Φωτεινή Γραμμή - Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών

ΑΓ.Ν.ΟΣΙΟΜ.ΠΑΥΛΟΣ ΕΞ ΑΡΟΑΝΙΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 27.5.17 ΚΟΣΜΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΙ

ΑΓΙΟΣ ΝΕΟΣ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΣ ΠΑΥΛΟΣ

Ο ΕΞ ΑΡΟΑΝΙΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ –

ΚΟΣΜΗΜΑ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΚΚΛΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΩΣ

17.5.2017

Ὁ Ἅγ. Παῦλος ὁ ἐξ Ἀροανίας εἶναι εἷς ἐκ τῶν ἑκατομμυρίων Νεομαρτύρων. Χάρις εἰς τὸν ἡρωισμὸ καὶ τὴν αὐτοθυσία τῶν ἐνδόξων αὐτῶν προγόνων μας, προετοιμάσθη ἐπιτυχῶς ἡ Ἐθνικὴ Παλιγγενεσία, γιὰ νὰ ἐκκινήσῃ ἡ Ἐπανάστασις, μέσα Μαρτίου 1821 στὰ Καλαβρυτοχώρια καὶ τὴν Ἁγία Λαύρα.

 

Καταγόμενος ἐκ τῆς Ἀροανίας (Σωποτό) Καλαβρύτων, τῆς ὁποίας δεσπόζει σήμερα ὁ καλλιτεχνικὸς Ἱ. Ναός του μετὰ τῶν ἄρτια ἐξωπλισμένων προσκτισμάτων του, προσφορὰ τοῦ Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν, ἐμαρτύρησε τὴν 22 Μαΐου 1818, «σφάζοντάς» τον ὁ ἴδιος ὁ πασᾶς Τριπόλεως στὴν Τρίπολι, τῆς ὁποίας εἶναι Πολιοῦχος. Εἶναι ὁ μοναδικὸς Ἱ.Ναὸς τῆς ὑφηλίου ὅπου κυριαρχοῦν Νεομάρτυρες ἐξ ὅλης τῆς Οἰκουμένης.

 

Τὰ πολυτελέστατα ξυλόγλυπτα ἐπὶ ξύλου δρυὸς καὶ γενικὰ ὅλα τὰ ἔργα τὰ ἔχουν θαυμάσει πληθώρα προσωπικοτήτων τοῦ ἐξωτερικοῦ καὶ τοῦ ἐσωτερικοῦ, ὅπως πχ. ὁ ἀείμνηστος τέως Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας, Κωστὴς Στεφανόπουλος, ὁ ὁποῖος μὲ ἀνοιχτὸ τὸ στόμα διερωτᾶτο :

« ἀνθρώπινο ἤ θεῖο χέρι τὰ κατασκεύασε ὅλα αὐτά ; ; ; . . . ». Ὅλα αὐτὰ ἐπραγματοποιήθησαν μὲ ἀπερίγραπτους κατατρεγμούς, οἱ ὁποῖοι μᾶς δημιούργησαν ἀνυπόφορες ψυχικὲς ἀλγηδόνες καὶ τεράστια περιττά ἔξοδα.

 

Ἐὰν δὲν ἐβλέπαμε τὰ χειροπιαστὰ θαύματα τοῦ Ἁγίου Παύλου, θὰ εἴχαμε διακόψει τὰ ἔργα εἰς αἰώνια καταισχύνη ὅλων τῶν δαιμονιωδῶς ἀντιδρώντων. Ὅμως τὰ θαύματα τοῦ Ἁγίου μᾶς ἐνεψύχωναν νὰ συνεχίσωμε. Ὁ Ἅγιος παρενέβαινε καὶ προσπαθοῦσε νὰ ἀνακαλέσῃ εἰς τὴν τάξιν τοὺς ἀντιδρῶντες στὴ κατασκευὴ τοῦ οἴκου του. Καὶ σὲ μας παρενέβαινε, ὥστε νὰ μὴ πτοούμαστε καὶ ἐξ αἰτίας αὐτῆς τῆς ἀπελπισίας μας νὰ καταλήξωμε εἰς τὴν διακοπὴν αὐτοῦ τοῦ, κατὰ τὰ ἀνωτέρω, θείου ἔργου. Μέχρι τοῦδε, ἐτιμώρησε ὀκτώ. Παρακαλοῦμε τὸν Ἅγιο Παῦλο, νὰ πάψῃ καὶ νὰ μὴ πάρῃ καὶ ἄλλους διότι ὁ δὲ παράνομος Ἰούδας «οὐκ ἠβουλήθη συνιέναι». Ἐφαρμόζομε τὸ πασχαλινὸ δοξαστικό : «Ἀναστάσεως ἡμέρα καὶ λαμπρυνθῶμεν τῇ Πανηγύρει καὶ ἀλλήλους περιπτυξώμεθα. Εἴπωμεν, ἀδελφοί, καὶ τοῖς μισοῦσιν ἡμᾶς, συγχωρήσωμε πάντα τῇ Ἀναστάσει, καὶ οὕτω βοήσωμεν Χριστὸς Ἀνέστη…».

 

Ἐδῶ καὶ δέκα ἔτη πασχίζομε νὰ εὕρωμε μὶα εὐλαβῆ ὁμάδα μοναχῶνμοναζουσῶν, νέους ἀνθρώπους μὲ ἱκανότητες, ἦθος ἐργασίας καὶ μεράκι, νὰ συνεργασθοῦν, νὰ ὑποδέχωνται τοὺς προσκεκλημένους, νὰ τοὺς φιλοξενοῦν καὶ νὰ τοὺς κατηχοῦν εἰς τὰ νάματα τῆς Ὀρθοδοξίας. Διότι, ὄχι μόνον χωρικοί, ἀλλὰ καὶ κάτοικοι τῶν πόλεων ἔχουν γίνει παλιμβάρβαροι καί χρειάζονται ἐπανευαγγελισμοῦ.

Ὅλα αὐτὰ ἀποτελοῦν ἕνα ἕτερο εἶδος τοῦ «ἀδιαλείπτως προσεύχεσθε» καὶ τοῦ «Μνημονευτέον Θεοῦ μᾶλλον ή ἀναπνευστέον» (Ἁγ. Γρηγόριος ὁ Θεολόγος). Δηλαδή, ἐπιβάλλεται νὰ μνημονεύωμε τοῦ Θεοῦ περισσότερον ἀπ’ ὅ,τι ἀναπνέομε.

Αὐτὸ νὰ γίνῃ μέχρι νὰ κτισθῇ μία νέα πτέρυγα στὴν Ἱ. Μονὴ Φανερωμένης (ἀφοῦ ὑπερπηδηθοῦν καὶ τὰ ἀδικαιολόγητα ἐμπόδια μὲ τὸ δασαρχεῖο καὶ παύσῃ ἡ ἀδιαφορία τῶν ἰθυνόντων), γιὰ νὰ δύνανται νὰ διαβιοῦν ἀνθρώπινα οἱ μοναχοὶ ἤ οἱ μοναχές.

Δυστυχῶς ὅμως καὶ δεκάδες πνευματικοί-ἐξομολόγοι, οἱ ὁποῖοι ἐμφανίζονται ὡς φίλοι, δέν ἐνδιαφέρθηκαν οὐσιαστικά. Εἶναι καὶ αὐτοὶ δυστυχῶς «θεωρία ἐπισκόπου καὶ καρδία μυλωνᾶ» ἀπὸ τὴν ὁποία εἶναι ὑπερχορτάτη ἡ κοινωνία μας. Δυστυχῶς καὶ δι’ αὐτοὺς ἐφαρμόζεται τό «ἀγρὸν ἠγόρασα …, ζεύγη βοῶν ἠγόρασα πέντε…, γυναῖκα ἔγημα…, ἐρωτῶ σε, ἔχε με παρῃτημένον» (Λουκ. 14, 18). Ἀκόμη καὶ Ἁγιορεῖτες Πατέρες, περιορίσθηκαν νὰ παρηγοροῦν μόνον διὰ λόγων καὶ νὰ μᾶς συμβουλεύουν «καλύτερα νά παραμείνῃ ὁ Ναὸς καί τὰ προσκτισματά του κλειστά, παρὰ νὰ ἀναθέσωμε σὲ ἀκατάλληλα πρόσωπα καὶ νὰ δίδουν ἀφορμὴ σὲ κουτοπόνηρους, οἱ ὁποῖοι ρέπουν στὸ κουτσομπολιὸ καὶ εἶναι συνηθισμένοι νὰ κάνουν τὴν ,,τρίχα τριχιά,,»!!!...

 

Δυστυχῶς, ὅμως οὔτε Μητροπολίτες οὔτε Δήμαρχοι δὲν ἐπίστευσαν αὐτὰ καὶ δὲν ἐπίεσαν τὸ διεφθαρμένο κατεστημένο, νὰ σταματήσουν τὰ ὄργια τῶν σπαταλῶν καὶ τῶν προκλήσεων καὶ νὰ διατίθενται χρήματα διὰ τὴν παντοειδῆ στήριξι τῆς ὑπαίθρου καὶ τὴν ἐπανόρθωσι τοῦ κακοῦ, τὸ ὁποῖον διέπραξαν, υἱοθετῶντας τὰ ἀνθελληνικὰ, ἀντίχριστα καὶ ἀπάνθρωπα ξενοκίνητα σχέδια, μὲ τοὺς βαρύγδουπους τίτλους, «Καποδίστρια καὶ Καλλικράτη». Ἀπεδείχθη ὅτι εἶναι ὄντως ταφόπλακα γιὰ τὴν ὕπαιθρο. Οἱ φυσικοὶ νόμοι τονίζουν : τὸ κενὸν (ἀπὸ  Ἕλληνας) πληροῦται (ἀπὸ τοὺς εἰσβολεῖς ἀλλοφύλων, ἐποίκους καὶ λοιποὺς ἀλλοεθνεῖς ἐπιδρομεῖς).

 

 

 

Τόσον τὸν Ἱερὸν Ναό, ὅσον καὶ τὰ προσκτίσματά του τὰ διαθέτομε δωρεὰν εἰς πάντας διά :

 

α) βαπτίσεις,

 

β) γάμους (ἀκόμη καὶ νυφικὰ διαθέτομε δωρεάν),

 

γ) καὶ ὅλες τὶς ἱεροτελεστίες.

 

δ) ἱεροδιδασκαλεῖο διὰ γυναῖκες καὶ ἄνδρες.

