛΙΟΥ

 

 

 

ΑΓΩΝΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΣΗΨΕΩΣ ΜΕ ΑΡΧΗΓΟ ΤΟΝ ΣΕΒ.ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ Κ. ΑΜΒΡΟΣΙΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ 16.3.18

ΑΓΩΝΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΣΗΨΕΩΣ ΜΕ ΑΡΧΗΓΟ ΤΟΝ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ Κ. ΑΜΒΡΟΣΙΟΝ

16.3.18

ΑΛΑΖΟΝΕΣ, ΘΡΑΣΥΤΑΤΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΡΟΦΕΙΣ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ, ΟΔΟΣΤΡΩΤΗΡΕΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΒΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΩΝ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΛΑΪΚΗ ΠΑΡΟΙΜΙΑ: «Εἶπεν ὁ γάιδαρος τὸν πετεινὸν κεφάλα»

Πάλιν Ἡρωδιὰς μαίνεται, πάλιν Ἡρωδιὰς

ζητεῖ τὴν κεφαλὴν Ἰωάννου ἐπὶ πίνακι.

 

1.Ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος ἀποστέλει τὰ ἑξαπτέρυγά του –δεκανίκια του καὶ ἐν γένει ὅλους τοὺς μισθοφόρους του εἰς τὰ ΜΜΕ νὰ διατυμπανίζουν: «οὐδὲν τρωτὸν εὑρίσκει ἡ Ἐκκλησία εἰς τὸν τάδε.....τάδε.... νόμον». Ἔτσι ψηφίστηκε καὶ ὁ «τρομονόμος»  ποὺ ἔχει καταστεῖ «φίμωτρο» δι᾽ ὅλους τοὺς εὐθαρσεῖς καὶ ἰδανικοὺς ἐργάτες τοῦ Εὐαγγελίου καὶ ἐν γένει γιὰ τὸ Χριστεπώνυμο πλήρωμα. Ὅταν δὲ πληθαίνουν οἱ κραυγὲς τοῦ Χριστεπωνύμου πληρώματος, ὁ Μακαριώτατός μας τὸ παίζει ὡς δῆθεν καὶ αὐτὸς ἀντίθετος πρὸς αὐτοὺς τοὺς τρισάθλιους νόμους, ἀφοῦ τὰ πάντα ἔχουν τσιμεντοποιηθῆ πλέον καὶ ἡ δαμόκλειος σπάθη αὐτῶν τῶν τρισάθλιων, ἀπάνθρωπων καὶ ἀντιχριστιανικῶν νόμων αἰωρεῖται ἄνωθεν τῶν κεφαλῶν εὐλαβῶν χριστιανῶν καὶ ἑλληνοψύχων πατριωτῶν. Ἡ μικρὰ μειοψηφία τῶν ὁπαδῶν αὐτῶν τῶν νόμων βυσσοδομεῖ καὶ λασπολογεῖ καὶ διασύρει τοὺς ἰδανικοὺς ἐργάτες τοῦ Εὐαγγελίου καὶ τοὺς ἑλληνόψυχους ὡς δῆθεν φασίστες, κατάλοιπα τῶν χουντικῶν καὶ ἄπειρα παρόμοια σατανικὰ φληναφήματα.

Πρὸς τοῦτο πρέπει νὰ ἀφυπνισθῇ  καὶ ἐξεγερθῇ τὸ Χριστεπώνυμον πλήρωμα καὶ νὰ ἀπαιτήσῃγδιὰ ἐθνικά καὶ κοινωνικὰ θέματα νὰ μὴ ἀποφασίζουν οἱ δοτοὶ τοῦ Κοινοβουλίου, ἀλλὰ ὁ κυρίαρχος λαὸς διὰ τῶν Δημοψηφισμάτων.

2.Ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ εἶναι ἀκραιφνεῖς Ὀρθόδοξοι Ἕλληνες πατριῶτες καὶ ὄχι ὁ Σιωνισμός, ὁ Οἰκουμενισμός, ὁ Μαρξισμός, οἱ Γενίτσαροι τοῦ πνεύματος, οἱ ἐξωμότες πρὸς τὶς καταχθόνιες σκοτεινὲς δυνάμεις καὶ λοιπὲς κοινωνικὲς καὶ ἀνθελληνικὲς λαίλαπες.