Καὶ οἱ μὲν ἄνδρες ἱερεῖς νὰ τελοῦν τὶς ἱεροτελεστίες καὶ μετὰ νὰ διδάσκουν σὲ σχολεῖα, ὄχι μόνον τὰ μικρὰ παιδιά, ἀλλὰ καὶ μεγάλους διότι «Κάθε χωριὸ καὶ πολιτισμὸς» λένε γιὰ τὰ χωριά μας. Ὅμως, κατὰ τὸν Ὀδυσσέα Ἐλύτη : « χωρὶς παπὰ καὶ δάσκαλο εἶναι καταδικασμένα νὰ σβήσουν» .

 

ε) τὴν ἐπιμόρφωσιν γυναικῶν ὥστε νὰ γίνουν πρεσβυτέρες γιὰ νὰ συνδράμουν τὸν ἱερέα σύζυγόν τους στὸ δυσκολώτατο ἔργο διαπαιδαγωγήσεως καὶ ἐπανευαγγελισμοῦ ἤ νὰ γίνωνται κοινωνικοὶ λειτουργοί.

 

στ) κέντρον ἑλληνισμοῦ - διεθνῆ σεμινάρια τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης.

Δυστυχῶς, ὅμως καὶ δι’ αὐτὰ οὐδεὶς συνεκινήθη, ἐθελοτυφλοῦντες οἱ ἁρμόδιοι γιὰ τὸν ἐπερχόμενον κίνδυνον, δηλαδὴ ὅτι κινδυνεύομεν μετὰ παρέλευσιν μερικῶν δεκαετιῶν νὰ μετακαλῶμε Βάσκους, Ἱσπανούς, Καταλανούς, Γερμανοὺς καὶ λοιποὺς ἑλληνιστὲς διὰ νὰ διδάσκωνται οἱ Ἑλληνόπαιδες ἑλληνικά! ! ! ! ! . . . . .

 

ζ) τὴν πραγματοποίησιν ἐπιστημονικῶν συνεδρίων ὅλων τῶν κλάδων.

η) τὴν πραγματοποίησιν συσκέψεων διὰ τὴν εἰρήνη, τὴν οἰκολογία, τὴν μείωσι-κατάργησι  τῶν ῥαντισμάτων ἐπιβλαβῶν χημικῶν, ὅπλων.

 

θ) τὴν λῆψι δρακοντείων μέτρων, διὰ τὴν  ἐξάρθρωσι καλλιεργείας, ἐμπορίας καὶ χρήσεως ναρκωτικῶν οὐσιῶν διὰ νὰ ἀπαλλαγῇ ἡ νεολαία καὶ οἱ μεγαλύτεροι ἀπὸ τῆς καταστρεπτικῆς μάστιγος τῶν ψυχοτρόπων οὐσιῶν καὶ νὰ λυτρωθῇ ἡ κοινωνία ἀπὸ τὰ σωματικὰ καὶ ψυχικὰ ράκη.

 

ι) τὴν λῆψι μέτρων πρὸς πρόληψι καὶ κατάργησι τὴς ἑτέρας μάστιγος, τοῦ ἀλκοολισμοῦ.

 

ια) τὴν λῆψι μέτρων γιὰ τὴν κατάργησιν τῶν εἰδεχθεστάτων ἐγκλημάτων σφαγιασμοῦ μιᾶς μεγαλουπόλεως ἄνω τῶν 500.000 ἄκακων καὶ ἀθώων ἀγγελουδιῶν ἐτησίως. Τοιουτοτρόπως θὰ λυθῇ καὶ τὸ μακροχρόνιο δημογραφικὸ πρόβλημα καὶ θὰ σταματήσῃ ἡ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ.

 

 

Προϋπόθεσις αὐτῶν εἶναι νὰ ἐκπαιδεύωνται οἱ ἄνθρωποι εἰς τομεῖς ὅπου ὑπάρχει ζήτησις ἐργατικῶν χεριῶν, νὰ ὑπάρχουν ἐργασίες, νὰ ἀμείβωνται δίκαια οἱ ἔχοντες ἦθος ἐργασίας, νὰ λαμβάνουν τὰ νέα ζεύγη σωστὰ κατασκευασμένες κατοικίες μὲ ἐπιτόκια καταθέσεων καὶ ὄχι λήψεως δανείων καὶ διὰ τοὺς τρίτεκνους καὶ ἄνω πρέπει νὰ χαρίζωνται τὰ δάνεια, γιὰ νὰ δύνανται νὰ ἐπιμορφώνουν καὶ νὰ τρέφουν τὰ τέκνα των.

 

Τέλος δὲν θὰ μένουν γυναῖκες καὶ ἄνδρες ἄγαμοι διὰ νὰ «παίζουν τοὺς παντρεμένους», οὔτε θὰ ὑπάρχῃ ἐκμετάλλευσις τοῦ ἑτέρου φύλου, οὔτε πορνεῖες, οὔτε μοιχεῖες, οὔτε ἄλλες σοδομητικὲς ἁμαρτίες ὅπως τῆς Πομπηΐας καὶ οἱ ἀνωμαλίες τῆς ἀρσενοκοιτίας καὶ τῶν λεσβίων. Θὰ ἐφαρμόζεται ἡ λαϊκὴ παροιμία : «ἤ μικρὸς παντρέψου ἤ μικρὸς καλογερέψου».

 

Δυστυχῶς ὅμως ἡ πανσεξουαλικὴ κοινωνὶα, ἡ ὁποία δὲν πιστεύει Χριστὸν, ἀλλὰ χρυσόν, ποὺ δὲν πιστεύει εἰς τὴν Ἁγία Τριάδα, ἀλλὰ εἰς ἑτέρα τριάδα :

 

α) ἄμετρο ἐγωισμό, οἴησι, ἀλαζονεία καὶ ἀναισχυντία,

β) γαστέρα: «ὧν  Θεὸς ἡ κοιλία» (Πρὸς Φιλιππησίους 3, 19) ἢ τὰ φαγητὰ καὶ τὰ ποτὰ εἶναι ὑψίστη ἡδονή – θεωρία τῶν ἐπικουρείων – « φάγωμεν, πίωμεν, αὔριον γὰρ ἀποθανοῦμεν ». Μάλιστα δὲ οἱ Λουκούλειοι ἐπεξέτειναν χυδαῖα τὴν ἐν λόγῳ θεωρία, φθάνοντες μέχρι τοῦ σημείου νὰ λέγουν : «Δὲν χωρᾶ ἄλλο τὸ στομάχι σου, προσπάθησε νὰ ἐμέσῃς, γιὰ νὰ συνεχίσῃς ἀκαταπαύστως τὸ φαγοπότι »

γ ) ἐνῷ ὅλα τὰ ἄλλα ζῷα συνέρχονται μόνον γιὰ τὴν ἀναπαραγωγὴ εἰς ὡρισμένες ἐποχὲς τοῦ ἔτους, ὁ ἄνθρωπος τῆς ἡδονῆς ἔχει θεοποιήσει τὸ ὑπογάστριο καὶ τὸ ἔχει ὡς κεντρομόλο δύναμι καὶ ἀναδείξει, ὄχι μόνον εἰς μία ὡρισμένη ἐποχὴ ἀλλὰ καί τὶς τέσσερις ἐποχὲς τοῦ ἔτους καὶ τοὺς δώδεκα μῆνες καί τὶς 365 ἡμέρες τοῦ ἔτους – ἀνὰ πᾶσα στιγμὴ νοσταλγεῖ καὶ πράττει τὸ πᾶν νὰ ἀπολάβῃ τῆς «ἐφαμάρτου ἡδονῆς». Καὶ τοῦτο, κάθε ἄλλο παρὰ γιὰ τὴν ἀναπαραγωγή, ἀπεναντίας λαμβάνει μέτρα – προφυλάσσεται παντοιοτρόπως, νὰ ἀποφευχθῇ ἡ σύλληψις, ἐὰν δὲ παρὰ ταῦτα συμβῇ, τότε τρέχει νὰ καταστρέψῃ ἢ σφαγιάσῃ τὰ ἀθῷα καὶ ἀνήμπορα νὰ ἀμυνθοῦν ἔμβρυα - οἱ εἰδεχθέστατοι ἐγκληματίες μαιευτῆρες! ! !

 

 

Διὰ τὴν πραγματοποίησι ὅλων τῶν ἀνωτέρω ἀπαιτεῖται ἐπανευαγγελισμὸς τῶν ἀνθρώπων, νὰ πάψουν νὰ εἶναι παλιμβάρβαροι, ἀλλὰ ἔμπρακτοι Χριστιανοὶ.

 

Διὰ τῆς πραγματοποιήσεως τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, θὰ ἀναζοωγονηθῇ καὶ θὰ ἐνθαρρυνθῇ τὸ κατατρωθὲν ἠθικὸ καὶ ἐθνικὸ σθένος τῶν Ἑλλήνων.

Ἄν πράξωμε ἔργα μετανοίας διὰ νὰ ἐπανέλθωμε στὶς ρίζες μας, τὸτε, μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, θὰ ρυσθῶμε ἀπὸ τοῦ βαράθρου τῆς ἀβύσσου, ὅπου μᾶς ὡδήγησαν ἀνεγκέφαλοι ἤ δοτοὶ ἰθύνοντες.

 

Πλὴν ὅμως ἐμεῖς φρονοῦμε, ὅτι ἐπιβάλλεται νὰ διδάσκωμε διὰ τοῦ παραδείγματος.

Εὔχεσθε καὶ προσεύχεσθε, πατέρες καὶ ἀδελφοί, ὁ Θεὸς νὰ μᾶς τὰ φέρῃ κατ’εὐχὴν γιὰ νὰ ἀποδώσουν τὰ ἔργα ἀγλαοκάρπους καρπούς.

 

Ἐμεῖς ἐθυσιάσθημεν δι’ἀπεριγράπτων σωματικῶν καὶ ψυχικῶν ἀλγηδόνων καὶ στερἠσεων μιᾶς ζωῆς ὁλοκλήρου, ἐκ βάθους καρδίας, πρὸς δόξαν Θεοῦ, καὶ εἶναι μέγιστο κρῖμα νὰ μὴ ἀξιοποιῶνται τὰ ἔργα, γιὰ τοὺς ἀνωτέρω καὶ ἄλλους κοινωφελεῖς σκοπούς.

 

 

 

 

 

 

 

ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ
ΗΘΙΚΩΝ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ

Ἕδρα: Ἀπόλλωνος 23Β 10557 Ἀθήνας

Δι’ λληλογραφίαν : ΜΟΥΣΩΝ 14, 15452 ΨΥΧΙΚΟΝ
τηλ. 210 3254321-2 fax. 210 3236978

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ἱστοσελίς: www.fotgrammi.gr

Α.Φ.Μ. 090050859 * Ε´ Δ.Ο.Υ. ΑΘΗΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Εὐχόμεθα καὶ προσευχόμεθα, Καλὴ Ἀνάστασι στὶς ψυχές μας, τοὺς πλησίον μας, τὴν Ὀρθοδοξία μας, τὴν Ἑλλάδα μας καὶ τὸν κόσμο ἅπαντα !

Ὁ Σεβασμιώτατός μας Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κ. κ. Ἀμβρόσιος, ἀφοῦ ἐμελέτησε ἐπισταμένως, ὥρισε

γιὰ τὴν Ἱερὰ Πανήγυρι τοῦ Ἁγίου Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου νὰ τελεσθῇ ἐφέτος εἰς τὴν Ἀροανία Καλαβρύτων τὸ Σάββατον 27 Μαΐου 2017.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

8:00 - 10:30 Θεία Λειτουργία.

Θὰ συλλειτουργήσουν οἱ Σεβασμιώτατοι :

Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κ.κ. Ἀμβρόσιος

Σάμου καὶ Ἰκαρίας κ.κ. Εὐσέβιος

Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καὶ Ὠρωποῦ κ.κ. Κύριλλος

καὶ ἀπὸ τὸ Πατριαρχεῖον Ἀλεξανδρείας ὁ Ἡλιουπόλεως κ. Θεόδωρος,

Ὑπέρτιμος καὶ Ἔξαρχος Μέσης Αἰγύπτου.

11:00 - 11:30 Προσκύνημα στὴν οἰκία, ὅπου γεννήθηκε ὁ Ἅγιος.

12:00 - 12:30 Βραβεύσεις.

12:30 - 15:30 Γεῦμα καὶ παραδοσιακὴ δημοτικὴ μουσική

15:30 Ἀναχώρησι μέσῳ τῶν ἀξιοθεάτων περιοχῆς Καλαβρύτων (ἱστορικὴ Ι. Μ. Ἁγ. Λαύρας,      τόπος θυσίας Καλαβρυτινῶν 13.12.1943, Ι. Μ. Μεγάλου Σπηλαίου, ὅπου εὑρίσκεται μία άπὸ τὶς εἰκόνες τῆς Παναγίας τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ).

Τὴν ὅλη Πανήγυρι θὰ μεταδώσουν ζωντανὰ ὁ Ρ.Σ. τῆς Ἐκκλησίας Πειραιῶς (http://www.imp.gr/component/flexicontent/2-uncategorised/83-radiofwnikos-sta8mos.html) καὶ ὁ Τ.Σ. Ἀχελῶος TV (www.acheloostv.gr).

 

ΑΛΥΤΡΩΤΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ Δ.ΔΕΛΙΜΙΧΑΛΗ-ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ Α.ΚΑΘ.Μ.ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ ΕΣΤΙΑ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ

ΟΙ ΑΛΥΤΡΩΤΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ ΖΩΝΤΑΝΕΥΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙ ΒΙΒΛΙΩΝ

ΤΗΣ Κ. ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΔΕΛΙΜΙΧΑΛΗ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛ.ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Κ. ΜΑΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ

28.6.2017


σπουδαία ἀγωνίστρια κυρία Δήμητρα Δελιμιχάλη - Γεωργιάδη ἀγωνίζεται δεκαετίες ὁλόκληρες διὰ τὴν προβολὴν τῶν ἀλύτρωτων πατρίδων, διαφορετικὰ θὰ ἐφαρμοσθῇ ἡ λαϊκὴ ρῆσις «Λαοὶ ποὺ ξεχνοῦν τὴν ἱστορίαν των, τὴν  καταγωγή των καὶ τὸν προορισμὸ των εἶναι καταδικασμένοι νὰ σβήσουν».

Αὐτὸ εἶναι τὸ δόγμα τῶν σιωνιστῶν, ποὺ προσπαθοῦν μὲ κάθε θεμιτὸν καὶ ἀθέμιτον μέσον νὰ καταστρέψουν τὴν σθεναρὰν ἀντίδρασιν τῶν Ἑλλήνων καὶ νὰ τοὺς μετατρέψουν σὲ πειθήνια, τυφλὰ ὄργανά των.

 

Ἡ σπουδαιοτάτη καὶ ἱκανοτάτη πανεπιστήμων, καθηγήτρια κ. Μαρία Μαντούβαλου, ἡ ὁποία δὲν ἔχει λίαν εὔκαμπτον τὴν σπονδυλικὴν στήλην τῆς ἠθικῆς καὶ τῆς ἀξιοπρέπειας καὶ ἐπιθυμεῖ νὰ ἀνέλθῃ διὰ τῆς ἀξιοκρατίας καὶ ὄχι διὰ τῆς ἀναξιοκρατίας καὶ δὲν ἐπιθυμεῖ νὰ παραδώσῃ γῆ καὶ ὕδωρ εἰς τὶς καταχθόνιες σκοτεινὲς δυνάμεις, δὲν ἀνεγνωρίσθη ἀκόμη ὡς καθηγήτρια, θὰ παρουσιάσῃ τὰ ἔργα τῆς κυρίας Γεωργιάδη – Δελιγιάννη.

 

Οἱ φορεῖς μας, ἡ ἱστοσελίδα μας, τὰ Facebook: Οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, Φωτεινὴ Γραμμὴ καὶ Twitter: @PANEL_TAMA, ποὺ εἶναι πάντοτε διὰ τὸ «ἡ ἰσχὺς ἐν τῇ ἑνώσει» καὶ ἔχουν ὡς δόγμα των, νὰ ἐπαινοῦν τὸ καλὸν καὶ νὰ στηλιτεύουν τὸ κακὸν μετὰ διακρίσεως, χωρὶς νὰ λασπολογοῦν, συνιστοῦν ἐνθέρμως τόσον τὰ γλαφυρὰ καὶ ὠφέλιμα βιβλία τῆς συγγραφέως, ὅσον καὶ τὰ νοήματα τῆς παρουσιάστριας κυρίας Μαρίας Μαντούβαλου.

 

Ἀξίζει τὸν κόπον νὰ ἐγκαταλείψωμε πληθώρα ἄλλων ὑποχρεώσεών μας καὶ νὰ παρακολουθήσωμε τὴν ἐν λόγῳ παρουσίασι. Θὰ ἀποζημιωθῶμε πολλαπλάσια, ἰδίως πνευματικά.

Ἀναρτῶμε τὸ κείμενον τῆς προκλήσεως διὰ τὴν ἐν λόγῳ σπουδαιοτάτη ἐκδήλωσιν, εὐχόμενοι καλὴ ἐπιτυχίαν καὶ καλὴ συνάντησιν.

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΣ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

ΤΗΣ Κ. ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΔΕΛΙΜΙΧΑΛΗ - ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

 

«Σμύρνη Ἀγάπη μου»  (ἐκδόσεις Ἑπτάλοφος), Ἱστορικό, Λαογραφικὸ καὶ Ἐκκλησιαστικὸ βιβλίο.

καί

«Σμυρνέϊκα Καλούδια στὸ τραπέζι μας», Ὑγιεινὴ Μεσογειακὴ Διατροφὴ (ἐκδόσεις Δούκας Μυτιλήνη),

 

ἀπὸ τὴν Ἀναπληρωματικὴ Καθηγήτρια τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν κα Μαντούβαλου Μαρία.

ΕΣΤΙΑ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ,

Κων/νου Παλαιολόγου 1 , Νέα Σμύρνη /  Αἴθουσα Βιβλιοθήκης

Τετάρτη 28 Ἰουνίου 2017    Ὥρα 19:00

 

 

 

Διατελοῦμε φιλικώτατα

Τό Σωματείον «οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους»,

Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ

ΤΗΛ. 210-3254321

 

ΕΛΛΑΔΑ-ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟΙ 15.11.17 ΘΕΑΤΡΙΝΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΜΜΕ

Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΕ ΚΛΟΙΟ ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΩΝ

15.11.2017

ΝΤΟΠΙΟΙ ΚΑΙ ΞΕΝΟΙ  ΤΟΚΟΓΛΥΦΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΘΕΑΤΡΙΝΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΜΜΕ

Ἐκφράζουμε τὴν ἐκ μέσης καρδίας βαθύτατη θλίψη μας γιὰ τὰ θύματα τῶν τελευταίων πλημμυρῶν ἀλλὰ καὶ τὴν ὀργή μας γιὰ τοὺς ἀνεγκέφαλους, ἀνευθυνοϋπεύθυνους κυβερνῶντες, δοτοὺς τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων.

1. To περιοδικό μας « Φωτεινὴ Γραμμὴ » καὶ οἱ φορεῖς μας: « Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν », Σωματεῖο « Οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους » καὶ ὁ Διορθόδοξος Σύνδεσμος « Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος » ἐδῶ καὶ 10 χρόνια τάσσονται ὑπὲρ τῶν πτωχῶν καὶ ἀδυνάτων καὶ ὄχι οἱ ἔχοντες καὶ κατέχοντες νὰ θησαυρίζουν καὶ νὰ πολλαπλασιάζουν τὶς ἀνέσεις τους καὶ οἱ πτωχοὶ καὶ ἀνήμποροι, ἄλλοτε νὰ κολυμποῦν, στὶς νεροποντές, στὶς παγωνιὲς καὶ στὰ ἀκραῖα καιρικὰ φαινόμενα, νὰ πνίγωνται στὶς λάσπες, νὰ ὑποφέρουν ἀφαντάστως καὶ νὰ χάνουν καὶ τὶς ζωὲς τους λόγῳ ἐλλείψεως ὑποδομῶν καὶ τὸ καλοκαίρι νὰ κολυμποῦν στόν λίβα, στὸν ἱδρώτα, τὴν ἀποπνικτικὴ ἀτμόσφαιρα καὶ νὰ σιγοπεθαίνουν.