Αὐτὰ τὰ ποταπὰ ἀνθρωπάκια πρέπει νὰ εἶναι εὐτυχισμένα ποὺ γίνονται ἀνεκτὰ εἰς τὴν ἀκραιφνῆ Ὀρθοδοξία χωρὶς κανένα παραγκωνισμό. Λυπούμεθα βαθύτατα γιὰ τὴν ἀσθένειά των, πλὴν ὅμως δὲν ἀνεχόμεθα τὴν θρασύτητά των, τὴν ἀναισχυντία των καὶ τὴν ἀναίδειά των ἡ ἰσχνότατη αὐτὴ μειοψηφία νὰ εἶναι ποδηγέτης τῆς συντριπτικῆς πλειοψηφίας τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ. Ἡ ἀκραιφνὴς Ὀρθοδοξία εἶναι ἡ ἀπόλυτος ἀλήθεια καὶ οὐδεμία ἀλλαγή - δίορθωση χρειάζεται. Ἐμεῖς τὰ τρισάθλια ἀνθρωπάκια ὀφείλουμε νὰ διορθωνώμεθα, νὰ μετανοοῦμε εἰλικρινά, νὰ ἐπικαλούμεθα τὸ θεῖον ἔλεος διὰ νὰ μᾶς λυτρώνῃ ὁ φιλάνθρωπος Θεὸς ἀπὸ τὸ  χάος τῆς ἀβύσσου ποὺ μᾶς ὁδηγοῦν οἱ  τρισάθλιοι τῶν ΜΜΕ καὶ τῶν ἰθυνόντων.

3.Ἐὰν ἐπιστρέψουμε στὶς ρίζες μας, τότε θὰ δυνάμεθα μὲ ὁμόνοια καὶ μὲ σύμπνοια ὅλοι, δεξιοὶ καὶ ἀριστεροί, νὰ ἐργαζώμεθα διὰ τὸ κοινὸν καλὸν πρὸς Δόξαν Θεοῦ. Τότε θὰ μεγαλουργήσωμε καὶ μὲ ὅπλα τὴν αἰώνια, ἀδιάφθορο ἑλληνικὴ γλῶσσα, τὸν ἀκραιφνῆ ἑλληνοχριστιανικὸ πολιτισμὸ καὶ ἀεὶ μαχηταὶ ὑπὲρ βωμῶν καὶ ἑστιῶν, μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, θὰ μεγαλουργήσωμε καὶ πάλι.

4.Πραγματοποιῶντες δὲ τὸ μνημεῖο δοξολογίας, εὐχαριστίας, λατρείας καὶ εὐγνωμοσύνης πρὸς τὸν Ἐλευθερωτὴ Σωτῆρα Χριστό, θὰ ἀναζωογονηθῇ καὶ θὰ τονωθῇ  τὸ κατατρωθὲν ἠθικὸ καὶ ἐθνικὸ σθένος τῶν Ἑλλήνων, θὰ ἐπανευαγγελισθῶμε καὶ θὰ ἐπανευαγγελίσωμε τοὺς παλιμβάρβαρους «φίλους μας» = κολοβὰ φίδια ἀνὰ τὴν Ὑφήλιο.

5.Εἰς τὴν προκειμένη περίπτωσι καὶ ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κύριος Ἀμβρόσιος καὶ ὅλοι ἐμεῖς δὲν τολμοῦμε, δυστυχῶς, νὰ ὀνομάσωμε τὰ πράγματα ξεκάθαρα μὲ τὸ ὄνομά τους, διότι τὸ τρισάθλιο, ἀντικοινωνικό, ἀπάνθρωπο, ἀντεθνικὸ καὶ ἀντίχριστο κατεστημένο φροντίζει νὰ ἔχῃ ἐξασφαλίσει ἐκ τῶν προτέρων καὶ τὴν ἄμεσο ἢ ἔμεσο συγκατάθεση καὶ τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου, ὁ ὁποῖος θὰ ἔπρεπε νὰ μιμῆται τὸν Ἰωάννη τὸν Πρόδρομο, τὸν Ἰωάννη Χρυσόστομο καὶ ἄλλους εὐθαρσεῖς καὶ ἀνεπανάληπτους ἐργάτες τοῦ Εὐαγγελίου, οἱ ὁιποῖοι ἐπίστευαν καὶ πιστεύουν Χριστὸ καὶ ὄχι χρυσό, ποὺ ζοῦσαν καὶ ζοῦνε γιὰ τὴν Ἐκκλησία καὶ ὄχι ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία καὶ εἰσήρχοντο ἀκόμη καὶ εἰς τὴν κρεββατοκάμαρα τοῦ κάθε Ἡρώδου καὶ τοὺς ἐτόνιζαν :

«Οὐκ ἔξεστί σοι ἔχειν τὴν γυναῖκα τοῦ ἀδελφοῦ σου. »