 

Παραδείγματος χάριν τὴν 13 Ὀκτωβρίου 2009, εἰς τὴν δυναμικὴ Ἰστοσελίδα μας, www.fotgrammi.gr  ἀναπτύξαμε τὸ ἄρθρο μας :

Εγγειοβελτιωτικά έργα-Δενδροφύτευσις-Μητροπολιτικόν Πάρκον

Τρίτη, 13 Οκτωβρίου 2009

ΝΑΙ
ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΙΣ ΟΛΗΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΝΑΙ
ΔΕΝΔΡΟΦΥΤΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΕΙΣ ΟΛΗΝ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗΝ
ΟΧΙ
«ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΠΑΡΚΟΝ»
ΕΙΣ ΟΛΗΝ ΤΗΝ ΕΚΤΑΣΙΝ
ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ

http://www.fotgrammi.gr/index.php/2009-07-31-00-59-55/2009-07-31-01-07-04/98-2010-11-22-12-39-37

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ

http://www.fotgrammi.gr/index.php/2009-07-31-00-59-55/2009-07-31-01-07-04/98-2010-11-22-12-39-37?start=1

Καὶ παλαιότερα εἴχαμε γράψει νὰ ἐκποιηθοῦν :

α. Οἱ ἐκτάσεις τῶν παλαιῶν πολιτικῶν ἀεροδρομίων ( δυτικοῦ καὶ ἀνατολικοῦ ) .

β. Οἱ βάσεις τοῦ στρατιωτικοῦ ἀεροδρομίου.

γ. Ἡ ἀμερικανικὴ βάσις.

Ὅλα εἰς τὸ Ἑλληνικό.

2. Καὶ ἄλλα  παρόμοια ἔγγραφά μας, τὰ εἴχαμε ἀποστείλει, ὄχι μόνο στὸ Ὑπερνομάρχη, ἀλλὰ καὶ σὲ ὅλους τους Δημάρχους (συμπεριλαμβανομένους καὶ τῆς Δυτικῆς Ἀττικῆς) καὶ σὲ ὅλους τοὺς Ὑπουργοὺς καὶ Πρωθυπουργούς.

Τὸ περίεργο ὅμως, δὲν εἶναι ὅτι ἐκώφευσαν  καὶ ἀδιαφόρησαν σκανδαλωδῶς οἱ ἐθνοκάπηλοι τῆς δεξιᾶς, ἀλλὰ ἐκώφευσαν καὶ οἱ δῆθεν σοσιαλίζοντες καὶ οἱ μαρξίζοντες, οἱ ὁποῖοι, ὡς τὰ γεγονότα βοοῦν, δὲν πιστεύουν στὶς σοσιαλιστικὲς – κοινωνικὲς  ἰδέες, καὶ ἀρχὲς καὶ πράξεις, ἀλλὰ  τὸ  λ ὶ στὸ σοσιαλίστες πρέπει νὰ ἀντικατασταθῇ στὴν περίπτωσή τους μὲ  λ η , δηλαδὴ εἶναι σοσιαληστὲς τῶν κοινωνικῶν ὁμάδων.

3. Ἐὰν ἐπωλεῖτο τὸ μέγιστο μέρος αὐτῶν τῶν ἀεροδρομίων, θὰ εἰσέπραττε τὸ κράτος ἑκατοντάδες δισεκατομμύρια  εὐρὼ γιὰ αὐτὰ τὰ πανέμορφα, ἄριστα καὶ ἀνεπανάληπτα « φιλέτα » ! ! !

Καὶ μὲ αὐτὰ τὰ δισεκατομμύρια οἱ ἰθύνοντες θὰ ἠδύναντο νὰ ἐξοφλήσουν τὰ θαλασσοδάνεια καὶ νὰ μὴ ἔχωμε ὑποδουλώσει καὶ τὰ τετρασσέγγονά μας! ! ! . . .

Θὰ περίσσευαν καὶ πολλὲς ἑκατοντάδες δισεκατομμύρια, γιὰ νὰ γίνουν ἐγγειοβελτιωτικὰ ἔργα, ὄχι μόνον στὶς τρισάθλιες δυτικὲς περιοχὲς τῆς Ἀττικῆς, ἀλλὰ καὶ σὲ ὁλόκληρη τὴν Ἑλλάδα.

Εἶναι παγκοίνως γνωστὸν ὅτι πρὸ 10 ἐτῶν ἡ ἀξία τῆς γῆς ἦταν στὰ ὕψη καὶ στὴν κεντρικὴ καὶ ἀνεπτυγμένη περιοχὴ τῶν ἀεροδρομίων, μὲ τὶς ἄριστες βίλλες, τὰ ἐμπορικὰ κέντρα, ὅλες τὶς ὑποδομὲς καὶ συγκοινωνία Μετρὸ θὰ μποροῦσαν νὰ πουληθοῦν σχεδὸν  2.000.000 εὐρὼ τὸ στρέμμα.

4. Ἐὰν δὲν ἀπέβλεπαν οἱ ἰθύνοντες στὶς παχιὲς μίζες καὶ στὰ παχιὰ λαδώματα, θὰ ἐξοφλοῦσαν ὅλα τα θαλασσοδάνεια, ἂν δὲν τὰ δώριζαν στὶς Τράπεζες, στὶς λαίμαργες βδέλλες ποὺ κατ’ εὐφημισμὸ ὀνομάζονται Πιστωτικὰ Ἱδρύματα.

Ἐπ’ οὐδενὶ λόγῳ πρέπει νὰ παραλείψουμε νὰ ἀναφέρουμε ὅτι ἀπὸ τὰ 280.000.000.000 εὐρὼ θαλασσοδανείων , ἡ μερίδα τοῦ λέοντος, περίπου 240.000.000.000 εὐρὼ, διατέθησαν εἰς « ἀετονύχηδες » καὶ ἀνθρώπους τῆς διαπλοκῆς, τραπεζίτες, οἱ ὁποῖοι, πανεπιστήμονες ὄντες, τὰ ἐφυγάδευσαν, γιὰ νὰ ἐπανέρχωνται εἰς τὴν Ἑλλάδα μας, ὡς ἐπενδυτικὰ κεφάλαια, μὲ τὴν σύμπραξη καὶ ξένων Τραπεζῶν ἢ «ἀετονύχηδων » ξένων ἐπενδυτῶν.

Ὁ θυμόσοφος Ἑλληνικὸς Λαὸς πιστεύει ὅτι συνήθως τὰ περισσότερα τῶν παρακρατουμένων μισθῶν τῶν ἐργαζομένων, τοὺς τὰ παίρνουν οἱ ἔμποροι καὶ προμηθευτὲς διαφόρων ἀγαθῶν καὶ ἂν οἱ ἔμποροι καὶ παραγωγοὶ    δὲ   διαθέτουν   δικά   τους   κεφάλαια,    τοὺς   τὰ

« ληστεύουν » τὰ Πιστωτικὰ Ἱδρύματα.

Ἑλληνικὲς ἐπιχειρήσεις, ἔμποροι καὶ παραγωγοί, ἀδυνατοῦν νὰ ἀνταγωνισθοῦν τὸν ἀθέμιτο ἀνταγωνισμὸ ποὺ ἔχουν οἱ ξένοι παραγωγοὶ καὶ ἔμποροι καὶ μὲ τὶς ὑποθῆκες ποὺ λαμβάνουν οἱ Τράπεζες τῶν ἀκινήτων τῶν παραγωγῶν καὶ τῶν ἐμπόρων καὶ μὲ τὶς  ὑπερημέριες, τοὺς ἰδιοποιοῦνται οἱ Τράπεζες, ὄχι μόνο τα ἀκίνητά των ἀλλὰ τὰ σπίτια τους.

Ἔντιμοι ἐπιχειρηματίες, γιὰ νὰ ἐκπληρώσουν ὑποχρεώσεις τους (μισθούς, ἀποζημιώσεις, ἀσφαλιστικὲς εἰσφορὲς κ.α., χρέη τους), ἀναγκάζονται νὰ πουλήσουν καὶ αὐτὲς τὶς κατοικίες τους καὶ νὰ μένουν μὲ ἐνοίκιο. Ἀδυνατοῦντες δὲ νὰ πληρώνουν καὶ τὸ ἐνοίκιό τους, μένουν στὸν δρόμο. Αὐτοὶ εἶναι ἐκ περιστάσεως ἄστεγοι καὶ πεινασμένοι καὶ ἡ ἀξιοπρέπειά τους δὲν τοὺς ἐπιτρέπει νὰ ἁπλώνουν τὸ χέρι. Διὰ τοῦτο , νὰ μὴ λυπούμεθα αὐτοὺς ποὺ ἔχουν συνηθίσει νὰ ἁπλώνουν τὸ χέρι καὶ νὰ λαμβάνουν, ἀλλὰ αὐτοὺς ποὺ δὲν ἔχουν τὴν τόλμη καὶ πεθαίνουν « σὰν τὸ σκυλὶ στὸ ἀμπέλι » ! ! ! . . .

Ἔτσι θὰ ἔμεναν στὸ Κράτος πάρα πολλὰ δισεκατομμύρια γιὰ τὶς ὑποδομὲς σὲ ὅλη τὴν Ἑλλάδα, γιὰ νὰ μὴ θρηνοῦνται χιλιάδες θύματα κάθε ἔτος, ἀπὸ τὰ ἀκραῖα καιρικὰ φαινόμενα, πλημμύρες, αὐτοκινητιστικὰ ἀτυχήματα, πυρκαγιές, λόγῳ ἐλλείψεως μέτρων προλήψεως τῶν πυρκαγιῶν στὰ πρῶτα λεπτὰ τῆς ὥρας. . .

« Ἑνὸς κακοῦ δοθέντος, μύρια κακὰ ἕπονται ».

5. Τὸ ἄκρως ἐξοργιστικὸ εἶναι ὅτι οἱ « καραγκιόζηδες » τῶν ΜΜΕ,  θεατρινικῷ τῷ τρόπῳ, χύνουν κροκοδείλια δάκρυα, ὑπὲρ τῶν φτωχῶν καὶ τῶν ἀδυνάτων, ἐνῷ στὴν οὐσία κόπτονται γιὰ τὰ ἰσχυρὰ ἀφεντικά τους, τὰ ὁποῖα, ὡς παντοδύναμα ὄργανα αὐτῶν, ἀνεβάζουν καὶ κατεβάζουν Ὑπουργοὺς καὶ κυβερνήσεις καὶ γίνονται ἑξαπτέρυγα καὶ δεκανίκια  τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων.

6. Αὐτὲς οἱ καταχθόνιες σκοτεινὲς δυνάμεις μέσω τῶν ΜΜΕ, ὄχι ἐνημερώσεως, ἀλλὰ παραπληροφορήσεως, μέσῳ τῶν  «χαζοκουτιῶν » κάνουν πλύση ἐγκεφάλου τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ.

Μὲ τὰ ἀφθονότατα,  αἰσχρότατα θεάματα καὶ ἀκροάματα   ἐκμαυλίζουν καὶ ἐξαχρειώνουν τόσο πολύ, ὄχι μόνο τους νέους, ἀλλὰ καὶ τοὺς μεγάλους καὶ τοιουτοτρόπως δὲν ἔχουν δυνάμεις ἀντιστάσεως, ὁπότε ἐξαθλιώνεται ὑλικὰ καὶ σωματικὰ ὁ ἑλληνικὸς λαὸς καὶ ἡ μεγίστη ἀβεβαιότης καὶ τὸ ἄγχος διὰ τὸ αὔριο τὸν ὁδηγεῖ στὶς αὐτοκτονίες ! ! !

Τὸ λυπηρὸ  εἶναι ὅτι καὶ ἡ πνευματικὴ ἡγεσία πασχίζει νὰ ἀναρριχηθῇ, ὄχι διὰ τῆς ἀξιοκρατίας, ἀλλὰ διὰ τῆς τεθλασμένης, τῆς ἀναξιοκρατίας καὶ τῆς φαυλοκρατίας, ὀμνύουσα καὶ αὐτὴ γῆ καὶ ὕδωρ εἰς τὸ αἰσχρότατον κατεστημένον καὶ  τὶς καταχθόνιες σκοτεινὲς δυνάμεις καὶ ἀδιαφορεῖ γιὰ τὰ δράματα τοῦ Λαοῦ . . .

7. Τὸ ἀκόμη λυπηρότερον καὶ ἀπογοητευτικότερο εἶναι ὅτι καὶ τινὲς  τῆς θρησκευτικῆς ἡγεσίας ὑποκύπτουν στὶς σκοτεινὲς δυνάμεις καὶ δὲν ἔχουν θάρρος καὶ παρρησία νὰ ἐφαρμόζουν τὸ πνεῦμα Ἰωάννη Προδρόμου :

« Οὐκ ἔξεστι σοὶ βιώνειν, πρεσβεύειν, λατρεύειν, νομοθετεῖν καὶ ἐφαρμόζειν τρισάθλιους, ἀπάνθρωπους, ἀντιχριστιανικούς, ἀντικοινωνικοὺς καὶ ἀντεθνικοὺς νόμους ».

 

8. Ἡ τρίτη στὴν τάξη τῆς πολιτειακῆς, πολιτικῆς ἡγεσίας τῆς χώρας, ἡ τότε Πρόεδρος τῆς Βουλῆς Ἄννα Ψαρούδα - Μπενάκη, προειδοποιοῦσε τὸν τότε Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας κ. Κάρολο Παπούλια νὰ μὴ τολμήσῃ νὰ φέρῃ τὴν παραμικρὰ ἀντίρρηση, λέγοντάς του κατὰ τὴν ἡμέρα τῆς ὁρκωμοσίας του ὡς Προέδρου τῆς Δημοκρατίας τὴν 12.3.2005 :

«...Ἀναλαμβάνετε, κύριε Πρόεδρε, τὴν Προεδρίαν τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας διὰ μίαν πενταετίαν, ὅπου θὰ σημειωθοῦν σημαντικὰ γεγονότα καὶ ἐξελίξεις : Ἡ εὐρωπαϊκὴ ἑνοποίησις θὰ προωθηθῇ μὲ τὴν ψήφισιν ἐνδεχομένως καὶ τῆς Συνταγματικῆς Συνθήκης, τὰ ἐθνικὰ σύνορα καὶ ἕν μέρος τῆς ἐθνικῆς κυριαρχίας θὰ περιορισθοῦν χάριν τῆς εἰρήνης, καὶ τῆς εὐημερίας καὶ τῆς ἀσφαλείας εἰς τὴν διηυρυμένην Εὐρώπην, τὰ δικαιώματα τοῦ ἀνθρώπου καὶ τοῦ πολίτη θὰ ὑποστοῦν μεταβολές, καθὼς θὰ ἠμποροῦν νὰ προστατεύωνται, ἀλλὰ ἴσως καὶ νὰ παραβιάζωνται ἀπὸ ἀρχὲς καὶ ἐξουσίες πέραν τῶν γνωστῶν καὶ καθιερωμένων καὶ πάντως ἡ Δημοκρατία θὰ συναντήσῃ προκλήσεις καὶ θὰ δοκιμασθῇ ἀπὸ ἐνδεχόμενες νέες μορφές διακυβερνήσεως. Ἡ χώρα μας ἐξ ἄλλου θὰ ἔχῃ νὰ ἀντιμετωπίσῃ σοβαρὰ διλήμματα εἰς πολλοὺς τομεῖς...».

 

9. Ὅλα αὐτὰ ποὺ βιώνουμε ἐμεῖς σήμερα, μᾶς τὰ εἶχε προαναγγείλει ἡ κ. Μπενάκη καὶ  ἐμεῖς συνεχίσαμε νὰ «στρώνουμε» στραβὰ καὶ ἀνάποδα καὶ νὰ σπέρνουμε ἀδιαφορία καὶ τώρα ἔχουμε καὶ τὸ θράσος νὰ διαμαρτυρώμεθα γιὰ τὸν ὄλεθρο καὶ τὴν συμφορὰ ποὺ θερίζουμε.

 

10. Αὐτὰ τὰ 160.000 στρέμματα τῶν ἀεροδρομίων ἐπωλήθησαν γιὰ μόνο 730.000.000 εὐρὼ καὶ ὁ μέγιστος κομπιναδόρος ἀγοραστὴς φέρεται ὅτι θὰ ἀρχίσῃ νὰ πληρώνῃ μὲ δόσεις μετὰ ἀπὸ 20 χρόνια. Μάλιστα δέ, αὐτὸς φέρεται νὰ κατόρθωσε νὰ τοῦ κατασκευάσῃ ἡ Πολιτεία ὑπόγειες διαβάσεις καθ’΄ὅλον τὸ μῆκος τῆς παραλίας καὶ αὐτὲς οἱ ὑπόγειες διαβάσεις τῶν ποταμῶν τῶν ὀχημάτων φέρεται  νὰ κοστίσουν εἰς τὸν δύσμοιρο - βαρύτατα φορολογούμενο, πτωχὸ ἑλληνικὸ λαὸ ἀρκετὰ δισεκατομμύρια. Ἂν πραγματικὰ αὐτὸ εἶναι ἀλήθεια, τότε ὁ δύσμοιρος λαὸς θὰ δουλεύῃ - θὰ καταβάλλῃ βαρύτατους φόρους  καὶ γιὰ αὐτὸ τὸ ἔργο  γιὰ δεκαετίες ὁλόκληρες! ! !

 

11. Ἂν δὲν εἶχαν καταργήσει οἱ κακοῦργοι τὴν ΜΟΜΑ ὑπὲρ τῶν μεγαλοεκδοτῶν – μεγαλοεργολάβων δημοσίων ἔργων, ἡ ὁποία ἔφτιαχνε ἄριστα ἐγγειοβελτιωτικὰ ἔργα καὶ δρόμους μὲ ἐλάχιστο κόστος καὶ τὰ ἔργα τῆς ΜΟΜΑ διατηροῦνται  γιὰ δεκαετίες ὁλόκληρες ἀνέπαφα (διότι ὁ στρατὸς τότε δὲν ἔκλεβε, τώρα δυστυχῶς ὅλοι ἐξαχρειώθησαν), δὲν θὰ συνέβαιναν αὐτὰ τὰ παρατράγουδα κάθε χρόνο.

«...πάντες ἐξέκλιναν, ἅμα ἠχρειώθησαν· οὐκ ἔστι ποιῶν χρηστότητα, οὐκ ἔστιν ἕως ἑνός.» (Ρωμ.3, 12).

12. Α. Κατήργησαν τὴν ΜΟΜΑ οἱ ἀχρεῖοι γιὰ νὰ διευκολύνουν νὰ αἰσχροκερδοῦν οἱ μεγαλοεκδότες - μεγαλοεργολάβοι δημοσίων ἔργων μὲ τὰ τεράστια δημόσια  ἔργα, ποὺ κατασκευάζονται «ἅρπα κόλλα» καὶ γιὰ νὰ κόβουν κορδέλες  εἰς εὐτελῆ ἔργα  «Κυριακῆς χαρᾶς, Δευτέρας λύπης – Γ΄ κατηγορίας» οἱ ἰθύνοντες τῆς ἑκάστοτε κυβερνώσης κλίκας καὶ νὰ κομπορρημονοῦν, μέχρι νὰ ἀρχίσουν  νὰ ξεφτᾶνε αὐτὰ τὰ εὐτελέστατα ἔργα ! ! !

 

Β. Αὐτοὺς τοὺς τρισάθλιους ποὺ κατήργησαν τὴν ΜΟΜΑ, γιὰ νὰ εἶναι εὐγνώμονες σὲ αὐτοὺς ποὺ τοὺς βοήθησαν νὰ ἀναρριχηθοῦν στὴν ἐξουσία, πρέπει ἡ Ἱστορία νὰ τοὺς ἀναγράψῃ ὡς εἰδεχθέστατους ἐγκληματίας.

 

Γ. Παλαιότερα, ὡς γνωστό, ὀργίαζε γιὰ τὶς περιβόητες μίζες καὶ λαδώματα, ὄχι μόνο ἡ Πολεοδομία, ἀλλὰ καὶ ἡ Ἀστυνομία ποὺ ἔναντι γενναίων « λαδωμάτων » καὶ μιζῶν,  ἔκαναν τὰ  στραβὰ μάτια γιὰ αὐθαίρετα καὶ οἰκοδομικὲς παραβάσεις ἐντὸς δημοσίων ἢ κοινοχρήστων περιουσιῶν, ἐντὸς ρευμάτων καὶ ἐντὸς  μὴ ἀρτίων καὶ οἰκοδομήσιμων οἰκοπέδων. Τότε ἀσυνείδητοι καὶ ἀλμπάνηδες ἐργολάβοι καὶ μηχανικοὶ ἐκμεταλλεύονταν τοὺς φουκαράδες βιοπαλεστές καὶ ἐφαρμόζοντας τὸ «ἐμεῖς οἱ βλάχοι ὅπως λάχει», ἔκτιζαν «ἅρπα κόλλα» καί «ὅποιον πάρει ὁ χάρος». Καὶ ὅλα αὐτὰ συμβάλλουν τὰ μέγιστα εἰς τὶς φυσικὲς καταστροφὲς ποὺ ἔχουν οἱ πτωχοί, ἀδύναμοι καὶ  ἰδοὺ τὰ ἀποτελέσματα.