Συγχαίρομε ἐκ μέσης καρδίας τὸν θαρραλέο Μητροπολίτη Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κύριο Ἀμβρόσιο, τοὺς Δημάρχους Καλαβρύτων καὶ Αἰγίου, τὸν Ἱερὸ Κλῆρο, τοὺς δικαστὲς ποὺ δὲν ἀκολούθησαν τὸ ρεῦμα τῆς ἐποχῆς των, ἀλλὰ ἔκαναν εὐσυνεδήτως δικαία ἐτυμηγορία καὶ τὶς ἄπειρες χιλιάδες τοῦ Χριστεπωνύμου πληρώματος ποὺ τοῦ συμπαρεστάθησαν καὶ τοῦ συμπερίστανται. Ἀς ευχηθοῦμε καὶ προσευχηθοῦμε στὸν Πανάγαθο Θεὸ νὰ τοῦ χαρίζῃ ὑγεία, μακροζωία καὶ νὰ εἶναι πάντοτε συναντιλήπτωρ του, γιὰ νὰ δύναται νὰ θηριομαχῇ καὶ ὡς λέων ὡρυόμενος, σὰν γενναῖος στρατιώτης - ἀξιωματικὸς τῆς ἀκραιφνοῦς Ὀρθοδοξίας, νὰ μάχεται ὑπὲρ βωμῶν καὶ ἑστιῶν καὶ ὡς ἄλλος Ἰωάννης Βαπτιστὴς καὶ Ἱερὸς Χρυσόστομος νὰ εἰσέρχεται ἀκόμη καὶ στὴν κρεββατοκάμαρα τῶν γενίτσαρων τοῦ πνεύματος καὶ νὰ τούς βροντοφωνεῖ :

« Οὐκ ἔξεστί σοι πρεσβεύειν, λατρεύειν, νομοθετεῖν, βιώνειν καὶ φασιστικῶς ἐπιβάλλειν ἀπάνθρωπους, ἀντικοινωνικούς, ἀντιχριστιανικοὺς καὶ ἀντεθνικοὺς νόμους».

6.Πρὸ παντὸς δὲ ὁ Θεὸς νὰ φωτίσῃ καὶ ἄλλους τοῦ Χριστεπωνύμου πληρώματος, ἰδιαιτέρως δὲ κληρικούς, νὰ τοῦ συμπαραστεκώμεθα. Μακάρι δὲ καὶ ὁ Σεβασμιώτατός μας κύριος Ἀμβρόσιος νὰ συνειδητοποιήσῃ τὴν σφοδροτάτη ἐπιθυμία τοῦ Χριστεπωνύμου πληρώματος καὶ νὰ ἀνακαλέσῃ τὴν παραίτησίν του καὶ νὰ μείνῃ μαχόμενος μέχρι τελευταίας ρανίδος τοῦ αἵματός του καὶ τῆς ἀναπνοῆς του καὶ νὰ γίνῃ παράδειγμα πρὸς μίμησιν, διὰ τοὺς νεωτέρους διὰ νὰ ἀναφωνῶμεν ὁμοθυμαδόν :

«Τοιοῦτος ἔπρεπεν ἡμῖν Ἀρχιερεύς»,

μαχητὴς ὑπὲρ καθάρσεως Πολιτειακῆς, Πολιτικῆς, Νομοθετικῆς, Διοικητικῆς, Πνευματικῆς καὶ Ἐκκλησιαστικῆς Ἡγεσίας.

Οἱ λαϊκοὶ τοῦ Χριστεπωνύμου πληρώματος, ἀναμένουν κατεπειγόντως Ἡγέτη.

Ἀς σπεύσωμε ὅλοι μαζὶ νὰ συγχαρῶμε αὐτὸν τὸν σύγχρονο μάρτυρα καὶ νὰ τοῦ ἀποδείξωμε ἐμπράκτως τὴν ἂνυπόκριτο ἀγάπη μας, τὴν σύμπνοιά μας καὶ τὴν συμπαράστασίν μας.

7.Ἐμεῖς ἔχομε ἐπανειλημμένως ἐκφράσει, τόσον τηλεφωνικῶς ὅσον καῖ προσωπικῶς καὶ γραπτῶς τὶς ἐγκάρδιες εὐχές μας, ὡς παραδείγματος χάριν εἰς τὸ ἄρθρο μας ὑπὸ τὸν τίτλο : «Σατανικὸν Σύμφωνον Συμβιώσεως. Quo Vadis? Πρὸς Σόδομα καὶ Γόμορα;;;» Περιοδικὸν Φωτεινὴ Γραμμή, τεῦχος 66,  σελ. 58 -63, τὸ ὁποῖον πρὸς διευκόλυνσι πολλῶν ἐπαναναρτῶμε.

Ἀνηρτήθη εἰς τὴν  ἱστοσελίδα μας τὴν 14.12.2015 :

http// www.fotgrammi.gr/index.php/news-ipipa/1040-141215----quo-vadis--------#sthash.Z.2jAFb2K.dpuf

 

Παρακαλοῦμε ὅλους τοὺς φίλους εἰς τὴν μητροπολιτικὴ Ἑλλάδα καὶ ἀνὰ τὴν ϋφήλιο νὰ διαδώσουν αὐτὰ παντοῦ.

Ἐπαναλάμβάνομε : «Ἡ ἰσχὺς ἐν τῇ ἑνώσει»,

Περιοδικὸν Φωτεινὴ Γραμμή,

Σωματεῖον «Οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους»

Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν

Τηλ. 210-3254321


   

σελίδα 2 απο 101

Developed by © mpistiries.com