 

Δ. Βλέποντας ἡ Διεθνὴς Διαφάνεια ὅλες αὐτὲς τὶς  τρισάθλιες ἀτασθαλίες, μᾶς ἔχει ὑποβιβάσει στὴν 69η θέση στὴν διεθνὴ κατάταξη τῆς διαφάνειας τὸ 2016,  ἐπὶ συνόλου 168 χωρῶν, ἐνῷ τὸ 2015 ἡ Ἑλλάδα εἶχε βελτιώσει τὴν θέση της ἀνεβαίνοντας στὴν 58η θέση. Τώρα  δηλαδὴ εἴμαστε πλησίον τῶν Μάου-Μάου καὶ Τὰμ-Τάμ. Ἄς ὄψονται καὶ αὐτοὶ ποὺ συμβάλουν νὰ στείλουν γρήγορα εἰς τὰς αἰωνίους μονὰς τούς  πλημμυροπαθεῖς, πυροπαθεῖς καὶ λοιπὰ θύματα ἀκραίων φυσικῶν φαινομένων.

 

13. Γιὰ νὰ μὴ κουράζουμε ἄλλο τοὺς ἀγαπητούς μας ἀναγνῶστες ἐπιτρέψτε μας νὰ ἐπαναλάβουμε στίχους τοῦ Σουρῆ:

 

Ποιὸς εἶδε κράτος λιγοστὸ

σ  ὅλη τὴ γῆ μοναδικό,

ἑκατὸ νὰ ἐξοδεύη

καὶ πενήντα νὰ μαζεύη;

Νὰ τρέφη ὅλους τους ἀργούς,

νάχη ἑπτὰ Πρωθυπουργούς,

ταμεῖο δίχως χρήματα

καὶ δόξης τόσα μνήματα;

 

Νάχη κλητῆρες γιὰ φρουρὰ

καὶ νὰ σὲ κλέβουν φανερά,

κι ἐνῶ αὐτοί σε κλέβουνε

τὸν κλέφτη νὰ γυρεύουνε ;

* * *

Κλέφτες φτωχοὶ καὶ ἄρχοντες μὲ ἅμαξες καὶ ἄτια,

κλέφτες χωρὶς μία πῆχυ γῆ καὶ κλέφτες μὲ παλάτια,

ὁ ἕνας κλέβει ὄρνιθες καὶ σκάφες γιὰ ψωμὶ

ὁ ἄλλος τὸ ἔθνος σύσσωμο γιὰ πλούτη καὶ τιμή.

* * *

Ὅλα σ  αὐτὴ τὴ γῆ μασκαρευτῆκαν

ὀνείρατα, ἐλπίδες καὶ σκοποί,

οἱ μοῦρες μας μουτσοῦνες ἐγινήκαν

δὲν ξέρομε τί λέγεται ντροπή.

* * *

Ὁ Ἕλληνας δυὸ δίκαια ἀσκεῖ πανελευθέρως,

συνέρχεσθαι τὲ καὶ οὐρεῖν εἰς ὅποιο θέλει μέρος.

* * *

Χαρὰ στοὺς χασομέρηδες! χαρὰ στοὺς ἀρλεκίνους!

σκλάβος ξανάσκυψε ὁ ρωμιὸς καὶ δασκαλοκρατιέται.

* * *

Γὶ  αὐτὸ τὸ κράτος, ποὺ τιμᾶ τὰ ξέστρωτα γαϊδούρια,

σικτὶρ στὰ χρόνια τὰ παλιά, σικτὶρ καὶ στὰ καινούργια!

* * *

Καὶ τῶν σοφῶν οἱ λόγοι θαρρῶ πὼς εἶναι ψώρα,

πιστὸς εἰς ὅ,τι λέγει κανένας δὲν ἐφάνη...

αὐτὸς ὁ πλάνος κόσμος καὶ πάντοτε καὶ τώρα,

δὲν κάνει ὅ,τι λέγει, δὲν λέγει ὅ,τι κάνει.

* * *

Σουλούπι, μπόϊ, μικρομεσαῖο,

ὕφος τοῦ γόη, ψευτομοιραῖο.

Λίγο κατσούφης, λίγο γκρινιάρης,

λίγο μαγκούφης, λίγο μουρντάρης.

Σπαθὶ ἀντίληψη, μυαλὸ ξεφτέρι,

κάτι μισόμαθε κι ὅλα τα ξέρει.

Κι ἀπὸ προσπάππου κι ἀπὸ παπποὺ

συγχρόνως μποῦφος καὶ ἀλεποῦ.

* * *

Καὶ ψωμοτύρι καὶ γιὰ καφὲ

τὸ «δὲ βαρυέσαι» κι «ὢχ ἀδερφέ».

Ὡσὰν πολίτης, σκυφτὸς ραγιὰς

σὰν πιάσει πόστο : δερβεναγάς.

 

Θέλει ἀκόμα -κι αὐτὸ εἶναι ὡραῖο-

νὰ παριστάνει τὸν εὐρωπαῖο.

Στὰ δυὸ φορώντας τὰ πόδια ποὺ  χεῖ

στὸ  νὰ λουστρίνι, στ  ἄλλο τσαρούχι.

* * *

Δυστυχία σου Ἑλλάς, μὲ τὰ τέκνα ποῦ γεννᾶς.

Ὢ Ἑλλάς, ἡρώων χώρα, τί γαϊδάρους βγάζεις τώρα; ; ;

 

14. Αὐτοὶ οἱ κουτοπόνηροι ἰθύνοντες ἐφαρμόζουν ὄχι μόνο το δόγμα τῆς δημοσιονομίας :

«Ἅπαξ ἐπιβληθέντες φόροι οὐδέποτε καταργοῦνται. Καὶ ἂν καταργηθοῦν, ἐπανέρχονται ὑπὸ ἀγριωτέρα μορφὴ πάλι»,

ἀλλὰ  ὡς πιστοὶ μαθητὲς καὶ μέλη τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων ἐφαρμόζουν τὴν ἀκραία ὑπερφορολόγηση γιὰ νὰ μποροῦν νὰ συμπεριφέρωνται ὅπως οἱ ἰησουίτες ποὺ ἐφορμοῦσαν στοὺς Ὀρθόδοξους Ναούς, ἅρπαζαν 100 εἰκόνες καὶ βγαίνοντας ἔξω ἔδιδαν 10 - 20 εἰκόνες, τὶς περισσότερες ἄχρηστες καὶ καταστραμένες, ὑπὲρ τοῦ Ναοῦ.

 

15.Ἔτσι δημιουργοῦν καὶ πλεονάσματα, ὄχι ὅμως

γιὰ νὰ τὰ δίνουν σὲ αὐτοὺς ποὺ χρωστᾶν,

ἢ  γιὰ τὴν ἀγορὰ κατάλληλων ἐναερίων πυροσβεστικῶν μέσων γιὰ νὰ προλαμβάνωνται οἱ πυργκαγιὲς τὰ πρῶτα λεπτά της ὥρας καὶ νὰ γλυτώνουν οἱ Ἕλληνες τὰ ὄμορφα δάση τους, τοὺς πνεύμονες πρασίνου καὶ γενικὰ τὸν πολιτιμότατο φυσικὸ ἐθνικὸ πλοῦτο,

ἢ  νὰ κάνουν ἐγγειοβελτιωτικὰ ἔργα καὶ νὰ μὴ μετατρέπωνται πόλεις καὶ χωριὰ σὲ νεκροταφεῖα ! ! ! . . .

ἢ γιὰ τὴν ὑγεία ποὺ πᾶν οἱ ἀσθενεῖς μὲ μία ἀρρώστια καὶ φεύγουν μὲ 100 ἢ γιὰ τὸ σπίτι τους ἢ γιὰ τὰς αἰωνίους μονάς (καὶ πρέπει νὰ ντρεπώμαστε γιὰ τὰ  περισσότερα Νοσοκομεῖα μας),

ἢ  γιὰ τὴ Παιδεία, τὴν ὁποία μετέτρεψαν σὲ α- παιδεία! ! !

Ντροπή μας ! ! !

ἀλλὰ γιὰ ἄγρα ψήφων.

16.Ἔτσι ἀναγκάζουν τὰ ἑλληνόπουλα – τὰ πιὸ φωτισμένα μυαλὰ μὲ τόλμην καὶ παῤῥησία νὰ ἐγκαταλείπουν τὴν πατρίδα τους, τά ἀγαπημένα τους πρόσωπα καὶ νὰ πέρνουν τὸν δρόμο τῆς ξενητειᾶς - νὰ φᾶν τὸ πικρὸ ψωμὶ τῆς ξενητειᾶς  γιὰ νὰ ἀναδειχθοῦν σὰν ἐπιστήμονες, ἐπιχειρηματίες καὶ νὰ δημιουργήσουν οἰκογένειες! ! !

17. Στὸ ἴδιο πνεῦμα μὲ τὸν Σουρῆ, ἀλλὰ στὴν εὐπρεπῆ καθαρεύουσα γλώσσα γράφει καὶ ὁ σπουδαιότατος λογοτέχνης μας, ὁ  «Ἅγιος των ἑλληνικῶν γραμμάτων», ὁ Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης.

18. Κλείνουμε μὲ μικρὰ ἀποσπάσματα ἀπὸ τὰ ἔργα του :

« Ἡ ἀργία ἐγέννησε τὴν πενίαν. Ἡ πενία ἔτεκεν τὴν πεῖναν. Ἡ πείνα παρήγαγε τὴν ὄρεξιν. Ἡ ὄρεξις ἐγέννησε τὴν αὐθαιρεσίαν. Ἡ αὐθαιρεσία ἐγέννησε τὴν ληστείαν. Ἡ ληστεία ἐγέννησε τὴν πολιτικήν. Ἰδοὺ ἡ αὐθεντικὴ καταγωγὴ τοῦ τέρατος τούτου! ! !

Ἡ πλουτοκρατία ἦτο, εἶναι καὶ θὰ εἶναι ὁ μόνιμος ἄρχων τοῦ κόσμου, ὁ διαρκὴς Ἀντίχριστος. Αὕτη γεννᾶ τὴν ἀδικίαν, αὕτη τρέφει τὴν κακουργίαν, αὕτη φθείρη σώματα καὶ ψυχάς.

Τώρα ὅμως ἡ πράγματι ἐπικρατοῦσα θρησκεία εἶναι ὁ πλέον ἀκάθαρτος καὶ κτηνώδης ὑλισμός. Μόνον κατὰ πρόσχημα εἶναι ἡ χριστιανοσύνη » .

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ   τηλ. 210-3254321

   

ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΟΠΙΑΝΟ 4.2.18 ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

ΕΜΠΡΑΚΤΩΣ ΘΕΡΜΟΤΑΤΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ ΣΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 4.2.2018

ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΟΠΙΑΝΟ

ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΗ ΕΙΣ ΤΟ ΟΡΘΟ

τῆς ἀπὸ 1.2.18 ἀναρτήσεως μας,

ποὺ ἐστάλη ἐκ ζήλου καὶ ταχύτητος καὶ ὄχι ἐκ προθέσεως ἤ ἰδιοτέλειας ἤ ἐπιδείξεως ἤ ἀναδείξεως ἤ ὑστεροφημίας. Δυστυχῶς ἀναγκαζόμαστε νὰ ἐπαναλάβουμε ὅτι οὐδόλως ἀνταποκρίνονται οἱ καχυποψίες κάποιων ὅτι δῆθεν ἐμεῖς ὅ,τι κάνουμε, δὲν τὸ κάνουμε ἐξ ἀγαθῆς προθέσεως. Τοῦτο τοὺς διαψεύδει παταγωδέστατα, διότι ἐμεῖς, ὡς τὰ γεγονότα νοοῦν καὶ ὅπως Ἕλληνες καὶ ξένοι Πατριάρχες, Ἀρχιεπίσκοποι καὶ ἄνω τῶν 60 Ἑλλήνων Μητροπολιτῶν ἀλλὰ κλαὶ προσωπικοτήτων τοῦ ἐσωτερικοῦ καὶ τοῦ ἐξωτερικοῦ δὲν ὀνομάσαμε τὸ Ἵδρυμά μας  εἰς τὸ ὄνομα τοῦ ἐπιθέτου μας ἤ κάποιου προσφιλοῦς προσώπου μας ἀλλὰ Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν & Πνευματικῶν ἈΞιῶν. Καὶ τοῦτο πρὸς

Α) ἀποφυγὴν σκανδαλισμοῦ

Β)  ματαιότης ματαιοτήτων τὰ πάντα ματαιότης

Γ) καθ’ ὅτι ἐμεῖς θέλομε νὰ προσαρμοζόμαστε εἰς τὸν λόγον τοῦ Κυρίου :

Γ 1 ) «ὅτι χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν» (Ἰωάν. 15, 5).

Γ 2 ) «πᾶν δὲ ὃ οὐκ ἐκ πίστεως, ἁμαρτία ἐστίν.» (Ρωμ. 14, 23).

Γ 3 ) «μὴ ἐκ λύπης ἤ ἐξ ἀνάγκης· ἱλαρὸν γὰρ δότην ἀγαπᾷ ὁ Θεός.» (Παῦλος, Β΄ Κορινθ. 9, 7).

Γ 4 ) «...ἐγώ εἰμί ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή· οὐδεὶς ἔρχεται πρὸς τὸν πατέρα εἰ μὴ δι’ἐμοῦ » (Ἰωάν., 14, 6)

Γ 5) «γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς» (Ἰωάν, 8, 32).

Γ 6 ) «Ἕως θανάτου ἀγώνισαι περί τῆς ἀληθείας καὶ Κύριος ὁ Θεὸς πολεμήσει ὑπέρ σοῦ» (Σοφία Σειρὰχ 4, 28).

Γ 7 ) « καὶ ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ πάντων διὰ τὸ ὄνομά μου· ὁ δὲ ὑπομείνας εἰς τέλος, οὗτος σωθήσεται »(Μαρκ. 13,13).

ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

ΕΜΠΡΑΚΤΩΣ ΘΕΡΜΟΤΑΤΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ ΣΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 4.2.2018

(δυστυχῶς ἐκ παραδρομῆς τῆς γραμματέως ἀνεγράφη συνοργανωτὴς ἀντὶ συμπαραστάτης - ὑποστηρικτής)

ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΣΦΕΤΕΡΙΣΤΩΝ ΣΚΟΠΙΑΝΩΝ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΕΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΙΤΑΝΙΑ               1.2.2018

 

1. Ὅπως τονίσαμε στὴν συνέντευξη Τύπου ὑπὲρ τοῦ Συλλαλητηρίου ὅλων τῶν ταπεινῶν καὶ εὐλαβῶν ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, ἰδιαιτέρως δὲ τῶν ἑλληνοψύχων, οἱ φορεῖς μας - ποὺ θηριομαχοῦν δεκαετίες ὁλόκληρες ὑπὲρ βωμῶν καὶ ἑστιῶν - δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ μὴ τασσόμεθα  ὑπὲρ τῆς ἑλληνικότητος τῆς Μακεδονίας μας. Ἐβροντοφωνήσαμε μὲ ὅλη τὴν δύναμη τῆς ψυχῆς μας ὅτι ἐκεῖ πρέπει νὰ προσέλθουν ἄνω τῶν 3.000.000 ἑλληνόψυχων, γιὰ νὰ διεκδικήσουν τὰ συνταγματικά τους δικαιώματα.

Κάτω τῶν 3.000.000 θὰ εἶναι ἀποτυχία. Μόνον ἄνω τῶν 3.000.000 θὰ ἔχωμε λαμπρὴ ἐπιτυχία.

Τοῦτο δὲ εἶναι ἐφικτό, διότι :

A) στὴν Ἀττικὴ κατοικεῖ ἄνω τοῦ ἡμίσεως τῶν Ἑλλήνων

B) οἱ περισσότεροι ἐξ αὐτῶν ἔχουν βαθύτατες ρίζες στὴν ἀκραιφνῆ Ὀρθοδοξία μας καὶ στὶς ἄλλες ἀνεκτίμητες ἀρετὲς τῆς φυλῆς μας, ὅπως ἀδιάφθορος ἑλληνικὴ οἰκογένεια, αἰώνιος ἑλληνοχριαστιανικὸς πολιτισμός, ἀθάνατη ἑλληνικὴ γλῶσσα καὶ ἐλευθέρα καὶ ἀκεραία πατρίδα,

Γ) εἶναι ἑλληνόψυχοι καὶ ὄχι μαμόθρευτα παιδιὰ τῆς ψευτοαριστοκρατίας!!!...

Αὐτὰ τὰ ὄχι μαμόθρευτα ποὺ εἶναι ἑλληνόψυχοι σπεύδουν μετὰ χαρᾶς, πρὸς προάσπιση ὅλων αὐτῶν τῶν πυλώνων τῆς φυλῆς μας καὶ ἔχουν ὑπηρετήσει τὶς στρατιωτικές τους ὑποχρεώσεις εἰς τὴν παραμεθόριο διότι δὲν ἔχουν μπάρμπα στὴν Κορώνη.

 

2. Στὴν συνέντευξη Τύπου στὸ Ξενοδοχεῖον «Τιτάνια», ἀπὸ τοὺς ὁμιλητές τονίσθηκαν (ὅσα ἐπὶ λέξει εἶπαν οἱ ὁμιλητὲς εἶναι ἐντὸς εἰσαγωγικῶν. Οἱ προσθῆκες μας εἶναι ἤ ἐντὸς παρενθέσεως ἤ ἐκτὸς εἰσαγωγικῶν) :

Α) Οἱ κύριοι Γεώργιος Τάτσιος καὶ Μιχάλης Πάτσικας ἐτόνισαν ὅτι :

«διοργανωτὴς τοῦ Συλλαλητηρίου ἐπάνω ἀπ΄ ὅλους εἶναι ὁ ἑλληνικὸς λαός».

 

Ὁ λαός μας, ποὺ γνωρίζει πῶς νὰ ὑπερασπίζεται τὰ συνταγματικά του δικαιώματα, ἑλληνόψυχος ὤν, ἐμφορεῖται  ἀπὸ τὸ πιστεύω τοῦ ἀρχαίου προγόνου μας, Πατέρα τῶν Φιλοσόφων τῆς Οἰκουμένης, Σωκράτους:

«μητρός τε καὶ πατρὸς καὶ τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρὶς καὶ σεμνότερον καὶ ἁγιώτερον καὶ ἐν μείζονι μοίρᾳ καὶ παρὰ θεοῖς καὶ παρ᾽ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι»

(Ἀπόδοσις εἰς τὴν ἁπλῆ ἑλληνική : Πάνω ἀπὸ τὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρα καὶ τοὺς ἄλλους προγόνους, σεμνότερο καὶ ἁγιώτερο εἶναι ἡ πατρίδα γιὰ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους ποὺ ἔχουν μυαλό).

Καὶ ὄχι οἱ κομματάρχες καὶ ὁ συρφετὸς τῆς ἑκάστοτε κυβερνώσης κλίκας ἤ τῶν ἑκάστοτε συνδικαλιστῶν, ὡς εἴθισται. Διότι ἀντιθέτως διὰ παθιασμένους μαρξιστές – σοσιαληστές καὶ ἐθνοκαπήλους πάνω ἀπ΄ ὅλα εἶναι:

α. ὁ ἄμετρος ἐγωισμός, ἡ οἴησις, ἡ ἀλαζονεία, ἡ φιλαυτία.

β. ἡ κοιλία  («Φάγωμεν καὶ πίωμεν, αὔριον γὰρ ἀποθνήσκομεν» (Α Κορινθ. 15, 32),

καθὼς καὶ

«ὧν  Θεὸς ἡ κοιλία» (Πρὸς Φιλιπ. 3, 19).

γ. Τὸ ὑπογάστριο εἶναι ἡ κεντρομόλος δύναμη ἐνεργειῶν τῶν περισσοτέρων ἀνθρώπων

 

Αἰτία δὲ συμφορᾶς ὅλης τῆς ἀνθρωπότητος εἶναι αὐτὴ ἡ τριάδα τῶν φαύλων, τῶν σιωνιστῶν, τῶν ἀθέων καὶ τῶν ἀντιχρίστων, ποὺ δόγματά των εἶναι καί :

α. l'état, c'est moi.

β. τὰ ἐσὰ ἐμά.

γ. τὰ ἐμὰ ἐμά. (διότι ἄν τολμήσῃ κάποιος νὰ μοῦ τὰ πάρῃ, Ἀλλοίμονο του : θὰ τὸν στείλω στὸ Ἀνιάτων ἢ στὴν φυλακὴ ἢ στὸν τάφο)!!!...

 

Β) Ἐτονίσθη ὅτι :

«ἔχομε τὴν πεποίθηση ὅτι ἡ Πολιτεία θὰ σταθῆ στὸ ὕψος τῶν περιστάσεων καὶ ὅτι ἡ Ἀστυνομία θὰ προστατεύση τοὺς ἰδεολόγους συμμετέχοντες εἰς τὸ ἐθνικὸ προσκλητήριο».

Πέραν δὲ αὐτῶν ἐλέγχθη ὅτι καὶ ὅτι : «οἱ διοργανωτὲς θὰ ἔχουν κάποια ὑποτυπώδη περιφρούρηση ὄχι μόνον διὰ τοὺς εἰς τὸ Βῆμα εὑρισκομένους, ἀλλὰ καὶ διὰ τὰ ἑκατομμύρια ἰδεολόγων».

Οἱ ἰδεολόγοι ἑλληνόψυχοι εἶναι τόσον πικραμένοι καὶ οἱ ἰθύνοντες δὲν θὰ τολμήσουν νὰ κάνουν ἕνα ἀνοσιούργημα, νὰ τοὺς προκαλέσουν νὰ ἀμυνθοῦν, διότι γνωρίζουν ὅτι αὐτοὶ οἱ ἰδεολόγοι ἐπιθυμοῦν μία εἰρηνικὴ ἐπανάσταση καὶ ὄχι γκρέμισμα τοῦ αἰσχροῦ κατεστημένου διὰ τῆς βίας. Ὁ θυμόσοφος ἑλληνικὸς λαὸς ἔχει χαρακτηρίσει τὴν βιαία ἀνατροπὴ μὲ τό :

«φωνὴ λαοῦ ὀργὴ Θεοῦ».

Οἱ ἑλληνόψυχοι δὲν ἐμφοροῦνται μόνον ἀπὸ τὴν ἀρετὴ τῆς φιλοπατρίας, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὰ ἄλλα ἰδανικὰ τῆς φυλῆς μας ποὺ εἶναι τὸ ἐνσυνείδητο βίωμα τῆς ἀκραιφνοῦς Ὀρθοδοξίας καὶ δὲν ἐπιθυμοῦν τὰ revolution, ἀλλὰ τὰ evolution ποὺ εἶναι ἡ ὁμαλὴ ἐξέλιξη καὶ ἀντικατάσταση τοῦ αἰσχροῦ κατεστημένου.

 

Γ) Ἐτονίσθη ἀπὸ τὴν κ. Νίνα Γκατζούλη ὅτι :

«ὁ κύριος Mathiew Nimits δὲν ἐπρότεινε κανένα ὄνομα, ὅμως  ἀπεκάκυψε (ἡ κ. Νίνα Γκατζούλη) ὅτι ἤδη εἶχε δώσει πέντε ὀνόματα.

Ἐπίσης, ἀπεκάλυψε, ὅτι ἡ Μ.Κ.Ο. ὑπὸ τὸν Μάθιου Νίμιτς «ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΣΤΗ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (CDRSEE), ποὺ ἑδρεύει στὴ Θεσσαλονίκη, ὁδ. Κρίσκου 9, μεταξὺ τῶν ἄλλων ἐκδίδει βιβλία, ποὺ παραποιοῦν τὴν ἱστορία. Χορηγοὶ εἶναι ἡ COCA COLA (σ.σ.τοῦ Σιωνιστοῦ Ἑβραίου Δαυΐδ) καὶ ἡ Ἐθνικὴ Τράπεζα» (σ.σ.τοῦ Ρότσιλντ, ἀπὸ τὸ 1841 βασιλεύει ἐκεῖ καὶ τὸ 1927 ἵδρυσε τὴν ,,Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος,,.

Δέον νὰ ἐπαναλάβωμε ὅτι ἡ οἰκογένεια Ρότσιλντ ἔχει 5 δισεκατομμύρια εὐρὼ τὴν ἡμέρα κέρδη. Φέρεται ὁ ἰδιοκτήτης τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος Ρότσιλντ, ποὺ εἶναι καὶ σύμβουλος τοῦ Πρωθυπουργοῦ Ἀλέξη Τσίπρα εἰς τὸ Μαξίμου, ὅτι δωρίζει 11 δισεκατομμύρια εὐρὼ στὴν Ἑλλάδα διὰ νὰ εἰσέρχωνται καὶ νὰ διαμένουν οἱ ἔποικοι καὶ οἱ ἐπιδρομεῖς ἀλλοφύλλων ἀκωλύτως.

Ἡ Ὀρθοδοξία μας ὅμως βροντοφωνεῖ, ὁ Θεὸς νὰ μᾶς προστατεύη ἀπὸ τοὺς ἐποίκους καὶ ἐπιδρομεῖς ἀλλοφύλλων.

Αὐτὰ τὰ ἀνθελληνικὰ βιβλία τὰ κυκλοφοροῦν διάφοροι ψευδοδιανοούμενοι καὶ μαρξίζοντες – «σοσιαληστές», ὅπως ἡ Καθηγήτρια Χριστίνα Κουλούρη.

 

Δ) Ὁμιλητὲς τὴν 4.2.2019 θὰ εἶναι ὁ μουσικοσυνθέτης Μίκης Θεοδωράκης, μὲ τὸν  συνταγματολόγο Γεώργιο Κασιμάτη.

Τὸ πολὺ ἀξιοπρόσεκτο καὶ ἐνθαρρυντικὸ εἶναι ὅτι ὁ Μακαριώτατος ἀναγκάσθηκε νὰ κάνῃ  στροφὴ 180 μοιρῶν μπροστὰ στὴ καθολικὴ διαμαρτυρία. Πρὸς τοῦτο ἀποστέλλει τρεῖς Μητροπολίτες γιὰ νὰ ἀναγνώσουν τὴν σχετικὴ ἀνακοίνωση τῆς Δ.Ι.Σ.

Μακάρι, μυριάκις εἴθε, ὁ Θεὸς νὰ φωτίσει ὅλους μας, ἰδιαιτέρως τὸν Μακαριώτατο νὰ κάνῃ μεταβολὴ 180 μοιρῶν καὶ στὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους καὶ νὰ σταματήσῃ νὰ τὸ πολεμᾶ περαιτέρω δαιμονιωδῶς.

 

Χαιρετισμοὺς θὰ ἀπευθύνουν ἐκπρόσωποι διαφόρων φορέων. 

Ἴσως νὰ ἐπιτραπῇ καὶ σὲ μερικοὺς ἐγνωσμένους ἰδεολόγους μὲ ἔμπρακτο κοινωνικὸ καὶ ἐθνικὸ ἔργον ἐπὶ δεκαετίας ὁλοκλήρους, ποὺ σπέρνουν καὶ θερίζουν ἄλλοι.

 

 

Γιὰ νὰ μὴ κουράζουμε ὅμως τοὺς φίλους διοργανωτές - ὁμιλητές, ἀλλὰ καὶ τὶς χιλιάδες φίλους θαυμαστές, συνεργάτες, μέλη τῶν φορέων μας – καὶ νὰ μὴ καταναλώνουμε τὸν χρόνο τους καὶ τὸν χρόνο μας, ἀλλὰ καὶ μέχρι τὴν τελευταία στιγμὴ νὰ πασχίζουμε νὰ ἐνημερώνουμε, ὥστε νὰ μὴ μείνῃ οὔτε ἕνας ποὺ νὰ μὴ τὸν ἔχουμε διαφωτίσει καὶ νὰ προτρέπουμε γιὰ πολλοστὴ φορὰ νὰ ἐπιστρατεύσουν χιλιάδες φίλους καὶ ἔτσι νὰ προσέλθουν ὄντως ἄνω τῶν 3.000.000 καὶ νὰ   μετατραπῆ τὸ συλλαλητήριό μας σὲ κοσμοθάλασσα ἐναντίον τῶν σκοπιανῶν ποὺ σφετερίζονται τὴν Μακεδονία  μας καὶ τὰ λοιπά.

Ἔτσι δὲν θὰ ἐφαρμοσθῆ η λαϊκὴ παροιμία τῶν γερμανῶν : «Ἐὰν ἔχουμε μία τοιαύτη ἐνασχόληση μεταξύ μας ποῦ νὰ βροῦμε χρόνον διὰ τὴν δουλειά» – τὸ συλλαλητήριό μας. Αὐτὸ εἶναι χαρακτηριστικὸ τῶν διπλῶν πρακτόρων. Ἀργότερα, μετὰ τὸ συλλαλητήριο, πρέπει νὰ συγγραφῆ τόμος ὁλόκληρος.

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ   τηλ. 210-3254321

 

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΡΑΚΗ ΜΑΣ

 

Θέμα:

ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 4.2.2018

Ημερομηνία:

Fri, 2 Feb 2018 17:49:38 +0200

Από:

ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ < Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. >

Προς:

'IPHPA' < Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. >

 

Αγαπητέ μου κ. Αναγνωστόπουλε,

Κατωτέρω παραθέτω λακωνικό κείμενο περί του κυριακάτικου στόχου μας:

Η κόκκινη γραμμή της Κυριακής

Την Κυριακή οι Έλληνες πρέπει να αποδείξουμε ότι αξίζουμε κάτι καλύτερο από αυτό που έχουμε. Κάτι παραπάνω από τις κομματικές μαφίες, από τους ρουφιάνους των πορνομήντια και από την τσογλαναρία του Σόρος. Το κατοχικό σύστημα τρέμει τον Λαό, την μόνη δύναμη που μπορεί να αλλάξει την παρακμιακή μας πορεία. Την Κυριακή λοιπόν, ασχέτως πάλι ομιλιών και οργανωτών, δεν πάμε για εκτόνωση αλλά για έκφραση - επιβολή της λαϊκής κυριαρχίας, χωρίς την οποία δημοκρατία δεν υπάρχει. Είναι η ώρα να θέσουμε την δική μας "κόκκινη γραμμή": ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ. Κι αν αυτό δεν γίνει δεκτό από την κυβερνώσα ολιγαρχία, ραντεβού στο Σύνταγμα πάλι, τη μέρα που θα πάει να ψηφιστεί το άγος που συζητείται. Τότε θα δουν τα βαποράκια της εξουσίας πώς λύνονται οι γόρδιοι δεσμοί...

Αν συμφωνείτε, μπορείτε να το προωθήσετε όπου εσείς κρίνετε.

Με όλη την εκτίμησή μου,

 

Κώστας Καραΐσκος

 

 

 

Περι του Εθνοϊερομάρτυρος Αγίου Γρηγορίου του Ε', Πατριάρχου Κων/πόλεως (Μοναχού Μαξίμου Ιβηρίτου)

 
  

 

   

σελίδα 10 απο 98

Developed by © mpistiries.com